KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA"

Transkriptio

1 1 KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (713/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 2 jen määräytymisperusteet 2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut. 2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 tunnilta. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. 4 Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut 4.1 Edellä 3 :ssä mainitun maksun lisäksi peritään tarvittaessa asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: 1) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti 2) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti 3) ympäristönsuojeluasetuksen 13 :n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut

2 2 5 n alentaminen 5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 35 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 5.3 Lupapäätöksen edellyttämän lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu on 70 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienempi. 5.4 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 5.5 Olemassa olevien toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään 3 :n mukainen maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. 5.6 Jos ympäristösuojelulain 39 :n mukainen ympäristölupahakemus koskee sellaista toimintaa, johon ei sovelleta ympäristönsuojelulain 44 :n 1 mom. mukaista ilmoitusta sanomalehdissä tai sellaisesta 10:n luvun asiaa, johon ei sovelleta ympäristönsuojelulain 121 :n mukaista kuulemista, vähennetään tämän taksan 3 :n mukaisesta maksusta n alentamista ei sovelleta vesilain mukaisten asioiden eikä muiden asioiden käsittelyn yhteydessä. 5.7 Mikroyritykset annetaan 20 % alennus valvonnasta (liitteen kohta Valvontasuunnitelman mukaiset maksut ) perittävistä maksuista, siten kuin ympäristönsuojelulain 206 :ssä säädetään. Alennuksen saamiseksi toiminnanharjoittajan on ennen tarkastusta tai viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät tiedot mahdollisen alennuksen myöntämiseksi. Alennusta ei voi saada takautuvasti asian käsittelyn jälkeen. Mikäli tarvittavia työntekijä-, liikevaihto- ja tasetietoja ei pyynnöstä huolimatta ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana. 6 n määrääminen poikkeustapauksissa 6.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen tai suureen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 :n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden

3 3 erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista. 7 Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 7.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 :n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 :n mukaisesti. 8 Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 8.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, voidaan tämän taksan mukainen maksu määrätä 30 prosenttia pienemmäksi. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 80 prosenttia 3 :n mukaista maksua pienemmäksi. 8.2 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 9 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 9.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 9.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 10 Vakuuspäätöksen maksu 10.1 Ympäristönsuojelulain 199 :n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 :n mukaisesta maksusta.

4 4 11 sta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 11.1 sta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli päätösvalta asiassa on kaupungin hallintosäännössä delegoitu virkamiehelle, päätös maksusta tehdään viranhaltijapäätöksen yhteydessä. 12 n suorittaminen ja periminen 12.1 on suoritettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on annettu. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 13 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 13.1 Tämän taksan mukaisten asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 21 päivänä tammikuuta 2015 ( 12).

5 5 MAKSUTAULUKKO LIITE Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSLja YSA) Metsäteollisuus - puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos (muu kuin puukyllästämö, yli 1 tonni vuodessa) 4250,- Metalliteollisuus - metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (allas 5 30 m 3 ) 4250,- Energiantuotanto - öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos (20-50 MW) 4550,- Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi - polttonesteiden jakeluasema 2700,- - muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 3200,- - grillihiilen valmistuslaitos (väh tonnia vuodessa) 4250,- - kivihiilivarasto 3200,- Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta - laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (kulutus yli 10 tonnia ja alle 50 tonnia vuodessa) 4250,- Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto - kivenlouhimo tai muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta (käytössä vähintään 50 päivää) 3650,- - kiinteä tai siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus (käytössä vähintään 50 päivää) 2800,- Mineraalituotteiden valmistus - kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 4550,- - kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas (yli 3000 tonnia vuodessa) 3650,- - keramiikka- tai posliinitehdas (tuotanto vähintään 200 tonnia vuodessa ja enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti enintään 4 m 3 ja lastauskapasiteetti enintään 300 kg/m 3 uunia kohden) 3200,- Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely - tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula (väh. 1 tonni/vrk) 2900,-

6 6 Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSL ja YSA) Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus - teurastamo (tuotantokapasiteetti 5-50 tonnia vuorokaudessa 4100,- - lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos (raaka-ainekulutus vähintään 1000 tn/vuosi ja valmiiden tuotteiden tuotanto enintään 75 tn/vrk) 3650,- - kalastustuotteita käsittelevä laitos (raaka-ainekulutus vähintään 100 tonnia vuodessa ja valmiiden tuotteiden tuotanto enintään 75 tn/vrk) 3650,- - maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (vastaanotetun maidon määrä tonnia vuorokaudessa) 3200,- - jäätelötehdas tai juustomeijeri (tuotanto vähintään 1000 tonnia vuodessa) 3200,- - perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos (raaka-ainekulutus vähintään 2000 tonnia vuodessa ja valmiiden tuotteiden tuotanto enintään 300 tn/vrk) 3200,- - vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos (raaka-ainekulutus vähintään tonnia vuodessa ja valmiiden tuotteiden tuotanto enintään 300 tn/vrk) 3200,- - muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos (raaka-ainekulutus vähintään tonnia vuodessa ja valmiiden tuotteiden tuotanto enintään 300 tn/vrk) 3200,- - makeistehdas (tuotanto vähintään 15 tonnia/vrk) 2800,- - panimo (tuotanto vähintään mutta alle 5 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään litraa vuorokaudessa) 3650,- - Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse (tuotanto vähintään litraa mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään litraa vuorokaudessa) 3650,- - muu virvoitus- ja alkoholijuomia valmistava laitos (tuotanto vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään litraa vuorokaudessa) 3650,- - mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo (tuotanto vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa) 3200,- - rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava laitos (tuotanto tonnia vuodessa) 3200,- - eineksiä valmistava laitos (tuotanto vähintään 5000 tonnia ja alle tonnia vuodessa) 3650,- Eläinsuojat - eläinsuoja 2100,- - turkistarha 2100,-

7 7 Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSL ja YSA) Liikenne - muu lentopaikka kuin lentoasema 5100,- - linja-auto- tai kuorma-auto- tai työkonevarikko (yli 50:lle linja-autolle, kuorma-autolle tai työkoneelle) 3200,- - ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 2700,- Jätehuolto - Maankaatopaikka (alle tonnia vuodessa) 3200,- - laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä ja käsittelemätöntä puujätettä 3200,- - laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä vaarallisia jätteitä 3200,- - kotitaloudessa, siihen rinnastettavassa tai toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka (varastointikapasiteetti alle 50 tonnia) 2800,- - pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle (alle tn/vuosi) - ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelylaitos (enintään 10 tn/vrk) 3200,- - autopurkamo - muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos (alle tonnia vuodessa) 2800,- - muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely (alle tonnia vuodessa) 2800,- Vesihuolto - jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin jos siitä aiheutuu YSL 27 :n 2 momentin 2 kohdan mukainen seuraus 2300,- Muu toiminta - ulkona sijaitseva ampumarata 2700,- - pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2700,- - kiinteä eläintarha tai huvipuisto 3200,- - krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 3200,- - ympäristönsuojelulain 27 :n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; tuntitaksan mukaan, kuitenkin enintään 2550,- - muu ympäristölupa 60,-/h

8 8 Ympäristönsuojelulain 116 :n mukainen toiminnan rekisteröinti (YSL liite 2) - rekisteröitävä energiantuotantoyksikkö (VNA 445/2010) 1200,- - asfalttiasema (VNA 846/2012) 600,- - polttonesteiden jakeluasema (VNA 444/2010) 600,- - toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VNA 435/2001, 4 ) 1200,- - kemiallinen pesula 600,- Muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset - tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (YSL 118 ) Toiminta joka vaatii kuulutuksen 1060,- Yksi tapahtumapaikka ei vaadi kuulutusta 60,- Useampi tapahtumapaikka ei vaadi kuulutusta 90,- - koeluontoisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, sis. kuulutus (YSL 119 ) 1600,- - poikkeukselliset tilanteet, sis. kuulutus (YSL 120 ja123 ) 1480,- - poikkeukselliset tilanteet, ei edellytä kuulutusta (YSL 120 ja 123 ) 480,- - ympäristöluvan muuttaminen erityisen selvityksen perusteella (YSL 90 ) 480,- - ympäristöluvassa asetetun määräajan pidentämiseksi jätetyn hakemuksen käsittely, sis. kuulutus (YSL 91 ) 1480,- - ympäristöluvassa asetetun määräajan pidentämiseksi jätetyn hakemuksen käsittely, ei edellytä kuulutusta (YSL 91 ) 480,- Valvontasuunnitelman mukaiset maksut (YSL:n nojalla luvanvaraiset ja rekisteröidyt laitokset ja toiminnot) - valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti 300,- - uusintatarkastus, mikäli valvontasuunnitelman mukaisessa valvontakäynnissä on havaittu korjattavia puutteita 210,- - YSL:n 175 :n tai 176 :n nojalla annetun määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 :ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvontakäynti 210,- Jätelain 100 :n mukaisten asioiden käsittely - jätteenkeräystoiminnan merkitseminen jäterekisteriin ml. päivitykset 180,-

9 9 Vesilain mukaisten asioiden käsittely - vesilain mukaisten asioiden (mm. talousveden ottamisen rajoittaminen, ojitusasiat) käsittely tuntitaksan mukaan 60,-/h Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely - huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman käsittely ja hyväksyminen ml. tarkistaminen ja voimassaoloilmoituksen käsittely, sekä toiminnan merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 60,-/h Muiden asioiden käsittely - tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 300,- - muiden ympäristölupiin liittyvien suunnitelmien hyväksyminen 180,- - muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely 240,- - Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin haetun poikkeuksen käsittelymaksu 120,- - toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittely (YSL 170 ) 60,- - poikkeamisen myöntäminen talousvesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi (YSL 157 ) 60,- - kaupungin lupa vesialueen ruoppaukseen ja/tai ruoppausmassojen sijoittamiseen laskutetaan tuntitaksan mukaan 60,-/h - maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamissa maisematyöluvissa noudatetaan Kokkolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kulloinkin voimassa olevaa maksutaulukkoa

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1

HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 HAMINAN KAUPUNKI LIITE 1 YMPÄRISTÖTOIMEN TAKSA - Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut hyväksytty 4.11.2014 Haminan ympäristölautakunnassa 125. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.2013 Perustelut 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 3.11.2009 83 Voimaan 1.12.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.11.2011 96 Voimaan 1.1.2012 Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA LEPPÄVIRRAN KUNTA Keski-Savon ympäristölautakunta 1 (3) HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta.

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta. s. 1(9) HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2013 75 Voimaantulo 1.7.2013 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain

Lisätiedot

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut...

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut... YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. TAKSAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut... 2

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Perustelut Sisältö 1. Yleistä 2. Taksan yksityiskohtaiset perustelut 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot