KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kuusinen Katja, pj. x Savolainen Aino - Mehto Antti, vpj. x Rossi Esa - Jämsen Reijo x Pakarinen Teemu - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Oittinen Heikki x Väisänen Simo - Suokivi Raija x Huikari Riitta - Vainio Merja x Minkkinen Päivi - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Laaksonen Vappu x Valtuuston II vpj. Pynnönen Pekka x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Hyppönen Jouko, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Kuusinen Jouko Hyppönen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Reijo Jämsenin ja Mirja Minkkisen. Tarkastusaika Konnevedellä Reijo Jämsen Mirja Minkkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Jouko Hyppönen

2 Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA Kh. 96 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Kuntalain 56 :n mukaan Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön sellaisinaan.

3 Kunnanhallitus YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ Kh. 97 Esityslistan liite 1 Esityslistan liitteenä on yhteistoimintasopimusluonnos ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen sopimuksen Konneveden kunnan puolesta.

4 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Kh. 98 Esityslistan liite 2 Keski-Suomen liitto pyytää kunnan lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää Keski- Suomen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja tarvittavilta osin siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne sekä osoittaa puolustusvoimien alueiden melu- ja suoja-alueita. Kaavalla päivitetään myös virkistystoiminnot. Myös Pirkanmaan 1. maakuntakaava Längelmäen osalta muutetaan 4. vaihemaakuntakaavan teemojen osalta vastaamaan Keski- Suomen maakuntakaavaa. Lisäksi kumotaan laillisen maakuntakaavan vastaavia merkintöjä. Vaihekaavan tavoitevuosi on Kaavaluonnoksessa Konneveden kunnan alueella on kaksi eri merkintää. Toinen on taajamatoimintojen alue (A) ja toinen Konneveden kehittämisalue (rasteri). Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan pääasiassa nykyisiä asumisen ja muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Kohteen suunnittelumääräys on seuraava: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnalliseksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. kehittämisaluemerkinnällä osoitetaan kansallispuistoksi kehitettävä alue. Sen suunnittelumääräys on seuraava: Aluetta tulee kehittää alueen luontoarvoja painottaen. Virkistyksen ja retkeilyn sekä niihin liittyvien rakentamisten tulee sopeutua luontoarvoihin. Va. ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa, että Konneveden kunta antaa Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta seuraavan lausunnon. Konneveden kehittämisalue kattaa Konneveden puolella olevan osan Konnevesi-järvestä ranta-alueineen, myös osan koskireitistä. Alue soveltuu kehitettäväksi matkailun ja luonnonsuojelun ehdoilla. Vapaa-ajan kalastus ja luontomatkailu tuovat uusia mahdollisuuksia Konneveden yritystoiminnalle. Kehittämismerkintä ei kuitenkaan saa vaarantaa tämänhetkistä tai tulevaa maa- ja metsätalouden harjoittamista alueella. Konneveden kunta on sitoutunut Etelä-Konneveden kehittämishankkeeseen yhdessä Rautalammin kunnan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ely-keskusten sekä Metsähallituksen kanssa. Alueen merkitseminen maakuntakaavaan helpottaa maankäyttöä ja edesauttaa kansallispuistohanketta.

5 Kunnanhallitus Taajama-aluetta on merkitty keskustaajaman lisäksi 69-tien suuntaisesti Rautalammille päin sekä Sirkkamäentien suuntaan. Tällä alueella tulee pyrkiä tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä mahdollistaa kevyen liikenteen käytön. Ns. vanhan keskustan alue 69-tien varrella tullaan asemakaavoittamaan ja Siikakosken alueen asemakaavoitus on vireillä. Näissä yhteyksissä tullaan kiinnittämään huomiota mm. yhdyskuntarakenteen tiiveyteen. Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja kaavaselostus ovat nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Suomen liitolle 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta va. ympäristönsuojelusihteerin lausuntoehdotuksen mukaisen lausunnon.

6 Kunnanhallitus EHDOTUS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ JA NIIDEN PERUSTELUISTA Lupajaosto Liitteet 4, 5 Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 perusteella kunnalla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksä. Ympäristölautakunnan lupajaosto on päättänyt kokouksessaan kuuluttaa ja laittaa nähtäville ympäristönsuojelumääräyksien ja niiden perustelujen luonnokset. Kuulutusaika oli Tänä aikana kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa luonnoksista mielipiteitä. Lausuntoja pyydettiin Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Konneveden kunnan ympäristölautakunnalta (ympäristöterveys ja tekninen osasto) sekä kyläyhdistyksiltä (Sirkkamäki, Särkisalo, Istunmäki ja Hytölä), MTK-Konnevedeltä ja Konneveden yrittäjät ry:ltä, Siikakoski-Puteron kalastuskunnalta ja Kärkkäälän kalastuskunnalta. Määräaikaan mennessä mielipiteensä antoivat Töhkerönmäen- Rappaatlahden-Savolaismäen perinne- ja kyläyhdistys, Leena Korhonen ja Konneveden seurakunta. Lausunnon antoivat: Keski-Suomen ELYkeskus, Keski-Suomen pelastuslaitos, Konneveden kunnan ympäristölautakunta, Sirkkamäen kyläyhdistys ry, MTK-Konnevesi, Konneveden yrittäjät ry ja Siikakosken Puteron kalastukunta. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella luonnoksista muokattiin ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 4) ja niiden perusteluiksi (liite 5). Lausunnot huomioitiin seuraavasti: ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarkennettiin pohjavesialueiden määrittelyä ja lisättiin määritelmiin harmaa vesi, maaperäkäsittely, tankkauspaikka ja pilaantumiselle herkkä alue. Lausunnon perustella vaihdettiin luvun 2 otsikoksi Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä. Samassa yhteydessä myös jäsenneltiin luvun sisältö rakenteen selkeyttämiseksi. ELY-keskuksen lausunnon perusteella pykälät 11 ja 12 poistettiin. 11 käsitteli maanrakennuksessa hyödynnettäviä jätteitä. ELYkeskuksen mukaan pykälä koskee jätteiden hyödyntämistä ja näin ollen asia tulisi käsitellä jätehuoltomääräyksissä. Pykälä 12 käsittelee kyllästetyn jätepuun käyttöä. ELY-keskuksen mukaan määräystä ei ole annettu ympäristösuojelulain 19 :n nojalla. Kuntalaisia tulee tiedottaa kyllästetyn puutavaran vaaroista muussa yhteydessä.

7 Kunnanhallitus Luvusta 4 Kemikaalit ja vaaralliset jätteet poistettiin pohjaveden pilaamisen ja sen kunnostamisen kustannusvastuu, sillä ELY-keskus toteaa, että vastuukysymyksiä ei voi määrätä ympäristönsuojelulain 19 nojalla. Lukuun 6 Meluntorjunta lisättiin määräaika, jota ennen on tehtävä ilmoitus melua aiheuttavasta työstä tai tapahtumasta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnossa tarkennettiin pohjavesialueella olevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksia. Kappaleessa tulee viitata myös Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 1199/1995 maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta. Konneveden kunnan ympäristölautakunta lausuu, että niille viemäriverkoston toimialueella oleville kiinteistöille, jotka ovat uusineet kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmänsä hiljattain ja laitteistot täyttävät vaatimukset, tulee myöntää siirtymäaika viemäriverkkoon liittymiseen. Asiaa ei lisätty määräyksiin, koska kyseiset kiinteistöt voivat hakea vapautusta viemäriverkkoon liittymisestä vesihuotolain (119/2001) 11 perusteella. Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lausunto koskien Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä soveltamisalaa on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon johdosta uudessa 4 :ssä Jätevesiä koskevien määräysten soveltamisala. Ympäristölautakunta lausunnossaan huomioi vaatimuksen yksivaippaisten polttoainesäiliöiden sijoittamisen tilavuutta vastaavaan suojaaltaaseen sekä tankkauspaikkojen sijoittamisen tiiviille pohjalle. Lausunnoissa todettiin, että onko kunnalla resursseja näiden määräysten valvontaan. Ympäristölautakunnan lausunnossa tuotiin esiin myös että maalämpöjärjestelmien sijoittaminen maaperään tulisi käsitellä määräyksissä. Määräysluonnoksessa on huomioitu maalämpökaivojen sekä jätevesijärjestelmien ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan vähimmäisetäisyydet. Konneveden yrittäjät ry:n ja Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksistä poistettiin vaatimus sijoittaa yksivaippainen polttoainesäiliö tilavuutta vastaavaan suoja-altaaseen tai tiiviille tai tiiviille kemikaaleja läpäisemättömälle alustalle. Myös vaatimus tankkauspaikan alustan tiiveydestä poistettiin. Konneveden yrittäjät lausuivat myös sen puolesta, että ammattimainen autojen pesu tulisi sallia myös oman kiinteistön pihassa.

8 Kunnanhallitus MTK-Konneveden ja Sirkkamäen kyläyhdistyksen lausunnoissa huomautettiin tekstin epätarkkuudesta vähäisten jätevesien käsittelyn suhteen. Tekstiä on pyritty tarkentamaan ottamalla vähäisten vesien käsittely omaksi kappaleeksi. Lausuntojen johdosta ympäristönsuojelumääräyksiin lisättiin kappale työkoneiden ja autojen vesipesusta. Lausunnoissa painotettiin sitä, että ylijäämäjuureksia pitää saada käyttää riistan ruokinnassa. Asia lisättiin maatalousjätteitä käsittelevään osioon. Siikakosken-Puteron kalastuskunta tuo lausunnossaan esiin, että ympäristönsuojelumääräyksissä ei tarvitse erikseen määritellä ranta-aluetta, koska se on määritelty kaavoissa. Ranta-alueen määrittely ympäristönsuojelumääräyksissä on kuitenkin tarpeen, sillä ranta-aluetta ei ole määritelty kattavasti kaikissa Konneveden kaavoissa. Kalastuskunta tuo esiin myös sen, että kalastusvälineiden pesu tulee sallia rannassa. Kalastusvälineiden pesuun voidaan soveltaa sitä mitä mattojen ja muiden vastaavien pesusta on määrätty. Asia on lisätty perustelut osioon. Ympäristönsuojelumääräyksiin lisättiin kalastuskunnan lausunto polttonesteiden säilytyksestä vesistön läheisyydessä. Huomioitiin myös kannanotto, että kalastuselinkeino saa aiheuttaa lyhtyaikaista tilapäistä meteliä yöaikaan (22 07). Kalastuskunta huomioi, että maatalousjätteiden kuten ylijäämäjuuresten ja viljan käytetään riistan ja vesilintujen ruokinnassa. Asia on otettu huomioon maatalousjätettä koskevassa osiossa. Kuulutusaikana jätettiin kolme mielipidettä, jotka on huomioitu seuraavasti: Töhkerönmäen-Rappaatlahden-Savolaisniemen perinne- ja kyläyhdistys ry. tuo esille että, ympäristönsuojelumääräyksissä tulisi käsitellä vesistöjä ja niiden roskaamista, virkistyskäyttöä ja vaarantamista nykyistä huomattavasti enemmän. Mielipiteen johdosta kohtaan jätevesien käsittelylaitteistojen sijoittaminen laajennettiin talousvesikaivoja käsittämään myös talousvesikäytössä olevat lähteet. Lisäksi kohtaan Lannan ja virtsan ja puristinnesteiden levitys lisättiin ohje, että lantaa tai virtsaa ei saa kuljetuksen aikana päästä valumaan tiestölle. Töhkerömäen- Rappaatlahden-Savolaisniemen perinne- ja kyläyhdistys ry:n mielipide oli laaja ja kantaa ottava, mutta pitää huomioida se, että ympäristönsuojelumääräykset voidaan antaa vain ympäristönsuojelulain 19 nojalla. Leena Korhonen toi esiin, että herkillä alueilla tulisi pesuaineiden olla biologisesti hajoavia. Tätä ei lisätty määräyksiin, koska kuntalaisten käyttämien pesuaineiden laadun valvonta on vaikeaa.

9 Kunnanhallitus Konneveden seurakunta ottaa kantaa ympäristönsuojelumääräysten lukuun meluntorjunta ja erityisesti kohtaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavan koneiden ja laitteiden käyttäminen. Kirkkoneuvosto haluaa varmistua siitä, että tämä kohta koskee myös mopojen aiheuttamaa melua yöaikaan (22-07). Asia huomioidaan järjestyslaissa, joten sitä ei ole tarpeen huomioida ympäristönsuojelumääräyksissä. Vs. rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto päättää siirtää ehdotukset ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista käsiteltäväksi kunnanhallitukseen ja edelleen päätettäväksi kunnanvaltuustoon. : ehdotus hyväksytään. Kh. 99 Esityslistan liitteet 3-4 Ehdotus Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja ympäristönsuojelumääräysten perustelut.

10 Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNNAN MAKSUT SEUTUTERVEYSKESKUKSELLE Tark.ltk Konneveden kunnan maksuosuuden muodostuminen. Seututerveyskeskuksen johtaja Reijo Räsänen esitteli maksuosuuden muodostumista sekä Seututk:n tulevaisuuden näkymiä. Asian käsittelyssä oli mukana kunnanjohtaja Kari Levänen ja sosiaalijohtaja Kaisa Leinonen. Keskustelua asiasta. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus pyytää Seututerveyskeskusta toimittamaan perustamissopimuksen 26 :n mukaisesti toimipistekohtaisesti toteutuneet kustannukset ja tuotot Konneveden terveyskeskuksen osalta sekä loppuvuoden hinnoitteluperusteen muutokset. Raportoinnin tulee olla jatkuvaa ja tapahtua esimerkiksi puolivuosittain. : Ehdotus hyväksyttiin. Kh. 100 Kunnanhallitus päättää pyytää Keski-Suomen seututerveyskeskusta toimittamaan perustamissopimuksen 26 :n mukaisesti toimipistekohtaisesti toteutuneet kustannukset ja tuotot Konneveden terveysaseman osalta sekä loppuvuoden hinnoitteluperusteen muutokset. Raportoinnin tulee olla jatkuvaa ja tapahtua esimerkiksi puolivuosittain.

11 Kunnanhallitus LAUSUNTO LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ Kh. 101 Lautamiesjärjestelmä muuttui voimaan tulleella lainsäädännöllä siten, että lautamiesten osallistuminen käräjäoikeuksien päätöksentekoon väheni. Lautamieskokoonpano on kuluvan valtuustokauden aikana ollut käytössä enää vain laissa luetelluissa merkityksellisimmissä ja julkista mielenkiintoa eniten herättävissä juttutyypeissä. Käräjäoikeusasetuksen 15 :n mukaan lautamiehen tulisi olla istunnossa pääsäännön mukaan 12 päivänä kalenterivuodessa. Seurannan perusteella on käynyt ilmi, että Keski-Suomen käräjäoikeudessa istuntopäiviä on kertynyt vähemmän kuin 12 päivää, joten lautamiesten määrä on tarpeeseen nähden liian suuri. Tilanne on saman suuntainen muissakin käräjäoikeuksissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa on tällä hetkellä 109 lautamiestä. Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni Tapani Koppinen esittää, että tulevalla valtuustokaudella lautamiesten kokonaismäärä Keski- Suomessa olisi 82 ja että se jakautuisi kunnittain viime vuoden lopun asukaslukujen suhteessa. Ehdotuksen mukaan Konnevedeltä valittaisiin yksi lautamies. Koppinen perustelee ehdotustaan lautamiestarpeen vähentymisellä ja sillä, että jatkossa riittää, että jokaisesta kunnasta valitaan vähintään yksi lautamies. Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Suomen käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä seuraavan lausunnon: Konneveden kunnalla ei ole lautamiesten lukumäärän muutoksen suhteen huomautettavaa.

12 Kunnanhallitus TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSMIESTEN KIRJE KUNNAN- HALLITUKSELLE Kh. 102 Esityslistan liite 5 Työntekijäjärjestöjen luottamusmiehet ovat toimittaneet kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen kirjeen: Esitämme, että kunnanhallitus päättää rahamäärästä, jonka palkkaasiamies voi jakaa työntekijöille ilman kunnanhallituksen erillistä päätöstä, käytettäväksi työehtosopimusten edellyttämien työnvaativuuden arviointien ajantasalle saattamiseksi. Jos kunnanhallitus ei voi antaa tällaisia valtuuksia, täytyy jokainen tehtäväkuvan muutos tuoda erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Palkka-asiamiehen on saatettava työnvaativuuden arvioinnit ajantasalle aina, kun tehtävämuutoksia tapahtuu ja kyseinen työntekijä sitä vaatii. Työnvaativuuden arvioinnit on päivitettävä vähintään kahden vuoden välein. Kunnanhallituksen tulee järjestää palkka-asiamiehen ajankäyttö niin, että hän pystyy hoitamaan palkka-asiamiehelle kuuluvat tehtävät. Kunnan tulee huolehtia, että kunta-alan työehtosopimuksia noudatetaan. Esityslistan liitteenä on muistio pidetystä kunnanhallituksen edustajien ja pääluottamusmiesten neuvottelusta. Kunnanhallitus päättää antaa työntekijäjärjestöjen luottamusmiehille seuraavan vastauksen: Nykyisessä ja näköpiirissä olevassa taloudellisessa tilanteessa kunnalla ei ole mitään mahdollisuuksia virka- ja työehtosopimukset ylittäviin palkankorotuksiin. Mahdolliset palkkaukseen liittyvät epäkohdat tulee hoitaa sopimuksiin sisältyvillä järjestelyvaraerillä. Työntekijöiden työn vaativuuden arvioivat työryhmät, joissa ovat edustettuina työntekijöiden lähiesimiehet, luottamusmiehet ja palkkaasiamies. Työryhmät ovat saattaneet työn vaativuuden arvioinnit ajan tasalle silloin kun työntekijän työtehtävät ovat muuttuneet oleellisesti. Kunta on noudattanut ja noudattaa jatkossakin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia.

13 Kunnanhallitus

14 Kunnanhallitus LAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖJAON MUUTTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveyslautakunnan osasto on jaettu seuraaviin tulosyksiköihin: Sosiaali- ja terveystoimisto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Toimeentuloturva Kotihoito Vanhusten ja vammaisten palvelujen tulosyksikkö on hyvin laaja, siihen on koottu vammaisten palvelut ja suuri osa vanhusten palveluista. Kaikki asumispalvelut sisältyvät tähän tulosyksikköön. Osa vanhusten palveluista on kotihoidon tulosyksikössä. Asioiden käsittelyn ja päätösvallan selkeyttämisen vuoksi on tarpeellista muuttaa tulosyksikköjakoa siten, että vanhusten palvelut keskitetään yhteen tulosyksikköön. Osastopäällikön ehdotus: Lautakuntaa esittää kunnanhallitukselle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan osasto jaetaan alkaen seuraaviin tulosyksiköihin: Sosiaali- ja terveystoimisto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten palvelut Vammaisten palvelut Päihdehuolto Toimeentuloturva : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh. 103 Kunnanhallitus päättää, että sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee vuoden 2013 talousarvioehdotuksensa ehdottamansa uuden tulosyksikköjaon pohjalta.

15 Kunnanhallitus

16 Kunnanhallitus TOIMITILAN VUOKRAAMINEN HANKASALMEN KANSALAISOPISTOLLE Kh. 104 Esityslistan liite 6 Hankasalmen kansalaisopisto haluaisi vuokrata kunnalta noin 80 neliömetrin suuruisen toimitilan osoitteessa Kauppatie 42 sijaitsevasta teollisuushallista. Toimitila on vanhan osan tuotantotila. Konneveden kunnan ja Hankasalmen kansalaisopiston välinen vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen vuokrasopimuksen Konneveden kunnan puolesta.

17 Kunnanhallitus PALKKAKIRJANPITÄJÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Kh Kunnanhallitus on päätöksellään myöntänyt Meeri Häyriselle eron palkkakirjanpitäjän tehtävästä lukien. Hallintokeskus pyytää kunnanhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus päättää antaa hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus antoi yksimielisesti hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen määräaikaisesti siten, että määräaika päättyy Kh Kunnanhallitus päättää antaa hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen. Kunnanhallitus antoi yksimielisesti hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän toimen täyttämiseen määräaikaisesti siten, että määräaika päättyy Kh Kunnanhallitus päättää antaa hallintokeskukselle luvan palkkakirjanpitäjän tehtävän täyttämiseen lukien osa-aikaisena ja määräaikaisesti siten, että työaika on noin 50 % täydestä työajasta ja määräaika päättyy

18 Kunnanhallitus Kh. 105 Kunnanhallitus päättää, että kunta palkkaa nykyisin osa-aikaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan palkkakirjanpitäjän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen lukien siten, että hänen työaikansa on noin 50 % täydestä työajasta.

19 Kunnanhallitus LEENA VARIKSEN OSA-AIKAELÄKEHAKEMUS Kh. 106 Toimistosihteeri Leena Varis pyytää kunnanhallitukselta lupaa jäädä osa-aikaeläkkeelle lukien. Hänen tarkoituksenaan on olla työssä kaksi päivää viikossa (15,5 tuntia viikossa). Kunnanhallitus päättää antaa toimistosihteeri Leena Varikselle luvan jäädä osa-aikaeläkkeelle lukien siten, että hänen työaikansa on 15,5 tuntia viikossa.

20 Kunnanhallitus TERVEYDEN EDISTÄMISEN VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN Kh. 107 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toivovat saavansa tiedot terveyden edistämisen vastuuhenkilöistä Keski-Suomessa marraskuun aikana. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johto toivoo, että vastuuhenkilöt löytyisivät kuntien palveluksessa olevista henkilöistä. Kunnan johtoryhmä ehdottaa terveyden edistämisen vastuuhenkilöksi liikunnanohjaaja Ville-Veikko Kykyriä. Kunnanhallitus päättää nimetä terveyden edistämisen vastuuhenkilöksi liikunnanohjaaja Ville-Veikko Kykyrin. Kykyrin työvapaan ajan vastuuhenkilönä toimii va. liikunnanohjaaja Tatu Tiihonen.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 kello 18.00-19.17 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 Konneveden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai 20.2.2014 kello 18.30 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6. Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.2012 Kh. 83 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot