KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Henkilöstökertomuksen 2014 hyväksyminen Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestysaloite liittyen mahdolliseen kuntaliitokseen Mänttä-Vilppulan kanssa 129 Talousarvion 2015 investointiosan muutos Asumisyksikön esimiehen viran perustaminen ja täyttölupien myöntäminen ohjaajien toimille / Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma 131 Täyttölupa / Keuruun ala-asteen erityisluokanopetuksen tuntiopettajan toimi 132 Täyttöluvat / teknisten palveluiden toimistonhoitajan virka sekä tukipalveluiden laitoshuoltajan toimi 133 Edustajan nimeäminen monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään 134 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Seppo Lampisen valituksen johdosta, joka koskee kaupunginvaltuuston päätöstä / Kirkonseudun asemakaavan laajennus Varissaaren länsija eteläosaan. 135 Lausunto kunnallisvalitukseen / Kaupungin lakimiehen viran perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen 136 Yhteispalvelusopimuksen jatkaminen Verohallinnon kanssa lukien 137 Talousarvion toteutumisvertailu tammi-maaliskuulta Valtuuston päätöksen osittainen täytäntöönpano / Kirkonseudun asemakaavan laajennus Varissaaren länsi- ja eteläosaan. 139 Lautakuntien pöytäkirjat

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 2(31) 140 Muut asiat / Tilaisuudet Ilmoitusasioita 28 Lisäasia: 142 Keulink Kiinteistöt Oy:n rahoitusjärjestelyt 29

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 3(31) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Merja jäsen poistui kokouksesta en nen 142 :n kä sit telyä klo Kuusimäki Kalle jäsen Laurila Leena puheenjohtaja Oksanen Harri I varapuheenjohtaja Rautanen Milla jäsen poistui kokouksesta en nen 142 :n kä sit telyä klo Ruusila Liisa jäsen Tuominen Petri II varapuheenjohtaja Vaissi Juho jäsen Ritola Markku varajäsen Jussi Santaniemen hen ki lö koh tai nen va rajä sen MUU Oinonen Lauri valtuuston puheenjohtaja Träff Henry valtuuston II varapuheenjohtaja Haapala Onni valtuuston III varapuheenjohtaja Mäkelä Tero esittelijä Ojala Tarja pöytäkirjanpitäjä POISSA Santaniemi Jussi jäsen Saarinen Sari valtuuston I varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Leena Laurila puheenjohtaja Tarja Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, TARKASTUS Liisa Ruusila Petri Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Tarja Ojala, hallintojohtaja

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 4(31) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Keuruun kaupunginhallitus on sopinut käytännöstä, että esityslista on luettavissa Keuruun kaupungin luottamushenkilöiden verk ko palve lus sa (kohdassa kaupunginhallituksen kokoukset) viimeistään kokous ta edeltävän viikon keskiviikkona neljä päivää ennen kokousta. Il moi tus siitä, että kokouskutsu ja esityslista ovat luettavissa luot tamus hen ki löi den verkkopalvelussa, lähetetään sähköpostilla ja teks tivies til lä kaupunginhallituksen jäsenille. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 5(31) Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kaupunginhallituksen jä se net aak kos jär jes tyk ses sä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana kes ki viikkona klo mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seu raa va na perjan tai na Pöytäkirjantarkastajina edellisessä kokouksessa olivat Harri Ok sanen ja Milla Rautanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Ruusila ja Petri Tuo mi nen.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 6(31) Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen KH Lisäasiana esityslistalle hyväksyttiin asiakohta "Keulink Kiin teis töt Oy:n rahoitusjärjestelyt". Edellä mainitulla lisäasialla täydennetty esityslista hyväksyttiin kokouk sen työ jär jes tyk sek si, ja asiat päätettiin käsitellä esi tys lis tan mukai ses sa jär jes tyk ses sä.

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 7(31) Kaupunginhallitus Henkilöstökertomuksen 2014 hyväksyminen 88/ /2015 KH Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 antaa tietoa muun muas sa henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, eläköitymisestä, hen ki lös tö kus tan nuk sis ta, työajan jakaantumisesta sekä pois sa oloista. Henkilöstökertomus on hyvä henkilöstöjohtamisen apuväline ja tie don lähde kuntapäättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstökertomus 2014 käsitellään Keuruun kaupungin yh teis työtoi mi kun nas sa ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä ja merkitä Keuruun kaupungin Henkilöstökertomuksen 2014 tiedoksi, ja - toimittaa Henkilöstökertomuksen 2014 valtuustolle tiedoksi. Liitteet Liite 1 Keuruun kaupungin henkilöstökertomus 2014

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 8(31) Kaupunginhallitus Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestysaloite liittyen mahdolliseen kuntaliitokseen Mänt tä-vilp pu lan kanssa 77/ /2015 KH Keuruun kaupungille on toimitettu 692 nimeä käsittävä aloite (kan salais ad res si) neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen jär jestä mi sek si Keuruulla. Aloitteen luovuttivat valtuutetut Mika Nis si nen ja Maija Kajosmäki. Aloitteessa todetaan seuraavaa: "Me allekirjoittaneet vaadimme, että Keuruun kaupungin tulee jär jestää neuvoa antava kansanäänestys mahdollisesta kuntaliitoksesta, mi kä li kuntajakoselvityksen tuloksena suunnitellaan kuntaliitosta Mänt tä-vilp pu lan kanssa. Kuntalain 27 :n mukaan valtuuston on pidettävä huoli, että kun ta laisil la on edellytykset osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Mahdol li nen kuntaliitos on niin iso asia, että kuntalaisten mielipide tulee sel vit tää. Kansanäänestyksen tuloksen tulee sitoa moraalisesti valtuus toa." Aloitteen on allekirjoittanut 692 henkilöä eli noin kahdeksan (8) prosent tia Keuruun äänioikeutettujen lukumäärästä. Vaa li tie to jär jes telmän mukaan Keuruulla on yhteensä 8698 äänioikeutettua (tulostettu ). Sovellettavat säännökset Kuntalain (365/1995) 31 :n mukaan kansanäänestysaloite on ratkais ta va valtuustossa, mikäli aloitteen tekijöitä on vähintään viisi (5) pro sent tia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on vii pymät tä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kan san ää nestys. Kuntalain 30 :n mukaan valtuusto voi päättää, että kunnalle kuu luvas ta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-an ta va. Kunnallisesta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissa (365/1995). Uusi kuntalaki on tullut voimaan , mutta suurta osaa sen pykälistä sovelletaan vasta vuonna 2017 valittavan valtuus ton toimikauden alusta lukien. Siirtymäsäännös koskee muun muas sa kunnallista kansanäänestystä koskevia pykäliä. Neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä nou da tet tavas ta menettelystä on säädetty laki /659:

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 9(31) Kaupunginhallitus : "Kansanäänestys toimitetaan kunnanvaltuuston määräämänä sun nun tai na.... Äänestys toimitetaan äänestysalueittain nou dattaen vaalilain (714/1998) 8 :n nojalla viimeksi määrättyä ää nes tysja ko alue ja koa. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että useammalla äänes tys alu eel la on yhteinen äänestyspaikka. Äänestykseen voidaan osallistua myös ennakolta kirjeitse (kir je äänes tys)..." 3 : "Kunnanvaltuuston on päätettävä kansanäänestyksen toi mit tami ses ta viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää. Päättäessään kansanäänestyksen toimittamisesta kunnanvaltuuston on samalla päätettävä äänestyksen aiheesta ja ajankohdasta sekä ää nes tä jil le esitettävistä vaihtoehdoista. Vaihtoehdot voivat sisältyä sa maan äänestyslippuun tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma ää nes tys lip pu. Äänestäjällä tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus ilmais ta, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista. Kun nanval tuus ton on päätöksessään määrättävä äänestyslippujen lu ku määrä, sisältö ja ulkomuoto." 5 : "Äänestysviranomaisina...ovat keskusvaalikunta ja ää nes tyslau ta kun nat." 6 "Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsus ta viimeistään kuukautta ennen äänestyspäivää, 20. päivänä ennen äänestyspäivää, äänestyspäivää edeltävänä perjantaina, äänes tys päi vä nä ja äänestyspäivän jälkeisenä päivänä sekä muul loinkin, milloin asian käsittely sitä vaatii." 7 :n mukaan keskusvaalilautakunta vastaa kansanäänestyksen tie dot ta mi ses ta, ja lisäksi kaupunginhallituksen on "viivytyksettä" ilmoi tet ta va oikeusministeriölle kansanäänestyksen toimittamisesta. 8 :n mukaan keskusvaalilautakunta perustaa äänestysoikeutetuista hen ki löis tä äänestysrekisterin. "Kaupunginhallituksen on viimeistään 55. päivänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava Väes tö re kis te ri keskuk sel le kansanäänestyksen toimittamisesta ja siitä, haluaako se ää nes tys re kis te riin otettavat tiedot konekielisenä vai pa pe ri tu los teina." 9 : Kirjeäänestystä varten kunnan keskusvaalilautakunta lähettää vii meis tään 19. päivänä ennen äänestyspäivää jokaiselle ää nes tysoi keu te tul le, jonka osoite on tiedossa... äänestyslipun, vaa li kuoren, lähetekirjeen, lähetekuoren ja laatimansa äänestysohjeet (kir jeää nes tys asia kir jat)." Ennakkoäänestys tapahtuu kunnallisvaaleista poiketen kirjeitse.

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Keuruu on mukana kuntarakenneselvityksessä Multian ja Mänttä-Vilp pu lan kanssa. Ensimmäisen vaiheen raportti valmistuu tou kokuus sa. Tarkoitus on, että selvitysalueen kunnat päättävät val tuustois saan , jatketaanko selvitystyötä kohti kun tien yh dis tymis tä vai keskitytäänkö jatkamaan selvitystyötä kun ta yh teis työn kannal ta. Kuntarakenneselvitykseen liittyvän kuntalaiskyselyn tulokset val mistu vat toukokuussa: Kuntajakoselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kun ta lai sil ta on kysytty näkemystä muun muassa oman kunnan palve luis ta, toiminnasta ja niiden kehittämisestä, selvitysalueen kuntien yh teis työs tä, mutta myös kuntien mahdollisesta yhdistymisestä. Kuntalain 29 :n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnas sa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan tiedottamisvelvollisuus korostuu, mikäli päätetään järjestää kansan ää nes tys, jotta kuntalaisten aidot mielipiteet saadaan selville. 692 keuruulaisen allekirjoittama aloite kan san ää nes tyk sen jär jes tämi ses tä liittyen mahdolliseen kuntaliitokseen Mänt tä-vilp pu lan kanssa täyttää neuvoa antavan kan san ää nes tyk sen edellyttämät muo tovaa ti muk set. Aloitteesta ilmenee, mistä asias ta kansanäänestys esite tään järjestettäväksi. Aloite täyttää myös lainsäädännön edel lyt tämät muotovaatimukset aloitteen te ki jöi den yksilöimiseksi (oma kä tinen allekirjoitus, nimi, ammatti tai toimi ja osoite). Oheisaineisto: Kansalaisadressi nähtävänä kaupungintalolla. Valmistelija: hallintojohtaja, puh ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että aloitteessa mainittu neuvoa antava kansanäänestys järjestetään sunnuntaina sii nä tapauksessa, että valtuusto päättää kesäkuussa 2015 jatkaa me neil lään olevaa kuntarakenneselvitystä siten, että tavoitteena on kun ta lii tos Keuruun ja Mänttä-Vilppulan tai Keuruun, Multian ja Mänt tä-vilp pu lan kanssa. Kansanäänestys järjestetään seuraavasti: 1) Kansanäänestyksen aiheena on mahdollinen kuntaliitos Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kanssa; 2) Äänestäjiltä kysytään, kannattavatko vai vastustavatko he Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kuntaliitosta; 3) Vastausvaihtoehdot ovat yhdellä äänestyslipulla, jonka muoto on

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus tai tet tu A5; 4) Keuruun kaupungintalo on kaikkien äänestysalueiden yhteinen ää nes tys paik ka.

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 investointiosan muutos 118/ /2014 KH Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esitetään seuraavia muu tok sia: Haapamäen koulun lähiliikuntapuisto Haapamäen koulun lähiliikuntapuistoon, joka sisältää myös Haa pamäen urheilukentän perusparantamisen, on haettu ja myönnetty valtion avus tus ta , mistä on saatu ja tuloutettu vuo delle Vuonna 2015 avustuksesta saadaan loput eli Vuoden 2015 talousarviossa ei ole huomioitu kyseistä hanketta., vaan sen sijaan talousarviossa on euron määräraha ja euron tuloarvio kohteessa Haapamäen urheilukenttä. Tarkoituksena on yhdistää nämä hankkeet talousarviossa. Hanke perustuu oheisaineistona olevaan suunnitelmaan. Hankkeen loppuunsaattamiseen tarvitaan :n määräraha vuon na Tarkoituksena on tehdä suunnitelmasta ilmenevät toimenpiteet. Jukojärven koulun piha-alue Piha-alueen uusiminen parantaa oppilaiden turvallisuutta. Samalla pi ha-alue päivitetään viihtyisäksi ja liikuntaan innostavaksi ul ko alueek si. Hankkeen kustannusarvio on Suunnitelma oheisaineistona. Jäähallin joustokaukalo Mestis-sarjan säännöt edellyttävät, että joustokaukalo on käytössä vii meis tään Jääkiekkoliitto on lupautunut rahoittamaan vas taa via hankkeita :n avustuksella, joka on käytettävissä vuon na 2015, mutta ei sen jälkeen. Jos kaukalo uusitaan myö hemmin kuin vuonna 2015, avustus jää saamatta. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraa vat muutokset vuoden 2015 ta lous ar vion investointiosaan: 1) Haapamäen koulun lähiliikuntapuistoon lisätään menoja ja tuloja ; 2) Haapamäen urheilukentän menot ( ) ja tulot ( ) pois te taan; 3) Kivelän ja Kurkiniemen lähiliikuntapaikkojen menot ( ) pois te taan; 4) Jukojärven koulun piha-alueeseen lisätään menoja ; 5) Jäähallin joustokaukaloon lisätään menoja ja tuloja Muutokset lisäävät investointimenoja yhteensä ja in vestoin ti tu lo ja Nettomuutos Oheisaineisto Haapamäen urheilukenttä (3) Jukojärven koulu / pihasuunnitelma

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Asumisyksikön esimiehen viran perustaminen ja täyttölupien myöntäminen ohjaajien toi mil le / Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma SOS Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma valmistuu tämän hetki sen tiedon mukaan syyskuun lopussa. Vanamokodista siirtyvien asuk kai den on tarkoitus muuttaa lokakuun viimeisellä viikolla ja muiden asukkaiden marraskuun alusta. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu kahdeksan uuden oh jaajan palkkaamiseen asumisyksikköön. Perusturvalautakunta on hyväk sy nyt Runokulman henkilöstörakenteeksi: asumisyksikön esimies, vastaava ohjaaja, ohjaaja amk ja 8,5 ohjaajaa, yhteensä 11,5 työn te ki jää. Runokulmaan siirtyy Vanamokodista vastaava ohjaaja (pä te vyysvaa ti mus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poi suus vaa timuk sis ta annetun lain 272/ ) ja 2,5 ohjaajaa (pä te vyys vaati mus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poi suus vaa ti muksis ta annetun lain 272/ ). Uutta henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan lokakuussa. Kun toutus- ja toiminnanohjaaja toimii Runokulman tulosyksikön esimiehenä kun nes toisin päätetään. Kaupungin organisaatiosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää - viran perustamisesta - kokoaikaisen toistaiseksi voimassa olevan viran tai työsuhteeseen pe rus tu van toimen täyttöluvan myöntämisestä Valmistelija perusturvajohtaja Riitta Vanhanen puh ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle alkaen 1. asumisyksikön esimiehen viran perustamista ja täyttöluvan myöntä mis tä viralle. Viran pätevyysvaatimus on sosiaalihuollon am ma til lisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ mom mukainen soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riit tä vä johtamistaito. Palkkaus KVTES, liite 4, hinnoittelukohta 04SOS täyttöluvan myöntämistä uudelle ohjaajan työsopimussuhteelle. Pä te vyys vaa ti mus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poi-

15 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus suus vaa ti muk sis ta annetun lain 272/ mukainen. Palkkaus KVTES, liite 4, hinnoittelukohta 04SOS täyttöluvan myöntämistä kuudelle ohjaajan työsopimussuhteelle. Pä te vyys vaa ti mus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel poisuus vaa ti muk sis ta annetun lain 272/ mukainen. Palkkaus KVTES,liite 4, hinnoittelukohta 04SOS06A. Ehdotus hyväksyttiin. KH ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää perusturvalautakunnan esityksen mu kaises ti 1) perustaa asumisyksikön esimiehen viran ja myöntää viralle täyttö lu van. Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon am matil li sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ mom mukainen soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito ; 2) myöntää täyttöluvan uudelle ohjaajan työsopimussuhteelle sekä 3) myöntää täyttöluvan kuudelle ohjaajan työsopimussuhteelle.

16 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Täyttölupa / Keuruun ala-asteen erityisluokanopetuksen tuntiopettajan toimi KH ehdotus Rehtori Reijo Seppänen ja sivistysjohtaja Kerttu Ruhanen anovat täyt tö lu paa Keuruun ala-asteen erityisluokanopetuksen tun ti opet tajan toimelle alkaen. Nykyinen tuntiopettaja jää eläkkeelle alkaen. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan Keuruun ala-asteen eri tyisope tuk sen tuntiopettajan toimelle alkaen

17 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Täyttöluvat / teknisten palveluiden toimistonhoitajan virka sekä tukipalveluiden lai toshuol ta jan toimi KH ) Teknisten palveluiden hallinnosta toimistonhoitaja jää eläkkeelle alkaen. Vt. tekninen johtaja Raimo Savela pyytää täyttö lu paa toimistonhoitajan viralle alkaen. 2) Tukipalveluista vapautuu eläkkeelle jäännin myötä kokoaikainen lai tos huol ta jan paikka alkaen. Tukipalvelupäällikkö Ulla Luo ma anoo täyttölupaa laitoshuoltajan toimelle alkaen. ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan 1) toimistonhoitajan viralle alkaen / teknisten palveluiden hal lin to sekä 2) laitoshuoltajan toimelle alkaen / tukipalvelut.

18 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään SOS Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää kuntia ilmoittamaan mennessä - kumpaan monialaiseen yhteispalveluverkostoon (pohjoinen vai eteläi nen) kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi kuulua - nimeämään edustajansa monialaisen yhteispalveluverkoston joh toryh mään. Kuntien sopiessa on myös mahdollista, että henkilö edustaa useampaa kuntaa. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yh teis toi min ta mal lia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kela yhdes sä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työl lis ty mi sen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet se kä vastaavat työttömien työllistymis- prosessin etenemisestä ja seu ran nas ta siten kuin laissa säädetään. Keuruun kaupunginhallitus on esittänyt lau sun tonaan Keski-Suomen maakunnan laajuista monialaista yh teis työ verkos toa ja korostanut, että jatkossa johtoryhmän tulee turvata kunnille toi mi vat yhteispalvelut koko maakunnassa. Neuvottelutilaisuudessa on selvinnyt, että maakuntaan on il mei ses ti muodostumassa kaksi verkostoa eteläinen ja pohjoinen. Poh joi seen verkostoon kuuluisivat Saarijärvi - Viitasaari seu tu kunnan kunnat. Äänekosken ja Konneveden kannat vielä tarkistetaan. Keu ruu kuuluu sijainnin ja toiminnan perusteella eteläiseen yh teistyö ver kos toon. Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neu vo tel tuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa joh to ryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Johtoryhmän jäseninä ovat työja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kelan ni meä mät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen va ra jä sen. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuu des taan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työl lis ty mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä joh to ryh män toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan 1. työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan yhteisistä toimipisteistä mo ni alai sen yhteispalvelun tarjoamiseksi 2. monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä

19 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus toi mi pis teis sä 3. työ- ja elinkeinotoimiston kuntien ja Kelan monialaiseen yh teis palve luun osoittamasta henkilöstöstä 4. työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muu al la kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista. Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun val ta kunnal li siin tavoitteisiin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii moni alai se na yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoi tet tu jen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteu tu mis ta Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät mo ni alai sen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän va ra hen ki lön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen ni meä mistä. Oheismateriaali: Pyyntö edustajan nimeämisestä monialaisen yhteis pal ve lu ver kos ton johtoryhmään. ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1. Keuruu ilmoittaa kuuluvansa eteläiseen yhteispalveluverkostoon 2. Keuruun edustajaksi monialaisen yhteispalveluverkoston joh to ryhmään nimetään työllisyyspäällikkö Erja Koivula. Pe rus tur va lau ta kunta tekee esityksen mahdollisesti tarvittavasta varajäsenestä. Ehdotus hyväksyttiin ja varajäseneksi esitetään perusturvajohtaja Riit ta Vanhanen. KH ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että 1) Keuruu ilmoittaa kuuluvansa eteläiseen yh teis pal ve lu ver kostoon; 2) Keuruun edustajaksi monialaisen yhteispalveluverkoston joh toryh mään nimetään työllisyyspäällikkö Erja Koivula ja varalle perus tur va joh ta ja Riitta Vanhanen

20 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Oheisaineisto Pyyntö edustajan nimeämisestä monialaisen yh teis pal ve lu ver koston johtoryhmään

21 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Seppo Lampisen valituksen johdosta, joka kos kee kaupunginvaltuuston päätöstä / Kirkonseudun asemakaavan laajen nus Varissaaren länsi- ja eteläosaan. 220/ /2012 KH Seppo Lampinen on tehnyt valituksen Hämeenlinnan hal lin to-oi keudel le kaupunginvaltuuston päätöksestä , joka koskee Kir kon seu dun asemakaavan laajennusta Varissaaren länsi- ja ete läosas sa. Valittaja vaatii, että tehty päätös kumotaan siltä osin kun se on lain vas tai nen. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: Kaavoitusjohtaja Timo Määttä ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus lausuntonaan toteaa, että asemakaavaprosessin ai ka na on tehty asianmukaiset inventoinnit, eikä kaavaratkaisulla hävi te tä luontoon liittyviä erityisiä arvoja. Kaavaratkaisun maisemaan so pi vuut ta on arvioitu kuvasovitteilla, jotka löytyvät kaa va se los tuksen sivuilta 48 ja 49. Sivun 48 kuva kuvaa kaavaratkaisun mai semaan sopivuutta vastarannalta. Vastarannalle on matkaa n m. Ratkaisu ei aiheuta kenenkään elinympäristön mer ki tyk sel lis tä heikke ne mis tä. Kaupunginvaltuuston päätös on tehty lain mu kai ses sa jär jes tyk sessä ja valitus on hylättävä. Merkittiin, että Merja Ahonen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys, Keu link Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) kokoushuoneesta tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oheisaineisto Lausuntopyyntö / Seppo Lampisen valitus / Kirkonseudun ase makaa van laajennus Varissaaren länsi- ja eteläosaan.

22 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Lausunto kunnallisvalitukseen / Kaupungin lakimiehen viran perustaminen ja täyt tö luvan myöntäminen 305/ /2014 KH Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun kaupungilta lau suntoa mennessä Seppo Lampisen tekemän valituksen johdos ta.( , Dnro 00621/15) Valitus koskee kaupunginhallituksen päätöstä Ky seisel lä päätöksellä kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, jonka Lampinen oli tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä koskien kaupungin lakimiehen viran perustamista ja täyttöluvan myöntämistä. Lausuntopyyntö oheisaineistona Lampinen vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa päätöksen, koska kau pun gin hal li tus on päätöksessään ylittänyt toimivaltansa. Perusteluinaan Lampinen esittää, että valtuuston hyväksymässä vuo den 2015 talousarviossa ja vuosien ta lous suun ni telmas sa ei ole esitetty määrärahaa. Lampisen mielestä kaupungin tuli si palkata Kuntaliitosta virkavastuulla toimiva lakimies antamaan lain opil li sia neuvoja. Lisäksi Lampinen vetoaa valtuustoaloitteeseen, joka on jätetty valtuus ton kokouksessa Kymmenen valtuutetun al le kir joitta mas sa aloitteessa esitetään, että Keuruulla pidättäydytään vir kojen ja toimien täyttämisestä kuntajakolain mukaisen selvitystyön ajak si. ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liit teen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 2 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien kaupun gin lakimiehen viran perustamista ja täyttöluvan myöntä mis tä Oheisaineisto Lausuntopyyntö /Seppo Lampisen valitus lakimiehen viran pe rus tami ses ta

23 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Yhteispalvelusopimuksen jatkaminen Verohallinnon kanssa lukien 76/00.01/2015 KH Verohallinto on toimittanut Keuruun kaupungille allekirjoitettavaksi Ve ro hal lin non ja Keuruun kaupungin välisen yh teis pal ve lu so pi muksen. Ve ro hal lin to on uudistanut sopimusta niin, että se vastaa val takun nal li sen Aspa pilottisopimuksen sisältöä. Sopimuksen mukaan Keuruun kaupungin palvelusihteerit vastaavat yh teis pal ve lu pis tees sä kaupungintalolla Verohallinnon etä pal ve luteh tä vis tä kuten yleisneuvonnasta, lomakejaosta, asiakirjojen vastaan otos ta ja ohjauksesta säh köis ten Verohallinnon palveluiden käyt töön. Kuvallisen etä yh tey den välityksellä asiakkaat voivat saada asian tun ti neu von taa maatilojen sukupolvenvaihdoksiin, hen ki lö ve rotuk seen tai pe rin tö- ja lahjaverotuksen ennakkoratkaisuihin liittyvissä ky sy myk sis sä. Etäpalvelu on hyvä varata palvelusihteerin kautta aina etukäteen - ja hyvissä ajoin. Yhteispalvelupisteen pal ve lu ta pahtu mat kirjataan apudiaariin. Lisäksi palvelusihteerit avustavat asiakas ta etäyhteyden ottamisessa tai vaikkapa dokumentaatiokameran käyt tä mi ses sä. Edelleenkään ve ro hal lin to ei korvaa Keu ruun kau pun gil le täy si määräi ses ti yh teis pal ve lu teh tä vien hoitamisen kus tan nuk sia. Uudessa so pi muk ses sa Verohallinnon korvaus kau pun gil le on 100 /kk tou kokuus ta 2015 lukien. Uusittu sopimus kor vaa päivätyn sopimuksen. So pi muksen irtisanomisaika on puoli vuotta. Valmistelija: hallintojohtaja, puh ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä uuden Verohallinnon ja Keuruun kaupungin välisen yh teis pal ve lu so pi muk sen esitetyn mu kai sena lukien, ja val tuut taa hallintojohtajan allekirjoittamaan sopi muk sen kau pun gin puolesta. Liitteet Liite 3 Yhteispalvelusopimus Keuruu 2015 Liite 4 Verohallinnon palvelut

24 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu tammi-maaliskuulta / /2014 KH Oheisaineistona talousarvion toteutumisvertailu tammi-maaliskuulta Kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuman perusteella on ar vioita vis sa, että koko vuoden toteutuma on talousarviota parempi. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on parempi. Verotulot ovat hieman ( ) suuremmat ja val tion osuu det pienemmät kuin edellisvuonna. Vuo si katteen kasvu on Valmistelija: vs. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee toteutumisvertailun tiedoksi. Oheisaineisto Talousarvion toteutuma tammi-maaliskuu 2015

25 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31) Kaupunginhallitus Valtuuston päätöksen osittainen täytäntöönpano / Kirkonseudun ase makaa van laajennus Varissaaren länsi- ja eteläosaan. 220/ /2012 KH Valtuuston päätös on saavuttanut lainvoiman Valitusviranomaisen ilmoituksen mukaan asialistan :stä 4 (osasta kaa va-aluet ta; kortteli 508 sekä vesialueella sijaitsevat ra ken nus paikan osat t-3- merkinnällä) on jätetty kunnallisvalitus (Seppo Lam pinen) Oheisaineistona em. aluerajaus kartalla Valmistelija: Timo Määttä, kaavoitusjohtaja, puh ehdotus Vs. kaupunginjohtaja Valtuuston :stä 4 " Keuruun kirkonseudun asemakaavan laa jen nus Varissaaren länsi- ja eteläosaan" on tehty valitus Hämeen lin nan hallinto-oikeudelle, koskien korttelia 508 ja vesialueella si jait se via rakennuspaikanosia (t-3), joilta osin toimeenpanosta ilmoi te taan myöhemmin. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n 1 momentin nojalla kau pun ginhal li tus päättää hyväksyä Varissaaren länsi- ja eteläosan ase ma kaavan laajennuksen toimeenpantavaksi siltä osin, mihin valitus ei kohdis tu. Merkittiin, että Merja Ahonen poistui esteellisenä (yhteisöjääviys, Keu link Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) kokoushuoneesta tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet Liite 5 Varissaaren länsi ja eteläosan asemakaava / Liitekartta osit tai ses ta täytäntöönpanosta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot