Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset"

Transkriptio

1 Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset Navi Säädöspuitteet projektin raportti Raija Tervo-Pellikka

2 2 Navi Säädöspuitteet projektin raportti Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset Raija Tervo-Pellikka Julkaisija: Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) Tammasaarenkatu 3 P.O. box 9800 FIN HUT, Finland Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) is a joint research unit of the two leading research universities in Helsinki, Finland, the University of Helsinki (UH) and the Helsinki University of Technology (HUT).

3 3 1. Johdanto Määrittelyjä Sijaintitiedon käsittelyn lähtökohdat ja tavoitteet paikannukseen perustuvassa palvelussa Paikannettuun henkilöön liittyvä tietojenkäsittely ja sen edellytykset Yleiset tietosuojavelvoitteet Rekisteröidyn oikeudet Paikannuspalvelun tietojenkäsittelyn kehikko Palvelujen tietojärjestelmän eri tasot Paikannus- ja paikkaperusteisten palvelujen tyyppiesimerkkejä Yksityisyydensuojan ja tietosuojan vaatimukset paikannuspalveluissa Käyttötarkoitus ja peruste paikannuksessa ja paikkaperusteisissa palveluissa Yleisesti saatavilla olevat sähköisen viestinnän palvelut Paikannukseen perustuvat palvelut lisäarvopalvelut Vastuut ja rekisterinpitäjät paikannuksessa ja paikkaperusteisissa palveluissa Eri toimijat ja edellytykset käsitellä sijaintitietoa Palvelujen hankinta ulkopuolisilta Paikannettuun henkilöön liitettävien tietojen käsittelyn edellytykset Yleistä Yleinen televiestinnän palvelu -teleoperaattori Paikannukseen perustuvan palvelun tarjoaminen VASP ja hyödyntäjätaho Paikkaperusteisten palveluiden käsittelyn edellytykset - esimerkkejä Yksityishenkilö itse sijaintitiedon käyttäjänä Työnantaja tai muu instanssi sijaintitiedon hyödyntäjänä Find-a-Friend -Service Paikkasidonnaisen informaation jakaminen Muita tietosuojaan perustuvia normeja... 40

4 Suojaamisen hallinnolliset ja teknologiset menettelyt Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän tehtäviä Lopuksi - johtopäätöksiä Liite 1: symbolit ja määrittelyjä Liite 2: paikkaperusteisten palveluiden malleja Case 1: Publicly available communication services Case 2: Emergency call Case 3: Tracking people (elderly people, psychiatric patients etc.) Case 4: Find-a-friend service Case 5: Vertical business tracking personnel administration/tracking employee Case 6: Location content services with customer relationship Case 7: Personalised advertising, direct marketing with customer relationship Case 8: Direct marketing and personalised advertising (no customer relationship to the company) Case 9: Informaation tuottaminen paikkasidonnaisesti, esim. keltaiset sivut Case 10: Statistical use for traffic measurement with anonymous subscribers

5 1 [CONCLUSION IN ENGLISH WILL BE ADDED TO THE REPORT LATER] 1. Johdanto Tämä raportti on tietosuojaa koskeva osaraportti ja kuuluu NAVI projektin Säädöspuitteet osaprojektiin. Raportti sisältää paikannusteknologiaa hyödyntävissä palveluissa yksityisyyden suojan ja muiden laissa annettujen perusoikeuksien varmistamat toimenpiteet tietosuojavaatimusten määrittämiseksi henkilötietolain lähtökohdista. Paikannusteknologiaa hyödyntävissä palveluissa yksityisyyden suojan vaatimukset toteutetaan käytettävissä järjestelmissä ja suunnitellaan järjestelmien kehittämiseen liittyvänä tehtävänä henkilötietolain suunnitteluvelvoitteen mukaisesti toiminnan lähtökohdista. Toiminnan lähtökohdista tarkoittaa sijaintietoon liitettyjen henkilötietojen käsittelyn tunnistamista ja selvittämistä teleoperaattorin ja VASP:n toiminnassa tavoitteena laillinen ja hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tiedonhallintaa noudattava käsittely huomioiden erityislainsäädännön edellytykset. Useiden toimijoiden ollessa mukana palveluissa on otettava huomioon näiden keskinäiset oikeudelliset suhteet ja roolit mukaan lukien käyttäjät ja paikannettavat henkilöt, joiden laissa annettujen oikeuksien toteutumisesta on myös huolehdittava sijaintiedon käsittelyssä. Yksityisyydensuojan toiminnallisella tasolla asettamat vaatimukset tarvittavilta osin on tehtävä osaksi järjestelmätoteutusta joustavien toimintatapojen saamiseksi. Tämä on seuraava haaste tällä alalla. Lainsäädännön vaatimukset ovat teknologianeutraalit ja siten samat periaatteet toteutuvat eri teknologioita käytettäessä matkaviestinverkko, satelliittiverkko ja langaton paikallisverkko, mutta niiden erityispiirteet on tarpeen huomioida. Varsinkin matkaviestinverkon teknologian käyttöä kehitetään aktiivisesti laajaan käyttöön ja siihen liittyy yksityisyyden suojan kannalta haasteita, joihin tässä keskitytty tähän.

6 2 Paikannusteknologian hyödyntäminen ja palvelujen järjestelmätoteutukset ovat aktiivisessa kehitysvaiheessa, vakiintuneita toimintamalleja ei ole tarjolla ja vielä on yksityisyydensuojaa koskevia seikkoja, joiden selvittämiseksi toimintamalleja ja arviointia tarvitaan. Keskeinen lainsäädäntö on uusi, sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi tuli voimaan kesällä 2002 ja vastaava kansallinen laki on valmisteilla. Projekti on laatinut joitain malleja keskustelun pohjaksi ja analysoinut henkilötietolain ja tulevan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin lähtökohdista. On myös muuta vaikuttavaa lainsäädäntöä huomioitu mm. työelämän tietosuojalaki, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskeva laki. Tämän raportin liitteenä on näitä toimintamalleja. 2. Määrittelyjä Tässä raportissa käytetään seuraavia käsitteitä: Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaisia määrittelyjä Liikennetiedolla tarkoitetaan viestintään liittyvää tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa verkko- tai viestintäpalvelujen mahdollistamiseksi tai käyttäjän päätelaitteen maantieteellisen sijainnin määrittämiseksi välitettävää viestintää varten. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan sellaista liikennetietoa, joka on yhdistettävissä viestinnän yhteen tai useampaan osapuolena olevaan luonnolliseen henkilöön. Sijaintitiedolla sellaista tietoa, joka ilmaisee viestintäpalvelun tilaajan tai käyttäjän päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota ei käytetä ensisijaisesti viestinnän välittämiseen. Käsittelyllä tarkoitetaan sellaista välttämätöntä tietojen järjestämistä, käyttöä, muuttamista, yhdistämistä, lyhytkestoista teknisluonteista tallettamista, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita tietoihin kohdistuva luonteisia toimenpiteitä, ei kuitenkaan tietojen pitkäkestoista tallettamista taikka tietojen luovuttamista käsittelyyn osallistumattomille tahoille. Käyttäjällä luonnollista henkilöä, joka on palvelua avatessa tai muutoin ilmoitettu teleyritykselle tai lisäarvopalvelun tarjoajalle viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun käyttäjäksi olematta välttämättä tämän palvelun tilaaja. Varsinaisella käyttäjällä luonnollista henkilöä, jonka hallussa päätelaite on tai voidaan olettaa olevan, ja joka tosiasiallisesti käyttää viestintäpalvelua olematta välttämättä tämän palvelun tilaaja. Lisäarvopalvelu on palvelu, joka edellyttää tunnistamis- tai sijaintitiedon käsittelyä tarkoitusta varten, joka ei ole laskutusta tai teleyrityksen harjoittamaa viestintää (tuleva sähköisen viestinnän laki, joka on luonnosvaiheessa). Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukainen määrittelee sijaintitiedon hyödyntämiseen liittyen palveluksi, jota voi olla esim. säätiedotus, reittiopastus, vanhuksen seuranta

7 3 Henkilötietolain mukaisia määrittelyjä Henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi; Henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta; Rekisterinpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty; Suostumuksella kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn; Muita käsitteitä Sijaintitieto, joka liittyy mobiiliverkon ja GPS-paikannuksen hyödyntämiseen. Sijaintitiedon hyödyntäjä yleisterminä, VASP= lisäarvopalvelun ja paikkaperusteisen palvelun tarjoaja. Sijaintietoa tai paikkaperusteista tai paikannuspalvelua hyödyntäjäyritys, kun tarkoitetaan esim. terveydenhuollon toimintayksikköä, yritystä työnantajana jne. 3. Sijaintitiedon käsittelyn lähtökohdat ja tavoitteet paikannukseen perustuvassa palvelussa Paikannukseen perustuvia palveluja suunnitellaan ja kehitetään aktiivisesti erilaiseen käyttöön kuluttajille, kaupallisille yrityksille sekä muille organisaatioille sen lisäksi että palveluja hyödynnetään viranomaistoimintaan mm. hätäpaikannukseen. Palvelujen käyttöön liittyy myös yksityisyydensuojan ja muiden laissa säädettyjen perusoikeuksien huomioon ottamiseen paikannettuun henkilöön liittyvässä tietojen käsittelyssä. Suunniteltuihin palvelujen käyttöön tavallisesti sisältyy henkilöön liitettäviä tietoja, mm. paikannettuun matkaviestimeen ja sitä kuljettavaan henkilöön, joten yksityisyyden suojan varmistamiseksi otetaan huomioon henkilötietolain vaatimukset. Henkilötietolaki edellyttää hyvää tietojenkäsittelytapaa ja että tietoja käsitellään laillisesti, mikä tarkoittaa lisäksi vaikuttavan erityislainsäädännön huomioimista täydentämään henkilötietolain vaatimuksia. Keskeiset säännökset lisäksi ovat valmisteilla olevassa sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevassa laissa.

8 Paikannettuun henkilöön liittyvä tietojenkäsittely ja sen edellytykset Paikannusteknologian tuottaman sijaintitiedon hyödyntäminen paikkaperusteisessa palvelussa antaa palveluun lisäarvoa palvelun käyttäjälle, kun tieto liitetään paikannettuun matkaviestimeen. Toiminnassa sijaintitiedon käsittelyn tarkoituksesta ja tehtävistä riippuu, onko lisäksi tarpeen tieto liittää paikannettuun henkilöön, mm. palvelun käyttäjään. Toiminnallisella tasolla sijaintietiedon käsittely liittyy paikannukseen perustuvaan palveluun, teknologiatasolla sijaintitiedon tuottamiseen ja luovuttamiseen/siirtoon hyödyntäjälle, jolloin terminaalin sijaintitieto liitetään tarvittaessa henkilöön (paikannettu henkilö), annettavan palvelun järjestämiseen ja sen sisältöön. Palveluita ovat esimerkiksi hätätilanteessa otetut puhelut, keltaiset sivut, find-of-friend tyyppiset palvelut, suoramarkkinointi, erilainen henkilöiden seuranta ja liikenteen tukeminen, joissa yksityisyydensuojan ja tietosuojan lähtökohtia käydään läpi (kappale 5). Järjestelmätasolla ovat palveluiden tarjoamiseen käytettävät järjestelmät. Teknologioita ovat matkaviestinverkon paikannus (esim. GSM), satelliittiverkon paikannus (esim. GPS) ja lähipaikannus (esim. langaton lähiverkko, WLAN) sekä terminaali (esim. matkaviestin, MS). Sekä sijaintitiedon tuottaja että paikkaperusteisen palvelun tarjoaja ja mahdollinen hyödyntäjäyritys tai muu organisaatio käsittelevät henkilöön liitettäviä tietoja, joiden käsittelyssä henkilötietolain vaatimukset huomioidaan. Paikkaperusteisen palvelun hyödyntäjä saa sijaintitiedon luovutuksena, jolloin sekä luovutuksen antajalla että tiedon hyödyntäjällä on oltava edellytykset käsitellä antamassaan palvelussa paikannettuun henkilöön liitettäviä tietoja. Luovuttajalla tulee olla edellytys luovuttaa sijaintitieto ja vastaanottajalla oikeus käsitellä luovutuksena saamaansa sijaintitietoa. Yleisiin sähköisen viestinnän palveluissa tilaajaan ja käyttäjään liitettävien tietojen käsittelylle, ml. sijaintitiedon käsittely, henkilötietolaki antaa yleiset edellytykset, jotka täydentyvät erityislainsäädännön säännöksillä, joista keskeiset sisältyvät tulevaan sähköisen viestinnän tietosuojalakiin.

9 Yleiset tietosuojavelvoitteet Henkilötietolain yleiset velvoitteet suunnitteluvelvoite, huolellisuusvelvoite, tarpeellisuusvaatimus ja suojaamisvaatimus koskevat rekisterinpitäjän toimintaa. Jokaisella eri tarkoitukseen henkilöön liitettävällä henkilötietoja käsittelevällä järjestelmällä ja henkilörekisterillä (looginen rekisteri) on oltava vastuullinen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjän on tunnistettava käsittelyn kokonaisuus, määriteltävä käsittelyn käyttötarkoitus ja varmistettava käsittelyn laillisuus. Paikannus- ja paikkaperusteisessa palvelussa paikannettuun henkilöön liitettävien tietojen käsittelylle on oltava laillisesti hyväksyttävä peruste (käsittely on laillista) ja paikannetun henkilön tietojenkäsittelylle täyttyvät henkilötietolain mukaiset edellytykset, yleinen käsittelyn edellytys, informointivelvoite ja käsittelyn toimenpiteet ovat laillisia. Käsittelyn toimenpiteitä ovat mm. tietojen kerääminen, tallettaminen, käyttö, luovutus, yhdistely, säilyttäminen ja hävittäminen. Sen lisäksi, että on laillisesti hyväksyttävä peruste ylläpitää palvelun järjestelmää, aina on oltava oikeutus eli yleinen edellytys käsitellä henkilöön liitettäviä tietoja. Sijaintitiedon käsittelyn yleinen edellytys ml. luovutus määräytyy henkilötietolain perusteella ja luovutusedellytys täydentyy sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella. Käsittelyn edellytys syntyy tavallisesti joko asiakkuuden (asiallinen yhteys) ja henkilön/käyttäjän antamaan suostumukseen tai lakiin perustuvaan säännökseen ja annettuun informaatioon. Paikkaperusteisen palvelun tehtäviä hoitaessaan paikannettuun henkilöön liittyvien tietojen käsittelyyn osallistuvat toimijat on tunnistettava ja näiden edellytykset käsitellä ko. tietoja varmistettava huomioiden näiden eri roolit (mm. sijaintiedon tuottajana, hyödyntäjänä, käyttäjänä, paikannettuna henkilönä). Aina on oltava määriteltynä kuka vastaa käsittelystä (rekisterinpitäjä) ja ketä henkilöä koskevia tietoja käsitellään (rekisteröity). Sijaintitiedon käsittelyn (mm. luovutuksen ja muun käsittelyn) edellytykset riippuvat lisäksi rekisteröidyn eli paikannetun henkilön ja palvelun käyttäjän vaihtelevista rooleista ja oikeudellisista suhteista rekisterinpitäjään eli sijaintitiedon tuottajaan ja luovuttajaan (matkaviestin operaattoriin) ja hyödyntäjään (lisäarvopalvelun (VASP) eli paikannuspalvelun tarjoajaan).

10 Rekisteröidyn oikeudet Paitsi henkilötietolain rekisterinpitäjälle antamat velvoitteet myös rekisteröidyn oikeudet on huomioitava paikannuspalvelussa tietoja käsiteltäessä ja rekisterinpitäjän tehtävissä. Paikannettuun henkilöön liitettävän sijaintitiedon käsittelyn edellytyksiin liittyviä kysymyksiä ovat esim. anonyymisyys ja em. yleinen käsittelyn edellytys, mikä tavallisesti on joko suostumus, asiallinen yhteys tai lainsäädännön säännös sekä henkilölle annettu informaatio. Sijaintitieto on mahdollista liittää matkaviestinverkossa käyttäjän/tilaajan tilaajarekisterin tietoihin ja paikannuspalvelussa myös palvelun sisältöön. Satelliittiverkossa tuotettua sijaintitietoa ei liitetä matkaviestintä kuljettavaan henkilöön, eikä se siten ole henkilötietolain tarkoittama henkilötieto, mutta siitä voi tulla henkilötieto, jos käyttäjä itse antaa tiedon paikantamispalvelun käyttöön, jossa palvelun tarjoaja voi liittää tiedon käyttäjää koskeviin tietoihin. Langattomassa lähiverkossa tuotettu sijaintitieto voi olla molempia, henkilöön liitettävä tai ei liitettävä tieto. Sateliittiverkon ja langattoman lähiverkon, joka on yksityinen verkko, sijaintitiedon käsittelyyn ei sovelleta tulevaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia tai sitä sovelletaan rajoitetusti. Sijaintitietoa hyväksikäyttävä paikannuspalvelu on lisäksi tietoyhteiskunnan palvelu, jossa tulee ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskeva laki. Palvelut voivat liittyä myös muuhun toiminnan tarkoitukseen, joita toimintoja sääntelevät erityislainsäädännön säännökset ja voi liittyä mm. vajaavaltaisen henkilön, potilaan, työntekijän, kuluttajan jne. tietojen käsittelyyn). Paikannus- ja paikkaperusteisessa palvelussa kullekin sijaintietoa käsittelevälle eri käyttötarkoitukseen käyttävälle järjestelmälle ja rekisterille on oltava rekisterinpitäjä. Matkaviestinverkon tuottaman sijaintiedon käsittelylle on aina ainakin kaksi rekisterinpitäjää, joita ovat sijaintitiedon tuottava matkaviestinoperaattori ja paikannuspalvelun tarjoaja (VASP) tai sijaintitietoa hyödyntävä yritys tai muu organisaatio. Sijaintitieto liittyy tavallisesti yksityiseen, matkaviestimen eli mobiililiittymän käyttäjään (tilaaja), joka tavallisesti on myös paikannuspalvelun tai paikkaperusteisen palvelun käyttäjä, mutta joka voi olla myös toinen henkilö, yritys tai muu

11 7 organisaatio, mikä riippuu oikeudellisesta suhteesta palvelun tarjoajaan, esim. työsuhde työnantajaan, asiakkuus kauppaketjuun tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jäsenyys find-a-friend palvelun tarjoajaan jne. Jos käyttäjä on muu henkilö kuin tilaaja, tällöin edellytetään, että myös todellisen (varsinaisen) käyttäjän itsemääräämisoikeus huomioidaan, mm. hänen itsensä antama suostumus sijaintitiedon luovuttamiseen ja palvelussa häneen liitettävien tietojen käsittelyyn. Lisäksi voi olla palveluita, joissa ei tarvita sijaintitiedon liittämistä henkilöön siten, että henkilö tunnistetaan, vaan henkilöön liitettäviä tietoja käsitellään anonyymisti, esim. tietoa käsitellään tilastollisesti tai tehtävän hoitamisen kannalta ei ole tarpeen tietää, kuka paikannettu henkilö tai käyttäjä on (mikä on usein mahdollista, mutta näyttää harvinaiselta). Myös tällöin on oltava edellytys paikantaa matkaviestin/henkilö eli keräämiselle on oltava edellytys, mutta sitä on oikeus käyttää ilman henkilön antamaa suostumusta. Esimerkiksi matkaviestinoperaattorilla on oikeutus kerätä ja tallettaa sijaintitieto ja käsitellä tai luovuttaa tieto tilastollisesti ja anonymisoituna. Lainsäädännön edellyttämien yksityisyydensuojan vaatimusten tulee toteutua käytännön toteutuksissa, joissa vaatimuksia voidaan toteuttaa mm. erilaisina teknisinä ratkaisuina. Mikäli käytännön toteuttamiseksi todetaan ongelmallisia kohtia ja kehittämistarpeita voidaan näkökantoja saattaa tiedoksi lainsäädännön kehittäjille. 4. Paikannuspalvelun tietojenkäsittelyn kehikko Yksityisyydensuojan ja muiden laissa säädettyjä perusoikeuksia koskevat vaatimukset edellyttävät toiminnan ja annettavien palveluiden toiminnan kannalta tarpeellista ja laillisesti hyväksyttävää käsittelyä etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen. Käsittelyssä laillisen perusteen ja laillisten käsittelyn toimenpiteiden määrittämiseksi ensin tunnistetaan tarjottava palvelu ja siinä sijaintitiedon käsittely palvelun kannalta määriteltyyn tarkoitukseen ja käsittelyn tarpeellisuus kaikilta osin ennekuin on mahdollista arvioida lainsäädännön lähtökohtien toteutuminen. On palveluja (paikantamispalvelu), jossa tuodaan ilmi pyydetty tieto koskien henkilön olinpaikan sijaintia hänen käyttämänsä terminaalin avulla, tavallisesti GPS, GSM tai muu laite. Paikannus- ja paikannukseen perustuva palvelu (Sijaintitiedon hyväksikäyttöpalvelu)

12 8 on palvelu, jota varten sijaintitiedon hyväksikäyttäjän pyynnöstä luovutetaan tieto henkilön sijainnista, jota kuvaa terminaalin sijaintitieto erilaisissa teknologioissa, esimerkiksi satelliittipaikannuksen tieto tai muu tieto esim. matkaviestinverkon solu- ID, joka liittyy paikkaan, tai langattoman paikallisverkon (WLAN) laitteen laskettu sijainti. Matkaviestinverkon (mobiiliverkko) liikenne antaa paikannukseen perustuvassa palvelussa tiettyjä hyötyjä verkon erityispiirteiden käytölle, joita myös aktiivisesti kehitetään, käytetään ja suunnitellaan käyttöä erilaisiin palveluihin ja tarkoituksiin, joista tyypillisiä on tässä työssä selvitelty ja analysoitu asian konkretisoimiseksi. On selvitetty toimintaa ja kuvattu toimintamalleja yksityisyydensuojan vaatimusten määrittelemiseksi ja analysoimiseksi henkilötietolain lähtökohdista ottamalla huomioon erityislainsäädännön erityisesti televiestinnän ja nyttemmin sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädännön vaatimukset yksityisyyden suojan kannalta tyyppipalvelujen ja vaatimusten löytämiseksi teknologisten ratkaisujen vaatimuksiksi. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki on valmisteilla ja tulee antamaan yksityiskohtaisemmat määrittelyt ja vaatimukset perustuen sähköisen viestinnän direktiiviin (2002/58/EY), joihin tässä lähtökohdat perustetaan. Henkilötietolain keskeinen lähtökohta on, että sen vaatimukset selvitetään yrityksissä ja muissa organisaatioissa aina jokaisen sijaintitietoa käsittelevän palvelun osalta erikseen huomioidaan käytettävän järjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa sekä teknologiassa. Paikantamisteknologian hyväksikäyttö on uutta, palveluja vasta kehitetään eikä vakiintuneita toimintamalleja vielä ole yksityisyyden suojan kannalta tarkasteltuna. Paikkaperusteisessa palvelussa tavallisesti käsitellään paikannettuun henkilöön ja palvelun käyttäjään liitettäviä tietoja, jotka usein ovat sama henkilö eri rooleissa. Käyttäjä voi myös olla yritys tai muu organisaatio tai toinen henkilö. Tavallista on, että paikkaperusteisen palvelun tarjoaja kerää ja tallettaa palvelun antamiseksi tarpeellisia palvelun käyttäjään/paikannettuun henkilöön liitettäviä tietoja, myös muita kuin sijaintitieto, joita se voi tallettaa ja käsitellä palvelun antamisen tarkoituksiin mm. asiakasyhteyksien ylläpitämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi ml. laskutus ja muut tarkoitukset esim. suoramarkkinointi ja kohdennettu mainonta, joihin voidaan tarvita yhteystietojen lisäksi mm. mieltymystietoja profiilien tekemiseksi jne. Siten on

13 9 mahdollista, että palvelussa kerätään ja talletetaan paikannettuun henkilöön tai käyttäjään liitettäviä tietoja, vaikka itse palvelun toteutus ei sitä tarvitsisikaan. Siksi kunkin palvelun yhteydessä on aina selvitettävä nämä ja muut henkilötietolain edellyttämät seikat, joita tässä raportissa kuvataan laadittujen case-esimerkkien valossa Palvelujen tietojärjestelmän eri tasot Paikannus- ja paikkaperusteisen käsittely yksityisyydensuojan lainsäädännöllisten vaatimusten toteuttamiseksi on jaettu eri tasoille tietosuojatarkastelun yksinkertaistamiseksi ja ymmärtämiseksi (kuva 1), mitä edellyttää myös henkilötietolaki. Toiminnallinen taso (Activity layer) sisältää sijaintitiedon tuottamisen (paikannuspalvelun) ja paikkaperusteisen palvelun ja sen hyödyntämisen, systeemitasolla (Application Layer) ovat palveluissa käytettävät järjestelmät ja teknologiatasolla (Technology layer) käytettävä paikannusteknologia, johon myös käyttäjien päätelaitteet, terminaalit, kuuluvat. Layers Activity framework and service processes A ctivity layer Publicly available communication services Added services Value added services System/Application layer Mobile network Satellite network Other technology e.g. W LAN Technology layer M S GPS Other -Terminals Taken into account in this presentation MS = Mobil Station 4 Kuva1 Paikannus- ja paikkaperusteisten palvelujen tietojenkäsittelyn tasot Lainsäädäntö on teknologianeutraalia ja siten vaikuttaa toiminnallisella tasolla, jossa ovat palvelut ja niissä käsittely, käsittelyyn osallistuvat eri toimijat ja roolit toimia

14 10 sekä käyttäjien pyytämien paikkaperusteisten palvelujen tehtävissä tietojenkäsittelyja tietovirtaprosessit. Sijaintitiedonkäsittely (mm. tuottaminen, luovuttaminen ja muu käsittely) ja siinä noudatettavat tietosuojalainsäädännön vaatimukset määritellään ja suunnitellaan toiminnallisella tasolla (Activity layer) ja kuvataan järjestelmään implementointia varten ominaisuuksina (mm. loogisina rakenteina ja arkkitehtuureina, käsittelyn toimenpiteiden sääntöinä) joita käytetään tietosuojavaatimusten toteuttamisen pohjana palveluita varten kehitettävissä ja niissä käytettävissä järjestelmissä ja tiedonsiirrossa (Application layer). Erilaisten paikantamisteknologioiden ja käytettävien laitteiden osalta arvioidaan aina erikseen, millä edellytyksillä ko. teknologioita voidaan palvelussa käyttää (Technology layer and Terminals). Tässä raportissa esimerkit perustuvat pääasiallisesti mobiiliteknologiaan ja matkaviestimen käyttöön. Sateliittiteknologiaa hyväksikäyttävissä palveluissa käsittelyn edellytykset ovat samat toiminnallisella ja sovellustasolla, mutta poikkeaa teknologiatasolla sijaintitiedon tuottamisen ja luovuttamisen osalta, jossa käyttäjä itse luovuttaa sijaintitiedon palvelun käyttöön. Eroavaisuudet palveluissa käytettäviin järjestelmiin ja siten myös käyttäjien toimintoihin aiheuttaa erilainen teknologia, matkaviestinverkkopaikannus, sateliittipaikannus ja lähipaikannus, mm. WLAN. Tietojärjestelmän eri tasot toimivat toisiaan tukevina ketjuna palveluissa, joita tässä raportissa tarkastellaan tarkemmin Paikannus- ja paikkaperusteisten palvelujen tyyppiesimerkkejä Paikannuspalvelujen keskeisiä, erilaisista lähteistä kerättyjä kehittämiskohteita kuvataan lyhyesti taulukossa 1 ja näistä on valittu esimerkkejä, joissa yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaatimuksien toteutumista analysoidaan ja arvioidaan henkilötietolain lähtökohdista liitteissä Case (kuvat 1-10). Raportin tekstiin on lisäksi nostettu palvelujen keskeisiä tyyppiesimerkkejä.

15 11 Taulukko 1. Tyypillisiä paikannusteknologiaa hyödyntäviä palveluita Palvelun nimi Lyhyt kuvaus palvelustae Viite liite 2:een Technology level Regulatory based location services (Emergency calls) Applications for tracking persons (the customer relationship may exist) Publicly available electronic communication ap- Information plications Information applications without customer relationship Anonymous - statistical information services Julkisesti saatavilla olevan, mobiilioperaattorin tarjoaman televiestintäpalvelun tuottama paikkatieto (solu ID) on osa mobiiliverkkoon perustuvaa paikannusteknologiaa hyödyntävän palvelun toteutusta ja toimintaprosessia. Paikkaperusteisen palvelun pyyntö välittyy yleisen televiestinnän palvelun avulla, jossa sekä aktiivisena oleva puhelinlaite että solu ID tunnistetaan. Solu ID:n perusteella lasketaan palvelussa käytettävä (x,y)-paikkakoordinaatti, joka on tulevan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaan muu kuin televiestinnän toteutuksessa syntyvä liikennetieto. Televiestinnän palvelu ohjaa palvelupyynnön viestikeskukseen, jossa anonyymi viesti liitetään henkilön tunnistetietoihin. Activity level Hätäpuhelu on esimerkki regulaatioon perustuvasta paikannetusta palvelusta, jossa puhelun vastaanottavalla viranomaisella (hätäkeskus, poliisi, jne.) on lakiin perustuva oikeus saada sijaintitieto laitteesta, josta hätäpuhelu on tullut. Meripelastuslain mukaan ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö. Paikannusteknologiaa voidaan hyödyntää terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaiden hoidossa, työntekijöiden seuraamisessa esim, turvallisuus- tai työntehostamissyistä, seurantapalveluun rekisteröityneiden henkilöiden (Find-a-friend) tms.. yhteydenpito. Jotta henkilöä voidaan seurata, tulee olla voimassa asiakas- tai palvelussuhde, jossa henkilöä on informoitu ja on saatu lupa paikantamiseen. Käsittelyyn vaikuttaa lisäksi ko. toimintaa ja käsittelyä sääntelevä erityislainsäädäntö, esim. työelämän tietosuojalaki ja terveyden potilaan oikeuslaki. Paikannusteknologiaa hyödynnetään erilaisissa paikkaan liittyvän tiedon jakamiseen liittyvissä paikkaperusteisissa palveluissa kuten hakemistoissa, uutisissa ja mainostamisessa. Henkilölle tarjottava palvelu voi olla myös paikkasidonnainen ilmoitustaulu, turistiohjaus, reitin opastus jne. Mobiilioperaattorin ja paikannusteknologiaa hyödyntäviä palveluja tarjoavan tahon välillä tulee olla sopimus asiakasyhteyksien toteuttamiseksi. Henkilö voi soittaa palvelunumeroon, jolloin yhteydenottoon sisällytetään tietojen luovuttamisluvan olemassaolon tarkistaminen mikäli palvelun tarjoajalla on lupa ja siihen liittyvä informaatio on hoidettu jo aiemmin. Asiakasrekisteri on tarpeen muodostaa, mikäli palvelusta peritään maksu. Palveluun liittyvää tietoa ei välttämättä tallenneta, mutta laskutustieto kerätään ja tallennetaan rekisteriin. Paikannusteknologiaa hyödyntävässä suora- ja kohdennetussa markkinoinnissa yrityksen ja henkilön välille ei välttämättä muodostu asiakkuutta. Anonyymeissä tilastotietoa tuottavissa palveluissa mobiililaitteiden tietoja anonyymisti käsiteltäviksi tilastotiedoiksi. Anonyymia tilastotietoa voi tarjota esimerkiksi tieliikenteestä vastaava viranomainen, joka hankkii mobiilioperaattorilta anonyymeja kuljettajille tarjottavia matka-aikapalveluja. Case 1 Case 2 Case 3,4,5 Case 9 Case 7,8 Case 10

16 Yksityisyydensuojan ja tietosuojan vaatimukset paikannuspalveluissa Palvelukohtaisissa toimintamalleissa yksityisyydensuojan ja muiden laissa annettujen perusoikeuksien (tietosuoja) varmistamiseksi paikannettuun henkilöön liitettävän käsittelyn on noudatettava hyvää tietojenkäsittelytapaa ja käsittelyn on oltava laillista. Kaikella käsittelyllä on oltava tarkoitus ja laillisesti hyväksyttävä käsittelyn peruste. Aina on selvitettävä onko tarpeen tietoja tallettaa ja jos on, niin kuinka kauan ja mikä on peruste eli muodostuuko henkilörekistereitä, jolloin on oltava määritellyt vastuut, rekisterinpitäjät ja muut vastuut. Sijaintitiedon ja siihen liitettävän henkilön tietojenkäsittelyyn osallistuvilla eri toimijoilla on oltava edellytykset käsitellä tehtäviä hoitaessaan sijaintitietoa ja sijaintitietoon liitettäviä henkilötietoja, jolloin kunkin paikannetun henkilön tietojenkäsittelylle on oltava oikeutus, johon vaikuttaa henkilön itsemääräämisoikeus, tietoisuus käsittelystä ja siihen vaikuttaminen. Tietoja on käsiteltävä laillisesti, oikeus on käsitellä vain tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, joiden on oltava lisäksi laillisesti kerättyjä ja sallittuja, huomioiden erityisryhmät mm. arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksen käsittelyn rajoitukset sekä salassapidettävyys, tietojen on oltava virheettömiä ja myös muun mahdollisen käsittelyn on oltava laillista. Tietoja on voitava käsitellä vain etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen ja niitä voivat käsitellä vain yrityksen tai organisaation kunkin rekisterinpitäjän työntekijät tai ulkopuoliset rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja tämän ohjeiden mukaisesti siten, että rekisteröidyn eli paikannetun henkilön ja varsinaisen käyttäjän yksityisyyttä ja muita perusoikeuksia ei aiheettomasti loukata. Tämä voidaan tehdä vain selvittämällä toiminta, palvelut ja tarpeellinen käsittely sekä arvioida lainmukaisuus käsittelyssä ja varmistaa vaatimusten mukanaolo toteutuksessa ja toteutuminen käytettävässä teknologiassa.

17 13 5. Käyttötarkoitus ja peruste paikannuksessa ja paikkaperusteisissa palveluissa Paikannus- ja paikkaperusteisten palvelujen tyypillisiä käyttötarkoituksia voidaan ryhmitellä ensin sijaintitiedon tuottamisen ja paikantamispalvelujen mukaisesti ja näitä tarkemmin seuraavasti: Sijaintitietojen tuottaminen (paikannuspalvelut) - Yleisten sähköisen viestinnän palvelujen antamisessa sijaintitiedon tuottaminen - satelliittipaikannuksen avulla sijaintitiedon tuottaminen - langattoman paikallisverkon avulla tuotettu sijaintitieto Paikannukseen perustuvat palvelut (sijaintiedon hyödyntäminen) - Lainsäädäntöön perustuvat viranomaisen palvelut o Emergency calls (112) ja meripelastuslain mukaiset hätätilanteet - Paikkaan sidotun tiedon jakaminen, esim. keltaiset lehdet, ilmoitustaulut yms. tai tiedon jakaminen esim. reitin opastus. (ns. paikkamukautuvat palvelut, jotka voivat olla erilaisia pyyntöpalveluja) - Paikkaan sidotut työsuhteen hoitamisen, asiakas-, jäsenyys- tms. palvelut o Työntekijän työtehtävien hoitamista tulevat seuranta o Vanhuksen liikkumisen seuranta - Paikkaan sidottu suoramarkkinointi ja kohdennettu mainonta asiakkuuden perusteella tai ilman asiakkuutta: o Kanta-asiakasjärjestelmät ym. asiakasjärjestelmät, jotka sidottu paikkaan - Tilastolliset järjestelmät Sijaintitiedon tuottamisen (paikannuspalvelun) ja tiedon hyödyntämisen (paikkaperusteisen palvelujen ja muun hyödyntämisen), käyttötarkoituksia ovat mm. asiakasjärjestelmät, jotka liittyvät käyttäjälle tarjottaviin palveluihin ja informaation

18 14 jakamiseen (mm. keltaiset sivut), kaupalliseen käyttöön (mm. kantaasiakasjärjestelmät, suoramarkkinointi, markkinatutkimus jne.), tilastollinen ja viranomaiskäyttö. R ekisterinpitäjä: M obiilioperaattori Rekisteri: Tilaajarekisteri KKäyttötarkoitus:Yleinen telepalvelpalvelu tele- Sisältö:Tilaaja-/käyttäjätiedot osarekisterin muodostavat m toteutustiedot mm. mm. koti- koti-ja ja vierailijarekisterit Muu mahdollinkäyttö R ekisterinpitäjä: V A SP Rekisteri: Paikantam ispalvelun asiakasrekisteri (Palvelu (Palvelu y) y) KKäyttötarkoitus:Paikantamis- ispalvelun antaminen (Palvelu (Palvelu y) y) Sisältö: Sisältö: Rekisteri: Paikantam ispalvelun asiakasrekisteri (palvelu (palvelu y) y) KKäyttötarkoitus:Paikantam ispalvelupalvelun antaminen (Palvelu (Palvelu y) y) is- Sisältö: Sisältö: Suoramarkkinointi Tutkimus Laskutus Esimerkki: Paikannuspalvelun ja paikkaperusteisen palvelun tarjoajien pitämät henkilörekisterit 5.1. Yleisesti saatavilla olevat sähköisen viestinnän palvelut Käsittelyn tarkoituksen määrittää tehtävät, joiden hoitamiseksi paikannettua henkilöä ja palvelun käyttäjää koskevaa sijaintitietoa on oikeus kerätä ja tarvittaessa tallettaa laillisesti perusteltuun rekisterinpitäjän rekisteriin, kun siihen on edellytykset. Matkaviestinoperaattori kerää ja tallettaa sijaintitietoa yleisen televiestinnän palvelun hoitamiseen liittyvissä tehtävissä ja tallettaa tiedot matkaviestinverkon rekisteriin (liikenteen ohjausasema). Matkaviestinverkon soluteknologiaan perustuva toiminta tarjoaa paikantamispalvelun käyttöön matkaviestinverkon liikenneohjausaseman serverillä operaattorin pitämää sijaintitietoa terminaalia mukanaan kuljettaman henkilön sijainnista vertaamalla aseman serverillä olevan rekisterin tietoa laitteen sijaintitietoon. Toiminnassa syntyvä tieto talletetaan matakaviestinverkon serverille, jossa sitä päivitetään aina silloin, kun solualue muuttuu. Terminaalin sijainnin

19 15 jatkuvassa seurannassa (polling method) syntyvä sijaintitieto, jonka operaattori luovuttaa paikkaperusteista palvelua varten palvelun tarjoajalle (lisäarvopalvelun tarjoaja, VASP), kun luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Tämä sijaintitieto ei ole televiestinnän pyydetyn palvelun toteuttamisessa syntyvä tieto, eikä ole siten televiestinnän liikenne- ja tunnistamistieto, mutta on sitä toimintaa varten ylläpidettävässä palvelussa syntyvä henkilöön liitettävissä oleva tieto, paitsi kun käyttäjä itse pyytää palvelun, ko. palveluun liittyy tieto, miltä solualueelta palvelu on pyydetty (sijaintitieto). Voidaan helposti luulla, että käsitellään käyttäjään liittyviä tietoja, jotka on kerätty ja tallennettu yleisten sähköisten viestintäpalveluiden tuottamiseksi (näin ei kuitenkaan ole). Silloin kun käyttäjä itse pyytää palvelun (paikannettu pyyntöpalvelu), sisältyy palveluun yhteydenotto, jolloin voitaisiin olettaa sijaintitiedon luovuttamiseksi tarvittava luvan sisältyvän pyyntöön, mikä tulisi myös tallettua valvontaa varten. Tieto talletetaan väliaikaisesti matkaviestinverkon serverille. Kun paikkaperusteisen palvelun tarjoaja (VASP) on saanut käyttäjältä palvelupyynnön ja operaattori on saanut VASP:lta sijaintitiedon luovuttamispyynnön, tieto annetaan tämän serverin rekisteriä käyttämällä Paikannukseen perustuvat palvelut lisäarvopalvelut Paikannukseen perustuvan palvelun tarjoajan (lisäarvopalvelun tarjoaja, VASP) palvelussa paikannettuun henkilöön liitettävien tietojen käsittelyn tarkoituksen määrittää tehtävät, joiden hoitamiseksi paikannettua henkilöä ja palvelun käyttäjää koskevia tietoja on oikeus kerätä ja tarvittaessa tallettaa laillisesti perusteltuun (rekisterinpitäjän) henkilörekisteriin, kun siihen on edellytys. VASP ilmoittaa tämän käyttötarkoituksen mobiilioperaattorille sijaintitiedon luovutusta koskevan pyynnön yhteydessä ja lisäksi antaa tiedon, että tähän käyttötarkoitukseen käsittelystä on annettu käyttäjälle informaatio. Paikkaperusteisen palvelun kulloisenkin käyttötarkoituksen (esimerkkejä käyttötarkoituksista kappaleessa 5.1) mukaisessa toiminnassa on selvitettävä, onko tarpeen tallettaa palvelun antamista koskevia tietoja ja pitää sitä varten henkilörekisteriä. Käyttötarkoitukset voidaan ryhmitellä lisäksi siten, muodostuuko

20 16 henkilörekisteri vai ei ja jos muodostuu, niin millainen, millaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi, esim. asiakasjärjestelmä palvelun tuottamiseen, markkinointirekisteri kaupalliseen käyttöön tai tilastolliseen käyttöön. Asiakasjärjestelmiä muodostuu tyypillisesti silloin, kun palvelun hoitamiseksi on tarpeen kerätä ja tallettaa käyttäjästä/asiakkaasta yhteystietoja ja palvelun toteuttamistietoja, joita tarvitaan mm. laskutusta varten tai henkilöstöhallinnolliseen käyttöön (esim. työntekijän työtehtävien suorittamisen seuranta). Tavallista on, että palveluista laskutetaan, jota varten rekisteröidään tietoja henkilörekisteriin. Asiakasrekisterin tietojen kaikki muu käyttö ja edellytykset huomioidaan, mm. tyypillisiä ovat suoramarkkinointi ja lainsäädännössä annettujen velvoitteiden hoitaminen. Erotuksena asiakasrekisterin tietojen käytöstä suoramarkkinointiin ovat tiedot, joita erikseen kerätään ja talletetaan suoramarkkinointia ja kohdennettua mainontaa varten, esimerkiksi kysymällä käyttäjän taustatietoja, keräämällä käytöstä profiilitietoja ja tallettamalla näitä ja joiden käsittelyn yleinen edellytys on eli suostumus, mikä on eri kuin asiakasrekisterin tietojen käsittelyn yleinen edellytys (asiallinen yhteys) ja annettu informaatio. Paikkaperusteisessa palvelussa ei ole aina tarpeen tallettaa paikannettuun henkilöön liitettäviä tietoja, joten on tarpeen selvittää muodostuuko tällainen rekisteri vai ei, jotta tarvittaessa lainmukainen käsittely tulee selvitettyä. Jos henkilörekisteri muodostuu se muodostaa loogisen kokonaisuuden, sisältäen kaikki ko. palvelun toteuttamisen tarkoituksessa kerätyt ja talletetut tiedot ja erotetaan muiden käyttötarkoitusten tiedoista. Samalla määritellään kuinka kauan tietoja talletetaan (kesto), joka ilmoitetaan operaattorille luovutusta pyydettäessä. Lisäksi selvitetään onko tarpeen käsitellä tietoja siten, että henkilö tunnistetaan vai voidaanko käsitellä anonyymisti ja tilastollisesti siten, että syntyy tilastollinen rekisteri, ei henkilörekisteri. Jos VASP antaa useita eri paikantamispalveluita, kukin palvelu muodostaa erillisen käyttötarkoituksen ja jos henkilörekisteri muodostuu, on se erikseen pidettävän looginen rekisterin. Lisäarvopalvelun tarjoajan (VASP) tai sen palveluja hyödyntäjäyrityksen tai muun organisaation tehtävät ja intressit voivat edellyttää käyttäjän tunnistamista, asiakassuhteen syntymistä sekä henkilörekisterin pitämistä, mm. asiakkuuden ylläpitämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi ml. laskutuksen hoitaminen maksullisten palvelujen osalta. Välttämättä ei huomata, että myös laskutusta varten kerätään ja talletetaan tietoja, jotka kuuluvat loogiseen henkilörekisteriin. Lisäksi sijaintiedon hyödyntäjällä voi olla intressi kerätä ja käsitellä palvelun käytöstä tietoja suoramarkkinointiin, mikä käyttötarkoitus on muu kuin asiakkuuden

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

THL ja rekisteritutkimusten luvat

THL ja rekisteritutkimusten luvat THL ja rekisteritutkimusten luvat Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Alueellisten eettisten toimikuntien sihteerien neuvottelupäivä, Helsinki, 28.3.2011 THL ja rekisteritutkimusten luvat 1. THL:n

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 36 :ään perustuva biopankin ilmoitusvelvollisuus

Henkilötietolain (523/1999) 36 :ään perustuva biopankin ilmoitusvelvollisuus Henkilötietolain (523/1999) 36 :ään perustuva biopankin ilmoitusvelvollisuus Henkilötietolain (HetiL) 36 :ssä säädetään rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuudesta. Sen mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Numerot viittaavat ohjeiden vastaaviin kohtiin. 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA

SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SALASSAPIDETTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN LUO- VUTTAMINEN VIRANOMAISEN HENKILÖREKISTE- RISTÄ VIRANOMAISEN LUVALLA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 1 Rekisterinpitäjä Forssan kaupunki 2 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä 18.12.2015, muutospäivä Puhelin 03 41 411 Postiosoite PL 62, 30101 Forssa Käyntiosoite Turuntie 18 Wahren-opiston,

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HYVÄ TIETÄÄ HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ 7.2.2008 HYVÄ TIETÄÄ 1/2008 HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena 1.10.2010 alkaen Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Kysy rekisteritutkimuksen luvista ja tietosuojasta IV -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki, 9.12.2010

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Marjaana Koistinen data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 11.11.2015 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi. Autokauppa 2016

Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi. Autokauppa 2016 Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi Autokauppa 2016 Asiakastiedot ja -rekisterit Asiakas-, markkinointi- ja muita henkilörekistereitä säätelee henkilötietolaki ( HetiL ) Yleislaki, taustalla

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Kotihoitopäällikkö Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala 050

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Kotihoitopäällikkö Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala 050 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Omaishoidon koordinaattori Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Omaishoidon koordinaattori Yhteystiedot Lehtimäentie 2 C, Pirkkala 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot Ulkoistaminen ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior Security Manager, Information Security Corporate Security, TeliaSonera 28.11.2012, Tietoturva 2013 fi.linkedin.com/in/tpenttila titta.penttila@teliasonera.com

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Palveluseteliseminaari

Palveluseteliseminaari Palveluseteliseminaari 11.2.2010, klo 13 17 Louhela-Sali, Joensuun tiedepuisto, Länsikatu 15, Joensuu Potilas- ja asiakirjatietojen käsittely Synnöve Amberla neuvotteleva lakimies, varatuomari Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

1. Yleiset Periaatteet

1. Yleiset Periaatteet 1. Yleiset Periaatteet 1 Esityksen runko Asetuksen soveltamisala Periaatteet Käsittelyn lainmukaisuus Käsittelyn lailliset perusteet 2 Soveltamisala 3 Soveltamisala Henkilötieto = tunnistettuun tai tunnistettavissa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 20.3.2006 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh 1 30.1.2015, 21.1.2016 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, Pirkkala Puh 1 25.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2407/03/2015 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2407/03/2015 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2407/03/2015 '5.10.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi anna.kankaanpaa@minedu.fi Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä,

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Teuvan kunnankirjasto Yhteystiedot

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 8.4.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Mikkelin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalvelut

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 01.11.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti,

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun

Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Yleinen tietosuoja-asetus ja lääketieteellinen tutkimus eljä-tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 28.10.2016 Ylitarkastaja Anna Hänninen Esityksen sisältö I

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot