Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 1007 täytäntöönpano 698 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Hiidenkylän kyläyhdistys ry:n aloite etuosto-oikeuden 1013 käyttämisestä 701 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan 1016 maksusuunnitelma 702 Esitys laina-ajan pidentämiseksi / Yhtäköyttä 1018 Yhdistyksessä-hanke 703 Jäsen ja varajäsen Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelman 1024 ohjausryhmään 704 Neuvottelu ELY-keskuksen kanssa pakolaisten 1025 vastaanottamisesta 705 Käsittelyilmoitus ja kutsu istuntoon riita-asiassa Oikaisuvaatimus / khall / Raimo Parkkinen Jatkokokouksesta päättäminen Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 1035

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Pietikäinen Seppo Varajäsen Pönkkö Heidi Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja POISSA Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Henkilökohtainen este Leskinen Jorma Jäsen Työeste Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Henkilökohtainen este Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja Henkilökohtainen este ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä Paavo Leskinen Puheenjohtaja 697 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Heidi Pönkkö Kauko Tikkanen 697 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 953/ /2013 KHALL 693 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 878/ /2013 KHALL 694 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 879/ /2013 KHALL 695 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Heidi Pönkkö.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 880/ /2013 KHALL 696 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 891/ /2013 KHALL 697 Kaupunginvaltuusto on lähettänyt kaupunginhallitukselle tie doksi ja asianmukaisessa jär jes tyksessä toimeenpantavaksi kaupungin valtuuston pi tämän kokouksen päätök set :t Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätök set tie toonsa sekä toteaa päätökset laillisiksi ja panee ne täytän töön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, alistet tavista asioista tai sel laisis ta asioista, joissa täytäntöönpano te kisi mah dollisen valituksen mi tät tö mäk si, sekä viimeksi mainit tujen asioi den osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täy täntöön pa noa ei tehdä tässä kokouksessa yhdenkään päätöksen koh dal la joidenkin päätöksiin sisältyvien epävarmuuksien vuoksi. Monitoimihalliosakeyhtiön osalta kaupunginhallituksen tietoon on saa tet tu, että jääkiekkosäätiö laittaa maksuun saatavansa hal li yhtiöl tä korkoineen, jolloin lainan korkoineen oleva summa on noin ellei maksua tapahdu viimeistään Tä män johdosta turvaavana toimenpiteenä ja enempien vahinkojen välttä mi sek si kaupunginhallitus päättää, että kaupungin varoista myön ne tään monitoimihalli osakeyhtiölle laina enintään kah den vuoden takaisinmaksuajalla ehdolla, että laina käytetään yh tiön jääkiekkosäätiöltä saaman maksuun ennen määrä ajan päättymistä, jolloin se voidaan maksaa ilman kor ko seu raamuk sia. Mikäli kaupunginvaltuuston päätös toteutuu mo ni toimi hal li kiin teis tön hankkimiseksi kaupungin omistukseen siihen liitty vi ne vuokra- ja yhteistyösopimuksineen kaupunginhallituksen pää tök sel lä edellämainittuun tarkoitukseen myönnetty laina käyte tään etumaksuna hallikiinteistön kaupassa. Mikäli hallin hankkiminen kaupungin omistukseen estyy kahden vuo den takaisinmaksuajalla ja lainaa ei kyetä maksamaan ta kaisin laina muuttuu kaupungin omapääomaehtoiseksi pääomaksi hal li yh tiös sä kaupungille suunnatulla osakeannilla.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Koska laina käytetään paikkakunnalle lii kun ta paik ka ra ken ta miseen ja erityisen tärkeän harrastuksen tukemiseen, laina on katsot ta va yleishyödylliseen tarkoitukseen annetuksi, mistä ei pe ri tä korkoa. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän py kä län osalta tarkastetaan kokouksessa ja kaupunginhallitus esit te lee päätöksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi jälkikäteen seuraa vas sa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Puheenjohtaja Jukka Tikanmäki ja I varapuheenjohtaja Taimi Piippo jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28.1 :n 7 kohdan perusteella. Paavo Leskinen valittiin tilapäiseksi puheenjohtajaksi iältään vanhimman johdolla tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintosääntö 13 ). Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Kauko Tikkanen Paavo Leskisen tilalle. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 897/ /2013 KHALL 698 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Henkilöstöjaosto Kokouksen avaaminen 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 59 Pöytäkirjantarkastajien valinta 60 Työjärjestyksen hyväksyminen 61 Lähetin työaikajärjestelyn jatkaminen 62 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 talousarvio 63 Henkilöstöstrategian laatiminen 64 Työnvaativuuden arviointijärjestelmän päivittäminen/ tilannekatsaus ja linjaukset 65 Savuton Pyhäjärvi-toimenpideohjelman toteuttaminen 66 OVTES:n mukaiset opettajien TVA:t lukuvuodelle Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-valmennus) 68 Tiedoksiannot 69 Muut esille tulevat asiat 70 Kokouksen päättäminen Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 105 Pöytäkirjantarkastajien valinta 106 Työjärjestyksen hyväksyminen 107 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 108 Kirjastotoimen tilannekatsaus 109 Kansalaisopiston tilannekatsaus 110 Uimahallin kuntosalin taksat alkaen 111 Sopimus Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen toteuttamisesta/ylivieskan seutukunta/haapaveden opisto/pyhäjärven kaupunki 112 Toimenpiteen ja tiedoksisaatot 113 Talousarviokäsittelyn tilannekatsaus 114 Kokouksen päättäminen

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 121 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 122 Pöytäkirjantarkastajien valinta 123 Työjärjestyksen hyväksyminen 124 Niemelänrannan asemakaavan muutos ja laajennus 125 Kahden siistijän toimen ja yhden yhdistelmätyöntekijä-siistijän toimen täyttäminen 126 Lastentalon rakentaminen 127 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sisäisten ateriapalveluiden palvelusopimuksen muutos alkaen 128 Hiidenkylän kyläyhdistys ry:n aloite etuosto-oikeuden käyttämisestä 129 Puun myynti Tonttien hintojen tarkastaminen alkaen 131 Ruotasen koulun pelletin hankinta vuodelle vuoden optio 132 Vuosisopimus kaupungin polttoainetoimituksista lämmityskäyttöön vuodelle vuoden optia 133 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 tarvitsemista koneista ja konetöistä 134 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 tarvitsemista maa-aineksista 135 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa tarvittavista rakennussähkötöistä ja tarvikkeista 136 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa tarvittavista automaatiosähkötöistä ja tarvikkeista 137 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa tarvittavista LVItarvikkeista ja töistä 138 Vuosisopimus kaupungin vuoden 2014 kiinteistöjen kylmälaitteiden ja kodinkoneiden kunnossapidosta ja korjauksista 139 Vuosisopimus kaupungin tarvitsemista ilmanvaihtosuodattimista vuodelle vuoden optio 140 Viranhaltijapäätökset 141 Tiedoksisaatot ja toimenpiteet 142 Muut esille tulevat asiat 143 Kokouksen päättäminen

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 699 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Hiidenkylän kyläyhdistys ry:n aloite etuosto-oikeuden käyttämisestä 1152/ /2013 KHALL Hiidenkylän kyläyhdistys ry on kokouksessaan päät tänyt pyytää Pyhäjärven kaupunkia käyttämään etuosto-oikeuttaan Kan nel hie kan alueeseen ja luovuttamaan rauta-alueen ky lä läisten yleiseksi uimarannaksi. Aloitetta perustellaan sillä, että Hiidenkylän rantaviivan pituuden huo mi oon ottaen ei kaikilla kyläläisillä ole kuitenkaan sitä rantaa jos sa voisi mennä uimaan, sillä suurin osa ranta-alueesta on joko yk si tyi sel lä maanomistajilla tai metsäyhtiöillä. Lisäksi osa ranta-alu ees ta on Natura-aluetta, ja osa uimakäyttöön kelvotonta. Toi ve yleisestä uimarannasta on ollut jo pitkään kyläläisten esit tämä nä kyläyhdistyksen tiedossa. Tämä kyseinen ranta on ollut aikoi naan kyläläisten yleisenä uimarantana. Aloite on liitteenä n:o 2. Etuostolain ( /608) 1 :n ( /654) mukaan kun nalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etu os to-oi keut ta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yh dys kunta ra ken ta mis ta sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten (1.3 / /289). Koska kyläyhdistyksen aloitteessa ei ilmene, mistä kiin teis tö kaupas ta on kysymys, teknisen toimen on selvitettävä onko etu os tolain muiden kuin edellä mainittujen säädösten edellytykset ja muut edellytykset etuostolle olemassa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa teknisen toimen selvitettäväksi, on ko edellytykset Hiidenkylän kyläyhdistys ry:n kokouksen aloitteen mukaiselle kaupungin etuostolle olemassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hiidenkylän kyläyhdistys ry:n aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 2. TEKLA 128 Hiidenkylän kyläyhdistys ry on kokouksessaan päät tänyt pyytää Pyhäjärven kaupunkia käyttämään etuosto-oikeuttaan

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kan nel hie kan alueeseen ja luovuttamaan rauta-alueen ky lä läisten yleiseksi uimarannaksi. KHALL 700 Aloitetta perustellaan sillä, että Hiidenkylän rantaviivan pituuden huo mi oon ottaen ei kaikilla kyläläisillä ole kuitenkaan sitä rantaa jos sa voisi mennä uimaan, sillä suurin osa ranta-alueesta on joko yk si tyi sel lä maanomistajilla tai metsäyhtiöillä. Lisäksi osa ranta-alu ees ta on Natura-aluetta, ja osa uimakäyttöön kelvotonta. Toi ve yleisestä uimarannasta on ollut jo pitkään kyläläisten esit tämä nä kyläyhdistyksen tiedossa. Tämä kyseinen ranta on ollut aikoi naan kyläläisten yleisenä uimarantana. Ranta- alue kuuluu tilaan Metsävänni Metsävänni on 26,9 ha:n kokoinen metsätila, jolla on rantaviivaa noin 200 m. Rantaosayleiskaavassa tila on M-aluetta eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ei ole rakennusoikeutta ranta-alueella. Kiinteistön kauppa on toteutunut Kiinteistön ostaja on lupautunut kaupungin niin halutessa myymään tai vuokraamaan ranta-alueen virkistyskäyttöön. Ranta-alue on noin 1 ha suuruinen ja muodostaa kiinteistön pinta-alasta noin 4 %. Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöön Metsävänni , virkistyskäyttö perusteena ei ole perusteltua. Oheismateriaali 39 aloite. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ettei etuosto-oikeutta käytetä tilaan Metsävänni Hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaalina n:o 2 on kiinteistörekisterin karttaotteet Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki ei käytä etuos to-oi keut ta Metsävänni tilaan. Kaupunginhallitus päät tää antaa teknisen toimiston tehtäväksi neuvotella kiinteistön omis ta jan kanssa vuokrasopimus ranta-alueen vuokraamisesta Hii den ky län asukkaiden virkistyskäyttöön.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Päätös. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan maksusuunnitelma 171/ /2010 KHALL 701 Pyhäjärven Kolmikanta ry on kirjeellään kaupunginhallitukselle esittänyt maksusuunnitelman kaupungilta saadun, vie lä jäljelläolevan maksuvalmiuslainan takaisinmaksamiseksi. Kirje on liitteenä nro 1. Kirjeen mukaan kaupunki on myöntänyt mak su val miuslai nan Väentupa-investointihankkeen rahoittamiseen euroa. Kirjeen mukaan maksuvalmiuslainaa on lyhennetty eu roa (yhden kerran könttänä) Kaupunginhallitus on kokouksessaan :n 113 kohdalla myön tä nyt Pyhäjärven Kolmikanta ry:lle lyhytaikaista lainaa. Lainan korko on Euribor (6 kk). Päätöksessä viitataan vuoden 2010 talousarvion yleis pe rus te luihin, joiden mukaisesti vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja vel ka kir jaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Yleisen kokouksen pää tös on toimitettu. Kaupunginhallitus on myöntänyt lainan yhdistyksen lai na ha kemuk sen perusteella. Lainaa on haettu hankkeen loppu mak sa tus pää tök seen saakka. Investointihankkeen hankeaika on päättynyt Hakemuksen ja hallituksen päätöksen esit te lyn mukaan takaisinmaksun vakuutena on ELY-keskuksen ra hoi tus pää tös. Talousarviossa olevan lainanantoa koskevan valtuuden pe rusteel la kaupunginhallitus on voinut myöntää rekisteröidylle yleishyö dyl li sel le yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuo dek si kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkei den maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuo si kus tannus ar vion tulee olla yli euroa. Lainasta peritään nos to hetken mukainen, Euribor 6 kk(360) korko. Vakuudeksi edellytetään yh dis tyk sen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kau pun gil ta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hank keen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kau pungin hal li tuk sen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin ko ko naisuu des saan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mu kai set maksatukset on saatu. Maksusuunnitelmaehdotuksen mukaan euroa lainasta mak se taan vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäljellä olevalle osuu del le ( e e) euroa anotaan vii den vuoden maksuvapautta ja maksuvapaan ajan

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus jäl keen maksetaan lyhennykset vuosittain euron erin. Maksusuunnitelman hyväksyminen on ongelmallista pitkän maksu ajan lisäksi myös sillä perusteella, että hankkeen lop pu ra hoituk sen jälkeen se on vakuudetonta lainaa. Myöntämisellä saa tettai siin rikkoa myös hallinnon yhdenvertaisuusperiaatetta niitä yhdis tyk siä kohtaan, jotka ovat suorittaneet maksuvalmiuslainansa lai na pää tös tä koskevien myöntämisperusteiden mukaisesti. Parempi vaihtoehto, joka on myös tulevaisuusstrategian 2017 mu kai nen menettely on, että lainaa vastaan kaupunki ostaa Pyhä jär ven Kolmikanta ry:ltä palveluja. Tässä tarkoituksessa on syy tä käydä neuvottelut yhdistyksen kanssa palveluista, joita yhdis tys voi myydä ja millä hinnalla. Tällaisesta me net te lys tä löytyy myös aikaisempi kaupungin hallituksen päätös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut palveluiden ostos ta Pyhäjärven Kolmikanta ry:ltä maksuvalmiuslainan jäljellä ole vaa osuutta vastaan. Paavo Leskinen esitti, että perusteita laina-ajan jatkamiselle ei ole, koska Leader-laina on myönnetty projektin en nak ko ra hoi tukseen, eikä palveluiden ostoon nähdä tarvetta. Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Leskinen ehdotuksen yk si mieli ses ti päätökseksi.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esitys laina-ajan pidentämiseksi / Yhtäköyttä Yhdistyksessä-hanke 233/ /2010 KHALL KHALL KHALL 103 Hiisiheimo matkailuyhdistys ry hakee maksuvalmiuden turvaamiseksi lainaa Pyhäjärven kaupungilta ajalle Yhdistyksen tarkoituksena on käynnistää Keskipiste-LEADERin tekemän rahoituspäätöksen perusteella Yhtäköyttä yhdistyksessä -hanke ajalle Hankkeesta ei ole olemassa vielä TE-keskuksen varsinaista rahoituspäätöstä. Mikäli hanke tulee saamaan myönteisen viranomaispäätöksen, hankkeen hyväksyttäviä kuluja ovat hankkeeseen liittyvät, viranomaispäätöksessä erikseen mainitut kulut, jotka ovat syntyneet tai sen jälkeen, päätöksessä eriteltynä hankeaikana. Valtuuston hyväksymän kuluvan vuoden talousarvion yleisperusteluissa todetaan, että kaupunginhallitukselle myönnetään valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli Puheena olevan hankkeen kustannusarvio on Lainahakemus on tämän esityslistan oheismateriaalina nro 5. Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisesti lyhytaikaista lainaa Hiisiheimo Matkailuyhdistys ry:lle ajalle Lainasta peritään nostohetken mukainen, Euribor 6 kk (360) korko. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Ennen lainan nostamista yhdistyksen on esitettävä TE-keskuksen hanketta koskeva viranomaispäätös. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pyhäjärven kaupunginhallitus em. päätöksellä myöntänyt Hiisi- Heimo Matkailuyhdistys ry:lle lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Päätöksen mukaan ennen lainan nostamista HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n on esitettävä TE-keskuksen hanketta koskeva viranomais päätös. Uusi EU-ohjelmakausi johti siihen, että TE-keskuksen päätökset viivästyivät Suo messa ylei sesti. TE-keskus on tehnyt nyt kyseessä olevasta hankkeesta päätöksen vasta HiisiHeimo Matkailuyh distys ry:n tar koitus on käynnistää hankkeen toiminta Alkuperäisen HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n hakemuksen ja kaupunginhalli tuksen päätöksen mukaan laina-aika on HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry hakee edellä mainituista syistä johtuen laina-ajan pidennystä siten, että laina-aika päättyisi Oheismateriaali nro 13 HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n muutoshakemus laina-ajan pidentämisestä, HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n pöytäkirja ja TE-keskuksen päätös hanketuesta. Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pidentää HiisiHeimo Matkailuyhdistykselle myönnettyä laina-aikaa siten, että laina-aika päättyy Muilta osin noudatetaan tehtyä kaupunginhalli tuksen päätöstä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL HiisiHeimo Matkailuyritys ry hakee lai na-ajan pi den tämistä Yhtä köyt tä-yh dis tyk sessä hankkeelle seu raavalla muutoshakemuk sella: "Pyhäjärven kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt yhdis tyksellemme lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Alkuperäisen hakemuksemme ja kaupunginhallituksen päätöksen ( ) laina-aika oli Tämä aika perustui haettuun al kuperäiseen hankeaikaan ( ) ja sen päälle las kettuun 3 kk:n "viimeisen maksatuksen odotusaikaan": Yhdistyksemme haki kuitenkin hankepäätöksen viipyessä hankeajan pidentämisestä (uusi hankeaika: ) ja hankkeen muutospäätöksessä ( ) hankeaika onkin tämän mukainen. Tässä vaiheessa ( ) anoimme kaupun-

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ginhallitukselta laina-ajan pidennystä ( saakka) ensimmäisen kerran. Hankkeen toteutus käynnistyi Alkuvuodesta 2010 totesimme, että hankeen toteutusaikaa on tar koituksenmukaista jatkaa sakkaa; tästä on saatu ELY-keskuksen päätös ( ). Lisäksi olemme huomanneet, että maksatukset viipyvät ELY-keskuksessa aikanaan arvioitua (3 kk) pidempään. HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry hakeekin nyt ko. kaupunginhallituk sen päätöksen ( ) mukaiseen laina-aikaan pidennystä si ten, että laina-ai ka päättyisi Maksuvalmiuslaina nostettiin kahdessa erässä syksyllä 2010, kun saanemme ELY-keskuksesta maksatuserän, lyhennämme lainaa, koska hankeen lopputoteutus ei vaadi enää lainan suuruista likviditeettiä. Ja laina maksetaan kokonaan pois viimeisen maksatuksen jälkeen, vaikka laina-aikaa olisi jäljellä. Mutta ilman maksuvalmiuslainaa pieni yhdistyksemme ei käytännössä voi toteuttaa tällaista euron hanketta, koska menot on maksettava heti ja ELY-keskuksen tuki tulee kuukausien päästä maksatushakemuksesta." Oheismateriaalina nro 3: -HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n muutoshakemus -päätös hanketuesta Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pidentää Hii si Heimo Matkailuyhdistykselle myönnettyä lai na-ai kaa si ten, et tä laina-aika päättyy Muilta osin nou da tetaan tehtyä kaupunginhalli tuksen pää töstä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry hakee kaupunginhallituksen päätööksen mukaiseen laina-aikaan pidennystä siten, että laina-aika päättyisi HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry on lyhentä nyt lainaa ja maksanut korot saakka. Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa lainan lyhentämisestä siten, et-

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 702 tä laina korkoineen on maksettu kokonaan Laina-ajan jatkaminen turvaisi matkailuyhdistyksen toiminnan jatkumisen normaalisti. Oheismateriaalina nro 3 -HiisiHeimo Matkailuyhdistys ry:n laina-ajan pidentämishakemus Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää jatkaa HiisiHeimo Mat kailuyhdistykselle myönnettyä laina-aikaa siten, että laina-aika päättyy Muilta osin noudatetaan teh tyä kaupunginhallituksen päätöstä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hiisiheimo-matkailuyhdistyksen tilanteesta vs. kaupunginjohtaja on saanut selostuksen yhdistyksen hallituksen jäseniltä mar raskuus sa Hallituksen jäsenistä paikalla olivat Erkki Böhme, Piia Hyvönen, Tiina Kyllönen, Jussi Löytynoja ja Esko Vähätiitto. Keskustelussa todettiin yhteisesti, että Hiisiheimoyhdistyksen perus ta mi nen on vastannut matkailuyrittäjien ja kaupungin monien vuo sien yh teis tä toivetta saada paikkakunnalle toimiva mat kai luyh dis tys. Yh dis tyk sen jäseninä toiveen mukaisesti ovat paik kakun nan lä hes kaikki matkailutoimijat majoitusliikkeistä oh jel mapal ve lu yri tyk siin ja tapahtumia järjestäviin yhdistyksiin. Jä se nistös sä on myös muu ta mia muiden kuntien toimijoita, joita kiin nostaa hiisiteema se kä verkostoituminen kuntarajojen yli. Tärkeimmät toiminnot yhdistyksen alkutaipaleella ovat olleet Yhtä köyt tä yhdistyksessä Leader-hankkeen hallinnointi sekä Pyhäjärveä Pohjois-Pohjanmaan maakun ta jär ve nä esilletuovan HiijenSoudut-tapahtuman jär jes tä minen. Toiminnan hiljentymiseen on vaikuttanut sittemmin pu heenjoh ta jan kuolema alkuvuonna 2012, minkä jälkeen esimerkiksi Hii jen Sou duil le ei ole löytynyt uutta vastuullista organisoijaa talkoo pe ri aat teel la. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan alkuperäistä eu ron lainaa on lyhennetty mennessä euroa ja lai nan korot on maksettu saakka. Lainaa on jäljellä euroa lisättynä koroilla, tiedot on tarkistettava kirjanpidosta. Koska yhdistyksellä ei ole varallisuutta, vaihtoehtoina ovat lainan

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vaa ti mi nen heti maksuun ja käytännössä yhdistyksen loppuminen tai lisämaksuajan myöntäminen, jolloin on mahdollista, että kaupun ki saa lainasta vieläkin rahasuorituksen. Keskustelussa matkailuyhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa (11/2012) päädyttiin loppupäätelmään, jonka mukaan 1) tässä vaiheessa maksuvalmiuslainan loppuerän (korkoineen 6.522,16 euroa) lyhennyksen/ien suorittamiseen annetaan li sä aikaa kunnes kaupunginhallitus on tarvittaessa myöhemmin kä sitel lyt asiaa, 2) mikäli yhdistys ei ole kyennyt maksamaan lainan loppuerää vuo den 2013 loppuun mennessä, maksusuunnitelma viedään kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi, 3) mikäli maksusuunnitelma viedään vuodenvaihteessa kaupunginhallituksen käsittelyyn, lähtökohdaksi otettai siin kolmen vuoden maksuaika, 4) kaupunki avustaa edelleen matkailuyhdistystä vuosittain vuodes ta 2014 alkaen kulloinkin erikseen kaupunginhallituksen harkit se mal la määrällä, jotta Pyhäjärven matkailua kehitetään ja mark ki noi daan myös yhdistyksen toimesta; 5) matkailuyhdistykseltä kaupunki voi ostaa matkailuun liittyvää asian tun ti ja pal ve lua ja käytännön markkinoinnin tekemistä kaupun gin puolesta vuodesta 2013 alkaen, ja 6) samaa maksuaikaa ja -suunnitelmaa sovelletaan myös yh distyk sen vuokra- sekä tulostus- ja kopiointivelkaan (908,79 euroa) Py hä jär ven Kehitys Oy:lle. Liitteenä n:o 2 on muutoshakemus. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että HiisiHeimo Matkailuyhdistyksen mak su val mius lai nan jäljelläolevan osan tilanteessa ta kai sin mak su ai kaa pidennetään kahdella vuodella saak ka ja sen suorittamiseksi yhdistys osallistuu Pyhäjärven kaupun gin markkinointitehtäviin yhdistyksen hallituksen kanssa so vitta vis sa tilaisuuksissa ja sovittavin ehdoin. Kauko Tikkanen esitti, että asia jätetään lisävalmisteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi Kauko Tikkasen esityksen yk si mie lises ti.

Hiisiheimo matkailuyhdistys ry hakee maksuvalmiuden turvaami seksi lainaa Pyhäjärven kaupungilta 25.000 ajalle 1.5.2008-30.4.2009.

Hiisiheimo matkailuyhdistys ry hakee maksuvalmiuden turvaami seksi lainaa Pyhäjärven kaupungilta 25.000 ajalle 1.5.2008-30.4.2009. Kaupunginhallitus 194 20.09.2010 Kaupunginhallitus 265 19.10.2011 Kaupunginhallitus 702 30.12.2013 Esitys laina-ajan pidentämiseksi / Yhtäköyttä Yhdistyksessä-hanke 233/02.05.03/2010 KHALL 20.09.2010 194

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot