FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0109/308. Tarkistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0109/308. Tarkistus"

Transkriptio

1 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Johdanto-osan 28 kappale (28) On myös tärkeää antaa kuluttajille tietoja muista alkoholijuomista. Viinien merkinnöistä on jo annettu erityisiä yhteisön sääntöjä. Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 on säädetty kattavasti useista teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat kaikkia viininvalmistuskäytäntöjä, viininvalmistusmenetelmiä ja viinien päällysmerkintöjä, ja otettu näin ollen huomioon kaikki toimitusketjun vaiheet sekä varmistettu kuluttajansuoja ja asianmukainen kuluttajien tiedonsaanti. Kyseisessä säädöksessä muun muassa selostetaan tarkasti ja perusteellisesti, mitä aineita valmistusprosessissa todennäköisesti käytetään, ja esitetään kyseisten aineiden käyttöedellytykset sallittuja viininvalmistuskäytäntöjä ja - käsittelyjä koskevan luettelon avulla; luetteloon kuulumattomat käytännöt ovat kiellettyjä. Siksi on aiheellista vapauttaa viini tässä vaiheessa ainesosien luetteloimista ja ravintoarvoilmoituksen antamista koskevasta velvollisuudesta. Poistetaan.

2 Samanlaisia vapautuksia sovelletaan myös olueen ja tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa, jotta saadaan aikaan johdonmukainen ja yhtenäinen lähestymistapa verrattuna viinille vahvistettuihin edellytyksiin. Komissio laatii kuitenkin kertomuksen viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja voi tarvittaessa ehdottaa tähän asetukseen liittyviä erityisiä vaatimuksia. (29) Perustelu Myös alkoholi on elintarvike ja sen ravintoainetiedot on ilmoitettava.

3 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Johdanto-osan 29 kappale (29) Elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi ilmoitettava, jos sen ilmoittamatta jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. Muissa tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat harkintansa mukaan päättää alkuperämaata tai lähtöisyyspaikkaa koskevien tietojen antamisesta. Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi kaikissa tapauksissa ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden avulla luodaan toimialalle tasavertaiset toimintaedellytykset ja parannetaan kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen alkuperämaahan tai lähtöisyyspaikkaan liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei pitäisi soveltaa tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai osoitteeseen. (29) Elintarvikkeen alkuperämaan tai lähtöisyyspaikan ilmoittamisen olisi oltava pakollista 9 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti, jos sen ilmoittamatta jättäminen johtaa todennäköisesti kuluttajia harhaan kyseisen tuotteen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöisyyspaikasta. Alkuperämaa tai lähtöisyyspaikka olisi muissa tapauksissa ilmoitettava selvästi määriteltyjä perusteita noudattaen ja siten, että se ei anna kuluttajalle väärää käsitystä; perusteiden avulla luodaan toimialalle tasavertaiset toimintaedellytykset ja parannetaan kuluttajien ymmärrystä elintarvikkeen alkuperämaahan tai lähtöpaikkaan liittyvistä tiedoista. Tällaisia perusteita ei sovelleta tietoihin, jotka liittyvät elintarvikealan toimijan nimeen tai osoitteeseen.

4 Perustelu Kuluttajilla on oikeus saada tietoonsa elintarvikkeiden, erityisesti lihan ja muiden maataloustuotteiden alkuperä. Kuluttajien harhaanjohtaminen ei saa olla mahdollista missään olosuhteissa.

5 A7-0109/ Antonyia Parvanova Johdanto-osan 34 kappale (34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti vaikuttavat heidän kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja varsinkin alkoholia sisältävien juomasekoitusten ravintoainesisällöstä. (34) Kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia siitä, miten alkoholijuomat mahdollisesti vaikuttavat heidän kokonaisruokavalioonsa. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että annetaan tietoja alkoholijuomien energia- ja sokerisisällöstä. Perustelu Myös alkoholi on elintarvike ja sen ravintoainetiedot on ilmoitettava. Energiasisältö on tärkein tekijä, koska monet kuluttajat eivät ole perillä alkoholin korkeasta energiasisällöstä ja diabeetikoille vaarallisesta alkoholin sokerisisällöstä.

6 A7-0109/ artikla 1 kohta 2 a alakohta (uusi) Vähimmäiskirjasinkoko on sisällytettävä mainittuihin ohjeisiin. Perustelu Kuluttajille annettavista tiedoista ei ole mitään hyötyä, jos tuotetietoja ei pysty lukemaan. Vähimmäiskirjasinkoko on sisällytettävä luettavuutta koskeviin ohjeisiin.

7 A7-0109/ Antonyia Parvanova 29 artikla 1 kohta 2 alakohta Tätä kohtaa ei sovelleta viiniin sellaisena kuin se on määriteltynä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, olueen, eikä tislattuihin alkoholijuomiin sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [...] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] 2 artiklan 1 kohdassa. Komissio laatii [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen tämän kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Kun kyseessä ovat juomat, joissa on alkoholia yli 1,2 tilavuusprosenttia, on ilmoitettava pelkästään energian ja sokerin määrät. Komissio laatii [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen tämän kohdan soveltamisesta näihin tuotteisiin ja voi liittää kertomukseen erityisiä toimenpiteitä, joilla määritetään pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevat säännöt näiden tuotteiden osalta. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

8 Perustelu Myös alkoholi on elintarvike ja sen ravintoainetiedot on ilmoitettava. Energiasisältö on tärkein tekijä, koska monet kuluttajat eivät ole perillä alkoholin korkeasta energiasisällöstä ja diabeetikoille vaarallisesta alkoholin sokerisisällöstä.

9 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Corinne Lepage 31 artikla 1 ja 2 kohdat 1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja mittayksiköitä. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu energian ja ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti tai, jollei 32 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, annosta kohti. 1. Energian ja ravintoaineiden tai niiden osien, joihin viitataan 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa, määrä on ilmaistava käyttäen liitteessä XIII olevassa A osassa lueteltuja mittayksiköitä ja 34 artiklan mukaisesti. 2. "pakkauksen etupuolella oleviin ravintoarvotietoihin" on sisällytettävä kilokaloreina ilmoitettu energiamäärä sellaisena kuin se on ilmaistu grammoina 29 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja annosta kohti 29 artiklan 1 b kohdassa. Se on esitettävä taulukon muodossa seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, sokerit ja suola. 2 a. "pakkauksen takapuolella oleviin ravintoarvotietoihin" on sisällytettävä 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kilokaloreina ilmoitetut energiamäärät ja pakolliset ravintoaineilmoitukset sellaisina kuin ne on ilmaistu grammoina annosta kohti, ja tarvittaessa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vapaaehtoiset

10 ravintoarvotiedot. Ravintoaineiden määrä ilmoitetaan soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä sekä 100 grammana/millilitraa kohti että annosta kohti. Tiedot on esitettävä taulukon muodossa, numeroarvot suorassa linjassa. Perustelu Kuluttajien kannalta tärkeimmät tiedot (energia + 4) olisi esitettävä pakkauksen etupuolella annosta kohti ja kaikki muut ravintoaineet olisi esiteltävä pakkauksen takapuolella selkeässä taulukkomuodossa annosta kohti ja 100 grammana/millilitraa kohti.

11 A7-0109/ Carl Schlyter, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Corinne Lepage 31 artikla 3 kohta 3. Pakollinen ravintoarvoilmoitus on ilmaistava tapauksesta riippuen prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä XI olevassa B osassa, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai annosta kohti. Jos ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, se on myös ilmaistava prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa kohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi "pakkauksen etupuolella olevat ravintoarvotiedot" on ilmaistava myös siten, että ne sisältävät kunkin yksittäisen 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksittäisen ravintoaineen seuraavat selittävät opasteet: (a) teksti "pieni", "kohtalainen" tai "suuri" vihreään, keltaiseen ja punaiseen väriin yhdistettyinä; sekä (b) prosenttiosuus viitemääristä annosta kohti, jotka esitetään liitteessä XI olevassa B osassa. Komissio vahvistaa kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja otettuaan huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja riippumattomien tutkijoiden suositukset energian ja valittujen, muiden ravintoaineiden kuin vitamiinien ja

12 kivennäisaineiden saannin vertailuarvot, jotka lisätään liitteessä XI olevaan B osaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään delegoiduilla säädöksillä 49 a ja 49 b ja c artiklassa esitetyin ehdoin. Mainittu on pakollista vain seuraavien elintarvikeryhmien kohdalla: - valmisateriat; - eläinperäiset valmisteet; - valmiiksi pakatut välipalat ja voileivät; - aamiaismurot; - elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetulla neuvoston direktiivillä 2001/112/EY 1 määritellyt muut juomat kuin maito ja hedelmämehut; - muut valmisruoat. Mainittuihin tuoteryhmiin kuulumattomien elintarvikkeiden kohdalla a ja b kohtien soveltamien on vapaaehtoista. Runsaan, kohtalaisen tai vähäisen energiasisällön määritelmä vahvistetaan 49 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 49 b ja 49 c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella. Jos ilmoitus vitamiineista ja kivennäisaineista annetaan, se on myös ilmaistava prosenttiosuutena saannin vertailuarvoista, jotka esitetään liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa. 1 EYVL L 10, , s. 58.

13 Perustelu Yhdistelmävalmisruoan ravintosisältö vai vaihdella huomattavasti eikä ole itsestään selvää, että kuluttajat ymmärtävät ongelmitta pakkauksen tuoteselosteen, minkä ongelma voidaan ratkaista värikoodeilla. GDA-arvot (päivittäiset saantisuositukset) antavat lähemmän tarkastelun kautta tarkempia ohjeita tärkeimpien ravintoaineiden ravintosisällöstä. On tärkeää, että tämä tarkistus hyväksytään yhdessä tarkistuksen 150 kanssa, jotta voidaan varmistaa, että annokset ovat sekä järkevän kokoisia ja keskimääräisen kuluttajan ymmärrettävissä.

14 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Corinne Lepage 33 artikla 1 a kohta (uusi) 1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut ravintotietojen muunlaiset ilmaisumuodot voivat sisältää indikaattoreita, jotka auttavat kuluttajia arvioimaan elintarvikkeen ravintosisältöä ja ymmärtämään rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, suolan ja sokerien määristä annettuja tietoja. Näiden indikaattorien yhteydessä ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1924/ artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ravintosisältöprofiileja tapauksissa, joissa viimeksi mainitut sisältyvät jäsenvaltion hyväksymään ilmaisujen yhdistelmään. Perustelu Lisäilmaisumuodot (kuten värikoodit, selittävä teksti tai saantisuositus) sisältyvät ravintoaineilmoitukseen eivätkä ne näin ollen ole ravitsemusväitteitä, mikä on selvennettävä tarkemmin asetuksessa. Mainitut selittävät tiedot, jotka on todistettu vakuuttavalla ja riippumattomalla tieteellisellä tutkimuksella, auttavat kuluttajia ymmärtämään ravintoaineilmoituksen osatekijöitä.

15 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Corinne Lepage 34 artikla 1-3 kohdat 1. Edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka liittyvät pakolliseen ravintoarvoilmoitukseen, on sisällytettävä pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään. Ne on esitettävä tarvittaessa yhtenä kokonaisuutena selkeässä muodossa seuraavassa järjestyksessä: energia, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit (mukaan luettuna erityisviittaus sokereihin) ja suola. 2. Edellä 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ravintoaineisiin liittyvä ravintoarvoilmoitus on annettava yhtenä kokonaisuutena yhdessä paikassa ja soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä. Jos tämä ravintoarvoilmoitus ei ole pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä, se on esitettävä taulukon muodossa, numeroarvot suorassa linjassa, jos tilaa on. Jos tilaa ei ole, ilmoitus on esitettävä vaakasuorilla riveillä. Poistetaan.

16 3. Jos pakollinen ravintoarvoilmoitus esitetään yhdessä 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ravintoaineita koskevan ilmoituksen kanssa, ilmoitukseen sisältyvät tiedot energiasta ja ravintoaineista on esitettävä soveltuvin osin liitteessä XIII olevassa C osassa säädetyssä esitysjärjestyksessä. Perustelu Poisto on välttämätön, koska se liittyy 31 artiklan 3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen, joka sisältää yhdistelmätuotteiden merkintäjärjestelmän.

17 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Liite III 2.1 kohta toinen sarake sisältää makeutusainetta/-aineita elintarvikkeen nimen lisäksi on oltava tämä maininta. sisältää makeutusainetta/-aineita elintarvikkeen nimen lisäksi pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä on oltava tämä maininta. Perustelu On tärkeää, että makeutusaineet mainitaan paketin etupuolella kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi erityisesti tapauksissa, joissa tuotetta mainostetaan sen perusteella, että sokerin määrä on vähäinen tai mitätön, tai tapauksissa, joissa sokerin määrää on vähennetty keinotekoisten makeutusaineiden lisäämisellä.

18 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Liite XI B osa Energia tai ravintoaine Saannin vertailuarvo Energia 8400 kj (2000 kcal) Rasvan kokonaismäärä 70 g Tyydyttyneet rasvahapot 20 g Hiilihydraatti 230 g Sokerit 90 g Suola 6 g Ravintoaine vertailuarvo* Rasva Tyydyttyneet rasvahapot Sokeri Suola Proteiini Hiilihydraatti Ravintokuitu Luonnolliset transrasvat Keinotekoiset transrasvat Saannin *Viitemäärät hyväksytään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella 49 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 49 b ja c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

19 Perustelu The values currently foreseen are taken over from industry recommendations and should be revised. The UK Food Standards Agency and WHO have voiced reservations specifically with regard to the sugar value. Moreover, in summer 2009, EFSA has been asked to review the existing population reference intakes in the light of new scientific evidence and taking into account more recent national recommendations. In its 2010 opinion, EFSA comes to the conclusion that no recommendations for sugar can be given due to the insufficient data available. It is therefore reasonable to further weigh scientific findings before establishing reference values that are not generally accepted. (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

20 A7-0109/ Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta Antonyia Parvanova Liite XIII C osa taulukko (uusi) energia kj ja kcal energia kcal rasvaa g rasvaa g joista - tyydyttynyttä g tyydyttynyttä g - transrasvoja g sokeri g - monotyydyttymätönt ä - polytyydyttymätöntä g suola g g proteiini g hiilihydraatteja g hiilihydraatteja g joista - sokereita g ravintokuitu g - polyoleja g luonnolliset transrasvat - tärkkelystä g keinotekoiset transrasvat ravintokuitu g monotyydyttymätönt ä g g g

21 proteiini g polytyydyttymätöntä g suola g polyoleja g kolesteroli tärkkelys vitamiinit ja kivennäisaineet muut aineet g g liitteessä XI olevan A osan 1 kohdassa annettuina yksikköinä kyseisten yksittäisten aineiden kannalta tarkoituksenmukaisi na yksikköinä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarviketietoasetus Artiklat 29 35, 54 55, Liitteet liite V, XIII-XV ) Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus, art. 29) Ravintoarvomerkintää

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.11.2009 2008/0028(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 29 35, 54-55) 1 Ravintoarvomerkintä 1/2 Ravintoarvomerkintää koskevia sääntöjä (luku IV, jakso

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin?

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? NordicFood ja NordicPack messut ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON AJANKOHTAISSEMINAARI 8.10.2014 Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki 1 Sisällys 1 Elintarviketietoasetus EU 1169/2011... 3 2 Elintarviketietoasetuksen vaatimien tietojen ilmoittaminen... 3 3 Pakollisesti

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TERVEELLISYYS JA TERVEYSVAIKUTTEISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. 2.12.2009 Kuopio Kuopion seudun osaamiskeskus OSAAMISKESKUSOHJELMA

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

A7-0109/283. Poistetaan. Perustelu

A7-0109/283. Poistetaan. Perustelu 9.6.2010 A7-0109/283 283 János Áder, Bogusław Sonik ja muut 8 artikla 1 kohta 1. Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista elintarvikealan toimijoiden on hallitsemissaan yrityksissä varmistettava niiden

Lisätiedot

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003 IP/03/1022 Bryssel 16. heinäkuuta 2003 Komission ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi ja markkinoiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0028(COD) 4.3.2009 LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Eviran väiteseminaari 27.11.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Terveysväitteet toiminnallinen terveysväite (art. 13.1 ja 13.5)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 28.1.2009 2008/0028(COD) TARKISTUKSET 541-645 - III osa Mietintöluonnos Renate Sommer (PE415.015v01-00)

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn Renate Sommer (PE460.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn Renate Sommer (PE460. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 23.3.2011 2008/0028(COD) TARKISTUKSET 108-402 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn Renate Sommer

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12786/17 AGRI 513 WTO 218 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049324/04 Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 25.2.2010 2008/0028(COD) LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2015 C(2015) 6482 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin

Lisätiedot

Toukokuu Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

Toukokuu Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet Synkka Tuote Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet 1 Sisällys Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet... 3 Pakolliset merkinnät... 4 Ainesosalista F7018... 4 Allergeenit... 4 Vitamiinit ja

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 80-282. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) 21.1.2010. Lausuntoluonnos Christel Schaldemose (PE430.

TARKISTUKSET 80-282. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) 21.1.2010. Lausuntoluonnos Christel Schaldemose (PE430. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 21.1.2010 2008/0028(COD) TARKISTUKSET 80-282 Lausuntoluonnos Christel Schaldemose (PE430.628v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

A7-0109/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0109/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 9.6.2010 A7-0109/ 001-249 TARKISTUKSET 001-249 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Renate Sommer Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0028(COD) 10.12.2008 TARKISTUKSET 33-238 Lausuntoluonnos Bernadette Vergnaud (PE414.258v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.11.2009 2008/0028(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2008 KOM(2008) 40 lopullinen 2008/0028 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) Lausuntoluonnos Marc Tarabella (PE430.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2008/0028(COD) Lausuntoluonnos Marc Tarabella (PE430. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 16.12.2009 2008/0028(COD) TARKISTUKSET 85-293 Lausuntoluonnos Marc Tarabella (PE430.537v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007L0068 FI 31.12.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION DIREKTIIVI 2007/68/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2008R0110 FI 07.02.2014 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 110/2008, annettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 7.1.2005 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) 11715/17 DENLEG 66 AGRI 435 SAN 312 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla Hyviä valintoja pakkauksia lukemalla Ravintosisältötaulukko Ravintosisältötaulukossa ilmoitetaan paljonko elintarvike sisältää - ravintoaineita sataa grammaa (100 g) tai - nesteiden kohdalla sataa millilitraa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2008-00341. ELO Ruuskanen Ritva 17.04.2008 EI JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta EU/2008/0616

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2008-00341. ELO Ruuskanen Ritva 17.04.2008 EI JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta EU/2008/0616 Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2008-00341 ELO Ruuskanen Ritva 17.04.2008 EI JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038011/03 Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038011/03 Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. maaliskuuta 2015 (OR. en) 7159/15 ADD 1 DENLEG 36 AGRI 120 SAN 69 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. maaliskuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla. www.kuluttajaliitto.fi

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla. www.kuluttajaliitto.fi Hyviä valintoja pakkauksia lukemalla Ravintosisältötaulukko Ravintosisältötaulukossa ilmoitetaan paljonko elintarvike sisältää - ravintoaineita sataa grammaa (100 g) tai - nesteiden kohdalla sataa millilitraa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 10. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 22.12.2009 2008/0028(COD) TARKISTUKSET 350 501 Mietintöluonnos Renate Sommer (PE430.616v01-00) Elintarvikkeita

Lisätiedot

Ravintoarvomerkintäopas

Ravintoarvomerkintäopas Eviran ohje17030/1 Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17030/1 Eviran

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. ala Taina 13.10.2015

Pakkausmerkinnät. ala Taina 13.10.2015 Pakkausmerkinnät ala Taina 13.10.2015 PAKOLLISET PAKKAUSMERKINNÄT Pakolliset pakkausmerkinnät 1. elintarvikkeen nimi 2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä alenevassa järjestyksessä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2015 C(2015) 6478 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden

Lisätiedot

17602/10 VHK/tan DG I 2A

17602/10 VHK/tan DG I 2A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 17602/10 Toimielinten välinen asia: 2008/0028 (COD) DENLEG 149 SAN 294 CONSOM 119 CODEC 1479 AGRI 564 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0392(COD) 19.6.2017 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R1924 FI 02.03.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot