OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPETUSMINISTERIÖLLE Opetusministeriö asetti työryhmän laatimaan suunnitelman opetusministeriön hallinnonalalla tarvittavista toimenpiteistä Suomen mahdollisesti liittyessä Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen Suunnitelman tuli sisältää yhteisen valuutan euron käyttöönotosta aiheutuvat toimenpiteet ja aikataulut sekä opetusministeriön hallinnonalan sidosryhmien toimenpiteistä aiheutuvat tarpeet. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin talousjohtaja Eero Pulkkinen, jäseniksi suunnittelija Tarja Kaira-Hiekkavuo, ylitarkastaja Tuula Lybeck, hallinnollinen avustaja Kirsi Lähde, tietohallintopäällikkö Irma Nieminen, laskentapäällikkö Eero Sillfors, lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen, ylitarkastaja Jukka Ukkonen, kulttuurisihteeri Mirja Virtala ja sihteeriksi taloussihteeri Pirkko Hämäläinen, kaikki opetusministeriöstä. Työnsä aikana työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: toimistopäällikkö Ritva Marttila Helsingin kauppakorkeakoulusta, taloussihteeri Mervi Taalas Valtion taidemuseosta ja opetusministeriön rakennerahastoryhmän puheenjohtaja Juha Mäntyvaara. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittaen opetusministeriölle. Helsingissä toukokuun 4 päivänä Eero Pulkkinen Tarja Kaira-Hiekkavuo Tuula Lybeck Kirsi Lähde Irma Nieminen Eero Sillfors Arto Sulonen Jukka Ukkonen Mirja Virtala Pirkko Hämäläinen OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 1. JOHDANTO 2. SIIRTYMÄAJAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA AIKATAULU 3. KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄ 4. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4.1. SIIRTYMÄAIKATAULU 4.2. TIETOJEN KERUU 4.3. MAKSULIIKENNE JA KIRJANPITO 4.4. TILASTOINTI

2 4.5. SÄÄDÖSMUUTOKSET 4.6. SOPIMUKSET 4.7. TIETOJÄRJESTELMÄT 4.8. PALKANMAKSU JA OHJEISTUS 4.9. OPETUSMINISTERIÖN ALAISET VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET 4.10.KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT 4.11.OSAKEYHTIÖT 4.12.TIEDOTUS JA KOULUTUS LIITE: Liite 1 EMU III-vaiheen säädösmuutokset opetusministeriön hallinnonalalla OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 1. JOHDANTO Euroopan unionin huippukokous on valinnut Euroopan unionin talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvat jäsenvaltiot, jotka täyttävät edellytykset yhteisen rahan käyttöönotolle. Yksitoista EU-maata -niiden mukana Suomi - ottaa käyttöön yhteisen rahan euron vuoden 1999 alusta lukien. Valtiovarainministeriön asettama EMU-projekti on valmistellut kansallisia toimenpiteitä Suomen liittyessä EMUun EMU-projekti julkaisi Suomen kansallisen siirtymäsuunnitelman euron käyttöönottamiseksi. Opetusministeriön suunnitelmassa käsitellään opetusministeriön hallinnonalan toimenpiteitä ja aikataulua euron käyttöönottamiseksi. Suunnitelma pohjautuu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan ja liittyy EMU-projektin työhön. EMUun osallistuvien maiden kansallisten valuuttojen vaihtokurssit kiinnitetään alkaen peruuttamattomasti yhteiseen valuuttaan euroon, josta tulee samalla itsenäinen valuutta ja laillinen maksuväline. Ecofin-neuvosto on määrittänyt kahdenväliset valuuttakurssit, joita sovelletaan euroalueen kansallisten valuuttojen välillä. Lopulliset kiinnityskurssit euroon päätetään eli päätetyn muuntokertoimen mukainen määrä Suomen markkoja on yksi euro. Euron valuuttatunnus on EUR. Euro jakaantuu sataan senttiin. Siirtymäajan osalta euron oikeudellista asemaa koskevassa asetuksessa keskeisenä periaatteena on, ettei euron käytölle siirtymäaikana luoda estettä, muttei myöskään pakkoa. Joissakin tilanteissa kuitenkin yhden osapuolen oikeus käyttää joko kansallista rahaa tai euroa voi helposti aiheuttaa muille pakon käyttää kyseistä valuuttaa. Tämän takia on välttämätöntä sopia milloin eri sektoreilla ja hallinnonaloilla ryhdytään käyttämään yhteistä rahaa. 2. SIIRTYMÄAJAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA AIKATAULU Yhteisen rahan euron oikeudellinen asema on määritelty unionitasolla asetuksella, joka on sellaisenaan velvoittavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa. Euroa koskevan asetuksen kulmakivi on, että kansallisen valuutan korvautuminen eurolla ei sinänsä vaikuta sopimusten sisältöön. Valuutan vaihtaminen ei anna yksittäiselle sopimusosapuolelle tähän vedoten oikeutta irtisanoa tai muuttaa muilta osin sopimusta, taikka vaatia korvausta. Asetus sisältää myös yksiselitteiset säännöt kansallisten valuuttojen muuntamisesta euroiksi ja päinvastoin sekä muuntojen yhteydessä suoritettavista pyöristyksistä. Kiinnitetyt muuntokurssit hyväksytään kuuden merkitsevän numeron tarkkuudella, niitä ei pyöristetä eikä käänteisiä kursseja käytetä.

3 Suomen lainsäädännössä olevat ecu-viittaukset muuttuvat suoraan euroasetuksen nojalla viittauksiksi euroon. Hallitusmuodon 72 :n mukaan Suomen rahayksikkö on markka. Oikeusministeriö valmistelee pykälän muuttamista EMUn kolmannen vaiheen vaatimuksia vastaavaksi. Euron käyttöönottamista koskevan asetuksen mukaan markkaviittaukset tarkoittavat viittausta euroon. Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa EMUun hyväksytyt maat ottavat käyttöön yhteisen valuutan euron. Tuolloin euroalueen kansallisten valuuttojen vaihtokurssit kiinnitetään peruuttamattomasti kiinteällä muuntokertoimella. Samalla eurosta tulee itsenäinen valuutta ja laillinen maksuväline. Euroalueen kansallisista valuutoista muodostuu yhteisen valuutan denominaatioita. Kansalliset rahayksiköt voidaan siis käsittää euron ilmenemismuodoiksi. Uuden valuutan arvo määritellään siten, että yhtä ecua vastaa yksi euro. Ecu korivaluuttana poistuu kolmannen vaiheen alkaessa. Aluksi euroa voidaan käyttää vain tilivaluuttana. Kansalliset valuutat säilyvät laillisina maksuvälineinä yhteisen valuutan rinnalla läpi siirtymäajan ja euromääräistä setelistöä ja kolikostoa ei oteta käyttöön ennen kuin siirtymäajan lopussa. Kansallisten valuuttojen asema laillisena maksuvälineenä säilyy korkeintaan kuusi kuukautta siirtymäajan päättymisestä ja euro-seteleiden sekä -kolikoiden liikkeellelaskusta. Euromääräiset setelit ja kolikot lasketaan liikkeelle Tämän päivämäärään muuttaminen on mahdollista vain Euroopan unionin neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Viimeistään mennessä Suomen markka ja muut euroalueen kansalliset valuutat ovat korvautuneet eurolla. Tämän jälkeen ( alkaen) euro on ainoa laillinen maksuväline euroalueen maissa. Setelistön ja kolikoston vaihto-operaatioon varattua ajanjaksoa voidaan lyhentää kansallisella päätöksellä. Kansalliset keskuspankit jatkavat kansallisten valuuttojen vaihtamista euroiksi vielä jälkeenkin kunkin jäsenvaltion lainsäädännön ja tavan mukaan. 3. KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄ Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alusta lähtien euroalueella ryhdytään harjoittamaan yhteistä raha- ja valuuttapolitiikkaa. Yhteisestä rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP), joka muodostaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ytimen. EKPJ:n tehtäviin kuuluu yhteisen raha- ja valuuttapolitiikan harjoittamisen lisäksi jäsenvaltioiden valuuttavarannon hoito ja maksujärjestelmien yleisestä toiminnasta huolehtiminen. Kolmannen vaiheen alkaessa Euroopan keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit ottavat euron käyttöön kaikissa toimissaan. EKPJ:n valuuttaoperaatiot perustuvat heti vuoden 1999 alusta euron käyttöön. Kansallisissa keskuspankeissa olevat tilit muutetaan eurotileiksi, jolloin myös Suomen Pankin shekkitilijärjestelmä muuttuu euromääräiseksi. Euroalueen yhteiset rahapoliittiset operaatiot suoritetaan yhteisellä valuutalla ja kansallisten keskuspankkien raportointi Euroopan keskuspankille tapahtuu euroissa. Tilastojen osalta Suomen Pankki vastaanottaa sekä markka- että euromääräistä tilastotietoa siirtymäaikana, mutta markkamääräinen tieto muunnetaan euroiksi ja käsitellään Suomen Pankissa euroina.

4 Suomen Pankin tase julkaistaan euromääräisenä alkaen. Suomen Pankin ja muiden pankkien rahahuollon atk-pohjainen tiedonkäsittelyjärjestelmä toimii markoissa niin kauan kuin markka säilyy laillisena maksuvälineenä. 4. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4.1. SIIRTYMÄAIKATAULU Suomen kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa mainitaan opetusministeriön osalta, että opetusministeriön hallinnonala varautuu siihen, että se pystyy toimimaan kahdella rahayksiköllä lukien, jos asiakas- ja sidosryhmien etu niin vaatii. Tämä koskee sekä maksusuoritusten ja raportoinnin vastaanottamista että asiakkaille annettavia palaute- ja kuittaustietoja. Opetusministeriön hallinnonalan siirtymäaikataulu noudattaa julkisen sektorin aikataulua seuraavasti. Valtion budjetti sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) laaditaan siirtymäaikana markoissa. Vuodesta 2002 lähtien budjetti ja TTS ovat euroissa. Valtuuksien ja siirtomäärärahojen konvertointi euroiksi vuoden 2002 budjettiin tapahtuu määritetyllä kiinteällä kurssilla. Vuoden 2002 euromääräisen budjetin laadinta aloitetaan jo vuoden 2000 lopussa, jolloin budjetointiin tarvittavien tietojärjestelmien on toimittava myös euroissa koko hallinnonalalla. Valtion kirjanpito säilyy markkamääräisenä aina vuoden 2001 loppuun. Euromääräiset suoritukset muunnetaan siten kiinteällä kertoimella markoiksi. Vuoden 2002 alusta valtion kirjanpito siirtyy europohjaiseksi, jolloin myös laaditaan euromääräinen aloittava tase. Tilinpäätös vuodelta 2001 laaditaan vielä markoissa. Asiakkaiden käyttäessä aikaisemmin euroja ne on pystyttävä konvertoimaan markoiksi jo alkaen. Pankit muuntavat tilisiirrot asiakkaan valitseman tilivaluutan mukaisiksi yksiköiksi. Kunnat ja kuntayhtymät noudattavat samaa siirtymäaikataulua kuin valtio. Osa etenkin kansainvälisiä liikeyhteyksiä pitävistä yrityksistä siirtyy euron käyttöön heti siirtymävaiheen alusta lähtien. Eräät mainituista yrityksistä toimivat myös opetusministeriön hallinnonalalla ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjinä. Myös mm. yliopistojen sidosryhmiin kuuluu mainittuja yrityksiä. Valtion kokonaan omistama Oy Veikkaus Ab selvittää euron vaikutukset pelien tuotekehitykseen ja markkinointiin, tietojärjestelmiin, taloushallintoon, asiamiestoimintaan, asiakaspalveluun sekä viestintään. Tavoitteena on, että siirtymävaihe markasta euroon tapahtuu mahdollisimman joustavasti. Yhtiö tarjoaa asiakaskunnalleen monipuolista informaatiota peleihin liittyvistä valuuttamuutoksista TIETOJEN KERUU Opetusministeriön asiakkaita ovat mm. kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt ja järjestöt valtionavun saajina sekä kansalaiset mm. opintotukien ja erilaisten apurahojen saajina. Päätökset ja raportointi Päätösten pohjana olevien tietojen keruun osalta on ratkaistava, missä valuutassa tiedot pyydetään, jos osa asiakkaista haluaa käyttää euroa. Lomakkeissa tai vastaavissa on mahdollisesti oltava sarakkeet sekä markkoja että euroja varten. Sama kysymys nousee esille raportteja laadittaessa.

5 Tietojärjestelmien lisäksi on muutettava lomakkeet ja raportit, joiden uusimisen aikataulu on selvitettävä. Nämä asiat tulevat ensimmäisenä esille todennäköisesti valtionosuus- ja rakennerahastohankepäätösten yhteydessä, mutta myös muiden asiakirjojen osalta, joissa asiakas käyttää euroa. Maksuliike- ja henkilöstöhallintojärjestelmissä on otettava huomioon vastaavat asiat. Valtionosuuspäätökset ja raportointi laaditaan asiakkaan haluamalla tavalla joko markoissa tai euroissa. Esim. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisten valtionosuuspäätösten liitteenä on yksityiskohtaiset raportit, jotka sisältävät markkamääräistä tietoa. Vastaavat raportit tulee tuottaa myös euroina samoin kuin päätökset. Laskentatoimelle maksatukseen menevien yhteenvetoraporttien tulee olla markoissa. Asiakkaalle menevät kyselylomakkeet on uusittava euromääräisen tiedon ilmoittamiseksi. Rakennerahastohankkeisiin liittyvissä päätöksissä sitoudutaan rahoitukseen pitkällä aikavälillä, jolloin siirtymäkaudella tehtävät päätökset koskevat jo vuotta Tämän vaikutukset tietojärjestelmiin on otettava huomioon. Rahastovastuuministeriöt vastaavat osaltaan euron käyttöönoton ohjeistuksesta. Siirtymäkauden aikana annettuihin valtionosuuspäätöksiin liittyviä oikaisuja tulee tehtäväksi vuonna Päätökset on tehtävä ja maksettava euromääräisinä, vaikka niiden pohjana olevat päätökset on tehty markkamääräisinä. Uusia päätöksiä valmisteltaessa on markkamääräiset historiatiedot konvertoitava. Opintotuki Opintotukien maksatuksen hoitaa Kansaneläkelaitos. Opintotuet maksetaan markoissa siirtymäkauden ajan ja euroissa vuodesta 2002 alkaen. Yliopistojen opintotoimistot käyttävät Kelan atk-järjestelmää, joten järjestelmän edellyttämät muutokset hoidetaan Kelassa. Markkamäärien muuttuessa euromääräisiksi joudutaan opintotukilainsäädäntöä muuttamaan tasalukuihin pääsemiseksi MAKSULIIKENNE JA KIRJANPITO Maksuliikenne tapahtuu markoissa ja pankki hoitaa konvertoinnin. Euromääräisinä maksettaneen opetusministeriössä siirtymäkaudella mahdollisesti mm. kansainvälisiä jäsenmaksuosuuksia ja ulkomailla sijaitsevien laitosten avustuksia. Jäsenmaksuja ja muita laskuja maksetaan nykyisinkin eri valuutoissa, joten euron käyttöönoton johdosta ei tarvita valuutan käsittelyjärjestelmiin muutosta. Valuutan muuntaminen markoiksi tehdään aina euron muuntokertoimen kautta. Tämä koskee sekä euroalueen kansallisia valuuttoja että euroalueen ulkopuolisten maiden valuuttoja. Rahamäärien pyöristämisestä on säädetty valtiovarainministeriön päätöksessä maksujen pennimäärien pyöristämisestä (360/1993). Siirtymäkauden jälkeen ei erillisiä kansallisia pyöristyssääntöjä tarvittane, vaan noudatetaan euroasetuksen mukaista pyöristyssääntöä. Valtiovarainministeriön EMU-projektin lainsäädäntötyöryhmä on selvittänyt asiaa.

6 Suomen Pankkiyhdistys on antanut ohjeen "Valuuttakurssit ja vasta-arvojen laskenta EMU-ympäristössä" sekä "Siirtyminen euroon, pyöristyssäännöt, soveltamisohje ajalle ". Ohjeita saa pankeista ja Pankkiyhdistyksestä. Valtiokonttori on antanut ohjeen "Tiliviraston siirtymäsuunnitelma euron käyttöönottamiseksi". Ohjetta saa tilata valtiokonttorista. Valtiokonttori tulee antamaan ohjeet valuutanmuuntoon liittyvästä pyöristyserojen kirjaamisesta sekä valuuttojen kiinnittämisestä aiheutuvien kurssierojen kirjaamisesta. Euroopan komission ohjeen "Euron käyttöönoton vaikutus tilinpäätöksen laadintaan" mukaan negatiiviset kurssierot on merkittävä välittömästi tuloslaskelmaan. Positiivisten kurssierojen jaksottaminen sallitaan TILASTOINTI Tilastokeskus ottaa vastaan perustiedot molemmissa valuutoissa. Muualle kuin tilastokeskukselle ilmoitettavien tilastotietojen osalta olisi tiedettävä mm. ulkomaan tilastoissa käytettävä valuutta ja onko päätäntävalta siitä, mitä valuuttaa ilmoituksissa käytetään, tietojen antajalla vai vastaanottajalla. Toteutumatiedot tulevat viimeistään vuonna 2002 muunnettaviksi euroiksi vertailuvuosilta. Tilastokeskus laskee edelleen kansalliset indeksit SÄÄDÖSMUUTOKSET Euroasetuksen mukaan muuntokurssit määritellään kuuden merkitsevän numeron tarkkuudella. Euroasetuksessa on määritelty pyöristyssääntö. Tämä johtaa siihen, että tasamääräiset markkamäärät muuttuvat tarkkalukuisiksi määriksi. Jos nämä summat halutaan muuttaa tasalukuisiksi, tulee kukin lainsäädännössä oleva viittaus muuttaa erikseen. Liitteenä (liite 1) on luettelo opetusministeriön hallinnonalan säädöksistä, joissa mainitut markkamäärät muutetaan joko yleislailla tai ko. säädöstä muuttamalla johtuen siitä, että niissä on mainittu markkamäärä. Sisältömuutoksia vaativia säädöksiä ei ole. Luettelo täsmennetään myöhemmin. Säännökset on muutettava viimeistään siinä vaiheessa, kun euro otetaan käyttöön ainoana ko. säädöksessä tarkoitettuna rahana. Peruskorkoon viitataan mm. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jälkirahoituksen osalta ja opetusministeriön päätöksessä rakennusavustusten yleisehdoista avustusten palautusten osalta sekä korkolakiin perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden palautuksen osalta. Opintotukiasetuksessa valtion tukemien vanhojen opintolainojen osalta viitataan markkatalletusten keskikorkoon. Korkolakiin viitataan oppilaalta perittävien maksujen osalta lukiolaissa sekä laissa ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista. Mm. opetusministeriön päätöksessä valtionavustusten yleisehdoista sekä opetusministeriön päätöksessä käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen ja kotitalousneuvontajärjestöjen valtionavun myöntämisen, käyttämisen ja valvonnan ehdoista viitataan Suomen Pankin viitekorkoon avustuksen palautuksen osalta. Viittaukset voisivat mahdollisesti olla ennallaan. Suomen Pankki lopettaa erilaisten viitekorkojen laskemisen ja noteeraamisen. Valtiovarainministeriön EMU-projektin lainsäädäntötyöryhmä on selvittänyt Suomen Pankin peruskorkoon ja viitekorkoon liittyviä muutostarpeita (muistio "EMUn kolmanteen vaiheeseen liittyvät kansalliset lainsäädäntömuutokset", kesäkuu 1997).

7 4.6. SOPIMUKSET Euroasetuksen mukaan uuden rahan käyttöön ottaminen ei vaikuta sopimusten tai muiden oikeudellisten asiakirjojen jatkuvuuteen. Siirtymäkauden päätyttyä aiemmin tehdyissä sopimuksissa olevat markkaviittaukset on tulkittava euroviittauksiksi. Siirtymäkauden aikana viittauksia kansalliseen rahaan ei vielä voida kuitenkaan tulkita automaattisesti viittauksiksi euroon. Lisäksi Suomen ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välisten sopimusten osalta kysymykseen voi tulla sopimusten muuttaminen, jos EU:n ulkopuolinen sopimusosapuoli ei hyväksy sellaisenaan ilmoitusta markan muuttumisesta euroksi. Viitekorkoihin sidottujen sopimusten jatkuvuus turvataan tarvittaessa lainsäädännöllä ja viranomaisohjeilla TIETOJÄRJESTELMÄT Vuoden 2000 aiheuttamat tietojärjestelmämuutokset tapahtuvat samaan aikaan euroon siirtymisestä seuraavien muutosten kanssa. Myös muiden tietojärjestelmien uudistamisien yhteydessä tulee ajoissa ottaa huomioon euron käyttöönoton vaikutukset (mm. muuntokertoimet atk-järjestelmiin). Markan lopullinen kiinnityskurssi on tiedossa vuoden 1998 lopussa, jolloin se vasta voidaan ottaa käyttöön tietojärjestelmissä. Euromääräisinä saapuvat laskut muunnetaan tietojärjestelmässä markoiksi. Kun asiakas haluaa laskun tai maksukuitin euromääräisenä, on järjestelmät uusittava siten, että tulosteissa on joko eurotai markkamäärä tai molemmat. Lähtökohtana on se, että maksuliikenteessä ei käytetä rinnakkain markka- ja eurojärjestelmää, vaan toimitaan markoilla. Euroa käyttävien asiakkaiden laskut ja kuitit hoidetaan manuaalisesti muuttaen eurot markoiksi ja päinvastoin. Euroa käyttävien asiakkaiden määrä ratkaisee, missä vaiheessa tarvitaan muita järjestelmiä. Toteutumatiedot tulevat muunnettaviksi euroiksi aikaisemmilta vuosilta mm. budjetointia, toimintaja taloussuunnitelmaa, erilaisia päätöksiä ja tilastointia varten. Mm. uusiin valtionosuuspäätöksiin liittyvät aikaisempien vuosien tietojen muuntamiset on otettava tietojärjestelmissä huomioon. Valtiovarainministeriössä on laadittu euron käyttöönottoa koskeva tietohallinnon ohjeistus koko valtionhallintoa varten "Tietohallinnon euro-opas". Käsikirja löytyy Internetistä osoitteesta PALKANMAKSU JA OHJEISTUS Palkanmaksu tapahtuu pääsääntöisesti markoissa vuoden 2001 loppuun saakka. Palkanmaksun poikkeuksellisesti tapahtuessa euroissa on otettava huomioon mm. työeläke- ym. maksujen ja verotuksen raportoinnin vastaavuus. Työmarkkinajärjestöt antavat tarvittaessa asiasta yleisen suosituksen. Viraston tai laitoksen antamat voimassa olevat ohjeet ja määräykset on uusittava tarpeellisilta osin. Siirtymäkauden loppupuolella uusia ohjeita, opetusmateriaalia tms. laadittaessa on tarpeen ottaa huomioon euron käyttöönoton vaikutukset. Muutokset materiaalihallintoon on toteutettava. Lomakkeet ja mahdolliset tietojärjestelmät on uudistettava.

8 Siirtymävaiheen kustannusten vaikutus on ennakoitava ja otettava huomioon budjetoinnissa (mm. järjestelmät, henkilöstöresurssit, ostopalvelut, koulutus, informaatio) OPETUSMINISTERIÖN ALAISET VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET Työryhmän suorittamissa asiantuntijahaastatteluissa on tullut esille mm. seuraavia näkökohtia. - Jokaisen viraston ja laitoksen tulee laatia virastokohtainen suunnitelma euron käyttöönottamiseksi. - Kukin virasto arvioi ja budjetoi siirtymävaiheen kustannukset itse omiin toimintamenoihin. - Tietojärjestelmät on tarkoituksenmukaista kartoittaa yhteistyössä niiden virastojen kesken, jotka käyttävät samoja tietojärjestelmiä ja tehdä yhteissopimus ohjelmistotoimittajan kanssa. - Euroon siirtyminen koskee ainakin seuraavia tietojärjestelmiä: kassajärjestelmä, pankkiliikenneohjelmisto, kirjanpito- ja raportointijärjestelmä, laskutusjärjestelmä, henkilötieto- ja palkanlaskentajärjestelmä ja suunnittelu- ja tilahallintojärjestelmä. - Virastojen saamaan ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvä raportointivaluutta määritetään, kun mukana on sekä euroa että muuta valuuttaa käyttävien tietoja. - Tullille siirtymäkaudella laadittavat tilastot (mm. INTRASTAT) voidaan tehdä markoissa. - Virastojen opetusministeriölle tekemissä ilmoituksissa ja raporteissa käytettävä valuutta määritetään samoin kuin ajankohta, jolloin myös aikaisempien vuosien tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi. - Yliopistojen maksulliseen toimintaan liittyy yritysten euron käyttöönotosta ja euroissa laadittujen tilinpäätöstietojen käyttämisestä aiheutuvien toimenpiteiden huomioon ottaminen. - Virastojen taseessa olevien rahastojen taloushallinnossa käytettävä valuutta määritetään KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT Kunnat ja kuntayhtymät toimivat opetusministeriön hallinnonalalla varsin laajasti ylläpitäjinä etenkin oppilaitossektorilla. Kunnat noudattavat euron käyttöön siirtymisessä muun julkisen sektorin aikataulua. Kunnat pitävät kirjanpidon ja laativat talousarvion sekä tilinpäätöksen markoissa vuosilta Suomen Kuntaliitto on julkaissut euron käyttöönotto-oppaan kunnille ja kuntayhtymille OSAKEYHTIÖT Opetusministeriön hallinnonalan yksityisten laitosten ylläpitäjinä on mm. osakeyhtiöitä. Eräät valtion virastot ja laitokset (esim. eräät yliopistot) omistavat puolestaan osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöt voivat siirtymäkaudella laatia tilinpäätöksensä euroissa tai markoissa valintansa mukaan. Viimeistään siirtymäkauden päättyessä euron käyttöön siirryttäessä osakeyhtiöiden osakepääoma tulee myös ilmaistavaksi euroina. Euron tuleminen käyttöön siirtymäkauden päätyttyä ei edellytä yhtiöjärjestyksen muuttamista. Siirtymäkauden aikana tapahtuva euron käyttöönotto edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista. Samoin on tehtävä, jos osakeyhtiöiden osakkeiden nimellisarvoja muutetaan, kun halutaan päästä tasalukuun TIEDOTUS JA KOULUTUS Opetusministeriön hallinnonalalla tehtävissä siirtymäkauden toimenpiteissä tulee ottaa huomioon, että informaatio asiakkaille tapahtuu niin aikaisessa vaiheessa, että asiakas voi ennakoida muutokset omassa toiminnassaan ja tietojärjestelmissään. Opetusministeriö tiedottaa muistion edellyttämistä jatkotoimenpiteistään hallinnonalalleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen sitä mukaa kuin valmistelutyö etenee. Virastot ja laitokset

9 huolehtivat lisäksi omien asiakkaiden ja sidosryhmien informoinnista. Opetusministeriön tiedotteet löytyvät Internetistä osoitteesta Opetushallitus huolehtii tiedottamisen järjestämisestä oppilaitoksille ja opettajille euron käyttöönoton aiheuttamista toimenpiteistä sekä koulutuksesta siten, että oppilaitoksissa syntyy valmiudet eurotietouden välittämiseen. EMUn kolmannesta vaiheesta löytyy tietoa myös Internetistä. Valtio-varainministeriön eurosivut löytyvät osoitteesta valtiovarainministeriön EMU-projektin sivut osoitteesta ja Suomen Pankin EMU-sivut osoitteesta OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 EMU III-vaiheen säädösmuutoksia Luettelo laaditaan täsmällisemmin myöhemmin, kun mm. hallituksen eduskunnalle antama esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) tulee voimaan ja siihen liittyvät asetukset ja päätökset on annettu, joilla korvataan osa alla luetelluista säädöksistä. x) 1. Lait 1.1. Lait, joiden sisältöä muutettava Sisältömuutoksia vaativia säädöksiä ei ole Lait, joissa markkamäärät muutetaan euromääriksi yleislailla L valtionosuutta saavista kansanopistoista (1218/1993): 10, 12 ja 29 (markkamäärä) x) Opintokeskuslaki (1215/1993): 7-9 ja 11 (markkamäärä) x) L valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista (801/1992): 11 (markkamäärä) x) 1.3. Lait, joissa markkamäärät muutetaan euromääriksi tarkoitus- tai yhdenmukaisuussyistä tasalukuihin pääsemiseksi L opetustoimen ja kulttuuritoimen rahoituksesta (705/1992): 9 ja 49 x) 9 Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuksiin. 49 Käyttökustannukset. Siirtymäsäännös. Opintotukilaki (65/1994): 11, 13, 14, ja Opintorahan määrä. Pykälässä säädetään opintorahan määristä markkoina. 13 Aikuisopintorahan määrä. Pykälässä säädetään aikuisopintorahan määrästä markkoina. 14 Asumislisä. Pykälässä säädetään asumislisän määrästä markkoina. 16 Valtiontakauksen suuruus. Pykälässä säädetään opintolainan valtiontakauksen määrästä markkoina. 17 Tulojen vaikutus opintotukeen. Pykälässä säädetään tuloista markkamäärinä. 18 Tulojen vaikutus aikuisopintorahaan. Pykälässä säädetään tuloista markkamäärinä. 19 Vanhempien tulojen huomioon ottaminen. Pykälässä säädetään vanhempien tuloista markkamäärinä. 21 Pienin myönnettävä etuus ja etuuden määrä. Pykälässä säädetään pienimmän myönnettävän etuuden määrästä markkoina.

10 L lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997): 3 ja 5 3 Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset. Pykälässä säädetään koulumatkatuen kustannuksista markkamääränä, jonka ylittävät kustannukset korvataan. 5 Koulumatkatuen määrä. Pykälässä säädetään koulumatkatuen määrästä markkoina. L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986): 4 Valtiontakuun myöntäminen. Pykälässä säädetään myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlasketun takausvastuun enimmäismäärästä. L elokuvien tarkastuksen toimittamisesta (300/1965): 10 Valtion elokuvatarkastamon toimittamasta tarkastuksesta perittävät maksut. L video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta (697/1987): 15 Tarkastusmaksu. Tarkastusviranomaisen toimittamasta tarkastuksesta perittävät maksut 2. Asetukset Opintotukiasetus (260/1994): 16, 17, 20, 24 ja Ulkomailla opiskelevan oikeus asumislisään. Pykälässä säädetään ulkomailla opiskelevan asumislisän määrästä markkoina. 17 Ulkomaisiin opintoihin myönnettävän valtiontakauksen määrä. Pykälässä säädetään ulkomaisiin opintoihin myönnettävän valtiontakauksen määrästä markkoina. 20 Opintototuen tarkistaminen. Pykälässä säädetään asumislisän tarkistamisesta kuukausivuokran muuttuessa tietyn markkamäärän. 24 Kuukausierien pyöristäminen. Pykälässä säädetään kuukausimäärien pyöristämisestä markkoina. 32 Siirtymäsäännökset. Pykälässä säädetään valtiontakauksen kuukausierän korotuksen pyöristämisestä markkoina. A oppisopimuskoulutuksesta (1606/1992): 6 x) A suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista (989/1990) A taidenäyttelyiden valtiontakuusta (445/1986): 4 A elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta (249/1997) 3. Valtioneuvoston päätökset VNp valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998 (1005/1997) x) VNp valtionosuutta saavien liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeista (536/1994) x) VNp eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (1122/1997) VNp opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella (33/1997) VNp opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (860/1992) x) VNp opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista (165/1993, muut. 58/1998) x) VNp kansanopistojen perustamishankkeista (902/1994) x) 4. Ministeriön päätökset OPMp opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta (130/1996) OPMp opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (688/1997) OPMp eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1674/1993) x) OPMp ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta (966/1997) OPMp ammattitutkintolaissa tarkoitetuista tutkintomaksuista (1667/1995) x) OPMp yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä (1315/1997) OPMp arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (24/1994, muut. 141/1998)

11 OPMp Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista (1071/1993) OPMp Museoviraston maksullisista suoritteista (1243/1996)

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eräistä euron käyttöönottoon liittyvistä säännöksistä

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eräistä euron käyttöönottoon liittyvistä säännöksistä Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eräistä euron käyttöönottoon liittyvistä säännöksistä Virallinen lehti nro C 369, 07/12/1996 s. 0010 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) euron käyttöönottamisesta (96/C

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi tullilakiin euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Tullilakiin sisältyvät

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 162/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin Esityksellä toteutettaisiin neljän valtiontaloutta koskevan lain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euro ja pankkiasiat. Suomi ja 11 muuta maata siirtyvät vuoden 2002 alussa euron käyttöön.

Euro ja pankkiasiat. Suomi ja 11 muuta maata siirtyvät vuoden 2002 alussa euron käyttöön. Tähän esitteeseen on koottu hyödyllistä tietoa euron vaikutuksista pankkiasioihin. Lue esite ja säästä se. Esitteessä on tärkeää tietoa myös vuodenvaihteen varalle. Euro ja pankkiasiat Suomi ja 11 muuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

HE 163/2001 vp. menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin

HE 163/2001 vp. menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin HE 163/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EV 165/1997 vp - HE 122/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetusa kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 a 28 :n sekä

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

HE 102/2001 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 102/2001 vp. 2. Ehdotetut muutokset HE 102/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitykseen sisältyvät

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

A MMATILUNEN KOULUTUS

A MMATILUNEN KOULUTUS L A K I K O K O E L M A SUB Göttingen 7 204 564 565 96 B1622 A MMATILUNEN KOULUTUS JA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT P A I N U K U SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 12 AMMATILLINEN KOULUTUS OPPILAITOKSET 13 Laki ammatillisista

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.11.2005 KOM(2005) 357 lopullinen/2 2005/0145 (CNS) CORRIGENDUM: Annule et remplace la version du 02.08.2005. Concerne toutes les versions linguistiques sauf FR,

Lisätiedot

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hallitussihteeri Aino Still Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Hallitus on antanut

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 10711998 vp - HE 79/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta Esityksellä toteutetaan kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. - COD 96/0126 */ Virallinen lehti nro C 207, 18/07/1996 s. 0013 Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 72 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta oikeuteen saada aikuisopintorahaa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aikuisten

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

AMKE:n ehdotus oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi

AMKE:n ehdotus oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen osasto 24.11.2015 Kirsti Kotaniemi Sivistysvaliokunta Eduskunta Viite Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 20.11.2015 Asia AMKE:n

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001 N:o 734 736 SISÄLLYS N:o Sivu 734 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2265 735 Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ

OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 173/2016 (julkaisupäivä 17.3.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot