OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPETUSMINISTERIÖLLE Opetusministeriö asetti työryhmän laatimaan suunnitelman opetusministeriön hallinnonalalla tarvittavista toimenpiteistä Suomen mahdollisesti liittyessä Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen Suunnitelman tuli sisältää yhteisen valuutan euron käyttöönotosta aiheutuvat toimenpiteet ja aikataulut sekä opetusministeriön hallinnonalan sidosryhmien toimenpiteistä aiheutuvat tarpeet. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin talousjohtaja Eero Pulkkinen, jäseniksi suunnittelija Tarja Kaira-Hiekkavuo, ylitarkastaja Tuula Lybeck, hallinnollinen avustaja Kirsi Lähde, tietohallintopäällikkö Irma Nieminen, laskentapäällikkö Eero Sillfors, lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen, ylitarkastaja Jukka Ukkonen, kulttuurisihteeri Mirja Virtala ja sihteeriksi taloussihteeri Pirkko Hämäläinen, kaikki opetusministeriöstä. Työnsä aikana työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: toimistopäällikkö Ritva Marttila Helsingin kauppakorkeakoulusta, taloussihteeri Mervi Taalas Valtion taidemuseosta ja opetusministeriön rakennerahastoryhmän puheenjohtaja Juha Mäntyvaara. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittaen opetusministeriölle. Helsingissä toukokuun 4 päivänä Eero Pulkkinen Tarja Kaira-Hiekkavuo Tuula Lybeck Kirsi Lähde Irma Nieminen Eero Sillfors Arto Sulonen Jukka Ukkonen Mirja Virtala Pirkko Hämäläinen OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 1. JOHDANTO 2. SIIRTYMÄAJAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA AIKATAULU 3. KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄ 4. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4.1. SIIRTYMÄAIKATAULU 4.2. TIETOJEN KERUU 4.3. MAKSULIIKENNE JA KIRJANPITO 4.4. TILASTOINTI

2 4.5. SÄÄDÖSMUUTOKSET 4.6. SOPIMUKSET 4.7. TIETOJÄRJESTELMÄT 4.8. PALKANMAKSU JA OHJEISTUS 4.9. OPETUSMINISTERIÖN ALAISET VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET 4.10.KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT 4.11.OSAKEYHTIÖT 4.12.TIEDOTUS JA KOULUTUS LIITE: Liite 1 EMU III-vaiheen säädösmuutokset opetusministeriön hallinnonalalla OPETUSMINISTERIÖN SIIRTYMÄSUUNNITELMA EURON KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI 1. JOHDANTO Euroopan unionin huippukokous on valinnut Euroopan unionin talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvat jäsenvaltiot, jotka täyttävät edellytykset yhteisen rahan käyttöönotolle. Yksitoista EU-maata -niiden mukana Suomi - ottaa käyttöön yhteisen rahan euron vuoden 1999 alusta lukien. Valtiovarainministeriön asettama EMU-projekti on valmistellut kansallisia toimenpiteitä Suomen liittyessä EMUun EMU-projekti julkaisi Suomen kansallisen siirtymäsuunnitelman euron käyttöönottamiseksi. Opetusministeriön suunnitelmassa käsitellään opetusministeriön hallinnonalan toimenpiteitä ja aikataulua euron käyttöönottamiseksi. Suunnitelma pohjautuu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan ja liittyy EMU-projektin työhön. EMUun osallistuvien maiden kansallisten valuuttojen vaihtokurssit kiinnitetään alkaen peruuttamattomasti yhteiseen valuuttaan euroon, josta tulee samalla itsenäinen valuutta ja laillinen maksuväline. Ecofin-neuvosto on määrittänyt kahdenväliset valuuttakurssit, joita sovelletaan euroalueen kansallisten valuuttojen välillä. Lopulliset kiinnityskurssit euroon päätetään eli päätetyn muuntokertoimen mukainen määrä Suomen markkoja on yksi euro. Euron valuuttatunnus on EUR. Euro jakaantuu sataan senttiin. Siirtymäajan osalta euron oikeudellista asemaa koskevassa asetuksessa keskeisenä periaatteena on, ettei euron käytölle siirtymäaikana luoda estettä, muttei myöskään pakkoa. Joissakin tilanteissa kuitenkin yhden osapuolen oikeus käyttää joko kansallista rahaa tai euroa voi helposti aiheuttaa muille pakon käyttää kyseistä valuuttaa. Tämän takia on välttämätöntä sopia milloin eri sektoreilla ja hallinnonaloilla ryhdytään käyttämään yhteistä rahaa. 2. SIIRTYMÄAJAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA AIKATAULU Yhteisen rahan euron oikeudellinen asema on määritelty unionitasolla asetuksella, joka on sellaisenaan velvoittavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa. Euroa koskevan asetuksen kulmakivi on, että kansallisen valuutan korvautuminen eurolla ei sinänsä vaikuta sopimusten sisältöön. Valuutan vaihtaminen ei anna yksittäiselle sopimusosapuolelle tähän vedoten oikeutta irtisanoa tai muuttaa muilta osin sopimusta, taikka vaatia korvausta. Asetus sisältää myös yksiselitteiset säännöt kansallisten valuuttojen muuntamisesta euroiksi ja päinvastoin sekä muuntojen yhteydessä suoritettavista pyöristyksistä. Kiinnitetyt muuntokurssit hyväksytään kuuden merkitsevän numeron tarkkuudella, niitä ei pyöristetä eikä käänteisiä kursseja käytetä.

3 Suomen lainsäädännössä olevat ecu-viittaukset muuttuvat suoraan euroasetuksen nojalla viittauksiksi euroon. Hallitusmuodon 72 :n mukaan Suomen rahayksikkö on markka. Oikeusministeriö valmistelee pykälän muuttamista EMUn kolmannen vaiheen vaatimuksia vastaavaksi. Euron käyttöönottamista koskevan asetuksen mukaan markkaviittaukset tarkoittavat viittausta euroon. Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa EMUun hyväksytyt maat ottavat käyttöön yhteisen valuutan euron. Tuolloin euroalueen kansallisten valuuttojen vaihtokurssit kiinnitetään peruuttamattomasti kiinteällä muuntokertoimella. Samalla eurosta tulee itsenäinen valuutta ja laillinen maksuväline. Euroalueen kansallisista valuutoista muodostuu yhteisen valuutan denominaatioita. Kansalliset rahayksiköt voidaan siis käsittää euron ilmenemismuodoiksi. Uuden valuutan arvo määritellään siten, että yhtä ecua vastaa yksi euro. Ecu korivaluuttana poistuu kolmannen vaiheen alkaessa. Aluksi euroa voidaan käyttää vain tilivaluuttana. Kansalliset valuutat säilyvät laillisina maksuvälineinä yhteisen valuutan rinnalla läpi siirtymäajan ja euromääräistä setelistöä ja kolikostoa ei oteta käyttöön ennen kuin siirtymäajan lopussa. Kansallisten valuuttojen asema laillisena maksuvälineenä säilyy korkeintaan kuusi kuukautta siirtymäajan päättymisestä ja euro-seteleiden sekä -kolikoiden liikkeellelaskusta. Euromääräiset setelit ja kolikot lasketaan liikkeelle Tämän päivämäärään muuttaminen on mahdollista vain Euroopan unionin neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Viimeistään mennessä Suomen markka ja muut euroalueen kansalliset valuutat ovat korvautuneet eurolla. Tämän jälkeen ( alkaen) euro on ainoa laillinen maksuväline euroalueen maissa. Setelistön ja kolikoston vaihto-operaatioon varattua ajanjaksoa voidaan lyhentää kansallisella päätöksellä. Kansalliset keskuspankit jatkavat kansallisten valuuttojen vaihtamista euroiksi vielä jälkeenkin kunkin jäsenvaltion lainsäädännön ja tavan mukaan. 3. KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄ Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alusta lähtien euroalueella ryhdytään harjoittamaan yhteistä raha- ja valuuttapolitiikkaa. Yhteisestä rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP), joka muodostaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ytimen. EKPJ:n tehtäviin kuuluu yhteisen raha- ja valuuttapolitiikan harjoittamisen lisäksi jäsenvaltioiden valuuttavarannon hoito ja maksujärjestelmien yleisestä toiminnasta huolehtiminen. Kolmannen vaiheen alkaessa Euroopan keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit ottavat euron käyttöön kaikissa toimissaan. EKPJ:n valuuttaoperaatiot perustuvat heti vuoden 1999 alusta euron käyttöön. Kansallisissa keskuspankeissa olevat tilit muutetaan eurotileiksi, jolloin myös Suomen Pankin shekkitilijärjestelmä muuttuu euromääräiseksi. Euroalueen yhteiset rahapoliittiset operaatiot suoritetaan yhteisellä valuutalla ja kansallisten keskuspankkien raportointi Euroopan keskuspankille tapahtuu euroissa. Tilastojen osalta Suomen Pankki vastaanottaa sekä markka- että euromääräistä tilastotietoa siirtymäaikana, mutta markkamääräinen tieto muunnetaan euroiksi ja käsitellään Suomen Pankissa euroina.

4 Suomen Pankin tase julkaistaan euromääräisenä alkaen. Suomen Pankin ja muiden pankkien rahahuollon atk-pohjainen tiedonkäsittelyjärjestelmä toimii markoissa niin kauan kuin markka säilyy laillisena maksuvälineenä. 4. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4.1. SIIRTYMÄAIKATAULU Suomen kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa mainitaan opetusministeriön osalta, että opetusministeriön hallinnonala varautuu siihen, että se pystyy toimimaan kahdella rahayksiköllä lukien, jos asiakas- ja sidosryhmien etu niin vaatii. Tämä koskee sekä maksusuoritusten ja raportoinnin vastaanottamista että asiakkaille annettavia palaute- ja kuittaustietoja. Opetusministeriön hallinnonalan siirtymäaikataulu noudattaa julkisen sektorin aikataulua seuraavasti. Valtion budjetti sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) laaditaan siirtymäaikana markoissa. Vuodesta 2002 lähtien budjetti ja TTS ovat euroissa. Valtuuksien ja siirtomäärärahojen konvertointi euroiksi vuoden 2002 budjettiin tapahtuu määritetyllä kiinteällä kurssilla. Vuoden 2002 euromääräisen budjetin laadinta aloitetaan jo vuoden 2000 lopussa, jolloin budjetointiin tarvittavien tietojärjestelmien on toimittava myös euroissa koko hallinnonalalla. Valtion kirjanpito säilyy markkamääräisenä aina vuoden 2001 loppuun. Euromääräiset suoritukset muunnetaan siten kiinteällä kertoimella markoiksi. Vuoden 2002 alusta valtion kirjanpito siirtyy europohjaiseksi, jolloin myös laaditaan euromääräinen aloittava tase. Tilinpäätös vuodelta 2001 laaditaan vielä markoissa. Asiakkaiden käyttäessä aikaisemmin euroja ne on pystyttävä konvertoimaan markoiksi jo alkaen. Pankit muuntavat tilisiirrot asiakkaan valitseman tilivaluutan mukaisiksi yksiköiksi. Kunnat ja kuntayhtymät noudattavat samaa siirtymäaikataulua kuin valtio. Osa etenkin kansainvälisiä liikeyhteyksiä pitävistä yrityksistä siirtyy euron käyttöön heti siirtymävaiheen alusta lähtien. Eräät mainituista yrityksistä toimivat myös opetusministeriön hallinnonalalla ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjinä. Myös mm. yliopistojen sidosryhmiin kuuluu mainittuja yrityksiä. Valtion kokonaan omistama Oy Veikkaus Ab selvittää euron vaikutukset pelien tuotekehitykseen ja markkinointiin, tietojärjestelmiin, taloushallintoon, asiamiestoimintaan, asiakaspalveluun sekä viestintään. Tavoitteena on, että siirtymävaihe markasta euroon tapahtuu mahdollisimman joustavasti. Yhtiö tarjoaa asiakaskunnalleen monipuolista informaatiota peleihin liittyvistä valuuttamuutoksista TIETOJEN KERUU Opetusministeriön asiakkaita ovat mm. kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt ja järjestöt valtionavun saajina sekä kansalaiset mm. opintotukien ja erilaisten apurahojen saajina. Päätökset ja raportointi Päätösten pohjana olevien tietojen keruun osalta on ratkaistava, missä valuutassa tiedot pyydetään, jos osa asiakkaista haluaa käyttää euroa. Lomakkeissa tai vastaavissa on mahdollisesti oltava sarakkeet sekä markkoja että euroja varten. Sama kysymys nousee esille raportteja laadittaessa.

5 Tietojärjestelmien lisäksi on muutettava lomakkeet ja raportit, joiden uusimisen aikataulu on selvitettävä. Nämä asiat tulevat ensimmäisenä esille todennäköisesti valtionosuus- ja rakennerahastohankepäätösten yhteydessä, mutta myös muiden asiakirjojen osalta, joissa asiakas käyttää euroa. Maksuliike- ja henkilöstöhallintojärjestelmissä on otettava huomioon vastaavat asiat. Valtionosuuspäätökset ja raportointi laaditaan asiakkaan haluamalla tavalla joko markoissa tai euroissa. Esim. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisten valtionosuuspäätösten liitteenä on yksityiskohtaiset raportit, jotka sisältävät markkamääräistä tietoa. Vastaavat raportit tulee tuottaa myös euroina samoin kuin päätökset. Laskentatoimelle maksatukseen menevien yhteenvetoraporttien tulee olla markoissa. Asiakkaalle menevät kyselylomakkeet on uusittava euromääräisen tiedon ilmoittamiseksi. Rakennerahastohankkeisiin liittyvissä päätöksissä sitoudutaan rahoitukseen pitkällä aikavälillä, jolloin siirtymäkaudella tehtävät päätökset koskevat jo vuotta Tämän vaikutukset tietojärjestelmiin on otettava huomioon. Rahastovastuuministeriöt vastaavat osaltaan euron käyttöönoton ohjeistuksesta. Siirtymäkauden aikana annettuihin valtionosuuspäätöksiin liittyviä oikaisuja tulee tehtäväksi vuonna Päätökset on tehtävä ja maksettava euromääräisinä, vaikka niiden pohjana olevat päätökset on tehty markkamääräisinä. Uusia päätöksiä valmisteltaessa on markkamääräiset historiatiedot konvertoitava. Opintotuki Opintotukien maksatuksen hoitaa Kansaneläkelaitos. Opintotuet maksetaan markoissa siirtymäkauden ajan ja euroissa vuodesta 2002 alkaen. Yliopistojen opintotoimistot käyttävät Kelan atk-järjestelmää, joten järjestelmän edellyttämät muutokset hoidetaan Kelassa. Markkamäärien muuttuessa euromääräisiksi joudutaan opintotukilainsäädäntöä muuttamaan tasalukuihin pääsemiseksi MAKSULIIKENNE JA KIRJANPITO Maksuliikenne tapahtuu markoissa ja pankki hoitaa konvertoinnin. Euromääräisinä maksettaneen opetusministeriössä siirtymäkaudella mahdollisesti mm. kansainvälisiä jäsenmaksuosuuksia ja ulkomailla sijaitsevien laitosten avustuksia. Jäsenmaksuja ja muita laskuja maksetaan nykyisinkin eri valuutoissa, joten euron käyttöönoton johdosta ei tarvita valuutan käsittelyjärjestelmiin muutosta. Valuutan muuntaminen markoiksi tehdään aina euron muuntokertoimen kautta. Tämä koskee sekä euroalueen kansallisia valuuttoja että euroalueen ulkopuolisten maiden valuuttoja. Rahamäärien pyöristämisestä on säädetty valtiovarainministeriön päätöksessä maksujen pennimäärien pyöristämisestä (360/1993). Siirtymäkauden jälkeen ei erillisiä kansallisia pyöristyssääntöjä tarvittane, vaan noudatetaan euroasetuksen mukaista pyöristyssääntöä. Valtiovarainministeriön EMU-projektin lainsäädäntötyöryhmä on selvittänyt asiaa.

6 Suomen Pankkiyhdistys on antanut ohjeen "Valuuttakurssit ja vasta-arvojen laskenta EMU-ympäristössä" sekä "Siirtyminen euroon, pyöristyssäännöt, soveltamisohje ajalle ". Ohjeita saa pankeista ja Pankkiyhdistyksestä. Valtiokonttori on antanut ohjeen "Tiliviraston siirtymäsuunnitelma euron käyttöönottamiseksi". Ohjetta saa tilata valtiokonttorista. Valtiokonttori tulee antamaan ohjeet valuutanmuuntoon liittyvästä pyöristyserojen kirjaamisesta sekä valuuttojen kiinnittämisestä aiheutuvien kurssierojen kirjaamisesta. Euroopan komission ohjeen "Euron käyttöönoton vaikutus tilinpäätöksen laadintaan" mukaan negatiiviset kurssierot on merkittävä välittömästi tuloslaskelmaan. Positiivisten kurssierojen jaksottaminen sallitaan TILASTOINTI Tilastokeskus ottaa vastaan perustiedot molemmissa valuutoissa. Muualle kuin tilastokeskukselle ilmoitettavien tilastotietojen osalta olisi tiedettävä mm. ulkomaan tilastoissa käytettävä valuutta ja onko päätäntävalta siitä, mitä valuuttaa ilmoituksissa käytetään, tietojen antajalla vai vastaanottajalla. Toteutumatiedot tulevat viimeistään vuonna 2002 muunnettaviksi euroiksi vertailuvuosilta. Tilastokeskus laskee edelleen kansalliset indeksit SÄÄDÖSMUUTOKSET Euroasetuksen mukaan muuntokurssit määritellään kuuden merkitsevän numeron tarkkuudella. Euroasetuksessa on määritelty pyöristyssääntö. Tämä johtaa siihen, että tasamääräiset markkamäärät muuttuvat tarkkalukuisiksi määriksi. Jos nämä summat halutaan muuttaa tasalukuisiksi, tulee kukin lainsäädännössä oleva viittaus muuttaa erikseen. Liitteenä (liite 1) on luettelo opetusministeriön hallinnonalan säädöksistä, joissa mainitut markkamäärät muutetaan joko yleislailla tai ko. säädöstä muuttamalla johtuen siitä, että niissä on mainittu markkamäärä. Sisältömuutoksia vaativia säädöksiä ei ole. Luettelo täsmennetään myöhemmin. Säännökset on muutettava viimeistään siinä vaiheessa, kun euro otetaan käyttöön ainoana ko. säädöksessä tarkoitettuna rahana. Peruskorkoon viitataan mm. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa jälkirahoituksen osalta ja opetusministeriön päätöksessä rakennusavustusten yleisehdoista avustusten palautusten osalta sekä korkolakiin perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden palautuksen osalta. Opintotukiasetuksessa valtion tukemien vanhojen opintolainojen osalta viitataan markkatalletusten keskikorkoon. Korkolakiin viitataan oppilaalta perittävien maksujen osalta lukiolaissa sekä laissa ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista. Mm. opetusministeriön päätöksessä valtionavustusten yleisehdoista sekä opetusministeriön päätöksessä käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen ja kotitalousneuvontajärjestöjen valtionavun myöntämisen, käyttämisen ja valvonnan ehdoista viitataan Suomen Pankin viitekorkoon avustuksen palautuksen osalta. Viittaukset voisivat mahdollisesti olla ennallaan. Suomen Pankki lopettaa erilaisten viitekorkojen laskemisen ja noteeraamisen. Valtiovarainministeriön EMU-projektin lainsäädäntötyöryhmä on selvittänyt Suomen Pankin peruskorkoon ja viitekorkoon liittyviä muutostarpeita (muistio "EMUn kolmanteen vaiheeseen liittyvät kansalliset lainsäädäntömuutokset", kesäkuu 1997).

7 4.6. SOPIMUKSET Euroasetuksen mukaan uuden rahan käyttöön ottaminen ei vaikuta sopimusten tai muiden oikeudellisten asiakirjojen jatkuvuuteen. Siirtymäkauden päätyttyä aiemmin tehdyissä sopimuksissa olevat markkaviittaukset on tulkittava euroviittauksiksi. Siirtymäkauden aikana viittauksia kansalliseen rahaan ei vielä voida kuitenkaan tulkita automaattisesti viittauksiksi euroon. Lisäksi Suomen ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välisten sopimusten osalta kysymykseen voi tulla sopimusten muuttaminen, jos EU:n ulkopuolinen sopimusosapuoli ei hyväksy sellaisenaan ilmoitusta markan muuttumisesta euroksi. Viitekorkoihin sidottujen sopimusten jatkuvuus turvataan tarvittaessa lainsäädännöllä ja viranomaisohjeilla TIETOJÄRJESTELMÄT Vuoden 2000 aiheuttamat tietojärjestelmämuutokset tapahtuvat samaan aikaan euroon siirtymisestä seuraavien muutosten kanssa. Myös muiden tietojärjestelmien uudistamisien yhteydessä tulee ajoissa ottaa huomioon euron käyttöönoton vaikutukset (mm. muuntokertoimet atk-järjestelmiin). Markan lopullinen kiinnityskurssi on tiedossa vuoden 1998 lopussa, jolloin se vasta voidaan ottaa käyttöön tietojärjestelmissä. Euromääräisinä saapuvat laskut muunnetaan tietojärjestelmässä markoiksi. Kun asiakas haluaa laskun tai maksukuitin euromääräisenä, on järjestelmät uusittava siten, että tulosteissa on joko eurotai markkamäärä tai molemmat. Lähtökohtana on se, että maksuliikenteessä ei käytetä rinnakkain markka- ja eurojärjestelmää, vaan toimitaan markoilla. Euroa käyttävien asiakkaiden laskut ja kuitit hoidetaan manuaalisesti muuttaen eurot markoiksi ja päinvastoin. Euroa käyttävien asiakkaiden määrä ratkaisee, missä vaiheessa tarvitaan muita järjestelmiä. Toteutumatiedot tulevat muunnettaviksi euroiksi aikaisemmilta vuosilta mm. budjetointia, toimintaja taloussuunnitelmaa, erilaisia päätöksiä ja tilastointia varten. Mm. uusiin valtionosuuspäätöksiin liittyvät aikaisempien vuosien tietojen muuntamiset on otettava tietojärjestelmissä huomioon. Valtiovarainministeriössä on laadittu euron käyttöönottoa koskeva tietohallinnon ohjeistus koko valtionhallintoa varten "Tietohallinnon euro-opas". Käsikirja löytyy Internetistä osoitteesta PALKANMAKSU JA OHJEISTUS Palkanmaksu tapahtuu pääsääntöisesti markoissa vuoden 2001 loppuun saakka. Palkanmaksun poikkeuksellisesti tapahtuessa euroissa on otettava huomioon mm. työeläke- ym. maksujen ja verotuksen raportoinnin vastaavuus. Työmarkkinajärjestöt antavat tarvittaessa asiasta yleisen suosituksen. Viraston tai laitoksen antamat voimassa olevat ohjeet ja määräykset on uusittava tarpeellisilta osin. Siirtymäkauden loppupuolella uusia ohjeita, opetusmateriaalia tms. laadittaessa on tarpeen ottaa huomioon euron käyttöönoton vaikutukset. Muutokset materiaalihallintoon on toteutettava. Lomakkeet ja mahdolliset tietojärjestelmät on uudistettava.

8 Siirtymävaiheen kustannusten vaikutus on ennakoitava ja otettava huomioon budjetoinnissa (mm. järjestelmät, henkilöstöresurssit, ostopalvelut, koulutus, informaatio) OPETUSMINISTERIÖN ALAISET VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET Työryhmän suorittamissa asiantuntijahaastatteluissa on tullut esille mm. seuraavia näkökohtia. - Jokaisen viraston ja laitoksen tulee laatia virastokohtainen suunnitelma euron käyttöönottamiseksi. - Kukin virasto arvioi ja budjetoi siirtymävaiheen kustannukset itse omiin toimintamenoihin. - Tietojärjestelmät on tarkoituksenmukaista kartoittaa yhteistyössä niiden virastojen kesken, jotka käyttävät samoja tietojärjestelmiä ja tehdä yhteissopimus ohjelmistotoimittajan kanssa. - Euroon siirtyminen koskee ainakin seuraavia tietojärjestelmiä: kassajärjestelmä, pankkiliikenneohjelmisto, kirjanpito- ja raportointijärjestelmä, laskutusjärjestelmä, henkilötieto- ja palkanlaskentajärjestelmä ja suunnittelu- ja tilahallintojärjestelmä. - Virastojen saamaan ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvä raportointivaluutta määritetään, kun mukana on sekä euroa että muuta valuuttaa käyttävien tietoja. - Tullille siirtymäkaudella laadittavat tilastot (mm. INTRASTAT) voidaan tehdä markoissa. - Virastojen opetusministeriölle tekemissä ilmoituksissa ja raporteissa käytettävä valuutta määritetään samoin kuin ajankohta, jolloin myös aikaisempien vuosien tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi. - Yliopistojen maksulliseen toimintaan liittyy yritysten euron käyttöönotosta ja euroissa laadittujen tilinpäätöstietojen käyttämisestä aiheutuvien toimenpiteiden huomioon ottaminen. - Virastojen taseessa olevien rahastojen taloushallinnossa käytettävä valuutta määritetään KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT Kunnat ja kuntayhtymät toimivat opetusministeriön hallinnonalalla varsin laajasti ylläpitäjinä etenkin oppilaitossektorilla. Kunnat noudattavat euron käyttöön siirtymisessä muun julkisen sektorin aikataulua. Kunnat pitävät kirjanpidon ja laativat talousarvion sekä tilinpäätöksen markoissa vuosilta Suomen Kuntaliitto on julkaissut euron käyttöönotto-oppaan kunnille ja kuntayhtymille OSAKEYHTIÖT Opetusministeriön hallinnonalan yksityisten laitosten ylläpitäjinä on mm. osakeyhtiöitä. Eräät valtion virastot ja laitokset (esim. eräät yliopistot) omistavat puolestaan osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöt voivat siirtymäkaudella laatia tilinpäätöksensä euroissa tai markoissa valintansa mukaan. Viimeistään siirtymäkauden päättyessä euron käyttöön siirryttäessä osakeyhtiöiden osakepääoma tulee myös ilmaistavaksi euroina. Euron tuleminen käyttöön siirtymäkauden päätyttyä ei edellytä yhtiöjärjestyksen muuttamista. Siirtymäkauden aikana tapahtuva euron käyttöönotto edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista. Samoin on tehtävä, jos osakeyhtiöiden osakkeiden nimellisarvoja muutetaan, kun halutaan päästä tasalukuun TIEDOTUS JA KOULUTUS Opetusministeriön hallinnonalalla tehtävissä siirtymäkauden toimenpiteissä tulee ottaa huomioon, että informaatio asiakkaille tapahtuu niin aikaisessa vaiheessa, että asiakas voi ennakoida muutokset omassa toiminnassaan ja tietojärjestelmissään. Opetusministeriö tiedottaa muistion edellyttämistä jatkotoimenpiteistään hallinnonalalleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen sitä mukaa kuin valmistelutyö etenee. Virastot ja laitokset

9 huolehtivat lisäksi omien asiakkaiden ja sidosryhmien informoinnista. Opetusministeriön tiedotteet löytyvät Internetistä osoitteesta Opetushallitus huolehtii tiedottamisen järjestämisestä oppilaitoksille ja opettajille euron käyttöönoton aiheuttamista toimenpiteistä sekä koulutuksesta siten, että oppilaitoksissa syntyy valmiudet eurotietouden välittämiseen. EMUn kolmannesta vaiheesta löytyy tietoa myös Internetistä. Valtio-varainministeriön eurosivut löytyvät osoitteesta valtiovarainministeriön EMU-projektin sivut osoitteesta ja Suomen Pankin EMU-sivut osoitteesta OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 EMU III-vaiheen säädösmuutoksia Luettelo laaditaan täsmällisemmin myöhemmin, kun mm. hallituksen eduskunnalle antama esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) tulee voimaan ja siihen liittyvät asetukset ja päätökset on annettu, joilla korvataan osa alla luetelluista säädöksistä. x) 1. Lait 1.1. Lait, joiden sisältöä muutettava Sisältömuutoksia vaativia säädöksiä ei ole Lait, joissa markkamäärät muutetaan euromääriksi yleislailla L valtionosuutta saavista kansanopistoista (1218/1993): 10, 12 ja 29 (markkamäärä) x) Opintokeskuslaki (1215/1993): 7-9 ja 11 (markkamäärä) x) L valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista (801/1992): 11 (markkamäärä) x) 1.3. Lait, joissa markkamäärät muutetaan euromääriksi tarkoitus- tai yhdenmukaisuussyistä tasalukuihin pääsemiseksi L opetustoimen ja kulttuuritoimen rahoituksesta (705/1992): 9 ja 49 x) 9 Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuksiin. 49 Käyttökustannukset. Siirtymäsäännös. Opintotukilaki (65/1994): 11, 13, 14, ja Opintorahan määrä. Pykälässä säädetään opintorahan määristä markkoina. 13 Aikuisopintorahan määrä. Pykälässä säädetään aikuisopintorahan määrästä markkoina. 14 Asumislisä. Pykälässä säädetään asumislisän määrästä markkoina. 16 Valtiontakauksen suuruus. Pykälässä säädetään opintolainan valtiontakauksen määrästä markkoina. 17 Tulojen vaikutus opintotukeen. Pykälässä säädetään tuloista markkamäärinä. 18 Tulojen vaikutus aikuisopintorahaan. Pykälässä säädetään tuloista markkamäärinä. 19 Vanhempien tulojen huomioon ottaminen. Pykälässä säädetään vanhempien tuloista markkamäärinä. 21 Pienin myönnettävä etuus ja etuuden määrä. Pykälässä säädetään pienimmän myönnettävän etuuden määrästä markkoina.

10 L lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997): 3 ja 5 3 Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset. Pykälässä säädetään koulumatkatuen kustannuksista markkamääränä, jonka ylittävät kustannukset korvataan. 5 Koulumatkatuen määrä. Pykälässä säädetään koulumatkatuen määrästä markkoina. L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986): 4 Valtiontakuun myöntäminen. Pykälässä säädetään myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlasketun takausvastuun enimmäismäärästä. L elokuvien tarkastuksen toimittamisesta (300/1965): 10 Valtion elokuvatarkastamon toimittamasta tarkastuksesta perittävät maksut. L video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta (697/1987): 15 Tarkastusmaksu. Tarkastusviranomaisen toimittamasta tarkastuksesta perittävät maksut 2. Asetukset Opintotukiasetus (260/1994): 16, 17, 20, 24 ja Ulkomailla opiskelevan oikeus asumislisään. Pykälässä säädetään ulkomailla opiskelevan asumislisän määrästä markkoina. 17 Ulkomaisiin opintoihin myönnettävän valtiontakauksen määrä. Pykälässä säädetään ulkomaisiin opintoihin myönnettävän valtiontakauksen määrästä markkoina. 20 Opintototuen tarkistaminen. Pykälässä säädetään asumislisän tarkistamisesta kuukausivuokran muuttuessa tietyn markkamäärän. 24 Kuukausierien pyöristäminen. Pykälässä säädetään kuukausimäärien pyöristämisestä markkoina. 32 Siirtymäsäännökset. Pykälässä säädetään valtiontakauksen kuukausierän korotuksen pyöristämisestä markkoina. A oppisopimuskoulutuksesta (1606/1992): 6 x) A suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista (989/1990) A taidenäyttelyiden valtiontakuusta (445/1986): 4 A elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta (249/1997) 3. Valtioneuvoston päätökset VNp valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998 (1005/1997) x) VNp valtionosuutta saavien liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeista (536/1994) x) VNp eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (1122/1997) VNp opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella (33/1997) VNp opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (860/1992) x) VNp opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista (165/1993, muut. 58/1998) x) VNp kansanopistojen perustamishankkeista (902/1994) x) 4. Ministeriön päätökset OPMp opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta (130/1996) OPMp opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (688/1997) OPMp eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1674/1993) x) OPMp ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta (966/1997) OPMp ammattitutkintolaissa tarkoitetuista tutkintomaksuista (1667/1995) x) OPMp yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä (1315/1997) OPMp arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (24/1994, muut. 141/1998)

11 OPMp Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista (1071/1993) OPMp Museoviraston maksullisista suoritteista (1243/1996)

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ ISBN 951-774-008-5 ISSN 0358-2108 Helsinki 1997 Alkusanat Esillä oleva tutkimus Euron käyttöönoton siirtymäkauden vaikutukset yrityksissä on tehty

Lisätiedot

MARKAT EUROIKSI. PK-yrityksen euro-opas KESKEISET EUROKYSYMYKSET. Vastaukset sivuilla 2-7.

MARKAT EUROIKSI. PK-yrityksen euro-opas KESKEISET EUROKYSYMYKSET. Vastaukset sivuilla 2-7. MARKAT EUROIKSI PK-yrityksen euro-opas 2001 KESKEISET EUROKYSYMYKSET Milloin yritys siirtyy euroon? Miten siirrytään taloushallinnossa euroon? Miten muunnetaan pankkitilit euroiksi? Miten hoidetaan kirjanpito

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO 32:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tilivirastotyöryhmä Puheenjohtaja: Eero

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 Sisältö 1 SUOMEN PANKIN KESKUSPANKKIPOLITIIKAN HIS- TORIA 2 1.1 Rediskonttausehdot rahapolitiikan välineinä.......... 2 1.2 Pankkien antolainauskoron säätely...............

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 31/2001 ISBN: 951-804-264-0 ISSN: 0788-6322 Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 - arvonlisäverotukseen liittyvistä tulkinnoista valtion virastoissa HELSINKI 2001

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT SISÄLLYS Esipuhe 5 Johdanto 6 1 Näin syntyy yhtenäinen euromaksualue (SEPA) 7 Yleistä SEPA-hankkeesta 7 Miksi SEPA? 10 Pankkisektorin

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän selvittämään vuonna

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot