Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tehdyt muutokset punaisella)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tehdyt muutokset punaisella)

2 2

3 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan valmistelu... 7 Kaava-alue... 7 Valtakunnalliset lähtökohdat... 8 Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) asettamat lähtökohdat Valmistelun tavoitteet ja tehtävät Tietopohja ja selvitykset Kaavan päätöksenteko Lähtökohdat kaavan sisällölle Osallisuus Osalliset Osallistumismenettelyt ja vuorovaikutus Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Vaikutusten arviointi Vaikutusalue Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Kaupan vaihemaakuntakaavoituksen päävaiheet ja aikataulu Yhteystiedot

4 4

5 Johdanto Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja kaupan maakuntakaavan laatimiseksi Pohjois- Savossa. Kaupan maakuntakaavan laatiminen tuli ajankohtaiseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) sekä toimialan nopean kehittymisen vuoksi. Kauppaa koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa (319/2011) maakuntakaavoituksen asemaa vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksessa on vahvistettu. Lainmuutoksessa on selkeytetty vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen tavoitteita ja periaatteita, vahvistettu seudullista näkökulmaa kaupan palveluverkon hallinnassa sekä yhdenmukaistettu kaupan ohjausta koskevat säännökset koskemaan kaikkia kaupan toimialoja, myös tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Pohjois-Savossa on voimassa kolme vahvistettua maakuntakaavaa: vahvistettu Pohjois- Savon maakuntakaava 2030, vahvistettu Kuopion seudun maakuntakaava sekä vahvistettu Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava. Kaikissa näissä kaavoissa käsitellään kauppaan liittyviä aluevarauksia, mikä osaltaan antaa aiheen yhtenäistää kauppaan liittyviä käsitteitä sekä merkintätapoja maakuntakaavatasolla. Lisäksi tilaa vaativan kaupan sisällyttäminen vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan säännöstelyn piiriin edellyttää seudullisesti merkittävän kaupan verkoston uudelleen tarkastelua. Myös kilpailun mahdollistamiseen tulee kaavoituksessa kiinnittää erityishuomiota. Kaupan maakuntakaavan tavoitevuosi on Kaupan maakuntakaava laaditaan vaihemaakuntakaavana. Vaihemaakuntakaavalla tarkoitetaan kaavaa, jossa käsitellään vain jotain tiettyjä aihepiirejä tai teemoja. Vahvistuessaan kaupan maakuntakaava kumoaa kauppaan liittyvät merkinnät nyt vahvistetuista maakuntakaavoista. Maakuntakaavan laatii maakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, Pohjois-Savon liitto. Alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana on avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on MRL 63 :n ja MRA 30 :n mukainen asiakirja, jossa esitetään kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet sekä se, miten kaavatyö etenee ja kuinka ratkaisujen vaikutukset tullaan arvioimaan. Lisäksi kerrotaan, miten kaavan valmisteluun on mahdollista osallistua, ja milloin ratkaisevat päätökset kaavan valmistelussa tehdään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmistelumateriaali ovat nähtävillä Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla osoitteessa Osallisilla on keskeinen rooli kaavaprosessissa. Kaavan sisällön kannalta on tärkeää, että eri osapuolten näkemykset ovat tiedossa jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien, jotta näkemyksiä voidaan suunnittelun kuluessa sovittaa yhteen. Maakuntakaavaratkaisun lisäksi kaavaprosessilla on merkittävä rooli yhteisen tahtotilan muodostamisessa. 5

6 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Ne perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä lakiin alueiden kehittämisestä (602/2002). Maakunnan suunnittelujärjestelmä esitetään kuvassa 1. Kuva 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen asiakirja, joka linjaa maakunnan kehityksen keskeiset tavoitteet vuotta eteenpäin. Maakuntasuunnitelmaa toteuttavat keskeiset asiakirjat ovat maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 (maakuntastrategia) on hyväksytty maakuntavaltuustossa marraskuussa Uuden maakuntastrategian laadinta käynnistyy syksyllä Maakuntaohjelmassa aikatähtäin on neljä vuotta. Maakuntaohjelmassa asetetaan lähivuosien kehittämistavoitteita, määritellään toimenpiteet ja keskeiset hankekokonaisuudet tavoitteisiin pääsemiseksi sekä arvio tarvittavasta rahoituksesta. Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille on hyväksytty maakuntavaltuustossa kesäkuussa Myös maakuntaohjelman laatiminen käynnistyy syksyllä Näiden lisäksi vuosittain laaditaan toteuttamissuunnitelma, jossa esitetään maakuntaohjelman toteutukseen liittyvä rahoitussuunnitelma. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat kuntien alueiden käytön suunnitteluun ja viranomaisten toimintaan. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntatason kaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava myös välittää valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään sen toteuttamista sekä katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Lisäksi maakuntakaavan oikeusvaikutukset 6

7 kohdistuvat rakentamiseen niillä alueilla, joilla on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus (MRL 33 ). Maakuntakaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja kaavamääräykset. Kartta, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset ovat ympäristöministeriössä vahvistettavia asiakirjoja. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten ja ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Maakuntakaavan valmistelu Kaava-alue Kaupan maakuntakaava koskee kaikkia Pohjois-Savon liiton 21 jäsenkuntaa: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä (yhdistyy Kuopioon ), Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä. Kaava-alue on esitetty oheisella kartalla. Kaavan mittakaava täsmentyy myöhemmin. Kuva 2. Kaupan maakuntakaavan kaava-alue. 7

8 Valtakunnalliset lähtökohdat Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Lisäksi maakuntakaavan laadinnassa huomioidaan valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet, joista valtioneuvosto päätti Maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavojen laadintaa ohjaavat lain yleinen tavoite (1 ) ja alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5 ). Lisäksi maakuntakaavalle on esitetty sisältövaatimuksia (28 ). Niiden mukaan kaavaa laadittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. Tärkeät lähtökohdat maakuntakaavan laadinnalle muodostavat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka valtioneuvosto on hyväksynyt vuonna Alueidenkäyttötavoitteet tarkistettiin ja hyväksyttiin vuonna Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Maankäyttöja rakennuslain (24 ) mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueiden käyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet puolestaan ovat alueiden käyttöä ja sen suunnittelua koskevia velvoitteita. Kaupan maakuntakaavan kannalta keskeisimmät tavoitteet koskevat toimiva aluerakenne-, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu- sekä toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - asiakokonaisuuksia. Toimiva aluerakenne Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat 8

9 Erityistavoitteet elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Yleistavoitteet Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Myös muut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan ja suunnittelulla varmistetaan, etteivät kaupan maakuntakaavan ratkaisut ole ristiriidassa niiden kanssa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista vuosille Alueiden kehittämisessä keskeisinä periaatteina korostetaan jatkuvan uusiutumiskyvyn ylläpitämistä, kaiken potentiaalin hyödyntämistä sekä alueellisten erityispiirteiden kunnioittamista. Alueiden kehittämistavoitteet kiteytetään kolmeen yleiseen linjaukseen: vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, edistetään väestön hyvinvointia sekä turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne. Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet on nostettu kaupan maakuntakaavan tehtäviksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet ovat maakuntakaavan yleiset lähtökohdat. Lisäksi kaupan maakuntakaavan tärkeät lähtökohdat asettavat Pohjois-Savon maakuntakaavan, Kuopion seudun maakuntakaavan ja Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan kauppaa koskevat selvitykset, suunnittelumääräykset ja kaavamerkinnät. Kaavatyön keskeiset lähtökohdat maankäyttö- ja rakennuslaki valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 Kuopion seudun maakuntakaava 2030 Leppävirran pohjoisosan valtatie 5 maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma (maakuntastrategia) 2030 Pohjois-Savoa koskevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat Loikka 2030 Kuopion seudun rakennemalli 9

10 Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) asettamat lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (319/2011), joka liittyy vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin, koon ja laadun ohjaukseen, tuli voimaan Lainmuutoksen taustalla on 2000-luvulla tapahtunut kaupan toimintaympäristön muutos. Kauppakeskushankkeiden koko on vuosikymmenen takaiseen verrattuna kymmenkertaistunut, ja suuria kaupan yksiköitä on sijoitettu yhdyskuntarakennetta hajauttavasti taajamien ulkoreunoille paikkoihin, joissa asiointi perustuu lähes yksinomaan henkilöauton käyttöön. Ostos- ja asiointiliikenteestä henkilöautoliikenteen osuus on merkittävä, jolloin kaupan sijainti on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kannalta. Kauppayksikköjen siirtyminen moottoriteiden varsille aiheuttaa myös huolen lähipalvelujen säilymisestä. Ikääntyvän väestön osuus väestöstä kasvaa merkittävästi lähivuosina, joten lähipalvelujen saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Päivittäistavarakaupan lähipalvelujen turvaaminen on ajankohtainen tavoite myös siksi, että noin 20 % talouksista on autottomia. MRL:n muutoksessa vähittäiskauppaa koskevat säännökset on koottu omaan lukuunsa (9a), ja säännökset on yhdenmukaistettu koskemaan kaikkia vähittäiskaupan toimialoja. Tämä merkitsee vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan suunnitteluvelvoitteen ulottamista koskemaan myös paljon tilaa vaativan (TIVA) erikoistavaran kauppaa. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jolle on ominaista suuret, paljon tilaa vaativat tuotteet kuten autot, huonekalut ja rakennustarvikkeet ja joka edellyttää sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan TIVA-kauppaan vasta jälkeen. Siirtymäkausi antaa siten mahdollisuuden uudistaa sekä maakuntakaavoja että myös kuntien yleis- ja asemakaavoja nykyisen TIVA-kaupan alueilla. Vähittäiskaupan sijainnin ohjauksessa keskeisenä tavoitteena lainmuutoksessa on keskusta-alueiden aseman tukeminen kaupan sijaintipaikkana. Lainmuutoksessa on asetettu erityisiä sisältövaatimuksia maakunta- ja yleiskaavalle, joiden mukaan suunnitellulla maankäytöllä ei tule olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisten palveluiden tarjontaan ja kehittämiseen. Keskusta-alueiden tulee olla ensisijaisia vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikkoja, ellei kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltua osoittaa niitä keskusta-alueiden ulkopuolelle. Sisältövaatimusten mukaan kaavassa on huomioitava kaupallisten palveluiden hyvä saavutettavuus eri liikkumismuodoilla. Tavoitteena on, että suuret päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset sijoittuisivat niin, että niihin on mahdollista päästä henkilöauton lisäksi joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Lisäksi yleispiirteisessä kaavoituksessa tehtävillä ratkaisuilla tulisi edistää sellaisen palveluverkon kehittymistä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavoituksen osalta lainmuutoksessa edellytetään merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan määrittämistä. Seudullisesti merkittävällä vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan sellaista yksikköä, jolla arvioidaan olevan yhtä kuntaa laajempia, seudullisia vaikutuksia. Seudullista merkitystä omaavan suuryksikön koon kynnys voi olla erilainen riippuen kyseessä olevasta alueesta ja olosuhteista sekä kaupan laadusta. Alaraja voi siten vaihdella Pohjois-Savon maakunnan alueella. Maakuntakaavoituksen osalta lainmuutoksessa on lisäksi asetettu velvoite osoittaa maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistavan kohde- tai aluemerkinnän osalta kaupan enimmäismitoitus (enimmäiskerrosalana). Enimmäismitoituksen osoittaminen maakuntakaavatasolla lisää hankkeiden toteuttamisen ennakoituvuutta, vähentää toteutusvaiheen kiistoja ja siten nopeuttaa kaavoitusta. Mitoituksen osoittaminen luo myös edellytyksiä kilpailulle, kun tietylle sijainniltaan kaupan rakentamiseen soveltuvalle alueelle osoitetun enimmäismitoituksen puitteissa olisi mahdollista toteuttaa useita kauppapaikkoja. 10

11 Edellä mainittujen seikkojen lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa säädettiin myös asemakaavan oikeusvaikutuksista vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisessa. Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskee suunnitteluvelvoite, jonka mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakuntatai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Säädös koskee myös vähittäiskaupan suuryksiköiden merkittävää laajentamista ja aiheuttaa siten asemakaavojen uudistamistarpeita myös kuntatasolla. Valmistelun tavoitteet ja tehtävät Kaupan maakuntakaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupan ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan tasapainoinen kehittyminen ja kilpailunäkökulman huomioiminen Pohjois-Savossa. Maakuntakaavan tehtävänä on vahvistaa Pohjois-Savon kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, edistää väestön hyvinvointia sekä turvata hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden verkoston sijainti, seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja sekä enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Kaupan maakuntakaavan tavoitevuosi on Tietopohja ja selvitykset Aiempia maakuntakaavoja laadittaessa on tehty selvityksiä, joissa on kerätty tietoa kaupan nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Näitä tietoja käytetään avuksi kaupan maakuntakaavan lähtökohtatilanteen arvioinnissa ja perustietojen kartoituksessa. Kaupan palveluverkko tarkistetaan voimassa olevien maakuntakaavojen lähtökohdista, huomioiden maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Kesän ja syksyn 2012 aikana käynnistetään koko Pohjois- Savoa koskeva palveluverkkoselvitys, jonka tärkeimpänä tehtävänä on arvioida Pohjois-Savon päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja tilaa vaativan erikoiskaupan nykytila ja kehitysnäkymät liikenteelliset vaikutukset huomioiden. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan palveluverkkoon vaikuttavia tekijöitä (mm. väestönkehitys, ostovoima ja sen siirtymät, liiketilan lisätarve, matkailijoiden ja kesämökkiläisten ostovoima, verkkokauppa) sekä tarkastellaan kaupan palveluverkostoa erilaisten kehittämisvaihtoehtojen näkökulmasta. Selvityksessä esitetään myös suositus kaupan sijoittumisesta sekä mitoituksesta. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään liikenteellisten vaikutusten arviointiin. Liikenteellisten vaikutusten tarkastelu keskitetään Kuopion, Iisalmen ja Varkauden seuduille. Kaupan palveluverkkoselvityksessä huomioidaan, että tilaa vaativa erikoistavarakauppa lukeutuu vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen piiriin huhtikuusta 2015 alkaen. Palveluverkkoselvityksessä huomioidaan myös aiemmin tehdyt kaupan selvitykset. 11

12 Kaupan maakuntakaavan laadinnassa huomioidaan mm. seuraavat kaupan selvitykset: Kuopion seudun maakuntakaava. Rakennemallien palveluverkkoselvitys (VTT 2003) Kuopion seudun maakuntakaava. Yhdistelmärakennemallin vaikutukset (VTT 2005) Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntakaavan palveluselvitys: vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan erikoiskaupan kehitysmahdollisuudet (Tuomas Santasalo Ky 2007) Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet (Tuomas Santasalo Ky 2007) Suuri vaikutusaluetutkimus (TNS Gallup Oy, Pohjois-Savon liitto 2012) Varkauden kaupunki: Valtatien 5 kehittämisvyöhykkeen kaupallinen selvitys (FCG 2009) Siilinjärven kaupan selvitykset (Santasalo 2011) Yksittäisiä hankkeita koskevat selvitykset Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikennesuunnitelma (WSP 2012) Kuopion kaupungin liikennemalli Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (2012) Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (Liikennevirasto 2012) Suomen ympäristökeskuksen asiointiin liittyvät paikkatietoaineistot ja selvitykset Kaavan päätöksenteko Maakuntakaavan valmistelua koskevat päätökset tekee Pohjois-Savon maakuntahallitus. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto, jonka jälkeen kaava toimitetaan vahvistettavaksi ympäristöministeriöön. Maakuntahallitukselle ja valtuustolle järjestään kaavaprosessin aikana työseminaareja, joissa valtuutetuilla ja hallituksen jäsenillä on mahdollisuus linjata kaavan sisältöä ja valmisteluprosessia. Lähtökohdat kaavan sisällölle Kaupan palveluverkko suunnitellaan osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta, kaupan lainsäädännön muutokset huomioiden. Nykyinen kauppaa koskevan maakuntakaavatilanteen hajanaisuus vaikeuttaa seudullisesti merkittävän kaupan kokonaistilanteen hallintaa ja vaikutusten arviointia. Kaupan maakuntakaavaprosessin merkittävin lähtökohtaselvitys tulee olemaan laadittava palveluverkkoselvitys. Kaupan maakuntakaavan tulee perustua riittävään selvitykseen alueen palveluverkostosta ja sen tulevaisuudesta sekä liikenteestä. Palveluverkkoselvityksessä tulee erityishuomiota kiinnittää nykyisen tilaa vaativan erikoistavarakaupan verkoston tarkasteluun ja tulevaisuuden kehittämistarpeiden määrittelyyn. Lisäksi työssä tarkastellaan erilaisia kaupan palveluverkon kehittämisvaihtoehtoja. Pohjois-Savon ja Kuopion seudun maakuntakaavojen laadinnan aikana valmistelluissa kaupan selvityksissä ei ole huomioitu tilaa vaativaa kauppaa kokonaisuudessaan, koska silloinen lainsäädäntö ei sitä edellyttänyt. Kaupan koon kasvu on lisännyt maakuntakaavoituksen merkitystä kaupan sijainnin ohjauksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan alaraja. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tavalla. Mitoituksen puuttuessa kuntakaavoituksessa on voitu tehdä kauppaa koskevia ratkaisuja, joilla on merkittäviä vaikutuksia naapurikuntien, laajemman kaupunkiseudun ja usein myös maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin. Pohjois- Savossa voimassa olevissa maakuntakaavoissa mitoitus on osoitettu paikoitellen, mutta niissä ei ole 12

13 huomioitu tilaa vaativaa kauppaa. Pohjois-Savossa voimassa olevat maakuntakaavat vaativat siten uudistamista kauppaa koskevien kysymysten osalta. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa on päivittäis- ja erikoistavarakaupalle varattua kaavareserviä riittävästi (kts. kuva 3). Tämä mahdollistaa kaupan ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan kehittymisen sekä samalla varmistaa mahdollisuudet tarjota kaupalle vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja siten edistää kilpailua. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen seurauksena tilanne kuitenkin muuttuu oleellisesti siirtymäajan ( ) jälkeen, kun tilaa vaativa kauppa siirtyy vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan säätelyn pariin. Maakunnassa tulisi jatkossakin pystyä keskeytyksettä turvaamaan kaupan kilpailu- ja kehittymisedellytykset MRL:n asettamien sisältövaatimusten mukaisesti. Kuva 3. Pohjois-Savossa voimassa olevien maakuntakaavojen kauppaa koskevat merkinnät. 13

14 Tilaa vaativa kauppa tarkastellaan maakuntakaavaprosessissa erityisesti vahvistettujen maakuntakaavojen nykyisten työpaikka-alueiden osalta. Tilaa vievän kaupan lisäksi kaavassa tarkastellaan keskustatoimintojen alueet (C). Pohjois-Savon maakuntakaavasta ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Kuopion keskustatoimintojen alueen laajentamisen valtatie 5:n yli Savilahden alueelle ja etelän suuntaan. Alueella on kaupan kehittämispotentiaalia. Lisäksi kaupan maakuntakaavassa varaudutaan erityisesti Kuopioon v avattaviin Ikean ja Ikanon kauppakeskusten aiheuttamaan kaupan lisätilan tarpeeseen. Pohjois-Savon maakuntakaavassa on osoitettu Kuopion Pitkälahdesta Hiltulanlahdelle sijoittuva vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke, jolle myös IKEA ja Ikano sijoittuvat. Kaupan maakuntakaavaprosessissa kehittämisvyöhykkeelle osoitettu enimmäismitoitus ja merkintätapa tarkistetaan kaupan kehittyminen ja kilpailun näkökulmat huomioiden. Myös Varkauden vähittäiskaupan kehittämisvyöhykkeelle tehdään vastaavat ajantasaisuustarkastelut. Kaavaa laatiessa silmälläpidetään sitä, että maakunta- ja yleiskaavaa koskevat, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset (71b ) täyttyvät. 14

15 Osallisuus Kaupan maakuntakaavan laadinnassa korostetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kansalaisten osallistumista, suunnittelun vuorovaikutteisuutta ja vaikutusten arviointia. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan suunnittelun näkökohdista, tavoitteista, mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tulee tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä on myös määritelty ne tahot, jotka ovat osallisia maakuntakaavatyössä. Osalliset Osallisilla on kaavaprosessin eri vaiheissa mahdollisuus vaikuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön, kaavan tavoitteisiin, kaavan sisältöön ja vaikutusten arvioinnin riittävyyteen. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan osallisia ovat seuraavat tahot: Maanomistajat Kaava-alueen maanomistajat Ne, joiden asumiseen, työn tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Asukkaat ja heitä edustavat yhteisöt ja järjestöt Yritykset ja elinkeinojen harjoittajat Alueella työssäkäyvät Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Pohjois-Savon kunnat: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä (yhdistyy Kuopioon ), Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä. Maakuntien liitot: Etelä-Savon maakuntaliitto, Keski-Suomen liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon naapurikunnat: Pyhäjärvi, Pyhäntä, Kajaani, Sotkamo, Valtimo, Nurmes, Juuka, Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi, (Enonkoski), Savonlinna, Rantasalmi, Joroinen, Pieksämäki, Hankasalmi, Konnevesi, Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas Alueelliset ja muut viranomaiset Pohjois-Savon ELY-keskus Itä-Suomen aluehallintovirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Liikennevirasto Trafi Finavia Oyj Metsähallitus Suomen metsäkeskus, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Museovirasto Pohjois-Savon pelastuslaitos Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta 15

16 Muut alueelliset yhteisöt, yritykset ja järjestöt Kuopion kauppakamari Kaupan liitto Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry Savon yrittäjät Kaupparyhmittymät Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ja alueyhdistykset MTK Pohjois-Savo keskeiset työmarkkinajärjestöt Puolueiden piirijärjestöt Osallisten luetteloa on mahdollista täydentää suunnitteluprosessin kuluessa. Osallistumismenettelyt ja vuorovaikutus Maakuntakaavan valmistelusta, sen osallisuusmenettelyistä ja mahdollisuuksista tiedotetaan koko valmisteluprosessin ajan. Tämän maakuntakaavan keskeisimpiä osallistumismenettelyjä ovat lakisääteiset nähtävillä olot, lausunnot ja mielipiteet, viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut sekä muut mahdolliset esittely- ja seminaaritilaisuudet. Lisäksi kaavan valmistelun etenemisestä laaditaan tiedotteita sanomalehtitoimitusten ja muiden tiedotusvälineiden käyttöön. Kaupan maakuntakaavaan liittyvä aineisto pidetään näkyvillä Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla Kaavoitusprosessin aloitusvaiheessa kuulutetaan kaavan vireille tulosta, valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja pyydetään siitä lausunnot. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavalla, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelyistä. Kaupan maakuntakaavan käynnistämisestä kuulutetaan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Pohjois-Savon liiton ilmoituslehdissä, joita ovat Savon Sanomat, Varkauden lehti ja Iisalmen Sanomat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tutustumista varten myös Pohjois-Savon liiton toimistossa (os. Koljonniemenkatu 2, Kuopio) sekä Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaika on vähintään 30 päivää, jona aikana osallisten lausunnot ja muistutukset tulee toimittaa Pohjois-Savon liittoon. Kaavan laatiminen etenee tavoitteiden nykytilanteen kartoittamisen ja tavoitteiden täsmentämisen kautta kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen valmisteluun. Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan samoin kuin aloitusvaiheessa. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan. Virallisten nähtävillä oloaikojen lisäksi palautetta on mahdollista antaa suoraan kaavan laatijoille postitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Suositeltavaa on antaa palautetta kirjallisesti palautteen dokumentoinnin kannalta. Viralliset lausunnot pyydetään kunnilta, maakuntakaavan kannalta tärkeimmiltä toimijoilta sekä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Luonnos- ja ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin annetaan kirjallinen vastine. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto, jonka jälkeen se saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Kaupan maakuntakaavan hyväksymis- ja vahvistamispäätöksistä on myös mahdollista valittaa aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Maakuntakaavan hyväksymispäätöstä koskevasta valitusoikeudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 188 ja 191 :ssä. Osallistumismenettelyiden ja tiedottamisen tapoja voidaan tarvittaessa täsmentää kaavoituksen edetessä. 16

17 Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Maakuntakaavoitukseen kuuluu kaksi lakisääteistä viranomaisneuvottelua (MRL 66 ja MRA 11 ). Ensimmäinen neuvottelu järjestetään maakuntakaavan laadinnan alkuvaiheessa. Neuvotteluun osallistuvat ympäristöministeriön edustajat ja ne viranomaiset, joiden toimialaa maakuntakaava saattaa koskea sekä Pohjois-Savon kuntien edustajat. Neuvottelussa käsitellään kaavan laadintaan liittyviä valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita. Viranomaisneuvottelujen tarkoituksena on selvittää valtion viranomaisten, kuntien ja muiden keskeisten osallistujatahojen tavoitteet. Samalla toivotaan, että nämä viranomaiset maakuntakaavaa toteuttavina tahoina pyrkivät edistämään yhteisesti sovittuja tavoitteita. Aloitusvaiheen neuvottelussa tarkastellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, siitä mahdollisesti jo saatua palautetta sekä maakuntakaavan laadinnan lähtökohtia ja tavoitteita. Toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu järjestetään sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu. Lakisääteisten viranomaisneuvottelujen lisäksi järjestetään neuvotteluja kaavan valmistelun eri vaiheissa. Maakuntakaavan tarkoituksena on myös eri viranomaisten suunnitelmien yhteensovitus. Pohjois-Savon kuntien kanssa käydään neuvotteluja kuntien kaupan nykytilasta ja tavoitteista. Kaavatyötä ohjaavana työryhmänä toimii maakuntahallituksen Pohjois-Savon maakuntakaavaa varten nimittämä aluerakennetyöryhmä, johon kuuluu Pohjois-Savon kuntien kaavoittajat tai muut edustajat sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat. Kaupan maakuntakaavatyötä varten aluerakennetyöryhmää täydennetään kauppakamarin edustuksella. Myös muita olemassa olevia yhteistyöryhmiä tullaan hyödyntämään kaavatyön aikana. Tarvittaessa perustetaan myös muita yhteistyöryhmiä. 17

18 Vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointi on keskeinen osa kaavan laadintaprosessia. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoja kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Vaikutusten arvioinnilla tuetaan kaavaratkaisujen valmistelua ja valintaa. Eri vaihtoehtojen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia vertailemalla löydetään ratkaisuja, joiden perusteella suunnittelu etenee. Vaikutusten arviointi tehdään sillä tasolla ja tarkkuudella, kuin maakuntakaava yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Vaikutusalue Kaupan maakuntakaavan välittömät vaikutukset kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaan. Vaikutusalue voi ulottua myös naapurimaakuntien alueelle, kuten Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois- Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Kaavan luonteesta johtuen todennäköisimmät vaikutukset kohdistuvat Kuopion seudulle, sekä mahdollisesti Iisalmeen ja Varkauden seudulle. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 9 ) kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tutkia, aiheuttaako maakuntakaavassa esitetty alueidenkäytön periaate tai maankäyttö muutosta tai ylläpitääkö se tilannetta, jolla voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnilla selvitetään lisäksi ne keinot, joilla voidaan ehkäistä tai vähentää haitallisia vaikutuksia. Tällaisia keinoja voivat olla esim. kaavassa annetut reunaehdot jatkosuunnittelulle. Lähtökohtana on, että erilaisia vaihtoehtoja tarkastellaan tarpeen mukaan ja niitä verrataan maankäytön nykytilaan ja voimassa olevaan maakuntakaavaan sekä yleiskaavoihin. Kaavassa myös perustellaan, miksi päädyttiin tiettyihin ratkaisuihin. Arvioinnin yhteydessä raportoidaan myös osallisten vuoropuhelu ja näkemykset suunnitelmavaihtoehdoista ja niiden arvioinnista. Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon, että maakuntakaava toteutuu asteittain kuntakaavoituksen ja viranomaistoiminnan kautta. Myös kaavan pitkä ajallinen ulottuvuus asettaa haasteita arvioinnille. Vaikutusten arviointiprosessissa syntyvät perustelut esitetylle kaavaratkaisulle ja osoitetulle alueidenkäytölle sekä kaavan sisältövaatimusten toteutumiselle. Laaditut selvitykset ovat myös tärkeänä perustana kaavan lainmukaisuuden arvioinnille sisältövaatimusten (MRL 28 ) näkökulmasta. Vaikutuksia arvioidaan (MRA 1 ): 1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5. kaupunkimaisemaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä 6. talouteen. Maakuntakaavassa esitettäviä Natura alueisiin vaikuttavia hankkeita ja toimintoja arvioidaan luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla (LSL 65 ), jos arviointi katsotaan tarpeelliseksi. Maakuntakaavan vaikutusten arvioiminen on jatkuva prosessi, jota tehdään koko kaavan laatimisen 18

19 ajan. Kaavaa varten laadituissa ja laadittavissa erillisselvityksissä käsitellään tarpeen mukaan myös ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin sisältö ja menetelmät tarkentuvat kaavaprosessin edetessä mm. osallistumisen ja tavoitekeskustelujen kautta. MRL:n mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien sisältövaatimuksien huomioiminen Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös MRL:n mukaiset vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle (71b). Kaavaratkaisua laadittaessa katsotaan, ettei suunnitellulla maankäytöllä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia laissa mainittujen kaavan sisältövaatimusten toteutumiseen. Alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraavaan: miten kaavaratkaisu vaikuttaa yhdyskuntarakenteen eheytymiseen, millaisia vaikutuksia kaavaratkaisulla on seudulliseen keskus- ja palveluverkostoon, maakuntakaavoissa osoitettuihin keskusjärjestelmiin C, c1, c2 ja at ja muodostuvaan palveluverkostoon, millaisia vaikutuksia kaavaratkaisulla on kaupunki- ja kuntakeskusten elinvoimaisuuden säilymiseen ja miten suuria kaupan yksiköitä sijoitetaan suhteessa taajamiin. Sosiaalisia vaikutuksia tarkastellessa huomioidaan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus arkipäiväisen elämän sujuvuuden näkökulmasta autottomien talouksien ja ikääntyvien mahdollisuudet palveluihin Elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia arvioitaessa tarkastellaan kaavaratkaisun vaikutuksia erityisesti elinkeinoelämän kehittymis- ja kilpailumahdollisuuksien turvaamisen näkökulmasta. Kaupan maakuntakaavan merkittävimmät vaikutukset liittyvät liikenteeseen. Ostos- ja asiointimatkat muodostivat henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöistä vuonna 2005 lähes viidenneksen, ja se on ollut yksi nopeimmin kasvavista liikenteen osa-alueista. Kaupan sijainti yhdyskuntarakenteessa vaikuttaa ratkaisevasti asiointiliikenteen määrään ja kulkutapaan. Kaupan maakuntakaavan liikenteellisten vaikutusten tarkasteluun voidaan kytkeä Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö, joka on käynnistynyt vuonna Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä asiointimatkojen kohtuullinen pituus sekä liikenteestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoiminen vaikutukset asiointi- ja työmatkaliikenteeseen, kulkutapajakautumaan, hiilidioksidipäästöihin vaikutukset liikennemääriin ja liikennevirtojen suuntautumiseen, huomioiden myös kuljetukset ja logistiikka. Liikenteellisten vaikutusten tarkastelu keskitetään Kuopion, Iisalmen ja Varkauden seuduille. 19

20 Kaupan vaihemaakuntakaavoituksen päävaiheet ja aikataulu Aloitusvaihe, kevät syksy 2012 Kuulutetaan kaavan vireille tulosta Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asetetaan OAS nähtäville kuukauden ajaksi, pyydetään lausunnot Käsitellään kaavan OAS:sta annetut lausunnot ja muistutukset, laaditaan vastineet Järjestetään lähtökohtia ja tavoitteita koskeva viranomaisneuvottelu Lähtökohta- ja tavoitevaihe, kesä 2012 syksy 2012 Kerätään kaavan lähtökohta-aineistoa Käynnistetään tarvittavien työryhmien työskentely Tarkennetaan kaavan tavoitteita huomioiden valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja osallisten antama palaute Käynnistetään palveluverkkoselvitystyö Palveluverkkoselvitys valmistuu (01/2013) Luonnosvaihe, kevät 2013 syksy 2013 Järjestetään kaupan kaavoitusta koskeva seminaari Laaditaan kaavaluonnos, samanaikaisesti vaikutuksia arvioiden Asetetaan kaavaluonnos julkisesti nähtäville (60 pv ajaksi) Pyydetään kaavaluonnosta koskevat lausunnot ja muistutukset Maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen, antaa niihin vastineet Ehdotusvaihe, kevät 2014 kevät 2015 Laaditaan kaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella Tarkennetaan tarvittaessa vaikutusten arviointia Asetetaan kaavaehdotus julkisesti nähtäville (60 pv ajaksi) ja pyydetään lausunnot Järjestetään viranomaisneuvottelu Maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen, antaa niihin vastineet sekä päättää esittää maakuntakaavaehdotuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi Mikäli kaavaehdotus muuttuu olennaisesti nähtävillä olon jälkeen, asetetaan se uudelleen nähtäville Hyväksymisvaihe, kevät 2015 Maakuntavaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä ympäristöministeriöön Saatetaan kaava ympäristöministeriöön vahvistettavaksi Vahvistamisvaihe, kevät 2015 kevät 2016 Ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden ja vahvistaa kaavan kokonaan tai jättää sen osittain tai kokonaan vahvistamatta Vahvistuessaan vaihekaava kumoaa siinä tehtyjen ratkaisujen osalta aikaisemmin vahvistetun maakuntakaavan Mahdollisuus valittaa ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Seuranta ja toteuttaminen, kevät Seurataan kaavan ja sen aiheuttamien vaikutusten toteutumista Seurataan kaavaan kohdistuvia muutostarpeita Kaavan aikataulu täsmentyy suunnittelun edetessä. 20

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012

Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa. Selostus. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaan maakunnassa Selostus Hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.5.2012 2 POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAAN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Kainuun liitto 9.12.2013

Kainuun liitto 9.12.2013 Kainuun liitto 9.12.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET - RAPORTTILUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ EHDOTUKSET NIIDEN VASTI- NEIKSI Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Lähtökohdat

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot