EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin virkamiesten ja puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta (komission esittämät)

2 PERUSTELUT Komissio ilmoitti maaliskuussa 2000 valkoisessa kirjassaan aikeestaan jakaa henkilöresurssit uudelleen yksiköidensä kesken siten, että komission toiminnassa keskitytään sen keskeisiin poliittisiin tavoitteisiin. Perusteellisesta tilanneanalyysistä vastaava erityisryhmä (Peer Group) antoi raporttinsa heinäkuussa Raportista käy ilmi, että komission vuosien rationalisointipyrkimyksistä huolimatta ensisijaisissa toiminnoissa on edelleen liian vähän henkilöstöä. Vajauksen arvioidaan olevan virkaa. Kaksi kolmannesta kyseisestä tarpeesta tyydytetään uusilla rationalisointitoimilla (toimintojen lopettaminen tai vähentäminen, tuottavuuden lisääminen) tai sisäisillä henkilöstön uudelleenjärjestelyillä. Uusiin tehtäviin siirretyn henkilöstön on voitava kohdennettujen ja tehokkaiden liitännäistoimenpiteiden avulla hoitaa muita, keskeisempiä toimintoja. Kyseiset toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä, jotta uudelleenjärjestelyt onnistuisivat. Yksi näistä toimenpiteistä on koulutus. Määritellään koulutustarpeet, jotta kyseinen henkilöstö koulutettaisiin uudelleen mahdollisimman tehokkaasti, ja annetaan käyttöön siihen tarvittavat varat. Tiettyjen, etenkin kaikkein iäkkäimpien virkamiesten ammattitaito ei ole riittävä tehtävien hoitamiseen. Työtehtävistä pois siirtäminen, jonka ansiosta virkamiehet voivat lähteä toimielimestä ennen kuin he saavuttavat tavanomaisen eläkeiän ja palvelukseen voidaan ottaa henkilöitä, joilla on tarvittavaa ammattitaitoa, on toinen välttämätön liitännäistoimenpide. Se on perusteltua myös siksi, että palvelukseen olisi otettava henkilöitä, joilla on uudenlaisia pätevyyksiä, ja henkilöstömäärät olisi haettava uudelleen siten, että A/LA- ja B-ura-alueiden henkilöstöä lisätään. Komissiossa tarvittavaa erityisosaamista ja ammattiaitoa koskevan tutkimuksen perusteella työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten määrän arvioidaan olevan 600, ja määrä on tarkoitus jakaa kolmelle vuodelle. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on siis saada lupa siirtää pois työtehtävistä 600 komission työntekijää: 200 vuonna 2002, 200 vuonna 2003 ja 200 vuonna Ehdotetun toimen yhteydessä kokonaistalousarvio pysyy vakiona, ja työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta (täysimääräisten palkkojen aiheuttamien kustannusten ja lähtökorvausten aiheuttamien kustannusten erotuksella) olisi voitava ottaa palvelukseen noin 273 uutta virkamiestä. 2

3 Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS 2001/0027 (CNS) Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty henkilöstösääntökomitean kuulemisen jälkeen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 10 a artiklan mukaisesti, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 2, ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon 3, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 4, sekä katsoo seuraavaa: 1) Komissiossa on käynnissä uudistus, jolla pyritään erityisesti keskittämään resurssien käyttöä ensisijaisiin toimintoihin. 2) Komission tiedonannosta 5 käy ilmi, että henkilöstöä ei ole osoitettu riittävästi tiettyihin ensisijaisiin toimintoihin, vuosien 1999 ja 2000 pyrkimyksistä huolimatta. 3) Komissio aikoo vastata merkittävään osaan näistä tarpeista rationalisointitoimenpiteillä ja sisäisillä henkilöstön uudelleenjärjestelyillä. 4) Komissio aikoo toteuttaa toimia taatakseen, erityisesti koulutuksen avulla, että siirretty henkilöstö sopeutuisi uusiin tehtäviin mahdollisimman tyydyttävästi ja tehokkaasti. 5) Tiettyjen, erityisesti iäkkäimpien virkamiesten ammattitaito ei riittäne tehtävien hoitamiseen. 6) Komissio tarvitsee henkilöstöä, jolla on uudenlaisia pätevyyksiä, ja henkilöstön jakautumista on tasapainotettava. Eläkkeelle luonnollisesti jäävien määrä ei ole riittävä, jotta voitaisiin tyydyttävässä määräajassa ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä ja siten hankkia tarvittavaa ammattitaitoa Jäljempänä 'henkilöstösäännöt'. EYVL C,, s.. EYVL C,, s.. EYVL C [ ],, s.. Asiak. nro 6343/00 INST 4 3

4 7) Näin ollen olisi säädettävä palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä, joita täydennetään lisäksi sisäisillä hallinnollisilla määräyksillä, joilla pyritään valvomaan tehokkaasti tämän asetuksen soveltamista. 8) Nämä toimenpiteet on toteutettava noudattaen maantieteellistä tasapainoa niin hyvin kuin mahdollista tätä asetusta hallitsevien periaatteiden mukaisesti. 9) Nämä toimenpiteet eivät saa vaikuttaa talousarvioon. 10) Komission yksiköiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi tässä asetuksessa esitetyt toimenpiteet on pantava täytäntöön pikaisesti. Toimenpiteet ovat jo valmiina komission osalta mutta eivät muiden toimielinten osalta. 11) Komissio ei uudistuksessaan voi turvautua muihin tässä asetuksessa esitettyjen kaltaisiin tilapäisiin erityistoimenpiteisiin edes siinä tapauksessa, että tässä esitetyillä toimenpiteillä ei saataisi aikaan toivottua vaikutusta, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Yksikön edun mukaisesti, ja jotta otettaisiin huomioon tarve uudistaa henkilöstön ammattitaitoa keskitettäessä resurssien käyttöä ensisijaisiin toimintoihin, komissiolla on tässä asetuksessa määritellyin ehdoin 31 päivään joulukuuta 2004 asti lupa toteuttaa 55 vuotta täyttäneiden ja vähintään 15 vuotta palvelussuhteessa olleiden virkamiesten osalta, riippumatta siitä kuuluvatko virat hallintotalousarvion tai tutkimustalousarvion piiriin, palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevia toimenpiteitä henkilöstösääntöjen 47 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta A1- ja A2-palkkaluokan virkamiehiä. 2 artikla Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan soveltaa yhteensä 600 virkamieheen. Tämä toimenpide ei kuitenkaan rajoita vuotuisten budjettimenettelyiden yhteydessä tehtävien päätösten soveltamista. 3 artikla Yksikön edun huomioon ottaen, 2 artiklassa säädetyissä rajoissa ja pariteettikomiteaa kuultuaan komissio valitsee 1 artiklan nojalla palvelussuhteen lopulliseen päättymiseen liittyvän toimenpiteen soveltamista pyytävistä virkamiehistä ne, joihin se soveltaa kyseistä toimenpidettä. Komissio harkitsee ensisijaisesti niitä virkamiehiä, joihin uudistustoimenpiteet, resurssien keskittäminen ensisijaisiin toimintoihin ja erityisesti henkilöstön uudelleenjärjestelyt ovat vaikuttaneet ja joiden ammattitaito ei ole riittävä tehtävien hoitamiseen. Komissio ottaa huomioon uusien tehtävien suorittamiseksi tarvittavan koulutuksen, iän, pätevyyden, työtulokset, käyttäytymisen yksikössä, perhetilanteen ja virkaiän. 4

5 4 artikla 1. Entisellä virkamiehellä, johon on sovellettu 1 artiklan mukaista toimenpidettä, on oikeus kuukausikorvaukseen, joka on tietty prosenttiosuus viimeisestä peruspalkasta. Prosenttiosuus riippuu siitä, minkä ikäinen virkamies lähtiessään on ja mikä hänen virkaikänsä on tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti (liite 1). Lähtökohdaksi otettava viimeinen peruspalkka on se, joka vastaa virkamiehellä palveluksesta lähtiessä olevaa palkkaluokkaa ja -tasoa, jotka on määritelty henkilöstösääntöjen 66 artiklassa olevassa taulukossa, sellaisena kuin se on voimassa sen kuun ensimmäisenä päivänä, jolta korvausta maksetaan. 2. Entinen virkamies voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla). Tällöin entisellä virkamiehellä on ilman eri toimenpiteitä oikeus vanhuuseläkkeeseen, joka myönnetään viimeisen korvauksenmaksukuukauden jälkeisen kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä. 3. Edellä 1 kohdassa säädettyyn korvaukseen sovelletaan sille yhteisössä sijaitsevalle maalle vahvistettua korvauskerrointa, jossa korvauksensaaja voi osoittaa asuvansa. Hänen on toimitettava asuinpaikan osoittava todistus vuosittain. Jos korvauksensaaja asuu yhteisöjen ulkopuolella, korvaukseen sovellettava korjauskerroin on 100. Korvaus ilmaistaan euroina ja maksetaan korvauksensaajan asuinmaan valuutassa. Vaikka siihen sovelletaan toisen alakohdan mukaista korjauskerrointa 100, se maksetaan kuitenkin euroina Muuna valuuttana kuin euroina maksettava korvaus lasketaan henkilöstösääntöjen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valuuttakurssien perusteella. 4. Asianomaisen uusissa työtehtävissä ansaitsemien bruttotulojen määrä vähennetään 1 kohdassa säädetystä korvauksesta siltä osin kuin kyseiset tulot yhdessä korvauksen kanssa ylittävät hänen viimeisen kokonaisbruttopalkkansa, joka määritellään korvauksenmaksukuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan palkkataulukon perusteella. Kyseiseen palkkaan sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettua korjauskerrointa. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla bruttotuloilla ja viimeisellä kokonaisbruttopalkalla tarkoitetaan summia, joista on vähennetty sosiaaliturvamaksut mutta ei veroja. Asianomaisen on virallisesti sitouduttava toimittamaan kaikki vaaditut kirjalliset todisteet, muun muassa vuosittainen selvitys tuloistaan tapauksesta riippuen joko palkkakuitin tai tarkastettujen tilien muodossa, ja valaehtoinen tai oikeaksi todistettu ilmoitus siitä, ettei hänellä ole muita tuloja uusista tehtävistä sekä ilmoitettava toimielimelle kaikista muista sellaisista seikoista, jotka saattavat muuttaa oikeutta korvaukseen, henkilöstösääntöjen 86 artiklassa säädettyjen seuraamusten uhalla. 5

6 5. Kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä maksetaan henkilöstösääntöjen 67 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevien 1, 2 ja 3 artiklan ehtojen mukaisesti joko 1 kohdassa säädetyn korvauksen saajalle taikka henkilölle tai henkilöille, joille lapsen tai lasten huoltaminen on säännösten nojalla tai oikeuden taikka toimivaltaisen hallintoviranomaisen päätöksellä uskottu, ja kotitalouslisä lasketaan kyseisen korvauksen perusteella. 6. Jos korvauksensaajalla ei ole ansiotoiminnasta saatavia tuloja, hänellä ja hänen kauttaan vakuutetuilla on oikeus henkilöstösääntöjen 72 artiklan mukaisen sairausvakuutuksen etuuksiin sillä edellytyksellä, että hän maksaa sairausvakuutusmaksua, joka lasketaan 1 kohdassa tarkoitetun korvaussumman perusteella. 7. Sillä ajanjaksolla, jolla oikeus korvaukseen on voimassa, kuitenkin enintään 65 kuukauden ajan, entiselle virkamiehelle kertyy edelleen hänen palkkaluokkansa ja -tasonsa perusteella laskettuja vanhuuseläkeoikeuksia sillä edellytyksellä, että kyseisellä ajanjaksolla on maksettu henkilöstösääntöjen mukaista, kyseisen palkan perusteella laskettua vakuutusmaksua. Kokonaiseläke voi kuitenkin olla enintään henkilöstösääntöjen 77 artiklan toisessa kohdassa säädetyn enimmäismäärän suuruinen. Kyseinen ajanjakso katsotaan palvelusajaksi henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 5 artiklaa sovellettaessa. 8. Jollei henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevista 1 artiklan 1 kohdasta ja 22 artiklasta muuta johdu, 1 kohdassa säädettyä kuukausikorvausta saadessaan kuolleen entisen virkamiehen leskellä on oikeus, jos hän on ollut virkamiehen puolisona vähintään vuoden ajan ennen kuin tämän palvelussuhde toimielimessä päättyi, leskeneläkkeeseen, jonka määrä on 60 prosenttia siitä vanhuuseläkkeestä, johon entisellä virkamiehellä olisi ollut oikeus kuolinpäivänään, ilman palvelusaikaan tai ikään liittyviä ehtoja. Ensimmäisessä alakohdassa säädetty leskeneläkkeen määrä on vähintään henkilöstösääntöjen 79 artiklan toisessa kohdassa säädetyn suuruinen. Kyseisen eläkkeen määrä on kuitenkin enintään sen ensimmäisen vanhuuseläkesuorituksen suuruinen, johon entisellä virkamiehellä olisi ollut oikeus, jos hän olisi elossa ja käyttänyt oikeutensa edellä tarkoitettuun korvaukseen ja alkanut saada vanhuuseläkettä. Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä avioliiton kestoa koskevaa ehtoa ei sovelleta, jos virkamiehen ennen palvelussuhteen päättymistä solmimasta avioliitosta on syntynyt yksi tai useampia lapsia, joiden elatuksesta leski huolehtii tai on huolehtinut. Sama koskee tilannetta, jossa virkamiehen kuolema on aiheutunut jossain henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 17 artiklan toisen kohdan lopussa säädetyistä olosuhteissa. 9. Jos 1 kohdassa säädettyä korvausta saava virkamies kuolee, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan mukaisesti hänen huollettavanaan olevilla lapsilla on oikeus orvoneläkkeeseen henkilöstösääntöjen 80 artiklan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 21 artiklassa säädetyin ehdoin. 6

7 5 artikla Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä päivänä kuuta. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 7

8 LIITE 1 KORVAUSPROSENTTI Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa mainittu korvausprosentti määräytyy lähtöhetkellä lasketun virkamiehen iän ja virkaiän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti: Ikä Virkaikä vuotta vuotta vuotta vuotta vähintään 63 vuotta vuotta 60,0 % 60,0 % 60,0 % 62,0 % 64,0 % vuotta 60,0 % 60,0 % 62,0 % 64,0 % 66,0 % vuotta 62,0 % 64,0 % 66,0 % 68,0 % 70,0 % Vähintään 30 vuotta 64,0 % 66,0 % 68,0 % 70,0 % 70,0 % Iän ja virkaiän perusteella laskettu korvaus Ikä ja virkaikä lasketaan kyseisen virkamiehen todellisen lähtöpäivän perusteella. Jos näitä ehtoja sovelletaan painotetusti kaikkiin tällä hetkellä kyseeseen tuleviin virkamiehiin, keskimääräinen korvaus on enintään 62,5 prosenttia. 8

9 RAHOITUSSELVITYS 1. TOIMENPITEEN NIMI Komission uudistukseen kuuluvan välttämättömän työtehtävistä pois siirtämisen yhteydessä palvelussuhteen lopullisesti päättyessä maksettava korvaus (neuvoston asetus EHTY/ETY/EURATOM N:o.) 2. BUDJETTIKOHTA / -KOHDAT A-11 palveluksessa oleva henkilöstö A-1218 työtehtävistä pois siirretyn henkilöstön korvaukset ja lisät A-1230 työnantajan eläkemaksu RCAM:iin A-1290 työtehtävistä pois siirrettyyn henkilöstöön sovellettavat korjauskertoimet A-1291 erilaisten korvauksien mahdollinen mukauttaminen A-400 verotuotto A-401 henkilöstön eläkejärjestelmään maksamien maksujen tuotto A-403 tilapäisen maksun tuotto 3. OIKEUSPERUSTA Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 283 artikla 4. TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Toimenpiteen yleistavoite Toimenpiteen tarkoituksena on, että 600 sellaista virkamiestä, jotka joutuvat vuosina 2002, 2003 ja 2004 komission henkilöresurssien uudelleenjärjestelyjen kohteeksi ja jotka eivät kykene muuttamaan urasuuntauksiaan ja ottamaan hoitaakseen uusia työtehtäviä, voisivat siirtyä pois työtehtävistään komissiossa ennen tavanomaista eläkeikää. Kyseisten virkamiesten lähdettyä pitäisi voida ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä, joilla on vaadittavaa ammattitaitoa. 4.2 Toimenpiteen kesto ja sen uusimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt Työtehtävistä siirretään pois 600 virkamiestä kolmessa vaiheessa: 200 vuosina 2002, 2003 ja 2004 kunakin vuonna. Talousarviossa toimenpiteet tuntuvat pääasiassa vuosina Maksettavien korvausten summa alkaa tämän rahoitusselvityksen liitteessä kuvattujen keskimääräistä henkilöstöä koskevien laskelmien perusteella pienentyä vuodesta 2009, sitä mukaa kuin työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet saavuttavat eläkeiän ja täyttävät muut eläkkeelle siirtymisen 9

10 edellytykset. Korvaukset lakkaavat vuonna 2012, kun kyseiset virkamiehet siirtyvät eläkejärjestelmään. 5. MENOJEN JA TULOJEN LUOKITUS 5.1 Pakolliset määrärahat 5.2 Jaksottamattomat määrärahat 5.3 Oletettu tulolaji: korvauksesta pidätettävät maksut 6. MENO- / TULOLAJI Toimintatalousarvio hallintomenot: palvelussuhteen päättyessä maksettavat korvaukset, sairausvakuutusmaksu, korvauksesta pidätettävät maksut 7. RAHOITUSVAIKUTUKSET Perusoletuksena on, että toimi ei aiheuta muutoksia kokonaistalousarvioon. Siirtämällä 600 virkamiestä pois työtehtävistä (heidän työstä saamansa palkan ja työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen saamansa korvauksen aiheuttamien kustannusten erotus) saadaan säästöjä, joilla voitaisiin ottaa palvelukseen 273 uutta A/LA- ja B-ura-alueen virkamiestä. Kaiken kaikkiaan poistetaan 327 virkaa (600:n työtehtävistä pois siirretyn ja 273:n palvelukseen otetun erotus). Myöhemmin, vuodesta 2009 saadaan säästöjä. Vuosina korvausten summa pienenee vähitellen, sitä mukaa kuin työtehtävistä pois siirretty henkilöstö siirtyy eläkejärjestelmään. Näin saatu säästö on 327 poistettua virkaa arviolta vuonna Toimenpiteen kokonaiskustannusten laskentatapa ja kustannusten vuosittainen jakautuminen Tarkempi selvitys on tämän rahoitusselvityksen liitteessä. Rahoitusselvityksen viittauksilla palkkaluokkiin A3, A4, A5 ja A7 tarkoitetaan sekä A- että LA-uraaluetta. Seuraavassa taulukossa on eritelty työtehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten profiili, vuosina 2002, 2003 ja 2004 pois siirrettävien määrä, palveluksessa olevan virkamiehen aiheuttamat vuotuiset kustannukset, pois siirretyn virkamiehen aiheuttamat vuotuiset kustannukset, yhden virkamiehen pois siirtämisestä saatu säästö ja korvauksen kesto (ennen siirtymistä eläkejärjestelmään): tävistä siirrettyjen profiili poistyötehtävistä pois siirrettyjä uksessa olevien ehtävistä pois ehtävistä pois kustannukset siirrettyjen kustannukset siirtämisellä saatu säästö auksen kesto v 2 kk v v 9 kk v v nsä

11 Seuraavassa taulukossa on kuvattu talousarviotilanne koko sillä ajanjaksolla, jonka aikana työtehtävistä pois siirretyille maksetaan korvausta. Taulukossa on seuraavat palstat: työtehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten lukumäärä maksettavien korvausten lukumäärä kustannukset, jos työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet olisivat jääneet palvelukseen maksettavien korvausten kustannukset työtehtävistä pois siirtämisen ansiosta saatu säästö. uosi ehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten lukumäärä aksettavien korvausten lukumäärä luksessa olevienkorvauksista kustannukset aiheutuvat kustannukset tehtävistä pois siirtämisellä saatu säästö Uuden A7-palkkaluokan virkamiehen vuotuiset talousarviokustannukset ovat euroa ja uuden B5-palkkaluokan virkamiehen euroa (kustannuksiin on sisällytetty urakehityksen mukainen korjauskerroin tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla). Siirrettäessä 600 virkamiestä pois työtehtävistä vapautuu varoja, joilla voidaan siis ottaa palvelukseen 273 uutta virkamiestä (182 A7-palkkaluokan ja 91 B5-palkkaluokan virkamiestä). Kyseisten palvelukseen otettujen uusien virkamiesten vuotuiset talousarviokustannukset ovat kokonaisuudessaan euroa. A7/3 B5/3 Yhteensä iset kustannukset virkamiestä kohti ukseen otettujen lukumäärä ukseen otettujen vuotuiset kustannukset PETOSTENVASTAISET TOIMENPITEET Ei merkitystä. 9. KUSTANNUSTEHOKKUUSANALYYSIN OSATEKIJÄT Katso 7.1 kohta. 11

12 10. HALLINTOMENOT (YLEISEN TALOUSARVION PÄÄLUOKKA III, A- OSA) 10.1 Vaikutus henkilöstön määrään ADMIN.B.6-yksikkö tarvitsee työtehtävistä pois siirtämistä varten lisäresursseja arviolta yhden C-ura-alueen virkamiehen verran Lisähenkilöstön rahoituksellinen kokonaisvaikutus Ei ole Toimenpiteeseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvien muiden kulujen kasvu, etenkin komiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokouskulut Ei ole. 12

13 RAHOITUSSELVITYKSEN LIITE TALOUSARVION NEUTRALITEETIN LASKENTAPERUSTA Tässä liitteessä esitetään rahoituslaskelmassa esitettyjen tekijöiden laskentaperusteet. Peruslähtökohtana on se, että toimi ei aiheuta muutoksia kokonaistalousarvioon. Laskentamenetelmällä selvitetään, paljonko säästöä saadaan siirtämällä 600 virkamiestä pois työtehtävistä (heidän työstä saamansa palkan ja työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen saamansa korvauksen aiheuttamien kustannusten erotus) ja montako uutta virkamiestä voidaan säästöjen ansiosta ottaa palvelukseen. Tätä mallia sovelletaan korvauksen keston ajan siihen asti, kun työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet siirtyvät eläkejärjestelmään. Oletus 1: Työtehtävistä pois siirrettävä henkilöstö Kyseessä on 600 enimmäkseen "uransa loppupuolella olevaa" virkamiestä, jotka tällä hetkellä kyseeseen tulevien virkamiesten osalta jakautuvat seuraavasti: Yht. A/LA3-virkamiehet A/LA4 A/LA5-virkamiehet B1 B2-virkamiehet C1 C2-virkamiehet D1 D2-virkamiehet Yhteensä Tämän liitteen viittauksilla palkkaluokkiin A3, A4, A5 ja A7 tarkoitetaan sekä A- että LA-uraaluetta. Oletus 2: Työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten keskimääräinen profiili Kustannukset on laskettu seuraaville tyyppiprofiileille: profiili A3: A3/3-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 32-vuotiaana profiili A4 A5: A4/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 32-vuotiaana profiili B1 B2: B1/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 30-vuotiaana profiili C1 C2: C1/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 28-vuotiaana profiili D1 D2: D1/5-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 30-vuotiaana. Kyseiset työntekijät ovat yli 55-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä on 58,6 vuotta. Painotettu keski-ikä on 57 vuotta. Oletus 3: Palvelukseen otettavien uusien virkamiesten keskimääräinen profiili Työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet korvataan A- ja B-palkkaluokkien virkamiehillä (nykyisen virkamiesten jakauman mukaisesti eli noin kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-virkamiehiä). Heidät otetaan palvelukseen peruspalkkatasolle (A7/3 ja B5/3), ja oletetaan, että he ovat naimisissa ja heillä on yksi huollettavana oleva lapsi. 13

14 Oletus 4: Keskimääräinen korvaustaso Sovellettaessa painotetusti asetuksen liitteen 1 ehtoja kaikkiin niihin virkamiehiin, jotka tällä hetkellä voisivat tulla kyseeseen (täyttävät ikään ja virkaikään liittyvät kriteerit), keskimääräinen korvaustaso on 62,5 prosenttia. Laskelmissa käytetään kyseistä korvaustasoa. Oletus 5: Muut laskelmissa käytetyt oletukset Määrissä (palkan, korvauksen jne.) otetaan huomioon 2,5 prosentin oletusindeksi suhteessa nykyisiin määriin (nykyisen menetelmän mukainen mukautus vuonna 2000 ja päivitys vuoden 2001 puolivälissä). Työssä olevan henkilöstön palkkatuloon sisältyvän ulkomaankorvauksen aste on arviolta 12 prosenttia (se on asteiden 0 %, 4 % ja 16 % keskiarvo ja riippuu yksilökohtaisista tilanteista). Työtehtävistä pois siirrettävän henkilöstön palkkatuloon sovellettava arvioitu korjauskerroin on 105 (riippuen siitä, mihin työtehtävistä pois siirretty henkilöstö asettuu asumaan). Työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu säästö Seuraavassa taulukossa on eritelty vuotuiset talousarviokustannukset virkamiestä kohti ennen työtehtävistä pois siirtämistä: Vuotuiset talousarviokustannukset palvelussuhteessa olevaa virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Peruspalkka Kotitalouslisä Sihteerikorvaus Ulkomaankorvaus Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Tilapäinen maksu Henkilökohtainen eläkemaksu Kustannukset virkamiestä kohti Seuraavassa taulukossa on eritelty vuotuiset talousarviokustannukset virkamiestä kohti työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen (palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kustannukset eivät ole lisäkustannuksia vaan ennakoituja kustannuksia, eikä niitä ole otettu mukaan laskelmaan): Vuotuiset talousarviokustannukset työtehtävistä pois siirrettyä virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Korvaus Kotitalouslisä Korjauskerroin Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Henkilökohtainen eläkemaksu Kustannukset virkamiestä kohti

15 Seuraavassa taulukossa on eritelty työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu vuotuinen säästö (yhden virkamiehen työtehtävistä pois siirtämisestä saatu säästö ja kokonaissäästö): Työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu vuotuinen säästö Kustannukset työssä olevaa virkamiestä kohti Kustannukset työstä pois siirrettyä virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Yhteensä Säästö virkamiestä kohti Työstä pois siirrettävien virkamiesten määrä Kokonaissäästö talousarviossa Kokonaissäästö talousarviossa on euroa. Uusien palvelukseen otettavien virkamiesten kustannukset ja palvelukseenottomahdollisuudet Seuraavassa taulukossa on eritelty keskimääräiset vuotuiset talousarviokustannukset jokaista uutta virkamiestä kohti (korjauskertoimessa otetaan huomioon urakehitys tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana; laskelmassa ei ole mukana työn aloittamiseen liittyviä kustannuksia): Vuotuiset talousarviokustannukset jokaista uutta virkamiestä kohti A7/3 B5/3 Peruspalkka Kotitalouslisä Huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä Koulutuslisä Ulkomaankorvaus Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Tilapäinen maksu Henkilökohtainen eläkemaksu Lähtökustannukset kokonaisuudessaan Uraan liittyvä korjauskerroin 1,06 1,06 Kustannukset virkamiestä kohti uuden virkamiehen palvelukseen ottamisesta aiheutuvat vuotuiset talousarviokustannukset (kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-ura-alueelta) vastaavat työtehtävistä pois siirtämisestä vuosittain talousarvioon saatuja säästöjä: 15

16 Uusien virkamiesten palvelukseen ottamisesta aiheutuvat vuotuiset talousarviokustannukset Talousarviokustannukset virkamiestä kohti A7/3 B5/3 Yhteensä Palvelukseen otettujen määrä Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat talousarviokustannukset virkamiehen työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta voidaan ottaa palvelukseen 273 uutta virkamiestä, joista kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-ura-alueelta. 16

17 PERUSTELUT Euroopan unionin kehittyminen Maastrichtin sopimuksen jälkeen on laajentanut neuvoston toiminta-alaa. Se on myös johtanut erityisrakenteiden ja -menetelmien luomiseen Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöön panemiseksi. Muutokset ovat lisänneet pääsihteeristön tehtäviä, jotka ulottuvat konferenssisihteeristön tehtäviä laajemmalle. Pysyville edustajille 18. huhtikuuta 2001 osoittamassaan kirjeessä neuvoston pääsihteeristö esitteli yksityiskohtaisesti mukauttamisprosessin, johon se aikoo ryhtyä, ja mukauttamisessa käytettävät keinot. Liikkuvuus-, koulutus- ja tiedotuspolitiikka nousevat henkilöstöpolitiikassa entistäkin keskeisempään asemaan osana kokonaisstrategiaa, jolla pyritään nykyaikaistamaan työmenetelmiä ja -välineitä, lisäämään motivaatiota, tarjoamaan lisäkoulutusta ja suunnittelemaan henkilöresurssien tarvetta ja urakehitystä. Jatkuva tehokkaimman uuden teknologian käyttöönotto, yksiköiden uudelleenjärjestely, pääsihteeristön tehtävien ja velvollisuuksien kasvaminen ja monipuolistuminen, työmenetelmien kehittyminen, suositus tasapainottaa henkilöstön jakautumista ja erittäin laaja turvautuminen henkilöstön uudelleenjärjestelyyn ovat kaikki tekijöitä, jotka vaativat pääsihteeristön henkilöstöltä jatkuvia sopeutumisponnistuksia ja jatkuvaa (uudelleen)koulutusta. Prosessilla on kuitenkin väistämättä rajansa. Osa henkilöstöstä ei enää kykene omaksumaan uusien velvollisuuksien ja tehtävien edellyttämiä lisätaitoja ja/tai niiden vaatimuksia paremmin vastaavia taitoja. Pääsihteeristö katsoo sen vuoksi olevan tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla virkamiehet siirretään pois työtehtävistä niin kuin esitetään komission omiin yksiköihin sovellettavassa komission ehdotuksessa, joka on parhaillaan neuvoston tarkasteltavana. Neuvoston pääsihteeristön virkamiesten työtehtävistä pois siirtämiseen sovelletaan samoja edellytyksiä kuin komission henkilöstöön, eikä niillä ole vaikutusta talousarvioon. Neuvoston pääsihteeristö on arvioinut työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten määräksi 94, ja se on tarkoitus jakaa kolmelle vuodelle. Tämän ehdotuksen tavoittena on näin ollen antaa lupa 94 neuvoston pääsihteeristön virkamiehen siirtämiseen pois työtehtävistä vuosina (12 A-, 22 LA-, 8 B-, 44 C-, et 8 D-ura-alueen virkamiestä). Ehdotetun toimen yhteydessä kokonaistalousarvio pysyy vakiona, ja työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta (täysimääräisten palkkojen aiheuttamien kustannusten ja lähtökorvausten aiheuttamien kustannusten erotuksella) olisi voitava ottaa palvelukseen noin 46 uutta virkamiestä. 17

18 2002/0069 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty henkilöstösääntökomitean kuulemisen jälkeen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 10 a artiklan mukaisesti 1, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 2, ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon 3, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 4, sekä katsoo seuraavaa: 1) Euroopan unionin kehittyminen Maastrichtin sopimuksen jälkeen on laajentanut neuvoston toiminta-alaa. Muutokset ovat lisänneet pääsihteeristön tehtäviä, jotka ulottuvat konferenssisihteeristön tehtäviä laajemmalle. 2) Neuvoston pääsihteeristö aikoo vastata merkittävään osaan näistä tarpeista rationalisointitoimenpiteillä ja sisäisillä henkilöstön uudelleenjärjestelyillä. 3) Neuvoston pääsihteeristö aikoo toteuttaa toimia taatakseen, erityisesti koulutuksen avulla, että siirretty henkilöstö sopeutuisi uusiin tehtäviin mahdollisimman tyydyttävästi ja tehokkaasti. 4) Tiettyjen, erityisesti iäkkäimpien virkamiesten ammattitaito ei riittäne tehtävien hoitamiseen. 5) Neuvoston pääsihteeristö tarvitsee henkilöstöä, jolla on uudenlaisia pätevyyksiä, ja henkilöstön jakautumista on tasapainotettava. Eläkkeelle luonnollisesti jäävien määrä ei ole riittävä, jotta voitaisiin tyydyttävässä määräajassa ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä ja siten hankkia tarvittavaa ammattitaitoa Jäljempänä 'henkilöstösäännöt'. EYVL C [ ], [ ], s. [ ]. EYVL C [ ], [ ], s. [ ]. EYVL C [ ], [ ], s. [ ]. 18

19 6) Näin ollen olisi säädettävä palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä, joita täydennetään lisäksi sisäisillä hallinnollisilla määräyksillä, joilla pyritään valvomaan tehokkaasti tämän asetuksen soveltamista. 7) Nämä toimenpiteet on toteutettava noudattaen maantieteellistä tasapainoa niin hyvin kuin mahdollista tätä asetusta hallitsevien periaatteiden mukaisesti. 8) Nämä toimenpiteet eivät saa vaikuttaa talousarvioon, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Yksikön edun mukaisesti, ja jotta otettaisiin huomioon tarve uudistaa henkilöstön ammattitaitoa keskitettäessä resurssien käyttöä ensisijaisiin toimintoihin, neuvoston pääsihteeristöllä on tässä asetuksessa määritellyin ehdoin 31 päivään joulukuuta 2004 asti lupa toteuttaa 55 vuotta täyttäneiden ja vähintään 15 vuotta palvelussuhteessa olleiden virkamiesten osalta palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevia toimenpiteitä henkilöstösääntöjen 47 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta A1- ja A2-palkkaluokan virkamiehiä. 2 artikla Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan soveltaa yhteensä 94 virkamieheen (12 A-, 22 LA-, 8 B-, 44 C- ja 8 D-ura-alueen virkamiestä). Tämä toimenpide ei kuitenkaan rajoita vuotuisten budjettimenettelyiden yhteydessä tehtävien päätösten soveltamista. 3 artikla Yksikön edun huomioon ottaen, 2 artiklassa säädetyissä rajoissa ja pariteettikomiteaa kuultuaan neuvoston pääsihteeristö valitsee 1 artiklan nojalla palvelussuhteen lopulliseen päättymiseen liittyvän toimenpiteen soveltamista pyytävistä virkamiehistä ne, joihin se soveltaa kyseistä toimenpidettä. Se harkitsee ensisijaisesti niitä virkamiehiä, joihin uudistustoimenpiteet, resurssien keskittäminen ensisijaisiin toimintoihin ja erityisesti henkilöstön uudelleenjärjestelyt ovat vaikuttaneet ja joiden ammattitaito ei ole riittävä tehtävien hoitamiseen. Se ottaa huomioon uusien tehtävien suorittamiseksi tarvittavan koulutuksen, iän, pätevyyden, työtulokset, käyttäytymisen yksikössä, perhetilanteen ja virkaiän. 4 artikla 1. Entisellä virkamiehellä, johon on sovellettu 1 artiklan mukaista toimenpidettä, on oikeus kuukausikorvaukseen, joka on tietty prosenttiosuus viimeisestä peruspalkasta. Prosenttiosuus riippuu siitä, minkä ikäinen virkamies lähtiessään on ja mikä hänen virkaikänsä on tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti (liite 1). Lähtökohdaksi otettava viimeinen peruspalkka on se, joka vastaa virkamiehellä palveluksesta lähtiessä olevaa palkkaluokkaa ja -tasoa, jotka on määritelty 19

20 henkilöstösääntöjen 66 artiklassa olevassa taulukossa, sellaisena kuin se on voimassa sen kuun ensimmäisenä päivänä, jolta korvausta maksetaan. 2. Entinen virkamies voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla). Tällöin entisellä virkamiehellä on ilman eri toimenpiteitä oikeus vanhuuseläkkeeseen, joka myönnetään viimeisen korvauksenmaksukuukauden jälkeisen kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä. 3. Edellä 1 kohdassa säädettyyn korvaukseen sovelletaan sille yhteisössä sijaitsevalle maalle vahvistettua korvauskerrointa, jossa korvauksensaaja voi osoittaa asuvansa. Hänen on toimitettava asuinpaikan osoittava todistus vuosittain. Jos korvauksensaaja asuu yhteisöjen ulkopuolella, korvaukseen sovellettava korjauskerroin on 100. Korvaus ilmaistaan euroina ja maksetaan korvauksensaajan asuinmaan valuutassa. Vaikka siihen sovelletaan toisen alakohdan mukaista korjauskerrointa 100, se maksetaan kuitenkin euroina Muuna valuuttana kuin euroina maksettava korvaus lasketaan henkilöstösääntöjen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valuuttakurssien perusteella. 4. Asianomaisen uusissa työtehtävissä ansaitsemien bruttotulojen määrä vähennetään 1 kohdassa säädetystä korvauksesta siltä osin kuin kyseiset tulot yhdessä korvauksen kanssa ylittävät hänen viimeisen kokonaisbruttopalkkansa, joka määritellään korvauksenmaksukuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan palkkataulukon perusteella. Kyseiseen palkkaan sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettua korjauskerrointa. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla bruttotuloilla ja viimeisellä kokonaisbruttopalkalla tarkoitetaan summia, joista on vähennetty sosiaaliturvamaksut mutta ei veroja. Asianomaisen on virallisesti sitouduttava toimittamaan kaikki vaaditut kirjalliset todisteet, muun muassa vuosittainen selvitys tuloistaan tapauksesta riippuen joko palkkakuitin tai tarkastettujen tilien muodossa, ja valaehtoinen tai oikeaksi todistettu ilmoitus siitä, ettei hänellä ole muita tuloja uusista tehtävistä sekä ilmoitettava toimielimelle kaikista muista sellaisista seikoista, jotka saattavat muuttaa oikeutta korvaukseen, henkilöstösääntöjen 86 artiklassa säädettyjen seuraamusten uhalla. 5. Kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä maksetaan henkilöstösääntöjen 67 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevien 1, 2 ja 3 artiklan ehtojen mukaisesti joko 1 kohdassa säädetyn korvauksen saajalle taikka henkilölle tai henkilöille, joille lapsen tai lasten huoltaminen on säännösten nojalla tai oikeuden taikka toimivaltaisen hallintoviranomaisen päätöksellä uskottu, ja kotitalouslisä lasketaan kyseisen korvauksen perusteella. 20

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot