EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 136 lopullinen 2001/0027 (CNS) 2002/0069 (CNS) 2002/0070 (CNS) 2001/0028 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin virkamiesten ja puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta (komission esittämät)

2 PERUSTELUT Komissio ilmoitti maaliskuussa 2000 valkoisessa kirjassaan aikeestaan jakaa henkilöresurssit uudelleen yksiköidensä kesken siten, että komission toiminnassa keskitytään sen keskeisiin poliittisiin tavoitteisiin. Perusteellisesta tilanneanalyysistä vastaava erityisryhmä (Peer Group) antoi raporttinsa heinäkuussa Raportista käy ilmi, että komission vuosien rationalisointipyrkimyksistä huolimatta ensisijaisissa toiminnoissa on edelleen liian vähän henkilöstöä. Vajauksen arvioidaan olevan virkaa. Kaksi kolmannesta kyseisestä tarpeesta tyydytetään uusilla rationalisointitoimilla (toimintojen lopettaminen tai vähentäminen, tuottavuuden lisääminen) tai sisäisillä henkilöstön uudelleenjärjestelyillä. Uusiin tehtäviin siirretyn henkilöstön on voitava kohdennettujen ja tehokkaiden liitännäistoimenpiteiden avulla hoitaa muita, keskeisempiä toimintoja. Kyseiset toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä, jotta uudelleenjärjestelyt onnistuisivat. Yksi näistä toimenpiteistä on koulutus. Määritellään koulutustarpeet, jotta kyseinen henkilöstö koulutettaisiin uudelleen mahdollisimman tehokkaasti, ja annetaan käyttöön siihen tarvittavat varat. Tiettyjen, etenkin kaikkein iäkkäimpien virkamiesten ammattitaito ei ole riittävä tehtävien hoitamiseen. Työtehtävistä pois siirtäminen, jonka ansiosta virkamiehet voivat lähteä toimielimestä ennen kuin he saavuttavat tavanomaisen eläkeiän ja palvelukseen voidaan ottaa henkilöitä, joilla on tarvittavaa ammattitaitoa, on toinen välttämätön liitännäistoimenpide. Se on perusteltua myös siksi, että palvelukseen olisi otettava henkilöitä, joilla on uudenlaisia pätevyyksiä, ja henkilöstömäärät olisi haettava uudelleen siten, että A/LA- ja B-ura-alueiden henkilöstöä lisätään. Komissiossa tarvittavaa erityisosaamista ja ammattiaitoa koskevan tutkimuksen perusteella työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten määrän arvioidaan olevan 600, ja määrä on tarkoitus jakaa kolmelle vuodelle. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on siis saada lupa siirtää pois työtehtävistä 600 komission työntekijää: 200 vuonna 2002, 200 vuonna 2003 ja 200 vuonna Ehdotetun toimen yhteydessä kokonaistalousarvio pysyy vakiona, ja työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta (täysimääräisten palkkojen aiheuttamien kustannusten ja lähtökorvausten aiheuttamien kustannusten erotuksella) olisi voitava ottaa palvelukseen noin 273 uutta virkamiestä. 2

3 Muutettu ehdotus NEUVOSTON ASETUS 2001/0027 (CNS) Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä komission uudistamisen yhteydessä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty henkilöstösääntökomitean kuulemisen jälkeen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 10 a artiklan mukaisesti, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 2, ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon 3, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 4, sekä katsoo seuraavaa: 1) Komissiossa on käynnissä uudistus, jolla pyritään erityisesti keskittämään resurssien käyttöä ensisijaisiin toimintoihin. 2) Komission tiedonannosta 5 käy ilmi, että henkilöstöä ei ole osoitettu riittävästi tiettyihin ensisijaisiin toimintoihin, vuosien 1999 ja 2000 pyrkimyksistä huolimatta. 3) Komissio aikoo vastata merkittävään osaan näistä tarpeista rationalisointitoimenpiteillä ja sisäisillä henkilöstön uudelleenjärjestelyillä. 4) Komissio aikoo toteuttaa toimia taatakseen, erityisesti koulutuksen avulla, että siirretty henkilöstö sopeutuisi uusiin tehtäviin mahdollisimman tyydyttävästi ja tehokkaasti. 5) Tiettyjen, erityisesti iäkkäimpien virkamiesten ammattitaito ei riittäne tehtävien hoitamiseen. 6) Komissio tarvitsee henkilöstöä, jolla on uudenlaisia pätevyyksiä, ja henkilöstön jakautumista on tasapainotettava. Eläkkeelle luonnollisesti jäävien määrä ei ole riittävä, jotta voitaisiin tyydyttävässä määräajassa ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä ja siten hankkia tarvittavaa ammattitaitoa Jäljempänä 'henkilöstösäännöt'. EYVL C,, s.. EYVL C,, s.. EYVL C [ ],, s.. Asiak. nro 6343/00 INST 4 3

4 7) Näin ollen olisi säädettävä palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä, joita täydennetään lisäksi sisäisillä hallinnollisilla määräyksillä, joilla pyritään valvomaan tehokkaasti tämän asetuksen soveltamista. 8) Nämä toimenpiteet on toteutettava noudattaen maantieteellistä tasapainoa niin hyvin kuin mahdollista tätä asetusta hallitsevien periaatteiden mukaisesti. 9) Nämä toimenpiteet eivät saa vaikuttaa talousarvioon. 10) Komission yksiköiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi tässä asetuksessa esitetyt toimenpiteet on pantava täytäntöön pikaisesti. Toimenpiteet ovat jo valmiina komission osalta mutta eivät muiden toimielinten osalta. 11) Komissio ei uudistuksessaan voi turvautua muihin tässä asetuksessa esitettyjen kaltaisiin tilapäisiin erityistoimenpiteisiin edes siinä tapauksessa, että tässä esitetyillä toimenpiteillä ei saataisi aikaan toivottua vaikutusta, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Yksikön edun mukaisesti, ja jotta otettaisiin huomioon tarve uudistaa henkilöstön ammattitaitoa keskitettäessä resurssien käyttöä ensisijaisiin toimintoihin, komissiolla on tässä asetuksessa määritellyin ehdoin 31 päivään joulukuuta 2004 asti lupa toteuttaa 55 vuotta täyttäneiden ja vähintään 15 vuotta palvelussuhteessa olleiden virkamiesten osalta, riippumatta siitä kuuluvatko virat hallintotalousarvion tai tutkimustalousarvion piiriin, palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevia toimenpiteitä henkilöstösääntöjen 47 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta A1- ja A2-palkkaluokan virkamiehiä. 2 artikla Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan soveltaa yhteensä 600 virkamieheen. Tämä toimenpide ei kuitenkaan rajoita vuotuisten budjettimenettelyiden yhteydessä tehtävien päätösten soveltamista. 3 artikla Yksikön edun huomioon ottaen, 2 artiklassa säädetyissä rajoissa ja pariteettikomiteaa kuultuaan komissio valitsee 1 artiklan nojalla palvelussuhteen lopulliseen päättymiseen liittyvän toimenpiteen soveltamista pyytävistä virkamiehistä ne, joihin se soveltaa kyseistä toimenpidettä. Komissio harkitsee ensisijaisesti niitä virkamiehiä, joihin uudistustoimenpiteet, resurssien keskittäminen ensisijaisiin toimintoihin ja erityisesti henkilöstön uudelleenjärjestelyt ovat vaikuttaneet ja joiden ammattitaito ei ole riittävä tehtävien hoitamiseen. Komissio ottaa huomioon uusien tehtävien suorittamiseksi tarvittavan koulutuksen, iän, pätevyyden, työtulokset, käyttäytymisen yksikössä, perhetilanteen ja virkaiän. 4

5 4 artikla 1. Entisellä virkamiehellä, johon on sovellettu 1 artiklan mukaista toimenpidettä, on oikeus kuukausikorvaukseen, joka on tietty prosenttiosuus viimeisestä peruspalkasta. Prosenttiosuus riippuu siitä, minkä ikäinen virkamies lähtiessään on ja mikä hänen virkaikänsä on tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti (liite 1). Lähtökohdaksi otettava viimeinen peruspalkka on se, joka vastaa virkamiehellä palveluksesta lähtiessä olevaa palkkaluokkaa ja -tasoa, jotka on määritelty henkilöstösääntöjen 66 artiklassa olevassa taulukossa, sellaisena kuin se on voimassa sen kuun ensimmäisenä päivänä, jolta korvausta maksetaan. 2. Entinen virkamies voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla). Tällöin entisellä virkamiehellä on ilman eri toimenpiteitä oikeus vanhuuseläkkeeseen, joka myönnetään viimeisen korvauksenmaksukuukauden jälkeisen kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä. 3. Edellä 1 kohdassa säädettyyn korvaukseen sovelletaan sille yhteisössä sijaitsevalle maalle vahvistettua korvauskerrointa, jossa korvauksensaaja voi osoittaa asuvansa. Hänen on toimitettava asuinpaikan osoittava todistus vuosittain. Jos korvauksensaaja asuu yhteisöjen ulkopuolella, korvaukseen sovellettava korjauskerroin on 100. Korvaus ilmaistaan euroina ja maksetaan korvauksensaajan asuinmaan valuutassa. Vaikka siihen sovelletaan toisen alakohdan mukaista korjauskerrointa 100, se maksetaan kuitenkin euroina Muuna valuuttana kuin euroina maksettava korvaus lasketaan henkilöstösääntöjen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valuuttakurssien perusteella. 4. Asianomaisen uusissa työtehtävissä ansaitsemien bruttotulojen määrä vähennetään 1 kohdassa säädetystä korvauksesta siltä osin kuin kyseiset tulot yhdessä korvauksen kanssa ylittävät hänen viimeisen kokonaisbruttopalkkansa, joka määritellään korvauksenmaksukuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan palkkataulukon perusteella. Kyseiseen palkkaan sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettua korjauskerrointa. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla bruttotuloilla ja viimeisellä kokonaisbruttopalkalla tarkoitetaan summia, joista on vähennetty sosiaaliturvamaksut mutta ei veroja. Asianomaisen on virallisesti sitouduttava toimittamaan kaikki vaaditut kirjalliset todisteet, muun muassa vuosittainen selvitys tuloistaan tapauksesta riippuen joko palkkakuitin tai tarkastettujen tilien muodossa, ja valaehtoinen tai oikeaksi todistettu ilmoitus siitä, ettei hänellä ole muita tuloja uusista tehtävistä sekä ilmoitettava toimielimelle kaikista muista sellaisista seikoista, jotka saattavat muuttaa oikeutta korvaukseen, henkilöstösääntöjen 86 artiklassa säädettyjen seuraamusten uhalla. 5

6 5. Kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä maksetaan henkilöstösääntöjen 67 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevien 1, 2 ja 3 artiklan ehtojen mukaisesti joko 1 kohdassa säädetyn korvauksen saajalle taikka henkilölle tai henkilöille, joille lapsen tai lasten huoltaminen on säännösten nojalla tai oikeuden taikka toimivaltaisen hallintoviranomaisen päätöksellä uskottu, ja kotitalouslisä lasketaan kyseisen korvauksen perusteella. 6. Jos korvauksensaajalla ei ole ansiotoiminnasta saatavia tuloja, hänellä ja hänen kauttaan vakuutetuilla on oikeus henkilöstösääntöjen 72 artiklan mukaisen sairausvakuutuksen etuuksiin sillä edellytyksellä, että hän maksaa sairausvakuutusmaksua, joka lasketaan 1 kohdassa tarkoitetun korvaussumman perusteella. 7. Sillä ajanjaksolla, jolla oikeus korvaukseen on voimassa, kuitenkin enintään 65 kuukauden ajan, entiselle virkamiehelle kertyy edelleen hänen palkkaluokkansa ja -tasonsa perusteella laskettuja vanhuuseläkeoikeuksia sillä edellytyksellä, että kyseisellä ajanjaksolla on maksettu henkilöstösääntöjen mukaista, kyseisen palkan perusteella laskettua vakuutusmaksua. Kokonaiseläke voi kuitenkin olla enintään henkilöstösääntöjen 77 artiklan toisessa kohdassa säädetyn enimmäismäärän suuruinen. Kyseinen ajanjakso katsotaan palvelusajaksi henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 5 artiklaa sovellettaessa. 8. Jollei henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevista 1 artiklan 1 kohdasta ja 22 artiklasta muuta johdu, 1 kohdassa säädettyä kuukausikorvausta saadessaan kuolleen entisen virkamiehen leskellä on oikeus, jos hän on ollut virkamiehen puolisona vähintään vuoden ajan ennen kuin tämän palvelussuhde toimielimessä päättyi, leskeneläkkeeseen, jonka määrä on 60 prosenttia siitä vanhuuseläkkeestä, johon entisellä virkamiehellä olisi ollut oikeus kuolinpäivänään, ilman palvelusaikaan tai ikään liittyviä ehtoja. Ensimmäisessä alakohdassa säädetty leskeneläkkeen määrä on vähintään henkilöstösääntöjen 79 artiklan toisessa kohdassa säädetyn suuruinen. Kyseisen eläkkeen määrä on kuitenkin enintään sen ensimmäisen vanhuuseläkesuorituksen suuruinen, johon entisellä virkamiehellä olisi ollut oikeus, jos hän olisi elossa ja käyttänyt oikeutensa edellä tarkoitettuun korvaukseen ja alkanut saada vanhuuseläkettä. Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä avioliiton kestoa koskevaa ehtoa ei sovelleta, jos virkamiehen ennen palvelussuhteen päättymistä solmimasta avioliitosta on syntynyt yksi tai useampia lapsia, joiden elatuksesta leski huolehtii tai on huolehtinut. Sama koskee tilannetta, jossa virkamiehen kuolema on aiheutunut jossain henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 17 artiklan toisen kohdan lopussa säädetyistä olosuhteissa. 9. Jos 1 kohdassa säädettyä korvausta saava virkamies kuolee, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan mukaisesti hänen huollettavanaan olevilla lapsilla on oikeus orvoneläkkeeseen henkilöstösääntöjen 80 artiklan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 21 artiklassa säädetyin ehdoin. 6

7 5 artikla Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä päivänä kuuta. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 7

8 LIITE 1 KORVAUSPROSENTTI Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa mainittu korvausprosentti määräytyy lähtöhetkellä lasketun virkamiehen iän ja virkaiän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti: Ikä Virkaikä vuotta vuotta vuotta vuotta vähintään 63 vuotta vuotta 60,0 % 60,0 % 60,0 % 62,0 % 64,0 % vuotta 60,0 % 60,0 % 62,0 % 64,0 % 66,0 % vuotta 62,0 % 64,0 % 66,0 % 68,0 % 70,0 % Vähintään 30 vuotta 64,0 % 66,0 % 68,0 % 70,0 % 70,0 % Iän ja virkaiän perusteella laskettu korvaus Ikä ja virkaikä lasketaan kyseisen virkamiehen todellisen lähtöpäivän perusteella. Jos näitä ehtoja sovelletaan painotetusti kaikkiin tällä hetkellä kyseeseen tuleviin virkamiehiin, keskimääräinen korvaus on enintään 62,5 prosenttia. 8

9 RAHOITUSSELVITYS 1. TOIMENPITEEN NIMI Komission uudistukseen kuuluvan välttämättömän työtehtävistä pois siirtämisen yhteydessä palvelussuhteen lopullisesti päättyessä maksettava korvaus (neuvoston asetus EHTY/ETY/EURATOM N:o.) 2. BUDJETTIKOHTA / -KOHDAT A-11 palveluksessa oleva henkilöstö A-1218 työtehtävistä pois siirretyn henkilöstön korvaukset ja lisät A-1230 työnantajan eläkemaksu RCAM:iin A-1290 työtehtävistä pois siirrettyyn henkilöstöön sovellettavat korjauskertoimet A-1291 erilaisten korvauksien mahdollinen mukauttaminen A-400 verotuotto A-401 henkilöstön eläkejärjestelmään maksamien maksujen tuotto A-403 tilapäisen maksun tuotto 3. OIKEUSPERUSTA Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 283 artikla 4. TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Toimenpiteen yleistavoite Toimenpiteen tarkoituksena on, että 600 sellaista virkamiestä, jotka joutuvat vuosina 2002, 2003 ja 2004 komission henkilöresurssien uudelleenjärjestelyjen kohteeksi ja jotka eivät kykene muuttamaan urasuuntauksiaan ja ottamaan hoitaakseen uusia työtehtäviä, voisivat siirtyä pois työtehtävistään komissiossa ennen tavanomaista eläkeikää. Kyseisten virkamiesten lähdettyä pitäisi voida ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä, joilla on vaadittavaa ammattitaitoa. 4.2 Toimenpiteen kesto ja sen uusimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt Työtehtävistä siirretään pois 600 virkamiestä kolmessa vaiheessa: 200 vuosina 2002, 2003 ja 2004 kunakin vuonna. Talousarviossa toimenpiteet tuntuvat pääasiassa vuosina Maksettavien korvausten summa alkaa tämän rahoitusselvityksen liitteessä kuvattujen keskimääräistä henkilöstöä koskevien laskelmien perusteella pienentyä vuodesta 2009, sitä mukaa kuin työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet saavuttavat eläkeiän ja täyttävät muut eläkkeelle siirtymisen 9

10 edellytykset. Korvaukset lakkaavat vuonna 2012, kun kyseiset virkamiehet siirtyvät eläkejärjestelmään. 5. MENOJEN JA TULOJEN LUOKITUS 5.1 Pakolliset määrärahat 5.2 Jaksottamattomat määrärahat 5.3 Oletettu tulolaji: korvauksesta pidätettävät maksut 6. MENO- / TULOLAJI Toimintatalousarvio hallintomenot: palvelussuhteen päättyessä maksettavat korvaukset, sairausvakuutusmaksu, korvauksesta pidätettävät maksut 7. RAHOITUSVAIKUTUKSET Perusoletuksena on, että toimi ei aiheuta muutoksia kokonaistalousarvioon. Siirtämällä 600 virkamiestä pois työtehtävistä (heidän työstä saamansa palkan ja työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen saamansa korvauksen aiheuttamien kustannusten erotus) saadaan säästöjä, joilla voitaisiin ottaa palvelukseen 273 uutta A/LA- ja B-ura-alueen virkamiestä. Kaiken kaikkiaan poistetaan 327 virkaa (600:n työtehtävistä pois siirretyn ja 273:n palvelukseen otetun erotus). Myöhemmin, vuodesta 2009 saadaan säästöjä. Vuosina korvausten summa pienenee vähitellen, sitä mukaa kuin työtehtävistä pois siirretty henkilöstö siirtyy eläkejärjestelmään. Näin saatu säästö on 327 poistettua virkaa arviolta vuonna Toimenpiteen kokonaiskustannusten laskentatapa ja kustannusten vuosittainen jakautuminen Tarkempi selvitys on tämän rahoitusselvityksen liitteessä. Rahoitusselvityksen viittauksilla palkkaluokkiin A3, A4, A5 ja A7 tarkoitetaan sekä A- että LA-uraaluetta. Seuraavassa taulukossa on eritelty työtehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten profiili, vuosina 2002, 2003 ja 2004 pois siirrettävien määrä, palveluksessa olevan virkamiehen aiheuttamat vuotuiset kustannukset, pois siirretyn virkamiehen aiheuttamat vuotuiset kustannukset, yhden virkamiehen pois siirtämisestä saatu säästö ja korvauksen kesto (ennen siirtymistä eläkejärjestelmään): tävistä siirrettyjen profiili poistyötehtävistä pois siirrettyjä uksessa olevien ehtävistä pois ehtävistä pois kustannukset siirrettyjen kustannukset siirtämisellä saatu säästö auksen kesto v 2 kk v v 9 kk v v nsä

11 Seuraavassa taulukossa on kuvattu talousarviotilanne koko sillä ajanjaksolla, jonka aikana työtehtävistä pois siirretyille maksetaan korvausta. Taulukossa on seuraavat palstat: työtehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten lukumäärä maksettavien korvausten lukumäärä kustannukset, jos työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet olisivat jääneet palvelukseen maksettavien korvausten kustannukset työtehtävistä pois siirtämisen ansiosta saatu säästö. uosi ehtävistä pois siirrettyjen virkamiesten lukumäärä aksettavien korvausten lukumäärä luksessa olevienkorvauksista kustannukset aiheutuvat kustannukset tehtävistä pois siirtämisellä saatu säästö Uuden A7-palkkaluokan virkamiehen vuotuiset talousarviokustannukset ovat euroa ja uuden B5-palkkaluokan virkamiehen euroa (kustannuksiin on sisällytetty urakehityksen mukainen korjauskerroin tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla). Siirrettäessä 600 virkamiestä pois työtehtävistä vapautuu varoja, joilla voidaan siis ottaa palvelukseen 273 uutta virkamiestä (182 A7-palkkaluokan ja 91 B5-palkkaluokan virkamiestä). Kyseisten palvelukseen otettujen uusien virkamiesten vuotuiset talousarviokustannukset ovat kokonaisuudessaan euroa. A7/3 B5/3 Yhteensä iset kustannukset virkamiestä kohti ukseen otettujen lukumäärä ukseen otettujen vuotuiset kustannukset PETOSTENVASTAISET TOIMENPITEET Ei merkitystä. 9. KUSTANNUSTEHOKKUUSANALYYSIN OSATEKIJÄT Katso 7.1 kohta. 11

12 10. HALLINTOMENOT (YLEISEN TALOUSARVION PÄÄLUOKKA III, A- OSA) 10.1 Vaikutus henkilöstön määrään ADMIN.B.6-yksikkö tarvitsee työtehtävistä pois siirtämistä varten lisäresursseja arviolta yhden C-ura-alueen virkamiehen verran Lisähenkilöstön rahoituksellinen kokonaisvaikutus Ei ole Toimenpiteeseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvien muiden kulujen kasvu, etenkin komiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokouskulut Ei ole. 12

13 RAHOITUSSELVITYKSEN LIITE TALOUSARVION NEUTRALITEETIN LASKENTAPERUSTA Tässä liitteessä esitetään rahoituslaskelmassa esitettyjen tekijöiden laskentaperusteet. Peruslähtökohtana on se, että toimi ei aiheuta muutoksia kokonaistalousarvioon. Laskentamenetelmällä selvitetään, paljonko säästöä saadaan siirtämällä 600 virkamiestä pois työtehtävistä (heidän työstä saamansa palkan ja työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen saamansa korvauksen aiheuttamien kustannusten erotus) ja montako uutta virkamiestä voidaan säästöjen ansiosta ottaa palvelukseen. Tätä mallia sovelletaan korvauksen keston ajan siihen asti, kun työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet siirtyvät eläkejärjestelmään. Oletus 1: Työtehtävistä pois siirrettävä henkilöstö Kyseessä on 600 enimmäkseen "uransa loppupuolella olevaa" virkamiestä, jotka tällä hetkellä kyseeseen tulevien virkamiesten osalta jakautuvat seuraavasti: Yht. A/LA3-virkamiehet A/LA4 A/LA5-virkamiehet B1 B2-virkamiehet C1 C2-virkamiehet D1 D2-virkamiehet Yhteensä Tämän liitteen viittauksilla palkkaluokkiin A3, A4, A5 ja A7 tarkoitetaan sekä A- että LA-uraaluetta. Oletus 2: Työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten keskimääräinen profiili Kustannukset on laskettu seuraaville tyyppiprofiileille: profiili A3: A3/3-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 32-vuotiaana profiili A4 A5: A4/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 32-vuotiaana profiili B1 B2: B1/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 30-vuotiaana profiili C1 C2: C1/2-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 28-vuotiaana profiili D1 D2: D1/5-virkamies, naimisissa, ei huollettavia lapsia, palvelukseen 30-vuotiaana. Kyseiset työntekijät ovat yli 55-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä on 58,6 vuotta. Painotettu keski-ikä on 57 vuotta. Oletus 3: Palvelukseen otettavien uusien virkamiesten keskimääräinen profiili Työtehtävistä pois siirretyt virkamiehet korvataan A- ja B-palkkaluokkien virkamiehillä (nykyisen virkamiesten jakauman mukaisesti eli noin kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-virkamiehiä). Heidät otetaan palvelukseen peruspalkkatasolle (A7/3 ja B5/3), ja oletetaan, että he ovat naimisissa ja heillä on yksi huollettavana oleva lapsi. 13

14 Oletus 4: Keskimääräinen korvaustaso Sovellettaessa painotetusti asetuksen liitteen 1 ehtoja kaikkiin niihin virkamiehiin, jotka tällä hetkellä voisivat tulla kyseeseen (täyttävät ikään ja virkaikään liittyvät kriteerit), keskimääräinen korvaustaso on 62,5 prosenttia. Laskelmissa käytetään kyseistä korvaustasoa. Oletus 5: Muut laskelmissa käytetyt oletukset Määrissä (palkan, korvauksen jne.) otetaan huomioon 2,5 prosentin oletusindeksi suhteessa nykyisiin määriin (nykyisen menetelmän mukainen mukautus vuonna 2000 ja päivitys vuoden 2001 puolivälissä). Työssä olevan henkilöstön palkkatuloon sisältyvän ulkomaankorvauksen aste on arviolta 12 prosenttia (se on asteiden 0 %, 4 % ja 16 % keskiarvo ja riippuu yksilökohtaisista tilanteista). Työtehtävistä pois siirrettävän henkilöstön palkkatuloon sovellettava arvioitu korjauskerroin on 105 (riippuen siitä, mihin työtehtävistä pois siirretty henkilöstö asettuu asumaan). Työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu säästö Seuraavassa taulukossa on eritelty vuotuiset talousarviokustannukset virkamiestä kohti ennen työtehtävistä pois siirtämistä: Vuotuiset talousarviokustannukset palvelussuhteessa olevaa virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Peruspalkka Kotitalouslisä Sihteerikorvaus Ulkomaankorvaus Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Tilapäinen maksu Henkilökohtainen eläkemaksu Kustannukset virkamiestä kohti Seuraavassa taulukossa on eritelty vuotuiset talousarviokustannukset virkamiestä kohti työtehtävistä pois siirtämisen jälkeen (palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kustannukset eivät ole lisäkustannuksia vaan ennakoituja kustannuksia, eikä niitä ole otettu mukaan laskelmaan): Vuotuiset talousarviokustannukset työtehtävistä pois siirrettyä virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Korvaus Kotitalouslisä Korjauskerroin Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Henkilökohtainen eläkemaksu Kustannukset virkamiestä kohti

15 Seuraavassa taulukossa on eritelty työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu vuotuinen säästö (yhden virkamiehen työtehtävistä pois siirtämisestä saatu säästö ja kokonaissäästö): Työtehtävistä pois siirtämisestä talousarvioon saatu vuotuinen säästö Kustannukset työssä olevaa virkamiestä kohti Kustannukset työstä pois siirrettyä virkamiestä kohti A3/3 A4/2 B1/2 C1/2 D1/5 Yhteensä Säästö virkamiestä kohti Työstä pois siirrettävien virkamiesten määrä Kokonaissäästö talousarviossa Kokonaissäästö talousarviossa on euroa. Uusien palvelukseen otettavien virkamiesten kustannukset ja palvelukseenottomahdollisuudet Seuraavassa taulukossa on eritelty keskimääräiset vuotuiset talousarviokustannukset jokaista uutta virkamiestä kohti (korjauskertoimessa otetaan huomioon urakehitys tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana; laskelmassa ei ole mukana työn aloittamiseen liittyviä kustannuksia): Vuotuiset talousarviokustannukset jokaista uutta virkamiestä kohti A7/3 B5/3 Peruspalkka Kotitalouslisä Huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä Koulutuslisä Ulkomaankorvaus Työnantajan eläkemaksu RCAM:iin Yhteisöille suoritettava vero Tilapäinen maksu Henkilökohtainen eläkemaksu Lähtökustannukset kokonaisuudessaan Uraan liittyvä korjauskerroin 1,06 1,06 Kustannukset virkamiestä kohti uuden virkamiehen palvelukseen ottamisesta aiheutuvat vuotuiset talousarviokustannukset (kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-ura-alueelta) vastaavat työtehtävistä pois siirtämisestä vuosittain talousarvioon saatuja säästöjä: 15

16 Uusien virkamiesten palvelukseen ottamisesta aiheutuvat vuotuiset talousarviokustannukset Talousarviokustannukset virkamiestä kohti A7/3 B5/3 Yhteensä Palvelukseen otettujen määrä Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat talousarviokustannukset virkamiehen työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta voidaan ottaa palvelukseen 273 uutta virkamiestä, joista kaksi kolmannesta A/LA- ja yksi kolmannes B-ura-alueelta. 16

17 PERUSTELUT Euroopan unionin kehittyminen Maastrichtin sopimuksen jälkeen on laajentanut neuvoston toiminta-alaa. Se on myös johtanut erityisrakenteiden ja -menetelmien luomiseen Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöön panemiseksi. Muutokset ovat lisänneet pääsihteeristön tehtäviä, jotka ulottuvat konferenssisihteeristön tehtäviä laajemmalle. Pysyville edustajille 18. huhtikuuta 2001 osoittamassaan kirjeessä neuvoston pääsihteeristö esitteli yksityiskohtaisesti mukauttamisprosessin, johon se aikoo ryhtyä, ja mukauttamisessa käytettävät keinot. Liikkuvuus-, koulutus- ja tiedotuspolitiikka nousevat henkilöstöpolitiikassa entistäkin keskeisempään asemaan osana kokonaisstrategiaa, jolla pyritään nykyaikaistamaan työmenetelmiä ja -välineitä, lisäämään motivaatiota, tarjoamaan lisäkoulutusta ja suunnittelemaan henkilöresurssien tarvetta ja urakehitystä. Jatkuva tehokkaimman uuden teknologian käyttöönotto, yksiköiden uudelleenjärjestely, pääsihteeristön tehtävien ja velvollisuuksien kasvaminen ja monipuolistuminen, työmenetelmien kehittyminen, suositus tasapainottaa henkilöstön jakautumista ja erittäin laaja turvautuminen henkilöstön uudelleenjärjestelyyn ovat kaikki tekijöitä, jotka vaativat pääsihteeristön henkilöstöltä jatkuvia sopeutumisponnistuksia ja jatkuvaa (uudelleen)koulutusta. Prosessilla on kuitenkin väistämättä rajansa. Osa henkilöstöstä ei enää kykene omaksumaan uusien velvollisuuksien ja tehtävien edellyttämiä lisätaitoja ja/tai niiden vaatimuksia paremmin vastaavia taitoja. Pääsihteeristö katsoo sen vuoksi olevan tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla virkamiehet siirretään pois työtehtävistä niin kuin esitetään komission omiin yksiköihin sovellettavassa komission ehdotuksessa, joka on parhaillaan neuvoston tarkasteltavana. Neuvoston pääsihteeristön virkamiesten työtehtävistä pois siirtämiseen sovelletaan samoja edellytyksiä kuin komission henkilöstöön, eikä niillä ole vaikutusta talousarvioon. Neuvoston pääsihteeristö on arvioinut työtehtävistä pois siirrettävien virkamiesten määräksi 94, ja se on tarkoitus jakaa kolmelle vuodelle. Tämän ehdotuksen tavoittena on näin ollen antaa lupa 94 neuvoston pääsihteeristön virkamiehen siirtämiseen pois työtehtävistä vuosina (12 A-, 22 LA-, 8 B-, 44 C-, et 8 D-ura-alueen virkamiestä). Ehdotetun toimen yhteydessä kokonaistalousarvio pysyy vakiona, ja työtehtävistä pois siirtämisen tuomien säästöjen ansiosta (täysimääräisten palkkojen aiheuttamien kustannusten ja lähtökorvausten aiheuttamien kustannusten erotuksella) olisi voitava ottaa palvelukseen noin 46 uutta virkamiestä. 17

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) L 189/112 Euroopan unionin virallinen lehti 27.6.2014 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 658/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2012 COM(2012) 619 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot