MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Gasum Oy

2 1(11) GASUM OY:N MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Näitä Gasum Oy:n Maakaasutoimitusten yleisiä ehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan, jäljempänä Ostaja, väliseen kaasukaupan energiamyyntiin ja siirtopalveluun alkaen toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan kaasuun ja muuhun kaasuun, jos kaasua voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa. Näiden ehtojen sisällysluettelon kohtia 2, 4 ja 5 sovelletaan pelkästään maakaasuun. Gasum varaa oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen perustellusta syystä tarvittaessa. Järjestelmävastuun toteuttamisesta julkaistaan erilliset "Gasum Oy; Järjestelmävastaavan asettamat ehdot järjestelmävastuun toteuttamiseksi". Sisällysluettelo 1. Määritelmiä Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset Maakaasun luovutus ja vastaanotto Maakaasun laatu Määrien ennakointi ja vahvistaminen Ehdot ennakkosiirrolle Määrien toteaminen Laskutus Korvaus varapolttoaineen käytöstä Ylivoimainen este Vahinkojen korvaaminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Voimassa olevan sopimuksen purkaminen tai päättäminen... 10

3 2(11) 1. Määritelmiä 1.1. Absoluuttisen paineen yksikkö on (bara) Avoin toimitus; maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalle maakaasun käytön ja kiinteiden maakaasutoimitusten välisen erotuksen Ennakkosiirto; vuosittain vahvistettavien siirtotehojen ylittävien kiinteiden maakaasutoimitusten siirto Hajustus; Hajustus suoritetaan käyttäen tetrahydrotiofeenia (THT) tai vastaavaa hajustusainetta. Hajustus suoritetaan keskitetysti tai toimituskohdekohtaisesti Kalorimetrinen lämpöarvo on se lämpömäärä, joka syntyy kun yksi (1) normaalikuutiometri maakaasua palaa täydellisesti ilman kanssa 1,01325 bara vakiopaineessa ja kun kaikki palamisen aikana muodostunut vesi kondensoituu peruslämpötilassa 25 o C (MJ/m 3 n) Kastepiste on se lämpötila, jossa alkaa kondensaattien erottuminen maakaasusta ( o C) Kaukovalvonta suoritetaan Gasumin tietoliikennelaitteilla ja niiden välityksellä ja siinä siirretään paineenvähennys- ja määrämittausasemien valvonta- ja määrätiedot Gasumin tietojärjestelmiin Kiinteä toimitus; maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalle kullekin tasejaksolle ennalta sovitun maakaasumäärän Maakaasu on Järjestelmävastaavan ehtojen määrittelyn mukaisesti maaperästä saatava, pääasiassa metaania ja muita kevyitä hiilivetyjä sisältävä kaasuseos Liittymissopimus on sopimus, jolla Ostaja ja Gasum sopivat maakaasun käyttökohteen, varastointikohteen, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitoksen tai erillisen linjan liittämisestä Gasumin siirtoverkkoon. Näissä ehdoissa liittymissopimuksella tarkoitetaan myös sopimusta, jolla Ostaja ja Gasum sopivat maakaasun jakeluverkon liittämisestä Gasumin siirtoverkkoon Maakaasun paineenvähennys- ja määrämittausasema on laitteisto, jossa maakaasun paine säädetään Ostajan tarpeita vastaavaksi ja käyttöön sopivaksi sekä suoritetaan maakaasun määrämittaus laskutusta varten Maakaasun siirtoputkisto on osa Gasumin maakaasun siirtoverkkoa, jonka kautta Gasum siirtää maakaasua Ostajan käyttöön tai Ostajan jakeluverkkoon Maakaasun siirtopalvelulla tarkoitetaan siirtoverkon haltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa maakaasun siirron vastiketta vastaan siirtoverkon haltijan siirtoverkossa Maakaasun toimitussopimus on Ostajan ja Gasumin välinen sopimus, joka sisältää maakaasuenergian ja siirtopalvelujen myynnin ja ostamisen ehtoineen Maakaasutoimituksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä maakaasuenergian toimituksen että maakaasun siirtopalvelun siirron verkkopalveluineen Ostajalle Nesteytetty maakaasu (LNG) on nestemäisessä muodossa olevaa maakaasua, joka höyrys-

4 3(11) tetään käyttöön otettaessa takaisin kaasuksi Normaalikuutiometri (m 3 n) on se kaasumäärä, jonka tilavuus normaalitilassa (0 o C, 1,01325 bara) on yksi (1) kuutiometri Ostaja on maakaasun käyttäjä tai käyttöpaikan haltija tai jakeluverkon haltija, jonka kanssa Gasum solmii maakaasun toimitussopimuksen Paine, maakaasun paine ilmoitetaan ylipaineena (bar) Paineistettu maakaasu (CNG) on korkeapaineista, pääasiassa liikennekäyttöön tarkoitettua maakaasua Peruskaasu: Tasejakson aikana käytetyn Yleistariffin vuosituotteen ja kuukausituotteen summa, sekä kaikki kaasu Pienkulutustariffissa määritellään peruskaasuksi Perussiirto; Vuotuisen siirtotehon rajaan saakka siirtomäärää kutsutaan perussiirroksi Seoskaasu on maakaasua korvaava kaasumainen polttoaine, propaanin ja ilman seos sellaisessa suhteessa, että se soveltuu polttoteknisesti suoraan maakaasua korvaavaksi polttoaineeksi Siirtoverkon haltija on Gasum, jolla on hallinnassaan maakaasun siirtoverkko ja joka harjoittaa luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa Tasejakso on Järjestelmävastaavan ehtojen määrittelyn mukaisesti Energiaviraston määrittämä ajanjakso, jona aikana toimitusmäärät rekisteröidään keskimääräisinä; tasejakson pituus on yksi tunti Tehollinen lämpöarvo on se lämpömäärä, joka syntyy kun yksi (1) normaalikuutiometri maakaasua palaa täydellisesti ilman kanssa 1,01325 bara vakiopaineessa ja kun kaikki palamisen aikana muodostunut vesi jää kaasumaiseksi peruslämpötilassa 25 o C (MJ/m 3 n) Toimituskohde on Ostajan ja Gasumin välinen paikka, paineenvähennys- ja/tai määrämittausasema, jossa maakaasu toimitetaan ja luovutetaan Ostajan käyttöön tai edelleen siirrettäväksi Uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva kaasu on biomassasta termisesti valmistettavaa biokaasua, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua sekä mädättämällä syntyvää biokaasua (MKML 1. luku 3 13).

5 4(11) 2. Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset 2.1. Ostaja ja Gasum tekevät keskenään kirjallisen maakaasun toimitussopimuksen, joka sisältää maakaasun siirtoon ja energiakauppaan liittyvät toimitusehdot. Maakaasun toimitussopimus perustuu voimassa olevaan hinnoittelujärjestelmään, järjestelmävastaavan asettamiin ehtoihin järjestelmävastuun toteuttamisesta sekä näihin Gasumin maakaasutoimitusten yleisiin ehtoihin Maakaasun toimitussopimus voidaan tehdä Gasumin ja Ostajan kesken silloin, kun Gasumin ja Ostajan kesken on voimassa oleva liittymissopimus kyseiseen toimituskohteeseen tai Ostajalla on osoittaa käyttö- tai muu hallintaoikeus ko. liittymissopimukseen Maakaasutoimitusten aloittamisen edellytyksenä on voimassaolevien maakaasun liittymis- ja toimitussopimusten lisäksi, että Ostajan maakaasun käyttöpaikka tai jakeluverkko täyttää siirtoverkon haltijan asettamat, tarpeelliset, toimituskohteeseen liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä maakaasun käyttöä ja laitteita koskevat turvallisuusmääräykset ja säädösten asettamat vaatimukset Maakaasun toimitussopimus, joka sisältää siirron ja energiakaupan, tehdään hinnoittelujärjestelmän voimassaoloajaksi, ellei asiasta toisin sovita 2.5. Maakaasun toimitussopimukseen kirjatun hinnoittelun voimassaolo-aika on aina sama kuin sen hinnoittelujärjestelmän yksikköhintojen ja maksujen voimassaoloaika, johon hinnoittelu perustuu 2.6. Toimitussopimukseen kirjattu hinnoittelu muuttuu ilman eri ilmoitusta aina uusien vahvistettujen hintojen tai uuden hinnoittelujärjestelmän mukaiseksi voimaantulopäivämäärästä lähtien vastaamaan uutta hinnoittelua ja toimitusehtoja 2.7. Ostaja voi ostaa maakaasua ja maakaasun siirtopalveluja omiin eri toimituskohteisiinsa vaihtoehtoisesti joko toimituskohdekohtaisilla sopimuksilla tai yhdellä toimitussopimuksella 2.8. Maakaasun syöttäminen siirtojärjestelmään edellyttää sopimusta verkonhaltijan kanssa, sekä Järjestelmävastaavan ehdoissa mainittujen vaatimusten täyttymistä. 3. Maakaasun luovutus ja vastaanotto 3.1. Toimitettava maakaasu ja siirtopalvelu katsotaan Gasumin puolesta luovutetuksi ja Ostajan puolesta vastaanotetuksi, kun se on todettu toimituskohteen mittalaitteilla ja siirtynyt toimituskohteessa mittausaseman määrämittareiden läpi Maakaasutoimituksiin liittyvä vahinkovastuu siirtyy Gasumilta Ostajalle, kun maakaasu siirtyy Gasumin omistamasta siirtoputkistosta Ostajan putkistoon. Gasum vastaa siirtoverkonhaltijana siitä, että siirtoverkkoon syötetyn ja sieltä luovutetun kaasun laatu vastaa järjestelmävastaavan ehdoissa mainittua laatuvaatimusta vahinkovastuun siirtymisen hetkellä. Mikäli kaasun laatu on vastannut järjestelmävastaavan ehdoissa mainittua laatuvaatimusta vahinkovastuun siirtymisen hetkellä, Gasum ei vastaa Ostajan putkistossa olevan tai sieltä loppukäyttäjälle luovutetun kaasun laadusta, koska Ostajan putkistoon luovutetun kaasun laatu voi muuttua Gasumista riippumattomista syistä Maakaasun luovutuspaine sovitaan toimituskohteittain. Luovutuspaine on normaalisti korkeintaan 24 bar ylipainetta. Suurempi luovutuspaine on mahdollinen erikseen sovittaessa erillistä painemaksua vastaan.

6 5(11) 3.4. Maakaasun luovutuslämpötila on 0 o C o C toimituskohteessa paineensäätö- ja määrämittausasemalla Gasum toimittaa pääsääntöisesti maakaasun hajustettuna Ostajan käyttöön. Maakaasu voidaan toimittaa kuitenkin hajustamattomana, mikäli se on Gasumin puolelta teknisesti mahdollista ja mikäli Ostaja on saanut Turvatekniikan keskukselta Maakaasuasetuksen 6 luku 27 mukaisen luvan hajustamattoman maakaasun käyttöön Mikäli maakaasun luovutuspaine tai -lämpötila muuttuu ylivoimaisen esteen, etukäteen ilmoitettujen korjaustöiden tai Ostajasta johtuvien syiden takia, Gasum ei ole vastuussa edellä mainituista muutoksista johtuvista häiriöistä Gasumilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää maakaasun toimitus tai rajoittaa sitä, mikäli se on tarpeellista maakaasun toimittamiseen tarvittavien laitteiden tarkastuksen, korjauksen, huollon, muutostyön tai muun vastaavan toimenpiteen suorittamiseksi. Jos keskeytys on ennakolta Gasumin tiedossa, neuvottelevat sopijapuolet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja pyrkivät ajoittamaan tarvittavat toimenpiteet huomioiden kummankin sopijapuolen edut. 4. Maakaasun laatu 4.1. Gasum vastaa siitä, että Imatran vastaanottoaseman kautta Suomeen toimitettavan maakaasun koostumus ei ylitä kohdan 4.2 mukaisia raja-arvoja vahinkovastuun siirtymisen hetkellä Ostajalle kohdan 3.2 mukaisesti Maakaasun koostumuksen raja-arvot: metaani minimi 85 mol-% etaani maksimi 5 mol-% propaani ja raskaammat hiilivedyt maksimi 4 mol-% typpi maksimi 2 mol-% happi jälkiä hiilidioksidia maksimi 2,5 mol-% Rikkipitoisuus rikkivety merkaptaanirikki kokonaisrikki maksimi 15 mg/m 3 n maksimi 25 mg/ m 3 n maksimi 100 mg/ m 3 n Vesikastepiste 40 bar paineessa talvella korkeintaan kesällä korkeintaan 5 o C + 0 o C 4.3. Maakaasun koostumus määritetään Imatran vastaanottoasemalla otetuista näytteistä ja lämpöarvot lasketaan standardin ISO-6976 mukaisesti Gasumin toimesta Maakaasun siirtojärjestelmään voidaan syöttää kaasua myös muualta kuin Imatran vastaanottoasemalta, jolloin kaasun koostumuksen tulee vastata Järjestelmävastaavan asettamissa ehdoissa määriteltyä kaasun laatua.

7 6(11) Kaasun laadun analysoinnin, sekä laadun määrityksen periaatteen tulee perustua Järjestelmävastaavan asettamiin ehtoihin Ostajalla on oikeus saada tietoa Gasumin laatuun liittyvistä mittauksista. 5. Määrien ennakointi ja vahvistaminen 5.1. Ostaja tilaa Gasumilta marraskuun 30. päivään mennessä seuraavan kalenterivuoden siirtotehon sekä maakaasuenergian, vuosituotteen myyntitehon ja kuukausituotteen myyntitehon maakaasun toimitussopimuksessa määritellyllä tavalla. Gasum vahvistaa siirtotehon sekä maakaasuenergian ja myyntitehon määrät kirjallisesti joulukuun 15. päivään mennessä Ostaja antaa Gasumille ennakkoilmoituksen seuraavan kalenterivuoden maakaasuenergian määristä mennessä Ostaja antaa Gasumille pyydettäessä tarkempia tietoja maakaasun siirtokapasiteetin ja energiakäytön tarpeistaan ja poikkeavista viikko- ja vuorokausivaihteluista Sellaisista jommankumman sopijapuolen toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa maakaasutoimitusten tai siirtopalvelujen käytön keskeytymisen tai sovittujen maakaasumäärien tai siirtopalvelujen tehovarausten muuttumisen, neuvottelevat sopijapuolet keskenään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja pyrkivät ajoittamaan tarvittavat toimenpiteet huomioiden kummankin sopijapuolen edut. 6. Ehdot ennakkosiirrolle 6.1. Ostaja on velvollinen sopimaan jälkimarkkinavälittäjän tai maakaasukauppojen välittäjän kanssa maakaasun kaupankäyntiehdoista käytäessä kauppaa kiinteinä toimituksina Maakaasun ennakkosiirtoon ovat oikeutettuja kaikki Ostajat, jotka eivät ole Gasumin M2014 hinnoittelujärjestelmän Pienkulutustariffin piirissä Kiinteisiin toimituksiin liittyvät siirtovelvollisuudet siirtoverkossa tulee toimitusten osapuolten esittää hyväksyttäväksi Gasumille ennen toimituksesta päättämistä. Gasum selvittää jälkimarkkinavälittäjältä tai maakaasukauppojen välittäjältä tiedon saatuaan verkon siirtokyvyn ja vahvistaa kauppoihin liittyvän siirron. Gasumilla on oikeus olla hyväksymättä ja vahvistamatta kauppoihin liittyvää siirtoa, jos verkon siirtokyky, verkon ylläpito, järjestelmävastaavan määräys tai maakaasun saatavuus sitä edellyttää Kaikki siirtoverkossa siirrettävät maakaasun kiinteät toimitukset tulee ilmoittaa Gasumille määräaikaan mennessä verkon siirtokyvyn laskemista ja taseselvitystä varten (KTMa 974/2000) Gasum vahvistaa sovittujen maakaasun kiinteiden toimitusten sisältämän ennakkosiirron Ennakkosiirrosta veloitetaan toimituskohdekohtainen siirtomaksu (M2014, kohta 2.3.3) ja ennakkosiirtomaksun lisäosan lisäosa mitatun käytön mukaan. Kiinteiden toimitusten ylittävältä osalta veloitetaan siirtomaksu ja lisäsiirtomaksun lisäosa mitatun käytön mukaan Mikäli Ostajan tilaama vuotuinen siirtoteho on suurempi tai yhtä suuri kuin kiinteiden toimitusten yhteismäärä, niin ennakkosiirtoa ei tarvita. Ostajan tilaaman vuotuisen siirtotehon ollessa pienempi kuin kiinteiden toimitusten yhteismäärä, niin ennakkosiirron määrä on kiinteiden toimitusten yhteismäärän ja tilatun vuotuisen siirtotehon erotus.

8 7(11) 6.8. Gasum laskee ja vahvistaa tasejaksoittain ennakkosiirron määrän ja tarpeen Ennakkosiirto yhdessä perussiirron kanssa ei saa ylittää maakaasun liittymissopimuksessa määriteltyä Ostajan toimituskohteiden mitoitustehoja Niille Ostajille, jotka eivät ole M2014 hinnoittelujärjestelmän piirissä, ennakkosiirto lasketaan toimitussopimuksessa sovitun tai tilatun vuotuisen siirtotehon ylittävältä osalta. Ennakkosiirrosta veloitetaan näiltä Ostajilta toimitussopimuskohtaisesti laskettu määrillä painotettu toimituskohdekohtainen siirtomaksu (M2014, kohta 2.3.3) ja ennakkosiirtomaksun lisäosa (M2014) mitatun käytön mukaan. 7. Määrien toteaminen 7.1. Ostajalle toimitetut kaasumäärät todetaan siirtoverkon haltijan, Gasumin, omistamilla ja yllä- pitämillä mittalaitteilla. Mitattavia suureita ovat kaasun tilavuusvirta tai massavirta, paine ja lämpötila. Mitattu tilavuusvirta muunnetaan normaalikuutiometreiksi määrämittareiden yhteyteen asennettujen muunninlaitteiden tai jälkikäteen suoritettavan manuaalisen laskennan avulla, missä Ostajan käyttämät kaasumäärät lasketaan yksittäisten prosessimittausten perusteella. Manuaalista laskentaa käytetään mm. laitevaurioiden aikana käytettyjen kaasumäärien arviointiin Määrämittauslaitteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kaasumäärien kaupalliseen todentamiseen. Mittaustietojen käyttäminen muuhun tarkoitukseen tapahtuu osapuolen omalla vastuulla Kaukovalvottujen toimituskohteiden tilavuusvirtana (m 3 n/h) todetut kaasumäärät siirretään määräkirjanpitoon tuntikulutuksiksi Gasumin omistaman ja ylläpitämän kaukovalvontajärjestelmän avulla. Toimituskohteiden mittarilukemien ja kaukovalvonnan pulssitulostuksen keskinäinen yhtäpitävyys tarkistetaan yksi (1) kertaa kalenterivuodessa tapahtuvalla manuaalisella mittariluennalla. Mahdolliset hyvitykset tai lisäveloitukset tehdään mittariluentaa seuraavan laskutuskauden peruskaasun hinnalla Suurimmat sallitut virheet kaasun mittauslaitteille määritellään valtioneuvoston asetuksessa (211/2012) mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista Mikäli jompikumpi sopijapuoli epäilee mittalaitteiden toiminnan tai mittaustulosten luotettavuutta, on tästä välittömästi ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Molemmat sopijapuolet ryhtyvät viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen vian tai virheellisyyden poistamiseksi. Aikaisemmat mittaustulokset ja laskutus oikaistaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaisesti ja -määräisesti. Mikäli Ostaja ja Gasum eivät pysty toteamaan mittausvian tai -virheen alkamisen ajankohtaa, suoritetaan laskutuksen oikaisu siten, että oletetaan vian tai virheen jatkuneen kaksi (2) viikkoa todetun suuruisena. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa. Tarkistustoimenpiteiden kustannuksista vastaa Gasum. Mikäli ilmoitus on Ostajan tekemä ja osoittautuu aiheettomaksi, niin Ostaja vastaa toimenpiteestä aiheutuneista kustannuksista Mikäli mittauksia ei mittareiden kalibroinnin tai jonkin muun syyn takia voida suorittaa normaalisti, sovitaan tällaisina aikoina sovellettava mittaustapa erikseen Määrämittauslaitteistojen varmentaminen ja huolto tehdään lakien ja asetusten, sekä siirtoverkon haltijan Gasumin huolto-ohjeiden mukaisesti.

9 8(11) 8. Laskutus 8.1. Maakaasutoimitusten laskutuskausi on kalenterikuukausi Maakaasutoimitusten siirron kiinteät maksut laskutetaan laskutuskausittain etukäteen. Sovitun kaasumäärän tai siirtopalvelun käyttämättä jättäminen ei vapauta Ostajaa kiinteiden siirtomaksujen maksamisesta Toimitettuihin maakaasumääriin perustuvat, muuttuvat siirto- ja energiamaksut laskutetaan laskutuskausittain jälkikäteen, kun asianomaisen laskutuskauden energia- ja siirtomäärät on todettu huomioiden kiinteiden toimitusten määrät Ostaja maksaa Gasumille siirtoverkon taseselvitysmaksun kaikesta käyttämästään maakaasusta siirtomäärien mukaisesti laskettuna. Siirtoverkon taseselvitysmaksu sisältyy voimassa olevan hinnoittelujärjestelmän siirtomaksuihin Maakaasun koostumus ja lämpöarvo määritellään Imatran vastaanottoasemalla ja tarvittaessa myös paikallisesti siirtoverkoston alueella. Kun kaasua syötetään maakaasun siirtojärjestelmään Imatran vastaanottoaseman lisäksi myös muusta paikasta, tehdään kyseisen syötön vaikutusalueella kaasun koostumuksen analysointi ja lämpöarvon määritys myös paikallisesti. Paikallinen analysointi tehdään joko maakaasun paineenvähennys-, määrämittausasemakohtaisesti tai yhdessä, alueen kaasunsyöttöä määrittävässä alueellisessa syöttöpisteessä tai laskennallisesti. Lämpöarvot lasketaan standardin ISO-6976 mukaisesti. Kaasumäärien päivittäisessä valvonnassa mitatut kaasumäärät muunnetaan energiaksi käyttämällä edelliselle vuorokaudelle määritettyä lämpöarvoa. Lämpöarvona käytetään Imatran vastaanottoasemalla määritettyä lämpöarvoa tai tarvittaessa paikallisesti määritettyä lämpöarvoa. Laskutuksessa tilavuus- tai massavirtana mitatut kaasumäärät muunnetaan energiaksi käyttäen kyseessä olevan laskutuskauden lämpöarvoa. Lämpöarvona käytetään Imatran vastaanottoasemalla määritettyä lämpöarvoa. Laskutuskauden lämpöarvona käytetään kalenterikuukauden päivittäisten tehollisten lämpöarvojen aritmeettista keskiarvoa (MJ/m 3 n), jonka lukuarvossa on kolme (3) desimaalia. Kaasun koostumuksen ja lämpöarvon määrityksen tapahtuessa paikallisesti mitatut kaasumäärät muunnetaan tasejaksoittain energiaksi käyttämällä kunkin tasejakson lämpöarvoa. Tasejaksoittain laskettuja arvoja käytetään sekä kaasutoimitusten päivittäisessä valvonnassa että laskutuksessa. Lukuarvo ilmoitetaan kolmella (3) desimaalilla Maakaasu voidaan toimittaa verottomasti maakaasun rekisteröidylle käyttäjälle. Rekisteröitymättömien käyttäjien maakaasu laskutetaan valmisteverollisena ja huoltovarmuusmaksullisena Kaikkien laskujen maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Yliajalta peritään kulloinkin voimassa oleva yleisen korkolain mukainen viivästyskorko Ostajan on vaadittaessa asetettava vakuus maakaasun toimitussopimukseen perustuvien maksujen suorittamiseksi.

10 9(11) 8.9. Mikäli Ostajan heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta johtuen (mm. luottoluokituksen heikentyminen ja/tai usein toistuvat maksuviiveet) Gasum katsoo, että sillä on perusteltua aihetta epäillä saataviensa täyden suorituksen vaarantuvan, Gasumilla on oikeus muuttaa toimitussopimuksen laskutuskäytäntö ennakkolaskutukseen perustuvaksi. Ennakkolaskutuksen laskutuskausi voi olla lyhyempi kuin kohdassa 8.1 määritetty. Ennakkolaskutettavat summat perustuvat Ostajan voimassa olevaan maakaasutilaukseen sekä Gasumin arvioimiin Ostajan käyttämiin kuukausittaisiin maakaasumääriin. 9. Korvaus varapolttoaineen käytöstä 9.1. Mikäli maakaasun käyttö keskeytyy tai rajoittuu Gasumin laitteista johtuvista syistä, niin Ostaja ja Gasum sopivat varapolttoaineen käytöstä Ostaja käyttää puuttuvan maakaasun korvaamiseen halvinta saatavilla olevaa varapolttoainetta tai muuta teknisesti toteutuskelpoista energiavaihtoehtoa Varapolttoainekäytöksi katsotaan vain se todellinen muun polttoaineen kuin maakaasun käyttö, joka ei ole yhdessä maakaasun käytön kanssa ylittänyt Ostajan kiinteiden toimitusten määrää. Varapolttoaineen korvausvelvollisuus alkaa siitä hetkestä kun ilmoitettu maakaasun käytön keskeytys tai rajoitus alkaa Ostaja vastaa varapolttoaineen kuljetuksesta laitoksilleen, varastoinnista ja varapolttolaitteidensa kunnosta Gasum korvaa Ostajalle aiheutuvat maakaasua korvaavan varapolttoaineen hankinnasta syntyvät lisäkustannukset. Gasumin korvausvelvollisuus rajoittuu kalenterivuosittain korkeintaan 7,5 prosenttiin Ostajan edellisenä käyttövuonna Gasumille suorittamista peruskaasun ja perussiirron hankinnasta aiheutuvista maksuista Varapolttoaineen korvausten suhteen ovat lisäksi voimassa kohdan 10. mukaiset ylivoimaiset esteet Lisäkustannusten laskentaperusteena käytetään varapolttoaineen osalta hankintahintaa ja maakaasun osalta rajoitushetkellä voimassa olevaa kokonaishintaa Maakaasutoimitusten keskeytyksen johtuessa Ostajan maakaasunkäyttötarpeita varten tehtävästä muutostyöstä tai laajennusinvestoinnista, niin Gasum ei ole velvollinen korvaamaan Ostajan varapolttoaineen käytöstä tai muusta energiahankinnasta johtuvia lisäkustannuksia Maakaasumarkkinalaissa (2.luku 1 ) tarkoitetun verkon ja laitteistojen ylläpito- ja kehittämisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet keskeytykset eivät velvoita Gasumia korvaukseen. 10. Ylivoimainen este Sopijapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa rajoittaa tai katkaista maakaasun toimitus tai vastaanotto. Ylivoimaisena esteenä pidetään sopijapuolista riippumattomia seikkoja, joita ei maakaasun toimitussopimusta tehtäessä ole voitu ottaa kohtuudella huomioon ja jotka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estävät tai huomattavasti vaikeuttavat maakaasun toimitussopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämistä ja joiden tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi: tulipalo, räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten määräykset, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto, maakaasun ulkomaisen toimittajan ylivoimainen este, valuuttarajoitukset,

11 10(11) käyttövoiman rajoitukset, yleinen raaka- tai tarveainepula, vuoto maakaasuputkessa, lakko, työselkkaus tai muu sopijapuolten määräysvallan ulkopuolella oleva olosuhde Ylivoimainen este lykkää sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, minkä este kunkin sopimusvelvoitteen osalta on ollut voimassa, taikka ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten eliminoimiseksi Mikäli jompikumpi sopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. 11. Vahinkojen korvaaminen Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen vain sellaiset maakaasun toimitussopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopijapuolen tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Kumpikaan sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja Sopijapuoli, johon mahdollinen vahinko kohdistuu, on velvollinen välittömästi ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat vahingon estämistä tai rajoittamista. Mikäli hän tämän laiminlyö ja vahinko tästä johtuen suurenee, hän on korvausvelvollinen Siinä tapauksessa, että syntyy vahingonkorvausvelvoite kolmannelle osapuolelle, on kumpikin sopijapuoli vastuussa omien työsuoritteiden tai laitteidensa aiheuttamista vahingoista. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kaikki maakaasun toimitussopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, niin toimitussopimuksesta syntyneet riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 13. Voimassa olevan sopimuksen purkaminen tai päättäminen Gasumilla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus kaasun toimituksen osalta välittömästi, jos 1) maakaasun toimittaminen Ostajalle tulee Gasumista riippumattomista, muista kuin siirtoverkosta johtuvista, syistä mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi rasitukseksi ja asiaa ei ole voitu korjata kuudessa (6) kuukaudessa; 2) Ostaja laiminlyö Gasumin kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti maksuvelvollisuutensa Gasumille tai Ostaja on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai viranomainen on todennut Ostajan maksukyvyttömäksi. Sopimuksen purkua ei kuitenkaan panna täytäntöön, mikäli Ostaja antaa Gasumille riittävän vakuuden; tai 3) Ostaja muuten aiheuttaa tilanteen, joka on olennaisesti maakaasun toimitussopimuksen vastainen eikä Gasumin määräämässä kohtuullisessa ajassa korjaa tilannetta Ostajalla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus välittömästi, jos 1) Gasum ei pysty toimittamaan maakaasua sopimuksen mukaisesti ja tilanne jatkuu yli kolme (3) kuukautta; tai

12 11(11) 2) Gasum muuten aiheuttaa tilanteen, joka on olennaisesti maakaasun toimitussopimuksen vastainen eikä Ostajan määräämässä kohtuullisessa ajassa korjaa tilannetta Mikäli Gasum on ilmoittanut muuttavansa olennaisessa määrin hinnoittelujärjestelmän yksikköhintoja tai hintasidonnaisuuksia hinnoittelujärjestelmän kohdassa 1.2 määritetyllä tavalla, Ostajalla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus kuukauden irtisanomisajalla muutoksen voimaanastumisajankohdasta lukien Ostajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitussopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Myyjällä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitussopimus kaasun toimituksen osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Gasum Oy PL 21, (Miestentie 1) Espoo Puh Y-tunnus Sähköinen laskutusosoite: Gasum Oy OVT-tunnus Välittäjän tunnus Paperilaskut: Gasum Oy OVT-tunnus PL 5392, Kuopio

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT Gasum Oy 1 (8) MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT Näitä maakaasun siirtoverkoston liittymisehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa

[Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa [Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa Gasum Oy 11.9.2013 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 2 (24) 1. HINNOITTELUJÄRJESTELMÄN M2014 SOVELTAMINEN 1.1. Soveltaminen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI

JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI Gasum Oy 2 JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄ- VASTUUN TOTEUTTAMISEKSI Energiamarkkinavirasto on päätöksellään maakaasuverkkoluvasta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 (5) PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET NN, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli) Osoite [Myyjän osapuolitunnus:] [Verkonhaltijan osapuolitunnus:]

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014)

Energiateollisuus ry:n. sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, LE 2014) Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, LE 2014) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA 2 MÄÄRITELMÄT 3 KAASUN MYYNSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA MUUT TAR- VITTAVAT SOPIMUKSET GASUM OY YLEISET KAASUN MYYNTIEHDOT 1.1.

1 SOVELTAMISALA 2 MÄÄRITELMÄT 3 KAASUN MYYNSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA MUUT TAR- VITTAVAT SOPIMUKSET GASUM OY YLEISET KAASUN MYYNTIEHDOT 1.1. GASUM OY YLEISET KAASUN MYYNTIEHDOT 1.1.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä yleisiä kaasun myyntiehtoja sovelletaan kaasun jakeluverkkoon liitetylle kaasun käyttäjälle tapahtuvassa kaasun vähittäismyynnissä.

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXXX (Tasevastaava), y-tunnus: XXX ja Fingrid Oyj (Fingrid), y-tunnus: 1072894-3, ovat tehneet

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA Perusturvalautakunnan päätös 26.1.2017 Liite 5 /26.1.2017 Dnro 26/01.04.01/2017 KIRKKONUMMEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 2/8 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 Tilaaja

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö

Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö Sähköverkkoon liittymisen ehdot LE 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Kymenlaakson Sähkö SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKO- JEN LIITTYMISEN EHDOT (Liittymisehdot, LE 2014) 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot