MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Gasum Oy

2 1(11) GASUM OY:N MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Näitä Gasum Oy:n Maakaasutoimitusten yleisiä ehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan, jäljempänä Ostaja, väliseen kaasukaupan energiamyyntiin ja siirtopalveluun alkaen toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan kaasuun ja muuhun kaasuun, jos kaasua voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä verkossa. Näiden ehtojen sisällysluettelon kohtia 2, 4 ja 5 sovelletaan pelkästään maakaasuun. Gasum varaa oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen perustellusta syystä tarvittaessa. Järjestelmävastuun toteuttamisesta julkaistaan erilliset "Gasum Oy; Järjestelmävastaavan asettamat ehdot järjestelmävastuun toteuttamiseksi". Sisällysluettelo 1. Määritelmiä Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset Maakaasun luovutus ja vastaanotto Maakaasun laatu Määrien ennakointi ja vahvistaminen Ehdot ennakkosiirrolle Määrien toteaminen Laskutus Korvaus varapolttoaineen käytöstä Ylivoimainen este Vahinkojen korvaaminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Voimassa olevan sopimuksen purkaminen tai päättäminen... 10

3 2(11) 1. Määritelmiä 1.1. Absoluuttisen paineen yksikkö on (bara) Avoin toimitus; maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalle maakaasun käytön ja kiinteiden maakaasutoimitusten välisen erotuksen Ennakkosiirto; vuosittain vahvistettavien siirtotehojen ylittävien kiinteiden maakaasutoimitusten siirto Hajustus; Hajustus suoritetaan käyttäen tetrahydrotiofeenia (THT) tai vastaavaa hajustusainetta. Hajustus suoritetaan keskitetysti tai toimituskohdekohtaisesti Kalorimetrinen lämpöarvo on se lämpömäärä, joka syntyy kun yksi (1) normaalikuutiometri maakaasua palaa täydellisesti ilman kanssa 1,01325 bara vakiopaineessa ja kun kaikki palamisen aikana muodostunut vesi kondensoituu peruslämpötilassa 25 o C (MJ/m 3 n) Kastepiste on se lämpötila, jossa alkaa kondensaattien erottuminen maakaasusta ( o C) Kaukovalvonta suoritetaan Gasumin tietoliikennelaitteilla ja niiden välityksellä ja siinä siirretään paineenvähennys- ja määrämittausasemien valvonta- ja määrätiedot Gasumin tietojärjestelmiin Kiinteä toimitus; maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa asiakkaalle kullekin tasejaksolle ennalta sovitun maakaasumäärän Maakaasu on Järjestelmävastaavan ehtojen määrittelyn mukaisesti maaperästä saatava, pääasiassa metaania ja muita kevyitä hiilivetyjä sisältävä kaasuseos Liittymissopimus on sopimus, jolla Ostaja ja Gasum sopivat maakaasun käyttökohteen, varastointikohteen, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitoksen tai erillisen linjan liittämisestä Gasumin siirtoverkkoon. Näissä ehdoissa liittymissopimuksella tarkoitetaan myös sopimusta, jolla Ostaja ja Gasum sopivat maakaasun jakeluverkon liittämisestä Gasumin siirtoverkkoon Maakaasun paineenvähennys- ja määrämittausasema on laitteisto, jossa maakaasun paine säädetään Ostajan tarpeita vastaavaksi ja käyttöön sopivaksi sekä suoritetaan maakaasun määrämittaus laskutusta varten Maakaasun siirtoputkisto on osa Gasumin maakaasun siirtoverkkoa, jonka kautta Gasum siirtää maakaasua Ostajan käyttöön tai Ostajan jakeluverkkoon Maakaasun siirtopalvelulla tarkoitetaan siirtoverkon haltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa maakaasun siirron vastiketta vastaan siirtoverkon haltijan siirtoverkossa Maakaasun toimitussopimus on Ostajan ja Gasumin välinen sopimus, joka sisältää maakaasuenergian ja siirtopalvelujen myynnin ja ostamisen ehtoineen Maakaasutoimituksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä maakaasuenergian toimituksen että maakaasun siirtopalvelun siirron verkkopalveluineen Ostajalle Nesteytetty maakaasu (LNG) on nestemäisessä muodossa olevaa maakaasua, joka höyrys-

4 3(11) tetään käyttöön otettaessa takaisin kaasuksi Normaalikuutiometri (m 3 n) on se kaasumäärä, jonka tilavuus normaalitilassa (0 o C, 1,01325 bara) on yksi (1) kuutiometri Ostaja on maakaasun käyttäjä tai käyttöpaikan haltija tai jakeluverkon haltija, jonka kanssa Gasum solmii maakaasun toimitussopimuksen Paine, maakaasun paine ilmoitetaan ylipaineena (bar) Paineistettu maakaasu (CNG) on korkeapaineista, pääasiassa liikennekäyttöön tarkoitettua maakaasua Peruskaasu: Tasejakson aikana käytetyn Yleistariffin vuosituotteen ja kuukausituotteen summa, sekä kaikki kaasu Pienkulutustariffissa määritellään peruskaasuksi Perussiirto; Vuotuisen siirtotehon rajaan saakka siirtomäärää kutsutaan perussiirroksi Seoskaasu on maakaasua korvaava kaasumainen polttoaine, propaanin ja ilman seos sellaisessa suhteessa, että se soveltuu polttoteknisesti suoraan maakaasua korvaavaksi polttoaineeksi Siirtoverkon haltija on Gasum, jolla on hallinnassaan maakaasun siirtoverkko ja joka harjoittaa luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa Tasejakso on Järjestelmävastaavan ehtojen määrittelyn mukaisesti Energiaviraston määrittämä ajanjakso, jona aikana toimitusmäärät rekisteröidään keskimääräisinä; tasejakson pituus on yksi tunti Tehollinen lämpöarvo on se lämpömäärä, joka syntyy kun yksi (1) normaalikuutiometri maakaasua palaa täydellisesti ilman kanssa 1,01325 bara vakiopaineessa ja kun kaikki palamisen aikana muodostunut vesi jää kaasumaiseksi peruslämpötilassa 25 o C (MJ/m 3 n) Toimituskohde on Ostajan ja Gasumin välinen paikka, paineenvähennys- ja/tai määrämittausasema, jossa maakaasu toimitetaan ja luovutetaan Ostajan käyttöön tai edelleen siirrettäväksi Uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva kaasu on biomassasta termisesti valmistettavaa biokaasua, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua sekä mädättämällä syntyvää biokaasua (MKML 1. luku 3 13).

5 4(11) 2. Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset 2.1. Ostaja ja Gasum tekevät keskenään kirjallisen maakaasun toimitussopimuksen, joka sisältää maakaasun siirtoon ja energiakauppaan liittyvät toimitusehdot. Maakaasun toimitussopimus perustuu voimassa olevaan hinnoittelujärjestelmään, järjestelmävastaavan asettamiin ehtoihin järjestelmävastuun toteuttamisesta sekä näihin Gasumin maakaasutoimitusten yleisiin ehtoihin Maakaasun toimitussopimus voidaan tehdä Gasumin ja Ostajan kesken silloin, kun Gasumin ja Ostajan kesken on voimassa oleva liittymissopimus kyseiseen toimituskohteeseen tai Ostajalla on osoittaa käyttö- tai muu hallintaoikeus ko. liittymissopimukseen Maakaasutoimitusten aloittamisen edellytyksenä on voimassaolevien maakaasun liittymis- ja toimitussopimusten lisäksi, että Ostajan maakaasun käyttöpaikka tai jakeluverkko täyttää siirtoverkon haltijan asettamat, tarpeelliset, toimituskohteeseen liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä maakaasun käyttöä ja laitteita koskevat turvallisuusmääräykset ja säädösten asettamat vaatimukset Maakaasun toimitussopimus, joka sisältää siirron ja energiakaupan, tehdään hinnoittelujärjestelmän voimassaoloajaksi, ellei asiasta toisin sovita 2.5. Maakaasun toimitussopimukseen kirjatun hinnoittelun voimassaolo-aika on aina sama kuin sen hinnoittelujärjestelmän yksikköhintojen ja maksujen voimassaoloaika, johon hinnoittelu perustuu 2.6. Toimitussopimukseen kirjattu hinnoittelu muuttuu ilman eri ilmoitusta aina uusien vahvistettujen hintojen tai uuden hinnoittelujärjestelmän mukaiseksi voimaantulopäivämäärästä lähtien vastaamaan uutta hinnoittelua ja toimitusehtoja 2.7. Ostaja voi ostaa maakaasua ja maakaasun siirtopalveluja omiin eri toimituskohteisiinsa vaihtoehtoisesti joko toimituskohdekohtaisilla sopimuksilla tai yhdellä toimitussopimuksella 2.8. Maakaasun syöttäminen siirtojärjestelmään edellyttää sopimusta verkonhaltijan kanssa, sekä Järjestelmävastaavan ehdoissa mainittujen vaatimusten täyttymistä. 3. Maakaasun luovutus ja vastaanotto 3.1. Toimitettava maakaasu ja siirtopalvelu katsotaan Gasumin puolesta luovutetuksi ja Ostajan puolesta vastaanotetuksi, kun se on todettu toimituskohteen mittalaitteilla ja siirtynyt toimituskohteessa mittausaseman määrämittareiden läpi Maakaasutoimituksiin liittyvä vahinkovastuu siirtyy Gasumilta Ostajalle, kun maakaasu siirtyy Gasumin omistamasta siirtoputkistosta Ostajan putkistoon. Gasum vastaa siirtoverkonhaltijana siitä, että siirtoverkkoon syötetyn ja sieltä luovutetun kaasun laatu vastaa järjestelmävastaavan ehdoissa mainittua laatuvaatimusta vahinkovastuun siirtymisen hetkellä. Mikäli kaasun laatu on vastannut järjestelmävastaavan ehdoissa mainittua laatuvaatimusta vahinkovastuun siirtymisen hetkellä, Gasum ei vastaa Ostajan putkistossa olevan tai sieltä loppukäyttäjälle luovutetun kaasun laadusta, koska Ostajan putkistoon luovutetun kaasun laatu voi muuttua Gasumista riippumattomista syistä Maakaasun luovutuspaine sovitaan toimituskohteittain. Luovutuspaine on normaalisti korkeintaan 24 bar ylipainetta. Suurempi luovutuspaine on mahdollinen erikseen sovittaessa erillistä painemaksua vastaan.

6 5(11) 3.4. Maakaasun luovutuslämpötila on 0 o C o C toimituskohteessa paineensäätö- ja määrämittausasemalla Gasum toimittaa pääsääntöisesti maakaasun hajustettuna Ostajan käyttöön. Maakaasu voidaan toimittaa kuitenkin hajustamattomana, mikäli se on Gasumin puolelta teknisesti mahdollista ja mikäli Ostaja on saanut Turvatekniikan keskukselta Maakaasuasetuksen 6 luku 27 mukaisen luvan hajustamattoman maakaasun käyttöön Mikäli maakaasun luovutuspaine tai -lämpötila muuttuu ylivoimaisen esteen, etukäteen ilmoitettujen korjaustöiden tai Ostajasta johtuvien syiden takia, Gasum ei ole vastuussa edellä mainituista muutoksista johtuvista häiriöistä Gasumilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää maakaasun toimitus tai rajoittaa sitä, mikäli se on tarpeellista maakaasun toimittamiseen tarvittavien laitteiden tarkastuksen, korjauksen, huollon, muutostyön tai muun vastaavan toimenpiteen suorittamiseksi. Jos keskeytys on ennakolta Gasumin tiedossa, neuvottelevat sopijapuolet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja pyrkivät ajoittamaan tarvittavat toimenpiteet huomioiden kummankin sopijapuolen edut. 4. Maakaasun laatu 4.1. Gasum vastaa siitä, että Imatran vastaanottoaseman kautta Suomeen toimitettavan maakaasun koostumus ei ylitä kohdan 4.2 mukaisia raja-arvoja vahinkovastuun siirtymisen hetkellä Ostajalle kohdan 3.2 mukaisesti Maakaasun koostumuksen raja-arvot: metaani minimi 85 mol-% etaani maksimi 5 mol-% propaani ja raskaammat hiilivedyt maksimi 4 mol-% typpi maksimi 2 mol-% happi jälkiä hiilidioksidia maksimi 2,5 mol-% Rikkipitoisuus rikkivety merkaptaanirikki kokonaisrikki maksimi 15 mg/m 3 n maksimi 25 mg/ m 3 n maksimi 100 mg/ m 3 n Vesikastepiste 40 bar paineessa talvella korkeintaan kesällä korkeintaan 5 o C + 0 o C 4.3. Maakaasun koostumus määritetään Imatran vastaanottoasemalla otetuista näytteistä ja lämpöarvot lasketaan standardin ISO-6976 mukaisesti Gasumin toimesta Maakaasun siirtojärjestelmään voidaan syöttää kaasua myös muualta kuin Imatran vastaanottoasemalta, jolloin kaasun koostumuksen tulee vastata Järjestelmävastaavan asettamissa ehdoissa määriteltyä kaasun laatua.

7 6(11) Kaasun laadun analysoinnin, sekä laadun määrityksen periaatteen tulee perustua Järjestelmävastaavan asettamiin ehtoihin Ostajalla on oikeus saada tietoa Gasumin laatuun liittyvistä mittauksista. 5. Määrien ennakointi ja vahvistaminen 5.1. Ostaja tilaa Gasumilta marraskuun 30. päivään mennessä seuraavan kalenterivuoden siirtotehon sekä maakaasuenergian, vuosituotteen myyntitehon ja kuukausituotteen myyntitehon maakaasun toimitussopimuksessa määritellyllä tavalla. Gasum vahvistaa siirtotehon sekä maakaasuenergian ja myyntitehon määrät kirjallisesti joulukuun 15. päivään mennessä Ostaja antaa Gasumille ennakkoilmoituksen seuraavan kalenterivuoden maakaasuenergian määristä mennessä Ostaja antaa Gasumille pyydettäessä tarkempia tietoja maakaasun siirtokapasiteetin ja energiakäytön tarpeistaan ja poikkeavista viikko- ja vuorokausivaihteluista Sellaisista jommankumman sopijapuolen toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa maakaasutoimitusten tai siirtopalvelujen käytön keskeytymisen tai sovittujen maakaasumäärien tai siirtopalvelujen tehovarausten muuttumisen, neuvottelevat sopijapuolet keskenään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja pyrkivät ajoittamaan tarvittavat toimenpiteet huomioiden kummankin sopijapuolen edut. 6. Ehdot ennakkosiirrolle 6.1. Ostaja on velvollinen sopimaan jälkimarkkinavälittäjän tai maakaasukauppojen välittäjän kanssa maakaasun kaupankäyntiehdoista käytäessä kauppaa kiinteinä toimituksina Maakaasun ennakkosiirtoon ovat oikeutettuja kaikki Ostajat, jotka eivät ole Gasumin M2014 hinnoittelujärjestelmän Pienkulutustariffin piirissä Kiinteisiin toimituksiin liittyvät siirtovelvollisuudet siirtoverkossa tulee toimitusten osapuolten esittää hyväksyttäväksi Gasumille ennen toimituksesta päättämistä. Gasum selvittää jälkimarkkinavälittäjältä tai maakaasukauppojen välittäjältä tiedon saatuaan verkon siirtokyvyn ja vahvistaa kauppoihin liittyvän siirron. Gasumilla on oikeus olla hyväksymättä ja vahvistamatta kauppoihin liittyvää siirtoa, jos verkon siirtokyky, verkon ylläpito, järjestelmävastaavan määräys tai maakaasun saatavuus sitä edellyttää Kaikki siirtoverkossa siirrettävät maakaasun kiinteät toimitukset tulee ilmoittaa Gasumille määräaikaan mennessä verkon siirtokyvyn laskemista ja taseselvitystä varten (KTMa 974/2000) Gasum vahvistaa sovittujen maakaasun kiinteiden toimitusten sisältämän ennakkosiirron Ennakkosiirrosta veloitetaan toimituskohdekohtainen siirtomaksu (M2014, kohta 2.3.3) ja ennakkosiirtomaksun lisäosan lisäosa mitatun käytön mukaan. Kiinteiden toimitusten ylittävältä osalta veloitetaan siirtomaksu ja lisäsiirtomaksun lisäosa mitatun käytön mukaan Mikäli Ostajan tilaama vuotuinen siirtoteho on suurempi tai yhtä suuri kuin kiinteiden toimitusten yhteismäärä, niin ennakkosiirtoa ei tarvita. Ostajan tilaaman vuotuisen siirtotehon ollessa pienempi kuin kiinteiden toimitusten yhteismäärä, niin ennakkosiirron määrä on kiinteiden toimitusten yhteismäärän ja tilatun vuotuisen siirtotehon erotus.

8 7(11) 6.8. Gasum laskee ja vahvistaa tasejaksoittain ennakkosiirron määrän ja tarpeen Ennakkosiirto yhdessä perussiirron kanssa ei saa ylittää maakaasun liittymissopimuksessa määriteltyä Ostajan toimituskohteiden mitoitustehoja Niille Ostajille, jotka eivät ole M2014 hinnoittelujärjestelmän piirissä, ennakkosiirto lasketaan toimitussopimuksessa sovitun tai tilatun vuotuisen siirtotehon ylittävältä osalta. Ennakkosiirrosta veloitetaan näiltä Ostajilta toimitussopimuskohtaisesti laskettu määrillä painotettu toimituskohdekohtainen siirtomaksu (M2014, kohta 2.3.3) ja ennakkosiirtomaksun lisäosa (M2014) mitatun käytön mukaan. 7. Määrien toteaminen 7.1. Ostajalle toimitetut kaasumäärät todetaan siirtoverkon haltijan, Gasumin, omistamilla ja yllä- pitämillä mittalaitteilla. Mitattavia suureita ovat kaasun tilavuusvirta tai massavirta, paine ja lämpötila. Mitattu tilavuusvirta muunnetaan normaalikuutiometreiksi määrämittareiden yhteyteen asennettujen muunninlaitteiden tai jälkikäteen suoritettavan manuaalisen laskennan avulla, missä Ostajan käyttämät kaasumäärät lasketaan yksittäisten prosessimittausten perusteella. Manuaalista laskentaa käytetään mm. laitevaurioiden aikana käytettyjen kaasumäärien arviointiin Määrämittauslaitteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kaasumäärien kaupalliseen todentamiseen. Mittaustietojen käyttäminen muuhun tarkoitukseen tapahtuu osapuolen omalla vastuulla Kaukovalvottujen toimituskohteiden tilavuusvirtana (m 3 n/h) todetut kaasumäärät siirretään määräkirjanpitoon tuntikulutuksiksi Gasumin omistaman ja ylläpitämän kaukovalvontajärjestelmän avulla. Toimituskohteiden mittarilukemien ja kaukovalvonnan pulssitulostuksen keskinäinen yhtäpitävyys tarkistetaan yksi (1) kertaa kalenterivuodessa tapahtuvalla manuaalisella mittariluennalla. Mahdolliset hyvitykset tai lisäveloitukset tehdään mittariluentaa seuraavan laskutuskauden peruskaasun hinnalla Suurimmat sallitut virheet kaasun mittauslaitteille määritellään valtioneuvoston asetuksessa (211/2012) mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista Mikäli jompikumpi sopijapuoli epäilee mittalaitteiden toiminnan tai mittaustulosten luotettavuutta, on tästä välittömästi ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Molemmat sopijapuolet ryhtyvät viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen vian tai virheellisyyden poistamiseksi. Aikaisemmat mittaustulokset ja laskutus oikaistaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaisesti ja -määräisesti. Mikäli Ostaja ja Gasum eivät pysty toteamaan mittausvian tai -virheen alkamisen ajankohtaa, suoritetaan laskutuksen oikaisu siten, että oletetaan vian tai virheen jatkuneen kaksi (2) viikkoa todetun suuruisena. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa. Tarkistustoimenpiteiden kustannuksista vastaa Gasum. Mikäli ilmoitus on Ostajan tekemä ja osoittautuu aiheettomaksi, niin Ostaja vastaa toimenpiteestä aiheutuneista kustannuksista Mikäli mittauksia ei mittareiden kalibroinnin tai jonkin muun syyn takia voida suorittaa normaalisti, sovitaan tällaisina aikoina sovellettava mittaustapa erikseen Määrämittauslaitteistojen varmentaminen ja huolto tehdään lakien ja asetusten, sekä siirtoverkon haltijan Gasumin huolto-ohjeiden mukaisesti.

9 8(11) 8. Laskutus 8.1. Maakaasutoimitusten laskutuskausi on kalenterikuukausi Maakaasutoimitusten siirron kiinteät maksut laskutetaan laskutuskausittain etukäteen. Sovitun kaasumäärän tai siirtopalvelun käyttämättä jättäminen ei vapauta Ostajaa kiinteiden siirtomaksujen maksamisesta Toimitettuihin maakaasumääriin perustuvat, muuttuvat siirto- ja energiamaksut laskutetaan laskutuskausittain jälkikäteen, kun asianomaisen laskutuskauden energia- ja siirtomäärät on todettu huomioiden kiinteiden toimitusten määrät Ostaja maksaa Gasumille siirtoverkon taseselvitysmaksun kaikesta käyttämästään maakaasusta siirtomäärien mukaisesti laskettuna. Siirtoverkon taseselvitysmaksu sisältyy voimassa olevan hinnoittelujärjestelmän siirtomaksuihin Maakaasun koostumus ja lämpöarvo määritellään Imatran vastaanottoasemalla ja tarvittaessa myös paikallisesti siirtoverkoston alueella. Kun kaasua syötetään maakaasun siirtojärjestelmään Imatran vastaanottoaseman lisäksi myös muusta paikasta, tehdään kyseisen syötön vaikutusalueella kaasun koostumuksen analysointi ja lämpöarvon määritys myös paikallisesti. Paikallinen analysointi tehdään joko maakaasun paineenvähennys-, määrämittausasemakohtaisesti tai yhdessä, alueen kaasunsyöttöä määrittävässä alueellisessa syöttöpisteessä tai laskennallisesti. Lämpöarvot lasketaan standardin ISO-6976 mukaisesti. Kaasumäärien päivittäisessä valvonnassa mitatut kaasumäärät muunnetaan energiaksi käyttämällä edelliselle vuorokaudelle määritettyä lämpöarvoa. Lämpöarvona käytetään Imatran vastaanottoasemalla määritettyä lämpöarvoa tai tarvittaessa paikallisesti määritettyä lämpöarvoa. Laskutuksessa tilavuus- tai massavirtana mitatut kaasumäärät muunnetaan energiaksi käyttäen kyseessä olevan laskutuskauden lämpöarvoa. Lämpöarvona käytetään Imatran vastaanottoasemalla määritettyä lämpöarvoa. Laskutuskauden lämpöarvona käytetään kalenterikuukauden päivittäisten tehollisten lämpöarvojen aritmeettista keskiarvoa (MJ/m 3 n), jonka lukuarvossa on kolme (3) desimaalia. Kaasun koostumuksen ja lämpöarvon määrityksen tapahtuessa paikallisesti mitatut kaasumäärät muunnetaan tasejaksoittain energiaksi käyttämällä kunkin tasejakson lämpöarvoa. Tasejaksoittain laskettuja arvoja käytetään sekä kaasutoimitusten päivittäisessä valvonnassa että laskutuksessa. Lukuarvo ilmoitetaan kolmella (3) desimaalilla Maakaasu voidaan toimittaa verottomasti maakaasun rekisteröidylle käyttäjälle. Rekisteröitymättömien käyttäjien maakaasu laskutetaan valmisteverollisena ja huoltovarmuusmaksullisena Kaikkien laskujen maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Yliajalta peritään kulloinkin voimassa oleva yleisen korkolain mukainen viivästyskorko Ostajan on vaadittaessa asetettava vakuus maakaasun toimitussopimukseen perustuvien maksujen suorittamiseksi.

10 9(11) 8.9. Mikäli Ostajan heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta johtuen (mm. luottoluokituksen heikentyminen ja/tai usein toistuvat maksuviiveet) Gasum katsoo, että sillä on perusteltua aihetta epäillä saataviensa täyden suorituksen vaarantuvan, Gasumilla on oikeus muuttaa toimitussopimuksen laskutuskäytäntö ennakkolaskutukseen perustuvaksi. Ennakkolaskutuksen laskutuskausi voi olla lyhyempi kuin kohdassa 8.1 määritetty. Ennakkolaskutettavat summat perustuvat Ostajan voimassa olevaan maakaasutilaukseen sekä Gasumin arvioimiin Ostajan käyttämiin kuukausittaisiin maakaasumääriin. 9. Korvaus varapolttoaineen käytöstä 9.1. Mikäli maakaasun käyttö keskeytyy tai rajoittuu Gasumin laitteista johtuvista syistä, niin Ostaja ja Gasum sopivat varapolttoaineen käytöstä Ostaja käyttää puuttuvan maakaasun korvaamiseen halvinta saatavilla olevaa varapolttoainetta tai muuta teknisesti toteutuskelpoista energiavaihtoehtoa Varapolttoainekäytöksi katsotaan vain se todellinen muun polttoaineen kuin maakaasun käyttö, joka ei ole yhdessä maakaasun käytön kanssa ylittänyt Ostajan kiinteiden toimitusten määrää. Varapolttoaineen korvausvelvollisuus alkaa siitä hetkestä kun ilmoitettu maakaasun käytön keskeytys tai rajoitus alkaa Ostaja vastaa varapolttoaineen kuljetuksesta laitoksilleen, varastoinnista ja varapolttolaitteidensa kunnosta Gasum korvaa Ostajalle aiheutuvat maakaasua korvaavan varapolttoaineen hankinnasta syntyvät lisäkustannukset. Gasumin korvausvelvollisuus rajoittuu kalenterivuosittain korkeintaan 7,5 prosenttiin Ostajan edellisenä käyttövuonna Gasumille suorittamista peruskaasun ja perussiirron hankinnasta aiheutuvista maksuista Varapolttoaineen korvausten suhteen ovat lisäksi voimassa kohdan 10. mukaiset ylivoimaiset esteet Lisäkustannusten laskentaperusteena käytetään varapolttoaineen osalta hankintahintaa ja maakaasun osalta rajoitushetkellä voimassa olevaa kokonaishintaa Maakaasutoimitusten keskeytyksen johtuessa Ostajan maakaasunkäyttötarpeita varten tehtävästä muutostyöstä tai laajennusinvestoinnista, niin Gasum ei ole velvollinen korvaamaan Ostajan varapolttoaineen käytöstä tai muusta energiahankinnasta johtuvia lisäkustannuksia Maakaasumarkkinalaissa (2.luku 1 ) tarkoitetun verkon ja laitteistojen ylläpito- ja kehittämisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet keskeytykset eivät velvoita Gasumia korvaukseen. 10. Ylivoimainen este Sopijapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa rajoittaa tai katkaista maakaasun toimitus tai vastaanotto. Ylivoimaisena esteenä pidetään sopijapuolista riippumattomia seikkoja, joita ei maakaasun toimitussopimusta tehtäessä ole voitu ottaa kohtuudella huomioon ja jotka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estävät tai huomattavasti vaikeuttavat maakaasun toimitussopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämistä ja joiden tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi: tulipalo, räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten määräykset, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto, maakaasun ulkomaisen toimittajan ylivoimainen este, valuuttarajoitukset,

11 10(11) käyttövoiman rajoitukset, yleinen raaka- tai tarveainepula, vuoto maakaasuputkessa, lakko, työselkkaus tai muu sopijapuolten määräysvallan ulkopuolella oleva olosuhde Ylivoimainen este lykkää sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, minkä este kunkin sopimusvelvoitteen osalta on ollut voimassa, taikka ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten eliminoimiseksi Mikäli jompikumpi sopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. 11. Vahinkojen korvaaminen Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen vain sellaiset maakaasun toimitussopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopijapuolen tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Kumpikaan sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja Sopijapuoli, johon mahdollinen vahinko kohdistuu, on velvollinen välittömästi ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat vahingon estämistä tai rajoittamista. Mikäli hän tämän laiminlyö ja vahinko tästä johtuen suurenee, hän on korvausvelvollinen Siinä tapauksessa, että syntyy vahingonkorvausvelvoite kolmannelle osapuolelle, on kumpikin sopijapuoli vastuussa omien työsuoritteiden tai laitteidensa aiheuttamista vahingoista. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kaikki maakaasun toimitussopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, niin toimitussopimuksesta syntyneet riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 13. Voimassa olevan sopimuksen purkaminen tai päättäminen Gasumilla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus kaasun toimituksen osalta välittömästi, jos 1) maakaasun toimittaminen Ostajalle tulee Gasumista riippumattomista, muista kuin siirtoverkosta johtuvista, syistä mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi rasitukseksi ja asiaa ei ole voitu korjata kuudessa (6) kuukaudessa; 2) Ostaja laiminlyö Gasumin kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti maksuvelvollisuutensa Gasumille tai Ostaja on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai viranomainen on todennut Ostajan maksukyvyttömäksi. Sopimuksen purkua ei kuitenkaan panna täytäntöön, mikäli Ostaja antaa Gasumille riittävän vakuuden; tai 3) Ostaja muuten aiheuttaa tilanteen, joka on olennaisesti maakaasun toimitussopimuksen vastainen eikä Gasumin määräämässä kohtuullisessa ajassa korjaa tilannetta Ostajalla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus välittömästi, jos 1) Gasum ei pysty toimittamaan maakaasua sopimuksen mukaisesti ja tilanne jatkuu yli kolme (3) kuukautta; tai

12 11(11) 2) Gasum muuten aiheuttaa tilanteen, joka on olennaisesti maakaasun toimitussopimuksen vastainen eikä Ostajan määräämässä kohtuullisessa ajassa korjaa tilannetta Mikäli Gasum on ilmoittanut muuttavansa olennaisessa määrin hinnoittelujärjestelmän yksikköhintoja tai hintasidonnaisuuksia hinnoittelujärjestelmän kohdassa 1.2 määritetyllä tavalla, Ostajalla on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus kuukauden irtisanomisajalla muutoksen voimaanastumisajankohdasta lukien Ostajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitussopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Myyjällä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitussopimus kaasun toimituksen osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Gasum Oy PL 21, (Miestentie 1) Espoo Puh Y-tunnus Sähköinen laskutusosoite: Gasum Oy OVT-tunnus Välittäjän tunnus Paperilaskut: Gasum Oy OVT-tunnus PL 5392, Kuopio

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot