OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti; b) on vastuussa kaikkien sen oikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä; c) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sellaisista tiedossaan olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai viivästyttää sen toteuttamista; d) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sen oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa, organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä lailliseen edustajaan liittyvistä muutoksista. ARTIKLA II.2 SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ II.2.1 Viestien muoto ja toimitustavat Kaikki sopimukseen tai sen täyttämiseen liittyvät viestit on toimitettava kirjallisina (paperilla tai sähköisesti), niissä on mainittava sopimuksen numero ja ne on toimitettava artiklassa I.6 mainittuihin osoitteisiin. Sähköinen viesti on vahvistettava toimittamalla se alkuperäisenä allekirjoitettuna paperiasiakirjana, jos sopimuspuoli tätä pyytää, edellyttäen, että kyseinen pyyntö esitetään ilman aiheetonta viivytystä. Lähettäjän on lähetettävä alkuperäinen allekirjoitettu paperiasiakirja ilman aiheetonta viivytystä. Viralliset ilmoitukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa. II.2.2 Viestin toimituspäivämäärä Viesti katsotaan toimitetuksi, kun vastaanottaja on vastaanottanut sen, ellei sopimuksessa viitata viestin lähetyspäivään. Vastaanottajan katsotaan vastaanottaneen sähköisen viestin päivänä, jona se on onnistuneesti lähetetty, jos se on lähetetty artiklan I.6 mukaiseen osoitteeseen. Lähettämisen katsotaan epäonnistuneen, jos lähettäjä saa viestin, jonka mukaan sen viestiä ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle. Lähettäjän on tällöin välittömästi lähetettävä viesti uudelleen mihin tahansa 1

2 muuhun artiklassa I.6 mainittuun osoitteeseen. Jos lähetys epäonnistuu, lähettäjän ei katsota laiminlyöneen velvoitettaan lähettää kyseinen viesti asetetussa määräajassa. KT:n katsotaan vastaanottaneen postilähetyksen päivänä, jona artiklassa I.6.2 mainittu yksikkö on rekisteröinyt sen. Viralliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa, katsotaan vastaanotetuiksi saantitodistuksessa tai vastaavassa mainittuna vastaanottopäivämääränä. ARTIKLA II.3 VAHINGONKORVAUSVASTUU II.3.1 KT ei ole vastuussa tuensaajan aiheuttamista tai sille aiheutuneista vahingoista, mukaan luettuina hankkeen toteuttamisen seurauksena tai sen aikana kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot. II.3.2 Tuensaajan on korvattava KT:lle kaikki vahingot, joita tälle on aiheutunut hankkeen toteuttamisesta tai siitä, että hanke on jäänyt toteuttamatta tai on toteutettu heikosti, osittain tai myöhässä paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este. ARTIKLA II.4 ETURISTIRIIDAT II.4.1 Tuensaajan on tehtävä kaikkensa, ettei synny tilannetta, jossa sopimuksen riippumaton ja puolueeton täyttäminen vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen, perhe- tai tunnesiteisiin tai muihin yhteisiin etuihin liittyvistä syistä (jäljempänä eturistiriita ). II.4.2 Kaikista eturistiriitatilanteista tai tilanteista, jotka todennäköisesti johtavat eturistiriitaan sopimusta täytettäessä, on viipymättä ilmoitettava KT:lle kirjallisesti. Tuensaajan on viipymättä tehtävä kaikki mahdollinen tilanteen korjaamiseksi. KT pidättää oikeuden tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja se voi vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista määräajassa. ARTIKLA II.5 LUOTTAMUKSELLISUUS II.5.1 KT ja tuensaaja käsittelevät kaikkia sopimuksen täyttämisen yhteydessä kirjallisesti tai suullisesti ilmaistuja, kirjallisesti selkeästi luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja ja asiakirjoja luottamuksellisina niiden muodosta riippumatta. II.5.2 Tuensaaja ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja ja asiakirjoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen, ellei KT:n kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. II.5.3 Edellä artikloissa II.5.1 ja II.5.2 tarkoitetut velvoitteet sitovat KT:a ja tuensaajaa sopimuksen täyttämisen ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta, paitsi jos 2

3 a) sopimuspuoli vapauttaa toisen sopimuspuolen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista tätä aikaisemmin, b) luottamuksellisista tiedoista tulee julkisia muulla tavoin kuin siten, että sopimuspuoli, jota luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sitovat, rikkoo kyseisiä velvoitteita ilmaisemalla tiedot, c) luottamuksellisten tietojen julkistamista edellytetään laissa. ARTIKLA II.6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY II.6.1 KT:n ja komission suorittama henkilötietojen käsittely KT noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä kansallisen lain mukaisia sääntöjä. Sopimuksen artiklassa I.6.1 mainittu rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä tietoja ainoastaan sopimuksen täyttämiseen, hallinnointiin ja seurantaan liittyvissä tarkoituksissa. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta luovuttaa tietoja valvonnasta tai tarkastuksista vastaaville elimille kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tuensaajalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista ne. Tuensaajan tulee osoittaa kaikki henkilötietojensa käsittelyä koskevat kysymykset artiklassa I.6.1 mainitulle rekisterinpitäjälle. Komissio noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä 18. päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, joka koskee yksilöiden suojelua yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Tuensaaja voi milloin tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle. II.6.2 Tuensaajan suorittama henkilötietojen käsittely Jos sopimus edellyttää tuensaajalta henkilötietojen käsittelyä, tuensaajan on aina toimittava artiklassa I.6.1 mainitun rekisterinpitäjän valvonnan alaisena, etenkin kun on kyse siitä mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, minkälaisia tietoja voidaan käsitellä, tietojen vastaanottajista sekä keinoista, joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan. Tuensaaja saa myöntää henkilöstölleen pääsyn tietoihin vain siinä määrin, kuin se on sopimuksen täyttämisen, hallinnoinnin ja seurannan kannalta ehdottoman välttämätöntä. Tuensaajan on otettava käyttöön sellaiset asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joissa otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja käytettävien henkilötietojen luonne, jotta se voi a) estää asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietojärjestelmiin ja etenkin 3

4 (i) estää tallennusvälineiden luvattoman lukemisen, jäljentämisen, muuttamisen tai siirtämisen, (j) estää tietojen luvattoman lisäämisen sekä tallennettujen henkilötietojen luvattoman luovuttamisen, muuttamisen tai poistamisen, (k) estää asiattomia henkilöitä käyttämästä tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtokeinojen avulla, b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat päästä vain niihin henkilötietoihin, joihin heillä on käyttöoikeus, c) pitää kirjaa siitä, mitkä henkilötiedot on ilmoitettu, milloin ja kenelle, d) varmistaa, että kolmansien osapuolien puolesta käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan KT:n määräämällä tavalla, e) varmistaa, että tietoja ei voida lukea, jäljentää tai poistaa ilman lupaa henkilötietojen välittämisen ja tallennusvälineiden kuljetuksen aikana, f) suunnitella organisaatiorakenteensa siten, että se vastaa tietosuojavaatimuksia. ARTIKLA II.7 UNIONIN RAHOITUKSEN NÄKYVYYS II.7.1 Unionin rahoitusta koskevat tiedot ja Euroopan unionin tunnuksen käyttö Tuensaajan on mainittava kaikessa sen toteuttamassa hanketta koskevassa tiedotuksessa ja kaikessa sen julkaisemassa hanketta koskevassa aineistossa, myös konferenssien ja seminaarien yhteydessä ja kaikessa tiedotusaineistossa (kuten esitteissä, esittelylehtisissä, julisteissa ja esitelmissä), että kyseessä on hanke, johon unioni on myöntänyt rahoitusta ja käytettävä Euroopan unionin tunnusta, logoa ja Erasmus+ -ohjelman graafista ilmettä seuraavilla sivuilla annettujen visuaalista identiteettiä koskevien ohjeiden mukaisesti: ja Jos Euroopan unionin tunnus esitetään toisen logon yhteydessä, sen on oltava riittävän näkyvässä asemassa. Velvollisuus käyttää Euroopan unionin tunnusta ei anna tuensaajalle yksinoikeutta tunnuksen käyttöön. Tuensaaja ei voi omia Euroopan unionin tunnusta tai mitään muuta samankaltaista tavaramerkkiä tai logoa rekisteröimällä sitä tai millään muulla tavalla. II.7.2 KT:n ja komission vastuun poissulkeva vastuuvapauslauseke Kaikessa hanketta koskevassa, tuensaajan missä tahansa muodossa ja mitä tahansa välinettä käyttäen toteuttamassa tiedotuksessa ja julkaisemassa aineistossa on oltava maininta siitä, että 4

5 se edustaa ainoastaan laatijan näkemyksiä ja että KT ja komissio eivät ole vastuussa kyseisen tiedotuksen tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä. ARTIKLA II.8 OLEMASSA OLEVAT OIKEUDET JA TULOSTEN OMISTUSOIKEUS JA KÄYTTÖ (IMMATERIAALIOIKEUDET MUKAAN LUETTUINA) II.8.1 Tuensaajalla oleva tulosten omistusoikeus Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, hankkeen tulosten omistusoikeus, immateriaalioikeudet mukaan luettuina, sekä hankkeeseen liittyvien raporttien ja muiden asiakirjojen omistusoikeus kuuluu tuensaajalle. II.8.2 Olemassa olevat immateriaalioikeudet Jos immateriaalioikeudet, kolmannen osapuolen oikeudet mukaan luettuina, ovat olemassa jo ennen sopimuksen tekemistä, tuensaajan on laadittava luettelo, jossa eritellään kaikki olemassa olevien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeudet, ja toimitettava se KT:lle viimeistään ennen sopimuksen täyttämisen aloittamista. Tuensaajan on varmistettava, että sillä on kaikki oikeudet käyttää kaikkia olemassa olevia immateriaalioikeuksia sopimuksen täyttämisen aikana. II.8.3 KT:lla ja Euroopan unionilla oleva tulosten ja olemassa olevien oikeuksien käyttöoikeus Tuensaaja myöntää unionille ja/tai KT:lle oikeuden käyttää hankkeen tuloksia seuraavassa lueteltuihin tarkoituksiin, rajoittamatta kuitenkaan artiklojen II.1, II.3 ja II.8.1 määräysten soveltamista: a) käyttö unionin omiin tarkoituksiin ja etenkin niiden antaminen KT:ssa ja unionin toimielimissä, erillisvirastoissa ja elimissä työskentelevien käyttöön sekä jäsenvaltioiden laitosten käyttöön ja kaikkien tulosten tai niiden osien kopioiminen ja jäljentäminen kopioiden määrää rajoittamatta; b) jakelu yleisölle ja etenkin julkaiseminen paperilla tai sähköisessä tai digitaalisessa muodossa, julkaiseminen internetissä, myös Europa-sivustolla, tiedostona, jonka voi ladata tai ei, radio- tai televisiolähetys lähetystekniikasta riippumatta, julkinen esittäminen tai näytteillepano, lehdistötietopalvelun kautta välittäminen sekä sisällyttäminen laajalti saatavilla oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin; c) kääntäminen; d) tutustumisoikeuden antaminen yksittäisten pyyntöjen perusteella ilman jäljentämis- tai hyödyntämisoikeutta, kuten säädetään 30. päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001, joka koskee 5

6 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi; e) säilyttäminen paperilla tai sähköisessä tai muussa muodossa; f) KT:n ja komission asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen mukainen arkistointi; g) oikeus myöntää alakohdissa b ja c tarkoitetut käyttötavat kattava lupa tai alalisenssi kolmansille osapuolille. KT:lle ja unionille voidaan myöntää lisää käyttöoikeuksia erityisehdoissa. Tuensaaja takaa, että KT:lla ja unionilla on oikeus käyttää kaikkia hankkeen tuloksiin sisältyviä olemassa olevia immateriaalioikeuksia. Ellei erityisehdoissa toisin määrätä, tällaisia olemassa olevia oikeuksia käytetään samoihin tarkoituksiin ja samoin ehdoin kuin hankkeen tuloksia koskevia käyttöoikeuksia. Tiedot tekijänoikeuden omistajasta on annettava, kun KT tai unioni julkaisee tuloksia. Tekijänoikeuslausekkeen on oltava seuraavassa muodossa: vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. CIMO on myönnetty ehdollinen lisenssi. tai vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. Euroopan unionille on myönnetty ehdollinen lisenssi. ARTIKLA II.9 HANKKEEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVIEN SOPIMUSTEN TEKEMINEN II.9.1 Kun hankkeen toteuttaminen edellyttää tavaroiden, urakoiden tai palvelujen hankkimista, tuensaajan on tehtävä sopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella tai tapauksen mukaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella. Tuensaajan on samalla huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. Tuensaajan, joka toimii hankintaviranomaisena 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (joka koskee julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä tai hankintayksikkönä 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (joka koskee vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä, on noudatettava julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä. II.9.2 Tuensaaja on yksin vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja sopimusmääräysten noudattamisesta. Tuensaajan on varmistettava, että kaikissa hankintasopimuksissa on määräykset siitä, ettei toimeksisaajalla ole tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia KT:on nähden. II.9.3 Tuensaajan on varmistettava, että siihen sovellettavia artiklojen II.3, II.4, II.5, II.8 ja II.20 määräyksiä sovelletaan myös toimeksisaajaan. 6

7 ARTIKLA II.10 HANKKEESEEN KUULUVIEN TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN ALIHANKINTANA II.10.1 Alihankintasopimus on sellainen artiklassa II.9 tarkoitettu hankintasopimus, jonka mukaisesti kolmas osapuoli suorittaa I liitteessä kuvattuun hankkeeseen kuuluvia tehtäviä. II.10.2 Tuensaaja saa käyttää hankkeeseen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi alihankintaa edellyttäen, että artiklaan II.9 ja erityisehtoihin sisältyvien edellytysten lisäksi seuraavassa luetellut ehdot täyttyvät: a) alihankinta kattaa ainoastaan osan hankkeen toteutuksesta; b) alihankinnan käyttö voidaan perustella hankkeen luonteella ja sen toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla; c) alihankinnan arvioidut kustannukset pystytään erittelemään selvästi II liitteen alustavassa talousarviossa; d) tuensaajan on aina ilmoitettava alihankinnan käyttämisestä KT:lle ja saatava sen hyväksyntä, jos siitä ei ole sovittu I liitteessä. Tämä ei kuitenkaan rajoita artiklan II.12.2 määräysten soveltamista; e) tuensaaja varmistaa, että siihen sovellettavia artiklan II.17 määräyksiä sovelletaan myös alihankkijaan. ARTIKLA II.11 SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET II.11.1 Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. II.11.2 Muuttamisen tarkoituksena tai seurauksena ei saa olla sellaisten muutosten tekeminen sopimukseen, jotka saattaisivat kyseenalaiseksi tuen myöntämispäätöksen tai olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun periaatetta. II.11.3 Kaikkien muutospyyntöjen on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja ne on toimitettava toiselle sopimuspuolelle hyvissä ajoin ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa ja joka tapauksessa kuukautta ennen artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymistä, lukuun ottamatta tapauksia, jotka muutosta pyytänyt sopimuspuoli on perustellut riittävästi ja jotka toinen sopimuspuoli on hyväksynyt. II.11.4 Muutos tulee voimaan päivänä, jona muutoksen jälkimmäisenä allekirjoittava sopimuspuoli allekirjoittaa sen, tai muutospyynnön hyväksymispäivänä. Muutoksia voidaan soveltaa sopimuspuolten sopimasta päivästä lähtien, tai jos tällaisesta päivästä ei ole sovittu, muutoksen voimaantulopäivästä lähtien. 7

8 ARTIKLA II.12 MAKSUJA KOSKEVIEN SAAMISTEN SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE II.12.1 Maksuja koskevia tuensaajien saamisia KT:lta ei saa siirtää kolmansille osapuolille paitsi asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa. Siirto pätee vain, jos KT on hyväksynyt sen tuensaajan esittämästä kirjallisesta ja perustellusta pyynnöstä. Jos hyväksyntää ei ole annettu tai sen ehtoja ei ole noudatettu, siirrolla ei ole vaikutusta KT:on. II.12.2 Siirto ei missään olosuhteissa vapauta tuensaajia näiden velvoitteista KT:a kohtaan. ARTIKLA II.13 YLIVOIMAINEN ESTE II.13.1 Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuspuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ennalta arvaamatonta poikkeuksellista tilannetta tai tapahtumaa, joka estää jompaakumpaa sopimuspuolista täyttämästä jotakin sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, joka ei johdu jommankumman sopimuspuolen tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvien alihankkijoiden, sidosyhteisöjen tai kolmansien osapuolten virheestä tai tuottamuksesta ja joka osoittautuu sellaiseksi, ettei sitä voida asianmukaista huolellisuuttakaan noudattaen välttää. Ylivoimaisena esteenä ei voida pitää palvelun puutteita, laitteiden tai materiaalien vikoja tai viivästyksiä niiden saamisessa, elleivät ne ole hyväksyttävän ylivoimaisen esteen välittömiä seurauksia; ylivoimaisena esteenä ei myöskään voida pitää työmarkkinakiistoja, lakkoja tai taloudellisia vaikeuksia. II.13.2 Jos sopimuspuoli kohtaa ylivoimaisen esteen, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä virallisesti toiselle sopimuspuolelle ja kerrottava esteen luonne, sen todennäköinen kesto sekä odotettavissa olevat vaikutukset. II.13.3 Sopimuspuolten on tehtävä kaikki tarpeellinen ylivoimaisen esteen mahdollisten vahinkojen rajoittamiseksi. Niiden on pyrittävä parhaansa mukaan jatkamaan hankkeen toteuttamista mahdollisimman pian. II.13.4 Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, jos velvoitteen täyttämättä jättäminen johtuu sen kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä. ARTIKLA II.14 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN KESKEYTTÄMINEN II.14.1 Toteuttamisen keskeyttäminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain, jos se käy poikkeuksellisten olosuhteiden, etenkin ylivoimaisen esteen, vuoksi mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi. Tuensaajan on ilmoitettava keskeytyksestä KT:lle viipymättä; sen 8

9 on samalla ilmoitettava kaikki keskeytykseen johtaneet syyt ja sen yksityiskohdat sekä päivämäärä, jona hankkeen toteuttamista on tarkoitus jatkaa. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II.15.2 kohtien (b) tai (c) mukaisesti, tuensaajan on ilmoitettava KT:lle heti, kun olosuhteet sallivat hankkeen toteuttamisen jatkamisen ja esitettävä pyyntö sopimuksen muuttamiseksi artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.2 Toteuttamisen keskeyttäminen KT:n toimesta II KT voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa: a) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, tai jos tuensaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan; tai b) jos KT:lla on epäilyjä siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia tai rikkonut huomattavalla tavalla velvoitteitaan myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, ja sen täytyy selvittää, pitävätkö sen epäilyt paikkansa. II Ennen kuin KT keskeyttää hankkeen toteuttamisen, se ilmoittaa tuensaajalle virallisesti aikomuksestaan ja keskeyttämisen syistä sekä artiklan II kohdan (a) tapauksessa edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa. Tuensaajaa pyydetään esittämään asiaa koskevat huomautukset 30 kalenteripäivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos KT päättää lopettaa keskeyttämismenettelyn tutkittuaan tuensaajan toimittamat huomautukset, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen. Jos tuensaaja ei toimita huomautuksia tai jos KT päättää toimitetuista huomautuksista huolimatta jatkaa keskeyttämismenettelyä, se voi keskeyttää toteuttamisen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan keskeytykseen johtaneet syyt ja artiklan II kohdan (a) tapauksessa ne lopulliset ehdot, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa, tai artiklan II kohdan (b) tapauksessa alustava päivämäärä, jona tarvittavat tarkastukset on tarkoitus saada päätökseen. Keskeytys tulee voimaan sinä päivänä, kun tuensaaja on vastaanottanut ilmoituksen, tai tätä myöhempänä päivämääränä, jos ilmoituksessa niin määrätään. Jotta hankkeen toteuttamista voitaisiin jatkaa, tuensaajan on pyrittävä täyttämään ilmoituksessa asetetut ehdot mahdollisimman pian ja ilmoitettava KT:lle siitä, miten tässä on edistytty. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II kohtien (b) tai (h) mukaisesti, heti kun KT katsoo, että hankkeen toteuttamisen jatkamiselle asetetut 9

10 ehdot on täytetty tai kun tarvittavat tarkastukset, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset, on tehty, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen ja pyytää tuensaajaa esittämään sopimuksen muutospyynnön artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.3 Keskeyttämisen vaikutukset Jos hankkeen toteuttamista voidaan jatkaa eikä sopimusta pureta, sopimukseen tehdään artiklan II.11 mukaisesti tarvittavat muutokset, joissa määritetään hankkeen toteuttamisen jatkamispäivä, pidennetään hankkeen kestoa ja tarvittaessa mukautetaan hanke vastaamaan uusia toteuttamisolosuhteita. Keskeytys katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, josta on sovittu sopimuspuolten välillä yllä olevan ensimmäisen kappaleen mukaisesti. Tämä päivämäärä voi olla aikaisempi kuin sopimusmuutoksen voimaantulopäivä. Mitään hankkeen tai sen osan keskeytyksen aikana aiheutuneita kuluja ei voida korvata tai kattaa hanketuella. KT:n oikeus keskeyttää hankkeen toteuttaminen ei vaikuta sen oikeuteen purkaa sopimus artiklan II.15.2 mukaisesti eikä sen oikeuteen vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 ja II.19 mukaisesti. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on keskeyttänyt hankkeen toteuttamisen. ARTIKLA II.15 SOPIMUKSEN PURKAMINEN II.15.1 Sopimuksen purkaminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi purkaa sopimuksen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa antamalla tästä KT:lle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan selkeästi purkamisen perustelut sekä päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Ilmoitus on lähetettävä ennen purkamisen voimaantuloa. Jos perusteluja ei ole esitetty tai jos KT katsoo, etteivät esitetyt perustelut riitä purkamisperusteeksi, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se perustelee näkemyksensä, ja sopimus katsotaan puretun sopimuksenvastaisesti, jolloin sovelletaan artiklan II.15.3 kolmannessa kappaleessa määrättyjä seuraamuksia. II.15.2 Sopimuksen purkaminen KT:n toimesta II KT voi päättää purkaa sopimuksen seuraavissa olosuhteissa: a) jos tuensaajan oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa tai organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtunut muutos todennäköisesti vaikuttaa olennaisesti sopimuksen täyttämiseen tai saattaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi; 10

11 b) jos tuensaaja ei toteuta hanketta liitteen I mukaisesti tai jos tuensaaja jättää täyttämättä jonkin muista olennaisista sopimusvelvoitteistaan; c) jos ilmenee ylivoimainen este, josta on ilmoitettu artiklan II.13 mukaisesti, tai jos tuensaaja keskeyttää hankkeen toteuttamisen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, joista on ilmoitettu artiklan II.14 mukaisesti, ja jos toteuttamisen jatkaminen on mahdotonta tai jos sopimukseen tarvittavat muutokset saattaisivat asettaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi tai johtaa hakijoiden eriarvoiseen kohteluun; d) jos tuensaaja on asetettu konkurssiin tai jos se on selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä, tai se on jonkin muun vastaavan näitä asioita koskevan menettelyn alainen tai on vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; e) jos tuensaajan tai alla toisessa kappaleessa määritellyn tuensaajaan sidoksissa olevan henkilön on todettu tehneen ammatillisen virheen, joka voidaan näyttää toteen; f) jos tuensaaja on laiminlyönyt lakisääteisten verojen tai sosiaalimaksujen suorittamisen kotimaassaan tai maassa, jossa hanke toteutetaan; g) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on syyllistynyt petokseen tai lahjontaan tai on osallisena rikollisjärjestön toiminnassa, rahanpesussa tai muussa unionin taloudelliset edut vaarantavassa laittomassa toiminnassa; tai h) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, myös silloin kun on kyse väärien tietojen antamisesta tai tarvittavien tietojen antamatta jättämisestä sopimuksen mukaisen tuen saamiseksi. Ilmauksella tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö kohdissa (e), (g) ja (h) tarkoitetaan kaikkia sellaisia luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa tuensaajaa tai tehdä päätöksiä sen puolesta. II Ennen sopimuksen purkamista KT antaa tuensaajalle aikomuksestaan virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamisperusteet ja pyytää tuensaajaa toimittamaan asiaa koskevat huomautukset 45 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja artiklan II kohdan (b) tarkoittamassa tapauksessa ilmoittamaan sille samassa määräajassa, mitä toimenpiteitä se on tehnyt varmistaakseen sopimusvelvoitteidensa täyttämisen jatkamisen. 11

12 Jos KT päättää tuensaajan toimittamat huomautukset tutkittuaan lopettaa purkamismenettelyn, se antaa tästä virallisen ilmoituksen tuensaajalle. Jos huomautuksia ei ole esitetty tai jos KT päättää tuensaajan toimittamista huomautuksista huolimatta jatkaa purkamismenettelyä, se voi purkaa sopimuksen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamiseen johtaneet syyt. Virallisessa ilmoituksessa mainitaan artiklan II kohtien (a), (b), (d) ja (f) tapauksissa päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Artiklan II alakohtien (c), (e), (g) ja (h) tapauksissa purkaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona tuensaaja vastaanottaa purkamista koskevan virallisen ilmoituksen. II.15.4 Purkamisen vaikutukset Jos sopimus puretaan, KT suorittaa vain maksut, jotka vastaavat artiklan II.18 mukaisesti määritettyä määrää, joka perustuu tuensaajalle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin ja hankkeen toteutuneeseen osuuteen purkamisen voimaantulopäivänä. Huomioon ei oteta kustannuksia, jotka liittyvät jo tehtyihin mutta vasta sopimuksen purkautumisen jälkeen täytettäviin sitoumuksiin. Tuensaajalla on artiklojen II.15.1 ja II mukaan määräytyvästä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä alkaen 60 päivää aikaa esittää loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö artiklan I.4.3 määräysten mukaisesti. Jos KT ei saa loppumaksupyyntöä edellä mainitussa määräajassa, se ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita ei ole sisällytetty tai perusteltu sen hyväksymässä väli- tai loppuraportissa. KT perii artiklan II.19 mukaisesti takaisin kaikki maksetut määrät, joiden käyttöä ei ole perusteltu välitai loppuraporteissa. Jos KT purkaa sopimuksen artiklan II kohdan (b) nojalla sen vuoksi, ettei tuensaaja ole toimittanut maksupyyntöä eikä ole täyttänyt tätä velvoitettaan muistutuksen jälkeenkään artiklassa I.4.5 asetetussa määräajassa, yllä oleva ensimmäinen kappale pätee seuraavin ehdoin: a) tuensaajalle ei myönnetä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä laskettuna lisäaikaa artiklan I.4.3 mukaisen loppumaksupyynnön laatimiseen; ja b) KT ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita tuensaajalle on aiheutunut sopimuksen purkamisen voimaantulopäivään mennessä tai artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymiseen mennessä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, jos näitä kustannuksia ei ole sisällytetty tai perusteltu KT:n hyväksymissä väli- tai loppuraporteissa. Sen lisäksi, mitä yllä ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa määrätään, jos tuensaaja purkaa sopimuksen sopimuksenvastaisesti artiklan II.15.1 tarkoittamassa merkityksessä tai jos KT purkaa sopimuksen artiklan II alakohtien (b), (e), (g) tai (h) nojalla, KT voi vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 tai II.19 mukaisesti 12

13 suhteessa kulloistenkin puutteiden vakavuuteen ja annettuaan tuensaajalle mahdollisuuden huomautusten esittämiseen. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on purkanut sopimuksen. 13

14 OSA B RAHOITUSEHDOT ARTIKLA II.16 TUKIKELPOISET KULUT II.16.1 Yksikkökorvauksia koskevat ehdot Silloin kun tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, korvattavien yksiköiden täytyy täyttää seuraavat ehdot: (a) ne täytyy käyttää tai tuottaa artiklassa I.2.2 määritellyn ajanjakson aikana; (b) niiden täytyy olla välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi tai aiheutua siitä; (c) yksiköiden määrä täytyy pystyä erittelemään ja todistamaan, erityisesti artiklassa II.16.2 määritellyn kirjanpidon ja asiakirjojen avulla. II.16.2 Yksikkökorvausten laskeminen II Avaintoimi 1 Yleissivistävä ja aikuiskoulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujien lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät. - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. 14

15 (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa ilmoitetaan osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kurssimaksut (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kurssipäivien lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvausmäärällä. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että henkilö on osallistunut jäsenneltyyn kurssiin, johon osallistumiseta on peritty kurssimaksua. (c) Tositteet: todistus kurssille ilmottautumisesta ja kurssin maksusta, joka voi olla lasku tai muu selvitys, jonka kurssinpitäjä on antanut ja allekirjoittanut ja siinä on eriteltävä osallistujan nimi, kurssin nimi sekä päivämäärät, jolloin osallistuja osallistui kurssille. II Avaintoimi 1 Ammatillinen koulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujan lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. 15

16 B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos pitkissä liikkuvuusjaksoissa kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvausmäärän 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Henkilömäärään, jonka perusteella organisaatiotuki lasketaan, ei lasketa opiskelijoiden saattajia ulkomaille. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: Vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kielivalmennustuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kielivalmennustukea saavien opiskelijoiden lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut kielivalmennukseen kielessä, jota tämä käyttää ulkomailla opiskelussa tai työssä. (c) Tositteet: - kurssin tarjoajan allekirjoittama todistus kurssille osallistumisesta; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, annetun valmennuksen muoto ja kesto, tai - lasku/kuitti oppimateriaalin ostamisesta; laskussa on eriteltävä asianomainen kieli, laskun toimittajan nimi ja osoite, hinta ja käytetty valuutta, ja laskun päivämäärä, tai - jos kielivalmennuksen antoi tuensaaja: osallistujan allekirjoittama ja päiväämä todistus, jossa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, valmennuksen muoto ja kesto. 16

17 II Avaintoimi 1 Korkeakoulutus Henkilöstön liikkuvuusjaksot A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kussakin etäisyysluokassa osallistuvien henkilökunnan jäsenten lukumäärä asianomaisen etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien matkapäivien määrät vastaanottavan maan päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot A. Matkat: Matkayksikkökorvauksia sovelletaan syrjäisimpien ohjelmamaiden ja alueiden (syrjäisimmät alueet, Kypros, Malta ja merentakaiset maat ja alueet) lähettäviin organisaatioihin. (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla lähtevien opiskelijoiden määrä kussakin etäisyysluokassa asianomaisen etäisyysluokan korvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. 17

18 (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla opiskelijan vaihtokuukausien lukumäärä vastaanottavan maan kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvauksen 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto Henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Organisaatiotuen määrittämiseen käytettävään osallistujien kokonaismäärään lasketaan mukaan kaikki lähtevät opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet, myös sellaiset 18

19 henkilöt, jotka eivät saa lainkaan EU-tukea koko ulkomaanjakson aikana, sekä yrityksistä kutsutut, saapuvat henkilöstön jäsenet. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla kuten edellä määritelty otsikon yksilötuki alla. II Avaintoimi 2 Koulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet A. Hankkeen hallinto ja toteutus (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla hankkeen keston kuukausimäärä tuensaajaa koskevalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tuensaaja toteuttaa tähän kululuokkaan kuuluvat toiminnot ja tulokset tukihakemuksen mukaisesti ja sen mukaan, mitä kansallinen toimisto on hyväksynyt. (c) Tositteet: Toteutuneet toimet ja tulokset kuvataan loppuraportissa. Tämän lisäksi tuensaajan on syötettävä hankkeen tulokset tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja sen mukan minkä luonteisista tuloksista on kysymys pystyttävä esittämään ne tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa. B. Maidenväliset hankekokoukset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistumismäärä sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut maidenväliseen hankekokoukseen ja tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. C. Immateriaaliset tuotokset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla tuensaajaorganisaation henkilöstön tekemien työpäivien lukumäärä tuensaajan kotimaata koskevien 19

20 asianmukaisten henkilöstöluokkien päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu ja sen laatu on tyydyttävä KT:n tekemän arvionnin mukaan. (c) Tositteet: - todistusaineistoa siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu, ja tuotos on syötettävä tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja/tai sen mukaan minkä luonteisesta tuotoksesta on kysymys se on pystyttävä esittämään tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa; - todisteet immaterialisen tuotoksen toteuttamiseen käytetystä työajasta: tämä osoitetaan henkilökohtaisilla työaikalistoilla, joissa ilmoitetaan henkilön nimi, henkilöstöluokka, päivämäärät ja päivien kokonaislukumäärä, jotka kyseinen henkilö käytti immateriaalisen tuotoksen toteuttamiseen; - todiste henkilön ja tuensaajan välisestä suhteesta (esim. työsuhde, vapaaehtoistyösuhde jne.) tuensaajan virallisen kirjanpidon/rekisterin mukaan. D. Tulostenlevitystilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla muista kuin tuensaajaorganisaatiosta ja kumppaniorganisaatioista kuten ne on sopimuksessa määritelty tulevien osallistujien lukumäärä osallistujaan sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tulostenlevitystilaisuus on järjestetty ja sen laatu oli tyydyttävä KT:n arvion mukaan. (c) Tositteet: - tulostenlevitystilaisuuden kuvaus loppuraportissa; - tulostenlevitystilaisuuden osallistujalista, jonka osallistujat ovat allekirjoittaneet; listassa on oltava tilaisuuden nimi, päivämäärä ja paikka ja jokaisen osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja allekirjoitus, sekä osallistujan lähettävän organisaation nimi ja osoite; - tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma sekä tilaisuudessa käytetty ja jaettu materiaali. E. Opinto- ja koulutustilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, joka kattaa matka-, yksilö- ja kielivalmennustuen. Se lasketaan seuraavasti: - matkat: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien lukumäärä asianmukaisella ulkomaanmatkan etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti; 20

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 05 Vertragstext in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN,

Lisätiedot