OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti; b) on vastuussa kaikkien sen oikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä; c) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sellaisista tiedossaan olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai viivästyttää sen toteuttamista; d) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sen oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa, organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä lailliseen edustajaan liittyvistä muutoksista. ARTIKLA II.2 SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ II.2.1 Viestien muoto ja toimitustavat Kaikki sopimukseen tai sen täyttämiseen liittyvät viestit on toimitettava kirjallisina (paperilla tai sähköisesti), niissä on mainittava sopimuksen numero ja ne on toimitettava artiklassa I.6 mainittuihin osoitteisiin. Sähköinen viesti on vahvistettava toimittamalla se alkuperäisenä allekirjoitettuna paperiasiakirjana, jos sopimuspuoli tätä pyytää, edellyttäen, että kyseinen pyyntö esitetään ilman aiheetonta viivytystä. Lähettäjän on lähetettävä alkuperäinen allekirjoitettu paperiasiakirja ilman aiheetonta viivytystä. Viralliset ilmoitukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa. II.2.2 Viestin toimituspäivämäärä Viesti katsotaan toimitetuksi, kun vastaanottaja on vastaanottanut sen, ellei sopimuksessa viitata viestin lähetyspäivään. Vastaanottajan katsotaan vastaanottaneen sähköisen viestin päivänä, jona se on onnistuneesti lähetetty, jos se on lähetetty artiklan I.6 mukaiseen osoitteeseen. Lähettämisen katsotaan epäonnistuneen, jos lähettäjä saa viestin, jonka mukaan sen viestiä ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle. Lähettäjän on tällöin välittömästi lähetettävä viesti uudelleen mihin tahansa 1

2 muuhun artiklassa I.6 mainittuun osoitteeseen. Jos lähetys epäonnistuu, lähettäjän ei katsota laiminlyöneen velvoitettaan lähettää kyseinen viesti asetetussa määräajassa. KT:n katsotaan vastaanottaneen postilähetyksen päivänä, jona artiklassa I.6.2 mainittu yksikkö on rekisteröinyt sen. Viralliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa, katsotaan vastaanotetuiksi saantitodistuksessa tai vastaavassa mainittuna vastaanottopäivämääränä. ARTIKLA II.3 VAHINGONKORVAUSVASTUU II.3.1 KT ei ole vastuussa tuensaajan aiheuttamista tai sille aiheutuneista vahingoista, mukaan luettuina hankkeen toteuttamisen seurauksena tai sen aikana kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot. II.3.2 Tuensaajan on korvattava KT:lle kaikki vahingot, joita tälle on aiheutunut hankkeen toteuttamisesta tai siitä, että hanke on jäänyt toteuttamatta tai on toteutettu heikosti, osittain tai myöhässä paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este. ARTIKLA II.4 ETURISTIRIIDAT II.4.1 Tuensaajan on tehtävä kaikkensa, ettei synny tilannetta, jossa sopimuksen riippumaton ja puolueeton täyttäminen vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen, perhe- tai tunnesiteisiin tai muihin yhteisiin etuihin liittyvistä syistä (jäljempänä eturistiriita ). II.4.2 Kaikista eturistiriitatilanteista tai tilanteista, jotka todennäköisesti johtavat eturistiriitaan sopimusta täytettäessä, on viipymättä ilmoitettava KT:lle kirjallisesti. Tuensaajan on viipymättä tehtävä kaikki mahdollinen tilanteen korjaamiseksi. KT pidättää oikeuden tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja se voi vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista määräajassa. ARTIKLA II.5 LUOTTAMUKSELLISUUS II.5.1 KT ja tuensaaja käsittelevät kaikkia sopimuksen täyttämisen yhteydessä kirjallisesti tai suullisesti ilmaistuja, kirjallisesti selkeästi luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja ja asiakirjoja luottamuksellisina niiden muodosta riippumatta. II.5.2 Tuensaaja ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja ja asiakirjoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen, ellei KT:n kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. II.5.3 Edellä artikloissa II.5.1 ja II.5.2 tarkoitetut velvoitteet sitovat KT:a ja tuensaajaa sopimuksen täyttämisen ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta, paitsi jos 2

3 a) sopimuspuoli vapauttaa toisen sopimuspuolen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista tätä aikaisemmin, b) luottamuksellisista tiedoista tulee julkisia muulla tavoin kuin siten, että sopimuspuoli, jota luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sitovat, rikkoo kyseisiä velvoitteita ilmaisemalla tiedot, c) luottamuksellisten tietojen julkistamista edellytetään laissa. ARTIKLA II.6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY II.6.1 KT:n ja komission suorittama henkilötietojen käsittely KT noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä kansallisen lain mukaisia sääntöjä. Sopimuksen artiklassa I.6.1 mainittu rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä tietoja ainoastaan sopimuksen täyttämiseen, hallinnointiin ja seurantaan liittyvissä tarkoituksissa. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta luovuttaa tietoja valvonnasta tai tarkastuksista vastaaville elimille kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tuensaajalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista ne. Tuensaajan tulee osoittaa kaikki henkilötietojensa käsittelyä koskevat kysymykset artiklassa I.6.1 mainitulle rekisterinpitäjälle. Komissio noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä 18. päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, joka koskee yksilöiden suojelua yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Tuensaaja voi milloin tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle. II.6.2 Tuensaajan suorittama henkilötietojen käsittely Jos sopimus edellyttää tuensaajalta henkilötietojen käsittelyä, tuensaajan on aina toimittava artiklassa I.6.1 mainitun rekisterinpitäjän valvonnan alaisena, etenkin kun on kyse siitä mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, minkälaisia tietoja voidaan käsitellä, tietojen vastaanottajista sekä keinoista, joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan. Tuensaaja saa myöntää henkilöstölleen pääsyn tietoihin vain siinä määrin, kuin se on sopimuksen täyttämisen, hallinnoinnin ja seurannan kannalta ehdottoman välttämätöntä. Tuensaajan on otettava käyttöön sellaiset asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joissa otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja käytettävien henkilötietojen luonne, jotta se voi a) estää asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietojärjestelmiin ja etenkin 3

4 (i) estää tallennusvälineiden luvattoman lukemisen, jäljentämisen, muuttamisen tai siirtämisen, (j) estää tietojen luvattoman lisäämisen sekä tallennettujen henkilötietojen luvattoman luovuttamisen, muuttamisen tai poistamisen, (k) estää asiattomia henkilöitä käyttämästä tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtokeinojen avulla, b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat päästä vain niihin henkilötietoihin, joihin heillä on käyttöoikeus, c) pitää kirjaa siitä, mitkä henkilötiedot on ilmoitettu, milloin ja kenelle, d) varmistaa, että kolmansien osapuolien puolesta käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan KT:n määräämällä tavalla, e) varmistaa, että tietoja ei voida lukea, jäljentää tai poistaa ilman lupaa henkilötietojen välittämisen ja tallennusvälineiden kuljetuksen aikana, f) suunnitella organisaatiorakenteensa siten, että se vastaa tietosuojavaatimuksia. ARTIKLA II.7 UNIONIN RAHOITUKSEN NÄKYVYYS II.7.1 Unionin rahoitusta koskevat tiedot ja Euroopan unionin tunnuksen käyttö Tuensaajan on mainittava kaikessa sen toteuttamassa hanketta koskevassa tiedotuksessa ja kaikessa sen julkaisemassa hanketta koskevassa aineistossa, myös konferenssien ja seminaarien yhteydessä ja kaikessa tiedotusaineistossa (kuten esitteissä, esittelylehtisissä, julisteissa ja esitelmissä), että kyseessä on hanke, johon unioni on myöntänyt rahoitusta ja käytettävä Euroopan unionin tunnusta, logoa ja Erasmus+ -ohjelman graafista ilmettä seuraavilla sivuilla annettujen visuaalista identiteettiä koskevien ohjeiden mukaisesti: ja Jos Euroopan unionin tunnus esitetään toisen logon yhteydessä, sen on oltava riittävän näkyvässä asemassa. Velvollisuus käyttää Euroopan unionin tunnusta ei anna tuensaajalle yksinoikeutta tunnuksen käyttöön. Tuensaaja ei voi omia Euroopan unionin tunnusta tai mitään muuta samankaltaista tavaramerkkiä tai logoa rekisteröimällä sitä tai millään muulla tavalla. II.7.2 KT:n ja komission vastuun poissulkeva vastuuvapauslauseke Kaikessa hanketta koskevassa, tuensaajan missä tahansa muodossa ja mitä tahansa välinettä käyttäen toteuttamassa tiedotuksessa ja julkaisemassa aineistossa on oltava maininta siitä, että 4

5 se edustaa ainoastaan laatijan näkemyksiä ja että KT ja komissio eivät ole vastuussa kyseisen tiedotuksen tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä. ARTIKLA II.8 OLEMASSA OLEVAT OIKEUDET JA TULOSTEN OMISTUSOIKEUS JA KÄYTTÖ (IMMATERIAALIOIKEUDET MUKAAN LUETTUINA) II.8.1 Tuensaajalla oleva tulosten omistusoikeus Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, hankkeen tulosten omistusoikeus, immateriaalioikeudet mukaan luettuina, sekä hankkeeseen liittyvien raporttien ja muiden asiakirjojen omistusoikeus kuuluu tuensaajalle. II.8.2 Olemassa olevat immateriaalioikeudet Jos immateriaalioikeudet, kolmannen osapuolen oikeudet mukaan luettuina, ovat olemassa jo ennen sopimuksen tekemistä, tuensaajan on laadittava luettelo, jossa eritellään kaikki olemassa olevien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeudet, ja toimitettava se KT:lle viimeistään ennen sopimuksen täyttämisen aloittamista. Tuensaajan on varmistettava, että sillä on kaikki oikeudet käyttää kaikkia olemassa olevia immateriaalioikeuksia sopimuksen täyttämisen aikana. II.8.3 KT:lla ja Euroopan unionilla oleva tulosten ja olemassa olevien oikeuksien käyttöoikeus Tuensaaja myöntää unionille ja/tai KT:lle oikeuden käyttää hankkeen tuloksia seuraavassa lueteltuihin tarkoituksiin, rajoittamatta kuitenkaan artiklojen II.1, II.3 ja II.8.1 määräysten soveltamista: a) käyttö unionin omiin tarkoituksiin ja etenkin niiden antaminen KT:ssa ja unionin toimielimissä, erillisvirastoissa ja elimissä työskentelevien käyttöön sekä jäsenvaltioiden laitosten käyttöön ja kaikkien tulosten tai niiden osien kopioiminen ja jäljentäminen kopioiden määrää rajoittamatta; b) jakelu yleisölle ja etenkin julkaiseminen paperilla tai sähköisessä tai digitaalisessa muodossa, julkaiseminen internetissä, myös Europa-sivustolla, tiedostona, jonka voi ladata tai ei, radio- tai televisiolähetys lähetystekniikasta riippumatta, julkinen esittäminen tai näytteillepano, lehdistötietopalvelun kautta välittäminen sekä sisällyttäminen laajalti saatavilla oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin; c) kääntäminen; d) tutustumisoikeuden antaminen yksittäisten pyyntöjen perusteella ilman jäljentämis- tai hyödyntämisoikeutta, kuten säädetään 30. päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001, joka koskee 5

6 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi; e) säilyttäminen paperilla tai sähköisessä tai muussa muodossa; f) KT:n ja komission asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen mukainen arkistointi; g) oikeus myöntää alakohdissa b ja c tarkoitetut käyttötavat kattava lupa tai alalisenssi kolmansille osapuolille. KT:lle ja unionille voidaan myöntää lisää käyttöoikeuksia erityisehdoissa. Tuensaaja takaa, että KT:lla ja unionilla on oikeus käyttää kaikkia hankkeen tuloksiin sisältyviä olemassa olevia immateriaalioikeuksia. Ellei erityisehdoissa toisin määrätä, tällaisia olemassa olevia oikeuksia käytetään samoihin tarkoituksiin ja samoin ehdoin kuin hankkeen tuloksia koskevia käyttöoikeuksia. Tiedot tekijänoikeuden omistajasta on annettava, kun KT tai unioni julkaisee tuloksia. Tekijänoikeuslausekkeen on oltava seuraavassa muodossa: vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. CIMO on myönnetty ehdollinen lisenssi. tai vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. Euroopan unionille on myönnetty ehdollinen lisenssi. ARTIKLA II.9 HANKKEEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVIEN SOPIMUSTEN TEKEMINEN II.9.1 Kun hankkeen toteuttaminen edellyttää tavaroiden, urakoiden tai palvelujen hankkimista, tuensaajan on tehtävä sopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella tai tapauksen mukaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella. Tuensaajan on samalla huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. Tuensaajan, joka toimii hankintaviranomaisena 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (joka koskee julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä tai hankintayksikkönä 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (joka koskee vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä, on noudatettava julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä. II.9.2 Tuensaaja on yksin vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja sopimusmääräysten noudattamisesta. Tuensaajan on varmistettava, että kaikissa hankintasopimuksissa on määräykset siitä, ettei toimeksisaajalla ole tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia KT:on nähden. II.9.3 Tuensaajan on varmistettava, että siihen sovellettavia artiklojen II.3, II.4, II.5, II.8 ja II.20 määräyksiä sovelletaan myös toimeksisaajaan. 6

7 ARTIKLA II.10 HANKKEESEEN KUULUVIEN TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN ALIHANKINTANA II.10.1 Alihankintasopimus on sellainen artiklassa II.9 tarkoitettu hankintasopimus, jonka mukaisesti kolmas osapuoli suorittaa I liitteessä kuvattuun hankkeeseen kuuluvia tehtäviä. II.10.2 Tuensaaja saa käyttää hankkeeseen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi alihankintaa edellyttäen, että artiklaan II.9 ja erityisehtoihin sisältyvien edellytysten lisäksi seuraavassa luetellut ehdot täyttyvät: a) alihankinta kattaa ainoastaan osan hankkeen toteutuksesta; b) alihankinnan käyttö voidaan perustella hankkeen luonteella ja sen toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla; c) alihankinnan arvioidut kustannukset pystytään erittelemään selvästi II liitteen alustavassa talousarviossa; d) tuensaajan on aina ilmoitettava alihankinnan käyttämisestä KT:lle ja saatava sen hyväksyntä, jos siitä ei ole sovittu I liitteessä. Tämä ei kuitenkaan rajoita artiklan II.12.2 määräysten soveltamista; e) tuensaaja varmistaa, että siihen sovellettavia artiklan II.17 määräyksiä sovelletaan myös alihankkijaan. ARTIKLA II.11 SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET II.11.1 Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. II.11.2 Muuttamisen tarkoituksena tai seurauksena ei saa olla sellaisten muutosten tekeminen sopimukseen, jotka saattaisivat kyseenalaiseksi tuen myöntämispäätöksen tai olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun periaatetta. II.11.3 Kaikkien muutospyyntöjen on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja ne on toimitettava toiselle sopimuspuolelle hyvissä ajoin ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa ja joka tapauksessa kuukautta ennen artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymistä, lukuun ottamatta tapauksia, jotka muutosta pyytänyt sopimuspuoli on perustellut riittävästi ja jotka toinen sopimuspuoli on hyväksynyt. II.11.4 Muutos tulee voimaan päivänä, jona muutoksen jälkimmäisenä allekirjoittava sopimuspuoli allekirjoittaa sen, tai muutospyynnön hyväksymispäivänä. Muutoksia voidaan soveltaa sopimuspuolten sopimasta päivästä lähtien, tai jos tällaisesta päivästä ei ole sovittu, muutoksen voimaantulopäivästä lähtien. 7

8 ARTIKLA II.12 MAKSUJA KOSKEVIEN SAAMISTEN SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE II.12.1 Maksuja koskevia tuensaajien saamisia KT:lta ei saa siirtää kolmansille osapuolille paitsi asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa. Siirto pätee vain, jos KT on hyväksynyt sen tuensaajan esittämästä kirjallisesta ja perustellusta pyynnöstä. Jos hyväksyntää ei ole annettu tai sen ehtoja ei ole noudatettu, siirrolla ei ole vaikutusta KT:on. II.12.2 Siirto ei missään olosuhteissa vapauta tuensaajia näiden velvoitteista KT:a kohtaan. ARTIKLA II.13 YLIVOIMAINEN ESTE II.13.1 Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuspuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ennalta arvaamatonta poikkeuksellista tilannetta tai tapahtumaa, joka estää jompaakumpaa sopimuspuolista täyttämästä jotakin sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, joka ei johdu jommankumman sopimuspuolen tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvien alihankkijoiden, sidosyhteisöjen tai kolmansien osapuolten virheestä tai tuottamuksesta ja joka osoittautuu sellaiseksi, ettei sitä voida asianmukaista huolellisuuttakaan noudattaen välttää. Ylivoimaisena esteenä ei voida pitää palvelun puutteita, laitteiden tai materiaalien vikoja tai viivästyksiä niiden saamisessa, elleivät ne ole hyväksyttävän ylivoimaisen esteen välittömiä seurauksia; ylivoimaisena esteenä ei myöskään voida pitää työmarkkinakiistoja, lakkoja tai taloudellisia vaikeuksia. II.13.2 Jos sopimuspuoli kohtaa ylivoimaisen esteen, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä virallisesti toiselle sopimuspuolelle ja kerrottava esteen luonne, sen todennäköinen kesto sekä odotettavissa olevat vaikutukset. II.13.3 Sopimuspuolten on tehtävä kaikki tarpeellinen ylivoimaisen esteen mahdollisten vahinkojen rajoittamiseksi. Niiden on pyrittävä parhaansa mukaan jatkamaan hankkeen toteuttamista mahdollisimman pian. II.13.4 Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, jos velvoitteen täyttämättä jättäminen johtuu sen kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä. ARTIKLA II.14 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN KESKEYTTÄMINEN II.14.1 Toteuttamisen keskeyttäminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain, jos se käy poikkeuksellisten olosuhteiden, etenkin ylivoimaisen esteen, vuoksi mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi. Tuensaajan on ilmoitettava keskeytyksestä KT:lle viipymättä; sen 8

9 on samalla ilmoitettava kaikki keskeytykseen johtaneet syyt ja sen yksityiskohdat sekä päivämäärä, jona hankkeen toteuttamista on tarkoitus jatkaa. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II.15.2 kohtien (b) tai (c) mukaisesti, tuensaajan on ilmoitettava KT:lle heti, kun olosuhteet sallivat hankkeen toteuttamisen jatkamisen ja esitettävä pyyntö sopimuksen muuttamiseksi artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.2 Toteuttamisen keskeyttäminen KT:n toimesta II KT voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa: a) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, tai jos tuensaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan; tai b) jos KT:lla on epäilyjä siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia tai rikkonut huomattavalla tavalla velvoitteitaan myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, ja sen täytyy selvittää, pitävätkö sen epäilyt paikkansa. II Ennen kuin KT keskeyttää hankkeen toteuttamisen, se ilmoittaa tuensaajalle virallisesti aikomuksestaan ja keskeyttämisen syistä sekä artiklan II kohdan (a) tapauksessa edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa. Tuensaajaa pyydetään esittämään asiaa koskevat huomautukset 30 kalenteripäivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos KT päättää lopettaa keskeyttämismenettelyn tutkittuaan tuensaajan toimittamat huomautukset, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen. Jos tuensaaja ei toimita huomautuksia tai jos KT päättää toimitetuista huomautuksista huolimatta jatkaa keskeyttämismenettelyä, se voi keskeyttää toteuttamisen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan keskeytykseen johtaneet syyt ja artiklan II kohdan (a) tapauksessa ne lopulliset ehdot, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa, tai artiklan II kohdan (b) tapauksessa alustava päivämäärä, jona tarvittavat tarkastukset on tarkoitus saada päätökseen. Keskeytys tulee voimaan sinä päivänä, kun tuensaaja on vastaanottanut ilmoituksen, tai tätä myöhempänä päivämääränä, jos ilmoituksessa niin määrätään. Jotta hankkeen toteuttamista voitaisiin jatkaa, tuensaajan on pyrittävä täyttämään ilmoituksessa asetetut ehdot mahdollisimman pian ja ilmoitettava KT:lle siitä, miten tässä on edistytty. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II kohtien (b) tai (h) mukaisesti, heti kun KT katsoo, että hankkeen toteuttamisen jatkamiselle asetetut 9

10 ehdot on täytetty tai kun tarvittavat tarkastukset, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset, on tehty, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen ja pyytää tuensaajaa esittämään sopimuksen muutospyynnön artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.3 Keskeyttämisen vaikutukset Jos hankkeen toteuttamista voidaan jatkaa eikä sopimusta pureta, sopimukseen tehdään artiklan II.11 mukaisesti tarvittavat muutokset, joissa määritetään hankkeen toteuttamisen jatkamispäivä, pidennetään hankkeen kestoa ja tarvittaessa mukautetaan hanke vastaamaan uusia toteuttamisolosuhteita. Keskeytys katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, josta on sovittu sopimuspuolten välillä yllä olevan ensimmäisen kappaleen mukaisesti. Tämä päivämäärä voi olla aikaisempi kuin sopimusmuutoksen voimaantulopäivä. Mitään hankkeen tai sen osan keskeytyksen aikana aiheutuneita kuluja ei voida korvata tai kattaa hanketuella. KT:n oikeus keskeyttää hankkeen toteuttaminen ei vaikuta sen oikeuteen purkaa sopimus artiklan II.15.2 mukaisesti eikä sen oikeuteen vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 ja II.19 mukaisesti. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on keskeyttänyt hankkeen toteuttamisen. ARTIKLA II.15 SOPIMUKSEN PURKAMINEN II.15.1 Sopimuksen purkaminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi purkaa sopimuksen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa antamalla tästä KT:lle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan selkeästi purkamisen perustelut sekä päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Ilmoitus on lähetettävä ennen purkamisen voimaantuloa. Jos perusteluja ei ole esitetty tai jos KT katsoo, etteivät esitetyt perustelut riitä purkamisperusteeksi, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se perustelee näkemyksensä, ja sopimus katsotaan puretun sopimuksenvastaisesti, jolloin sovelletaan artiklan II.15.3 kolmannessa kappaleessa määrättyjä seuraamuksia. II.15.2 Sopimuksen purkaminen KT:n toimesta II KT voi päättää purkaa sopimuksen seuraavissa olosuhteissa: a) jos tuensaajan oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa tai organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtunut muutos todennäköisesti vaikuttaa olennaisesti sopimuksen täyttämiseen tai saattaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi; 10

11 b) jos tuensaaja ei toteuta hanketta liitteen I mukaisesti tai jos tuensaaja jättää täyttämättä jonkin muista olennaisista sopimusvelvoitteistaan; c) jos ilmenee ylivoimainen este, josta on ilmoitettu artiklan II.13 mukaisesti, tai jos tuensaaja keskeyttää hankkeen toteuttamisen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, joista on ilmoitettu artiklan II.14 mukaisesti, ja jos toteuttamisen jatkaminen on mahdotonta tai jos sopimukseen tarvittavat muutokset saattaisivat asettaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi tai johtaa hakijoiden eriarvoiseen kohteluun; d) jos tuensaaja on asetettu konkurssiin tai jos se on selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä, tai se on jonkin muun vastaavan näitä asioita koskevan menettelyn alainen tai on vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; e) jos tuensaajan tai alla toisessa kappaleessa määritellyn tuensaajaan sidoksissa olevan henkilön on todettu tehneen ammatillisen virheen, joka voidaan näyttää toteen; f) jos tuensaaja on laiminlyönyt lakisääteisten verojen tai sosiaalimaksujen suorittamisen kotimaassaan tai maassa, jossa hanke toteutetaan; g) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on syyllistynyt petokseen tai lahjontaan tai on osallisena rikollisjärjestön toiminnassa, rahanpesussa tai muussa unionin taloudelliset edut vaarantavassa laittomassa toiminnassa; tai h) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, myös silloin kun on kyse väärien tietojen antamisesta tai tarvittavien tietojen antamatta jättämisestä sopimuksen mukaisen tuen saamiseksi. Ilmauksella tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö kohdissa (e), (g) ja (h) tarkoitetaan kaikkia sellaisia luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa tuensaajaa tai tehdä päätöksiä sen puolesta. II Ennen sopimuksen purkamista KT antaa tuensaajalle aikomuksestaan virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamisperusteet ja pyytää tuensaajaa toimittamaan asiaa koskevat huomautukset 45 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja artiklan II kohdan (b) tarkoittamassa tapauksessa ilmoittamaan sille samassa määräajassa, mitä toimenpiteitä se on tehnyt varmistaakseen sopimusvelvoitteidensa täyttämisen jatkamisen. 11

12 Jos KT päättää tuensaajan toimittamat huomautukset tutkittuaan lopettaa purkamismenettelyn, se antaa tästä virallisen ilmoituksen tuensaajalle. Jos huomautuksia ei ole esitetty tai jos KT päättää tuensaajan toimittamista huomautuksista huolimatta jatkaa purkamismenettelyä, se voi purkaa sopimuksen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamiseen johtaneet syyt. Virallisessa ilmoituksessa mainitaan artiklan II kohtien (a), (b), (d) ja (f) tapauksissa päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Artiklan II alakohtien (c), (e), (g) ja (h) tapauksissa purkaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona tuensaaja vastaanottaa purkamista koskevan virallisen ilmoituksen. II.15.4 Purkamisen vaikutukset Jos sopimus puretaan, KT suorittaa vain maksut, jotka vastaavat artiklan II.18 mukaisesti määritettyä määrää, joka perustuu tuensaajalle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin ja hankkeen toteutuneeseen osuuteen purkamisen voimaantulopäivänä. Huomioon ei oteta kustannuksia, jotka liittyvät jo tehtyihin mutta vasta sopimuksen purkautumisen jälkeen täytettäviin sitoumuksiin. Tuensaajalla on artiklojen II.15.1 ja II mukaan määräytyvästä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä alkaen 60 päivää aikaa esittää loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö artiklan I.4.3 määräysten mukaisesti. Jos KT ei saa loppumaksupyyntöä edellä mainitussa määräajassa, se ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita ei ole sisällytetty tai perusteltu sen hyväksymässä väli- tai loppuraportissa. KT perii artiklan II.19 mukaisesti takaisin kaikki maksetut määrät, joiden käyttöä ei ole perusteltu välitai loppuraporteissa. Jos KT purkaa sopimuksen artiklan II kohdan (b) nojalla sen vuoksi, ettei tuensaaja ole toimittanut maksupyyntöä eikä ole täyttänyt tätä velvoitettaan muistutuksen jälkeenkään artiklassa I.4.5 asetetussa määräajassa, yllä oleva ensimmäinen kappale pätee seuraavin ehdoin: a) tuensaajalle ei myönnetä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä laskettuna lisäaikaa artiklan I.4.3 mukaisen loppumaksupyynnön laatimiseen; ja b) KT ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita tuensaajalle on aiheutunut sopimuksen purkamisen voimaantulopäivään mennessä tai artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymiseen mennessä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, jos näitä kustannuksia ei ole sisällytetty tai perusteltu KT:n hyväksymissä väli- tai loppuraporteissa. Sen lisäksi, mitä yllä ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa määrätään, jos tuensaaja purkaa sopimuksen sopimuksenvastaisesti artiklan II.15.1 tarkoittamassa merkityksessä tai jos KT purkaa sopimuksen artiklan II alakohtien (b), (e), (g) tai (h) nojalla, KT voi vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 tai II.19 mukaisesti 12

13 suhteessa kulloistenkin puutteiden vakavuuteen ja annettuaan tuensaajalle mahdollisuuden huomautusten esittämiseen. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on purkanut sopimuksen. 13

14 OSA B RAHOITUSEHDOT ARTIKLA II.16 TUKIKELPOISET KULUT II.16.1 Yksikkökorvauksia koskevat ehdot Silloin kun tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, korvattavien yksiköiden täytyy täyttää seuraavat ehdot: (a) ne täytyy käyttää tai tuottaa artiklassa I.2.2 määritellyn ajanjakson aikana; (b) niiden täytyy olla välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi tai aiheutua siitä; (c) yksiköiden määrä täytyy pystyä erittelemään ja todistamaan, erityisesti artiklassa II.16.2 määritellyn kirjanpidon ja asiakirjojen avulla. II.16.2 Yksikkökorvausten laskeminen II Avaintoimi 1 Yleissivistävä ja aikuiskoulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujien lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät. - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. 14

15 (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa ilmoitetaan osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kurssimaksut (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kurssipäivien lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvausmäärällä. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että henkilö on osallistunut jäsenneltyyn kurssiin, johon osallistumiseta on peritty kurssimaksua. (c) Tositteet: todistus kurssille ilmottautumisesta ja kurssin maksusta, joka voi olla lasku tai muu selvitys, jonka kurssinpitäjä on antanut ja allekirjoittanut ja siinä on eriteltävä osallistujan nimi, kurssin nimi sekä päivämäärät, jolloin osallistuja osallistui kurssille. II Avaintoimi 1 Ammatillinen koulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujan lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. 15

16 B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos pitkissä liikkuvuusjaksoissa kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvausmäärän 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Henkilömäärään, jonka perusteella organisaatiotuki lasketaan, ei lasketa opiskelijoiden saattajia ulkomaille. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: Vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kielivalmennustuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kielivalmennustukea saavien opiskelijoiden lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut kielivalmennukseen kielessä, jota tämä käyttää ulkomailla opiskelussa tai työssä. (c) Tositteet: - kurssin tarjoajan allekirjoittama todistus kurssille osallistumisesta; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, annetun valmennuksen muoto ja kesto, tai - lasku/kuitti oppimateriaalin ostamisesta; laskussa on eriteltävä asianomainen kieli, laskun toimittajan nimi ja osoite, hinta ja käytetty valuutta, ja laskun päivämäärä, tai - jos kielivalmennuksen antoi tuensaaja: osallistujan allekirjoittama ja päiväämä todistus, jossa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, valmennuksen muoto ja kesto. 16

17 II Avaintoimi 1 Korkeakoulutus Henkilöstön liikkuvuusjaksot A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kussakin etäisyysluokassa osallistuvien henkilökunnan jäsenten lukumäärä asianomaisen etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien matkapäivien määrät vastaanottavan maan päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot A. Matkat: Matkayksikkökorvauksia sovelletaan syrjäisimpien ohjelmamaiden ja alueiden (syrjäisimmät alueet, Kypros, Malta ja merentakaiset maat ja alueet) lähettäviin organisaatioihin. (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla lähtevien opiskelijoiden määrä kussakin etäisyysluokassa asianomaisen etäisyysluokan korvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. 17

18 (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla opiskelijan vaihtokuukausien lukumäärä vastaanottavan maan kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvauksen 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto Henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Organisaatiotuen määrittämiseen käytettävään osallistujien kokonaismäärään lasketaan mukaan kaikki lähtevät opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet, myös sellaiset 18

19 henkilöt, jotka eivät saa lainkaan EU-tukea koko ulkomaanjakson aikana, sekä yrityksistä kutsutut, saapuvat henkilöstön jäsenet. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla kuten edellä määritelty otsikon yksilötuki alla. II Avaintoimi 2 Koulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet A. Hankkeen hallinto ja toteutus (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla hankkeen keston kuukausimäärä tuensaajaa koskevalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tuensaaja toteuttaa tähän kululuokkaan kuuluvat toiminnot ja tulokset tukihakemuksen mukaisesti ja sen mukaan, mitä kansallinen toimisto on hyväksynyt. (c) Tositteet: Toteutuneet toimet ja tulokset kuvataan loppuraportissa. Tämän lisäksi tuensaajan on syötettävä hankkeen tulokset tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja sen mukan minkä luonteisista tuloksista on kysymys pystyttävä esittämään ne tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa. B. Maidenväliset hankekokoukset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistumismäärä sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut maidenväliseen hankekokoukseen ja tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. C. Immateriaaliset tuotokset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla tuensaajaorganisaation henkilöstön tekemien työpäivien lukumäärä tuensaajan kotimaata koskevien 19

20 asianmukaisten henkilöstöluokkien päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu ja sen laatu on tyydyttävä KT:n tekemän arvionnin mukaan. (c) Tositteet: - todistusaineistoa siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu, ja tuotos on syötettävä tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja/tai sen mukaan minkä luonteisesta tuotoksesta on kysymys se on pystyttävä esittämään tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa; - todisteet immaterialisen tuotoksen toteuttamiseen käytetystä työajasta: tämä osoitetaan henkilökohtaisilla työaikalistoilla, joissa ilmoitetaan henkilön nimi, henkilöstöluokka, päivämäärät ja päivien kokonaislukumäärä, jotka kyseinen henkilö käytti immateriaalisen tuotoksen toteuttamiseen; - todiste henkilön ja tuensaajan välisestä suhteesta (esim. työsuhde, vapaaehtoistyösuhde jne.) tuensaajan virallisen kirjanpidon/rekisterin mukaan. D. Tulostenlevitystilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla muista kuin tuensaajaorganisaatiosta ja kumppaniorganisaatioista kuten ne on sopimuksessa määritelty tulevien osallistujien lukumäärä osallistujaan sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tulostenlevitystilaisuus on järjestetty ja sen laatu oli tyydyttävä KT:n arvion mukaan. (c) Tositteet: - tulostenlevitystilaisuuden kuvaus loppuraportissa; - tulostenlevitystilaisuuden osallistujalista, jonka osallistujat ovat allekirjoittaneet; listassa on oltava tilaisuuden nimi, päivämäärä ja paikka ja jokaisen osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja allekirjoitus, sekä osallistujan lähettävän organisaation nimi ja osoite; - tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma sekä tilaisuudessa käytetty ja jaettu materiaali. E. Opinto- ja koulutustilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, joka kattaa matka-, yksilö- ja kielivalmennustuen. Se lasketaan seuraavasti: - matkat: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien lukumäärä asianmukaisella ulkomaanmatkan etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti; 20

Standard grant agreement (mono beneficiary) OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Standard grant agreement (mono beneficiary) OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Edunsaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Edunsaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Edunsaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö Organisointituki (Organisational support) /henkilö Yksilötuki (Individual support)

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat

Lisätiedot

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat yhdessä

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Talousasiat. Budjetin kululuokat 9/17/2014

Talousasiat. Budjetin kululuokat 9/17/2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Yksilötuki (Individual support) maittain apurahataulukon mukaan/pv/e/henkilö Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/e/ henkilö Organisointituki

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten tukikelpoisuusehdot Silloin kun tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, korvattavien

Lisätiedot

LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1

LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET... 4 II.1. artikla Määritelmät... 4 II.2. artikla Avustuksen saajien

Lisätiedot

HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO FI01-KA _1

HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO FI01-KA _1 HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO 2015-1-FI01-KA219-009078_1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) 00531 Helsinki Y-tunnus: 2481784-0

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Talousasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017

Talousasiat. Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Talousasiat Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2017 Hankkeen budjetti ja kululuokat 07/09/2017 Opetushallitus 2 Hankkeen budjetti Hankkeen budjetti on eritelty liitteessä 2 (Annex II) Hakemuksen budjetti

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten tukikelpoisuusehdot Silloin kun tukea myönnetään yksikkökorvaukseen perustuvana

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015 TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015 ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015 VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE 1/41 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 "ULKOSUHTEET"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 ULKOSUHTEET TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 "ULKOSUHTEET" FI RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS PUITESOPIMUS NRO

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT. Avaintoimi 3 nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset. Kansalliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT. Avaintoimi 3 nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset. Kansalliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Avaintoimi 3 nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset Kansalliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten tukikelpoisuusehdot Silloin kun tukea myönnetään yksikkökorvaukseen perustuvana

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA

ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA ILMOITUS ON TOIMITETTAVA PUHEMIEHELLE ENNEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA SEURAAVAN ENSIMMÄISEN ISTUNTOJAKSON PÄÄTTYMISTÄ TAI VAALIKAUDEN AIKANA 30 PÄIVÄN

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät 5.7.2014 L 198/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoinen työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä,

Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoinen työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä, ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2015 COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Moldovan tasavallan liittymiseen

Lisätiedot