OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti; b) on vastuussa kaikkien sen oikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä; c) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sellaisista tiedossaan olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai viivästyttää sen toteuttamista; d) ilmoittaa välittömästi KT:lle kaikista sen oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa, organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä lailliseen edustajaan liittyvistä muutoksista. ARTIKLA II.2 SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ II.2.1 Viestien muoto ja toimitustavat Kaikki sopimukseen tai sen täyttämiseen liittyvät viestit on toimitettava kirjallisina (paperilla tai sähköisesti), niissä on mainittava sopimuksen numero ja ne on toimitettava artiklassa I.6 mainittuihin osoitteisiin. Sähköinen viesti on vahvistettava toimittamalla se alkuperäisenä allekirjoitettuna paperiasiakirjana, jos sopimuspuoli tätä pyytää, edellyttäen, että kyseinen pyyntö esitetään ilman aiheetonta viivytystä. Lähettäjän on lähetettävä alkuperäinen allekirjoitettu paperiasiakirja ilman aiheetonta viivytystä. Viralliset ilmoitukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa. II.2.2 Viestin toimituspäivämäärä Viesti katsotaan toimitetuksi, kun vastaanottaja on vastaanottanut sen, ellei sopimuksessa viitata viestin lähetyspäivään. Vastaanottajan katsotaan vastaanottaneen sähköisen viestin päivänä, jona se on onnistuneesti lähetetty, jos se on lähetetty artiklan I.6 mukaiseen osoitteeseen. Lähettämisen katsotaan epäonnistuneen, jos lähettäjä saa viestin, jonka mukaan sen viestiä ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle. Lähettäjän on tällöin välittömästi lähetettävä viesti uudelleen mihin tahansa 1

2 muuhun artiklassa I.6 mainittuun osoitteeseen. Jos lähetys epäonnistuu, lähettäjän ei katsota laiminlyöneen velvoitettaan lähettää kyseinen viesti asetetussa määräajassa. KT:n katsotaan vastaanottaneen postilähetyksen päivänä, jona artiklassa I.6.2 mainittu yksikkö on rekisteröinyt sen. Viralliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus, tai vastaavanlaisena lähetyksenä tai käyttämällä vastaavanlaista sähköistä toimitustapaa, katsotaan vastaanotetuiksi saantitodistuksessa tai vastaavassa mainittuna vastaanottopäivämääränä. ARTIKLA II.3 VAHINGONKORVAUSVASTUU II.3.1 KT ei ole vastuussa tuensaajan aiheuttamista tai sille aiheutuneista vahingoista, mukaan luettuina hankkeen toteuttamisen seurauksena tai sen aikana kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot. II.3.2 Tuensaajan on korvattava KT:lle kaikki vahingot, joita tälle on aiheutunut hankkeen toteuttamisesta tai siitä, että hanke on jäänyt toteuttamatta tai on toteutettu heikosti, osittain tai myöhässä paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este. ARTIKLA II.4 ETURISTIRIIDAT II.4.1 Tuensaajan on tehtävä kaikkensa, ettei synny tilannetta, jossa sopimuksen riippumaton ja puolueeton täyttäminen vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen, perhe- tai tunnesiteisiin tai muihin yhteisiin etuihin liittyvistä syistä (jäljempänä eturistiriita ). II.4.2 Kaikista eturistiriitatilanteista tai tilanteista, jotka todennäköisesti johtavat eturistiriitaan sopimusta täytettäessä, on viipymättä ilmoitettava KT:lle kirjallisesti. Tuensaajan on viipymättä tehtävä kaikki mahdollinen tilanteen korjaamiseksi. KT pidättää oikeuden tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja se voi vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista määräajassa. ARTIKLA II.5 LUOTTAMUKSELLISUUS II.5.1 KT ja tuensaaja käsittelevät kaikkia sopimuksen täyttämisen yhteydessä kirjallisesti tai suullisesti ilmaistuja, kirjallisesti selkeästi luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja ja asiakirjoja luottamuksellisina niiden muodosta riippumatta. II.5.2 Tuensaaja ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja ja asiakirjoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen, ellei KT:n kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. II.5.3 Edellä artikloissa II.5.1 ja II.5.2 tarkoitetut velvoitteet sitovat KT:a ja tuensaajaa sopimuksen täyttämisen ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta, paitsi jos 2

3 a) sopimuspuoli vapauttaa toisen sopimuspuolen luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista tätä aikaisemmin, b) luottamuksellisista tiedoista tulee julkisia muulla tavoin kuin siten, että sopimuspuoli, jota luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sitovat, rikkoo kyseisiä velvoitteita ilmaisemalla tiedot, c) luottamuksellisten tietojen julkistamista edellytetään laissa. ARTIKLA II.6 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY II.6.1 KT:n ja komission suorittama henkilötietojen käsittely KT noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä kansallisen lain mukaisia sääntöjä. Sopimuksen artiklassa I.6.1 mainittu rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä tietoja ainoastaan sopimuksen täyttämiseen, hallinnointiin ja seurantaan liittyvissä tarkoituksissa. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta luovuttaa tietoja valvonnasta tai tarkastuksista vastaaville elimille kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tuensaajalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista ne. Tuensaajan tulee osoittaa kaikki henkilötietojensa käsittelyä koskevat kysymykset artiklassa I.6.1 mainitulle rekisterinpitäjälle. Komissio noudattaa kaikkien sopimukseen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä 18. päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, joka koskee yksilöiden suojelua yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Tuensaaja voi milloin tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle. II.6.2 Tuensaajan suorittama henkilötietojen käsittely Jos sopimus edellyttää tuensaajalta henkilötietojen käsittelyä, tuensaajan on aina toimittava artiklassa I.6.1 mainitun rekisterinpitäjän valvonnan alaisena, etenkin kun on kyse siitä mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, minkälaisia tietoja voidaan käsitellä, tietojen vastaanottajista sekä keinoista, joiden avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan. Tuensaaja saa myöntää henkilöstölleen pääsyn tietoihin vain siinä määrin, kuin se on sopimuksen täyttämisen, hallinnoinnin ja seurannan kannalta ehdottoman välttämätöntä. Tuensaajan on otettava käyttöön sellaiset asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joissa otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja käytettävien henkilötietojen luonne, jotta se voi a) estää asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietojärjestelmiin ja etenkin 3

4 (i) estää tallennusvälineiden luvattoman lukemisen, jäljentämisen, muuttamisen tai siirtämisen, (j) estää tietojen luvattoman lisäämisen sekä tallennettujen henkilötietojen luvattoman luovuttamisen, muuttamisen tai poistamisen, (k) estää asiattomia henkilöitä käyttämästä tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtokeinojen avulla, b) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat päästä vain niihin henkilötietoihin, joihin heillä on käyttöoikeus, c) pitää kirjaa siitä, mitkä henkilötiedot on ilmoitettu, milloin ja kenelle, d) varmistaa, että kolmansien osapuolien puolesta käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan KT:n määräämällä tavalla, e) varmistaa, että tietoja ei voida lukea, jäljentää tai poistaa ilman lupaa henkilötietojen välittämisen ja tallennusvälineiden kuljetuksen aikana, f) suunnitella organisaatiorakenteensa siten, että se vastaa tietosuojavaatimuksia. ARTIKLA II.7 UNIONIN RAHOITUKSEN NÄKYVYYS II.7.1 Unionin rahoitusta koskevat tiedot ja Euroopan unionin tunnuksen käyttö Tuensaajan on mainittava kaikessa sen toteuttamassa hanketta koskevassa tiedotuksessa ja kaikessa sen julkaisemassa hanketta koskevassa aineistossa, myös konferenssien ja seminaarien yhteydessä ja kaikessa tiedotusaineistossa (kuten esitteissä, esittelylehtisissä, julisteissa ja esitelmissä), että kyseessä on hanke, johon unioni on myöntänyt rahoitusta ja käytettävä Euroopan unionin tunnusta, logoa ja Erasmus+ -ohjelman graafista ilmettä seuraavilla sivuilla annettujen visuaalista identiteettiä koskevien ohjeiden mukaisesti: ja Jos Euroopan unionin tunnus esitetään toisen logon yhteydessä, sen on oltava riittävän näkyvässä asemassa. Velvollisuus käyttää Euroopan unionin tunnusta ei anna tuensaajalle yksinoikeutta tunnuksen käyttöön. Tuensaaja ei voi omia Euroopan unionin tunnusta tai mitään muuta samankaltaista tavaramerkkiä tai logoa rekisteröimällä sitä tai millään muulla tavalla. II.7.2 KT:n ja komission vastuun poissulkeva vastuuvapauslauseke Kaikessa hanketta koskevassa, tuensaajan missä tahansa muodossa ja mitä tahansa välinettä käyttäen toteuttamassa tiedotuksessa ja julkaisemassa aineistossa on oltava maininta siitä, että 4

5 se edustaa ainoastaan laatijan näkemyksiä ja että KT ja komissio eivät ole vastuussa kyseisen tiedotuksen tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä. ARTIKLA II.8 OLEMASSA OLEVAT OIKEUDET JA TULOSTEN OMISTUSOIKEUS JA KÄYTTÖ (IMMATERIAALIOIKEUDET MUKAAN LUETTUINA) II.8.1 Tuensaajalla oleva tulosten omistusoikeus Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, hankkeen tulosten omistusoikeus, immateriaalioikeudet mukaan luettuina, sekä hankkeeseen liittyvien raporttien ja muiden asiakirjojen omistusoikeus kuuluu tuensaajalle. II.8.2 Olemassa olevat immateriaalioikeudet Jos immateriaalioikeudet, kolmannen osapuolen oikeudet mukaan luettuina, ovat olemassa jo ennen sopimuksen tekemistä, tuensaajan on laadittava luettelo, jossa eritellään kaikki olemassa olevien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeudet, ja toimitettava se KT:lle viimeistään ennen sopimuksen täyttämisen aloittamista. Tuensaajan on varmistettava, että sillä on kaikki oikeudet käyttää kaikkia olemassa olevia immateriaalioikeuksia sopimuksen täyttämisen aikana. II.8.3 KT:lla ja Euroopan unionilla oleva tulosten ja olemassa olevien oikeuksien käyttöoikeus Tuensaaja myöntää unionille ja/tai KT:lle oikeuden käyttää hankkeen tuloksia seuraavassa lueteltuihin tarkoituksiin, rajoittamatta kuitenkaan artiklojen II.1, II.3 ja II.8.1 määräysten soveltamista: a) käyttö unionin omiin tarkoituksiin ja etenkin niiden antaminen KT:ssa ja unionin toimielimissä, erillisvirastoissa ja elimissä työskentelevien käyttöön sekä jäsenvaltioiden laitosten käyttöön ja kaikkien tulosten tai niiden osien kopioiminen ja jäljentäminen kopioiden määrää rajoittamatta; b) jakelu yleisölle ja etenkin julkaiseminen paperilla tai sähköisessä tai digitaalisessa muodossa, julkaiseminen internetissä, myös Europa-sivustolla, tiedostona, jonka voi ladata tai ei, radio- tai televisiolähetys lähetystekniikasta riippumatta, julkinen esittäminen tai näytteillepano, lehdistötietopalvelun kautta välittäminen sekä sisällyttäminen laajalti saatavilla oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin; c) kääntäminen; d) tutustumisoikeuden antaminen yksittäisten pyyntöjen perusteella ilman jäljentämis- tai hyödyntämisoikeutta, kuten säädetään 30. päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001, joka koskee 5

6 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi; e) säilyttäminen paperilla tai sähköisessä tai muussa muodossa; f) KT:n ja komission asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen mukainen arkistointi; g) oikeus myöntää alakohdissa b ja c tarkoitetut käyttötavat kattava lupa tai alalisenssi kolmansille osapuolille. KT:lle ja unionille voidaan myöntää lisää käyttöoikeuksia erityisehdoissa. Tuensaaja takaa, että KT:lla ja unionilla on oikeus käyttää kaikkia hankkeen tuloksiin sisältyviä olemassa olevia immateriaalioikeuksia. Ellei erityisehdoissa toisin määrätä, tällaisia olemassa olevia oikeuksia käytetään samoihin tarkoituksiin ja samoin ehdoin kuin hankkeen tuloksia koskevia käyttöoikeuksia. Tiedot tekijänoikeuden omistajasta on annettava, kun KT tai unioni julkaisee tuloksia. Tekijänoikeuslausekkeen on oltava seuraavassa muodossa: vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. CIMO on myönnetty ehdollinen lisenssi. tai vuosi tekijänoikeuden omistajan nimi. Kaikki oikeudet pidätetään. Euroopan unionille on myönnetty ehdollinen lisenssi. ARTIKLA II.9 HANKKEEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVIEN SOPIMUSTEN TEKEMINEN II.9.1 Kun hankkeen toteuttaminen edellyttää tavaroiden, urakoiden tai palvelujen hankkimista, tuensaajan on tehtävä sopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella tai tapauksen mukaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella. Tuensaajan on samalla huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. Tuensaajan, joka toimii hankintaviranomaisena 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (joka koskee julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä tai hankintayksikkönä 31. päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (joka koskee vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamista) tarkoittamassa mielessä, on noudatettava julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä. II.9.2 Tuensaaja on yksin vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja sopimusmääräysten noudattamisesta. Tuensaajan on varmistettava, että kaikissa hankintasopimuksissa on määräykset siitä, ettei toimeksisaajalla ole tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia KT:on nähden. II.9.3 Tuensaajan on varmistettava, että siihen sovellettavia artiklojen II.3, II.4, II.5, II.8 ja II.20 määräyksiä sovelletaan myös toimeksisaajaan. 6

7 ARTIKLA II.10 HANKKEESEEN KUULUVIEN TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN ALIHANKINTANA II.10.1 Alihankintasopimus on sellainen artiklassa II.9 tarkoitettu hankintasopimus, jonka mukaisesti kolmas osapuoli suorittaa I liitteessä kuvattuun hankkeeseen kuuluvia tehtäviä. II.10.2 Tuensaaja saa käyttää hankkeeseen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi alihankintaa edellyttäen, että artiklaan II.9 ja erityisehtoihin sisältyvien edellytysten lisäksi seuraavassa luetellut ehdot täyttyvät: a) alihankinta kattaa ainoastaan osan hankkeen toteutuksesta; b) alihankinnan käyttö voidaan perustella hankkeen luonteella ja sen toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla; c) alihankinnan arvioidut kustannukset pystytään erittelemään selvästi II liitteen alustavassa talousarviossa; d) tuensaajan on aina ilmoitettava alihankinnan käyttämisestä KT:lle ja saatava sen hyväksyntä, jos siitä ei ole sovittu I liitteessä. Tämä ei kuitenkaan rajoita artiklan II.12.2 määräysten soveltamista; e) tuensaaja varmistaa, että siihen sovellettavia artiklan II.17 määräyksiä sovelletaan myös alihankkijaan. ARTIKLA II.11 SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET II.11.1 Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. II.11.2 Muuttamisen tarkoituksena tai seurauksena ei saa olla sellaisten muutosten tekeminen sopimukseen, jotka saattaisivat kyseenalaiseksi tuen myöntämispäätöksen tai olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun periaatetta. II.11.3 Kaikkien muutospyyntöjen on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja ne on toimitettava toiselle sopimuspuolelle hyvissä ajoin ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa ja joka tapauksessa kuukautta ennen artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymistä, lukuun ottamatta tapauksia, jotka muutosta pyytänyt sopimuspuoli on perustellut riittävästi ja jotka toinen sopimuspuoli on hyväksynyt. II.11.4 Muutos tulee voimaan päivänä, jona muutoksen jälkimmäisenä allekirjoittava sopimuspuoli allekirjoittaa sen, tai muutospyynnön hyväksymispäivänä. Muutoksia voidaan soveltaa sopimuspuolten sopimasta päivästä lähtien, tai jos tällaisesta päivästä ei ole sovittu, muutoksen voimaantulopäivästä lähtien. 7

8 ARTIKLA II.12 MAKSUJA KOSKEVIEN SAAMISTEN SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE II.12.1 Maksuja koskevia tuensaajien saamisia KT:lta ei saa siirtää kolmansille osapuolille paitsi asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa. Siirto pätee vain, jos KT on hyväksynyt sen tuensaajan esittämästä kirjallisesta ja perustellusta pyynnöstä. Jos hyväksyntää ei ole annettu tai sen ehtoja ei ole noudatettu, siirrolla ei ole vaikutusta KT:on. II.12.2 Siirto ei missään olosuhteissa vapauta tuensaajia näiden velvoitteista KT:a kohtaan. ARTIKLA II.13 YLIVOIMAINEN ESTE II.13.1 Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuspuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa ennalta arvaamatonta poikkeuksellista tilannetta tai tapahtumaa, joka estää jompaakumpaa sopimuspuolista täyttämästä jotakin sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, joka ei johdu jommankumman sopimuspuolen tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvien alihankkijoiden, sidosyhteisöjen tai kolmansien osapuolten virheestä tai tuottamuksesta ja joka osoittautuu sellaiseksi, ettei sitä voida asianmukaista huolellisuuttakaan noudattaen välttää. Ylivoimaisena esteenä ei voida pitää palvelun puutteita, laitteiden tai materiaalien vikoja tai viivästyksiä niiden saamisessa, elleivät ne ole hyväksyttävän ylivoimaisen esteen välittömiä seurauksia; ylivoimaisena esteenä ei myöskään voida pitää työmarkkinakiistoja, lakkoja tai taloudellisia vaikeuksia. II.13.2 Jos sopimuspuoli kohtaa ylivoimaisen esteen, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä virallisesti toiselle sopimuspuolelle ja kerrottava esteen luonne, sen todennäköinen kesto sekä odotettavissa olevat vaikutukset. II.13.3 Sopimuspuolten on tehtävä kaikki tarpeellinen ylivoimaisen esteen mahdollisten vahinkojen rajoittamiseksi. Niiden on pyrittävä parhaansa mukaan jatkamaan hankkeen toteuttamista mahdollisimman pian. II.13.4 Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, jos velvoitteen täyttämättä jättäminen johtuu sen kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä. ARTIKLA II.14 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN KESKEYTTÄMINEN II.14.1 Toteuttamisen keskeyttäminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain, jos se käy poikkeuksellisten olosuhteiden, etenkin ylivoimaisen esteen, vuoksi mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi. Tuensaajan on ilmoitettava keskeytyksestä KT:lle viipymättä; sen 8

9 on samalla ilmoitettava kaikki keskeytykseen johtaneet syyt ja sen yksityiskohdat sekä päivämäärä, jona hankkeen toteuttamista on tarkoitus jatkaa. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II.15.2 kohtien (b) tai (c) mukaisesti, tuensaajan on ilmoitettava KT:lle heti, kun olosuhteet sallivat hankkeen toteuttamisen jatkamisen ja esitettävä pyyntö sopimuksen muuttamiseksi artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.2 Toteuttamisen keskeyttäminen KT:n toimesta II KT voi keskeyttää hankkeen toteuttamisen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa: a) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, tai jos tuensaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan; tai b) jos KT:lla on epäilyjä siitä, että tuensaaja on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia tai rikkonut huomattavalla tavalla velvoitteitaan myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, ja sen täytyy selvittää, pitävätkö sen epäilyt paikkansa. II Ennen kuin KT keskeyttää hankkeen toteuttamisen, se ilmoittaa tuensaajalle virallisesti aikomuksestaan ja keskeyttämisen syistä sekä artiklan II kohdan (a) tapauksessa edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa. Tuensaajaa pyydetään esittämään asiaa koskevat huomautukset 30 kalenteripäivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos KT päättää lopettaa keskeyttämismenettelyn tutkittuaan tuensaajan toimittamat huomautukset, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen. Jos tuensaaja ei toimita huomautuksia tai jos KT päättää toimitetuista huomautuksista huolimatta jatkaa keskeyttämismenettelyä, se voi keskeyttää toteuttamisen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan keskeytykseen johtaneet syyt ja artiklan II kohdan (a) tapauksessa ne lopulliset ehdot, joiden on täytyttävä, jotta toteuttamista voitaisiin jatkaa, tai artiklan II kohdan (b) tapauksessa alustava päivämäärä, jona tarvittavat tarkastukset on tarkoitus saada päätökseen. Keskeytys tulee voimaan sinä päivänä, kun tuensaaja on vastaanottanut ilmoituksen, tai tätä myöhempänä päivämääränä, jos ilmoituksessa niin määrätään. Jotta hankkeen toteuttamista voitaisiin jatkaa, tuensaajan on pyrittävä täyttämään ilmoituksessa asetetut ehdot mahdollisimman pian ja ilmoitettava KT:lle siitä, miten tässä on edistytty. Jos sopimusta ei pureta artiklan II.15.1 tai artiklan II kohtien (b) tai (h) mukaisesti, heti kun KT katsoo, että hankkeen toteuttamisen jatkamiselle asetetut 9

10 ehdot on täytetty tai kun tarvittavat tarkastukset, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset, on tehty, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen ja pyytää tuensaajaa esittämään sopimuksen muutospyynnön artiklan II.14.3 mukaisesti. II.14.3 Keskeyttämisen vaikutukset Jos hankkeen toteuttamista voidaan jatkaa eikä sopimusta pureta, sopimukseen tehdään artiklan II.11 mukaisesti tarvittavat muutokset, joissa määritetään hankkeen toteuttamisen jatkamispäivä, pidennetään hankkeen kestoa ja tarvittaessa mukautetaan hanke vastaamaan uusia toteuttamisolosuhteita. Keskeytys katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, josta on sovittu sopimuspuolten välillä yllä olevan ensimmäisen kappaleen mukaisesti. Tämä päivämäärä voi olla aikaisempi kuin sopimusmuutoksen voimaantulopäivä. Mitään hankkeen tai sen osan keskeytyksen aikana aiheutuneita kuluja ei voida korvata tai kattaa hanketuella. KT:n oikeus keskeyttää hankkeen toteuttaminen ei vaikuta sen oikeuteen purkaa sopimus artiklan II.15.2 mukaisesti eikä sen oikeuteen vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 ja II.19 mukaisesti. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on keskeyttänyt hankkeen toteuttamisen. ARTIKLA II.15 SOPIMUKSEN PURKAMINEN II.15.1 Sopimuksen purkaminen tuensaajan toimesta Tuensaaja voi purkaa sopimuksen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa antamalla tästä KT:lle virallisen ilmoituksen, jossa ilmoitetaan selkeästi purkamisen perustelut sekä päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Ilmoitus on lähetettävä ennen purkamisen voimaantuloa. Jos perusteluja ei ole esitetty tai jos KT katsoo, etteivät esitetyt perustelut riitä purkamisperusteeksi, se antaa tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se perustelee näkemyksensä, ja sopimus katsotaan puretun sopimuksenvastaisesti, jolloin sovelletaan artiklan II.15.3 kolmannessa kappaleessa määrättyjä seuraamuksia. II.15.2 Sopimuksen purkaminen KT:n toimesta II KT voi päättää purkaa sopimuksen seuraavissa olosuhteissa: a) jos tuensaajan oikeudellisessa, taloudellisessa tai teknisessä tilanteessa tai organisaatiossa tai omistussuhteissa tapahtunut muutos todennäköisesti vaikuttaa olennaisesti sopimuksen täyttämiseen tai saattaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi; 10

11 b) jos tuensaaja ei toteuta hanketta liitteen I mukaisesti tai jos tuensaaja jättää täyttämättä jonkin muista olennaisista sopimusvelvoitteistaan; c) jos ilmenee ylivoimainen este, josta on ilmoitettu artiklan II.13 mukaisesti, tai jos tuensaaja keskeyttää hankkeen toteuttamisen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, joista on ilmoitettu artiklan II.14 mukaisesti, ja jos toteuttamisen jatkaminen on mahdotonta tai jos sopimukseen tarvittavat muutokset saattaisivat asettaa tuen myöntämispäätöksen kyseenalaiseksi tai johtaa hakijoiden eriarvoiseen kohteluun; d) jos tuensaaja on asetettu konkurssiin tai jos se on selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä, tai se on jonkin muun vastaavan näitä asioita koskevan menettelyn alainen tai on vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; e) jos tuensaajan tai alla toisessa kappaleessa määritellyn tuensaajaan sidoksissa olevan henkilön on todettu tehneen ammatillisen virheen, joka voidaan näyttää toteen; f) jos tuensaaja on laiminlyönyt lakisääteisten verojen tai sosiaalimaksujen suorittamisen kotimaassaan tai maassa, jossa hanke toteutetaan; g) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on syyllistynyt petokseen tai lahjontaan tai on osallisena rikollisjärjestön toiminnassa, rahanpesussa tai muussa unionin taloudelliset edut vaarantavassa laittomassa toiminnassa; tai h) jos KT:lla on todisteita siitä, että tuensaaja tai alla toisessa kappaleesa määritelty tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö on tehnyt huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia myöntämismenettelyssä tai sopimuksen täyttämisessä, myös silloin kun on kyse väärien tietojen antamisesta tai tarvittavien tietojen antamatta jättämisestä sopimuksen mukaisen tuen saamiseksi. Ilmauksella tuensaajaan sidoksissa oleva henkilö kohdissa (e), (g) ja (h) tarkoitetaan kaikkia sellaisia luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa tuensaajaa tai tehdä päätöksiä sen puolesta. II Ennen sopimuksen purkamista KT antaa tuensaajalle aikomuksestaan virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamisperusteet ja pyytää tuensaajaa toimittamaan asiaa koskevat huomautukset 45 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja artiklan II kohdan (b) tarkoittamassa tapauksessa ilmoittamaan sille samassa määräajassa, mitä toimenpiteitä se on tehnyt varmistaakseen sopimusvelvoitteidensa täyttämisen jatkamisen. 11

12 Jos KT päättää tuensaajan toimittamat huomautukset tutkittuaan lopettaa purkamismenettelyn, se antaa tästä virallisen ilmoituksen tuensaajalle. Jos huomautuksia ei ole esitetty tai jos KT päättää tuensaajan toimittamista huomautuksista huolimatta jatkaa purkamismenettelyä, se voi purkaa sopimuksen antamalla tästä tuensaajalle virallisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa purkamiseen johtaneet syyt. Virallisessa ilmoituksessa mainitaan artiklan II kohtien (a), (b), (d) ja (f) tapauksissa päivämäärä, jona purkaminen tulee voimaan. Artiklan II alakohtien (c), (e), (g) ja (h) tapauksissa purkaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona tuensaaja vastaanottaa purkamista koskevan virallisen ilmoituksen. II.15.4 Purkamisen vaikutukset Jos sopimus puretaan, KT suorittaa vain maksut, jotka vastaavat artiklan II.18 mukaisesti määritettyä määrää, joka perustuu tuensaajalle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin ja hankkeen toteutuneeseen osuuteen purkamisen voimaantulopäivänä. Huomioon ei oteta kustannuksia, jotka liittyvät jo tehtyihin mutta vasta sopimuksen purkautumisen jälkeen täytettäviin sitoumuksiin. Tuensaajalla on artiklojen II.15.1 ja II mukaan määräytyvästä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä alkaen 60 päivää aikaa esittää loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö artiklan I.4.3 määräysten mukaisesti. Jos KT ei saa loppumaksupyyntöä edellä mainitussa määräajassa, se ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita ei ole sisällytetty tai perusteltu sen hyväksymässä väli- tai loppuraportissa. KT perii artiklan II.19 mukaisesti takaisin kaikki maksetut määrät, joiden käyttöä ei ole perusteltu välitai loppuraporteissa. Jos KT purkaa sopimuksen artiklan II kohdan (b) nojalla sen vuoksi, ettei tuensaaja ole toimittanut maksupyyntöä eikä ole täyttänyt tätä velvoitettaan muistutuksen jälkeenkään artiklassa I.4.5 asetetussa määräajassa, yllä oleva ensimmäinen kappale pätee seuraavin ehdoin: a) tuensaajalle ei myönnetä sopimuksen purkamisen voimaantulopäivästä laskettuna lisäaikaa artiklan I.4.3 mukaisen loppumaksupyynnön laatimiseen; ja b) KT ei korvaa eikä kata kustannuksia, joita tuensaajalle on aiheutunut sopimuksen purkamisen voimaantulopäivään mennessä tai artiklassa I.2.2 määrätyn jakson päättymiseen mennessä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, jos näitä kustannuksia ei ole sisällytetty tai perusteltu KT:n hyväksymissä väli- tai loppuraporteissa. Sen lisäksi, mitä yllä ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa määrätään, jos tuensaaja purkaa sopimuksen sopimuksenvastaisesti artiklan II.15.1 tarkoittamassa merkityksessä tai jos KT purkaa sopimuksen artiklan II alakohtien (b), (e), (g) tai (h) nojalla, KT voi vähentää tukea tai periä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä artiklojen II.18.4 tai II.19 mukaisesti 12

13 suhteessa kulloistenkin puutteiden vakavuuteen ja annettuaan tuensaajalle mahdollisuuden huomautusten esittämiseen. Kummallakaan sopimuspuolista ei ole oikeutta vaatia korvausta sen johdosta, että toinen sopimuspuoli on purkanut sopimuksen. 13

14 OSA B RAHOITUSEHDOT ARTIKLA II.16 TUKIKELPOISET KULUT II.16.1 Yksikkökorvauksia koskevat ehdot Silloin kun tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, korvattavien yksiköiden täytyy täyttää seuraavat ehdot: (a) ne täytyy käyttää tai tuottaa artiklassa I.2.2 määritellyn ajanjakson aikana; (b) niiden täytyy olla välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi tai aiheutua siitä; (c) yksiköiden määrä täytyy pystyä erittelemään ja todistamaan, erityisesti artiklassa II.16.2 määritellyn kirjanpidon ja asiakirjojen avulla. II.16.2 Yksikkökorvausten laskeminen II Avaintoimi 1 Yleissivistävä ja aikuiskoulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujien lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät. - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. 14

15 (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa ilmoitetaan osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kurssimaksut (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kurssipäivien lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvausmäärällä. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että henkilö on osallistunut jäsenneltyyn kurssiin, johon osallistumiseta on peritty kurssimaksua. (c) Tositteet: todistus kurssille ilmottautumisesta ja kurssin maksusta, joka voi olla lasku tai muu selvitys, jonka kurssinpitäjä on antanut ja allekirjoittanut ja siinä on eriteltävä osallistujan nimi, kurssin nimi sekä päivämäärät, jolloin osallistuja osallistui kurssille. II Avaintoimi 1 Ammatillinen koulutus A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kuhunkin etäisyysluokkaan kuuluvan osallistujan lukumäärä kyseisen etäisyysluokan yksikkökorvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. 15

16 B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kunkin osallistujan matkapäivien/-kuukausien määrä kohdemaan päivä-/kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos pitkissä liikkuvuusjaksoissa kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvausmäärän 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Henkilömäärään, jonka perusteella organisaatiotuki lasketaan, ei lasketa opiskelijoiden saattajia ulkomaille. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: Vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. D. Kielivalmennustuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla kielivalmennustukea saavien opiskelijoiden lukumäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut kielivalmennukseen kielessä, jota tämä käyttää ulkomailla opiskelussa tai työssä. (c) Tositteet: - kurssin tarjoajan allekirjoittama todistus kurssille osallistumisesta; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, annetun valmennuksen muoto ja kesto, tai - lasku/kuitti oppimateriaalin ostamisesta; laskussa on eriteltävä asianomainen kieli, laskun toimittajan nimi ja osoite, hinta ja käytetty valuutta, ja laskun päivämäärä, tai - jos kielivalmennuksen antoi tuensaaja: osallistujan allekirjoittama ja päiväämä todistus, jossa on ilmoitettava osallistujan nimi, opetettu kieli, valmennuksen muoto ja kesto. 16

17 II Avaintoimi 1 Korkeakoulutus Henkilöstön liikkuvuusjaksot A. Matkat (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla kussakin etäisyysluokassa osallistuvien henkilökunnan jäsenten lukumäärä asianomaisen etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien matkapäivien määrät vastaanottavan maan päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot A. Matkat: Matkayksikkökorvauksia sovelletaan syrjäisimpien ohjelmamaiden ja alueiden (syrjäisimmät alueet, Kypros, Malta ja merentakaiset maat ja alueet) lähettäviin organisaatioihin. (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla lähtevien opiskelijoiden määrä kussakin etäisyysluokassa asianomaisen etäisyysluokan korvausmäärällä sopimuksen III liitteen mukaisesti. Etäisyysluokan yksikkökorvaus kattaa tuen edestakaista matkaa varten lähtöpaikasta kohdepaikkaan. 17

18 (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka B. Yksilötuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tuen määrä lasketaan kertomalla opiskelijan vaihtokuukausien lukumäärä vastaanottavan maan kuukausikorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. Jos kuukausia jää vajaaksi, niiden tukimäärä lasketaan kertomalla vajaan kuukauden päivien lukumäärä kuukausikorvauksen 1/30-osalla. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että opiskelija on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: - Lähettävän organisaation antama todistus, jossa on ilmoitettava: - opiskelijan nimi, - ulkomaanjakson aloitus- ja päättymispäivä seuraavassa muodossa: (i) opintorekisteriote (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on opiskelijavaihto (ii) harjoittelutodistus (tai siihen liitetty vahvistus) kun kyseessä on harjoittelijavaihto Henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot C. Organisaatiotuki (a) Tukimäärän laskeminen: Tukimäärä lasketaan kertomalla liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä sopimuksen III liitteessä määritellyllä yksikkökorvauksella. Organisaatiotuen määrittämiseen käytettävään osallistujien kokonaismäärään lasketaan mukaan kaikki lähtevät opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet, myös sellaiset 18

19 henkilöt, jotka eivät saa lainkaan EU-tukea koko ulkomaanjakson aikana, sekä yrityksistä kutsutut, saapuvat henkilöstön jäsenet. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut toimintaan ulkomailla. (c) Tositteet: todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla kuten edellä määritelty otsikon yksilötuki alla. II Avaintoimi 2 Koulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet A. Hankkeen hallinto ja toteutus (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla hankkeen keston kuukausimäärä tuensaajaa koskevalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tuensaaja toteuttaa tähän kululuokkaan kuuluvat toiminnot ja tulokset tukihakemuksen mukaisesti ja sen mukaan, mitä kansallinen toimisto on hyväksynyt. (c) Tositteet: Toteutuneet toimet ja tulokset kuvataan loppuraportissa. Tämän lisäksi tuensaajan on syötettävä hankkeen tulokset tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja sen mukan minkä luonteisista tuloksista on kysymys pystyttävä esittämään ne tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa. B. Maidenväliset hankekokoukset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistumismäärä sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että osallistuja on todella osallistunut maidenväliseen hankekokoukseen ja tehnyt raportoidun matkan. (c) Tositteet: - Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välinen matka: vastaanottavan organisaation allekirjoittama todistus osallistumisesta toimintaan ulkomailla; todistuksessa on ilmoitettava osallistujan nimi, toiminnan tarkoitus sekä sen alkamisja päättymispäivät; - Jos matka tehdään eri paikasta kuin missä lähettävä organisaatio sijaitsee ja/tai eri paikkaan kuin missä vastaanottava organisaatio sijaitsee, käytetty matkareitti täytyy todistaa matkalipuilla tai muilla tositteilla, joissa ilmoitetaan lähtö- ja kohdepaikka. C. Immateriaaliset tuotokset (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla tuensaajaorganisaation henkilöstön tekemien työpäivien lukumäärä tuensaajan kotimaata koskevien 19

20 asianmukaisten henkilöstöluokkien päiväkorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu ja sen laatu on tyydyttävä KT:n tekemän arvionnin mukaan. (c) Tositteet: - todistusaineistoa siitä, että immateriaalinen tuotos on toteutettu, ja tuotos on syötettävä tulostenlevitystietokantaan (Dissemination Platform) ja/tai sen mukaan minkä luonteisesta tuotoksesta on kysymys se on pystyttävä esittämään tuensaajan tiloissa mahdollisesti tehtävissä tarkastuksissa; - todisteet immaterialisen tuotoksen toteuttamiseen käytetystä työajasta: tämä osoitetaan henkilökohtaisilla työaikalistoilla, joissa ilmoitetaan henkilön nimi, henkilöstöluokka, päivämäärät ja päivien kokonaislukumäärä, jotka kyseinen henkilö käytti immateriaalisen tuotoksen toteuttamiseen; - todiste henkilön ja tuensaajan välisestä suhteesta (esim. työsuhde, vapaaehtoistyösuhde jne.) tuensaajan virallisen kirjanpidon/rekisterin mukaan. D. Tulostenlevitystilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuen määrä lasketaan kertomalla muista kuin tuensaajaorganisaatiosta ja kumppaniorganisaatioista kuten ne on sopimuksessa määritelty tulevien osallistujien lukumäärä osallistujaan sovellettavalla yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti. (b) Korvausperuste: oikeus tukeen syntyy siitä, että tulostenlevitystilaisuus on järjestetty ja sen laatu oli tyydyttävä KT:n arvion mukaan. (c) Tositteet: - tulostenlevitystilaisuuden kuvaus loppuraportissa; - tulostenlevitystilaisuuden osallistujalista, jonka osallistujat ovat allekirjoittaneet; listassa on oltava tilaisuuden nimi, päivämäärä ja paikka ja jokaisen osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja allekirjoitus, sekä osallistujan lähettävän organisaation nimi ja osoite; - tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma sekä tilaisuudessa käytetty ja jaettu materiaali. E. Opinto- ja koulutustilaisuudet (a) Tukimäärän laskeminen: tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, joka kattaa matka-, yksilö- ja kielivalmennustuen. Se lasketaan seuraavasti: - matkat: tuen määrä lasketaan kertomalla osallistujien lukumäärä asianmukaisella ulkomaanmatkan etäisyysluokan yksikkökorvauksella sopimuksen III liitteen mukaisesti; 20

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat

Lisätiedot

Standard grant agreement (mono beneficiary) OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Standard grant agreement (mono beneficiary) OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Edunsaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Edunsaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISEHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat yhdessä

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 EDUNSAAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET JA TEHTÄVÄT II.1.1 Edunsaajien yleiset velvollisuudet ja tehtävät Edunsaajat a) ovat

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1

LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 LIITE I YLEISET EHDOT SISÄLLYSLUETTELO LIITE I YLEISET EHDOT... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET... 4 II.1. artikla Määritelmät... 4 II.2. artikla Avustuksen saajien

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIA KULULUOKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten tukikelpoisuusehdot Silloin kun tuki maksetaan yksikkökorvauksen muodossa, korvattavien

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO FI01-KA _1

HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO FI01-KA _1 HANKESOPIMUS: ERASMUS+ -ohjelman hankkeelle SOPIMUSNUMERO 2015-1-FI01-KA219-009078_1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) 00531 Helsinki Y-tunnus: 2481784-0

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Youth in Action - Avaintoimi 2 Strategiset kumppanuushankkeet I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökorvausten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 "ULKOSUHTEET"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 ULKOSUHTEET TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/39/2014 ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/39/2014 "ULKOSUHTEET" FI RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS PUITESOPIMUS NRO

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015 TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015 ASIAKIRJA nro 2, tarjouspyyntökirjeen liite RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS CDR/DE/33/2015 VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE 1/41 RINNAKKAINEN PALVELUHANKINTAPUITESOPIMUS

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimuksen osat Part I : Special Conditions - Erityisehdot Part II : General - Yleisehdot Part A legal and andministrative provisions ja Part B- financial

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä,

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä, ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot