616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Viranhaltijapäätökset Hallintojohtajan asema ja tehtävät neuvostoissa, toimikunnissa 611 ja jaostoissa 307 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kylien kehittämisavustusten myöntäminen Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden saanto ja varojen 616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan 619 maksusuunnitelma 311 Vaatimus Pyhäsalmi-Lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä Määräys Vuohtomäen tuulipuiston osayleiskaavan osittaisesta 626 voimaantulosta 313 Selitys KHO:een Kärsämäen kunnan valituksesta Sote-järjestämislakiehdotuksen lausuntopyynnön valtuustoille 629 kohdistetut kysymykset 315 Valtuutetun aloite / Kuntalaisten osallistumis- ja 631 vaikuttamismahdollisuuksista yms. / Raija Leppäharju ym. allekirjoittaneet 316 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma Kokouksen päättäminen 638

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja POISSA Erkkilä Katja Jäsen Työeste Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Työeste ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marita Kärkkäinen-Rytkönen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 301 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 302 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 303 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Kärkkäinen-Rytkönen ja Tyyne Tuikka.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 304 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että kokoukselle on lisälistalla valmisteltu käsiteltäväksi asia "Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma". Kaupunginhallitus päätti ottaa lisälistan asian käsiteltäväksi ja käsitellä sen kohdassa ennen "Kokouksen päättäminen" sekä käsitellä asiat muilta osin asialistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 305 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan asema ja tehtävät neuvostoissa, toimikunnissa ja jaostoissa 877/ /2013 KHALL 306 Hallintojohtajan asema ja tehtävät kaupunginvaltuustossa, kaupun gin hal li tuk ses sa ja henkilöstöjaostossa on määritelty hal lin tosään nös sä. Hallintojohtajan asemaa ja tehtäviä on määritelty lisäksi kau pungin hal li tuk sen eri neuvostoja koskevissa päätöksissä. Kau pun ginhal li tus on 1) :ssä 180 nimennyt kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan kyläneuvostoon toimikaudelle Ky läneu vos ton toimintasäännön mukaan kyläneuvosto valitaan kaupun gin hal li tuk sen toimikaudeksi ja siihen kuuluu kaupungin edusta ja na hallintojohtaja; neuvostoon valitaan siis myös kau pun ginhal li tuk sen edustaja. Hallintojohtaja on lisäksi toiminut ky lä neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä. Kyläasiamies on osallistunut kylä neu vos ton kokouksiin ja toimintaan. 2) asettanut vanhusneuvoston vuoden 2016 loppuun ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Jorma Les kisen (varajäsen Taimi Piippo), Jukka Lehtosaaren (Pekka Päi värin ta) ja Sami Laukkasen (Asko Kauranen). Samaisessa pää tökses sä kaupunginhallitus on todennut, että vanhusneuvoston esitte li jä nä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja; ja 3) asettanut vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Arja Ran ta sen (varajäsen Jukka Lehtosaari) ja Hannu Pesonen (Sami Lauk ka nen). Neuvoston toimintasäännön mukaan sen sihteerin teh tä vät hoitaa kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija. Samai ses sa päätöksessä kaupunginhallitus on päättänyt, että neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja Arja Ran tanen. Kaupunginhallituksen päätökseen (kaupungin ja hen ki lös tön yhteistoimintaelimen perustaminen toimikaudeksi ) perustuu kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken allekirjoitettu työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis toi min nas ta kunnissa annetun lain mukainen yh teis toi min ta sopi mus. Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnan esit te li jä nä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja. Kaupunginhallitus on perustanut toi mi kau dekseen vuoden 2014 loppuun hyvinvointitoimikunnan ja määrännyt esit te li jäk si hallintojohtaja Mauno Rannon. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hallintojohtaja Mauno Rannon asemas ta ja tehtävistä, että hän halllintosäännössä määrättyjen tehtä vien lisäksi on - kaupungin edustajana kyläneuvostossa ja toimii sen esittelijänä ja sihteerinä toimikauden, vuoden 2014 loppuun; - vanhusneuvoston vuoden 2016 loppuun jatkuvana toimikautena esit te li jä nä ja sihteerinä; - vammaisneuvoston vuoden 2016 loppuun jatkuvana toi mi kau tena esittelijänä ja sihteerinä; - yhteistyötoimikunnan vuoden 2016 loppuun jatkuvana toi mi kaute na sen esittelijänä ja sihteerinä; ja - hyvinvointitoimikunnan vuoden 2014 loppuun jatkuvana toi mikau tena sen esittelijänä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 172/ /2010 KHALL 307 Kaupunginhallituksen päätöksellä pankkitilien käyttö oi keu det on myönnetty määräajaksi vt. kaupunginjohtaja Veikko Tik ka sel le ja toistaiseksi hallintojohtaja Arja Rantaselle sekä talous sih tee ri Sari Nissilälle alkaen Pyhäjärven kaupungilla on pankkitilejä seu raavis sa pankeissa: Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Suo men se län Osuuspankki sekä Säästöpankki Optia. Yksilöidyt pank ki ti lit ovat kaupunginhallituksen käsittelyn yhteydessä eril lisel lä liitteellä, joka sisältää tietoja, jotka ovat julkisuuslain 24:20 pe rus teel la salassa pidettäviä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllämainittujen Pyhäjärven kaupun gin pankkitilien käyttöoikeudet kaikin pankin hyväksymin ti linkäyt tö oi keuk sin seuraavasti: 1. Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkaselle alkaen kunnes Tita Rinnevaaraa koskevat asiat ratkaistaan Korkeimmassa hal lin to-oi keu des sa tai asiat muutoin mahdollisesti saadaan ratkais tuk si enintään kuitenkin asti. 2. Hallintojohtaja Mauno Rannolle toistaiseksi. 3. Taloussihteeri Sari Nissilälle toistaiseksi. Tämä kaupunginhallituksen päätös kumoaa aikaisemman kaupun gin hal li tuk sen päätöksen Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kylien kehittämisavustusten myöntäminen 1193/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha kylien kehittämisavustuksiin sisältäen 750 euroa val ta kun nal li sil le kyläpäiville osallistumista varten. Ke hit tä misavus tuk se na myönnetään enintään 50 % hankkeen ko ko nais kustan nuk sis ta oman työn osuus mukaan lukien. Kylien kehittämisavustukset ovat olleet haettavina Pyhäjärven Sa no mat-leh des sä olleella ilmoituksella. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut neljä, kak si hakemusta on tullut määräajan jälkeen. Kyläneuvosto on käsitellyt määräajassa jätetyt ke hit tä mis avus tusha ke muk set kokouksessaan Kyläneuvosto antaa toimin ta sään tön sä mukaisena lausuntona kaupunginhallitukselle seu raa van: - Hiidenkylän kyläyhdistys ry 5250,00 euroa - Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 488,50 euroa - Rannan Vire ry 350,00 euroa - Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kyläneuvosto esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kylät voisi vat hakea jäljelle jäänyttä kylien kehittämisrahaa suoraan kaupun gin hal li tuk sel ta myöhemmin tämän vuoden aikana. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kylien kehittämisavustuksiin va ra tus ta määrärahasta seuraavat avustukset: 1. Jokikylä-Ruhkala kyläyhdistys 488,50 euroa 2. Hiidenkylän kyläyhdistys 5250,00 euroa 3. Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa 4. Rannan Vire 350,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa haettavaksi jäljellä olevan mää rä ra han kylien kehittämisavustuksiin ilmoituksella Pyhäjärven Sa no mat-leh den ilmestyvässä numerossa päät ty vään hakuaikaan mennessä.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 308 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus on ilmoittanut Pyhäjärven Sanomissa haet ta vak si uudelleen kylien kehittämisavustukset vuodelle Ha ku ai ka päättyi Määräaikaan mennessä tuli kaksi ha ke mus ta. Rannan Vire ry hakee 897,50 euron avustusta Vaivionrannan kun nos ta mi seen. Suezin kylät hakee euron avustusta ponttoonilai tu rin sekä polttopuukatoksen ja varaston rakentamiseen Ko hi se van uuteen rantaan. Myönnettävät avustukset ovat tärkeä osa kylien kehittämistä. Kylien rantojen kunnostamisesta hyötyvät kyläläiset sekä muutkin ran to jen käyttäjät. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kylien kehittämisavustuksiin va ra tus ta määrärahasta seuraavat avustukset: 1. Rannan Vire ry 897,50 euroa 2. Suezin kylät 1.000,00 euroa Yhteensä 1.897,50 euroa Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden saanto ja varojen käyttöselvitys 469/ /2011 KHALL Julkinen oikeusavustaja on tiedustellut tuleeko Py häjär ven kaupunki esittämään perintökaaren 5 luvun 2 :ään pe rustu van perinnönluovutusilmoituksen perillisittä kuolleen Her man Nikolai Röytiön kuolinpesän varojen luovuttamisesta Pyhä jär ven kaupungille. Kaupunginhallitus on tehnyt pe rin nön luo vu tus ha kemuk sen Valtiokonttorille. Kaupunginhallitus on päätöksessään mai nin nut, että mikäli omaisuus saadaan, sen käyttötarkoitus on Py hä jär ven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoi vapal ve lut. Lisäksi päätöksessä mainitaan, että tarkemmin omaisuu den käytöstä päättää kaupunginhallitus. Valtiokonttori on päättänyt (Pyhäjärvi, Mäkikylä, Vaivioaho Rnro 15:10, ) Herman Nikolai Röytiön kuo lin pe sään kuuluvasta kiinteistöstä sekä kuolinpesän muusta omai suu des ta. Noin hehtaarin suuruinen talouskeskusalue ra ken nuk si neen ja irtaimistoineen, mitä ei ole pysytetty valtiolla ja luo vu tet tu ympäristöministeriön hallintaan, luovutetaan Py hä jär ven kaupungille.lisäksi Valtionkonttori on tilittänyt Pyhäjärven kaupungille ,80 euroa. Perintö on luovutettu Pyhäjärven kaupungille seuraavin ehdoin: Kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista. Kaupunki käyttää omaisuuden ikääntyvien henkilöiden terveysja hoivapalveluihin. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle. Kaupunginhallitus on päätöksillään myöntänyt perintövaroja seuraaville yhteisöille: Pyhäjärven Kolmikanta ry, Pyhäjärven kaupunki, Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry, Kuusenmäen Kylätoimikunta, Pyhäjärven Eläkeläiset ry, Pyhäjärven SPR Kultaiseniänkerho sekä Pyhäjärven SPR Ystävätoiminta. Perintävarojen saldo on ,32 euroa.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että avus tuk sen saajilta tulee pyytää selvitykset myön ne tyn avustuksen käytöstä Valtiokonttorin määrittelemään tar koi tuk seen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen Herman Röytiön kuolinpesään kuuluvan omai suu den varojen käyttämisen ehdoista ja niiden käyttämisestä tietoonsa saa te tuk si ja pyytää selvityksen saajilta avustuksen käyttämisestä määriteltyyn tarkoitukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL KHALL 309 Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt kirjeellään pe rin töva ro ja saaneilta yhteisöiltä selvitystä annettujen avustusten käytös tä. Kaikki yhteisöt ovat toimittaneet selvitykset avustusten käytös tä. Oheismateriaali nro 8 Selvitys Herman Röytiön kuolinpesään kuuluvan omaisuuden varo jen käyttämisestä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi pyytämänsä selvitykset Her man Röy ti ön kuolinpesään kuuluvan omaisuuden varojen käyt tä mi ses tä. Kaupunginhallituksen lähetekeskusteluna esitetään tes ta ment tiva ro jen toimintatapasääntöä ja selvitettäväksi työryhmätarvetta. Työ ryh mä suun ni ttelisi vanhusten asiointipalvelua eri järjestöjen yh teis työ nä. Asiaa valmistellaan syksyyn mennessä. Ehdotusta kannatettiin. Sari Nissilä poistui kokouksesta klo Pyhäjärven kaupungin hallintotoimi on laatinut Herman Röytiön ra has ton säännöt.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oheismateriaali nro 2 - Herman Röytiön rahaston säännöt. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus päättää, että Herman Röytiön rahaston sään nöt ovat voimassa alkaen toistaiseksi. Ra haston varojen käyttämiseen ja valvomiseen ei perusteta erillistä työ ryh mää vaan kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä se kä valvoo varojen käyttöä. Vanhusten asiointipalvelun suun nit te le mi nen eri järjestöjen kanssa yhteistyönä annetaan teh tä väk si hyvinvointitoimikunnalle, jonka toimialaan tämä teh tä vä voidaan liittää. 2. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Pyhäjärven Kolmikanta ry:n, Pyhäjärven kaupungin, Pyhäjärven Omaishoitajat ja Lähei set ry:n, Kuusenmäen kylätoimikunnan, Pyhäjärven Elä keläi set ry:n, Pyhäjärven SPR Kultaiseniänkerhon sekä Py hä järven SPR Ystävätoiminnan antamat tiedot Herman Röytiön kuo lin pe sään kuuluvan omaisuuden varojen käyttämisestä. 3. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven Kolmikanta ry palaut taa käyttämättä olevat varat Pyhäjärven kaupungin tilille mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Herman Röytiön rahaston säännöt säilytetään arkistokohdassa De.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan maksusuunnitelma 171/ /2010 KHALL Pyhäjärven Kolmikanta ry on kirjeellään kaupunginhallitukselle esittänyt maksusuunnitelman kaupungilta saadun, vie lä jäljelläolevan maksuvalmiuslainan takaisinmaksamiseksi. Kirje on liitteenä nro 1. Kirjeen mukaan kaupunki on myöntänyt mak su val miuslai nan Väentupa-investointihankkeen rahoittamiseen euroa. Kirjeen mukaan maksuvalmiuslainaa on lyhennetty eu roa (yhden kerran könttänä) Kaupunginhallitus on kokouksessaan :n 113 kohdalla myön tä nyt Pyhäjärven Kolmikanta ry:lle lyhytaikaista lainaa. Lainan korko on Euribor (6 kk). Päätöksessä viitataan vuoden 2010 talousarvion yleis pe rus te luihin, joiden mukaisesti vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja vel ka kir jaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Yleisen kokouksen pää tös on toimitettu. Kaupunginhallitus on myöntänyt lainan yhdistyksen lai na ha kemuk sen perusteella. Lainaa on haettu hankkeen loppu mak sa tus pää tök seen saakka. Investointihankkeen hankeaika on päättynyt Hakemuksen ja hallituksen päätöksen esit te lyn mukaan takaisinmaksun vakuutena on ELY-keskuksen ra hoi tus pää tös. Talousarviossa olevan lainanantoa koskevan valtuuden pe rusteel la kaupunginhallitus on voinut myöntää rekisteröidylle yleishyö dyl li sel le yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuo dek si kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkei den maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuo si kus tannus ar vion tulee olla yli euroa. Lainasta peritään nos to hetken mukainen, Euribor 6 kk(360) korko. Vakuudeksi edellytetään yh dis tyk sen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kau pun gil ta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hank keen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kau pungin hal li tuk sen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin ko ko naisuu des saan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mu kai set maksatukset on saatu. Maksusuunnitelmaehdotuksen mukaan euroa lainasta mak se taan vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäljellä olevalle

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osuu del le ( e e) euroa anotaan vii den vuoden maksuvapautta ja maksuvapaan ajan jäl keen maksetaan lyhennykset vuosittain euron erin. Maksusuunnitelman hyväksyminen on ongelmallista pitkän maksu ajan lisäksi myös sillä perusteella, että hankkeen lop pu ra hoituk sen jälkeen se on vakuudetonta lainaa. Myöntämisellä saa tettai siin rikkoa myös hallinnon yhdenvertaisuusperiaatetta niitä yhdis tyk siä kohtaan, jotka ovat suorittaneet maksuvalmiuslainansa lai na pää tös tä koskevien myöntämisperusteiden mukaisesti. Parempi vaihtoehto, joka on myös tulevaisuusstrategian 2017 mu kai nen menettely on, että lainaa vastaan kaupunki ostaa Pyhä jär ven Kolmikanta ry:ltä palveluja. Tässä tarkoituksessa on syy tä käydä neuvottelut yhdistyksen kanssa palveluista, joita yhdis tys voi myydä ja millä hinnalla. Tällaisesta me net te lys tä löytyy myös aikaisempi kaupungin hallituksen päätös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut palveluiden ostos ta Pyhäjärven Kolmikanta ry:ltä maksuvalmiuslainan jäljellä ole vaa osuutta vastaan. Paavo Leskinen esitti, että perusteita laina-ajan jatkamiselle ei ole, koska Leader-laina on myönnetty projektin en nak ko ra hoi tukseen, eikä palveluiden ostoon nähdä tarvetta. Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Leskinen ehdotuksen yk si mieli ses ti päätökseksi. KHALL 310 Kaupunginhallituksen päätöksestä on tehnyt oikai su vaa ti muk sia asian käsittelyyn liittyen Pyhäjärven Kolmikanta ry sekä Raimo Parkkinen. Kaupunginhallitus on py kä lissä 31 ja 32 päättänyt hyväksyä oikaisuvaatimukset ja kumonnut oi kai su vaa ti muk sen kohteena olevan päätöksensä virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Kuntalain 27 :n mukaan kaupunginvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edel lytyk set osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan mm. järjestämällä yh teis työ tä kunnan tehtävien hoitamisessa. Pyhäjärven kau pungis sa tarvetta yhteistyöhön kolmannen sektorin yhdistysten kanssa on etenkin iäkkäiden ihmisten koteihin vietävissä palveluissa se kä omaishoitajien sijaistamisessa.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut palveluiden ostos ta Pyhäjärven Kolmikanta ry:ltä maksuvalmiuslainan jäljellä ole vaa osuutta vastaan. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Pyhäjärven Kolmi kan ta Ry:n ja mahdollisesti muiden järjestöjen kanssa pal ve luiden ostosta vanhusten asiointipalveluiden suunnittelemiseksi ja to teut ta mi sek si. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Vaatimus Pyhäsalmi-Lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä 115/ /2010 KHALL 311 Rakel ja Lauri Lampimäki ovat sähköpostikirjeellään Py hä jär ven kaupungille esittäneet vaatimuksen Py häsal mi-lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä Emolahden osalta. Perusteluina vaa ti muk sel le esitetään kuulemisvelvoitteen laiminlyöminen ja muut vaatimusasiakirjassa esitetyt seikat. Vaatimuksessa viitataan virheellisin menettelyin vahvistettuun ja maan mit taus lai tok sel le toimitusnumerolla pi det tyyn alkukokoukseen edenneeseen ul koi lu reit ti toi mi tuk seen Py häsal mi-lam minaho sekä viralliseen kan nan ot toon eli muis tutuk seen, jonka ovat toimittaneet Poh jois-poh jan maan maan mittaus lai tok sen lisäksi Pyhäjärven kaupungille sekä Poh jois-pohjan maan elykeskukselle ennen maanmittauslaitoksen järjestämää al ku ko kous ta heidän saatuaan vasta maanmittauslaitoksen heil le toi mit ta mas ta kutsusta tiedon ulkoilureitin sijainnista. Kannanotossaan he ovat esittäneet, että ulkoilureitti voi ulottua Emo lah den naapurustoon, mutta ei itse Emolahteen. Vaatimuksella he täydentävät virallista kannanottoaan, sillä ul koilu reit ti han ke sisältää menettelyvirheitä sekä muita ulkoilulain vastai sia seik ko ja. Ulkoilulain 4 :n 1 mom. mukaan "ennen suunnitelman vah vis tamis ta on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, va ratta va tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta". Tämä velvoite on vaatimuksen mukaan laiminlyöty heidän kuu lemi sen osalta, sillä he väittävät saaneensa ulkoilureitin sijainnista tie don vasta Pohjois-Pohjanmaan maan mit taus lai tok sen toi mi tettua heille ko. asiakirjan reit ti kart toi neen. Ulkoilureittisuunnitelma sen ulottamisineen heidän loma-asuntonsa naa pu rus toon ja yleiselle uimarannalle oli siis vahvistettu ilman, et tä olivat tietoisia reitistä. Kyseessä he arvelevat olevan selkeän, tar koi tus ha kui sen menettelyvirheen, joka edellyttää ulkoilureitin vah vis ta mis pää tök sen purkamista ja asian palauttamista uu del leen kä si tel tä väk si. Vaatimuksen mukaan heidän ohittaminen asiassa saattaa tuoda myös korvausvastuun esim. syrjinnästä tai ulkoilulain 8 :n pe rusteel la vahingosta tai hai tas ta, joka aiheutuu alueen haltijalle ul koilu rei tin käyt tä mi ses tä. Mikäli kunta vastustaa siirtämistä, he ilmoittavat yksilöivänsä korvaus vaa ti muk sensa.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Muistutuksen kohteena oleva menettely ulkoilureittiasiassa on myös perustuslain 20 :n 1 ja 2 momenttien vastaista, sillä vastuu luon nos ta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kult tuu ripe rin nös tä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus ter veelli seen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään kos ke vaan päätöksentekoon. Rakel ja Lauri Lampimäki vaativat, että Pyhäjärven kaupunki siirtää ennenaikaisesti vah vis tet tua ulkoilureittiä omasta aloit teestaan pois yleiseksi ui ma ran nak si kaavoitetulta alueelta ja koko mat kai lu alu eel ta, mukaan lu kien myös nykyisen venevalkaman se kä RA-alueella sijaitsevan lo ma-asun non vuokra-alueet. He esittävät, että reitti siirretään aivan Pellikantien eteläreunaan ja yh teys siitä uimarannalle tai muulle osalle rantaa, nykyiseen ve ne val ka maan, matkailualueelle tai heidän hallitsemille vuokra-alueil le poistetaan reittisuunnitelmasta, jolloin leirintäalueen ke hit tä mi ses sä ja nyt ulkoilureittihankkeessa ilmenevä maanomis ta jien ja tontinhaltijoiden eriarvoinen kohtelu ei näytä niin räikeäl tä. Vaatimuskirje on oheismateriaalina nro 3. Kyseessä olevan ulkoilureitin on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskus vahvistanut Poh jois-pohjan maan maanmittauslaitos on pitänyt ul koi lu reit ti toi mituk sen alkukokouksen. Lausuntoja on syytä pyytää seuraavista asioista: 1) Onko Rakel ja Lauri Lampimäen kuuleminen ennen ul koi lu reitti suun ni tel man vahvistamista toteutettu ulkoilulain 4 :n ( /1572) mu kai ses ti. Ulkoilulain 4 säätää, että ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ul koilu reit ti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilai suus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta. Kunnan on pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän aikana. Muis tu tus suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le osoitettuna toimitettava asianomaiselle kun nal lisel le viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman näh tä vä nä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi aset ta mi sesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kun nan kus tannuk sel laan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kun nal li set ilmoi tuk set kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se han kaluu det ta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi pa ne mi ses ta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja po ron hoi to alu eel la pai kal lisel le paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kul ke maan.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lau suntoi neen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 2) Voidaanko Rakel ja Lauri Lampimäen vaatimus ulkoilureitin siir tä mi ses tä ot taa huomioon ulkoilureittitoimituksessa ulkoilulain 7 :n tar koit ta mal la tavalla. Ulkoilulain 7.1 :n mukaan ulkoilureittitoimituksessa on mää rät tävä ulkoilureittisuunnitelman perusteella ja tarvittaessa kunnan osoi tuk sen mukaan alueen rajat, laadittava alueesta kartta ja se litel mä sekä merkittävä niiltä osin, kuin harkitaan tarpeelliseksi, ulkoi lu rei tin kulku ja rajat maastoon. Alueella oleva kiinteä omaisuus jää kunnan haltuun, jollei toimituksessa toisin määrätä. Toimi tuk ses sa on myös määrättävä reitillä olevaan aitaan tehtävästä por tis ta veräjästä tai muusta laitteesta. Ulkoilureitin siirtämisestä säädetään ulkoilulain 11 ja 12 :ssä ( /1572). Lain 11 :n mukaan ulkoilureitin siirtämisestä on soveltuvin osin voi mas sa, mitä ulkoilureitin tekemisestä säädetään. Siirtämisestä voi maanomistaja tehdä asianomaiselle kunnalle esityksen. Kunnan vastustaessa siirtämistä voi maanomistaja saattaa asian elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Lain 12 :n mukaan, jollei ulkoilureitti tai sen osa olosuhteiden muu tut tua enää ole tarpeen yleistä ulkoilutoimintaa varten, voi elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus siitä tai muusta eri tyi sestä syystä kunnan tai maan omistajan hakemuksesta lakkauttaa ul koi lu rei tin tai sen osan. Ulkoilureitin tai sen osan tultua lakkautetuksi siirtyy reittiin kuu lunut alue korvauksetta omistajan hallintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ulkoilureitin lakkaut ta mi ses ta ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä, että ulkoilureitin lakkauttamisesta tehdään tar peel li set merkinnät kiinteistörekisteriin. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää Pyhäjärven kaupungin teknisen toi mi alan, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sen sekä Pohjois-Pohjanmaan maanmittauslaitoksen lausun not Rakel ja Lauri Lampimäen vaatimuksesta siirtää Py häsalmi-lam minaho -ulkoilureittiä Emolahden leirintäalueen osalta siten, että se rajoittuu Pellikantien etelälaitaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot