616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Viranhaltijapäätökset Hallintojohtajan asema ja tehtävät neuvostoissa, toimikunnissa 611 ja jaostoissa 307 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kylien kehittämisavustusten myöntäminen Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden saanto ja varojen 616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan 619 maksusuunnitelma 311 Vaatimus Pyhäsalmi-Lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä Määräys Vuohtomäen tuulipuiston osayleiskaavan osittaisesta 626 voimaantulosta 313 Selitys KHO:een Kärsämäen kunnan valituksesta Sote-järjestämislakiehdotuksen lausuntopyynnön valtuustoille 629 kohdistetut kysymykset 315 Valtuutetun aloite / Kuntalaisten osallistumis- ja 631 vaikuttamismahdollisuuksista yms. / Raija Leppäharju ym. allekirjoittaneet 316 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma Kokouksen päättäminen 638

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja POISSA Erkkilä Katja Jäsen Työeste Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Työeste ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marita Kärkkäinen-Rytkönen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 301 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 302 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 303 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Kärkkäinen-Rytkönen ja Tyyne Tuikka.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 304 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että kokoukselle on lisälistalla valmisteltu käsiteltäväksi asia "Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma". Kaupunginhallitus päätti ottaa lisälistan asian käsiteltäväksi ja käsitellä sen kohdassa ennen "Kokouksen päättäminen" sekä käsitellä asiat muilta osin asialistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 305 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan asema ja tehtävät neuvostoissa, toimikunnissa ja jaostoissa 877/ /2013 KHALL 306 Hallintojohtajan asema ja tehtävät kaupunginvaltuustossa, kaupun gin hal li tuk ses sa ja henkilöstöjaostossa on määritelty hal lin tosään nös sä. Hallintojohtajan asemaa ja tehtäviä on määritelty lisäksi kau pungin hal li tuk sen eri neuvostoja koskevissa päätöksissä. Kau pun ginhal li tus on 1) :ssä 180 nimennyt kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan kyläneuvostoon toimikaudelle Ky läneu vos ton toimintasäännön mukaan kyläneuvosto valitaan kaupun gin hal li tuk sen toimikaudeksi ja siihen kuuluu kaupungin edusta ja na hallintojohtaja; neuvostoon valitaan siis myös kau pun ginhal li tuk sen edustaja. Hallintojohtaja on lisäksi toiminut ky lä neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä. Kyläasiamies on osallistunut kylä neu vos ton kokouksiin ja toimintaan. 2) asettanut vanhusneuvoston vuoden 2016 loppuun ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Jorma Les kisen (varajäsen Taimi Piippo), Jukka Lehtosaaren (Pekka Päi värin ta) ja Sami Laukkasen (Asko Kauranen). Samaisessa pää tökses sä kaupunginhallitus on todennut, että vanhusneuvoston esitte li jä nä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja; ja 3) asettanut vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Arja Ran ta sen (varajäsen Jukka Lehtosaari) ja Hannu Pesonen (Sami Lauk ka nen). Neuvoston toimintasäännön mukaan sen sihteerin teh tä vät hoitaa kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija. Samai ses sa päätöksessä kaupunginhallitus on päättänyt, että neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja Arja Ran tanen. Kaupunginhallituksen päätökseen (kaupungin ja hen ki lös tön yhteistoimintaelimen perustaminen toimikaudeksi ) perustuu kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken allekirjoitettu työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis toi min nas ta kunnissa annetun lain mukainen yh teis toi min ta sopi mus. Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnan esit te li jä nä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja. Kaupunginhallitus on perustanut toi mi kau dekseen vuoden 2014 loppuun hyvinvointitoimikunnan ja määrännyt esit te li jäk si hallintojohtaja Mauno Rannon. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää hallintojohtaja Mauno Rannon asemas ta ja tehtävistä, että hän halllintosäännössä määrättyjen tehtä vien lisäksi on - kaupungin edustajana kyläneuvostossa ja toimii sen esittelijänä ja sihteerinä toimikauden, vuoden 2014 loppuun; - vanhusneuvoston vuoden 2016 loppuun jatkuvana toimikautena esit te li jä nä ja sihteerinä; - vammaisneuvoston vuoden 2016 loppuun jatkuvana toi mi kau tena esittelijänä ja sihteerinä; - yhteistyötoimikunnan vuoden 2016 loppuun jatkuvana toi mi kaute na sen esittelijänä ja sihteerinä; ja - hyvinvointitoimikunnan vuoden 2014 loppuun jatkuvana toi mikau tena sen esittelijänä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 172/ /2010 KHALL 307 Kaupunginhallituksen päätöksellä pankkitilien käyttö oi keu det on myönnetty määräajaksi vt. kaupunginjohtaja Veikko Tik ka sel le ja toistaiseksi hallintojohtaja Arja Rantaselle sekä talous sih tee ri Sari Nissilälle alkaen Pyhäjärven kaupungilla on pankkitilejä seu raavis sa pankeissa: Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Suo men se län Osuuspankki sekä Säästöpankki Optia. Yksilöidyt pank ki ti lit ovat kaupunginhallituksen käsittelyn yhteydessä eril lisel lä liitteellä, joka sisältää tietoja, jotka ovat julkisuuslain 24:20 pe rus teel la salassa pidettäviä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllämainittujen Pyhäjärven kaupun gin pankkitilien käyttöoikeudet kaikin pankin hyväksymin ti linkäyt tö oi keuk sin seuraavasti: 1. Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkaselle alkaen kunnes Tita Rinnevaaraa koskevat asiat ratkaistaan Korkeimmassa hal lin to-oi keu des sa tai asiat muutoin mahdollisesti saadaan ratkais tuk si enintään kuitenkin asti. 2. Hallintojohtaja Mauno Rannolle toistaiseksi. 3. Taloussihteeri Sari Nissilälle toistaiseksi. Tämä kaupunginhallituksen päätös kumoaa aikaisemman kaupun gin hal li tuk sen päätöksen Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kylien kehittämisavustusten myöntäminen 1193/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha kylien kehittämisavustuksiin sisältäen 750 euroa val ta kun nal li sil le kyläpäiville osallistumista varten. Ke hit tä misavus tuk se na myönnetään enintään 50 % hankkeen ko ko nais kustan nuk sis ta oman työn osuus mukaan lukien. Kylien kehittämisavustukset ovat olleet haettavina Pyhäjärven Sa no mat-leh des sä olleella ilmoituksella. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut neljä, kak si hakemusta on tullut määräajan jälkeen. Kyläneuvosto on käsitellyt määräajassa jätetyt ke hit tä mis avus tusha ke muk set kokouksessaan Kyläneuvosto antaa toimin ta sään tön sä mukaisena lausuntona kaupunginhallitukselle seu raa van: - Hiidenkylän kyläyhdistys ry 5250,00 euroa - Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 488,50 euroa - Rannan Vire ry 350,00 euroa - Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kyläneuvosto esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että kylät voisi vat hakea jäljelle jäänyttä kylien kehittämisrahaa suoraan kaupun gin hal li tuk sel ta myöhemmin tämän vuoden aikana. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kylien kehittämisavustuksiin va ra tus ta määrärahasta seuraavat avustukset: 1. Jokikylä-Ruhkala kyläyhdistys 488,50 euroa 2. Hiidenkylän kyläyhdistys 5250,00 euroa 3. Ruotasen kylätoimikunta 1750,00 euroa 4. Rannan Vire 350,00 euroa Yhteensä 7838,50 euroa Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa haettavaksi jäljellä olevan mää rä ra han kylien kehittämisavustuksiin ilmoituksella Pyhäjärven Sa no mat-leh den ilmestyvässä numerossa päät ty vään hakuaikaan mennessä.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 308 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus on ilmoittanut Pyhäjärven Sanomissa haet ta vak si uudelleen kylien kehittämisavustukset vuodelle Ha ku ai ka päättyi Määräaikaan mennessä tuli kaksi ha ke mus ta. Rannan Vire ry hakee 897,50 euron avustusta Vaivionrannan kun nos ta mi seen. Suezin kylät hakee euron avustusta ponttoonilai tu rin sekä polttopuukatoksen ja varaston rakentamiseen Ko hi se van uuteen rantaan. Myönnettävät avustukset ovat tärkeä osa kylien kehittämistä. Kylien rantojen kunnostamisesta hyötyvät kyläläiset sekä muutkin ran to jen käyttäjät. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää kylien kehittämisavustuksiin va ra tus ta määrärahasta seuraavat avustukset: 1. Rannan Vire ry 897,50 euroa 2. Suezin kylät 1.000,00 euroa Yhteensä 1.897,50 euroa Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden saanto ja varojen käyttöselvitys 469/ /2011 KHALL Julkinen oikeusavustaja on tiedustellut tuleeko Py häjär ven kaupunki esittämään perintökaaren 5 luvun 2 :ään pe rustu van perinnönluovutusilmoituksen perillisittä kuolleen Her man Nikolai Röytiön kuolinpesän varojen luovuttamisesta Pyhä jär ven kaupungille. Kaupunginhallitus on tehnyt pe rin nön luo vu tus ha kemuk sen Valtiokonttorille. Kaupunginhallitus on päätöksessään mai nin nut, että mikäli omaisuus saadaan, sen käyttötarkoitus on Py hä jär ven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoi vapal ve lut. Lisäksi päätöksessä mainitaan, että tarkemmin omaisuu den käytöstä päättää kaupunginhallitus. Valtiokonttori on päättänyt (Pyhäjärvi, Mäkikylä, Vaivioaho Rnro 15:10, ) Herman Nikolai Röytiön kuo lin pe sään kuuluvasta kiinteistöstä sekä kuolinpesän muusta omai suu des ta. Noin hehtaarin suuruinen talouskeskusalue ra ken nuk si neen ja irtaimistoineen, mitä ei ole pysytetty valtiolla ja luo vu tet tu ympäristöministeriön hallintaan, luovutetaan Py hä jär ven kaupungille.lisäksi Valtionkonttori on tilittänyt Pyhäjärven kaupungille ,80 euroa. Perintö on luovutettu Pyhäjärven kaupungille seuraavin ehdoin: Kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista. Kaupunki käyttää omaisuuden ikääntyvien henkilöiden terveysja hoivapalveluihin. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle. Kaupunginhallitus on päätöksillään myöntänyt perintövaroja seuraaville yhteisöille: Pyhäjärven Kolmikanta ry, Pyhäjärven kaupunki, Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry, Kuusenmäen Kylätoimikunta, Pyhäjärven Eläkeläiset ry, Pyhäjärven SPR Kultaiseniänkerho sekä Pyhäjärven SPR Ystävätoiminta. Perintävarojen saldo on ,32 euroa.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että avus tuk sen saajilta tulee pyytää selvitykset myön ne tyn avustuksen käytöstä Valtiokonttorin määrittelemään tar koi tuk seen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen Herman Röytiön kuolinpesään kuuluvan omai suu den varojen käyttämisen ehdoista ja niiden käyttämisestä tietoonsa saa te tuk si ja pyytää selvityksen saajilta avustuksen käyttämisestä määriteltyyn tarkoitukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL KHALL 309 Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt kirjeellään pe rin töva ro ja saaneilta yhteisöiltä selvitystä annettujen avustusten käytös tä. Kaikki yhteisöt ovat toimittaneet selvitykset avustusten käytös tä. Oheismateriaali nro 8 Selvitys Herman Röytiön kuolinpesään kuuluvan omaisuuden varo jen käyttämisestä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi pyytämänsä selvitykset Her man Röy ti ön kuolinpesään kuuluvan omaisuuden varojen käyt tä mi ses tä. Kaupunginhallituksen lähetekeskusteluna esitetään tes ta ment tiva ro jen toimintatapasääntöä ja selvitettäväksi työryhmätarvetta. Työ ryh mä suun ni ttelisi vanhusten asiointipalvelua eri järjestöjen yh teis työ nä. Asiaa valmistellaan syksyyn mennessä. Ehdotusta kannatettiin. Sari Nissilä poistui kokouksesta klo Pyhäjärven kaupungin hallintotoimi on laatinut Herman Röytiön ra has ton säännöt.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oheismateriaali nro 2 - Herman Röytiön rahaston säännöt. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus päättää, että Herman Röytiön rahaston sään nöt ovat voimassa alkaen toistaiseksi. Ra haston varojen käyttämiseen ja valvomiseen ei perusteta erillistä työ ryh mää vaan kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä se kä valvoo varojen käyttöä. Vanhusten asiointipalvelun suun nit te le mi nen eri järjestöjen kanssa yhteistyönä annetaan teh tä väk si hyvinvointitoimikunnalle, jonka toimialaan tämä teh tä vä voidaan liittää. 2. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Pyhäjärven Kolmikanta ry:n, Pyhäjärven kaupungin, Pyhäjärven Omaishoitajat ja Lähei set ry:n, Kuusenmäen kylätoimikunnan, Pyhäjärven Elä keläi set ry:n, Pyhäjärven SPR Kultaiseniänkerhon sekä Py hä järven SPR Ystävätoiminnan antamat tiedot Herman Röytiön kuo lin pe sään kuuluvan omaisuuden varojen käyttämisestä. 3. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven Kolmikanta ry palaut taa käyttämättä olevat varat Pyhäjärven kaupungin tilille mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Herman Röytiön rahaston säännöt säilytetään arkistokohdassa De.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan maksusuunnitelma 171/ /2010 KHALL Pyhäjärven Kolmikanta ry on kirjeellään kaupunginhallitukselle esittänyt maksusuunnitelman kaupungilta saadun, vie lä jäljelläolevan maksuvalmiuslainan takaisinmaksamiseksi. Kirje on liitteenä nro 1. Kirjeen mukaan kaupunki on myöntänyt mak su val miuslai nan Väentupa-investointihankkeen rahoittamiseen euroa. Kirjeen mukaan maksuvalmiuslainaa on lyhennetty eu roa (yhden kerran könttänä) Kaupunginhallitus on kokouksessaan :n 113 kohdalla myön tä nyt Pyhäjärven Kolmikanta ry:lle lyhytaikaista lainaa. Lainan korko on Euribor (6 kk). Päätöksessä viitataan vuoden 2010 talousarvion yleis pe rus te luihin, joiden mukaisesti vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja vel ka kir jaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Yleisen kokouksen pää tös on toimitettu. Kaupunginhallitus on myöntänyt lainan yhdistyksen lai na ha kemuk sen perusteella. Lainaa on haettu hankkeen loppu mak sa tus pää tök seen saakka. Investointihankkeen hankeaika on päättynyt Hakemuksen ja hallituksen päätöksen esit te lyn mukaan takaisinmaksun vakuutena on ELY-keskuksen ra hoi tus pää tös. Talousarviossa olevan lainanantoa koskevan valtuuden pe rusteel la kaupunginhallitus on voinut myöntää rekisteröidylle yleishyö dyl li sel le yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuo dek si kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkei den maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuo si kus tannus ar vion tulee olla yli euroa. Lainasta peritään nos to hetken mukainen, Euribor 6 kk(360) korko. Vakuudeksi edellytetään yh dis tyk sen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kau pun gil ta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hank keen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kau pungin hal li tuk sen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin ko ko naisuu des saan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mu kai set maksatukset on saatu. Maksusuunnitelmaehdotuksen mukaan euroa lainasta mak se taan vuoden 2013 loppuun mennessä. Jäljellä olevalle

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osuu del le ( e e) euroa anotaan vii den vuoden maksuvapautta ja maksuvapaan ajan jäl keen maksetaan lyhennykset vuosittain euron erin. Maksusuunnitelman hyväksyminen on ongelmallista pitkän maksu ajan lisäksi myös sillä perusteella, että hankkeen lop pu ra hoituk sen jälkeen se on vakuudetonta lainaa. Myöntämisellä saa tettai siin rikkoa myös hallinnon yhdenvertaisuusperiaatetta niitä yhdis tyk siä kohtaan, jotka ovat suorittaneet maksuvalmiuslainansa lai na pää tös tä koskevien myöntämisperusteiden mukaisesti. Parempi vaihtoehto, joka on myös tulevaisuusstrategian 2017 mu kai nen menettely on, että lainaa vastaan kaupunki ostaa Pyhä jär ven Kolmikanta ry:ltä palveluja. Tässä tarkoituksessa on syy tä käydä neuvottelut yhdistyksen kanssa palveluista, joita yhdis tys voi myydä ja millä hinnalla. Tällaisesta me net te lys tä löytyy myös aikaisempi kaupungin hallituksen päätös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut palveluiden ostos ta Pyhäjärven Kolmikanta ry:ltä maksuvalmiuslainan jäljellä ole vaa osuutta vastaan. Paavo Leskinen esitti, että perusteita laina-ajan jatkamiselle ei ole, koska Leader-laina on myönnetty projektin en nak ko ra hoi tukseen, eikä palveluiden ostoon nähdä tarvetta. Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Leskinen ehdotuksen yk si mieli ses ti päätökseksi. KHALL 310 Kaupunginhallituksen päätöksestä on tehnyt oikai su vaa ti muk sia asian käsittelyyn liittyen Pyhäjärven Kolmikanta ry sekä Raimo Parkkinen. Kaupunginhallitus on py kä lissä 31 ja 32 päättänyt hyväksyä oikaisuvaatimukset ja kumonnut oi kai su vaa ti muk sen kohteena olevan päätöksensä virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. Kuntalain 27 :n mukaan kaupunginvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edel lytyk set osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan mm. järjestämällä yh teis työ tä kunnan tehtävien hoitamisessa. Pyhäjärven kau pungis sa tarvetta yhteistyöhön kolmannen sektorin yhdistysten kanssa on etenkin iäkkäiden ihmisten koteihin vietävissä palveluissa se kä omaishoitajien sijaistamisessa.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut palveluiden ostos ta Pyhäjärven Kolmikanta ry:ltä maksuvalmiuslainan jäljellä ole vaa osuutta vastaan. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää neuvottelut Pyhäjärven Kolmi kan ta Ry:n ja mahdollisesti muiden järjestöjen kanssa pal ve luiden ostosta vanhusten asiointipalveluiden suunnittelemiseksi ja to teut ta mi sek si. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Vaatimus Pyhäsalmi-Lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä 115/ /2010 KHALL 311 Rakel ja Lauri Lampimäki ovat sähköpostikirjeellään Py hä jär ven kaupungille esittäneet vaatimuksen Py häsal mi-lamminaho-ulkoilureitin siirtämisestä Emolahden osalta. Perusteluina vaa ti muk sel le esitetään kuulemisvelvoitteen laiminlyöminen ja muut vaatimusasiakirjassa esitetyt seikat. Vaatimuksessa viitataan virheellisin menettelyin vahvistettuun ja maan mit taus lai tok sel le toimitusnumerolla pi det tyyn alkukokoukseen edenneeseen ul koi lu reit ti toi mi tuk seen Py häsal mi-lam minaho sekä viralliseen kan nan ot toon eli muis tutuk seen, jonka ovat toimittaneet Poh jois-poh jan maan maan mittaus lai tok sen lisäksi Pyhäjärven kaupungille sekä Poh jois-pohjan maan elykeskukselle ennen maanmittauslaitoksen järjestämää al ku ko kous ta heidän saatuaan vasta maanmittauslaitoksen heil le toi mit ta mas ta kutsusta tiedon ulkoilureitin sijainnista. Kannanotossaan he ovat esittäneet, että ulkoilureitti voi ulottua Emo lah den naapurustoon, mutta ei itse Emolahteen. Vaatimuksella he täydentävät virallista kannanottoaan, sillä ul koilu reit ti han ke sisältää menettelyvirheitä sekä muita ulkoilulain vastai sia seik ko ja. Ulkoilulain 4 :n 1 mom. mukaan "ennen suunnitelman vah vis tamis ta on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, va ratta va tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta". Tämä velvoite on vaatimuksen mukaan laiminlyöty heidän kuu lemi sen osalta, sillä he väittävät saaneensa ulkoilureitin sijainnista tie don vasta Pohjois-Pohjanmaan maan mit taus lai tok sen toi mi tettua heille ko. asiakirjan reit ti kart toi neen. Ulkoilureittisuunnitelma sen ulottamisineen heidän loma-asuntonsa naa pu rus toon ja yleiselle uimarannalle oli siis vahvistettu ilman, et tä olivat tietoisia reitistä. Kyseessä he arvelevat olevan selkeän, tar koi tus ha kui sen menettelyvirheen, joka edellyttää ulkoilureitin vah vis ta mis pää tök sen purkamista ja asian palauttamista uu del leen kä si tel tä väk si. Vaatimuksen mukaan heidän ohittaminen asiassa saattaa tuoda myös korvausvastuun esim. syrjinnästä tai ulkoilulain 8 :n pe rusteel la vahingosta tai hai tas ta, joka aiheutuu alueen haltijalle ul koilu rei tin käyt tä mi ses tä. Mikäli kunta vastustaa siirtämistä, he ilmoittavat yksilöivänsä korvaus vaa ti muk sensa.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Muistutuksen kohteena oleva menettely ulkoilureittiasiassa on myös perustuslain 20 :n 1 ja 2 momenttien vastaista, sillä vastuu luon nos ta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kult tuu ripe rin nös tä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus ter veelli seen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään kos ke vaan päätöksentekoon. Rakel ja Lauri Lampimäki vaativat, että Pyhäjärven kaupunki siirtää ennenaikaisesti vah vis tet tua ulkoilureittiä omasta aloit teestaan pois yleiseksi ui ma ran nak si kaavoitetulta alueelta ja koko mat kai lu alu eel ta, mukaan lu kien myös nykyisen venevalkaman se kä RA-alueella sijaitsevan lo ma-asun non vuokra-alueet. He esittävät, että reitti siirretään aivan Pellikantien eteläreunaan ja yh teys siitä uimarannalle tai muulle osalle rantaa, nykyiseen ve ne val ka maan, matkailualueelle tai heidän hallitsemille vuokra-alueil le poistetaan reittisuunnitelmasta, jolloin leirintäalueen ke hit tä mi ses sä ja nyt ulkoilureittihankkeessa ilmenevä maanomis ta jien ja tontinhaltijoiden eriarvoinen kohtelu ei näytä niin räikeäl tä. Vaatimuskirje on oheismateriaalina nro 3. Kyseessä olevan ulkoilureitin on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskus vahvistanut Poh jois-pohjan maan maanmittauslaitos on pitänyt ul koi lu reit ti toi mituk sen alkukokouksen. Lausuntoja on syytä pyytää seuraavista asioista: 1) Onko Rakel ja Lauri Lampimäen kuuleminen ennen ul koi lu reitti suun ni tel man vahvistamista toteutettu ulkoilulain 4 :n ( /1572) mu kai ses ti. Ulkoilulain 4 säätää, että ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ul koilu reit ti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilai suus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta. Kunnan on pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän aikana. Muis tu tus suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le osoitettuna toimitettava asianomaiselle kun nal lisel le viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman näh tä vä nä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi aset ta mi sesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kun nan kus tannuk sel laan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kun nal li set ilmoi tuk set kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se han kaluu det ta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi pa ne mi ses ta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja po ron hoi to alu eel la pai kal lisel le paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kul ke maan.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lau suntoi neen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 2) Voidaanko Rakel ja Lauri Lampimäen vaatimus ulkoilureitin siir tä mi ses tä ot taa huomioon ulkoilureittitoimituksessa ulkoilulain 7 :n tar koit ta mal la tavalla. Ulkoilulain 7.1 :n mukaan ulkoilureittitoimituksessa on mää rät tävä ulkoilureittisuunnitelman perusteella ja tarvittaessa kunnan osoi tuk sen mukaan alueen rajat, laadittava alueesta kartta ja se litel mä sekä merkittävä niiltä osin, kuin harkitaan tarpeelliseksi, ulkoi lu rei tin kulku ja rajat maastoon. Alueella oleva kiinteä omaisuus jää kunnan haltuun, jollei toimituksessa toisin määrätä. Toimi tuk ses sa on myös määrättävä reitillä olevaan aitaan tehtävästä por tis ta veräjästä tai muusta laitteesta. Ulkoilureitin siirtämisestä säädetään ulkoilulain 11 ja 12 :ssä ( /1572). Lain 11 :n mukaan ulkoilureitin siirtämisestä on soveltuvin osin voi mas sa, mitä ulkoilureitin tekemisestä säädetään. Siirtämisestä voi maanomistaja tehdä asianomaiselle kunnalle esityksen. Kunnan vastustaessa siirtämistä voi maanomistaja saattaa asian elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Lain 12 :n mukaan, jollei ulkoilureitti tai sen osa olosuhteiden muu tut tua enää ole tarpeen yleistä ulkoilutoimintaa varten, voi elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus siitä tai muusta eri tyi sestä syystä kunnan tai maan omistajan hakemuksesta lakkauttaa ul koi lu rei tin tai sen osan. Ulkoilureitin tai sen osan tultua lakkautetuksi siirtyy reittiin kuu lunut alue korvauksetta omistajan hallintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ulkoilureitin lakkaut ta mi ses ta ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä, että ulkoilureitin lakkauttamisesta tehdään tar peel li set merkinnät kiinteistörekisteriin. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää Pyhäjärven kaupungin teknisen toi mi alan, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sen sekä Pohjois-Pohjanmaan maanmittauslaitoksen lausun not Rakel ja Lauri Lampimäen vaatimuksesta siirtää Py häsalmi-lam minaho -ulkoilureittiä Emolahden leirintäalueen osalta siten, että se rajoittuu Pellikantien etelälaitaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Tekninen lautakunta AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 33 18 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127 Tekninen lautakunta AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 Kokouksen avaaminen 129 84

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot