HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS VILNIEMEN KYLÄSSÄ TILALLA 7:109 KASARINNIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS VILNIEMEN KYLÄSSÄ TILALLA 7:109 KASARINNIEMI"

Transkriptio

1 1 HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS VILNIEMEN KYLÄSSÄ TILALLA 7:109 KASARINNIEMI KAAVASELOSTUS Näkymä Purholman selälle päin

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 3 SUUNNITTELUPROSESSI Rajaus 3 Suunnittelun vaiheet 3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 3 TAVOITTEET Osayleiskaavan tavoitteet 3 LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö 4 Pohjavedet ja vesistöt 4 Maisema 4 Kulttuurimaisema 4 Ympäristön häiriötekijät 5 Rakennettu ympäristö 5 Palvelut 5 Virkistys 5 Liikenne 5 Kulttuurihistorialliset arvot 5 Muinaismuistot 6 Yhdyskuntatekninen huolto 6 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 6 Maakuntakaava 6 Haminan keskeisten alueiden yleiskaava 7 Pohjakartta 7 YLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT Kaava-alueen rajaus 7 Loma-asuntojen ja muu rakentaminen 7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Yleistä 7 Tutkimukset ja selvitykset 8 Vaikutukset luonnonympäristöön 8 Vaikutukset maisemakuvaan 8 Muut vaikutukset 8 2 Liiteaineisto 1. Kaupunginhallituksen päätös yleiskaavanmuutostyön käynnistämisestä 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Vilniemen osayleiskaavan luontoselvitys 96, FT Tapio Rintanen 4. Vilniemen osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2009, FT Tapio Rintanen 5. Viranomaisneuvottelujen pöytäkirjat 6. Yhteenveto kaavamuutokseen kohdistuneesta palautteesta ja sen huomioimisesta Suunnittelussa käytetty lähdeaineisto Maanmittauslaitoksen pohjakartta, lupa 304/MML/09 Ympäristöministeriön opas 5 ja 9, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Ympäristöministeriön opas 11, yleiskaavamerkinnät ja määräykset Kymenlaakson maakuntakaava taajamat ja niiden ympäristö

3 YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan muutostarve Punakalliontiellä lähtee maanomistajan tarpeista muuttaa M-1-alue AT-alueeksi omakotitalon rakentamiseksi omiin tarpeisiin. Kaupunginhallitus käynnisti tekemällään päätöksellä muutostyön. SUUNNITTELUPROSESSI Osayleiskaavan muutosalue Muutospaikka sijaitsee Vilniementien ja Punakallion tien risteysalueen eteläpuolella Lupinlahden rantavyöhykkeellä osoitteessa Punakalliontie 2. Suunniteltu rakennuspaikka on lähellä Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Suunnittelun vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä samalla kun MRA 30 :n mukaisesti esiteltiin luonnosta Viranomaisneuvottelu pidettiin Vaikutukset Natura 2000 alueeseen tulee arvioida samoin kuin vaikutukset kevyenliikenteen väylään joka sivuaa rakennuspaikkaa. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen osayleiskaava asetetaan ehdotuksena nähtäville. Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään MRL:n mukaiset lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävillä oloaikana kaupunginhallitukselle osoitettuina. MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään nähtävillä oloajan jälkeen. Viranomaisneuvottelussa käsitellään saadut muistutukset ja lausunnot ja kaavoittajan niihin laatimat vastineet. Sen jälkeen kaavaehdotus esitellään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Tavoitteena on kaavan hyväksyminen syksyllä Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osallistuminen ja vuorovaikutus Yleiskaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu naapureille kirjeellä ja ilmoituslehdissä ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. Lausuntopyynnöt lähetettiin Ely-keskukseen, Kymenlaakson liittoon, rakennuslautakunnalle ja ympäristölautakunnalle. MRL 63 :n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on työn alkuvaiheessa määritelty vuorovaikutuksen kannalta tärkeät osallistahot, käytettävät osallistumismenetelmät ja -järjestelyt, sekä vaikutusten arviointiin liittyviä lähtökohtia. OAS on myös sisältänyt yleiskuvauksen yleiskaavan tarkoituksesta ja suunnitteluprosessista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä TAVOITTEET Osayleiskaavan tavoitteet Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on: - osoittaa uusi vakituisen asumisen rakennuspaikka. 3

4 LÄHTÖKOHDAT 4 Luonnonympäristö Suunnittelukohde sijoittuu Lupinlahden linnuston suojelualueen (kaavassa SL) ja Natura 2000 alueen läheisyyteen. FT Tapio Rintanen on tehnyt Haminan keskeisten alueiden yleiskaavaan liittyvän luontoinventoinnin 2000-luvulla. Sen jälkeen hän on seurannut luonnon tilassa tapahtuvia muutoksia yksittäisillä käynneillä. Vilniemen osayleiskaavaan liittyen on tehty luontoinventointien tarkistuksia Lauttasalmen lintutorni suunnittelualueelta 300 metriä etelään on suosittu kohde etenkin lintujen kevät- ja syysmuuton aikoina. Pohjavedet ja vesistöt Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta. Suomenlahden vesi on rannikon sisälahdissa rehevöitynyt pääasiassa maatalouden ja yhdyskuntien hajapäästöjen takia. Lauttasalmen lintutornin ja suunnittelualueen vesialue on umpeenkasvanutta ruovikkoa. Vilniementien kevyen väylän rakentamisen yhteydessä tien ali rakennettiin virtausaukko. Maisema Maisema avautuu Purholman selälle päin. Lyhimmillään rantaviivan ja Natura 2000 verkkoon kuuluvan alueen väliin (myös linnuston suojelualue) jää noin metrin levyinen metsäalue rantapuustoineen. Rannan alavuuden takia tuleva rakentaminen ei siten paista Lupinlahden suurmaisemassa. Kulttuurimaisema Suunniteltu rakennuspaikka Ihmisen vaikutus näkyy rakennettuina rakennuksina ja paikoin rantametsän harventamisena. Rakentamisella ei ole mainittavaa vaikutusta alueen maisema kuvaan.

5 Ympäristön häiriötekijät 5 Vilniemen tiellä kulkeva liikenne aiheuttaa vähäistä häiriötä. Pyörätie erottaa rakennuspaikan Vilniemen paikallistiestä nro Rakennettu ympäristö Vilniementie suunnitellun rakennuspaikan itäpuolella Muutoskohteesta länteen on vanhempaa rakennuskantaa rannan tuntumaan sijoittuneena. Vanhimmat talot ovat 1940-luvun alkupuoliskolta. Alueella on 12 asuinrakennusta. Palvelut Alueen palvelut haetaan Haminan ja sen ympäristön valikoimista. Virkistys Alue on hyvien virkistysmahdollisuuksien läheisyydessä. Liikenne Vilniemen paikallistien nro liikennemäärä oli vuonna 2004 viimeisimmässä laskennassa keskimäärin 500 ajon./vrk. Vilniemen laajentuneiden asuntoalueiden vaikutuksesta vuorokautinen ajoneuvomäärä on nykyisin noin 600 ajon./vrk. Kesäisin Pitkien hiekkojen uimarannan vaikutuksesta päiväaikainen liikennemäärä on kesäisin tätäkin suurempi. Vilniementien kevyen liikenteen väylä on suosittu ulkoilureitti. Kulttuurihistorialliset arvot Kulttuurihistoriallisten inventointien perusteella suunnittelualueella ei tiedetä olevan kulttuurihistoriallisia kohteita.

6 Muinaismuistot 6 Arkeologisten inventointien perusteella suunnittelualueella ei tiedetä olevan muinaismuistokohteita. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on suhteellisen helposti liitettävissä yksityiseen vesi- ja viemäriverkostoon. SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätöksellä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Niitä tarkistettiin , pääteemana ilmastonmuutos. Tavoitteisiin sisältyy yleistavoitteita ja erityistavoitteita. Maakuntakaava Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava taajamat ja niiden ympäristöt. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan KAAVA- MUUTOSALUE Maakuntakaavassa on seuraavat yleiskaavamuutosta koskevat kaavamerkinnät: A VR Taajamatoimintojen alue Urheilu- ja retkeilyalue

7 Haminan keskeisten alueiden yleiskaava 7 Yleiskaavassa alueella voimassa olevat merkinnät ovat M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on pääkäyttötarkoituksen rinnalla osoitettu asuntotuotannon reservialueeksi. MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarpeita Yleiskaava on saanut lainvoiman Pohjakartta Osayleiskaavassa on karttapohjana Maanmittauslaitoksen maastotietokanta kiinteistörajoineen. YLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET Yleistä Osayleiskaavan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen ympäristö vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteutumisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla katsotaan olevan olennaisia vaikutuksia. MRA 1 :n perusteella selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset; ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,

8 yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Tutkimukset ja selvitykset FT Tapio Rintasen on selvittänyt rannan kasvillisuutta ja arvioinut vaikutuksia Natura alueeseen sekä linnuston suojelualueeseen (SL). Kaavan laatija ja maisema-arkkitehti Milla koskivirta ovat arvioineet maisemavaikutuksia. Vaikutukset luonnonympäristöön Osayleiskaavan toteuttamisella ei ole oleellisia vaikutuksia SL-alueeseen tai Natura 2000 verkkoon kuluvaan alueeseen FI Pappilansaari - Lupinlahti. Kaava-alueen ja Natura-alueen väliin jää metrin levyinen metsäalue, jolla Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan mukaan on ympäristöarvoja. Alava metsäalue muodostaa suojavyöhykkeen uuden rakennuspaikan ja suojellun vesialueen välille. Vaikutukset maisemakuvaan Osayleiskaavan toteuttamisella ei ole oleellisia vaikutuksia maisemakuvaan. Muut vaikutukset Muutoin vaikutukset eivät ole havaittavia tai mainittavia. Haminassa Vesa Pohjola Kaupunginarkkitehti

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot