MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä Kuopio, Esko Leinonen Maaseutuvirasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

2 Rakennetuen rahoitus Rakennetukivarat: Avustukset Makerasta, korkotukilainan myöntövaltuus ja korkotuki valtion talousarviosta Tukimuodot: Avustus, korkotukilainan korkotuki, valtiontakaus, edellisten yhdistelmä ja varainsiirtoverovapaus * Tuki EU:n osarahoittama avustuksen osalta: - Lypsy- ja nautakarjatalouden rakentamisinvestointeihin - Nuoren viljelijän aloitustuki * Kokonaan kansallisesti rahoitettua - Korkotukilainan korkotuki kaikissa kohteissa - Avustus muihin kuin edellä mainittuihin kohteisiin Sivu 2

3 Investointitukien rahoitus Avustukset: - vuonna 2009 myönnetään avustuksia yhteensä runsaat 100 milj. euroa; aloitustukeen runsaat 15 milj. euroa ja investointeihin vajaat 90 milj. euroa (vuonna 2009 vireille tulleisiin hakemuksiin runsaat 70 milj. euroa) - vuonna 2010 käytettävissä xxx milj. euroa!? (täsmentyy loppuvuodesta) Korkotukilainat: - vuonna 2009 myönnetään kt-lainoja runsaat 250 milj. euroa; käytettävissä noin 384 milj. euroa - vuonna 2010 käytettävissä myöntövaltuutta noin 430 milj. euroa? (täsmentyy vuoden vaihteessa) Sivu 3

4 Keskeiset muutokset aiempaan järjestelmään Nykyisessä järjestelmässä kyse on aikaisempaa selkeämmin maatalouden rakennetuesta (Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007)) Hakukierrokset määräaikoina määrärahojen puitteissa Tavoitteena hakemusten nopea käsittely - MMM jakaa määrärahat TE-keskuksille ja antaa määräajat käsittelyajaksi Tuen harkinnanvaraisuus - Valintamenettely tuettaville hankkeille tarvittaessa Ei koske aloitustukea eikä Etelä-Suomen ns. 141-hankkeita Valinta peruskriteerit täyttäneiden kesken - Myönnetään, jos käytettävissä myöntövaltuus tai määräraha Investointihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä! Sivu 4

5 Vuonna 2010 myönnettävien investointitukien haku Investointituessa hakukierrokset! Investointituen syyshaku alkoi ja päättyy ! Ensi vuonna 3 hakukierrosta; , ja Rakennetun kiinteistön hankinnassa tuen hakuaika Asuntorakentamista koskevassa tuessa jatkuva haku! * Avustusta ja korkotukilainaa haetaan lomakkeella 2314 ja valtiontakausta lomakkeella 2337 Sivu 5

6 Tuen saaja Tukea voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta (Maatalousyrittäjä). Lisäksi tukea voidaan myöntää yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka - osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on luonnollisia henkilöitä ja jonka - tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa. (Maatalousyrittäjien yhteenliittymä, esim. Kuivuri-Oy). Sivu 6

7 Tuen saajia koskevat edellytykset Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on vähintään 18 vuotias, mutta alle 63 vuotias. tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito; jos nuorella viljelijällä ei ole riittävää ammattitaitoa hakuhetkellä, aikaa hankkia ammattitaito 3 vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. maatalouden harjoittamisella on olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta. Osuus hakijan vuosittaisista kokonaistuloista oltava yli 25 %. Tarkasteluajankohta 5. kalenterivuosi tuen myöntämisestä. Tietyissä tukikohteissa yrittäjätulon sijasta on laskettava maatalouden kassajäämä. Tällöin tarkastellaan maatalouden kassajäämän osuutta hakijan vuosittaisista kokonaistuloista. Tarkasteluajankohta tuen myöntöhetki. Sivu 7

8 Maatilaa ja tuotantotoimintaa koskevat edellytykset Tuen myöntöedellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon - Maatalouden kannattavuus ja vakavaraisuus Tarkastelu perustuu maataloudesta saatavaan yrittäjätuloon, kannattavuuskertoimeen ja omavaraisuusasteeseen - Maksuvalmius - Tuotteiden markkinointimahdollisuudet - Tuotanto-olosuhteet kunnossa eli maatilalla noudatetaan ao. tuotannonalaa koskevia ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia - Investoinnin tukikelpoisuus muuten (luvat, rakennusnormit jne.) Sivu 8

9 Yrittäjätulo investointituessa - Tilalta saatava maatalouden yrittäjätulo oltava vähintään euroa. - Tarkasteluajankohta 5. kalenterivuosi tuen myöntämisestä. 9

10 Kassajäämä eräissä investointitukikohteissa - Tilalta saatava maatalouden kassajäämän on oltava vähintään euroa, kun tukea myönnetään turkistaloutta, mehiläistaloutta, salaojitusta, lämpökeskuksia, rakennetun kiinteistön hankintaa, sadonkorjuukoneiden hankintaa tai työympäristön parantamista koskevaan taikka ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävään investointiin. Tällöin maatalouden yrittäjätulon sijasta on laskettava maatalouden kassajäämä. - Tarkasteluajankohta tuen myöntöhetki. 10

11 Maatilan hallintaa koskevat edellytykset Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella. Vuokrasopimus on kirjattava, jos tukea haetaan rakentamisinvestointiin vuokramaalle tai jos vuokramaalla on olennaista merkitystä tuen kohteena olevan yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta. Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, tukea haetaan yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava tuen myöntöedellytykset täyttävällä henkilöllä (vain investointituessa). Yhteisöissä määräysvallan ja osake-enemmistön tulee olla henkilöllä/henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot. Sivu 11

12 Elinkeinosuunnitelma (1) Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskevan kehittämissuunnitelman (elinkeinosuunnitelma). Suunnitelman yhteydessä annetaan tiedot tuen hakijasta, maatilasta ja tuen kohteena olevasta toimenpiteestä sekä näihin liittyvien tukiehtojen täyttymisestä. Tilan kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Laaditaan Maaseutuviraston vahvistamalle lomakkeelle tai muu vastaavat tiedot sisältävä elinkeinosuunnitelma (Laadintaohje lnro 430 tai 431) Sivu 12

13 Elinkeinosuunnitelma (2) Tuen hakijaa koskevien edellytysten täyttyminen Tilan alkutilanteen tarkastelussa läpikäydään maatilaa, sen nykyistä tuotantoa ja tilan tuotantoresursseja koskevat tiedot Tilan kehittämistoimenpiteissä 1. Tavoitteet (aikaan ja määrään sidottuna) 2. Konkreettiset kehittämistoimenpiteet (sisältäen tuettavan toimenpiteen) eli kuinka tavoitteet aiotaan saavuttaa Sivu 13

14 Elinkeinosuunnitelma (3) Talouslaskelmat ja niitä koskevat perustelut 1. Koko tilan maksuvalmiussuunnitelma 2. Maatalouden tulos- ja taselaskelmat (käyvät arvot) maatalouden yrittäjätulo, kannattavuuskerroin, omavaraisuusaste 3. Hankkeeseen liittyvien riskien tarkastelu pakollista yli euron investoinneissa Laadintaohjeessa 430 on esitetty maataloustuotteiden hinnoille sekä pinta-ala- ja eläintuille oletukset, joita pääasiassa tulisi käyttää talouslaskelmien perusteena Ns. kevennetyssä elinkeinosuunnitelmassa (431) pelkästään maatalouden kassajäämälaskelma Sivu 14

15 Yksikkökokovaatimus eräissä tuotantosuunnissa 1/2 Uudisrakentamisessa ja laajennuksissa yksikkökokovaatimus: Lypsykarjatalous Lypsylehmä 30 kpl Nautakarjatalous Emolehmä 80 kpl Nautaeläin, alle 12 kk 160 kpl Nautaeläin, yli 12 kk 120 kpl Sikatalous Emakko ja karju 160 kpl Lihasika kpl Kanatalous Muniva kana kpl Siipikarjatalous Broileri kpl Kalkkuna kpl Kasvihuonetuotanto Kasvihuone m2 Täytyttävä ainakin yhden tuotantosuunnan osalta! Sivu 15

16 Tuotannon yksikkökokovaatimus eräissä tapauksissa sekä maidon viitemäärävaatimus Yksikkökokovaatimus koskee lypsy-, nauta-, sika-, kana- tai siipikarjataloutta taikka kasvihuoneviljelyä palvelevan tuotantorakennuksen uudisrakentamista tai laajentamista ja maidon viitemäärävaatimus tuotantorakennuksen rakentamisinvestointia. Vaatimukset kohdistuvat siten yksinomaan tuotantorakennukseen, eli rakennukseen, jossa tuotetaan maataloustuotteita, ei lantaloihin, rehuvarastoihin eikä lämpökeskuksiin.

17 Tuen vähimmäismäärä Rakentamisinvestoinnissa euroa - Rakentamisinvestointi navettaan; pelkkä avustus 25%; edellyttää euron hyväksyttyä kustannusta Muissa toimenpiteissä euroa - Investointi työympäristökoneisiin; pelkkä avustus 15%; edellyttää ,34 :n verotonta tarjousta koneista Jos hyväksyttävä kokonaiskustannus alle euroa, ei tukea myönnetä korkotukena Sivu 17

18 Investointituen määrä hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista Investointikohde Avustus % Korkotukilaina % - Lypsykarja- ja nautakarja- 25 *) 75 talous C -alueella *) Nuorille 10 %:n korotus avustukseen! Avustuksen ja korkotukilainan kokonaismäärän (100 %) ylittävä avustusosuus (= nuorten korotus 10 %) maksetaan vuoden kuluttua avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Tuotantosuunnan kotieläinrakennustuen mukaan: - Ko. tuotannossa tarvittavat rehuvarastot ja rehunkäsittelytilat sekä kaasutiiviit viljavarastot - Pelkästään tuotantoa palvelevat lämpökeskukset

19 Ns. nuori viljelijä investointituessa Tukea haettaessa: Tilanpidon aloittamisesta alle 5 vuotta Alle 40-vuotias Nuoren viljelijän koulutus -> 10 prosentin korotus investointitukeen Sivu

20 Tuen enimmäismäärä Tuen maksimimäärä euroa (avustus ja korkotuki)/maatila kolmen verovuoden jaksolla Voidaan korottaa: 50 %:lla, jos investoinnin toteuttaa kaksi maatilaa yhdessä tai kaksi osakasta maatalousyrityksessä -> euroa 100 %:lla, jos kolme maatilaa yhdessä tai kolme osakasta maatalousyrityksessä -> euroa Edellytyksenä korotukselle on lisäksi, että kaikki täyttävät yrittäjää koskevat edellytykset; avio-/avopuolisot katsotaan yhdeksi! Sivu 20

21 Aloittaminen 1/2 Investointitukea ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen myönteistä tukipäätöstä Mikä on aloittamista? Rakennettaessa tai laajennettaessa rakennusta - Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu Peruskorjattaessa rakennusta - Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu Sivu 21

22 Aloittaminen 2/2 Hankittaessa kone tai laite - Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu - Jos tilausta ei edellytetä, hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta Ei lopullista kauppaa ennen tukipäätöstä Tuen ulkopuolelle jäävät kaikissa tapauksissa kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä, lukuun ottamatta rakennussuunnitelmasta ja salaojasuunnitelmasta johtuvia kustannuksia. Sivu 22

23 Investointitukikohteet ja tuen ehdot I Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarpeellisen rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen, mukaan lukien jaloittelutarhat. Maitokiintiövaatimus 8100 l/lehmäpaikka, mutta kiintiölle viiden vuoden pituinen hankinta-aika. Jos kiintiötä ei hanki, tuki myönnetään hallinnassa olevan osuuden mukaisessa suhteessa Jos lypsy- tai nautakarjan ruokinta ei perustu kiinteästi asennettavaan ruokintajärjestelmään, tukea voidaan rakentamisen yhteydessä myöntää rehujakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokintajärjestelmiä koskevan yksikkökustannuksen rajoissa. Tukea ei myönnetä pienkuormaajan tai -traktorin hankintaan. Sivu 23

24 Investointitukikohteet ja tuen ehdot II Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen. Hevosten kasvattamisessa tarvittavan rakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen. Ei investointeihin, jotka liittyvät hevostalouden palvelutoimintaan. Palvelutoimintaa tuetaan lain maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) kautta. Sikatalous; toistaiseksi vain peruskorjaukset! Tukea voidaan myöntää lisäksi sikalan jaloittelutarhan ja kaasutiiviin viljasiilon uudisrakentamiseen. Sivu 24

25 Investointitukikohteet ja tuen ehdot III Siipikarjatalous; toistaiseksi vain peruskorjaukset! Tukea voidaan lisäksi myöntää siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavan kaasutiiviin viljasiilon uudisrakentamiseen. Kanatalous: - Häkkien korvaaminen virikehäkeillä - Häkkikanala muutetaan kerrosritilä- tai lattiakanalaksi - Ei kustannuksiin, jotka johtuvat rakennuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä Turkistarhaus Kasvihuonetuotanto: * Tuotannossa tarvittavien rakennusten uudisrakennus-, laajennusja peruskorjausinvestoinnit. Myös lämpökeskus siltä osin kuin se tuottaa lämpöä kasvihuoneeseen. Sivu 25

26 Investointitukikohteet ja tuen ehdot IV Työympäristön parantaminen - Tarkoituksena parantaa työskentelijän työoloja - Lypsyjärjestelmä, lannanpoistolaitteisto, nautojen käsittelyhäkki, säilörehuleikkuri, rehunjakolaite tai apevaunu Rehuleikkuri, rehunjakovaunu ja apevaunu vain jos aikaisemmin ei ole saanut ko. kohteeseen tukea Ei pienkuormaaja eikä traktori eikä lypsyrobotti Eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniainvestoinnit - Vähimmäisvaatimukset ylittäviin lisäkustannuksiin; kuitenkin vain tietyt määritellyt kohteet; mm. parsipedit ja parsimatot (Ei, jos sisältyy jo rakentamiseen), raatojen varastointitilat ja polttolaitokset. Sivu 26

27 Investointitukikohteet ja tuen ehdot V Maatilojen lämpökeskukset Uusiutuvaa energiaa käyttävä laitos, jossa hyödynnetään jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpöä tai muuta uusiutuvaa energialähdettä biomassa mukaan lukien. Jos energialähteenä turve, voitava tuottaa lämpöä myös puun ja muun uusiutuvan energialähteen avulla. Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että lämpökeskuksessa on mahdollista käyttää öljyä, kivihiiltä tai muuta vastaavaa fossiilista polttoainetta. Biokaasulaitokset Sivu 27

28 Investointitukikohteet ja tuen ehdot VI Maatalouden muut tuotantosuunnat; sienimöt, riistatarhaus, luonnonmarjat ja sienet (rakentaminen) Kauppakunnostamisessa tarvittavat rakennukset ja koneet/laitteet Mehiläistalous Viljan tai heinän kuivaamot sekä viljan vaunukuivurit - Yhteiskäyttökuivureille 5 %:n korotus! Tuotevarastot Varastot puutarhataloudessa ja muussa maataloudessa Puutarhataloudessa ja muussa maataloudessa tarvittavat sadonkorjuukoneet > vain yhteiskäyttö! Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta Sivu 28

29 Investointitukikohteet (muutokset/lisäykset) Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta Varainsiirtoverovapaus poistuu rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukeen liittyvistä kaupoista vuoden 2010 alussa. Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on kaupan rahoittamiseksi myönnetty korkotukilaina. Korkotukea on haettava luonnoskauppakirjan perusteella, koska lopullista kauppaa ei voi tehdä ennen tukipäätöstä. Korkotukea/-lainaa voi hakea tänä vuonna marraskuun loppuun saakka. Varainsiirtoverovapauden saamiseksi myös lopullinen kauppa on tehtävä tämän vuoden puolella. Sivu 29

30 Investoinnin toteutus ja avustuksen maksaminen Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä Toteutukselle voidaan kuitenkin myöntää jatkoaikaa kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan (TE-keskus myöntää) Avustukset maksetaan ja lainan nostolupa myönnetään kuittien (EUosarahoitteiset) ja koontilistojen (kansalliset) perusteella. Koontilistat on myös oltava verrattavissa kirjanpidon tositteisiin. Avustus voidaan maksaa enintään viidessä erässä (1. ja viimeinen erä vähintään 20 %) Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena. 30

31 Vuotta 2010 koskevat säädökset Keskeiset säädökset löytyvät Finlexistä ja myös kohteesta: Maaseudun rahoitus/ Lainsäädäntö/ Keskeisiä lakeja ja asetuksia ELSU -lomakkeet ja laadintaohje Mavin nettisivuilla: Maaseudun rahoitus/maatalouden investointituet/lomakkeet Kilpailuttamista koskeva ohje löytyy Mavin nettisivuilta ja linkitetään hakulomakkeeseen 2314

32 Hankintojen kilpailuttaminen 1/3 Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että tuen saajan on järjestettävä hankinnasta avoin tarjouskilpailu sekä julkaistava hankintaa koskeva ilmoitus julkisessa Hilmailmoituskanavassa osoitteessa Tukipäätöksen liitteeksi on tulossa kilpailutusta koskeva ohje! Kilpailutuksen toteuttaminen tarkistetaan tuen maksatusvaiheessa. Vastuu kilpailuttamisesta aina tuen saajalla! 32

33 Hankintojen kilpailuttaminen 2/3 Jos investointituen kohteena olevaa rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo on euroa tai sen yli taikka tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on euroa tai sen yli ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai saattaa ylittää 50 prosenttia hankinnan arvosta (rakennuksen kustannusarviosta), tuen saajan on kilpailutettava hankintansa siten, kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. Parhaillaan on valmistelussa lakimuutos, jolla kynnysarvoja korotettaisiin vuodenvaihteessa 2009/

34 Hankintojen kilpailuttaminen 3/3 Hankintaprosessi etenee vaiheittain ja se voidaan jaotella seuraavasti: Hankinnan suunnittelu - hankintakokonaisuuksien suunnittelu - ennakoidun arvon laskenta eli hankinnan kustannusarvion laadinta Tarjouspyynnön laatiminen - tarjoajien kelpoisuusehtojen asettaminen - hankinnan kohteen määrittely - tarjousten valinta- ja vertailuperusteiden asettaminen Hankinnasta ilmoittaminen HILMA-ilmoituskanavassa Tarjousten käsittely Tarjouksen valinta Päätöksenteko ja päätöksestä tiedottaminen Hankintasopimuksen solmiminen 34

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET * Maatilojen rahoitustuki - - Nuoren viljelijän aloitustuki (avustus ja korkotuki) - - Maatalouden investointituki (avustus, korkotuki ja valtiontakaus) * Kiinteistökauppojen varainsiirtoverovapaus

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI Yritystutkija Jorma Ojala Satakunnan TE-keskus 23.04.2008 Amorella Perustuu osittain säädösluonnoksiin 1 Investointitukien hakeminen (1) Investointituet

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Maatalouden investointituki 2007-2013

Maatalouden investointituki 2007-2013 Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuaika menettely Hakuja 3-4 vuosittain (4 kpl v.2011) Menossa rahoitustuen haku; 24.11-21.1.2011 Lisäksi vielä; 2.2-31.3, 15.4-15.8 ja 1.9-17.10 nuoren viljelijän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 050 395 0128 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 040 736 8741 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus Hallitusohjelmassa: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi - Maatalouden kannattavaan kasvuun panostetaan Makeran (maatilatalouden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta MTT:n selvityksiä 79 Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta Tero Hirvi Talous MTT:n selvityksiä 79 60 s., 4 liitettä Aktiivitilojen viljelijöiden

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 462 466 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996 N:o 51 58 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 :n muuttamisesta... 125 52 Asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot