MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI Yritystutkija Jorma Ojala Satakunnan TE-keskus Amorella Perustuu osittain säädösluonnoksiin 1

2

3 Investointitukien hakeminen (1) Investointituet nyt kaikilta osin hakukiellossa! Tukipäätöksiä tehdään vielä vuoden 2007 loppuun mennessä vireille tulleisiin hakemuksiin! - > Hakemusten käsittelylle takaraja ( ); paitsi erityistapaukset (esim. viranomaislupa puuttuu) Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007), voimaan Investointitukien haku avataan asteittain määrärahojen sallimissa rajoissa, ensimmäinen asetus annetaan Sivu 3

4 Investointitukien haun avaaminen (2) Haku avataan todennäköisesti seuraavasti: Toukokuussa 2008: - Nuorten viljelijöiden aloitustuet - Salaojitus - Maan hankintojen erityistapaukset Vuoden 2008 lopulla tai vuoden 2009 alussa - Rakentamisinvestoinnit - Tämä haku vuoden 2009 varoista? Sivu 4

5 Hakumenettely Hakemiselle asetetaan määräaika; MMM ja Maaseutuvirasto tiedottavat hakumahdollisuudesta hakemukset toimitettava määräajan päättymiseen mennessä. 1-2 hakua/vuosi (investoinnit) Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset asiakirjat (rakennussuunnitelma, elinkeinosuunnitelma, ympäristöluvat ym.). Mahdollisuus täydentää hakemusta tulee olemaan ajallisesti lyhyt! 5

6 Investointituen rahoitus Investointituki on tarkoitus rahoittaa osittain EU:n osarahoittamana: - Tuki lypsy- ja lihakarjanavetoiden rakentamiseen sekä maatalouden energiaraaka-aineisiin perustuvan bioenergian tuotantoon maatilatalouden tarpeisiin avustuksen osalta EU:n osarahoittamaa koko maassa. - Korkotuki rahoitetaan kansallisista varoista. Korkotuen määrä on enintään 4 % ja tuen saajan maksama korko vähintään 1 % - Muihin kohteisiin rahoitus (avustus ja korkotuki) kokonaan kansallisista varoista. Sivu 6

7 Maatilan investointituki Tukea tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tukikelpoiset kustannukset enintään ( euroa vuosina /tuen saaja) tai tuen määrä euroa/3 verovuotta. Tietyissä tapauksissa tuen tai kustannusten määrä voidaan 1,5 (2 tilaa tai osakasta) tai kaksinkertaistaa (kolme tilaa tai osakasta) Hyväksyttävät kustannukset investoinnin yksikkökustannusten avulla. Muussa tapauksessa selvitys kustannusten perustumisesta tavanomaiseen hintatasoon. (Tarjouksia) Rakentamisinvestointiin ei myönnetä tukea, jos hakemuksen perusteella tuen määrä olisi enintään euroa. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on euroa. Sivu 7

8 Tuen saaja Tukea luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta (Maatalousyrittäjä). Lisäksi tukea voidaan myöntää yhteisölle, jonka osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on luonnollisia henkilöitä ja tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa (Maatalousyrittäjien yhteenliittymä). Sivu 8

9 Tuen saajaa koskevat edellytykset Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että; hakijalla on tuettavaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta (25 %). Tällöin tarkastellaan yritystoiminnasta (maatalous) saatavien tulojen osuutta hakijan vuosittaisista kokonaistuloista. Tarkasteluajankohta 5. vuosi tuen myöntämisestä. Sivu 9

10 Ammattitaitovaatimus Vaatimukset maatalousyrittäjältä tai osakkaalta, jolla on määräysvalta yhtiössä; - Yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan koulutus tai vastaava. - Kolmen vuoden työkokemus maataloudesta sekä yritystoiminnan harjoittamisen kannalta vähintään 10 opintoviikon/15 opintopisteen koulutus. - Jos tuotantosuunta ei muutu, pidetään riittävänä kolmen vuoden työkokemusta Sivu 10

11 Yrittäjätulo - Maatalouden yrittäjätulo oltava vähintään euroa. Tarkasteluajankohta viimeistään 5. vuosi tuen myöntämisestä. - Lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot. - Poistoprosentit; rakennukset 5 %, koneet 12 % ja perusparannukset (mm. salaojat) 3 % - Investointiavustus jaksotetaan tuotoiksi tuettavan kohteen poistoprosentteja vastaavasti. - Yrittäjätulovaatimuksen on täytyttävä kuitenkin myös ilman jaksotettua avustusta. 11

12 Maatilan hallintaa koskevat edellytykset Hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella. Vuokrasopimus on kirjattava, jos tukea haetaan rakentamisinvestointiin vuokramaalle tai jos vuokramaalla on olennaista merkitystä yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta. Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, tukea haetaan yhdessä ja vähintään kolmasosa tilasta oltava tuen myöntöedellytykset täyttävällä henkilöllä/henkilöillä. Sivu 12

13 Yksikkökokovaatimus Jos uudisrakennetaan tai laajennetaan tuotantorakennuksia, on noudatettava kullekin tuotantosuunnalle asetettua yksikkökokovaatimusta Olemassa oleva tuotanto ja laajennus yhteenlaskien Esimerkiksi: - Lypsykarjatalous: vähintään 30 lypsylehmäpaikkaa - Sikatalous: vähintään 1000 lihasikaa tai 160 emakkoa Saman tuotantosuunnan eläinlajit voidaan laskea yhteen kertoimia käyttäen (esim. emakko 1, lihasika 0,16) Ei koske peruskorjauksia Tukea ei myönnetä korvaavaan investointiin. Sivu 13

14 Valintamenettely Tukea myönnetään ensisijaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkittävästi edistävät lain tavoitteita. Tuettavia toimenpiteitä valittaessa voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat: 1) yritystoiminnan taloudelliset edellytykset, yrittäjätulo, kannattavuus ja omavaraisuus 2) toimenpiteen vaikutukset (vaikuttavuuden arviointi) 3) toimenpiteen vaikutukset maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, luonnonvarojen tai eläinten hyvinvoinnin kannalta. 4) rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto Sivu 14

15 Päätöksenteko/aloittaminen - TE-keskus tekee päätökset ennen seuraavaa hakukierrosta. - Tuen harkinnanvaraisuus -> myönnetään, jos käytettävissä valtuus tai määräraha. - > Poikkeus tukiohjelman 141 osalta; päätös annettava viimeistään seuraavan talousarviovuoden määrärahoista. - Jos lainvoimaista viranomaislupaa ei ole esitetty, tukipäätökseen ehto, jonka mukaan päätös raukeaa, jollei lainvoimasta lupaa esitetä määräajassa. - Investointia ei saa aloittaa ennen kuin hakija on saanut tukipäätöksen TE-keskukselta. Sivu 15

16 Aloittaminen Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin päätös on tehty - ei myöskään hankkia tarvikkeita jäävät tuen ulkopuolelle Aloittamisen määrittely - rakennuksen rakentaminen tai laajennus kun valutyöt on aloitettu tai perustuksista on tehty urakkasopimus - rakennuksen peruskorjaus työ aloitettu tai sopimus työn teettämisestä tehty Sivu 16

17 Investoinnin toteutus Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä Maanhankinta on kuitenkin toteutettava vuoden kuluessa tukipäätöksestä Toteutukselle voidaan kuitenkin myöntää jatkoaikaa kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan (TE-keskus myöntää) 17

18 Investointiavustuksen maksaminen Avustukset maksetaan kuittien (EU-osarahoitteiset) ja koontilistojen (kansalliset) perusteella. Koontilistat on myös oltava verrattavissa kirjanpidon tositteisiin. Avustus voidaan maksaa enintään viidessä erässä (ensimmäinen ja viimeinen erä vähintään 20 %). Avustusta maksetaan enintään tukitasoa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä kustannuksista. Jos avustusta on myönnetty rakentamisinvestointiin, on viimeisen erän maksamisen edellytyksenä, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena. 18

19 Nostolupa KAIKKI LAINAT TARVITSEVAT NOSTOLUVAN Tuen kohteena olevaa lainaa voidaan nostaa enintään viidessä erässä; kerrallaan enintään toteutuneita kustannuksia (kuitit, koontilistat) vastaava osuus. Nostoluvan myöntämisen edellytyksenä: - tuen ehtoja on noudatettu - tuen saajalle aiheutuneen menon lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan toimenpiteeseen TE-keskus voi tarvittaessa vaatia rakennustarkastajan todistuksen. 19

20 Investointituen määrä hyväksyttävistä (1/2) enimmäiskustannuksista A- ja B tukialueilla (artikla 141); Investointikohde Tuki % (nuoret) - Lypsykarja, nautakarja 60 (70) lampaat ja vuohet - Kasvihuoneet, hevostalous ja 55 (65) varastotukea saavien puutarhatuotteiden varastot Tuotantosuunnan kotieläinrakennustuen mukaan: - Tuotantorakennuksen yhteyteen tehtävät rehuvarastot ja rehunkäsittelytilat sekä kaasutiiviit viljavarastot - Pelkästään tuotantoa palvelevat lämpökeskukset

21 Investointituen määrä hyväksyttävistä (2/2) enimmäiskustannuksista A- ja B tukialueilla (artikla 141); Investointikohde Tuki % (nuoret) v v > - Emakot, lihasiat, kanat 55 (65) 35 (45) broilerit ja kalkkunat Käytännössä korkeampia tukitasoja ei ehkä voida soveltaa Tuen käyttö edellyttää markkinatilanteen tarkastelua

22 Elinkeinosuunnitelma (1) Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskevan kehittämissuunnitelman (elinkeinosuunnitelma). Suunnitelman yhteydessä annetaan tiedot tuen hakijasta, maatilasta ja tuen kohteena olevasta toimenpiteestä sekä näihin liittyvien tukiehtojen täyttymisestä. Tilan kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Laaditaan Maaseutuviraston vahvistamalle lomakkeelle tai muu vastaavat tiedot sisältävä elinkeinosuunnitelma Sivu 22

23 Elinkeinosuunnitelma (2) Elinkeinosuunnitelman sisältö koostuu viidestä osiosta: 1. tuen hakijaa ja tilan hallintaa koskevat tiedot 2. tuen hakijan ammattitaito 3. tilan alkutilanteen tarkastelu 4. tilan kehittäminen 5. talouslaskelmat ja niiden perustelut Sivu 23

24 HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY Satakunnassa rakennussuunnitelmat hyväksyy Toimistorakennusmestari Lasse Pihlajamäki Puh tai Rahoitushakemuksia tutkii Yritystutkija Jorma Ojala Puh tai

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET * Maatilojen rahoitustuki - - Nuoren viljelijän aloitustuki (avustus ja korkotuki) - - Maatalouden investointituki (avustus, korkotuki ja valtiontakaus) * Kiinteistökauppojen varainsiirtoverovapaus

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 050 395 0128 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 040 736 8741 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta

Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta MTT:n selvityksiä 79 Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta Tero Hirvi Talous MTT:n selvityksiä 79 60 s., 4 liitettä Aktiivitilojen viljelijöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996 N:o 51 58 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 :n muuttamisesta... 125 52 Asetus

Lisätiedot

Maatalouden investointituki 2007-2013

Maatalouden investointituki 2007-2013 Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuaika menettely Hakuja 3-4 vuosittain (4 kpl v.2011) Menossa rahoitustuen haku; 24.11-21.1.2011 Lisäksi vielä; 2.2-31.3, 15.4-15.8 ja 1.9-17.10 nuoren viljelijän

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot