TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi TILIVIRASTO 150:N (OIKEUSMINISTERIÖ) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2006 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliviraston (TV 150) tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 3/013/2007 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2007:17 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSVERKET 150 (JUSTITIEMINISTERIET) FÖR ÅR 2006 (TILIVIRASTO 150:N [OIKEUSMINISTERIÖ] TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2006 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna, 2) utfallskalkyl för budgeten, 3) intäkts- och kostnadskalkyl, 4) balansräkning, och 5) noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 3/013/2007 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2007:17 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (nid.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto Ulosoton ja konkurssivalvonnan tulosanalyysi ja johtopäätökset SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI

7 1.3.1 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITETIEDOT LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajavalituslautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat 3

8 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1JOHDON KATSAUS Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteena oli parantaa oikeusturvan joutuisuutta ja alueellista tasapuolisuutta. Oikeusturvan joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa. Myös käräjäoikeuksien laajoissa riita-asioissa ja velkajärjestelyasioissa käsittely nopeutui. Markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat sen sijaan viipyivät pitempään kuin aikaisempina vuosina. Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävien valitusten kestoon tuli kiinnittää erityistä huomiota. Yhteiskunnan kannalta merkittävät asemakaava-asiat käsiteltiin hieman nopeammin kuin edellisenä vuonna, 8,9 (10) kuukaudessa. Rakennuslupa-asioissa kesto oli 10 (9,6) kuukautta. Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa hovi- ja hallinto-oikeuksien käsittelyaikaerot viiteen kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla: Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (maxmin) 6,1 6,1 5,5 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,2 5,4 4,8 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tavoite toteutui yhtä käräjäoikeutta lukuun ottamatta. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi voimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Myös käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla kolme käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 58. Menettelyjä tehostettiin ottamalla käyttöön rikosasioiden kevennetty kirjallinen menettely, mitä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan Vuoden 2006 alussa tuli voimaan laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen joustavoittamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Hovioikeuksien seulontamenettelyn tarkistamisesta annettu esitys peruutettiin eduskunnassa, samoin jäi toteutumatta esitys, jolla asioita työmäärien tasaamiseksi olisi voitu siirtää hovioikeuksien välillä. Tuomioistuintoiminnan kehittämiseksi on vuonna 2006 työskennellyt työryhmä oikeudenkäynnin kokonaiskeston ja viivästymisvaarassa olevien laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi. 4

9 Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteena oli vähentää erityisesti huumausaine-, väkivalta-, talous- ja uusintarikollisuutta sekä parantaa rikoksen uhrin asemaa. Lisäksi tavoitteena oli uusintarikollisuuden vähentämiseksi ottaa vankeinhoitolaitoksessa käyttöön vankikohtaiset rangaistusajan suunnitelmat ja parantaa vapautuvien vankien jälkihuoltoa. Sekä huumausaineiden käyttörikosten että huumausainerikosten poliisin tietoon tullut määrä väheni selvästi vuonna Sen sijaan törkeiden huumausainerikosten määrä nousi lähes 20 %, usean vuoden laskun jälkeen. Poliisin tietoon tulevien huumerikosten määrään vaikuttavat huomattavasti valvontaviranomaisten, poliisin ja tullin valvontatoimet. Henkirikosten laskeva trendi jatkui, ja vuoden 2006 lukumäärä oli toiseksi alin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä nousi jonkin verran. Törkeiden ja lievien pahoinpitelyjen määrä pysyi vuoden 2005 tasolla. Väkivaltarikoksista ilmoitettiin vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa poliisille kuin edellisinä tutkimusvuosina, 1997 ja Valtioneuvosto teki joulukuussa periaatepäätöksen väkivallan torjuntaohjelmasta. Uusintarikollisuuden kehityksestä ei ole vielä saatavissa ajantasaista tietoa, mutta tietopohjaa ollaan rakentamassa Tilastokeskuksen ja Rikosseuraamusviraston tietojärjestelmien avulla. Uusi rikosvahinkolaki tuli pääosin voimaan vuoden 2006 alussa. Laki paransi tietyssä määrin rikoksen uhrien oikeutta saada korvausta vahingoistaan valtion varoista. Oikeusministeriö korotti hieman avustustaan Rikosuhripäivystykselle. Uusi laaja vankeuslainsäädäntö tuli voimaan Uusi organisaatio saatiin pääosin toimimaan hyvin ja sisällöllisesti uudistettujen säännösten mukainen työ vankiloissa käyntiin. Uusien sijoittajayksiköiden alkuun liian pienen henkilöstön vuoksi rangaistusajan suunnitelmia ei pystytty heti tekemään suunnitellussa laajuudessa, mutta tilannetta on vähitellen saatu korjattua. Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkistivat yhteiset suositukset toimintaperiaatteiksi vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen tuen tarpeen huomioimiseksi kunnissa. Suosituksissa korostetaan, että valvottuun koevapauteen määrätyt henkilöt ovat julkisten hyvinvointipalvelujen piirissä. Sekä työministeriö että Kansaneläkelaitos ovat sittemmin erikseen ohjeistaneet kenttäänsä siten, että koevapaudessa oleviin sovelletaan sekä normaaleja sosiaaliturvasäädöksiä että lakia julkisista työvoimapalveluista. Sosiaali- ja terveysministeriö on niin ikään täsmentämässä ohjeistustaan toimeentulotuen myöntämiskäytännöistä. Hallituksen erillismäärärahaa kaikkein vähävaraisimpien aseman korjaamiseksi (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2006) käytettiin erityisesti varmistamaan suunnitelmallinen vapauttaminen, tuottamaan riittävät päihdepalvelut rikoksista tuomituille sekä varmistamaan valvotun koevapauden käyttöön ottamisen edellyttämiä yksilöllisiä tukitoimia. 5

10 TAULUKKO. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä eräissä rikosnimikkeissä Pahoinpitelyt Törkeät pahoinpitelyt Lievät pahoinpitelyt Henkirikokset Varkaudet Törkeät varkaudet Huumausainerikokset Törkeät huumausainerikokset Huumausaineen käyttörikokset Valtioneuvoston lainvalmistelun parantaminen Vaikuttavuustavoitteena oli parantaa valtioneuvoston lainvalmistelua ja lakiehdotusten vaikutusten arviointia. Laadukas sääntely on sekä kansallinen kilpailutekijä että tärkeä osa Suomen yleistä hyvinvointi- ja kilpailukykystrategiaa. Parempaan sääntelyyn tähtäävään työhön on viime vuosina panostettu voimakkaasti niin kansallisella tasolla kuin Euroopan unionissa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Kansallisella tasolla säädösvalmistelun suunnittelua, johtamista ja laadunvalvontaa koskevia yhteisiä periaatteita, menetelmiä ja rakenteita ja niiden vakiinnuttamista on pohdittu elinkeinoelämän ja valtionhallinnon edustajista koostuvassa työryhmässä. Ohjelman puitteissa on myös selvitetty ja arvioitu säädösympäristön viimeaikaista kehitystä erityisesti kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökohdista. Työryhmä luovutti mietintönsä, Paremman sääntelyn toimintaohjelman pääministeri Matti Vanhaselle elokuussa Toimintaohjelman toteuttamista ja ehdotuksia toimenpiteiden kirjaamisesta hallitusohjelmaan valmistellaan parhaillaan. Vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi on käynnissä oikeusministeriön asettama vaikutusalakohtaisten arviointiohjeiden yhdistämistä valmisteleva työryhmä. Työryhmä laatii ehdotuksen uudeksi, yhtenäiseksi vaikutusarviointioppaaksi ja pohtii keinoja arviointiohjeistuksen noudattamisen tehostamiseksi. Lainvalmisteluosaston tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 437 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 810 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2006 julkaistuista laeista 86 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 67,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Maksuhäiriöiden ja niiden haittojen vähentäminen Vaikuttavuustavoitteena oli vähentää maksuhäiriöitä ja niiden haittoja. Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli 90 % vuonna 2005 ja valtiovarainministeriön ennakkotietojen 6

11 mukaan vuonna 2006 jo 100 %. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Velkaongelmien vähentäminen: Luottotietorekisteriin merkittyjä henkilöitä oli vuoden 2006 lopussa (lisäystä 1 %). Pitkäntähtäyksen tavoitteena on vähentää luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä alle :n. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen parantaminen neljä prosenttia vuosien tasosta. Tulos 653 miljoonaa euroa on 10 prosenttia korkeampi kuin vertailuvuosina. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Velkaongelmista selviämisen edistäminen: Vuoden 2006 aikana arvioidaan veloistaan selvinneen noin % velallisista. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaa sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) annettiin eduskunnalle Merkittävänä uutuutena toteutettaisiin velkavastuun enimmäiskesto. Tavoitteena on, että velallisen asema määräajan päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuksia. Ulosottotoiminnan tehostamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi ulosottopiirien lukumäärää vähennettiin 65:stä 51:een vuoden 2006 alusta. Ulosotto-organisaatio on tarkoitus uudistaa kaksiportaiseksi vuoden 2008 alusta. Kansalaisten oikeussuhteet Henkilö- ja perheoikeuden tavoitteita ovat itsemääräämisoikeus ja heikomman osapuolen suojaaminen elämän murrostilanteissa. Nämä näkyvät vuosina toteutetuissa ja vireille pannuissa lainsäädäntöhankkeissa. Edunvalvontavaltuutusta koskevat säännökset tekevät mahdolliseksi tulevaan toimintakyvyttömyyteen varautumisen. Perheen sisäisten oikeussuhteiden järjestämiseen liittyvät hedelmöityshoidosta annetut säännökset sekä elatusapujen ohjeistuksen valmistelu ja perintöoikeutta koskevien säännösten tarkastelu sekä aviovarallisuutta koskevien säännösten ajanmukaisuuden selvittäminen. Taloudellisten yhteisöjen sääntelyssä osakeyhtiölain uudistuksella on yhtäältä pyritty lisäämään yhtiöiden toimintamahdollisuuksia samalla kuitenkin turvaten velkojien ja osakkaiden asemaa. Euroopan unionin sääntelyyn perustuvilla eurooppayhtiötä ja -osuuskuntaa koskevilla säännöksillä on luotu aidosti kansainvälisiä yhtiötyyppejä. Asunto-osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön tarkistaminen selkeyttämällä kunnossapito- ja korjausrakentamista koskevia säännöksiä edistää jo ikääntyvän rakennuskannan kohentamista. Kuluttajariitalautakunnan menettelyjen tehostamisella ja ryhmävalituksen käyttöönotolla pyritään kuluttajan aseman vahvistamiseen yhä voimakkaammin kilpailluilla ja oikeudellisesti monimutkaistuvilla markkinoilla. 7

12 Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vaikuttavuustavoitteina olivat eurooppalaisen oikeusalueen toteutumisen, Haagin toimintaohjelman toteuttamisen ja avoimuuden edistäminen sekä perusoikeussuojan vahvistaminen EU:n toiminnassa. Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittäminen perustuu Suomen edellisellä EU-puheenjohtajakaudella, lokakuussa 1999 Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin sekä niiden jatkona marraskuussa 2004 hyväksytylle ns. Haagin lainsäädäntöohjelmalle. Suomi sai vuoden 2006 puheenjohtajakaudellaan tehtäväksi käynnistää keskustelu siitä, miten EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteet ovat toteutuneet ja miten tavoitteita pitäisi mahdollisesti tarkistaa. Lisäksi vuoden 2006 kesäkuussa EU:n jäsenmaiden päämiehet olivat Eurooppa-neuvostossa pyytäneet Suomea tarkastelemaan tässä yhteydessä myös mahdollisuuksia parantaa EU:n päätöksentekoa ja toimintaa oikeus- ja sisäasioissa. Pyynnön mukaisesti syyskuussa pidetyssä Tampereen epävirallisessa oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa käytiin syvällinen poliittinen keskustelu oikeus- ja sisäasioiden tilasta ja päätöksenteon tehostamisesta. Tampereella käyty keskustelu johti siihen, että Haagin ohjelman täytäntöönpanoa tehostetaan erityisesti poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön osalta. Ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma saatetaan ajantasalle ja arviointijärjestelmää parannetaan. Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan muutokset päätöksenteon tehostamiseksi tulevan perussopimusten uudistamisen yhteydessä. Avoimuuden edistämiseksi oikeusministeriö oli aloitteellinen neuvoston istuntojen julkisuuden lisäämistä koskevassa asiassa ja sai nostettua asian valtioneuvoston yhteiseksi horisontaaliseksi tavoitteeksi Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen kaudella neuvoston lainsäädäntöasioita koskevien julkisten keskustelujen määrä nousi dramaattisesti aiempaan verrattuna ja osasyynä oli Suomen puheenjohtajana noudattama avoimuusmyönteinen käytäntö. Myös perusoikeussuojan vahvistamisessa saavutettiin tuloksia Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen johdolla sovittiin EU:n perusoikeusviraston perustamisesta vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Saavutettu ratkaisu mahdollistaa viraston toiminnan poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla heti viraston perustamisesta lähtien. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että juuri näillä unionin toiminnan aloilla perusoikeuksien merkitys korostuu eniten. Yksityisoikeuden alalla EU-puheenjohtajakauden perheoikeudelliset hankkeet liittyivät elatusapuihin ja avioeroihin. Kulutusluottodirektiivin muutoshanke oli tärkein EU:n kuluttajaoikeudellinen puheenjohtajuushanke. Rahoitusjärjestelmää koski ns. maksupalveludirektiivin valmistelu ja yleistä sopimusoikeutta taas sopimuksiin sovellettavaa lakia koskeva ns. Rooma I hanke. Yhtiöoikeudessa olivat esillä osakkeenomistajan oikeudet. Kaikissa näissä hankkeissa edistyttiin merkittävästi, mutta lopulliset tulokset saadaan vasta seuraavien puheenjohtajien kausilla. Myös prosessi- ja rikosoikeuden alalla oikeudellista yhteistyötä edistettiin merkittävästi Suomen puheenjohtajuuskaudella. Asetus eurooppalaiseksi maksusuoritusmääräysmenettelyksi hyväksyttiin lopullisesti ja asetus vähäisistä vaatimuksista asiallisesti. Vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen sisällöstä sovittiin Suomen puheenjohtajakaudella. Aikaisempien tuomioiden huomioon ottamista koskeva puitepäätös hyväksyttiin lopullisesti. 8

13 Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tavoitteet koskivat kansalaiskasvatusta, kansalaistoimintaa ja -yhteiskuntaa, kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta sekä edustuksellisen demokratian toimivuutta. Julkinen valta voi vaikuttaa aktiiviseen kansalaisuuteen pääasiassa luomalla vaikuttamisen edellytyksiä koulutuksen ja kansalaistoiminnan puitteiden avulla sekä toimimalla kannustavasti kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen osapuolena. Muutosprosessit ovat hitaita ja hallituskausi niissä lyhyt aika. Siksi politiikkaohjelma kehitti ajatuksellista ja organisatorista perustaa, joka mahdollistaa pitkäjänteisen demokratiapolitiikan. Tässä oikeusministeriössä toimiva uusi demokratian vastuualue ja useiden aiheen kannalta keskeisten ministeriöiden pysyvä yhteistyö ovat avainasemassa. Ohjelma tuotti perusselvityksen kansalaisvaikuttamisen indikaattoreista, mikä mahdollistaa kehityksen jatkuvan seurannan. Keskeinen ongelma on Suomen jakautuminen aktivoituviin ja passivoituviin kansalaisiin. Passivoituvia ovat alle 40-vuotiaat ja lyhyen koulutuksen saaneet. Kehitys kohti meritokraattista yhteiskuntaa johtaa siihen, ettei suuri osa ihmisistä koe itseään täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Erityinen tarve on toimista, joissa passivoituvilla ryhmillä on tarjolla kansalaistoimintaan ja -vaikuttamiseen sosiaalistavia osallistumisen mahdollisuuksia. Näiden ongelmien ratkaisu vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä. Ohjelma käynnisti useita ja arviointien mukaan onnistuneita kansalaiskasvatuksen kehittämisprosesseja opettajakoulutuksessa, peruskoulussa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla. Maininta oppilaskunnista lisättiin lakiin perusopetuksesta. Vertaisapua ja vapaaehtoistyötä organisoivien järjestöjen asema osoittautui vaikeaksi; ohjelma ehti tuottaa tiekartan ongelmien ratkaisusta. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta valmisteltiin hallinnon ja järjestöjen vuorovaikutuksen välineeksi. Ministeriöiden kannustusta kansalaisten kuulemiseen jatkettiin; yhdeksi välineeksi uusittiin Otakantaa.fi verkkopalvelu. Ohjelman kokeilu suomalaisista ajatuspajoista synnytti useita uusia ajatuspajoja organisoimaan vakavasti otettavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotusta tehostettiin avaamalla Kansanvalta.fi sivusto, tuottamalla selkokielinen esite demokratiasta, lähettämällä äänestämiseen kannustava kirje alle 30-vuotialle äänioikeutetuille ja toteuttamalla erityinen äänestysaktiivisuuskampanja. Pääsääntöisesti demokratiaan liittyvä lainsäädäntö täyttää Suomessa vaativat kansainväliset kriteerit. Vaalien suhteellisuutta parantavista toimista tuotettiin ajatuspohja hallitusneuvotteluja varten Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen Hallituksen tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyen hallituksen kehyspäätöksessä määriteltiin oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteeksi vuosina yhteensä 720 henkilötyövuoden vähentäminen. Kehyspäätöksen valmisteluun liittyen täsmennettiin hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sisältyviä hankkeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä niille asetettuja tavoitteita. Tuottavuushankkeista toimeenpanovaiheeseen oli edennyt talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen kokoaminen vuoden 2006 alusta lukien perustettuun Oikeushallinnon palvelukeskukseen, kirjallisen menettelyn käyttöönotto vähäisissä rikosasioissa, sakon muuntorangaistuksen käytön vähentäminen sekä Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistus, jotka kaikki toteutettiin lukien. Näiden hankkeiden henkilöstövaikutukset toteutuvat pääosin vasta jatkovuosina, osittain liittyen myös asianomaisilla toimialoilla toteutettaviin muihin tuottavuushankkeisiin. 9

14 Pääosa hallinnonalan tuottavuushankkeista oli vielä vuonna 2006 selvitys- tai suunnitteluvaiheessa. Syyttäjäntoimen ja ulosoton hallinnollisen organisaation tiivistämiseen tähtäävät uudistukset on valmisteltu tulemaan voimaan vuosina Käräjäoikeuksien uudistamiseen liittyviä keskeisiä tehtävärakenteen, organisaation ja muutoksenhaun kehittämistoimia on valmisteltu niin, että linjauksia voidaan täsmentää vuonna Tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tarvittavien selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien valmistelu ripeässä aikataulussa sekä henkilöstömuutoksen määrätietoinen johtaminen kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön tukemiseksi erilaisissa muutostilanteissa oikeusministeriö antoi hallinnonalalle valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyvän ohjeen tukitoimien toteuttamisesta. Ministeriö päätti varmistaa muun muassa tulosohjausprosessin keinoin ja muutoin seuraamalla, että virastot ovat tietoisia niille asetetuista henkilöstömuutoksen tavoitteista ja velvoitteista. Palkkausjärjestelmien uudistaminen oikeuslaitoksessa eteni vuonna 2006 siten, että oikeuslaitoksen yleinen, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen ja ulosottolaitoksen kansliahenkilöstöä koskeva uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön , ulosottomiesten palkkausjärjestelmä alkaen. Avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmien valmistelu jatkuu edelleen. 10

15 1.2YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot ja henkilöstömäärät sekä toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteutuma Toteuma Vertail u Tavoite v v v ed. v Vert ailu tavo it. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Yleinen osasto * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmistelu-osasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % % MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeteriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut 11

16 MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 381,8 396,9 299,8-24 % 296,0 3,8 * Ylin johto ja yhteiset (** 19,3 18,9 21,3 13 % 20,0 1,3 * Kansainvälinen yksikkö 14,8 15,2 18,3 20 % 18,0 0,3 * Yleinen osasto 109,1 0,0 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 0 % 46,0 2,7 * Talousyksikkö 71,4 54,2-24 % 51,0 3,2 * Oikeushallinto-osasto 46,0 46,1 47,9 4 % 47,0 0,9 * Lainvalmistelu-osasto 73,7 76,5 79,1 3 % 82,0-2,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 23,7 24,3 25,3 4 % 26,0-0,7 * Tietohallintoyksikkö 95,2 95,4 5,0-95 % 6,0-1,0 ) sisältää kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman Ministeriön toimintamenot olivat tavoitetason mukaisia. Kansainvälisen yksikön menot ylittivät selvästi määrärahojen tavoitetason, mikä johtui lähinnä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta aiheutuvista kuluista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot alittivat asetetun tavoitteen, sillä osassa politiikkaohjelmaan sisältyvistä hankkeista rahoitus siirtyi vuodelle EU-puheenjohtajuuskauden vaikutus ilmenee myös ministeriön tehtäväkohtaisten kustannusten muutoksesta vuosien 2005 ja 2006 välillä. EU-asioihin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön kohdentui toimintavuonna lähes neljäsosa enemmän kustannuksia kuin vuonna Säädösvalmisteluun ja muihin strategisiin hallintotehtäviin kohdentuneet kustannukset olivat puolestaan edellisvuotta pienempiä. Ministeriön kustannukset alenivat huomattavasti ministeriökohtaisten erityistehtävien osalta, sillä hallinnonalan talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut siirtyivät ministeriöstä palvelukeskusten hoidettaviksi. Vuoden 2006 alussa perustettiin Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus sekä Oikeushallinnon palvelukeskus, joista jälkimmäiseen ministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät Näiden uusien virastojen perustamisen myötä hallinnonalan ohjaukseen kohdentuvat kustannukset kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden ja laadun parantaminen. Oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi annettiin hallituksen esitykset (HE 12/2006 vp ja HE 13/2006 vp). Esitysten tavoitteena on lisätä oikeudenkäyntien avoimuutta ja parantaa tuomioistuinten toiminnan läpinäkyvyyttä. Uudistuksilla on tarkoitus parantaa tuomioistuinten mahdollisuuksia ottaa tapauskohtaisesti aikaisempaa monipuolisemmin ja joustavammin huomioon oikeudenkäynnin julkisuuden määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Hallintotuomioistuimia koskevan uudistuksen erityisenä tarkoituksena on sovittaa yhteen eri intressit siten, että tuomioistuimen ratkaisun perusteista olisi saatavissa mahdollisimman laajasti tietoja, ja että mahdollinen tuomioistuinkäsittely ei heikennä hallinnon päätöksenteon avoimuutta. Rikosasioiden kirjallista oikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistus tuli voimaan lokakuussa Uudistuksen tavoitteena on tehdä rikosasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa aikaisempaa tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Uudistuksella otettiin käyttöön kirjallinen menettely 12

17 rikosasioissa. Tavoitteena on, että selvät rikosasiat voitaisiin käsitellä aikaisempaa nopeammin ja joustavammin asianosaisten oikeusturvasta kuitenkaan tinkimättä. Uudistuksella otettiin käyttöön myös uusia keinoja pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää peruuntumisista yhteiskunnalle ja oikeudenkäyntiin osallistuville aiheutuvia kustannuksia ja muita haittoja. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ryhmäkannelaiksi. Esityksen tavoitteena on oikeusturvan saatavuuden parantaminen kuluttajasopimuksia koskevissa massariidoissa oikeudenkäyntijärjestelmää kehittämällä. Kannemuoto olisi käytettävissä, jos yhtäältä jokin oikeudenloukkaus on kohdistunut laajaan henkilöryhmään, mutta toisaalta yksittäinen oikeudenmenetys on sen verran pieni, että sitä ei itsenäisenä kanteena ole järkevää lähteä tuomioistuimessa ajamaan. Tavoite on, että korvausvastuu sellaisten oikeudenloukkausten osalta, joita ei tällä hetkellä saateta tuomioistuimen tutkittavaksi, toteutuisi nykyistä useammin. Näin tehostettaisiin sekä aineellisen lainsäädännön toteutumista kuluttajasuojan osalta että oikeusjärjestelmän toimivuutta. Laki toimisi myös ennaltaehkäisevästi. Ryhmäkanne tukisi tulevan kuluttajariitalautakunnan ratkaisutoimintaa. Ryhmäkannemenettely mahdollistaisi, että kuluttajariitalautakunnassa ryhmävalituksena käsitellyt vaatimukset olisi kerralla mahdollista viedä tuomioistuimen ratkaistaviksi tilanteessa, jossa ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta ei ole noudatettu. Tämä lisäisi kuluttajariitalautakunnan antamien suositusten painoarvoa. Säädösvalmistelun kehittäminen Tavoitteena oli, että lainsäädäntöä käytetään johdonmukaisesti ja tilanteissa, joissa lainsäädäntö toteuttaa asetetut tavoitteet kokonaisuutena arvioiden parhaalla mahdollisella tavalla. Lainsäädännön laadun parantaminen edistää kansalaisten oikeuksien toteutumista ja julkisen hallinnon toimivuutta ja luotettavuutta, estää tarpeettomia kustannuksia ja edistää yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena oli vakiinnuttaa valtioneuvoston säädösvalmistelun yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat, joilla parannetaan säädösvalmistelun suunnitelmallisuutta ja laatua. Laintarkastuksessa tavoitteena oli tarkastuksen kattavuuden ja joutuisuuden nostaminen vähintään vuosikymmenen alun tasolle. Suomessa vuosittain annettavien säädösten määrän ja laajuuden kasvu sekä EU-lähtöisen lainsäädännön ulottuminen yhä useammalle oikeudenalalle ovat lisänneet säädösvalmistelijoiden työmäärää ja aiheuttaneet ongelmia erityisesti lainsäädännön laatuun ja hallittavuuteen. Säädösvalmistelun kehittämiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi on valtioneuvostossa kehitetty yhteisiä periaatteita, menettelytapoja ja rakenteita, jotka johdonmukaistavat lainvalmistelua ja selkeyttävät lainsäädäntöä. Säädösvalmistelun kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä ja kaikkien osapuolten sitoutumista edellyttävää työtä. Oikeusministeriön asettama Paremman sääntelyn toimintaohjelma -hanke luovutti mietintönsä pääministeri Matti Vanhaselle elokuussa Toimintaohjelman ehdotuksia, jotka koskevat säädöspoliittisia periaatteita, menettelytapoja ja rakenteita, valmistellaan sisällytettäväksi hallitusohjelmaan. Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi oikeusministeriön keväällä 2006 asettama työryhmä valmistelee olemassa olevien vaikutusalakohtaisten ohjeiden yhdistämistä sekä opasta tukevaa koulutusta. Syksystä 2005 asti on oikeusministeriön toimesta kokoontunut valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä (SÄKE -työryhmä II), joka on jatkanut työtä hyvien säädösvalmistelukäytäntöjen kehittämiseksi ja tukenut ministeriöiden sisäistä säädösvalmistelun kehittämistyötä. 13

18 EU:n ja sen jäsenmaiden yhteisiä toimia sääntelyn laadun parantamiseksi jatkettiin Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tässä työssä oikeusministeriö on toiminut tiiviissä yhteistyössä KTM:n, VM:n ja VNK:n kanssa. Oikeusministeriön tarkastustoimisto tarkasti yhteensä 437 esitys- ja asetusehdotusta, jotka yhteensä käsittivät 810 säädösehdotusta ja pykälää. Tarkastettavien ehdotusten määrä oli selvästi suurempi kuin aikaisempina vuosina. Tästä huolimatta pystyttiin saavuttamaan tavoite, osin jopa ylittämään. Vuoden 2006 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 86 % sekä laeista ja asetuksista yhteensä 67,7 %. Vastaavat tavoiteluvut ovat 80 % ja 70 %. Tarkastus kesti keskimäärin 11 päivää, tavoitteen ollessa 15 päivää. 75,8 % tarkastettavista viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa. Maksuhäiriöt ja velkahallinta Tavoitteena oli hallituksen velkahallintaohjelman mukaisin toimenpitein ja kehittämällä ulosotto- ja konkurssivalvontaviranomaisten toimintaa vähentää velkaongelmia, tehostaa ja nopeuttaa maksukyvyttömyystilanteiden selvittämistä, alentaa perintäkustannuksia sekä tehostaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastaista toimintaa. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä yrittäjien politiikkaohjelmankin piiriin kuuluvilla lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevien henkilöiden lisätulojen hankintaa sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) annettiin eduskunnalle Esitys muodostaa ulosottolain kokonaisuudistuksen neljännen ja viimeisen vaiheen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulosottokaari, jolla korvattaisiin nykyinen ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain osauudistuksiin. Merkittävänä uutuutena toteutettaisiin velkavastuun enimmäiskesto. Saatava vanhentuisi lopullisesti, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Tavoitteena on, että velallisten asema määräajan päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuksia. Ulosoton organisaation kehittäminen: Vuoden 2006 alusta ulosottopiirien määrä väheni 14:llä. Suunnitelmien mukaan maa jakautuu vuoden 2008 alusta nykyisten 51 piirin asemesta 22 piiriin. Uudistusten tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja yhtenäistäminen sekä perinnän painopisteen siirtäminen ulosottoa vältteleviin velallisiin (ns. vaativa perintä). Ulosotto-organisaatio uudistettaisiin kaksiportaiseksi. Ulosoton valtakunnallisena keskusviranomaisena toimisi hallintovirasto, josta säädettäisiin tarkemmin myöhemmin erikseen annettavalla lailla. Luottotietolainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2006 vp) on osa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi soveltamisalaltaan kattava luottotietolaki, jonka tavoitteena on varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuus, turvata yksityisyyden suoja sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella sekä edistää hyvää luottotietotapaa. Yrityksille annettaisiin mahdollisuus tarkistaa luottotietonsa ja saada mahdolliset virheet oikaistuiksi tuomioistuinkäsittelyä halvemmalla ja yksinkertaisemmalla tavalla saattamalla asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisajan lyhentämisellä ja porrastamalla se riippuvaksi 14

19 rekisteröidyn myöhemmästä maksukäyttäytymisestä parannetaan oikeusturvaa sekä kannustetaan maksuvelvoitteiden täyttämiseen. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten perustettiin taloudenhallinnan neuvottelukunta (KTM). Henkilöstön osaamisen kehittäminen: Henkilöstön ammatillisia valmiuksia erityisesti vaativassa perinnässä parannettiin koulutuksella. Kriminaalipolitiikka Keskeisinä tavoitteina olivat rikoksentorjunnan tehostaminen, rikosten uhrien aseman parantaminen, rikosvastuun joutuisa toteuttaminen, syyttäjien kokonaisotteen vahvistaminen rikosvastuun toteuttamisessa, seuraamusjärjestelmän monipuolistaminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Oikeusministeriö edistää kriminaalipolitiikan keskeisenä vaikuttavuustavoitteena olevan rikollisuuden vähentämistavoitteen saavuttamista kehittämällä ja koordinoimalla rikoksentorjuntaa. Oikeusministeriön yhteydessä toimivana rikoksentorjunnan asiantuntija- ja yhteistyöelimenä on Rikoksentorjuntaneuvosto. Valtioneuvosto teki joulukuussa 2006 periaatepäätöksen kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta. Oikeusministeriö osallistui vuoden aikana huomattavalla panoksella vuonna 2005 Järvenpäässä käynnistettyyn väkivallan vähentämistä ja ehkäisyä koskevaan pilottihankkeeseen. Oikeusministeriö myönsi avustuksena 14 paikalliseen rikoksentorjuntahankkeeseen yhteensä euroa. Avustuksia myönnettäessä asetettiin etusijalle väkivaltarikollisuuden vähentämishankkeet. Seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun tehostamiseksi täydennettiin rikoksentorjunnan paikallista yhdyshenkilöverkostoa, minkä lisäksi järjestettiin yhteistyössä Suomen kuntaliiton, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa turvallisuussuunnitteluseminaari. Suomi toimi EU-puheenjohtajuuskaudellaan vuoden 2006 jälkipuoliskolla Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) puheenjohtajamaana. Suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneesti toteutuneen puheenjohtajuuskauden merkittävin tapahtuma oli Hämeenlinnassa marraskuun lopussa järjestetty verkoston viides parhaiden rikoksentorjuntakäytäntöjen konferenssi, jonka teemana oli päihteisiin liittyvän väkivallan, rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden torjunta. Lokakuun alussa toteutettiin vankeinhoidon lainsäädäntö- ja organisaatiouudistus, johon liittyvä säädösvalmistelu ja ohjaus on ollut ministeriön kriminaalipoliittisen osaston laajin hanke. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa Vankeinhoitolaitoksen toiminnan vaikuttavuutta luomalla entistä paremmat edellytykset uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävälle suunnitelmalliselle toiminnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Suomen kuntaliitto antoivat maaliskuussa yhteisen suosituksensa vapautuvien vankien yhteiskuntaan sopeutumisen turvaamiseksi. Suositus oli lajissaan ensimmäinen tämäntyyppinen asiakirja ja merkittävä yhteistyöhalun osoitus. Lisäksi vuoden aikana valmistui vankien ja yhteiskuntaseuraamuksiin tuomittujen perusturvaetuuksia koskeva selvitys. Suositusten pohjalta toteutuneita jatkotoimia ovat mm. Kelan ja työministeriön ohjeet valvotussa koevapaudessa olevien toimeentulotuesta ja työhallinnon palveluista. Normaalisuusperiaatteen toteutumista rikosseuraamukseen tuomittujen kohtelussa konkretisoitiin 15

20 edelleen osana rikosseuraamusalan neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaa. Työryhmän esitykset päihdekuntoutuksen systemaattisesta kytkemisestä yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoon valmistuivat. Vuoden 2006 alussa valmistui sosiaali- ja terveysministeriön asettaman STM:n ja OM:n hallinnonalojen edustajista koostuneen työryhmän mietintö kriminaalipotilaita koskevien rikos- ja mielenterveyslain säännösten yhteensovittamisesta. Työryhmän ehdotuksen mukaan mielenterveyslakia muutettaisiin mm. siten, että kriminaalipotilas voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon tiettyjen muidenkin mielenterveydenhäiriöiden kuin mielisairauden perusteella. Lainmuutoksella varmistettaisiin, ettei rikosoikeudellisten ja mielenterveyslain mukaisten toimenpiteiden väliin jää aukkoja. Lisäksi työryhmän mietintöön sisältyy ehdotus säännökseksi kriminaalipotilaiden velvoitteisesta avohoidosta, johon määräämisestä päättäisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Työryhmän käsityksen mukaan velvoitteista avohoitoa käyttämällä voidaan vähentää uusintarikollisuutta. Erityisesti väkivaltarikoksen uhrin asemaa parantava ja korvauskäytäntöä selkeyttävä rikosvahinkolaki tuli voimaan vuoden alussa. Valtiokonttorille tuli vuonna 2006 yhteensä rikosvahinkokorvaushakemusta. Määrä väheni edellisvuodesta noin 200:lla. Hakemuksista 966 oli sellaisia, joihin sovelletaan uutta lakia. Tehtyjen korvauspäätösten määrä väheni edellisvuodesta lähes 500:lla ja oli Maksettu korvaussumma kasvoi edellisvuodesta 15 %:lla ja oli 10,2 milj. euroa. Korvauksen keskimääräinen suuruus oli euroa eli selvästi suurempi kuin vuonna 2005, jolloin se oli euroa. Huolestuttavana seikkana on pidettävä korvaushakemusten keskimääräisen käsittelyajan pitenemistä aiemmasta noin 7,5 kuukaudesta 9,3 kuukauteen. Oikeusministeriö myönsi rikosuhripäivystyksen järjestämiseen valtionapua euroa eli euroa enemmän kuin vuonna Toiminta rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Vuonna 2006 toteutettiin kansallinen uhritutkimus, jota koskeva raportti julkaistaan vuoden 2007 puolella. Oikeusministeriö osallistui lisäksi huomattavalla panoksella vuonna 2006 valmistuneen naisuhritutkimuksen toteuttamiseen. Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttaminen viivästyi jonkin verran tavoiteaikataulusta. Muutos, jossa nykyiset syyttäjäyksiköt yhdistetään 15 syyttäjänvirastoksi, toteutuu Rikosprosessin tehostamista koskevan rikosketjuhankkeen raportin valmistuminen siirtyi vuoden 2007 puolelle. Muutamat vuonna 2006 toteuttaviksi suunnitellut selvitys- yms. hankkeet eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa. Vanginkuljetustehtäviä koskeva kokonaisselvitys on liitetty tuottavuusohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden valmisteluun. Nuorten rikoksentekijöiden käsittelemiseen liittyvän viranomaisyhteistyön uudistamista koskevat toimenpiteet eivät ole edenneet. Ne sisällytetään vuoden 2007 alussa valmistuvaan kriminaalipoliittiseen toimenpideohjelmaan. Elektronisen valvonnan ja puhelinvalvonnan käyttämistä koskeva selvitystyö on kesken ja jatkuu vuonna Puhelinvalvontaa on kuitenkin käytetty valvotun koevapauden toimeenpanossa suunnitellulla tavalla. Vankeinhoidon laitoskannan kehittämistä koskevan investointiohjelman valmistelu on siirretty vuoden 2007 puolelle mm. sen vuoksi, että voidaan paremmin arvioida aluevankiloiden tulevat paikkatarpeet tavoitteeksi asetettu vankimäärän väheneminen huomioon ottaen. Nykyinen investointiohjelma ulottuu vuoteen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina.

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Lukijalle Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Julkaisuun on koottu: oikeusministeriön johdon vuotta 2004 koskevat yleiset linjaukset luettelo vuonna

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Oikeudellinen sääntely lisääntyy ja kohdistuu uusille erityisasiantuntemusta vaativille elämänalueille.

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:5 Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistaminen

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistaminen Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistaminen 28.8.2014/Martti 8 2014/M Ht Hetemäki Kestävyysvajeen (4,7 % BKT:sta, arvio vuosisitten) sitten) poisto: 1. Kuntatalous tasapainottuu 1,0 % yks. 2.

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot