TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi TILIVIRASTO 150:N (OIKEUSMINISTERIÖ) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2006 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliviraston (TV 150) tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 3/013/2007 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2007:17 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSVERKET 150 (JUSTITIEMINISTERIET) FÖR ÅR 2006 (TILIVIRASTO 150:N [OIKEUSMINISTERIÖ] TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2006 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna, 2) utfallskalkyl för budgeten, 3) intäkts- och kostnadskalkyl, 4) balansräkning, och 5) noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 3/013/2007 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2007:17 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (nid.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto Ulosoton ja konkurssivalvonnan tulosanalyysi ja johtopäätökset SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI

7 1.3.1 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITETIEDOT LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajavalituslautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat 3

8 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1JOHDON KATSAUS Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteena oli parantaa oikeusturvan joutuisuutta ja alueellista tasapuolisuutta. Oikeusturvan joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa. Myös käräjäoikeuksien laajoissa riita-asioissa ja velkajärjestelyasioissa käsittely nopeutui. Markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat sen sijaan viipyivät pitempään kuin aikaisempina vuosina. Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävien valitusten kestoon tuli kiinnittää erityistä huomiota. Yhteiskunnan kannalta merkittävät asemakaava-asiat käsiteltiin hieman nopeammin kuin edellisenä vuonna, 8,9 (10) kuukaudessa. Rakennuslupa-asioissa kesto oli 10 (9,6) kuukautta. Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa hovi- ja hallinto-oikeuksien käsittelyaikaerot viiteen kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla: Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (maxmin) 6,1 6,1 5,5 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,2 5,4 4,8 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tavoite toteutui yhtä käräjäoikeutta lukuun ottamatta. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi voimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Myös käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla kolme käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 58. Menettelyjä tehostettiin ottamalla käyttöön rikosasioiden kevennetty kirjallinen menettely, mitä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan Vuoden 2006 alussa tuli voimaan laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen joustavoittamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Hovioikeuksien seulontamenettelyn tarkistamisesta annettu esitys peruutettiin eduskunnassa, samoin jäi toteutumatta esitys, jolla asioita työmäärien tasaamiseksi olisi voitu siirtää hovioikeuksien välillä. Tuomioistuintoiminnan kehittämiseksi on vuonna 2006 työskennellyt työryhmä oikeudenkäynnin kokonaiskeston ja viivästymisvaarassa olevien laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi. 4

9 Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteena oli vähentää erityisesti huumausaine-, väkivalta-, talous- ja uusintarikollisuutta sekä parantaa rikoksen uhrin asemaa. Lisäksi tavoitteena oli uusintarikollisuuden vähentämiseksi ottaa vankeinhoitolaitoksessa käyttöön vankikohtaiset rangaistusajan suunnitelmat ja parantaa vapautuvien vankien jälkihuoltoa. Sekä huumausaineiden käyttörikosten että huumausainerikosten poliisin tietoon tullut määrä väheni selvästi vuonna Sen sijaan törkeiden huumausainerikosten määrä nousi lähes 20 %, usean vuoden laskun jälkeen. Poliisin tietoon tulevien huumerikosten määrään vaikuttavat huomattavasti valvontaviranomaisten, poliisin ja tullin valvontatoimet. Henkirikosten laskeva trendi jatkui, ja vuoden 2006 lukumäärä oli toiseksi alin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä nousi jonkin verran. Törkeiden ja lievien pahoinpitelyjen määrä pysyi vuoden 2005 tasolla. Väkivaltarikoksista ilmoitettiin vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa poliisille kuin edellisinä tutkimusvuosina, 1997 ja Valtioneuvosto teki joulukuussa periaatepäätöksen väkivallan torjuntaohjelmasta. Uusintarikollisuuden kehityksestä ei ole vielä saatavissa ajantasaista tietoa, mutta tietopohjaa ollaan rakentamassa Tilastokeskuksen ja Rikosseuraamusviraston tietojärjestelmien avulla. Uusi rikosvahinkolaki tuli pääosin voimaan vuoden 2006 alussa. Laki paransi tietyssä määrin rikoksen uhrien oikeutta saada korvausta vahingoistaan valtion varoista. Oikeusministeriö korotti hieman avustustaan Rikosuhripäivystykselle. Uusi laaja vankeuslainsäädäntö tuli voimaan Uusi organisaatio saatiin pääosin toimimaan hyvin ja sisällöllisesti uudistettujen säännösten mukainen työ vankiloissa käyntiin. Uusien sijoittajayksiköiden alkuun liian pienen henkilöstön vuoksi rangaistusajan suunnitelmia ei pystytty heti tekemään suunnitellussa laajuudessa, mutta tilannetta on vähitellen saatu korjattua. Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkistivat yhteiset suositukset toimintaperiaatteiksi vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen tuen tarpeen huomioimiseksi kunnissa. Suosituksissa korostetaan, että valvottuun koevapauteen määrätyt henkilöt ovat julkisten hyvinvointipalvelujen piirissä. Sekä työministeriö että Kansaneläkelaitos ovat sittemmin erikseen ohjeistaneet kenttäänsä siten, että koevapaudessa oleviin sovelletaan sekä normaaleja sosiaaliturvasäädöksiä että lakia julkisista työvoimapalveluista. Sosiaali- ja terveysministeriö on niin ikään täsmentämässä ohjeistustaan toimeentulotuen myöntämiskäytännöistä. Hallituksen erillismäärärahaa kaikkein vähävaraisimpien aseman korjaamiseksi (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2006) käytettiin erityisesti varmistamaan suunnitelmallinen vapauttaminen, tuottamaan riittävät päihdepalvelut rikoksista tuomituille sekä varmistamaan valvotun koevapauden käyttöön ottamisen edellyttämiä yksilöllisiä tukitoimia. 5

10 TAULUKKO. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä eräissä rikosnimikkeissä Pahoinpitelyt Törkeät pahoinpitelyt Lievät pahoinpitelyt Henkirikokset Varkaudet Törkeät varkaudet Huumausainerikokset Törkeät huumausainerikokset Huumausaineen käyttörikokset Valtioneuvoston lainvalmistelun parantaminen Vaikuttavuustavoitteena oli parantaa valtioneuvoston lainvalmistelua ja lakiehdotusten vaikutusten arviointia. Laadukas sääntely on sekä kansallinen kilpailutekijä että tärkeä osa Suomen yleistä hyvinvointi- ja kilpailukykystrategiaa. Parempaan sääntelyyn tähtäävään työhön on viime vuosina panostettu voimakkaasti niin kansallisella tasolla kuin Euroopan unionissa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Kansallisella tasolla säädösvalmistelun suunnittelua, johtamista ja laadunvalvontaa koskevia yhteisiä periaatteita, menetelmiä ja rakenteita ja niiden vakiinnuttamista on pohdittu elinkeinoelämän ja valtionhallinnon edustajista koostuvassa työryhmässä. Ohjelman puitteissa on myös selvitetty ja arvioitu säädösympäristön viimeaikaista kehitystä erityisesti kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökohdista. Työryhmä luovutti mietintönsä, Paremman sääntelyn toimintaohjelman pääministeri Matti Vanhaselle elokuussa Toimintaohjelman toteuttamista ja ehdotuksia toimenpiteiden kirjaamisesta hallitusohjelmaan valmistellaan parhaillaan. Vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi on käynnissä oikeusministeriön asettama vaikutusalakohtaisten arviointiohjeiden yhdistämistä valmisteleva työryhmä. Työryhmä laatii ehdotuksen uudeksi, yhtenäiseksi vaikutusarviointioppaaksi ja pohtii keinoja arviointiohjeistuksen noudattamisen tehostamiseksi. Lainvalmisteluosaston tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 437 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 810 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2006 julkaistuista laeista 86 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 67,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Maksuhäiriöiden ja niiden haittojen vähentäminen Vaikuttavuustavoitteena oli vähentää maksuhäiriöitä ja niiden haittoja. Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli 90 % vuonna 2005 ja valtiovarainministeriön ennakkotietojen 6

11 mukaan vuonna 2006 jo 100 %. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Velkaongelmien vähentäminen: Luottotietorekisteriin merkittyjä henkilöitä oli vuoden 2006 lopussa (lisäystä 1 %). Pitkäntähtäyksen tavoitteena on vähentää luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä alle :n. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen parantaminen neljä prosenttia vuosien tasosta. Tulos 653 miljoonaa euroa on 10 prosenttia korkeampi kuin vertailuvuosina. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Velkaongelmista selviämisen edistäminen: Vuoden 2006 aikana arvioidaan veloistaan selvinneen noin % velallisista. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaa sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) annettiin eduskunnalle Merkittävänä uutuutena toteutettaisiin velkavastuun enimmäiskesto. Tavoitteena on, että velallisen asema määräajan päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuksia. Ulosottotoiminnan tehostamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi ulosottopiirien lukumäärää vähennettiin 65:stä 51:een vuoden 2006 alusta. Ulosotto-organisaatio on tarkoitus uudistaa kaksiportaiseksi vuoden 2008 alusta. Kansalaisten oikeussuhteet Henkilö- ja perheoikeuden tavoitteita ovat itsemääräämisoikeus ja heikomman osapuolen suojaaminen elämän murrostilanteissa. Nämä näkyvät vuosina toteutetuissa ja vireille pannuissa lainsäädäntöhankkeissa. Edunvalvontavaltuutusta koskevat säännökset tekevät mahdolliseksi tulevaan toimintakyvyttömyyteen varautumisen. Perheen sisäisten oikeussuhteiden järjestämiseen liittyvät hedelmöityshoidosta annetut säännökset sekä elatusapujen ohjeistuksen valmistelu ja perintöoikeutta koskevien säännösten tarkastelu sekä aviovarallisuutta koskevien säännösten ajanmukaisuuden selvittäminen. Taloudellisten yhteisöjen sääntelyssä osakeyhtiölain uudistuksella on yhtäältä pyritty lisäämään yhtiöiden toimintamahdollisuuksia samalla kuitenkin turvaten velkojien ja osakkaiden asemaa. Euroopan unionin sääntelyyn perustuvilla eurooppayhtiötä ja -osuuskuntaa koskevilla säännöksillä on luotu aidosti kansainvälisiä yhtiötyyppejä. Asunto-osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön tarkistaminen selkeyttämällä kunnossapito- ja korjausrakentamista koskevia säännöksiä edistää jo ikääntyvän rakennuskannan kohentamista. Kuluttajariitalautakunnan menettelyjen tehostamisella ja ryhmävalituksen käyttöönotolla pyritään kuluttajan aseman vahvistamiseen yhä voimakkaammin kilpailluilla ja oikeudellisesti monimutkaistuvilla markkinoilla. 7

12 Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vaikuttavuustavoitteina olivat eurooppalaisen oikeusalueen toteutumisen, Haagin toimintaohjelman toteuttamisen ja avoimuuden edistäminen sekä perusoikeussuojan vahvistaminen EU:n toiminnassa. Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittäminen perustuu Suomen edellisellä EU-puheenjohtajakaudella, lokakuussa 1999 Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin sekä niiden jatkona marraskuussa 2004 hyväksytylle ns. Haagin lainsäädäntöohjelmalle. Suomi sai vuoden 2006 puheenjohtajakaudellaan tehtäväksi käynnistää keskustelu siitä, miten EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteet ovat toteutuneet ja miten tavoitteita pitäisi mahdollisesti tarkistaa. Lisäksi vuoden 2006 kesäkuussa EU:n jäsenmaiden päämiehet olivat Eurooppa-neuvostossa pyytäneet Suomea tarkastelemaan tässä yhteydessä myös mahdollisuuksia parantaa EU:n päätöksentekoa ja toimintaa oikeus- ja sisäasioissa. Pyynnön mukaisesti syyskuussa pidetyssä Tampereen epävirallisessa oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa käytiin syvällinen poliittinen keskustelu oikeus- ja sisäasioiden tilasta ja päätöksenteon tehostamisesta. Tampereella käyty keskustelu johti siihen, että Haagin ohjelman täytäntöönpanoa tehostetaan erityisesti poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön osalta. Ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma saatetaan ajantasalle ja arviointijärjestelmää parannetaan. Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan muutokset päätöksenteon tehostamiseksi tulevan perussopimusten uudistamisen yhteydessä. Avoimuuden edistämiseksi oikeusministeriö oli aloitteellinen neuvoston istuntojen julkisuuden lisäämistä koskevassa asiassa ja sai nostettua asian valtioneuvoston yhteiseksi horisontaaliseksi tavoitteeksi Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen kaudella neuvoston lainsäädäntöasioita koskevien julkisten keskustelujen määrä nousi dramaattisesti aiempaan verrattuna ja osasyynä oli Suomen puheenjohtajana noudattama avoimuusmyönteinen käytäntö. Myös perusoikeussuojan vahvistamisessa saavutettiin tuloksia Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen johdolla sovittiin EU:n perusoikeusviraston perustamisesta vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Saavutettu ratkaisu mahdollistaa viraston toiminnan poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla heti viraston perustamisesta lähtien. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että juuri näillä unionin toiminnan aloilla perusoikeuksien merkitys korostuu eniten. Yksityisoikeuden alalla EU-puheenjohtajakauden perheoikeudelliset hankkeet liittyivät elatusapuihin ja avioeroihin. Kulutusluottodirektiivin muutoshanke oli tärkein EU:n kuluttajaoikeudellinen puheenjohtajuushanke. Rahoitusjärjestelmää koski ns. maksupalveludirektiivin valmistelu ja yleistä sopimusoikeutta taas sopimuksiin sovellettavaa lakia koskeva ns. Rooma I hanke. Yhtiöoikeudessa olivat esillä osakkeenomistajan oikeudet. Kaikissa näissä hankkeissa edistyttiin merkittävästi, mutta lopulliset tulokset saadaan vasta seuraavien puheenjohtajien kausilla. Myös prosessi- ja rikosoikeuden alalla oikeudellista yhteistyötä edistettiin merkittävästi Suomen puheenjohtajuuskaudella. Asetus eurooppalaiseksi maksusuoritusmääräysmenettelyksi hyväksyttiin lopullisesti ja asetus vähäisistä vaatimuksista asiallisesti. Vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen sisällöstä sovittiin Suomen puheenjohtajakaudella. Aikaisempien tuomioiden huomioon ottamista koskeva puitepäätös hyväksyttiin lopullisesti. 8

13 Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tavoitteet koskivat kansalaiskasvatusta, kansalaistoimintaa ja -yhteiskuntaa, kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta sekä edustuksellisen demokratian toimivuutta. Julkinen valta voi vaikuttaa aktiiviseen kansalaisuuteen pääasiassa luomalla vaikuttamisen edellytyksiä koulutuksen ja kansalaistoiminnan puitteiden avulla sekä toimimalla kannustavasti kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen osapuolena. Muutosprosessit ovat hitaita ja hallituskausi niissä lyhyt aika. Siksi politiikkaohjelma kehitti ajatuksellista ja organisatorista perustaa, joka mahdollistaa pitkäjänteisen demokratiapolitiikan. Tässä oikeusministeriössä toimiva uusi demokratian vastuualue ja useiden aiheen kannalta keskeisten ministeriöiden pysyvä yhteistyö ovat avainasemassa. Ohjelma tuotti perusselvityksen kansalaisvaikuttamisen indikaattoreista, mikä mahdollistaa kehityksen jatkuvan seurannan. Keskeinen ongelma on Suomen jakautuminen aktivoituviin ja passivoituviin kansalaisiin. Passivoituvia ovat alle 40-vuotiaat ja lyhyen koulutuksen saaneet. Kehitys kohti meritokraattista yhteiskuntaa johtaa siihen, ettei suuri osa ihmisistä koe itseään täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Erityinen tarve on toimista, joissa passivoituvilla ryhmillä on tarjolla kansalaistoimintaan ja -vaikuttamiseen sosiaalistavia osallistumisen mahdollisuuksia. Näiden ongelmien ratkaisu vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä. Ohjelma käynnisti useita ja arviointien mukaan onnistuneita kansalaiskasvatuksen kehittämisprosesseja opettajakoulutuksessa, peruskoulussa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla. Maininta oppilaskunnista lisättiin lakiin perusopetuksesta. Vertaisapua ja vapaaehtoistyötä organisoivien järjestöjen asema osoittautui vaikeaksi; ohjelma ehti tuottaa tiekartan ongelmien ratkaisusta. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta valmisteltiin hallinnon ja järjestöjen vuorovaikutuksen välineeksi. Ministeriöiden kannustusta kansalaisten kuulemiseen jatkettiin; yhdeksi välineeksi uusittiin Otakantaa.fi verkkopalvelu. Ohjelman kokeilu suomalaisista ajatuspajoista synnytti useita uusia ajatuspajoja organisoimaan vakavasti otettavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotusta tehostettiin avaamalla Kansanvalta.fi sivusto, tuottamalla selkokielinen esite demokratiasta, lähettämällä äänestämiseen kannustava kirje alle 30-vuotialle äänioikeutetuille ja toteuttamalla erityinen äänestysaktiivisuuskampanja. Pääsääntöisesti demokratiaan liittyvä lainsäädäntö täyttää Suomessa vaativat kansainväliset kriteerit. Vaalien suhteellisuutta parantavista toimista tuotettiin ajatuspohja hallitusneuvotteluja varten Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen Hallituksen tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyen hallituksen kehyspäätöksessä määriteltiin oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteeksi vuosina yhteensä 720 henkilötyövuoden vähentäminen. Kehyspäätöksen valmisteluun liittyen täsmennettiin hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sisältyviä hankkeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä niille asetettuja tavoitteita. Tuottavuushankkeista toimeenpanovaiheeseen oli edennyt talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen kokoaminen vuoden 2006 alusta lukien perustettuun Oikeushallinnon palvelukeskukseen, kirjallisen menettelyn käyttöönotto vähäisissä rikosasioissa, sakon muuntorangaistuksen käytön vähentäminen sekä Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistus, jotka kaikki toteutettiin lukien. Näiden hankkeiden henkilöstövaikutukset toteutuvat pääosin vasta jatkovuosina, osittain liittyen myös asianomaisilla toimialoilla toteutettaviin muihin tuottavuushankkeisiin. 9

14 Pääosa hallinnonalan tuottavuushankkeista oli vielä vuonna 2006 selvitys- tai suunnitteluvaiheessa. Syyttäjäntoimen ja ulosoton hallinnollisen organisaation tiivistämiseen tähtäävät uudistukset on valmisteltu tulemaan voimaan vuosina Käräjäoikeuksien uudistamiseen liittyviä keskeisiä tehtävärakenteen, organisaation ja muutoksenhaun kehittämistoimia on valmisteltu niin, että linjauksia voidaan täsmentää vuonna Tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tarvittavien selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien valmistelu ripeässä aikataulussa sekä henkilöstömuutoksen määrätietoinen johtaminen kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön tukemiseksi erilaisissa muutostilanteissa oikeusministeriö antoi hallinnonalalle valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyvän ohjeen tukitoimien toteuttamisesta. Ministeriö päätti varmistaa muun muassa tulosohjausprosessin keinoin ja muutoin seuraamalla, että virastot ovat tietoisia niille asetetuista henkilöstömuutoksen tavoitteista ja velvoitteista. Palkkausjärjestelmien uudistaminen oikeuslaitoksessa eteni vuonna 2006 siten, että oikeuslaitoksen yleinen, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen ja ulosottolaitoksen kansliahenkilöstöä koskeva uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön , ulosottomiesten palkkausjärjestelmä alkaen. Avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmien valmistelu jatkuu edelleen. 10

15 1.2YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot ja henkilöstömäärät sekä toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteutuma Toteuma Vertail u Tavoite v v v ed. v Vert ailu tavo it. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Yleinen osasto * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmistelu-osasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % % MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeteriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut 11

16 MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 381,8 396,9 299,8-24 % 296,0 3,8 * Ylin johto ja yhteiset (** 19,3 18,9 21,3 13 % 20,0 1,3 * Kansainvälinen yksikkö 14,8 15,2 18,3 20 % 18,0 0,3 * Yleinen osasto 109,1 0,0 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 0 % 46,0 2,7 * Talousyksikkö 71,4 54,2-24 % 51,0 3,2 * Oikeushallinto-osasto 46,0 46,1 47,9 4 % 47,0 0,9 * Lainvalmistelu-osasto 73,7 76,5 79,1 3 % 82,0-2,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 23,7 24,3 25,3 4 % 26,0-0,7 * Tietohallintoyksikkö 95,2 95,4 5,0-95 % 6,0-1,0 ) sisältää kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman Ministeriön toimintamenot olivat tavoitetason mukaisia. Kansainvälisen yksikön menot ylittivät selvästi määrärahojen tavoitetason, mikä johtui lähinnä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta aiheutuvista kuluista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot alittivat asetetun tavoitteen, sillä osassa politiikkaohjelmaan sisältyvistä hankkeista rahoitus siirtyi vuodelle EU-puheenjohtajuuskauden vaikutus ilmenee myös ministeriön tehtäväkohtaisten kustannusten muutoksesta vuosien 2005 ja 2006 välillä. EU-asioihin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön kohdentui toimintavuonna lähes neljäsosa enemmän kustannuksia kuin vuonna Säädösvalmisteluun ja muihin strategisiin hallintotehtäviin kohdentuneet kustannukset olivat puolestaan edellisvuotta pienempiä. Ministeriön kustannukset alenivat huomattavasti ministeriökohtaisten erityistehtävien osalta, sillä hallinnonalan talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut siirtyivät ministeriöstä palvelukeskusten hoidettaviksi. Vuoden 2006 alussa perustettiin Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus sekä Oikeushallinnon palvelukeskus, joista jälkimmäiseen ministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät Näiden uusien virastojen perustamisen myötä hallinnonalan ohjaukseen kohdentuvat kustannukset kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden ja laadun parantaminen. Oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi annettiin hallituksen esitykset (HE 12/2006 vp ja HE 13/2006 vp). Esitysten tavoitteena on lisätä oikeudenkäyntien avoimuutta ja parantaa tuomioistuinten toiminnan läpinäkyvyyttä. Uudistuksilla on tarkoitus parantaa tuomioistuinten mahdollisuuksia ottaa tapauskohtaisesti aikaisempaa monipuolisemmin ja joustavammin huomioon oikeudenkäynnin julkisuuden määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Hallintotuomioistuimia koskevan uudistuksen erityisenä tarkoituksena on sovittaa yhteen eri intressit siten, että tuomioistuimen ratkaisun perusteista olisi saatavissa mahdollisimman laajasti tietoja, ja että mahdollinen tuomioistuinkäsittely ei heikennä hallinnon päätöksenteon avoimuutta. Rikosasioiden kirjallista oikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistus tuli voimaan lokakuussa Uudistuksen tavoitteena on tehdä rikosasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa aikaisempaa tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Uudistuksella otettiin käyttöön kirjallinen menettely 12

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Toimintolaskennan kehittämishanke

Toimintolaskennan kehittämishanke Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Helsinki

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittis-hallinnollisten toimijoiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2011 Sisäasiainministeriö Monistamo Helsinki 2011 ISSN 1236-2840 ISBN 978-952-491-670-7 (nid.) ISBN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-958-0

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26. Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit ja kehittämisehdotukset OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:26 Oikeusministeriön käännöstoiminnan tarpeet, resurssit

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot