TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi TILIVIRASTO 150:N (OIKEUSMINISTERIÖ) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2006 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliviraston (TV 150) tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 3/013/2007 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2007:17 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSVERKET 150 (JUSTITIEMINISTERIET) FÖR ÅR 2006 (TILIVIRASTO 150:N [OIKEUSMINISTERIÖ] TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2006 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna, 2) utfallskalkyl för budgeten, 3) intäkts- och kostnadskalkyl, 4) balansräkning, och 5) noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 3/013/2007 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2007:17 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (nid.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto Ulosoton ja konkurssivalvonnan tulosanalyysi ja johtopäätökset SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI

7 1.3.1 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITETIEDOT LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajavalituslautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat 3

8 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1JOHDON KATSAUS Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteena oli parantaa oikeusturvan joutuisuutta ja alueellista tasapuolisuutta. Oikeusturvan joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa. Myös käräjäoikeuksien laajoissa riita-asioissa ja velkajärjestelyasioissa käsittely nopeutui. Markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat sen sijaan viipyivät pitempään kuin aikaisempina vuosina. Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävien valitusten kestoon tuli kiinnittää erityistä huomiota. Yhteiskunnan kannalta merkittävät asemakaava-asiat käsiteltiin hieman nopeammin kuin edellisenä vuonna, 8,9 (10) kuukaudessa. Rakennuslupa-asioissa kesto oli 10 (9,6) kuukautta. Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa hovi- ja hallinto-oikeuksien käsittelyaikaerot viiteen kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla: Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (maxmin) 6,1 6,1 5,5 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,2 5,4 4,8 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tavoite toteutui yhtä käräjäoikeutta lukuun ottamatta. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi voimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Myös käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla kolme käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 58. Menettelyjä tehostettiin ottamalla käyttöön rikosasioiden kevennetty kirjallinen menettely, mitä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan Vuoden 2006 alussa tuli voimaan laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen joustavoittamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Hovioikeuksien seulontamenettelyn tarkistamisesta annettu esitys peruutettiin eduskunnassa, samoin jäi toteutumatta esitys, jolla asioita työmäärien tasaamiseksi olisi voitu siirtää hovioikeuksien välillä. Tuomioistuintoiminnan kehittämiseksi on vuonna 2006 työskennellyt työryhmä oikeudenkäynnin kokonaiskeston ja viivästymisvaarassa olevien laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi. 4

9 Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteena oli vähentää erityisesti huumausaine-, väkivalta-, talous- ja uusintarikollisuutta sekä parantaa rikoksen uhrin asemaa. Lisäksi tavoitteena oli uusintarikollisuuden vähentämiseksi ottaa vankeinhoitolaitoksessa käyttöön vankikohtaiset rangaistusajan suunnitelmat ja parantaa vapautuvien vankien jälkihuoltoa. Sekä huumausaineiden käyttörikosten että huumausainerikosten poliisin tietoon tullut määrä väheni selvästi vuonna Sen sijaan törkeiden huumausainerikosten määrä nousi lähes 20 %, usean vuoden laskun jälkeen. Poliisin tietoon tulevien huumerikosten määrään vaikuttavat huomattavasti valvontaviranomaisten, poliisin ja tullin valvontatoimet. Henkirikosten laskeva trendi jatkui, ja vuoden 2006 lukumäärä oli toiseksi alin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä nousi jonkin verran. Törkeiden ja lievien pahoinpitelyjen määrä pysyi vuoden 2005 tasolla. Väkivaltarikoksista ilmoitettiin vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa poliisille kuin edellisinä tutkimusvuosina, 1997 ja Valtioneuvosto teki joulukuussa periaatepäätöksen väkivallan torjuntaohjelmasta. Uusintarikollisuuden kehityksestä ei ole vielä saatavissa ajantasaista tietoa, mutta tietopohjaa ollaan rakentamassa Tilastokeskuksen ja Rikosseuraamusviraston tietojärjestelmien avulla. Uusi rikosvahinkolaki tuli pääosin voimaan vuoden 2006 alussa. Laki paransi tietyssä määrin rikoksen uhrien oikeutta saada korvausta vahingoistaan valtion varoista. Oikeusministeriö korotti hieman avustustaan Rikosuhripäivystykselle. Uusi laaja vankeuslainsäädäntö tuli voimaan Uusi organisaatio saatiin pääosin toimimaan hyvin ja sisällöllisesti uudistettujen säännösten mukainen työ vankiloissa käyntiin. Uusien sijoittajayksiköiden alkuun liian pienen henkilöstön vuoksi rangaistusajan suunnitelmia ei pystytty heti tekemään suunnitellussa laajuudessa, mutta tilannetta on vähitellen saatu korjattua. Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkistivat yhteiset suositukset toimintaperiaatteiksi vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen tuen tarpeen huomioimiseksi kunnissa. Suosituksissa korostetaan, että valvottuun koevapauteen määrätyt henkilöt ovat julkisten hyvinvointipalvelujen piirissä. Sekä työministeriö että Kansaneläkelaitos ovat sittemmin erikseen ohjeistaneet kenttäänsä siten, että koevapaudessa oleviin sovelletaan sekä normaaleja sosiaaliturvasäädöksiä että lakia julkisista työvoimapalveluista. Sosiaali- ja terveysministeriö on niin ikään täsmentämässä ohjeistustaan toimeentulotuen myöntämiskäytännöistä. Hallituksen erillismäärärahaa kaikkein vähävaraisimpien aseman korjaamiseksi (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2006) käytettiin erityisesti varmistamaan suunnitelmallinen vapauttaminen, tuottamaan riittävät päihdepalvelut rikoksista tuomituille sekä varmistamaan valvotun koevapauden käyttöön ottamisen edellyttämiä yksilöllisiä tukitoimia. 5

10 TAULUKKO. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä eräissä rikosnimikkeissä Pahoinpitelyt Törkeät pahoinpitelyt Lievät pahoinpitelyt Henkirikokset Varkaudet Törkeät varkaudet Huumausainerikokset Törkeät huumausainerikokset Huumausaineen käyttörikokset Valtioneuvoston lainvalmistelun parantaminen Vaikuttavuustavoitteena oli parantaa valtioneuvoston lainvalmistelua ja lakiehdotusten vaikutusten arviointia. Laadukas sääntely on sekä kansallinen kilpailutekijä että tärkeä osa Suomen yleistä hyvinvointi- ja kilpailukykystrategiaa. Parempaan sääntelyyn tähtäävään työhön on viime vuosina panostettu voimakkaasti niin kansallisella tasolla kuin Euroopan unionissa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Kansallisella tasolla säädösvalmistelun suunnittelua, johtamista ja laadunvalvontaa koskevia yhteisiä periaatteita, menetelmiä ja rakenteita ja niiden vakiinnuttamista on pohdittu elinkeinoelämän ja valtionhallinnon edustajista koostuvassa työryhmässä. Ohjelman puitteissa on myös selvitetty ja arvioitu säädösympäristön viimeaikaista kehitystä erityisesti kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökohdista. Työryhmä luovutti mietintönsä, Paremman sääntelyn toimintaohjelman pääministeri Matti Vanhaselle elokuussa Toimintaohjelman toteuttamista ja ehdotuksia toimenpiteiden kirjaamisesta hallitusohjelmaan valmistellaan parhaillaan. Vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi on käynnissä oikeusministeriön asettama vaikutusalakohtaisten arviointiohjeiden yhdistämistä valmisteleva työryhmä. Työryhmä laatii ehdotuksen uudeksi, yhtenäiseksi vaikutusarviointioppaaksi ja pohtii keinoja arviointiohjeistuksen noudattamisen tehostamiseksi. Lainvalmisteluosaston tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 437 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 810 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2006 julkaistuista laeista 86 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 67,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Maksuhäiriöiden ja niiden haittojen vähentäminen Vaikuttavuustavoitteena oli vähentää maksuhäiriöitä ja niiden haittoja. Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli 90 % vuonna 2005 ja valtiovarainministeriön ennakkotietojen 6

11 mukaan vuonna 2006 jo 100 %. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Velkaongelmien vähentäminen: Luottotietorekisteriin merkittyjä henkilöitä oli vuoden 2006 lopussa (lisäystä 1 %). Pitkäntähtäyksen tavoitteena on vähentää luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä alle :n. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen parantaminen neljä prosenttia vuosien tasosta. Tulos 653 miljoonaa euroa on 10 prosenttia korkeampi kuin vertailuvuosina. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Velkaongelmista selviämisen edistäminen: Vuoden 2006 aikana arvioidaan veloistaan selvinneen noin % velallisista. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaa sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) annettiin eduskunnalle Merkittävänä uutuutena toteutettaisiin velkavastuun enimmäiskesto. Tavoitteena on, että velallisen asema määräajan päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuksia. Ulosottotoiminnan tehostamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi ulosottopiirien lukumäärää vähennettiin 65:stä 51:een vuoden 2006 alusta. Ulosotto-organisaatio on tarkoitus uudistaa kaksiportaiseksi vuoden 2008 alusta. Kansalaisten oikeussuhteet Henkilö- ja perheoikeuden tavoitteita ovat itsemääräämisoikeus ja heikomman osapuolen suojaaminen elämän murrostilanteissa. Nämä näkyvät vuosina toteutetuissa ja vireille pannuissa lainsäädäntöhankkeissa. Edunvalvontavaltuutusta koskevat säännökset tekevät mahdolliseksi tulevaan toimintakyvyttömyyteen varautumisen. Perheen sisäisten oikeussuhteiden järjestämiseen liittyvät hedelmöityshoidosta annetut säännökset sekä elatusapujen ohjeistuksen valmistelu ja perintöoikeutta koskevien säännösten tarkastelu sekä aviovarallisuutta koskevien säännösten ajanmukaisuuden selvittäminen. Taloudellisten yhteisöjen sääntelyssä osakeyhtiölain uudistuksella on yhtäältä pyritty lisäämään yhtiöiden toimintamahdollisuuksia samalla kuitenkin turvaten velkojien ja osakkaiden asemaa. Euroopan unionin sääntelyyn perustuvilla eurooppayhtiötä ja -osuuskuntaa koskevilla säännöksillä on luotu aidosti kansainvälisiä yhtiötyyppejä. Asunto-osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön tarkistaminen selkeyttämällä kunnossapito- ja korjausrakentamista koskevia säännöksiä edistää jo ikääntyvän rakennuskannan kohentamista. Kuluttajariitalautakunnan menettelyjen tehostamisella ja ryhmävalituksen käyttöönotolla pyritään kuluttajan aseman vahvistamiseen yhä voimakkaammin kilpailluilla ja oikeudellisesti monimutkaistuvilla markkinoilla. 7

12 Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vaikuttavuustavoitteina olivat eurooppalaisen oikeusalueen toteutumisen, Haagin toimintaohjelman toteuttamisen ja avoimuuden edistäminen sekä perusoikeussuojan vahvistaminen EU:n toiminnassa. Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittäminen perustuu Suomen edellisellä EU-puheenjohtajakaudella, lokakuussa 1999 Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin sekä niiden jatkona marraskuussa 2004 hyväksytylle ns. Haagin lainsäädäntöohjelmalle. Suomi sai vuoden 2006 puheenjohtajakaudellaan tehtäväksi käynnistää keskustelu siitä, miten EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tavoitteet ovat toteutuneet ja miten tavoitteita pitäisi mahdollisesti tarkistaa. Lisäksi vuoden 2006 kesäkuussa EU:n jäsenmaiden päämiehet olivat Eurooppa-neuvostossa pyytäneet Suomea tarkastelemaan tässä yhteydessä myös mahdollisuuksia parantaa EU:n päätöksentekoa ja toimintaa oikeus- ja sisäasioissa. Pyynnön mukaisesti syyskuussa pidetyssä Tampereen epävirallisessa oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa käytiin syvällinen poliittinen keskustelu oikeus- ja sisäasioiden tilasta ja päätöksenteon tehostamisesta. Tampereella käyty keskustelu johti siihen, että Haagin ohjelman täytäntöönpanoa tehostetaan erityisesti poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön osalta. Ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma saatetaan ajantasalle ja arviointijärjestelmää parannetaan. Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan muutokset päätöksenteon tehostamiseksi tulevan perussopimusten uudistamisen yhteydessä. Avoimuuden edistämiseksi oikeusministeriö oli aloitteellinen neuvoston istuntojen julkisuuden lisäämistä koskevassa asiassa ja sai nostettua asian valtioneuvoston yhteiseksi horisontaaliseksi tavoitteeksi Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen kaudella neuvoston lainsäädäntöasioita koskevien julkisten keskustelujen määrä nousi dramaattisesti aiempaan verrattuna ja osasyynä oli Suomen puheenjohtajana noudattama avoimuusmyönteinen käytäntö. Myös perusoikeussuojan vahvistamisessa saavutettiin tuloksia Suomen puheenjohtajakaudella. Suomen johdolla sovittiin EU:n perusoikeusviraston perustamisesta vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Saavutettu ratkaisu mahdollistaa viraston toiminnan poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla heti viraston perustamisesta lähtien. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että juuri näillä unionin toiminnan aloilla perusoikeuksien merkitys korostuu eniten. Yksityisoikeuden alalla EU-puheenjohtajakauden perheoikeudelliset hankkeet liittyivät elatusapuihin ja avioeroihin. Kulutusluottodirektiivin muutoshanke oli tärkein EU:n kuluttajaoikeudellinen puheenjohtajuushanke. Rahoitusjärjestelmää koski ns. maksupalveludirektiivin valmistelu ja yleistä sopimusoikeutta taas sopimuksiin sovellettavaa lakia koskeva ns. Rooma I hanke. Yhtiöoikeudessa olivat esillä osakkeenomistajan oikeudet. Kaikissa näissä hankkeissa edistyttiin merkittävästi, mutta lopulliset tulokset saadaan vasta seuraavien puheenjohtajien kausilla. Myös prosessi- ja rikosoikeuden alalla oikeudellista yhteistyötä edistettiin merkittävästi Suomen puheenjohtajuuskaudella. Asetus eurooppalaiseksi maksusuoritusmääräysmenettelyksi hyväksyttiin lopullisesti ja asetus vähäisistä vaatimuksista asiallisesti. Vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen sisällöstä sovittiin Suomen puheenjohtajakaudella. Aikaisempien tuomioiden huomioon ottamista koskeva puitepäätös hyväksyttiin lopullisesti. 8

13 Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tavoitteet koskivat kansalaiskasvatusta, kansalaistoimintaa ja -yhteiskuntaa, kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta sekä edustuksellisen demokratian toimivuutta. Julkinen valta voi vaikuttaa aktiiviseen kansalaisuuteen pääasiassa luomalla vaikuttamisen edellytyksiä koulutuksen ja kansalaistoiminnan puitteiden avulla sekä toimimalla kannustavasti kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksen osapuolena. Muutosprosessit ovat hitaita ja hallituskausi niissä lyhyt aika. Siksi politiikkaohjelma kehitti ajatuksellista ja organisatorista perustaa, joka mahdollistaa pitkäjänteisen demokratiapolitiikan. Tässä oikeusministeriössä toimiva uusi demokratian vastuualue ja useiden aiheen kannalta keskeisten ministeriöiden pysyvä yhteistyö ovat avainasemassa. Ohjelma tuotti perusselvityksen kansalaisvaikuttamisen indikaattoreista, mikä mahdollistaa kehityksen jatkuvan seurannan. Keskeinen ongelma on Suomen jakautuminen aktivoituviin ja passivoituviin kansalaisiin. Passivoituvia ovat alle 40-vuotiaat ja lyhyen koulutuksen saaneet. Kehitys kohti meritokraattista yhteiskuntaa johtaa siihen, ettei suuri osa ihmisistä koe itseään täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Erityinen tarve on toimista, joissa passivoituvilla ryhmillä on tarjolla kansalaistoimintaan ja -vaikuttamiseen sosiaalistavia osallistumisen mahdollisuuksia. Näiden ongelmien ratkaisu vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä. Ohjelma käynnisti useita ja arviointien mukaan onnistuneita kansalaiskasvatuksen kehittämisprosesseja opettajakoulutuksessa, peruskoulussa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla. Maininta oppilaskunnista lisättiin lakiin perusopetuksesta. Vertaisapua ja vapaaehtoistyötä organisoivien järjestöjen asema osoittautui vaikeaksi; ohjelma ehti tuottaa tiekartan ongelmien ratkaisusta. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta valmisteltiin hallinnon ja järjestöjen vuorovaikutuksen välineeksi. Ministeriöiden kannustusta kansalaisten kuulemiseen jatkettiin; yhdeksi välineeksi uusittiin Otakantaa.fi verkkopalvelu. Ohjelman kokeilu suomalaisista ajatuspajoista synnytti useita uusia ajatuspajoja organisoimaan vakavasti otettavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tiedotusta tehostettiin avaamalla Kansanvalta.fi sivusto, tuottamalla selkokielinen esite demokratiasta, lähettämällä äänestämiseen kannustava kirje alle 30-vuotialle äänioikeutetuille ja toteuttamalla erityinen äänestysaktiivisuuskampanja. Pääsääntöisesti demokratiaan liittyvä lainsäädäntö täyttää Suomessa vaativat kansainväliset kriteerit. Vaalien suhteellisuutta parantavista toimista tuotettiin ajatuspohja hallitusneuvotteluja varten Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen Hallituksen tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyen hallituksen kehyspäätöksessä määriteltiin oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteeksi vuosina yhteensä 720 henkilötyövuoden vähentäminen. Kehyspäätöksen valmisteluun liittyen täsmennettiin hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sisältyviä hankkeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä niille asetettuja tavoitteita. Tuottavuushankkeista toimeenpanovaiheeseen oli edennyt talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen kokoaminen vuoden 2006 alusta lukien perustettuun Oikeushallinnon palvelukeskukseen, kirjallisen menettelyn käyttöönotto vähäisissä rikosasioissa, sakon muuntorangaistuksen käytön vähentäminen sekä Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistus, jotka kaikki toteutettiin lukien. Näiden hankkeiden henkilöstövaikutukset toteutuvat pääosin vasta jatkovuosina, osittain liittyen myös asianomaisilla toimialoilla toteutettaviin muihin tuottavuushankkeisiin. 9

14 Pääosa hallinnonalan tuottavuushankkeista oli vielä vuonna 2006 selvitys- tai suunnitteluvaiheessa. Syyttäjäntoimen ja ulosoton hallinnollisen organisaation tiivistämiseen tähtäävät uudistukset on valmisteltu tulemaan voimaan vuosina Käräjäoikeuksien uudistamiseen liittyviä keskeisiä tehtävärakenteen, organisaation ja muutoksenhaun kehittämistoimia on valmisteltu niin, että linjauksia voidaan täsmentää vuonna Tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tarvittavien selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien valmistelu ripeässä aikataulussa sekä henkilöstömuutoksen määrätietoinen johtaminen kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön tukemiseksi erilaisissa muutostilanteissa oikeusministeriö antoi hallinnonalalle valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyvän ohjeen tukitoimien toteuttamisesta. Ministeriö päätti varmistaa muun muassa tulosohjausprosessin keinoin ja muutoin seuraamalla, että virastot ovat tietoisia niille asetetuista henkilöstömuutoksen tavoitteista ja velvoitteista. Palkkausjärjestelmien uudistaminen oikeuslaitoksessa eteni vuonna 2006 siten, että oikeuslaitoksen yleinen, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen ja ulosottolaitoksen kansliahenkilöstöä koskeva uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön , ulosottomiesten palkkausjärjestelmä alkaen. Avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmien valmistelu jatkuu edelleen. 10

15 1.2YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot ja henkilöstömäärät sekä toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteutuma Toteuma Vertail u Tavoite v v v ed. v Vert ailu tavo it. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Yleinen osasto * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmistelu-osasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % % MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeteriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut 11

16 MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 381,8 396,9 299,8-24 % 296,0 3,8 * Ylin johto ja yhteiset (** 19,3 18,9 21,3 13 % 20,0 1,3 * Kansainvälinen yksikkö 14,8 15,2 18,3 20 % 18,0 0,3 * Yleinen osasto 109,1 0,0 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 0 % 46,0 2,7 * Talousyksikkö 71,4 54,2-24 % 51,0 3,2 * Oikeushallinto-osasto 46,0 46,1 47,9 4 % 47,0 0,9 * Lainvalmistelu-osasto 73,7 76,5 79,1 3 % 82,0-2,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 23,7 24,3 25,3 4 % 26,0-0,7 * Tietohallintoyksikkö 95,2 95,4 5,0-95 % 6,0-1,0 ) sisältää kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman Ministeriön toimintamenot olivat tavoitetason mukaisia. Kansainvälisen yksikön menot ylittivät selvästi määrärahojen tavoitetason, mikä johtui lähinnä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta aiheutuvista kuluista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot alittivat asetetun tavoitteen, sillä osassa politiikkaohjelmaan sisältyvistä hankkeista rahoitus siirtyi vuodelle EU-puheenjohtajuuskauden vaikutus ilmenee myös ministeriön tehtäväkohtaisten kustannusten muutoksesta vuosien 2005 ja 2006 välillä. EU-asioihin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön kohdentui toimintavuonna lähes neljäsosa enemmän kustannuksia kuin vuonna Säädösvalmisteluun ja muihin strategisiin hallintotehtäviin kohdentuneet kustannukset olivat puolestaan edellisvuotta pienempiä. Ministeriön kustannukset alenivat huomattavasti ministeriökohtaisten erityistehtävien osalta, sillä hallinnonalan talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut siirtyivät ministeriöstä palvelukeskusten hoidettaviksi. Vuoden 2006 alussa perustettiin Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus sekä Oikeushallinnon palvelukeskus, joista jälkimmäiseen ministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät Näiden uusien virastojen perustamisen myötä hallinnonalan ohjaukseen kohdentuvat kustannukset kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden ja laadun parantaminen. Oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi annettiin hallituksen esitykset (HE 12/2006 vp ja HE 13/2006 vp). Esitysten tavoitteena on lisätä oikeudenkäyntien avoimuutta ja parantaa tuomioistuinten toiminnan läpinäkyvyyttä. Uudistuksilla on tarkoitus parantaa tuomioistuinten mahdollisuuksia ottaa tapauskohtaisesti aikaisempaa monipuolisemmin ja joustavammin huomioon oikeudenkäynnin julkisuuden määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Hallintotuomioistuimia koskevan uudistuksen erityisenä tarkoituksena on sovittaa yhteen eri intressit siten, että tuomioistuimen ratkaisun perusteista olisi saatavissa mahdollisimman laajasti tietoja, ja että mahdollinen tuomioistuinkäsittely ei heikennä hallinnon päätöksenteon avoimuutta. Rikosasioiden kirjallista oikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistus tuli voimaan lokakuussa Uudistuksen tavoitteena on tehdä rikosasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa aikaisempaa tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Uudistuksella otettiin käyttöön kirjallinen menettely 12

17 rikosasioissa. Tavoitteena on, että selvät rikosasiat voitaisiin käsitellä aikaisempaa nopeammin ja joustavammin asianosaisten oikeusturvasta kuitenkaan tinkimättä. Uudistuksella otettiin käyttöön myös uusia keinoja pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää peruuntumisista yhteiskunnalle ja oikeudenkäyntiin osallistuville aiheutuvia kustannuksia ja muita haittoja. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ryhmäkannelaiksi. Esityksen tavoitteena on oikeusturvan saatavuuden parantaminen kuluttajasopimuksia koskevissa massariidoissa oikeudenkäyntijärjestelmää kehittämällä. Kannemuoto olisi käytettävissä, jos yhtäältä jokin oikeudenloukkaus on kohdistunut laajaan henkilöryhmään, mutta toisaalta yksittäinen oikeudenmenetys on sen verran pieni, että sitä ei itsenäisenä kanteena ole järkevää lähteä tuomioistuimessa ajamaan. Tavoite on, että korvausvastuu sellaisten oikeudenloukkausten osalta, joita ei tällä hetkellä saateta tuomioistuimen tutkittavaksi, toteutuisi nykyistä useammin. Näin tehostettaisiin sekä aineellisen lainsäädännön toteutumista kuluttajasuojan osalta että oikeusjärjestelmän toimivuutta. Laki toimisi myös ennaltaehkäisevästi. Ryhmäkanne tukisi tulevan kuluttajariitalautakunnan ratkaisutoimintaa. Ryhmäkannemenettely mahdollistaisi, että kuluttajariitalautakunnassa ryhmävalituksena käsitellyt vaatimukset olisi kerralla mahdollista viedä tuomioistuimen ratkaistaviksi tilanteessa, jossa ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta ei ole noudatettu. Tämä lisäisi kuluttajariitalautakunnan antamien suositusten painoarvoa. Säädösvalmistelun kehittäminen Tavoitteena oli, että lainsäädäntöä käytetään johdonmukaisesti ja tilanteissa, joissa lainsäädäntö toteuttaa asetetut tavoitteet kokonaisuutena arvioiden parhaalla mahdollisella tavalla. Lainsäädännön laadun parantaminen edistää kansalaisten oikeuksien toteutumista ja julkisen hallinnon toimivuutta ja luotettavuutta, estää tarpeettomia kustannuksia ja edistää yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena oli vakiinnuttaa valtioneuvoston säädösvalmistelun yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat, joilla parannetaan säädösvalmistelun suunnitelmallisuutta ja laatua. Laintarkastuksessa tavoitteena oli tarkastuksen kattavuuden ja joutuisuuden nostaminen vähintään vuosikymmenen alun tasolle. Suomessa vuosittain annettavien säädösten määrän ja laajuuden kasvu sekä EU-lähtöisen lainsäädännön ulottuminen yhä useammalle oikeudenalalle ovat lisänneet säädösvalmistelijoiden työmäärää ja aiheuttaneet ongelmia erityisesti lainsäädännön laatuun ja hallittavuuteen. Säädösvalmistelun kehittämiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi on valtioneuvostossa kehitetty yhteisiä periaatteita, menettelytapoja ja rakenteita, jotka johdonmukaistavat lainvalmistelua ja selkeyttävät lainsäädäntöä. Säädösvalmistelun kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä ja kaikkien osapuolten sitoutumista edellyttävää työtä. Oikeusministeriön asettama Paremman sääntelyn toimintaohjelma -hanke luovutti mietintönsä pääministeri Matti Vanhaselle elokuussa Toimintaohjelman ehdotuksia, jotka koskevat säädöspoliittisia periaatteita, menettelytapoja ja rakenteita, valmistellaan sisällytettäväksi hallitusohjelmaan. Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi oikeusministeriön keväällä 2006 asettama työryhmä valmistelee olemassa olevien vaikutusalakohtaisten ohjeiden yhdistämistä sekä opasta tukevaa koulutusta. Syksystä 2005 asti on oikeusministeriön toimesta kokoontunut valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä (SÄKE -työryhmä II), joka on jatkanut työtä hyvien säädösvalmistelukäytäntöjen kehittämiseksi ja tukenut ministeriöiden sisäistä säädösvalmistelun kehittämistyötä. 13

18 EU:n ja sen jäsenmaiden yhteisiä toimia sääntelyn laadun parantamiseksi jatkettiin Suomen puheenjohtajuuskaudella. Tässä työssä oikeusministeriö on toiminut tiiviissä yhteistyössä KTM:n, VM:n ja VNK:n kanssa. Oikeusministeriön tarkastustoimisto tarkasti yhteensä 437 esitys- ja asetusehdotusta, jotka yhteensä käsittivät 810 säädösehdotusta ja pykälää. Tarkastettavien ehdotusten määrä oli selvästi suurempi kuin aikaisempina vuosina. Tästä huolimatta pystyttiin saavuttamaan tavoite, osin jopa ylittämään. Vuoden 2006 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 86 % sekä laeista ja asetuksista yhteensä 67,7 %. Vastaavat tavoiteluvut ovat 80 % ja 70 %. Tarkastus kesti keskimäärin 11 päivää, tavoitteen ollessa 15 päivää. 75,8 % tarkastettavista viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa. Maksuhäiriöt ja velkahallinta Tavoitteena oli hallituksen velkahallintaohjelman mukaisin toimenpitein ja kehittämällä ulosotto- ja konkurssivalvontaviranomaisten toimintaa vähentää velkaongelmia, tehostaa ja nopeuttaa maksukyvyttömyystilanteiden selvittämistä, alentaa perintäkustannuksia sekä tehostaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastaista toimintaa. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä yrittäjien politiikkaohjelmankin piiriin kuuluvilla lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevien henkilöiden lisätulojen hankintaa sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) annettiin eduskunnalle Esitys muodostaa ulosottolain kokonaisuudistuksen neljännen ja viimeisen vaiheen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulosottokaari, jolla korvattaisiin nykyinen ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain osauudistuksiin. Merkittävänä uutuutena toteutettaisiin velkavastuun enimmäiskesto. Saatava vanhentuisi lopullisesti, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Tavoitteena on, että velallisten asema määräajan päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuksia. Ulosoton organisaation kehittäminen: Vuoden 2006 alusta ulosottopiirien määrä väheni 14:llä. Suunnitelmien mukaan maa jakautuu vuoden 2008 alusta nykyisten 51 piirin asemesta 22 piiriin. Uudistusten tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja yhtenäistäminen sekä perinnän painopisteen siirtäminen ulosottoa vältteleviin velallisiin (ns. vaativa perintä). Ulosotto-organisaatio uudistettaisiin kaksiportaiseksi. Ulosoton valtakunnallisena keskusviranomaisena toimisi hallintovirasto, josta säädettäisiin tarkemmin myöhemmin erikseen annettavalla lailla. Luottotietolainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2006 vp) on osa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi soveltamisalaltaan kattava luottotietolaki, jonka tavoitteena on varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuus, turvata yksityisyyden suoja sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella sekä edistää hyvää luottotietotapaa. Yrityksille annettaisiin mahdollisuus tarkistaa luottotietonsa ja saada mahdolliset virheet oikaistuiksi tuomioistuinkäsittelyä halvemmalla ja yksinkertaisemmalla tavalla saattamalla asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisajan lyhentämisellä ja porrastamalla se riippuvaksi 14

19 rekisteröidyn myöhemmästä maksukäyttäytymisestä parannetaan oikeusturvaa sekä kannustetaan maksuvelvoitteiden täyttämiseen. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten perustettiin taloudenhallinnan neuvottelukunta (KTM). Henkilöstön osaamisen kehittäminen: Henkilöstön ammatillisia valmiuksia erityisesti vaativassa perinnässä parannettiin koulutuksella. Kriminaalipolitiikka Keskeisinä tavoitteina olivat rikoksentorjunnan tehostaminen, rikosten uhrien aseman parantaminen, rikosvastuun joutuisa toteuttaminen, syyttäjien kokonaisotteen vahvistaminen rikosvastuun toteuttamisessa, seuraamusjärjestelmän monipuolistaminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Oikeusministeriö edistää kriminaalipolitiikan keskeisenä vaikuttavuustavoitteena olevan rikollisuuden vähentämistavoitteen saavuttamista kehittämällä ja koordinoimalla rikoksentorjuntaa. Oikeusministeriön yhteydessä toimivana rikoksentorjunnan asiantuntija- ja yhteistyöelimenä on Rikoksentorjuntaneuvosto. Valtioneuvosto teki joulukuussa 2006 periaatepäätöksen kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta. Oikeusministeriö osallistui vuoden aikana huomattavalla panoksella vuonna 2005 Järvenpäässä käynnistettyyn väkivallan vähentämistä ja ehkäisyä koskevaan pilottihankkeeseen. Oikeusministeriö myönsi avustuksena 14 paikalliseen rikoksentorjuntahankkeeseen yhteensä euroa. Avustuksia myönnettäessä asetettiin etusijalle väkivaltarikollisuuden vähentämishankkeet. Seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun tehostamiseksi täydennettiin rikoksentorjunnan paikallista yhdyshenkilöverkostoa, minkä lisäksi järjestettiin yhteistyössä Suomen kuntaliiton, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa turvallisuussuunnitteluseminaari. Suomi toimi EU-puheenjohtajuuskaudellaan vuoden 2006 jälkipuoliskolla Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) puheenjohtajamaana. Suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneesti toteutuneen puheenjohtajuuskauden merkittävin tapahtuma oli Hämeenlinnassa marraskuun lopussa järjestetty verkoston viides parhaiden rikoksentorjuntakäytäntöjen konferenssi, jonka teemana oli päihteisiin liittyvän väkivallan, rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden torjunta. Lokakuun alussa toteutettiin vankeinhoidon lainsäädäntö- ja organisaatiouudistus, johon liittyvä säädösvalmistelu ja ohjaus on ollut ministeriön kriminaalipoliittisen osaston laajin hanke. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa Vankeinhoitolaitoksen toiminnan vaikuttavuutta luomalla entistä paremmat edellytykset uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävälle suunnitelmalliselle toiminnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Suomen kuntaliitto antoivat maaliskuussa yhteisen suosituksensa vapautuvien vankien yhteiskuntaan sopeutumisen turvaamiseksi. Suositus oli lajissaan ensimmäinen tämäntyyppinen asiakirja ja merkittävä yhteistyöhalun osoitus. Lisäksi vuoden aikana valmistui vankien ja yhteiskuntaseuraamuksiin tuomittujen perusturvaetuuksia koskeva selvitys. Suositusten pohjalta toteutuneita jatkotoimia ovat mm. Kelan ja työministeriön ohjeet valvotussa koevapaudessa olevien toimeentulotuesta ja työhallinnon palveluista. Normaalisuusperiaatteen toteutumista rikosseuraamukseen tuomittujen kohtelussa konkretisoitiin 15

20 edelleen osana rikosseuraamusalan neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaa. Työryhmän esitykset päihdekuntoutuksen systemaattisesta kytkemisestä yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoon valmistuivat. Vuoden 2006 alussa valmistui sosiaali- ja terveysministeriön asettaman STM:n ja OM:n hallinnonalojen edustajista koostuneen työryhmän mietintö kriminaalipotilaita koskevien rikos- ja mielenterveyslain säännösten yhteensovittamisesta. Työryhmän ehdotuksen mukaan mielenterveyslakia muutettaisiin mm. siten, että kriminaalipotilas voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon tiettyjen muidenkin mielenterveydenhäiriöiden kuin mielisairauden perusteella. Lainmuutoksella varmistettaisiin, ettei rikosoikeudellisten ja mielenterveyslain mukaisten toimenpiteiden väliin jää aukkoja. Lisäksi työryhmän mietintöön sisältyy ehdotus säännökseksi kriminaalipotilaiden velvoitteisesta avohoidosta, johon määräämisestä päättäisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Työryhmän käsityksen mukaan velvoitteista avohoitoa käyttämällä voidaan vähentää uusintarikollisuutta. Erityisesti väkivaltarikoksen uhrin asemaa parantava ja korvauskäytäntöä selkeyttävä rikosvahinkolaki tuli voimaan vuoden alussa. Valtiokonttorille tuli vuonna 2006 yhteensä rikosvahinkokorvaushakemusta. Määrä väheni edellisvuodesta noin 200:lla. Hakemuksista 966 oli sellaisia, joihin sovelletaan uutta lakia. Tehtyjen korvauspäätösten määrä väheni edellisvuodesta lähes 500:lla ja oli Maksettu korvaussumma kasvoi edellisvuodesta 15 %:lla ja oli 10,2 milj. euroa. Korvauksen keskimääräinen suuruus oli euroa eli selvästi suurempi kuin vuonna 2005, jolloin se oli euroa. Huolestuttavana seikkana on pidettävä korvaushakemusten keskimääräisen käsittelyajan pitenemistä aiemmasta noin 7,5 kuukaudesta 9,3 kuukauteen. Oikeusministeriö myönsi rikosuhripäivystyksen järjestämiseen valtionapua euroa eli euroa enemmän kuin vuonna Toiminta rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Vuonna 2006 toteutettiin kansallinen uhritutkimus, jota koskeva raportti julkaistaan vuoden 2007 puolella. Oikeusministeriö osallistui lisäksi huomattavalla panoksella vuonna 2006 valmistuneen naisuhritutkimuksen toteuttamiseen. Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttaminen viivästyi jonkin verran tavoiteaikataulusta. Muutos, jossa nykyiset syyttäjäyksiköt yhdistetään 15 syyttäjänvirastoksi, toteutuu Rikosprosessin tehostamista koskevan rikosketjuhankkeen raportin valmistuminen siirtyi vuoden 2007 puolelle. Muutamat vuonna 2006 toteuttaviksi suunnitellut selvitys- yms. hankkeet eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa. Vanginkuljetustehtäviä koskeva kokonaisselvitys on liitetty tuottavuusohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden valmisteluun. Nuorten rikoksentekijöiden käsittelemiseen liittyvän viranomaisyhteistyön uudistamista koskevat toimenpiteet eivät ole edenneet. Ne sisällytetään vuoden 2007 alussa valmistuvaan kriminaalipoliittiseen toimenpideohjelmaan. Elektronisen valvonnan ja puhelinvalvonnan käyttämistä koskeva selvitystyö on kesken ja jatkuu vuonna Puhelinvalvontaa on kuitenkin käytetty valvotun koevapauden toimeenpanossa suunnitellulla tavalla. Vankeinhoidon laitoskannan kehittämistä koskevan investointiohjelman valmistelu on siirretty vuoden 2007 puolelle mm. sen vuoksi, että voidaan paremmin arvioida aluevankiloiden tulevat paikkatarpeet tavoitteeksi asetettu vankimäärän väheneminen huomioon ottaen. Nykyinen investointiohjelma ulottuu vuoteen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Taulukko, Democracy indexin kymmenen kärki Overall score

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina.

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Lukijalle Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Julkaisuun on koottu: oikeusministeriön johdon vuotta 2004 koskevat yleiset linjaukset luettelo vuonna

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa

Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntalaissa Demokratiapäivä 17.10.2017 Rinnakkaisseminaari 3: Maakunnat ja demokratia Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö 1 Maakuntavaalit Hallitusohjelman

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Oikeudellinen sääntely lisääntyy ja kohdistuu uusille erityisasiantuntemusta vaativille elämänalueille.

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - KSTHKY:N VAMMAISNEUVOSTO 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kuusisto Eeva-Kaisa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Ympäristölainsäädännön kehittyminen; mihin olemme menossa? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 4.5.2017 Vaalikauden TOP 6 säädöshankkeet Yhden luukun palvelujen säädöshanke Ympäristönsuojelulain uudistamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti Kohti Suomi 2030 -strategiaa Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti 15.9.2010 Suomen pirulliset haasteet Valtiontalouden tasapainottaminen ja kestävyys vaatii pidemmän ohjelman Kilpailukyvystä ja osaamisesta huolen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot