TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö, talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2007 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliasiakirjat, tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 30/013/2008 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2008:14 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet, ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2007 (Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2007 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; 2) utfallskalkyl för budgeten; 3) intäkts- och kostnadskalkyl; 4) balansräkning; och 5) noter. Nyckelord Bokslut Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 30/013/2008 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2008:14 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI...69

7 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajarittalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat

8 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Perus- ja ihmisoikeudet Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Tavoitteena oli käynnistää arviointi perustuslain toimivuudesta ja mahdollisesta tarkistamistarpeesta sekä selvittää valtiollisen kansanäänestyksen ja kansanaloitteen kehittämistä. Kertomusvuonna jatkettiin näiden hankkeiden esivalmistelua parlamentaarisen valmisteluelimen asettamiseksi. Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteina olivat oikeusturvan saatavuuden takaaminen, asioiden käsittelyn joutuisuus ja alueellisten käsittelyaikaerojen tasoittaminen. Oikeuslaitoksen toimintaympäristö kehittyi ennalta arvioidun suuntaisesti. Oikeuslaitoksessa tehtiin työtä yhdenvertaisten oikeudensaantimahdollisuuksien toteutumiseksi. Korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden asioiden määrä kasvoi muutaman prosentin vuoteen 2006 verrattuna, mutta pysyi kuitenkin alhaisempana kuin edellisinä vuosina. Hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä väheni. Merkittävin väheneminen tapahtui vakuutusoikeuden asiamäärissä ja Helsingin hallintooikeudessa käsiteltävien autoverovalitusten määrässä, minkä arvioidaan kuitenkin olevan tilapäistä. Vakuutusoikeuteen saapuvien asioiden määrää on vähentänyt asioiden ruuhkautuminen vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneisiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisiin muutoksenhakulautakuntiin. Autoverotukseen liittyvät muutoksenhaut ovat lisääntyneet tullissa voimakkaasti. Käräjäoikeuksiin saapuneiden asioiden kokonaismäärä väheni. Erityisen selvästi väheni kiinteistöasioiden määrä, koska maakaariuudistuksen siirtymäkausi päättyi vuoden 2006 lopussa. Yleiseen velkaantumiskehitykseen liittyen riidattomien velkomusasioiden määrä käräjäoikeuksissa kasvoi 25 prosenttia. Asioiden käsittelyn joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun yleisissä tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat pääsääntöisesti lyhenivät. Sen sijaan hallintooikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat viipyivät keskimäärin edellisvuotta pidempään. Keinoja oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi yleisissä tuomioistuimissa pohdittiin työryhmässä vuoden 2006 aikana. Samaan aikaan toinen työryhmä valmisteli ehdotuksen oikeussuojakeinoista viivästymistä vastaan. Työryhmien ehdotukset olivat lausuntokierroksilla ja ehdotuksissa esiintuodut kehittämisvaihtoehdot ovat jatkovalmistelussa.

9 4 Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa sekä hovioikeuksien väliset että hallinto-oikeuksien väliset käsittelyaikaerot neljään kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,1 5,5 4,6 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 5,4 4,8 3,7 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tämä tavoite toteutui. Vastauksena oikeudellisen neuvontatarpeen lisääntymiseen oikeusaputoimistojen puhelimitse tapahtuva oikeusapuohjauskokeilu vakinaistettiin vuoden 2007 alusta. Oikeusavun hakemismenettelyn, palkkioperusteiden ja palkkioiden määräämismenettelyn uudistamistyö alkoi vuoden 2007 aikana mietintönsä jättäneen työryhmän mietinnön pohjalta. Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan keskeisenä vaikuttavuustavoitteena oli rikollisuuden, erityisesti uusintarikollisuuden vähentäminen. Rangaistusjärjestelmää koskevana tavoitteena oli lisäksi erityisen huomion kiinnittäminen vankiluvun hallintaan, jotta vankimäärästä aiheutuvia kustannuspaineita voidaan vähentää ja kohdentaa käytettävissä olevia resursseja entistä tehokkaammin uusintarikollisuutta vähentävään toimintaan. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, väheni selvästi, toisena peräkkäisenä vuonna. Vankeja oli keskimäärin 3 551, kun vastaava luku vuonna 2006 oli Viime vuosien pääosin myönteinen kehitys rikollisuustilanteessa pysähtyi vuonna Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 7 prosentilla. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset lisääntyivät noin 5,7 prosentilla. Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon noin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 16 prosentilla. Ilmitulleiden raiskausten määrä lisääntyi edellisvuodesta 120:lla ja oli 748. Poliisin tietoon tulleiden tappojen, murhien ja surmien määrä lisääntyi edellisvuodesta 17:llä ja oli 129. Näissä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Tavoitteeksi asetettua enintään sadan henkirikoksen tasoa ei ole pystytty saavuttamaan. Myös huumausainerikosten määrä kääntyi selvään nousuun. Ilmitulleiden huumausainerikosten ja pahoinpitelyrikosten määrää kasvatti poliisin työn kohdentaminen näihin rikoksiin. Rikollisuuden vähentämisessä on perusteltua jatkaa vähittäisiä lisäpanostuksia ennalta ehkäisevään rikoksentorjuntatyöhön. On edelleen tärkeätä vaikuttaa väkivallan torjuntaan ja erityisesti alkoholiehtoiseen väkivaltaan monipuolisin keinoin. Päihdehuollon ja seuraamusjärjestelmän yhteensovittamista on tarkoitus jatkaa, samoin kuin vankeuden kehittämistä entistä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi prosessiksi. Vankilasta vapautuvien uusintarikollisuudesta tehtiin vuoden aikana laaja selvitys, joka valmistuu vuoden 2008 puolella. Alustavat tiedot viittaavat siihen, ettei tilanteessa ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. Vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain edellyttämää rangaistusajan yksilöllistä suunnittelua ei pystytty vielä toteuttamaan kattavasti, mutta tilanne on

10 5 parantunut, kun sijoittajayksiköiden voimavaroja on lisätty. Käytettävissä olevilla voimavaroilla ei vangeille tarkoitettua rikosten uusimisriskin vähentämiseen tähtäävää kuntouttavaa toimintaa ole pystytty sanottavasti laajentamaan. Vuonna 2006 toteutettujen ehdonalaista vapauttamista koskeneiden lainmuutosten lisäksi vankimäärään on pyritty vaikuttamaan lähinnä rajoittamalla sakon muuntorangaistusten käyttöä. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei enää voida muuntaa vankeudeksi. Oikeusministeriössä valmistellun joulukuussa eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja ja uhkasakkoja ei enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä vaihtoehtona laitoksessa täytäntöön pantaville seuraamuksille. Maksuhäiriöpolitiikka Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli osuuspankkikeskuksen arvion mukaan vuonna 2007 jo 103 prosenttia. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Maksuhäiriöpolitiikan vaikuttavuustavoitteina olivat torjuttujen luottotappioiden määrää kuvaavan ulosoton perintätuloksen vakiinnuttaminen, ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen, väärinkäytösten tehokkaampi selvittäminen sekä perintäkustannusten alentaminen. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen vakiinnuttaminen 640 milj. euron tasolle, vaikka vuonna 2007 nostettiin velallisen suojaosuutta ja lisättiin vapaakuukausia. Tulos 694 miljoonaa euroa on 8 prosenttia korkeampi kuin talousarviossa asetettu tavoite. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen: Ulosotossa olleista velallisista 36 prosenttia sai maksetuksi velkansa kokonaan. Vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten määrä väheni edellisistä vuosista. Mahdollisia syitä myönteiseen kehitykseen ovat muun muassa hyvä taloudellinen tilanne ja toiminnan tehostuminen. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaan sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Väärinkäytösten torjumiseksi tehostamissäännöksiä sovellettiin yli 500 tapauksessa. Koko maan ja useimpien ulosottopiirien tavoite toteutui. Perintäkustannusten alentaminen: Pitkäkestoisessa ulosotossa olevilta yksityishenkilöiltä valtiolle perittäviä ulosottomaksuja alennettiin, jotta aikaisempaa suurempi osuus rahamääräisestä kertymästä voitaisiin käyttää velan lyhentämiseen. Kaksi kolmasosaa 50,5 miljoonan euron ulosottomaksutuloista kertyi kotitalouksilta, joilta perittävä summa aleni 4,3 miljoonaa (11,4 prosenttia). Kokonaisuudessaan ulosottomaksutulot vähenivät 3 prosenttia, kun samanaikaisesti perityksi saatu euromäärä nousi yli 6 prosenttia.

11 Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen 6 Tavoitteena oli vakiinnuttaa valtioneuvostossa säädösvalmistelun yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat säädösvalmistelun suunnitelmallisuuden ja laadun parantamiseksi. Säädösvalmistelun kehittämiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi on valtioneuvostossa kertomusvuonna luotu erilaisia säädöspoliittisia ja rakenteellisia järjestelyjä. Kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi koottiin ensimmäinen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma. Suunnitelman toteuttamiseksi ja valtioneuvoston lainvalmistelun ohjauksen vahvistamiseksi perustettiin oikeusministerin johdolla kokoontuva paremman sääntelyn ministerityöryhmä ja paremman sääntelyn neuvottelukunta. Säädösten vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi laadittiin oikeusministeriön johdolla uudet, yhtenäiset ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Oikeusministeriön tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 366 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 563 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2007 julkaistuista laeista 85,4 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 69,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Kansalaisten oikeussuhteet Kansalaisten oikeussuhteisiin vaikuttavat rakenteelliset ja pääasiassa pitkällä aikavälillä näkyvät yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi väestön ikääntyminen, erilaisten perhetyyppien yleistyminen, perhesuhteiden ja elinkeinoelämän kansainvälistyminen, teknologian kehitys sekä taloudellisen kilpailun lisääntyminen. Niin henkilöitä kuin taloudellisia suhteitakin koskevan peruslainsäädännön on oltava luonteeltaan pysyvää, mutta sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja sitä on tarkistettava, jotta se ottaisi huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Henkilö- ja perheoikeuden alalla selvitettiin lapseksiottamista ja aviovarallisuutta koskevan sääntelyn sekä perintöoikeuden muutostarpeita. Uusi edunvalvontavaltuutusta koskeva sääntely hyväksyttiin. Taloudellisten yhteisöjen osalta käynnistettiin yhdistyslain uudistus, jonka tavoitteena on saattaa laki entistä paremmin vastaamaan nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito- ja muutosrakentamista koskevan sääntelyn tarkistamishanketta jatkettiin. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää ikääntyvän rakennuskannan kohentamista ja lisätä sen monikäyttöisyyttä sekä lisätä mahdollisuuksia maankäytön ja asumispalveluiden hankinnan tehostamiseen. Vireillä oli myös sähköistä kiinteistövaihdantaa koskevien säännösten valmistelu, jolla tähdätään kaikkien kiinteistön luovutukseen ja vakuuskäyttöön liittyvien toimien tehostamiseen.

12 1.2 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot, henkilöstömäärät ja toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmisteluosasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % %

13 8 Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu v v v ed. v. MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 396,9 299,8 247,1-18 % 252,0-4,9 * Ylin johto ja yhteiset (** 18,9 21,3 16,4-23 % 17,0-0,6 * Kansainvälinen yksikkö 15,2 18,3 15,5-15 % 15,0 0,5 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 51,2 5 % 51,0 0,2 * Talousyksikkö 71,4 54,2 11,0-80 % 11,0 0,0 * Oikeushallinto-osasto 46,1 47,9 46,4-3 % 47,0-0,6 * Lainvalmisteluosasto 76,5 79,1 74,1-6 % 79,0-4,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 24,3 25,3 27,5 9 % 27,0 0,5 * Tietohallintoyksikkö 95,4 5,0 5,0 0 % 5,0 0,0 **) Sis. kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma Ministeriön toimintamenojen toteutuma oli 4 prosenttia tavoitetasoa alempi. Useimpien osastojen ja yksiköiden menot alittivat tavoitetason. Myös ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon sekä päättyneen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot jäivät asetettuja tavoitteita alhaisemmiksi. Toimintavuonna asetettiin joitakin uusia toimikuntia, joita ei huomioitu komiteoille, neuvottelukunnille ja muille vastaaville toimielimille asetetussa tavoiteluvussa. Tästä syystä kyseisten toimielinten menot ylittivät asetetun tavoitteen. Ministeriön kokonaiskustannukset alenivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteiskuntapolitiikan strategian ja seurannan tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat jonkin verran kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päättymisen vuoksi. EU-tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat, sillä ne olivat tavallista suuremmat vuonna 2006 Suomen EUpuheenjohtajuuskauden takia. Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit ja saamelaiskäräjävaalit ja

14 9 vaalivalmiuden ja vaalitietojärjestelmän ylläpitoon kohdistui edellistä vuotta enemmän kustannuksia. Näistä syistä ministeriön muiden hallintotehtävien kustannukset kasvoivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Ministeriöstä siirrettiin hallinnonalan tietohallinnon palvelut Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukseen vuoden 2005 alussa. Vastaavasti ministeriössä tuotetut hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin Oikeushallinnon palvelukeskukseen. Ministeriökohtaisiin erityistehtäviin kuuluivat vuonna 2007 enää vain ministeriön tuottamat koulutuspalvelut oikeushallinnon virastoille Tuotokset ja laadunhallinta Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto Yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämistä varten asetettiin toimikunta (yhdenvertaisuustoimikunta). Hankkeen tavoitteena on muun ohella uudistaa lainsäädäntöä kattamaan nykyistä selkeämmin kaikki perustuslaissa tarkoitetut syrjintäperusteet. Tarkoitus on myös saattaa eri syrjintätilanteet mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Jatkettiin esivalmistelua parlamentaarisen valvontaelimen asettamiseksi selvittämään perustuslain toimivuutta ja muutostarpeiden arviointia samoin kuin kansanäänestyksen ja kansanaloitteen mahdollista kehittämistä. Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden parantaminen. Oikeusturvan saatavuuden takaamiseksi jatkettiin yleisten tuomioistuinten rakennemuutoksen suunnittelua käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmässä, joka antoi mietintönsä lokakuussa Lausuntokierroksen jälkeen on tarkoitus toteuttaa käräjäoikeuksien rakennemuutosprojekti. Tavoitteena on kehittää käräjäoikeusverkostoa vuoteen 2010 mennessä siten, että luodaan riittävän suuret käräjäoikeusyksiköt näiden tuomioistuinten toimintakyvyn, henkilöstöresurssien ja asiarakenteen optimoimiseksi. Vuoden 2007 aikana käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla neljä käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 54. Hallitusohjelman mukaan käräjäoikeuksissa käsiteltävät kiinteistöjen kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle vuoteen 2010 mennessä. Siirron valmistelu käynnistettiin Maanmittauslaitoksen johdolla Kirsu-projektissa. Projektin loppuraportista saatiin lausunnot vuoden 2007 loppuun mennessä. Maanmittauslaitos käynnisti kirjaamisasioiden siirtoprojektin joulukuussa 2007 ns. Kirsi-projektina. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla olevan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävien siirto hallinto-oikeuksiin ei edennyt, koska siirtoon tarvittavia lisämäärärahoja ei saatu. Oikeusavun puolella aloitettiin pienten yksiköiden toiminnan haavoittuvuuden vähentämiseksi ja hallinnollisten asioiden hoitamisen tehostamiseksi oikeusaputoimistojen verkoston kehittäminen nykyisestä 64 toimistosta noin 40 oikeusaputoimistoon vuoteen 2012 mennessä.

15 10 Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstövoimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Uudistukset oikeudenkäyntimenettelyissä antoivat aiempaa paremmin mahdollisuuksia kohdentaa tuomioistuinten jo olemassa olevia henkilöstövoimavaroja. Vuoden 2006 puolella voimaan tullut rikosoikeudenkäyntimenettelyn uudistus mahdollisti kirjallisen käsittelyn vähäisissä rikosasioissa. Hallinto-oikeuksissa otettiin vuoden 2007 alusta eräissä asiaryhmissä käyttöön yhden ja kahden tuomarin kokoonpanot. Hallitusohjelman mukaista käräjäoikeuksien voimavarojen uudelleenkohdentamisen mahdollistavaa lautamiesjärjestelmän käyttöalan supistamista valmisteltiin työryhmätyönä. Samoin edellisen vuoden aikana valmistellun selvityksen pohjalta valmisteltiin työryhmätyönä hovioikeuksien muutoksenhakulupajärjestelmää. Tämän uudistuksen kautta helpottuisivat myös hovioikeuksien mahdollisuudet kohdentaa voimavaransa paremmin todellista oikeusturvatarvetta vastaaviksi. Hallintolainkäytön kehittämistä varten asetettiin kertomuskaudella toimikunta (hallintolainkäyttötoimikunta), jonka tulee ottaa työssään huomioon hallintolainkäytön soveltamisessa tapahtuneet muutokset sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täsmentyminen kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Toimikunnan alaisuuteen perustettavissa työryhmissä on määrä selvittää myös oikeuskeinoja viranomaisen passiivisuutta vastaan samoin kuin hallintolainkäytön menettelysäännöksiä. Oikaisuvaatimusjärjestelmää oikeusturvakeinona selvittävä toimikunta antoi kertomuskaudella välimietinnön ja jatkoi työskentelyään hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on parantaa hallinnon oikeusturvaa ja tehostaa hallintotuomioistuinten ja muiden hallintolainkäyttöelinten toimintaa. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämisestä laadittiin kertomuskaudella arviomuistio, jonka pohjalta oikeusministeriö asetti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa työryhmän selvittämään julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamistarpeita. Ryhmäkannelaki tuli voimaan lokakuussa 2007 ja se on käytettävissä käräjäoikeuksissa kuluttajasuhteita koskevissa riita-asioissa. Ryhmäkanteen voi saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Lokakuussa 2007 tuli voimaan oikeudenkäynnin avoimuutta sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa lisäävät asianomaisia tuomioistuimia koskevat lait. Lainmuutoksilla uudistettiin oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Kriminaalipolitiikka Vuoden aikana on jatkettu eri tahojen yhteistyönä vuonna 2006 hyväksyttyyn kansalliseen väkivallan vähentämisohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden valmistelua ja toteuttamista. Vuoden 2008 loppuun jatkuvan ohjelman koordinoinnista on vastannut oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto. Oikeusministeriö on tukenut väkivallan vähentämiseen tähtäävien paikallisten hankkeiden käynnistämistä taloudellisilla avustuksilla, minkä lisäksi rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on antanut niihin asiantuntija-apua mm. osallistumalla Järvenpään kaupungissa toteutettavaan laajaan pilottihankkeeseen. Syyskuun alussa tuli voimaan rikoslain muutos, johon sisältyvät uudet rangaistussäännökset tietoverkkoihin kohdistuvista rikoksista. Ihmisoikeusrikoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle. Käynnistettiin kidutuksen nimenomaisesti kieltävän lainsäädännön valmistelu.

16 11 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseen liittyen tulivat maaliskuussa voimaan säännökset tuomittujen sakkojen perinnästä Suomen ja muiden EUvaltioiden välillä. Lisäksi hallitus antoi lakiesityksen, jonka mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovellettaisiin rikoshyödyn menettämistä koskeviin tuomioihin. Suomi allekirjoitti lokakuussa Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka koskee lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja seksuaaliselta väkivallalta. Sen toteuttaminen merkitsee mm. internetin kautta tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen houkuttelun kriminalisoimista. Oikeusministeriö asetti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa toimikunnan selvittämään esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain uudistamista. Oikeusministeriön työryhmän mietintö rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn yhtenäistämisestä valmistui ja oli lausuntokierroksella. Syyttäjälaitoksen uusi organisaatio tuli voimaan , jolloin maan 46 syyttäjäyksikköä yhdistettiin hallinnollisesti 15 syyttäjänvirastoksi. Sakon muuntorangaistuksen käytön rajoittamiseen tähtääviä lainsäädäntötoimia on jatkettu. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi. Hallituksen joulukuussa eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja eikä uhkasakkoja enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, on kääntynyt selvään laskuun. Vankeja oli keskimäärin Vastaava luku vuonna 2006 oli Turun Kakolanmäellä sijainneita laitoksia korvaava uusi Turun vankila aloitti toimintansa syyskuussa. Oikeusministeriön asettama selvitysmies jätti vuoden alussa Vankeinhoitolaitoksen hallintoa koskevan raporttinsa. Oikeusministeriö käynnisti yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on mm. vankien kuntouttavan toiminnan tukeminen, vankiloiden toiminnan ja resurssien käytön tehostaminen sekä rikosseuraamusalan organisaation ja johtamisen kehittäminen. Oikeusministeriö osoittaa Valtiokonttorille varat rikoksen uhreille rikosvahinkolain perusteella maksettaviin korvauksiin rikoksesta aiheutuneista vahingoista ja kärsimyksistä. Valtiokonttorille tuli vuonna 2007 yhteensä rikosvahinkokorvaushakemusta. Määrä väheni edellisvuodesta noin sadalla. Korvauspäätöksiä tehtiin ja korvauksia maksettiin yhteensä euroa eli noin euroa enemmän kuin vuonna Korvauksen keskimääräinen suuruus oli euroa, mikä oli 34 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni vuoden ,3 kuukaudesta 8,6 kuukauteen, mutta 7,5 kuukauden käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu. Oikeusministeriö myönsi rikosuhripäivystyksen järjestämiseen valtionapua euroa eli euroa enemmän kuin vuonna Pääosin toiminta rahoitetaan Rahaautomaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Maksuhäiriöt ja velkahallinta Säädettiin uusi ulosottokaari, jolla kumottiin aiempi ulosottolaki. Ulosottokaareen siirrettiin osittaisuudistuksissa jo uudistetut säännökset ja otettiin säännökset saatavan lopullisesta vanhentumisesta sekä alaikäistä velallista koskevista ilmoituksista holhousviranomaisille. Myös veroulosottoa koskevat säännökset uudistettiin. Muutokset tulivat voimaan

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Helsinki

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot