TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö, talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2007 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliasiakirjat, tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 30/013/2008 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2008:14 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet, ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2007 (Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2007 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; 2) utfallskalkyl för budgeten; 3) intäkts- och kostnadskalkyl; 4) balansräkning; och 5) noter. Nyckelord Bokslut Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 30/013/2008 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2008:14 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI...69

7 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajarittalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat

8 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Perus- ja ihmisoikeudet Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Tavoitteena oli käynnistää arviointi perustuslain toimivuudesta ja mahdollisesta tarkistamistarpeesta sekä selvittää valtiollisen kansanäänestyksen ja kansanaloitteen kehittämistä. Kertomusvuonna jatkettiin näiden hankkeiden esivalmistelua parlamentaarisen valmisteluelimen asettamiseksi. Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteina olivat oikeusturvan saatavuuden takaaminen, asioiden käsittelyn joutuisuus ja alueellisten käsittelyaikaerojen tasoittaminen. Oikeuslaitoksen toimintaympäristö kehittyi ennalta arvioidun suuntaisesti. Oikeuslaitoksessa tehtiin työtä yhdenvertaisten oikeudensaantimahdollisuuksien toteutumiseksi. Korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden asioiden määrä kasvoi muutaman prosentin vuoteen 2006 verrattuna, mutta pysyi kuitenkin alhaisempana kuin edellisinä vuosina. Hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä väheni. Merkittävin väheneminen tapahtui vakuutusoikeuden asiamäärissä ja Helsingin hallintooikeudessa käsiteltävien autoverovalitusten määrässä, minkä arvioidaan kuitenkin olevan tilapäistä. Vakuutusoikeuteen saapuvien asioiden määrää on vähentänyt asioiden ruuhkautuminen vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneisiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisiin muutoksenhakulautakuntiin. Autoverotukseen liittyvät muutoksenhaut ovat lisääntyneet tullissa voimakkaasti. Käräjäoikeuksiin saapuneiden asioiden kokonaismäärä väheni. Erityisen selvästi väheni kiinteistöasioiden määrä, koska maakaariuudistuksen siirtymäkausi päättyi vuoden 2006 lopussa. Yleiseen velkaantumiskehitykseen liittyen riidattomien velkomusasioiden määrä käräjäoikeuksissa kasvoi 25 prosenttia. Asioiden käsittelyn joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun yleisissä tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat pääsääntöisesti lyhenivät. Sen sijaan hallintooikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat viipyivät keskimäärin edellisvuotta pidempään. Keinoja oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi yleisissä tuomioistuimissa pohdittiin työryhmässä vuoden 2006 aikana. Samaan aikaan toinen työryhmä valmisteli ehdotuksen oikeussuojakeinoista viivästymistä vastaan. Työryhmien ehdotukset olivat lausuntokierroksilla ja ehdotuksissa esiintuodut kehittämisvaihtoehdot ovat jatkovalmistelussa.

9 4 Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa sekä hovioikeuksien väliset että hallinto-oikeuksien väliset käsittelyaikaerot neljään kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,1 5,5 4,6 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 5,4 4,8 3,7 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tämä tavoite toteutui. Vastauksena oikeudellisen neuvontatarpeen lisääntymiseen oikeusaputoimistojen puhelimitse tapahtuva oikeusapuohjauskokeilu vakinaistettiin vuoden 2007 alusta. Oikeusavun hakemismenettelyn, palkkioperusteiden ja palkkioiden määräämismenettelyn uudistamistyö alkoi vuoden 2007 aikana mietintönsä jättäneen työryhmän mietinnön pohjalta. Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan keskeisenä vaikuttavuustavoitteena oli rikollisuuden, erityisesti uusintarikollisuuden vähentäminen. Rangaistusjärjestelmää koskevana tavoitteena oli lisäksi erityisen huomion kiinnittäminen vankiluvun hallintaan, jotta vankimäärästä aiheutuvia kustannuspaineita voidaan vähentää ja kohdentaa käytettävissä olevia resursseja entistä tehokkaammin uusintarikollisuutta vähentävään toimintaan. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, väheni selvästi, toisena peräkkäisenä vuonna. Vankeja oli keskimäärin 3 551, kun vastaava luku vuonna 2006 oli Viime vuosien pääosin myönteinen kehitys rikollisuustilanteessa pysähtyi vuonna Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 7 prosentilla. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset lisääntyivät noin 5,7 prosentilla. Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon noin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 16 prosentilla. Ilmitulleiden raiskausten määrä lisääntyi edellisvuodesta 120:lla ja oli 748. Poliisin tietoon tulleiden tappojen, murhien ja surmien määrä lisääntyi edellisvuodesta 17:llä ja oli 129. Näissä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Tavoitteeksi asetettua enintään sadan henkirikoksen tasoa ei ole pystytty saavuttamaan. Myös huumausainerikosten määrä kääntyi selvään nousuun. Ilmitulleiden huumausainerikosten ja pahoinpitelyrikosten määrää kasvatti poliisin työn kohdentaminen näihin rikoksiin. Rikollisuuden vähentämisessä on perusteltua jatkaa vähittäisiä lisäpanostuksia ennalta ehkäisevään rikoksentorjuntatyöhön. On edelleen tärkeätä vaikuttaa väkivallan torjuntaan ja erityisesti alkoholiehtoiseen väkivaltaan monipuolisin keinoin. Päihdehuollon ja seuraamusjärjestelmän yhteensovittamista on tarkoitus jatkaa, samoin kuin vankeuden kehittämistä entistä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi prosessiksi. Vankilasta vapautuvien uusintarikollisuudesta tehtiin vuoden aikana laaja selvitys, joka valmistuu vuoden 2008 puolella. Alustavat tiedot viittaavat siihen, ettei tilanteessa ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. Vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain edellyttämää rangaistusajan yksilöllistä suunnittelua ei pystytty vielä toteuttamaan kattavasti, mutta tilanne on

10 5 parantunut, kun sijoittajayksiköiden voimavaroja on lisätty. Käytettävissä olevilla voimavaroilla ei vangeille tarkoitettua rikosten uusimisriskin vähentämiseen tähtäävää kuntouttavaa toimintaa ole pystytty sanottavasti laajentamaan. Vuonna 2006 toteutettujen ehdonalaista vapauttamista koskeneiden lainmuutosten lisäksi vankimäärään on pyritty vaikuttamaan lähinnä rajoittamalla sakon muuntorangaistusten käyttöä. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei enää voida muuntaa vankeudeksi. Oikeusministeriössä valmistellun joulukuussa eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja ja uhkasakkoja ei enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä vaihtoehtona laitoksessa täytäntöön pantaville seuraamuksille. Maksuhäiriöpolitiikka Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli osuuspankkikeskuksen arvion mukaan vuonna 2007 jo 103 prosenttia. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Maksuhäiriöpolitiikan vaikuttavuustavoitteina olivat torjuttujen luottotappioiden määrää kuvaavan ulosoton perintätuloksen vakiinnuttaminen, ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen, väärinkäytösten tehokkaampi selvittäminen sekä perintäkustannusten alentaminen. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen vakiinnuttaminen 640 milj. euron tasolle, vaikka vuonna 2007 nostettiin velallisen suojaosuutta ja lisättiin vapaakuukausia. Tulos 694 miljoonaa euroa on 8 prosenttia korkeampi kuin talousarviossa asetettu tavoite. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen: Ulosotossa olleista velallisista 36 prosenttia sai maksetuksi velkansa kokonaan. Vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten määrä väheni edellisistä vuosista. Mahdollisia syitä myönteiseen kehitykseen ovat muun muassa hyvä taloudellinen tilanne ja toiminnan tehostuminen. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaan sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Väärinkäytösten torjumiseksi tehostamissäännöksiä sovellettiin yli 500 tapauksessa. Koko maan ja useimpien ulosottopiirien tavoite toteutui. Perintäkustannusten alentaminen: Pitkäkestoisessa ulosotossa olevilta yksityishenkilöiltä valtiolle perittäviä ulosottomaksuja alennettiin, jotta aikaisempaa suurempi osuus rahamääräisestä kertymästä voitaisiin käyttää velan lyhentämiseen. Kaksi kolmasosaa 50,5 miljoonan euron ulosottomaksutuloista kertyi kotitalouksilta, joilta perittävä summa aleni 4,3 miljoonaa (11,4 prosenttia). Kokonaisuudessaan ulosottomaksutulot vähenivät 3 prosenttia, kun samanaikaisesti perityksi saatu euromäärä nousi yli 6 prosenttia.

11 Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen 6 Tavoitteena oli vakiinnuttaa valtioneuvostossa säädösvalmistelun yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat säädösvalmistelun suunnitelmallisuuden ja laadun parantamiseksi. Säädösvalmistelun kehittämiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi on valtioneuvostossa kertomusvuonna luotu erilaisia säädöspoliittisia ja rakenteellisia järjestelyjä. Kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi koottiin ensimmäinen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma. Suunnitelman toteuttamiseksi ja valtioneuvoston lainvalmistelun ohjauksen vahvistamiseksi perustettiin oikeusministerin johdolla kokoontuva paremman sääntelyn ministerityöryhmä ja paremman sääntelyn neuvottelukunta. Säädösten vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi laadittiin oikeusministeriön johdolla uudet, yhtenäiset ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Oikeusministeriön tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 366 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 563 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2007 julkaistuista laeista 85,4 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 69,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Kansalaisten oikeussuhteet Kansalaisten oikeussuhteisiin vaikuttavat rakenteelliset ja pääasiassa pitkällä aikavälillä näkyvät yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi väestön ikääntyminen, erilaisten perhetyyppien yleistyminen, perhesuhteiden ja elinkeinoelämän kansainvälistyminen, teknologian kehitys sekä taloudellisen kilpailun lisääntyminen. Niin henkilöitä kuin taloudellisia suhteitakin koskevan peruslainsäädännön on oltava luonteeltaan pysyvää, mutta sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja sitä on tarkistettava, jotta se ottaisi huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Henkilö- ja perheoikeuden alalla selvitettiin lapseksiottamista ja aviovarallisuutta koskevan sääntelyn sekä perintöoikeuden muutostarpeita. Uusi edunvalvontavaltuutusta koskeva sääntely hyväksyttiin. Taloudellisten yhteisöjen osalta käynnistettiin yhdistyslain uudistus, jonka tavoitteena on saattaa laki entistä paremmin vastaamaan nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito- ja muutosrakentamista koskevan sääntelyn tarkistamishanketta jatkettiin. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää ikääntyvän rakennuskannan kohentamista ja lisätä sen monikäyttöisyyttä sekä lisätä mahdollisuuksia maankäytön ja asumispalveluiden hankinnan tehostamiseen. Vireillä oli myös sähköistä kiinteistövaihdantaa koskevien säännösten valmistelu, jolla tähdätään kaikkien kiinteistön luovutukseen ja vakuuskäyttöön liittyvien toimien tehostamiseen.

12 1.2 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot, henkilöstömäärät ja toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmisteluosasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % %

13 8 Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu v v v ed. v. MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 396,9 299,8 247,1-18 % 252,0-4,9 * Ylin johto ja yhteiset (** 18,9 21,3 16,4-23 % 17,0-0,6 * Kansainvälinen yksikkö 15,2 18,3 15,5-15 % 15,0 0,5 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 51,2 5 % 51,0 0,2 * Talousyksikkö 71,4 54,2 11,0-80 % 11,0 0,0 * Oikeushallinto-osasto 46,1 47,9 46,4-3 % 47,0-0,6 * Lainvalmisteluosasto 76,5 79,1 74,1-6 % 79,0-4,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 24,3 25,3 27,5 9 % 27,0 0,5 * Tietohallintoyksikkö 95,4 5,0 5,0 0 % 5,0 0,0 **) Sis. kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma Ministeriön toimintamenojen toteutuma oli 4 prosenttia tavoitetasoa alempi. Useimpien osastojen ja yksiköiden menot alittivat tavoitetason. Myös ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon sekä päättyneen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot jäivät asetettuja tavoitteita alhaisemmiksi. Toimintavuonna asetettiin joitakin uusia toimikuntia, joita ei huomioitu komiteoille, neuvottelukunnille ja muille vastaaville toimielimille asetetussa tavoiteluvussa. Tästä syystä kyseisten toimielinten menot ylittivät asetetun tavoitteen. Ministeriön kokonaiskustannukset alenivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteiskuntapolitiikan strategian ja seurannan tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat jonkin verran kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päättymisen vuoksi. EU-tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat, sillä ne olivat tavallista suuremmat vuonna 2006 Suomen EUpuheenjohtajuuskauden takia. Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit ja saamelaiskäräjävaalit ja

14 9 vaalivalmiuden ja vaalitietojärjestelmän ylläpitoon kohdistui edellistä vuotta enemmän kustannuksia. Näistä syistä ministeriön muiden hallintotehtävien kustannukset kasvoivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Ministeriöstä siirrettiin hallinnonalan tietohallinnon palvelut Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukseen vuoden 2005 alussa. Vastaavasti ministeriössä tuotetut hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin Oikeushallinnon palvelukeskukseen. Ministeriökohtaisiin erityistehtäviin kuuluivat vuonna 2007 enää vain ministeriön tuottamat koulutuspalvelut oikeushallinnon virastoille Tuotokset ja laadunhallinta Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto Yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämistä varten asetettiin toimikunta (yhdenvertaisuustoimikunta). Hankkeen tavoitteena on muun ohella uudistaa lainsäädäntöä kattamaan nykyistä selkeämmin kaikki perustuslaissa tarkoitetut syrjintäperusteet. Tarkoitus on myös saattaa eri syrjintätilanteet mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Jatkettiin esivalmistelua parlamentaarisen valvontaelimen asettamiseksi selvittämään perustuslain toimivuutta ja muutostarpeiden arviointia samoin kuin kansanäänestyksen ja kansanaloitteen mahdollista kehittämistä. Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden parantaminen. Oikeusturvan saatavuuden takaamiseksi jatkettiin yleisten tuomioistuinten rakennemuutoksen suunnittelua käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmässä, joka antoi mietintönsä lokakuussa Lausuntokierroksen jälkeen on tarkoitus toteuttaa käräjäoikeuksien rakennemuutosprojekti. Tavoitteena on kehittää käräjäoikeusverkostoa vuoteen 2010 mennessä siten, että luodaan riittävän suuret käräjäoikeusyksiköt näiden tuomioistuinten toimintakyvyn, henkilöstöresurssien ja asiarakenteen optimoimiseksi. Vuoden 2007 aikana käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla neljä käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 54. Hallitusohjelman mukaan käräjäoikeuksissa käsiteltävät kiinteistöjen kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle vuoteen 2010 mennessä. Siirron valmistelu käynnistettiin Maanmittauslaitoksen johdolla Kirsu-projektissa. Projektin loppuraportista saatiin lausunnot vuoden 2007 loppuun mennessä. Maanmittauslaitos käynnisti kirjaamisasioiden siirtoprojektin joulukuussa 2007 ns. Kirsi-projektina. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla olevan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävien siirto hallinto-oikeuksiin ei edennyt, koska siirtoon tarvittavia lisämäärärahoja ei saatu. Oikeusavun puolella aloitettiin pienten yksiköiden toiminnan haavoittuvuuden vähentämiseksi ja hallinnollisten asioiden hoitamisen tehostamiseksi oikeusaputoimistojen verkoston kehittäminen nykyisestä 64 toimistosta noin 40 oikeusaputoimistoon vuoteen 2012 mennessä.

15 10 Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstövoimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Uudistukset oikeudenkäyntimenettelyissä antoivat aiempaa paremmin mahdollisuuksia kohdentaa tuomioistuinten jo olemassa olevia henkilöstövoimavaroja. Vuoden 2006 puolella voimaan tullut rikosoikeudenkäyntimenettelyn uudistus mahdollisti kirjallisen käsittelyn vähäisissä rikosasioissa. Hallinto-oikeuksissa otettiin vuoden 2007 alusta eräissä asiaryhmissä käyttöön yhden ja kahden tuomarin kokoonpanot. Hallitusohjelman mukaista käräjäoikeuksien voimavarojen uudelleenkohdentamisen mahdollistavaa lautamiesjärjestelmän käyttöalan supistamista valmisteltiin työryhmätyönä. Samoin edellisen vuoden aikana valmistellun selvityksen pohjalta valmisteltiin työryhmätyönä hovioikeuksien muutoksenhakulupajärjestelmää. Tämän uudistuksen kautta helpottuisivat myös hovioikeuksien mahdollisuudet kohdentaa voimavaransa paremmin todellista oikeusturvatarvetta vastaaviksi. Hallintolainkäytön kehittämistä varten asetettiin kertomuskaudella toimikunta (hallintolainkäyttötoimikunta), jonka tulee ottaa työssään huomioon hallintolainkäytön soveltamisessa tapahtuneet muutokset sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täsmentyminen kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Toimikunnan alaisuuteen perustettavissa työryhmissä on määrä selvittää myös oikeuskeinoja viranomaisen passiivisuutta vastaan samoin kuin hallintolainkäytön menettelysäännöksiä. Oikaisuvaatimusjärjestelmää oikeusturvakeinona selvittävä toimikunta antoi kertomuskaudella välimietinnön ja jatkoi työskentelyään hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on parantaa hallinnon oikeusturvaa ja tehostaa hallintotuomioistuinten ja muiden hallintolainkäyttöelinten toimintaa. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämisestä laadittiin kertomuskaudella arviomuistio, jonka pohjalta oikeusministeriö asetti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa työryhmän selvittämään julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamistarpeita. Ryhmäkannelaki tuli voimaan lokakuussa 2007 ja se on käytettävissä käräjäoikeuksissa kuluttajasuhteita koskevissa riita-asioissa. Ryhmäkanteen voi saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Lokakuussa 2007 tuli voimaan oikeudenkäynnin avoimuutta sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa lisäävät asianomaisia tuomioistuimia koskevat lait. Lainmuutoksilla uudistettiin oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Kriminaalipolitiikka Vuoden aikana on jatkettu eri tahojen yhteistyönä vuonna 2006 hyväksyttyyn kansalliseen väkivallan vähentämisohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden valmistelua ja toteuttamista. Vuoden 2008 loppuun jatkuvan ohjelman koordinoinnista on vastannut oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto. Oikeusministeriö on tukenut väkivallan vähentämiseen tähtäävien paikallisten hankkeiden käynnistämistä taloudellisilla avustuksilla, minkä lisäksi rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on antanut niihin asiantuntija-apua mm. osallistumalla Järvenpään kaupungissa toteutettavaan laajaan pilottihankkeeseen. Syyskuun alussa tuli voimaan rikoslain muutos, johon sisältyvät uudet rangaistussäännökset tietoverkkoihin kohdistuvista rikoksista. Ihmisoikeusrikoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle. Käynnistettiin kidutuksen nimenomaisesti kieltävän lainsäädännön valmistelu.

16 11 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseen liittyen tulivat maaliskuussa voimaan säännökset tuomittujen sakkojen perinnästä Suomen ja muiden EUvaltioiden välillä. Lisäksi hallitus antoi lakiesityksen, jonka mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovellettaisiin rikoshyödyn menettämistä koskeviin tuomioihin. Suomi allekirjoitti lokakuussa Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka koskee lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja seksuaaliselta väkivallalta. Sen toteuttaminen merkitsee mm. internetin kautta tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen houkuttelun kriminalisoimista. Oikeusministeriö asetti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa toimikunnan selvittämään esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain uudistamista. Oikeusministeriön työryhmän mietintö rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn yhtenäistämisestä valmistui ja oli lausuntokierroksella. Syyttäjälaitoksen uusi organisaatio tuli voimaan , jolloin maan 46 syyttäjäyksikköä yhdistettiin hallinnollisesti 15 syyttäjänvirastoksi. Sakon muuntorangaistuksen käytön rajoittamiseen tähtääviä lainsäädäntötoimia on jatkettu. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi. Hallituksen joulukuussa eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja eikä uhkasakkoja enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, on kääntynyt selvään laskuun. Vankeja oli keskimäärin Vastaava luku vuonna 2006 oli Turun Kakolanmäellä sijainneita laitoksia korvaava uusi Turun vankila aloitti toimintansa syyskuussa. Oikeusministeriön asettama selvitysmies jätti vuoden alussa Vankeinhoitolaitoksen hallintoa koskevan raporttinsa. Oikeusministeriö käynnisti yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on mm. vankien kuntouttavan toiminnan tukeminen, vankiloiden toiminnan ja resurssien käytön tehostaminen sekä rikosseuraamusalan organisaation ja johtamisen kehittäminen. Oikeusministeriö osoittaa Valtiokonttorille varat rikoksen uhreille rikosvahinkolain perusteella maksettaviin korvauksiin rikoksesta aiheutuneista vahingoista ja kärsimyksistä. Valtiokonttorille tuli vuonna 2007 yhteensä rikosvahinkokorvaushakemusta. Määrä väheni edellisvuodesta noin sadalla. Korvauspäätöksiä tehtiin ja korvauksia maksettiin yhteensä euroa eli noin euroa enemmän kuin vuonna Korvauksen keskimääräinen suuruus oli euroa, mikä oli 34 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni vuoden ,3 kuukaudesta 8,6 kuukauteen, mutta 7,5 kuukauden käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu. Oikeusministeriö myönsi rikosuhripäivystyksen järjestämiseen valtionapua euroa eli euroa enemmän kuin vuonna Pääosin toiminta rahoitetaan Rahaautomaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Maksuhäiriöt ja velkahallinta Säädettiin uusi ulosottokaari, jolla kumottiin aiempi ulosottolaki. Ulosottokaareen siirrettiin osittaisuudistuksissa jo uudistetut säännökset ja otettiin säännökset saatavan lopullisesta vanhentumisesta sekä alaikäistä velallista koskevista ilmoituksista holhousviranomaisille. Myös veroulosottoa koskevat säännökset uudistettiin. Muutokset tulivat voimaan

17 12 Uusi luottotietolaki tuli voimaan Laissa säädetään luottotietorekisteristä sekä niihin tallennettavista tiedoista ja tietojen säilytysajoista. Lakia sovelletaan sekä yritysten että luonnollisten henkilöiden luottotietojen käsittelyyn. Maksuhäiriöiden säilyttämisajat porrastetaan sen mukaan, onko kyseinen saatava suoritettu ja tuleeko rekisteröidylle uusia maksuhäiriöitä. Rekisteriin voidaan tallentaa myös tiedot maksuhäiriömerkintään johtaneista tekijöistä, kuten takausvastuusta. Uuden lain valvonta- ja täytäntöönpanotehtävät kuuluvat tietosuojavaltuutetulle. Laki ei sisällä säännöksiä niin sanotuista positiivisista luottotietoidoista, joilla tarkoitetaan tietoja veloista, vastuista ja maksukäyttäytymisestä. Vuonna 2007 päivitettiin maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma. Toiminnan yhtenäistämiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi henkilöstön ammatillisia valmiuksia on parannettu mittavalla koulutuksella ja organisaatiouudistuksilla. Kansalaisten oikeussuhteet Edunvalvontavaltuutusta koskeva uusi lainsäädäntö tähtää ikääntyvän väestön itsemääräämisoikeuden turvaamiseen. Edunvalvontavaltuutus on uusi oikeudellinen instrumentti, jolla henkilö voi määrätä itselleen edunvalvojan tulevan toimintakyvyttömyytensä varalle. Aviovarallisuussäännösten ja lapseksiottamislainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita on vuoden 2007 aikana selvitetty sekä ministeriössä että Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksella tehdyillä tutkimuksilla. Lapseksiottamislainsäädännön uudistamishankkeen tarkoituksena on muun muassa mahdollistaa se, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö voi perheen sisäisesti adoptoida kumppaninsa lapsen. Asunto-osakeyhtiölain uudistamishankkeen tavoitteena on selkeyttää vastuunjakoa ja päätöksentekoa kunnossapito- ja muutosrakentamisessa. Hankkeen valmistelua on jatkettu työryhmän mietinnön ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta. Tarkoitus on antaa hallituksen esitys syksyllä Yhdistyslain päätöksentekoa, hallintoa ja tilintarkastusta koskevaa sääntelyä uudistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten parantamiseksi. Asiaa valmisteleva työryhmä asetettiin laajan kuulemiskierroksen jälkeen syksyllä Kuluttajansuojalainsäädännön alalla pikaluottoihin liittyviä kysymyksiä selvittämään asetettiin työryhmä. Työryhmämietinnöt valmistuivat kuluttajansuojalain markkinointisäännösten täydentämisestä ja valmismatkalain uudistamisesta. Euroopan oikeudellinen kehittäminen EU-asioiden yhteensovittamista koskevaa työnjakoa ministeriössä selkeytettiin. EU-toiminnan tehostamiseksi ja laadun takaamiseksi valmisteltiin myös ohjeistusta EU-valmistelijoille, muun muassa eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistyöstä EU-asioiden hoitamisessa. EU:n perustuslakisopimuksen kohtaloa koskevat ratkaisut tulivat ajankohtaisiksi vuonna Eurooppa-neuvoston kesäkuun kokouksessa päätettiin luopua kokonaisuudistuksesta ja toteuttaa perussopimusten uudistaminen muuttamalla nykysopimuksia tarpeellisilta osin. Lissabonin sopimuksella toteutetaan kuitenkin keskeiset perustuslakisopimuksen uudistukset, mm. päätöksenteon tehostaminen oikeus- ja sisäasioissa. Suomi pystyi vaikuttamaan

18 13 sopimusneuvotteluissa myös avoimuuden edistämiseen varmistamalla, että avoimuutta koskevat EU -määräykset soveltuvat kaikkiin unionin toiminnan aloihin. Sen sijaan perusoikeuksien suojan kehittäminen jäi vajaaksi, kun kaksi jäsenvaltiota sai poikkeuksen, jonka nojalla perusoikeuskirjaa ei periaatteessa sovelleta niiden viranomaisten toimintaan. Komissio käynnisti keväällä 2007 julkisen kuulemisen vihreästä kirjasta, joka koskee EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta säätelevän ns. avoimuusasetuksen muuttamista. Suomi painotti kuulemisessa EU:n toiminnan kehittämistä yhä avoimempaan suuntaan ja julkisuutta koskevien poikkeusperusteiden suppeaa tulkintaa. Neuvostossa hyväksyttiin esitys EY-tuomioistuimen toiminnan kehittämiseksi erityisesti oikeus- ja sisäasioiden käsittelyssä luomalla niitä varten erityinen kiireellinen menettely. Monilla oikeus- ja sisäasioiden aloilla on erityisen tärkeää, että kansallinen tuomioistuin saa joutuisasti EYtuomioistuimelta ennakkoratkaisun EY-oikeuden tulkinnasta, jotta asianosaiset eivät joudu tarpeettomasti odottamaan ratkaisua. Yksityisoikeuden alalla hyväksyttiin asetukset sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (ns. Rooma I) ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (ns. Rooma II). Kulutusluottodirektiivistä päästiin yhteisymmärrykseen ja aikaosuuksia (lähinnä ns. lomaosakkeita) koskevan yhteisölainsäädännön uudistaminen aloitettiin neuvostossa ja parlamentissa. Yhtiöoikeuden alalla hyväksyttiin muun muassa direktiivi osakkaiden oikeuksista. EU:ssa saavutettiin vuoden aikana yhteisymmärrys rikosrekisteritietoja koskevasta puitepäätöksestä sekä ehdollisten rangaistusten ja vaihtoehtoisten seuraamusten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta puitepäätöksestä. Myös vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen sisällöstä päästiin yhteisymmärrykseen. Siviilioikeudellisessa yhteistyössä saavutettiin niin ikään yhteinen näkemys asiakirjojen tiedoksiantoa koskevasta asetuksesta sekä sovitteludirektiivistä. Säädösvalmistelun kehittäminen Säädösvalmistelun kehittämisen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa säädösympäristöä ja lakien selkeyttä sekä edistää kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Tässä tarkoituksessa hyväksyttiin joulukuussa 2007 osana hallituksen strategiaasiakirjaa lainsäädäntösuunnitelma hallituskauden merkittävimmistä säädöspoliittisista tavoitteista ja hankkeista. Lainsäädäntösuunnitelman toimeenpanoa ja lainvalmistelun kehittämisen ohjausta varten asetettiin oikeusministerin johdolla kokoontuva paremman sääntelyn ministerityöryhmä. Hallinnon ja sidosryhmien yhteistyön parantamiseksi lainvalmistelun kehittämisessä, asetettiin elinkeino-, työmarkkina-, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuva paremman sääntelyn neuvottelukunta. Kertomuskaudella jatkoi toimintaansa valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämisryhmä (SÄKE II-työryhmä). Työryhmä on ministeriöiden yhteistyönä tukenut ja edistänyt yhteisiä toimintaperiaatteita valtioneuvoston säädösvalmistelun suunnittelusta, johtamisesta ja laadunvalvonnasta. Marraskuussa 2007 annettiin uudet, yhtenäiset ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Ohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Oikeusministeriön tarkastustoimisto seuraa vaikutusarviointiohjeiden noudattamista.

19 14 Osana säädösvalmistelun kehittämistyötä laadittiin kertomusvuonna oikeusministeriön verkkosivuille paremman sääntelyn sivusto, jossa on tietoa säädösvalmistelun kehittämisestä ja säädösvalmistelussa käytettävistä ohjeista ja oppaista. Sivuston tarkoituksena on koota ja välittää säädösvalmistelussa hyödyllistä tietoa säädösvalmistelijoille, sidosryhmille, asiantuntijoille, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Laintarkastuksessa tavoitteena oli tarkastuksen kattavuuden ja joutuisuuden ylläpitäminen vähintään edellisten vuosien tasolla. Oikeusministeriön tarkastustoimisto tarkasti yhteensä 366 esitys- ja asetusehdotusta, jotka yhteensä käsittivät 563 säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2007 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 85,4 % sekä laeista ja asetuksista yhteensä 69,7 %. Vastaavat tavoiteluvut olivat 80 % ja 70 %. Säädösehdotuksista 76,5 % viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa, ja tarkastuksen keskimääräinen kesto oli 11 päivää. Tavoitteena oli enintään 10 työpäivän eli päivän keskimääräinen kesto. Kielilainsäädäntö Oikeusministeriö jatkoi kielilainsäädännön seurantaa muun muassa selvittämällä ministeriöiden virkamiesjohdon näkemyksiä lainsäädännön soveltamisesta sekä kehittämällä muita seurantavälineitä ja osallistumalla järjestöjen seurantahankkeisiin. Ulosotto- ja syyttäjäpiirien uudistuksessa kielellisten oikeuksien turvaamiseen pyrittiin säätämällä mm. eräisiin virkoihin erityinen ruotsin kielen kelpoisuusvaatimus. Valtioneuvosto asetti joulukuussa 2007 uuden kieliasiain neuvottelukunnan vuosille avustamaan oikeusministeriötä kielilainsäädännön seurantatehtävässä. Tietohallinto Tietohallintostrategia valmisteltiin vuosille Strategiatyössä otettiin erityisesti huomioon valtionhallinnon yhteiset palvelut ja oikeusministeriön strategian määrittelemät kehittämistehtävät. Työn edetessä laadittiin nykyisten järjestelmien riskikartoitus ja suunniteltiin kehittämisohjelma. Tietohallinnon kehittämisessä tiivistettiin erityisesti tietohallinnon ja toiminnasta vastaavien yhteistyötä. Uusi yhteistyömalli valmistui loppuvuodesta. Tietohallinto vaikutti aktiivisesti valtion it-strategian toteutumiseen osallistumalla valtion yhteisiin kärkihankkeisiin (mm. yhteentoimivuuden ja tietoturvan hankkeet) ja valtion it-koordinointiryhmän toimintaan. Tietohallintoyksikkö osallistui oikeusministeriön sähköisen asioinnin hankkeiden määrittelyyn. Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri valmistui alkuvuodesta Sisäinen tarkastus Tarkastuksen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Suunnitelluista 14 arvioinnista valmistui seitsemän. Lisäksi tehtiin yksi erilliseen toimeksiantoon perustuva arviointi. Tehtävät osoittautuivat ennakoitua työläämmiksi. Arviointien perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista huomattava osa kohdistui johtamis- ja ohjausmenettelyjen kehittämiseen. Monet havainnot ja toimenpideehdotukset ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin, mutta arviointien vaikutukset näkyvät kuitenkin sisäisen valvonnan parantumisena vasta viiveellä. Arviointien tuloksia on hyödynnetty sisäisen valvonnan arviointimenettelyissä sekä arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelussa.

20 15 Sisäisen tarkastuksen yksikön työprosessien laadun ja sujuvuuden kehittämisessä edistyttiin tulostavoitteiden mukaisesti. Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ovat arvioitavissa vuoden 2008 toiminnan perusteella Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön määrä väheni merkittävästi (- 52 htv), mikä johtui mm. talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön siirtymisestä Oikeushallinnon palvelukeskukseen, EU puheenjohtajakauden päättymisestä ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päättymisestä. Oikeusministeriö laati hallinnonalalle henkilöstöstrategian vuosille Painopistealueita ovat johtaminen ja yhteistyö, työn sisältö ja muutoksenhallinta. Henkilöstöstrategiaa toteutetaan mm. tulosohjauksella. Henkilöstövoimavaratiedot on esitetty liitteessä H.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen 3.6.2010 1 Tutkimus- ja arviointitoiminnan taustaa Vuonna 2005 asetettiin hanke oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:5 Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Juankosken pitäjäraati 9 15.8.2017 14 Asianro 5348/02.05.01.00/2017 Juankosken Ruukki ry:n yhdistymisavustuksen käytöstä tehdyn esityksen käsitteleminen Päätöshistoria

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat VM/Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot