TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö, talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2007 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: 1) toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; 2) talousarvion toteutumalaskelman; 3) tuotto- ja kululaskelman; 4) taseen; ja 5) liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tiliasiakirjat, tilinpäätös Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 30/013/2008 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2008:14 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet, ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2007 (Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007) Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2007 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets 1) veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; 2) utfallskalkyl för budgeten; 3) intäkts- och kostnadskalkyl; 4) balansräkning; och 5) noter. Nyckelord Bokslut Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 30/013/2008 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2008:14 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

6 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUINLAITOS Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Konkurssiasiamiehen toimisto SYYTTÄJÄLAITOS Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI...69

7 Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen LIITE C Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilöstö, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat LIITE D Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat LIITE E Kuluttajarittalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset LIITE F Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen LIITE G Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset LIITE H Virastojen henkilöstövoimavarat

8 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Perus- ja ihmisoikeudet Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Tavoitteena oli käynnistää arviointi perustuslain toimivuudesta ja mahdollisesta tarkistamistarpeesta sekä selvittää valtiollisen kansanäänestyksen ja kansanaloitteen kehittämistä. Kertomusvuonna jatkettiin näiden hankkeiden esivalmistelua parlamentaarisen valmisteluelimen asettamiseksi. Oikeusturva Oikeusturvan vaikuttavuustavoitteina olivat oikeusturvan saatavuuden takaaminen, asioiden käsittelyn joutuisuus ja alueellisten käsittelyaikaerojen tasoittaminen. Oikeuslaitoksen toimintaympäristö kehittyi ennalta arvioidun suuntaisesti. Oikeuslaitoksessa tehtiin työtä yhdenvertaisten oikeudensaantimahdollisuuksien toteutumiseksi. Korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden asioiden määrä kasvoi muutaman prosentin vuoteen 2006 verrattuna, mutta pysyi kuitenkin alhaisempana kuin edellisinä vuosina. Hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä väheni. Merkittävin väheneminen tapahtui vakuutusoikeuden asiamäärissä ja Helsingin hallintooikeudessa käsiteltävien autoverovalitusten määrässä, minkä arvioidaan kuitenkin olevan tilapäistä. Vakuutusoikeuteen saapuvien asioiden määrää on vähentänyt asioiden ruuhkautuminen vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneisiin sosiaali- ja terveysministeriön alaisiin muutoksenhakulautakuntiin. Autoverotukseen liittyvät muutoksenhaut ovat lisääntyneet tullissa voimakkaasti. Käräjäoikeuksiin saapuneiden asioiden kokonaismäärä väheni. Erityisen selvästi väheni kiinteistöasioiden määrä, koska maakaariuudistuksen siirtymäkausi päättyi vuoden 2006 lopussa. Yleiseen velkaantumiskehitykseen liittyen riidattomien velkomusasioiden määrä käräjäoikeuksissa kasvoi 25 prosenttia. Asioiden käsittelyn joutuisuuden osalta tapahtui suotuisaa kehitystä, kun yleisissä tuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat pääsääntöisesti lyhenivät. Sen sijaan hallintooikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa asiat viipyivät keskimäärin edellisvuotta pidempään. Keinoja oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi yleisissä tuomioistuimissa pohdittiin työryhmässä vuoden 2006 aikana. Samaan aikaan toinen työryhmä valmisteli ehdotuksen oikeussuojakeinoista viivästymistä vastaan. Työryhmien ehdotukset olivat lausuntokierroksilla ja ehdotuksissa esiintuodut kehittämisvaihtoehdot ovat jatkovalmistelussa.

9 4 Alueellisen tasapuolisuuden lisäämiseksi tavoitteena oli supistaa sekä hovioikeuksien väliset että hallinto-oikeuksien väliset käsittelyaikaerot neljään kuukauteen. Erot supistuivat, mutta eivät hovioikeuksissa aivan tavoitteeksi asetetulla tavalla Hovioikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 6,1 5,5 4,6 Hallinto-oikeuksien käsittelyaikaero, kk (max-min) 5,4 4,8 3,7 Käräjäoikeuksissa tavoitteeksi oli asetettu, ettei minkään käräjäoikeuden rikosasioiden käsittelyaika ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Tämä tavoite toteutui. Vastauksena oikeudellisen neuvontatarpeen lisääntymiseen oikeusaputoimistojen puhelimitse tapahtuva oikeusapuohjauskokeilu vakinaistettiin vuoden 2007 alusta. Oikeusavun hakemismenettelyn, palkkioperusteiden ja palkkioiden määräämismenettelyn uudistamistyö alkoi vuoden 2007 aikana mietintönsä jättäneen työryhmän mietinnön pohjalta. Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan keskeisenä vaikuttavuustavoitteena oli rikollisuuden, erityisesti uusintarikollisuuden vähentäminen. Rangaistusjärjestelmää koskevana tavoitteena oli lisäksi erityisen huomion kiinnittäminen vankiluvun hallintaan, jotta vankimäärästä aiheutuvia kustannuspaineita voidaan vähentää ja kohdentaa käytettävissä olevia resursseja entistä tehokkaammin uusintarikollisuutta vähentävään toimintaan. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, väheni selvästi, toisena peräkkäisenä vuonna. Vankeja oli keskimäärin 3 551, kun vastaava luku vuonna 2006 oli Viime vuosien pääosin myönteinen kehitys rikollisuustilanteessa pysähtyi vuonna Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 7 prosentilla. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset lisääntyivät noin 5,7 prosentilla. Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon noin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 16 prosentilla. Ilmitulleiden raiskausten määrä lisääntyi edellisvuodesta 120:lla ja oli 748. Poliisin tietoon tulleiden tappojen, murhien ja surmien määrä lisääntyi edellisvuodesta 17:llä ja oli 129. Näissä vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Tavoitteeksi asetettua enintään sadan henkirikoksen tasoa ei ole pystytty saavuttamaan. Myös huumausainerikosten määrä kääntyi selvään nousuun. Ilmitulleiden huumausainerikosten ja pahoinpitelyrikosten määrää kasvatti poliisin työn kohdentaminen näihin rikoksiin. Rikollisuuden vähentämisessä on perusteltua jatkaa vähittäisiä lisäpanostuksia ennalta ehkäisevään rikoksentorjuntatyöhön. On edelleen tärkeätä vaikuttaa väkivallan torjuntaan ja erityisesti alkoholiehtoiseen väkivaltaan monipuolisin keinoin. Päihdehuollon ja seuraamusjärjestelmän yhteensovittamista on tarkoitus jatkaa, samoin kuin vankeuden kehittämistä entistä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi prosessiksi. Vankilasta vapautuvien uusintarikollisuudesta tehtiin vuoden aikana laaja selvitys, joka valmistuu vuoden 2008 puolella. Alustavat tiedot viittaavat siihen, ettei tilanteessa ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. Vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain edellyttämää rangaistusajan yksilöllistä suunnittelua ei pystytty vielä toteuttamaan kattavasti, mutta tilanne on

10 5 parantunut, kun sijoittajayksiköiden voimavaroja on lisätty. Käytettävissä olevilla voimavaroilla ei vangeille tarkoitettua rikosten uusimisriskin vähentämiseen tähtäävää kuntouttavaa toimintaa ole pystytty sanottavasti laajentamaan. Vuonna 2006 toteutettujen ehdonalaista vapauttamista koskeneiden lainmuutosten lisäksi vankimäärään on pyritty vaikuttamaan lähinnä rajoittamalla sakon muuntorangaistusten käyttöä. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei enää voida muuntaa vankeudeksi. Oikeusministeriössä valmistellun joulukuussa eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja ja uhkasakkoja ei enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä vaihtoehtona laitoksessa täytäntöön pantaville seuraamuksille. Maksuhäiriöpolitiikka Yleinen taloustilanne on ollut viime vuosina myönteinen. Kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Velkaantumisaste suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli osuuspankkikeskuksen arvion mukaan vuonna 2007 jo 103 prosenttia. Velkaantuminen yhdessä korkokannan nousun kanssa voi muodostaa riskin, jos kuluttajan olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia. Maksuhäiriöpolitiikan vaikuttavuustavoitteina olivat torjuttujen luottotappioiden määrää kuvaavan ulosoton perintätuloksen vakiinnuttaminen, ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen, väärinkäytösten tehokkaampi selvittäminen sekä perintäkustannusten alentaminen. Luottotappioiden torjunta: Tavoitteena oli perintätuloksen vakiinnuttaminen 640 milj. euron tasolle, vaikka vuonna 2007 nostettiin velallisen suojaosuutta ja lisättiin vapaakuukausia. Tulos 694 miljoonaa euroa on 8 prosenttia korkeampi kuin talousarviossa asetettu tavoite. Hyvä tulos selittynee pitkään jatkuneella hyvällä taloudellisella tilanteella ja toiminnan tehostumisella. Ulosottovelallisten selviytymisen edistäminen: Ulosotossa olleista velallisista 36 prosenttia sai maksetuksi velkansa kokonaan. Vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten määrä väheni edellisistä vuosista. Mahdollisia syitä myönteiseen kehitykseen ovat muun muassa hyvä taloudellinen tilanne ja toiminnan tehostuminen. Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan vuoden 2007 alusta ja yrityssaneerauslain muutos maaliskuun 2007 alusta. Näillä lain muutoksilla pyritään kannustamaan velkajärjestelyssä olevia henkilöitä lisätulojen hankintaan sekä tehostamaan oikeiden yritysten ohjautumista yrityssaneeraukseen. Väärinkäytösten torjumiseksi tehostamissäännöksiä sovellettiin yli 500 tapauksessa. Koko maan ja useimpien ulosottopiirien tavoite toteutui. Perintäkustannusten alentaminen: Pitkäkestoisessa ulosotossa olevilta yksityishenkilöiltä valtiolle perittäviä ulosottomaksuja alennettiin, jotta aikaisempaa suurempi osuus rahamääräisestä kertymästä voitaisiin käyttää velan lyhentämiseen. Kaksi kolmasosaa 50,5 miljoonan euron ulosottomaksutuloista kertyi kotitalouksilta, joilta perittävä summa aleni 4,3 miljoonaa (11,4 prosenttia). Kokonaisuudessaan ulosottomaksutulot vähenivät 3 prosenttia, kun samanaikaisesti perityksi saatu euromäärä nousi yli 6 prosenttia.

11 Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen 6 Tavoitteena oli vakiinnuttaa valtioneuvostossa säädösvalmistelun yhteiset toimintaperiaatteet ja työskentelytavat säädösvalmistelun suunnitelmallisuuden ja laadun parantamiseksi. Säädösvalmistelun kehittämiseksi ja lainsäädännön laadun parantamiseksi on valtioneuvostossa kertomusvuonna luotu erilaisia säädöspoliittisia ja rakenteellisia järjestelyjä. Kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi koottiin ensimmäinen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma. Suunnitelman toteuttamiseksi ja valtioneuvoston lainvalmistelun ohjauksen vahvistamiseksi perustettiin oikeusministerin johdolla kokoontuva paremman sääntelyn ministerityöryhmä ja paremman sääntelyn neuvottelukunta. Säädösten vaikutusten arvioinnin laadun parantamiseksi laadittiin oikeusministeriön johdolla uudet, yhtenäiset ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Oikeusministeriön tarkastustoimistossa tarkastettiin yhteensä 366 esitys- ja asetusehdotusta. Ne käsittivät 563 säädösehdotusta ja pykälää. Tämä merkitsee, että säädöskokoelmassa vuonna 2007 julkaistuista laeista 85,4 % sekä laeista ja asetuksista tarkastettiin 69,7 %. Laintarkastus kesti keskimäärin 11 päivää. Kansalaisten oikeussuhteet Kansalaisten oikeussuhteisiin vaikuttavat rakenteelliset ja pääasiassa pitkällä aikavälillä näkyvät yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi väestön ikääntyminen, erilaisten perhetyyppien yleistyminen, perhesuhteiden ja elinkeinoelämän kansainvälistyminen, teknologian kehitys sekä taloudellisen kilpailun lisääntyminen. Niin henkilöitä kuin taloudellisia suhteitakin koskevan peruslainsäädännön on oltava luonteeltaan pysyvää, mutta sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja sitä on tarkistettava, jotta se ottaisi huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Henkilö- ja perheoikeuden alalla selvitettiin lapseksiottamista ja aviovarallisuutta koskevan sääntelyn sekä perintöoikeuden muutostarpeita. Uusi edunvalvontavaltuutusta koskeva sääntely hyväksyttiin. Taloudellisten yhteisöjen osalta käynnistettiin yhdistyslain uudistus, jonka tavoitteena on saattaa laki entistä paremmin vastaamaan nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito- ja muutosrakentamista koskevan sääntelyn tarkistamishanketta jatkettiin. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää ikääntyvän rakennuskannan kohentamista ja lisätä sen monikäyttöisyyttä sekä lisätä mahdollisuuksia maankäytön ja asumispalveluiden hankinnan tehostamiseen. Vireillä oli myös sähköistä kiinteistövaihdantaa koskevien säännösten valmistelu, jolla tähdätään kaikkien kiinteistön luovutukseen ja vakuuskäyttöön liittyvien toimien tehostamiseen.

12 1.2 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteiden toteutumista on kuvattu johdon katsauksessa Toiminnallinen tehokkuus Oikeusministeriön tehtäväalueittaiset toimintamenot, henkilöstömäärät ja toimintoketjuittaiset kustannukset olivat seuraavat. Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) % % * Ylin johto ja yhteiset % % * Kansainvälinen yksikkö % % * Hallintoyksikkö % % * Talousyksikkö % % * Oikeushallinto-osasto % % * Lainvalmisteluosasto % % * Kriminaalipoliittinen osasto % % * Ministeriön tietohallinto % % * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot % % * Komiteat, neuvottelukunnat, ym % % * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma % %

13 8 Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu v v v ed. v. MINISTERIÖN KUSTANNUKSET (eur) toimintoketjuittain % Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta % Säädösvalmistelu % EU- ja kansainvälinen yhteistyö % Hallinnonalan ohjaus % Ministeriön muut (strategiset) hallintotehtävät % Ministeriökohtaiset erityistehtävät (** % Ministeriön tukitoiminnot % Poissaolo (palkallinen) % **) Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto sekä hallinnonalan koulutuspalvelut Toteutuma Toteuma Toteuma Vertailu Tavoite Vertailu v v v ed. v tavoit. MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 396,9 299,8 247,1-18 % 252,0-4,9 * Ylin johto ja yhteiset (** 18,9 21,3 16,4-23 % 17,0-0,6 * Kansainvälinen yksikkö 15,2 18,3 15,5-15 % 15,0 0,5 * Hallintoyksikkö 48,9 48,7 51,2 5 % 51,0 0,2 * Talousyksikkö 71,4 54,2 11,0-80 % 11,0 0,0 * Oikeushallinto-osasto 46,1 47,9 46,4-3 % 47,0-0,6 * Lainvalmisteluosasto 76,5 79,1 74,1-6 % 79,0-4,9 * Kriminaalipoliittinen osasto 24,3 25,3 27,5 9 % 27,0 0,5 * Tietohallintoyksikkö 95,4 5,0 5,0 0 % 5,0 0,0 **) Sis. kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma Ministeriön toimintamenojen toteutuma oli 4 prosenttia tavoitetasoa alempi. Useimpien osastojen ja yksiköiden menot alittivat tavoitetason. Myös ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon sekä päättyneen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman menot jäivät asetettuja tavoitteita alhaisemmiksi. Toimintavuonna asetettiin joitakin uusia toimikuntia, joita ei huomioitu komiteoille, neuvottelukunnille ja muille vastaaville toimielimille asetetussa tavoiteluvussa. Tästä syystä kyseisten toimielinten menot ylittivät asetetun tavoitteen. Ministeriön kokonaiskustannukset alenivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteiskuntapolitiikan strategian ja seurannan tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat jonkin verran kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päättymisen vuoksi. EU-tehtäviin kohdistuneet kustannukset alenivat, sillä ne olivat tavallista suuremmat vuonna 2006 Suomen EUpuheenjohtajuuskauden takia. Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit ja saamelaiskäräjävaalit ja

14 9 vaalivalmiuden ja vaalitietojärjestelmän ylläpitoon kohdistui edellistä vuotta enemmän kustannuksia. Näistä syistä ministeriön muiden hallintotehtävien kustannukset kasvoivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Ministeriöstä siirrettiin hallinnonalan tietohallinnon palvelut Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukseen vuoden 2005 alussa. Vastaavasti ministeriössä tuotetut hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin Oikeushallinnon palvelukeskukseen. Ministeriökohtaisiin erityistehtäviin kuuluivat vuonna 2007 enää vain ministeriön tuottamat koulutuspalvelut oikeushallinnon virastoille Tuotokset ja laadunhallinta Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto Yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämistä varten asetettiin toimikunta (yhdenvertaisuustoimikunta). Hankkeen tavoitteena on muun ohella uudistaa lainsäädäntöä kattamaan nykyistä selkeämmin kaikki perustuslaissa tarkoitetut syrjintäperusteet. Tarkoitus on myös saattaa eri syrjintätilanteet mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Jatkettiin esivalmistelua parlamentaarisen valvontaelimen asettamiseksi selvittämään perustuslain toimivuutta ja muutostarpeiden arviointia samoin kuin kansanäänestyksen ja kansanaloitteen mahdollista kehittämistä. Oikeusministeriö osallistui Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikasta vuonna 2009 eduskunnalle annettavaksi suunnitellun valtioneuvoston selonteon valmisteluun. Selonteossa on tarkoitus arvioida kattavasti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Oikeusturva Keskeisenä tavoitteena oli oikeusturvan saatavuuden parantaminen. Oikeusturvan saatavuuden takaamiseksi jatkettiin yleisten tuomioistuinten rakennemuutoksen suunnittelua käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmässä, joka antoi mietintönsä lokakuussa Lausuntokierroksen jälkeen on tarkoitus toteuttaa käräjäoikeuksien rakennemuutosprojekti. Tavoitteena on kehittää käräjäoikeusverkostoa vuoteen 2010 mennessä siten, että luodaan riittävän suuret käräjäoikeusyksiköt näiden tuomioistuinten toimintakyvyn, henkilöstöresurssien ja asiarakenteen optimoimiseksi. Vuoden 2007 aikana käräjäoikeusverkostoa kehitettiin lakkauttamalla neljä käräjäoikeutta, jolloin käräjäoikeuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 54. Hallitusohjelman mukaan käräjäoikeuksissa käsiteltävät kiinteistöjen kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle vuoteen 2010 mennessä. Siirron valmistelu käynnistettiin Maanmittauslaitoksen johdolla Kirsu-projektissa. Projektin loppuraportista saatiin lausunnot vuoden 2007 loppuun mennessä. Maanmittauslaitos käynnisti kirjaamisasioiden siirtoprojektin joulukuussa 2007 ns. Kirsi-projektina. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla olevan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävien siirto hallinto-oikeuksiin ei edennyt, koska siirtoon tarvittavia lisämäärärahoja ei saatu. Oikeusavun puolella aloitettiin pienten yksiköiden toiminnan haavoittuvuuden vähentämiseksi ja hallinnollisten asioiden hoitamisen tehostamiseksi oikeusaputoimistojen verkoston kehittäminen nykyisestä 64 toimistosta noin 40 oikeusaputoimistoon vuoteen 2012 mennessä.

15 10 Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstövoimavaroja kohdennettiin ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin. Uudistukset oikeudenkäyntimenettelyissä antoivat aiempaa paremmin mahdollisuuksia kohdentaa tuomioistuinten jo olemassa olevia henkilöstövoimavaroja. Vuoden 2006 puolella voimaan tullut rikosoikeudenkäyntimenettelyn uudistus mahdollisti kirjallisen käsittelyn vähäisissä rikosasioissa. Hallinto-oikeuksissa otettiin vuoden 2007 alusta eräissä asiaryhmissä käyttöön yhden ja kahden tuomarin kokoonpanot. Hallitusohjelman mukaista käräjäoikeuksien voimavarojen uudelleenkohdentamisen mahdollistavaa lautamiesjärjestelmän käyttöalan supistamista valmisteltiin työryhmätyönä. Samoin edellisen vuoden aikana valmistellun selvityksen pohjalta valmisteltiin työryhmätyönä hovioikeuksien muutoksenhakulupajärjestelmää. Tämän uudistuksen kautta helpottuisivat myös hovioikeuksien mahdollisuudet kohdentaa voimavaransa paremmin todellista oikeusturvatarvetta vastaaviksi. Hallintolainkäytön kehittämistä varten asetettiin kertomuskaudella toimikunta (hallintolainkäyttötoimikunta), jonka tulee ottaa työssään huomioon hallintolainkäytön soveltamisessa tapahtuneet muutokset sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytysten täsmentyminen kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Toimikunnan alaisuuteen perustettavissa työryhmissä on määrä selvittää myös oikeuskeinoja viranomaisen passiivisuutta vastaan samoin kuin hallintolainkäytön menettelysäännöksiä. Oikaisuvaatimusjärjestelmää oikeusturvakeinona selvittävä toimikunta antoi kertomuskaudella välimietinnön ja jatkoi työskentelyään hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on parantaa hallinnon oikeusturvaa ja tehostaa hallintotuomioistuinten ja muiden hallintolainkäyttöelinten toimintaa. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämisestä laadittiin kertomuskaudella arviomuistio, jonka pohjalta oikeusministeriö asetti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa työryhmän selvittämään julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamistarpeita. Ryhmäkannelaki tuli voimaan lokakuussa 2007 ja se on käytettävissä käräjäoikeuksissa kuluttajasuhteita koskevissa riita-asioissa. Ryhmäkanteen voi saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Lokakuussa 2007 tuli voimaan oikeudenkäynnin avoimuutta sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa lisäävät asianomaisia tuomioistuimia koskevat lait. Lainmuutoksilla uudistettiin oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Kriminaalipolitiikka Vuoden aikana on jatkettu eri tahojen yhteistyönä vuonna 2006 hyväksyttyyn kansalliseen väkivallan vähentämisohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden valmistelua ja toteuttamista. Vuoden 2008 loppuun jatkuvan ohjelman koordinoinnista on vastannut oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto. Oikeusministeriö on tukenut väkivallan vähentämiseen tähtäävien paikallisten hankkeiden käynnistämistä taloudellisilla avustuksilla, minkä lisäksi rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on antanut niihin asiantuntija-apua mm. osallistumalla Järvenpään kaupungissa toteutettavaan laajaan pilottihankkeeseen. Syyskuun alussa tuli voimaan rikoslain muutos, johon sisältyvät uudet rangaistussäännökset tietoverkkoihin kohdistuvista rikoksista. Ihmisoikeusrikoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle. Käynnistettiin kidutuksen nimenomaisesti kieltävän lainsäädännön valmistelu.

16 11 Tuomioiden ja päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseen liittyen tulivat maaliskuussa voimaan säännökset tuomittujen sakkojen perinnästä Suomen ja muiden EUvaltioiden välillä. Lisäksi hallitus antoi lakiesityksen, jonka mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovellettaisiin rikoshyödyn menettämistä koskeviin tuomioihin. Suomi allekirjoitti lokakuussa Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka koskee lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja seksuaaliselta väkivallalta. Sen toteuttaminen merkitsee mm. internetin kautta tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen houkuttelun kriminalisoimista. Oikeusministeriö asetti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa toimikunnan selvittämään esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain uudistamista. Oikeusministeriön työryhmän mietintö rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn yhtenäistämisestä valmistui ja oli lausuntokierroksella. Syyttäjälaitoksen uusi organisaatio tuli voimaan , jolloin maan 46 syyttäjäyksikköä yhdistettiin hallinnollisesti 15 syyttäjänvirastoksi. Sakon muuntorangaistuksen käytön rajoittamiseen tähtääviä lainsäädäntötoimia on jatkettu. Maaliskuun alussa voimaan tulleiden säännösten mukaan pienimpiä rangaistusmääräyksellä annettuja sakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi. Hallituksen joulukuussa eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja eikä uhkasakkoja enää muutettaisi vankeudeksi. Vuoden lopulla valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus sähköisen valvonnan käytöstä seuraamusjärjestelmässä. Vankien määrä, joka kasvoi huomattavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla, on kääntynyt selvään laskuun. Vankeja oli keskimäärin Vastaava luku vuonna 2006 oli Turun Kakolanmäellä sijainneita laitoksia korvaava uusi Turun vankila aloitti toimintansa syyskuussa. Oikeusministeriön asettama selvitysmies jätti vuoden alussa Vankeinhoitolaitoksen hallintoa koskevan raporttinsa. Oikeusministeriö käynnisti yhteistyössä Rikosseuraamusviraston kanssa kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on mm. vankien kuntouttavan toiminnan tukeminen, vankiloiden toiminnan ja resurssien käytön tehostaminen sekä rikosseuraamusalan organisaation ja johtamisen kehittäminen. Oikeusministeriö osoittaa Valtiokonttorille varat rikoksen uhreille rikosvahinkolain perusteella maksettaviin korvauksiin rikoksesta aiheutuneista vahingoista ja kärsimyksistä. Valtiokonttorille tuli vuonna 2007 yhteensä rikosvahinkokorvaushakemusta. Määrä väheni edellisvuodesta noin sadalla. Korvauspäätöksiä tehtiin ja korvauksia maksettiin yhteensä euroa eli noin euroa enemmän kuin vuonna Korvauksen keskimääräinen suuruus oli euroa, mikä oli 34 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni vuoden ,3 kuukaudesta 8,6 kuukauteen, mutta 7,5 kuukauden käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu. Oikeusministeriö myönsi rikosuhripäivystyksen järjestämiseen valtionapua euroa eli euroa enemmän kuin vuonna Pääosin toiminta rahoitetaan Rahaautomaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Maksuhäiriöt ja velkahallinta Säädettiin uusi ulosottokaari, jolla kumottiin aiempi ulosottolaki. Ulosottokaareen siirrettiin osittaisuudistuksissa jo uudistetut säännökset ja otettiin säännökset saatavan lopullisesta vanhentumisesta sekä alaikäistä velallista koskevista ilmoituksista holhousviranomaisille. Myös veroulosottoa koskevat säännökset uudistettiin. Muutokset tulivat voimaan

17 12 Uusi luottotietolaki tuli voimaan Laissa säädetään luottotietorekisteristä sekä niihin tallennettavista tiedoista ja tietojen säilytysajoista. Lakia sovelletaan sekä yritysten että luonnollisten henkilöiden luottotietojen käsittelyyn. Maksuhäiriöiden säilyttämisajat porrastetaan sen mukaan, onko kyseinen saatava suoritettu ja tuleeko rekisteröidylle uusia maksuhäiriöitä. Rekisteriin voidaan tallentaa myös tiedot maksuhäiriömerkintään johtaneista tekijöistä, kuten takausvastuusta. Uuden lain valvonta- ja täytäntöönpanotehtävät kuuluvat tietosuojavaltuutetulle. Laki ei sisällä säännöksiä niin sanotuista positiivisista luottotietoidoista, joilla tarkoitetaan tietoja veloista, vastuista ja maksukäyttäytymisestä. Vuonna 2007 päivitettiin maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma. Toiminnan yhtenäistämiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi henkilöstön ammatillisia valmiuksia on parannettu mittavalla koulutuksella ja organisaatiouudistuksilla. Kansalaisten oikeussuhteet Edunvalvontavaltuutusta koskeva uusi lainsäädäntö tähtää ikääntyvän väestön itsemääräämisoikeuden turvaamiseen. Edunvalvontavaltuutus on uusi oikeudellinen instrumentti, jolla henkilö voi määrätä itselleen edunvalvojan tulevan toimintakyvyttömyytensä varalle. Aviovarallisuussäännösten ja lapseksiottamislainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita on vuoden 2007 aikana selvitetty sekä ministeriössä että Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksella tehdyillä tutkimuksilla. Lapseksiottamislainsäädännön uudistamishankkeen tarkoituksena on muun muassa mahdollistaa se, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö voi perheen sisäisesti adoptoida kumppaninsa lapsen. Asunto-osakeyhtiölain uudistamishankkeen tavoitteena on selkeyttää vastuunjakoa ja päätöksentekoa kunnossapito- ja muutosrakentamisessa. Hankkeen valmistelua on jatkettu työryhmän mietinnön ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta. Tarkoitus on antaa hallituksen esitys syksyllä Yhdistyslain päätöksentekoa, hallintoa ja tilintarkastusta koskevaa sääntelyä uudistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten parantamiseksi. Asiaa valmisteleva työryhmä asetettiin laajan kuulemiskierroksen jälkeen syksyllä Kuluttajansuojalainsäädännön alalla pikaluottoihin liittyviä kysymyksiä selvittämään asetettiin työryhmä. Työryhmämietinnöt valmistuivat kuluttajansuojalain markkinointisäännösten täydentämisestä ja valmismatkalain uudistamisesta. Euroopan oikeudellinen kehittäminen EU-asioiden yhteensovittamista koskevaa työnjakoa ministeriössä selkeytettiin. EU-toiminnan tehostamiseksi ja laadun takaamiseksi valmisteltiin myös ohjeistusta EU-valmistelijoille, muun muassa eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistyöstä EU-asioiden hoitamisessa. EU:n perustuslakisopimuksen kohtaloa koskevat ratkaisut tulivat ajankohtaisiksi vuonna Eurooppa-neuvoston kesäkuun kokouksessa päätettiin luopua kokonaisuudistuksesta ja toteuttaa perussopimusten uudistaminen muuttamalla nykysopimuksia tarpeellisilta osin. Lissabonin sopimuksella toteutetaan kuitenkin keskeiset perustuslakisopimuksen uudistukset, mm. päätöksenteon tehostaminen oikeus- ja sisäasioissa. Suomi pystyi vaikuttamaan

18 13 sopimusneuvotteluissa myös avoimuuden edistämiseen varmistamalla, että avoimuutta koskevat EU -määräykset soveltuvat kaikkiin unionin toiminnan aloihin. Sen sijaan perusoikeuksien suojan kehittäminen jäi vajaaksi, kun kaksi jäsenvaltiota sai poikkeuksen, jonka nojalla perusoikeuskirjaa ei periaatteessa sovelleta niiden viranomaisten toimintaan. Komissio käynnisti keväällä 2007 julkisen kuulemisen vihreästä kirjasta, joka koskee EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta säätelevän ns. avoimuusasetuksen muuttamista. Suomi painotti kuulemisessa EU:n toiminnan kehittämistä yhä avoimempaan suuntaan ja julkisuutta koskevien poikkeusperusteiden suppeaa tulkintaa. Neuvostossa hyväksyttiin esitys EY-tuomioistuimen toiminnan kehittämiseksi erityisesti oikeus- ja sisäasioiden käsittelyssä luomalla niitä varten erityinen kiireellinen menettely. Monilla oikeus- ja sisäasioiden aloilla on erityisen tärkeää, että kansallinen tuomioistuin saa joutuisasti EYtuomioistuimelta ennakkoratkaisun EY-oikeuden tulkinnasta, jotta asianosaiset eivät joudu tarpeettomasti odottamaan ratkaisua. Yksityisoikeuden alalla hyväksyttiin asetukset sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (ns. Rooma I) ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (ns. Rooma II). Kulutusluottodirektiivistä päästiin yhteisymmärrykseen ja aikaosuuksia (lähinnä ns. lomaosakkeita) koskevan yhteisölainsäädännön uudistaminen aloitettiin neuvostossa ja parlamentissa. Yhtiöoikeuden alalla hyväksyttiin muun muassa direktiivi osakkaiden oikeuksista. EU:ssa saavutettiin vuoden aikana yhteisymmärrys rikosrekisteritietoja koskevasta puitepäätöksestä sekä ehdollisten rangaistusten ja vaihtoehtoisten seuraamusten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta puitepäätöksestä. Myös vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen sisällöstä päästiin yhteisymmärrykseen. Siviilioikeudellisessa yhteistyössä saavutettiin niin ikään yhteinen näkemys asiakirjojen tiedoksiantoa koskevasta asetuksesta sekä sovitteludirektiivistä. Säädösvalmistelun kehittäminen Säädösvalmistelun kehittämisen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa säädösympäristöä ja lakien selkeyttä sekä edistää kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Tässä tarkoituksessa hyväksyttiin joulukuussa 2007 osana hallituksen strategiaasiakirjaa lainsäädäntösuunnitelma hallituskauden merkittävimmistä säädöspoliittisista tavoitteista ja hankkeista. Lainsäädäntösuunnitelman toimeenpanoa ja lainvalmistelun kehittämisen ohjausta varten asetettiin oikeusministerin johdolla kokoontuva paremman sääntelyn ministerityöryhmä. Hallinnon ja sidosryhmien yhteistyön parantamiseksi lainvalmistelun kehittämisessä, asetettiin elinkeino-, työmarkkina-, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuva paremman sääntelyn neuvottelukunta. Kertomuskaudella jatkoi toimintaansa valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämisryhmä (SÄKE II-työryhmä). Työryhmä on ministeriöiden yhteistyönä tukenut ja edistänyt yhteisiä toimintaperiaatteita valtioneuvoston säädösvalmistelun suunnittelusta, johtamisesta ja laadunvalvonnasta. Marraskuussa 2007 annettiin uudet, yhtenäiset ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Ohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Oikeusministeriön tarkastustoimisto seuraa vaikutusarviointiohjeiden noudattamista.

19 14 Osana säädösvalmistelun kehittämistyötä laadittiin kertomusvuonna oikeusministeriön verkkosivuille paremman sääntelyn sivusto, jossa on tietoa säädösvalmistelun kehittämisestä ja säädösvalmistelussa käytettävistä ohjeista ja oppaista. Sivuston tarkoituksena on koota ja välittää säädösvalmistelussa hyödyllistä tietoa säädösvalmistelijoille, sidosryhmille, asiantuntijoille, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Laintarkastuksessa tavoitteena oli tarkastuksen kattavuuden ja joutuisuuden ylläpitäminen vähintään edellisten vuosien tasolla. Oikeusministeriön tarkastustoimisto tarkasti yhteensä 366 esitys- ja asetusehdotusta, jotka yhteensä käsittivät 563 säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2007 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 85,4 % sekä laeista ja asetuksista yhteensä 69,7 %. Vastaavat tavoiteluvut olivat 80 % ja 70 %. Säädösehdotuksista 76,5 % viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa, ja tarkastuksen keskimääräinen kesto oli 11 päivää. Tavoitteena oli enintään 10 työpäivän eli päivän keskimääräinen kesto. Kielilainsäädäntö Oikeusministeriö jatkoi kielilainsäädännön seurantaa muun muassa selvittämällä ministeriöiden virkamiesjohdon näkemyksiä lainsäädännön soveltamisesta sekä kehittämällä muita seurantavälineitä ja osallistumalla järjestöjen seurantahankkeisiin. Ulosotto- ja syyttäjäpiirien uudistuksessa kielellisten oikeuksien turvaamiseen pyrittiin säätämällä mm. eräisiin virkoihin erityinen ruotsin kielen kelpoisuusvaatimus. Valtioneuvosto asetti joulukuussa 2007 uuden kieliasiain neuvottelukunnan vuosille avustamaan oikeusministeriötä kielilainsäädännön seurantatehtävässä. Tietohallinto Tietohallintostrategia valmisteltiin vuosille Strategiatyössä otettiin erityisesti huomioon valtionhallinnon yhteiset palvelut ja oikeusministeriön strategian määrittelemät kehittämistehtävät. Työn edetessä laadittiin nykyisten järjestelmien riskikartoitus ja suunniteltiin kehittämisohjelma. Tietohallinnon kehittämisessä tiivistettiin erityisesti tietohallinnon ja toiminnasta vastaavien yhteistyötä. Uusi yhteistyömalli valmistui loppuvuodesta. Tietohallinto vaikutti aktiivisesti valtion it-strategian toteutumiseen osallistumalla valtion yhteisiin kärkihankkeisiin (mm. yhteentoimivuuden ja tietoturvan hankkeet) ja valtion it-koordinointiryhmän toimintaan. Tietohallintoyksikkö osallistui oikeusministeriön sähköisen asioinnin hankkeiden määrittelyyn. Sähköisen asioinnin arkkitehtuuri valmistui alkuvuodesta Sisäinen tarkastus Tarkastuksen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Suunnitelluista 14 arvioinnista valmistui seitsemän. Lisäksi tehtiin yksi erilliseen toimeksiantoon perustuva arviointi. Tehtävät osoittautuivat ennakoitua työläämmiksi. Arviointien perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista huomattava osa kohdistui johtamis- ja ohjausmenettelyjen kehittämiseen. Monet havainnot ja toimenpideehdotukset ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin, mutta arviointien vaikutukset näkyvät kuitenkin sisäisen valvonnan parantumisena vasta viiveellä. Arviointien tuloksia on hyödynnetty sisäisen valvonnan arviointimenettelyissä sekä arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelussa.

20 15 Sisäisen tarkastuksen yksikön työprosessien laadun ja sujuvuuden kehittämisessä edistyttiin tulostavoitteiden mukaisesti. Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ovat arvioitavissa vuoden 2008 toiminnan perusteella Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Henkilöstön määrä väheni merkittävästi (- 52 htv), mikä johtui mm. talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön siirtymisestä Oikeushallinnon palvelukeskukseen, EU puheenjohtajakauden päättymisestä ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päättymisestä. Oikeusministeriö laati hallinnonalalle henkilöstöstrategian vuosille Painopistealueita ovat johtaminen ja yhteistyö, työn sisältö ja muutoksenhallinta. Henkilöstöstrategiaa toteutetaan mm. tulosohjauksella. Henkilöstövoimavaratiedot on esitetty liitteessä H.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:5 Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus Sisällys Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Oikeus 2009 Ulosottoasiat 2008 Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Vuoden 2008 lopussa lähes 233 000 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Heidän ulosotossa olevien

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina.

Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Lukijalle Tämä julkaisu sisältää oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2004 ja lähivuosina. Julkaisuun on koottu: oikeusministeriön johdon vuotta 2004 koskevat yleiset linjaukset luettelo vuonna

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Oikeudellinen sääntely lisääntyy ja kohdistuu uusille erityisasiantuntemusta vaativille elämänalueille.

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 365/2015 Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta annettu Helsingissä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot