ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE. Anssi Kokkonen. AvainEnergia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE. Anssi Kokkonen. AvainEnergia Oy 1.10.2013"

Transkriptio

1 ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy AvainEnergia Oy Länsikatu Joensuu Puh Y-tunnus:

2 Sisällys 1 Hankkeen yleiskuvaus Hankkeen tavoitteet ja toiminta Tulosmittarit Ulkoisen arvioinnin toteutus Arvioinnin tulokset Määrä- ja laatutavoitteiden toteutuminen Ohjelmatason tavoitteiden toteutuminen Kehitystarpeiden tunnistaminen hankkeen toiminnasta Yhteenveto arvioinnista Lähteet... 15

3 1 Hankkeen yleiskuvaus BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 hanke on jatkoa Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen vuosina toteuttamalle BIOMAS bioenergiaa maaseudulle hankkeelle. BIOMAS 2 hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta ja sen lopullisina hyödynsaajina ovat maakunnan yrittäjät, mukaan lukien maa- ja metsätilat. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Ohjelmassa hanke kuuluu toimintalinjaan Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja sen alla edelleen toimenpiteeseen Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on , josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on Kuntien rahoitusosuus on ja yksityinen rahoitusosuus Hanke on käynnistetty vuoden 2010 alusta ja se päättyy vuoden 2013 loppuun. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Metsäkeskus Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan Ely- keskus, Itä-Suomen yliopisto, Pikes Oy, Josek Oy, Keti Oy, MTK- Pohjois-Karjala (Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto) sekä METO Metsäalan Yrittäjät ry. 1.1 Hankkeen tavoitteet ja toiminta BIOMAS tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on tiedonvälityksen keinoin edesauttaa bioenergiainvestointipäätöksiä maakunnan maatiloilla ja muissa yrityksissä sekä käynnistää bioenergiaan kosketuksissa olevia yritysinvestointihankkeita. Pyrkimyksenä on toteuttaa niin Kansallisen energia- ja ilmastostrategian kuin Pohjois-Karjalan eri alueellisten ohjelmienkin tavoitteiden mukaisia toimia bioenergian käytön lisäämiseksi. Hankesuunnitelmassa tavoitteeksi on kirjattu mm. retkeily- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien yritysten, maatilojen ja maastokohteiden kartoitus sekä tätä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä. Tavoitteena on myös yrittäjien omien innovaatioiden tukeminen sekä toiminta linkkinä ylimaakunnalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankesuunnitelmassa on kirjattu eri toimenpiteitä. Näitä ovat mm. - tiedon välityksen internetjärjestelmän jatkosuunnittelu, testaus, käyttöönotto ja kehittäminen,

4 - asiakassegmentoidut ja vuositeemoitetut tiedonvälitystilaisuudet, retkeily ja julkaisut, - tiedon välitys o yhteistyömahdollisuuksista muiden kehittämis- ja edistämisorganisaatioiden sekä hankkeiden kesken, o eri raaka-aineiden hiili- ja energiataseista sekä bioenergiatuotteiden kehittymisestä, o maatilojen energiasuunnitelma- ja katselmustoiminnan (Maatilojen energiaohjelma MENO) tarjoamista mahdollisuuksista sekä siihen liittyvistä asiantuntijapalveluista, o energiatehokkuudesta ja energian säästöstä, - retkeily- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien maatilojen, yritysten ja maastokohteiden kartoitus ja niitä esittelevän tiedonvälitysjärjestelmän rakentaminen, - hankkeen tarjoamien mahdollisuuksien markkinointi eri yhteyksissä. 1.2 Tulosmittarit Mittarit Hankkeen toteutumista seuraavat määrälliset mittarit ovat: - Tiedonvälitystilaisuudet - Mediatiedotteet - Julkaisut - Palveluja tuottavien yritysten lukumäärä kaksisuuntaisessa tiedotusverkossa - Yritys-/henkilökohtaisten kartoitusyhteydenottojen määrä - Tiedotustilaisuuksien osallistujamäärä - Metsähakkeen laitoskäyttömäärä maakunnassa hankkeen lopussa on tasolla MWh/v - Lämpöyrityskohteiden määrän kehitys jatkuu myönteisenä Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa on tiedonvälitystaulukkoon lisätty seuranta yhteistyöstä muiden hankkeiden ja eri organisaatioiden kanssa. Määrälliset tavoitteet lukuina Hankkeen määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu seuraavat: - Kahdensuuntaiset tiedonvälitykset verkossa 150 kpl - Tiedonvälitystilaisuudet 45 kpl - Mediatiedotteet (lehdet, radio, TV) 55 kpl

5 - Julkaisut 3 kpl Laadulliset tavoitteet ja mittarit Hankesuunnitelmassa on hankkeen laadullisena tavoitteeksi asetettu muodostaa verkostotoiminta siten, että negatiivisia reklamaatioita tulee mahdollisimman vähän. Tavoitteeksi on asetettu, että 90 % verkostojärjestelmässä mukana olevista yrityksistä kokee toiminnan myönteisenä. Lisäksi tiedonvälitystilaisuuksien palautekeskiarvo asteikolla 1 5 tulee olla vähintään 4. Laadullisena mittarina on, että myönteisten palautteiden osuus kaikista palautteista on vallitseva. 2 Ulkoisen arvioinnin toteutus Lähtökohdat Arvioinnin lähtökohtana oli toisaalta selvittää hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja toteutuksen vastaavuutta sekä toisaalta arvioida potentiaalisia jatkokehitystoimia. Tilaajan kanssa käydyn neuvottelun sekä hankkeelle jo tehdyn väliarvioinnin tulosten perusteella työn tärkeimmäksi osioksi nostettiin esitykset ja arviot hankkeen jatkokehitystyöstä. Arvioinnin aineistot Arvioinnissa on ollut käytettävissä kaikki olennainen hankkeessa tuotettu materiaali. Hankkeen toteutusta arvioitaessa on hyödynnetty myös jo aiemmin tehtyä edeltävän hankkeen ulkoista arviointia sekä hankkeen väliarviointia sekä niissä esiin nousseita kehittämistarpeita ja suosituksia. Kirjallista materiaalia on täydennetty puhelimitse ja henkilökohtaisesti tehdyillä haastatteluilla, joissa edustettuina ovat olleet hankkeen olennaisimmat sidosryhmät. Kirjalliset aineistot - Projektisuunnitelma - Väliraportit (seitsemän väliraporttia, saakka) - Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat ja liitemateriaalit, mm. markkinointisuunnitelma (pöytäkirjat saakka) - Hankkeen julkaisut sekä tiedotteet - BIOMAS hankkeen ulkoisen arvioinnin loppuraportti, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja

6 kuntatutkimuskeskus Spatian Raportteja 1/ Projektityö BIOMAS- tiedonvälityspalstan kehittäminen, UEF, Bioenergia-alan asiantuntijoiden yliopistotasoinen täydennyskoulutus, Ulla Kaasinen & Marjo Kostamo, Spatian väliarvioinnin raportti Haastattelut Arviointia varten haastateltiin hankkeen toteutuksesta vastaava henkilöstö, kaksi satunnaisesti valittua ohjausryhmän jäsentä sekä kaksi satunnaisesti valittua yritysedustajaa internet- sivujen tiedonvälityspalvelusta. Haastatteluun valittiin myös kaksi sidosryhmäedustajaa, jotka ovat tehneet yhteistyötä esim. tapahtumajärjestelyjen yhteydessä hankkeen kanssa. Edellä mainittujen lisäksi hanke itse toteutti internet- palveluun tietonsa antaneiden kohteiden haastattelun, jossa päivitettiin kohteiden lämpösaneerauksen tilannetta sekä näkemyksiä palvelun toimivuudesta. Haastattelun tulokset olivat arvioinnin käytettävissä. Hankehenkilöstöltä ja ohjausryhmän jäseniltä kysyttiin mm. toteutuksen onnistumisista, todetuista hidasteista tai esteistä sekä esiin nousseista kehittämistarpeista. Myös rahoituksen toimivuus hanketoiminnassa otettiin esille. Internet- palvelun yritysedustajilta (toimijoilta) kysyttiin mm. näkemyksiä palvelun toimivuudesta ja merkityksestä. 3 Arvioinnin tulokset 3.1 Määrä- ja laatutavoitteiden toteutuminen Hankkeen väliarvioinnissa on todettu, että hanke etenee hyvin kohti asetettuja tavoitteita. Tässä arvioinnissa oli käytössä väliraportin tilannetieto Tuolloin hankkeen määrälliset tavoitteet olivat jo selkeästi ylittyneet. Erityisesti järjestettyjen tilaisuuksien määrä on lähes kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Määrässä heijastuu aktiivinen yhteistyö tapahtumajärjestelyissä muiden hankkeiden ja organisaatioiden kanssa, mikä on myös yhtenä hankkeen seurattavana mittarina. Yhteistyöhankkeita ei ole nimetty hankkeen väliraporteissa, mutta ne ovat löydettävissä tapahtumien listalta. Tilaisuuksia on järjestetty laajalti eri uusiutuvan energian sektoreilta, vaikka pääpainotus onkin ollut metsäenergiassa.

7 Taulukko 1. Hankkeen määrällisten tavoitteiden toteutuminen. Tavoite Toteutuma Kahdensuuntaiset tiedonvälitykset verkossa 150 kpl 156 kpl Tiedonvälitystilaisuudet 45 kpl 84 kpl osallistujia yht hlöä Mediatiedotteet (lehdet, radio, TV) 55 kpl 79 kpl Julkaisut 3 kpl 3 kpl Metsähakkeen laitoskäyttömäärä maakunnassa Lämpöyrityskohteiden määrän myönteinen kehitys MWh/v ei raportoitua tulostietoa, (yli MWh/v, Metla 2012) ei asetettu ei tulostietoa Kahdensuuntaiset tiedonvälitykset verkossa- kategoria sisältää lämmityksen uudistamisesta kiinnostuneita ja tietonsa verkkopalveluun luovuttaneita kohteita. Hanke toteutti elokuussa 2013 kohteiden puhelinhaastattelun, jossa päivitettiin tilannetta. Haastatteluun tavoitettiin 119 kohdetta. Niistä 22 kohteessa oli saneeraus toteutettu ja 33 haastateltavaa pyysi poistamaan kohteen rekisteristä. Taulukon 1 toteutumassa ovat mukana kaikki rekisterissä olleet kohteet. Toteutuneiden kohteiden osalta ei ole tietoa, mikä on bioenergian osuus ratkaisuissa. Palveluja tuottavien yritysten lukumäärälle verkossa ei ole asetettu numeerista tavoitetta, mutta se on esitetty hankkeen yhtenä seurattavana määrällisenä mittarina. Palvelua tarjoavien toimijoiden lukumäärä verkkopalvelussa oli 29 kpl (tilanne ). Kohdekartoituksessa painopistettä on suunnattu suurempiin kiinteistöihin, joissa saneerauksella on myös saatavissa määrällisesti suurimpia tuloksia mm. päästöleikkauksissa. Rajallisten henkilöresurssien puitteissa toimintatapa on järkevä ja tarjoaa osaltaan paremmin potentiaalia myös alan yritystoiminnalle, mm lämpöyrittäjyydelle. Hankkeessa asetettiin alun perin tavoitteeksi kolme tabloid- julkaisua, joka myöhemmin on tarkennettu väliraportissa kolmeksi julkaisuksi. Painettuja julkaisuja hankkeessa on tehty kaksi kappaletta: yksi tabloid- julkaisu (painosmäärä 2000 kpl) ja hankkeen esite (painosmäärä 100 kpl). Lisäksi hanke on yhteistyössä Wenet- hankkeen kanssa julkaissut lämpöyrittäjyyttä ja hakeketjua kuvaavan dvd- filmin Lämpöä metsästä. Filmistä on tuotettu 100 kpl jaettavia dvd- levyjä ja lisäksi se on raportin mukaan katsottavissa internetin kautta. Hankkeen verkkosivujen kautta filmiä ei ollut raporttia tehtäessä suoraan löydettävissä, mutta hakukoneen kautta filmi oli löydettävissä ja katsottavissa.

8 Pääosin hankkeen määrälliset tavoitteet ovat loogisia ja kuvaavat hyvin tiedonvälityksen konkreettista toteutumista. Tavoitteet on myös saavutettu ja pääosin reilusti ylitetty. Laadulliset tavoitteet ovat tyypillisesti hankalampia todentaa, mikä tulisi jo niiden asettamisessa huomioida. Tehtyjen kyselyjen ja haastattelujen perusteella hankkeen verkostoon kuuluvat yritykset ovat kokeneet hankkeen pääosin positiivisena. Onko tällaisten yritysten määrä tavoitteen mukaisesti yli 90 %, jää kuitenkin todentamatta. Hankkeessa ei ole raportoitu suorista reklamaatioista, mikä myös täyttää osaltaan laadullisen tavoitteen. Hankkeelle on asetettu mitattavissa oleva tavoite metsähakkeen maakunnallisen laitoskäytön osalta. Tavoite MWh/v on Metlan tilastoinnin perusteella (2012) jo reilusti ylittynyt, mikä olisi raportoinnissa positiivisena mainittavissa. Tämä on selkeä todennettavissa oleva mittari, joskaan hankkeen osuutta kehityksessä ei voida todentaa. Jo edeltäneen hankkeen loppuarvioinnissa on todettu nykyistä laajempi uusiutuvan energian käytön seuranta tärkeäksi. Sikäli nyt arvioidun hankkeen tavoitteiden asettaminen ei ole olennaisesti muuttunut kootun palautteen pohjalta. Laadullisissa tavoitteissa numeerisesti mitattu palautekeskiarvo on tulosta yhteensä 14 tilaisuuden yhteydessä kysytystä 419 osallistujan tyytyväisyydestä. Vastaajien määrä on reilu 11 % koko tilaisuuksiin osallistuvien määrästä. Palautekeskiarvoon 4,2 voidaan olla tyytyväisiä huomioiden samalla suhteellisen pienen otosmäärän. 3.2 Ohjelmatason tavoitteiden toteutuminen Hankesuunnitelmassa on esitetty hankkeen ja sen tavoitteiden liitynnät kansainvälisistä aina kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin. Tavoitteet pohjautuvat Suomen energia- ja ilmastrategiaan, jossa on esitetty kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet uusiutuvan energian osuudelle vuoteen Strategian päämääränä on täyttää Suomen osuus EU:n jäsenmailleen asettamista päästörajoituksista kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergian kulutuksesta. Hankkeen tavoitteet on edelleen linjattu seuraavissa kansallisen tason ohjelmissa esitettyjen uusiutuvan energian sekä bioenergia-alan tavoitteiden mukaisesti: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Pohjois-Karjalan alueellinen maaseutuohjelma , Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Ohjelmatason tavoitteiden täyttymistä on arvioitu jo ensimmäisen BIOMAS hankkeen loppuarvioinnissa eikä jatkohankkeen aikana ole ollut havaittavissa poikkeamista tai ristiriitoja ohjelmatavoitteisiin. Pyrkimyksenä on ollut fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla

9 polttoaineilla, joka lisää bioenergian käyttöä ja siten parantaa yritystoiminnan mahdollisuuksia erityisesti maaseutualueilla. Jatkohankkeen toimenpiteet ovatkin pääasiallisesti olleet hyvin linjassa ohjelmatason tavoitteiden kanssa ja osaltaan edesauttaneet uusiutuvan energian kasvun vauhdittamisessa. 3.3 Kehitystarpeiden tunnistaminen hankkeen toiminnasta Potentiaalisten lämpösaneerauskohteiden kartoitus ja sähköinen rekisteri Nykyisen kohderekisterin kokoaminen on ollut usean vuoden työ, joka aloitettiin jo edeltävän hankkeen aikana. Väliarvioinnissa 2011 on esitetty mm. väestötietojärjestelmän hyödyntämistä öljylämmitteisten kotitalouksien poiminnassa sekä koeluontoista neuvontapalvelun suoramarkkinointia. Toimintatapa on kokeilemisen arvoinen, mikäli neuvontapalvelun tuotepaketit on selkeästi suunniteltu, määritetty ja tarvittaessa hinnoiteltu. Kotitalouksissa on erityisen suuri potentiaali lukumääräisesti. Öljy- tai kaasulämmityksessä olevia omakotitaloja on Pohjois- Karjalassa Tilastokeskuksen mukaan (tilanne ) yhteensä kpl. Bioenergian käytön kasvutavoitteiden sekä kansallisten päästöleikkausten tavoitteiden kannalta olisi hyvä, että neuvonnassa keskityttäisiin bioenergiaan pohjautuviin päälämmitysmuotoihin ja näitä tukeviin ratkaisuihin. Kohde- ja toimijarekisterin kehittäminen markkinapaikkana myös kuluttajatasolla edellyttää sitä, että palveluja tarjoavia yrityksiä saadaan nykyistä huomattavasti aktiivisemmin ja enemmän mukaan palveluun. Nykyisistä tarjoajista vain kymmenkunta tarjoaa tuotteita tai palveluja suoraan kuluttajakohteisiin ja näistäkin osa pääasiassa maakunnan ulkopuolella. Todennäköisesti suuri osa lämpösaneerausta suunnittelevista tekee lopullisen päätöksen ns. myyntipuheiden pohjalta, eli myyvän yrityksen taidot ja palvelu ratkaisevat. Onkin tärkeää, että markkinapaikassa mukana olevilla yrityksillä on aidosti tarjolla monipuolisia bioenergiaratkaisuja. Kohderekisteri toimii jo nykyisellään osin markkinapaikkana, kun esimerkiksi lämpöyrittäjille on sieltä tarjolla suoraan lämmön ostosta kiinnostuneiden kohteiden yhteystietoja. Mikäli näitä hieman suurempia kiinteistö- ja vastaavia lämpökohteita saadaan rekisteriin mukaan enemmän, on palveluja tarjoavilla yrityksillä todennäköisesti myös kiinnostusta maksaa palvelun käytöstä. Päätavoite kohderekisterille voisikin olla, että lämmityssaneerauksesta kiinnostuneet pienkohteet hyödyntävät tehokkaasti verkkosivujen tietotarjontaa ja ottavat tarvittaessa yhteyttä neuvontahenkilöihin. Tällöin edellytetään myös sitä, että verkkopalvelussa on nykyistä kattavammin tietoa eri ratkaisuista (esim. infokortit) sekä laajempi ja monipuolisempi

10 esimerkkikohteiden rekisteri. Suurempien lämpökohteiden osalta rekisterin tavoitteena voisi olla lämpöyrittäjyyden aktivointi. Hankkeen toiminnaksi tavoiteltu Retkeily- ja esittelytarkoituksiin soveltuvien maatilojen, yritysten ja maastokohteiden kartoitus ja niitä esittelevän tiedonvälitysjärjestelmän rakentaminen ei ehtinyt hankeaikana toteutukseen. Tietoa toteutuneista bioenergiakohteista kuitenkin tarvitaan ja sitä haetaan aktiivisesti tukemaan päätöksentekoa. Monipuolinen bioenergian tuotantokohteiden esittely verkkosivujen yhteydessä on tarpeellinen jatkotoimi hankkeelle, kun pyritään aktivoimaan saneerauksessa vielä viivytteleviä kohteita. Hankehallinto ja raportointi Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut hankeaikana säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Rytmitykseen on vaikuttanut hankkeen väliraportointien sekä -maksatusten ajoittuminen ohjausryhmän käsiteltäväksi. Hankkeen hallinnointi on sujunut rutiinilla ja tehdyt raportoinnit ovat pääsääntöisesti johdonmukaisia. Myös hankehenkilöstön työnjako on ollut ilmeisen toimivaa ja hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti, vaikka jokainen tekijöistä on joutunut jakamaan työaikaansa myös hankkeen ulkopuolisiin työtehtäviin. Toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kuvastaa hyvin se, että hankkeen kaikki väliraportit ja seurantalomakkeet ovat verkkosivujen kautta vapaasti ladattavissa ja luettavissa. Toimintatapa on hankkeissa erittäin harvinainen ja toimii parhaiten juuri yleisessä tiedonvälityshankkeessa. Julkaisut ja tiedotteet sekä muu materiaali Hankkeessa on tehty tavoitteena olleet kolme julkaisua. Määrä on suhteellisen pieni ottaen huomioon pitkän toteutusajan, mutta selittynee painotuksella internet- pohjaiseen tiedon välitykseen. Materiaalina on myös käytetty paljon muiden organisaatioiden (esim. Motiva Oy) ja muissa hankkeissa tehtyjä julkaisuja. Jatkotoimintaa ajatellen hyvänä käytäntönä voisi olla kustannustehokkaiden verkkojulkaisujen käyttö. Verkkojulkaisut sopisi loogisena lisänä esimerkiksi nykyiselle Energianlähteet- sivulle. Julkaisujen alta olisi löydettävissä ladattavaa tiivistä täsmätietoa, esimerkiksi biolämpötekniikan uusimmista ratkaisuista, polttoaineiden varastoinnista tai muusta asiaan liittyvästä aiheesta. Hankkeessa tehdyt julkaisut ja muu materiaali on hyvä löytyä helposti sähköisessä muodossa suoraan verkkosivujen kautta.

11 Tilaisuudet ja tapahtumat Tapahtumia on hankkeessa järjestetty eri teemoista laajasti ja riittävän tiheään. Ne ovat keränneet mittavan osanottajamäärän ja myös näkyvyys mediassa on ollut hyvä. Osanottajilta on kerätty kirjallista palautetta 14 kertaa ja palautekeskiarvo on hyvä. Tapahtumia on pyritty järjestämään pitkälti vuositeemojen mukaisesti. Tapahtumalistalla heijastuu jossain määrin se, että hankkeen toimesta on vastattu paljon myös ulkopuolelta tuleviin tapahtumapyyntöihin. Resursseihin nähden tilaisuuksien määrä on hyvä ja sitä tuskin voi vastaavissa hankkeissa määrällisesti nostaa. Jatkotoiminnassa hyvä tavoite voisi olla, että tilaisuuksien avulla saataisiin aktivoitua mm. saneerausten toteutuksia. Tähän on jo pyritty hankkeen toteuttamilla kohdevierailuilla, joita tarvittaisiin huomattavasti lisää ja erilaisiin bioenergian kohteisiin. Verkkosivut Verkkosivujen kehitystyö on ollut alusta asti yhtenä tärkeänä tehtävänä. Sivustoja on uusittu hankkeen alkuvaiheessa mm. edellisen hankkeen ja sen arvioinnin pohjalta. Sivustojen päivityksessä on hyödynnetty lisäksi opinnäytetyötä, joka hankkeessa teetettiin lämmityskohde- ja toimijarekisterin kehittämiseksi. Internetsivujen päivityksessä haettiin rekisterin parempaa toimivuutta sekä sivujen parempaa käytettävyyttä yleisesti. Rekisterissä olevien kohteiden ja toimijoiden haku eri tarpeiden mukaan toimiikin kohtuullisen hyvin. Yrityksiä voi hakea palvelusta vapaasti tai rajaten vain tiettyyn energiamuotoon tai palveluun. Yritykset voivat tutustua lämmityssaneerausta harkitseviin kohteisiin sekä ottaa halutessaan suoraan yhteyttä kohteisiin ja tarjota palveluitaan. Palvelun toiminta kahdensuuntaisesti ei ole aivan vastannut odotuksia, mikä toisaalta oli osin odotettavissa. Toisaalta tilanne ei edes välttämättä ole verkkopalvelun keinoin korjattavissa, kun kyse on erityisesti kuluttajia palvelevien yritysten kohdalla toimintakulttuurista; kiinnostuneen asiakkaan oletetaan ottavan itse yhteyttä. Sivusto kokonaisuudessaan palvelee myös bioenergiasta lisätietoa hakevaa kohtuullisesti, joskin suora tiedon tarjonta jää hieman pintapuoliseksi. Tietoa tarjotaan lähinnä muiden organisaatioiden sivustojen kautta, jolloin haku voi tyrehtyä liian monimutkaiseen linkkien ja alasivujen verkostoon. Kaikki hankkeessa tuotetut julkaisut eivät myöskään olleet löydettävissä suoraan verkkosivujen kautta. Hankkeessa on tehty merkittävästi yhteistyötä muiden alaa sivuavien hankkeiden kanssa. Tiedon levittäminen saman alan hankkeista jää nykyisillä verkkosivuilla puuttumaan. Toimiva tapa voisi

12 olla erillinen yhteistyöhankkeiden linkkisivu, jossa olisi maininta pääasiallisten yhteistyöhankkeiden teemoista. Tiedotushankkeiden verkkosivujen benchmarking- toimintaan on suomalaisten hanketietokantojen kautta vähän mahdollisuuksia. Vertailussa BIOMAS- sivusto pärjää hyvin selkeydellään. Mikäli jatkossa tiedonvälityksessä halutaan parhaaksi, tulee sivuilla panostaa tarjottavan tiedon laatuun, mm. esimerkkitoteutuksia tarvitaan alalta monipuolisesti sekä tarkennettuja tietopaketteja kustakin bioenergian sektorista. Markkinointi ja tiedotus Hankkeen keskeisenä tehtävänä on ollut tiedon välittäminen. Markkinoinnin ja tiedotuksen kautta on haettu tunnettuutta hankkeen tarjoamille neuvontapalveluille ja mm. sen verkkosivuille. Tässä on onnistuttu hyvin ja hanke on ollut paljon esillä mm. eri tapahtumista tehtyjen uutisointien kautta. Eri tapahtumista on asiakasryhmille tiedotettu verkkosivuilla ja lisäksi suorilla sähköpostituksilla sekä muutamien tilaisuuksien osalta suorapostituksilla. Lukuisat järjestetyt tapahtumat heijastuvat selkeästi suurena mediatiedotteiden määränä hankkeen määrällisissä tuloksissa. Hanke on teettänyt ensimmäisenä toimintavuonna yksityisellä mainostoimistolla erillisen markkinointi- ja tiedotussuunnitelman (Toimenpidesuunnitelma). Suunnitelmassa on esitetty mm. verkkosivujen sisältörakenteeseen liittyviä tavoitteita, kuten konkreettisuus, asiakaslähtöisyys, riittävästi faktoja, jne. Lisäksi suunnitelmassa on mm. esitykset markkinoinnin potentiaalisista toimenpiteistä. Suunnitelma on nimensä mukaisesti lähinnä yleinen listaus toimenpiteistä markkinoinnin edistämiseksi sekä toimenpiteiden alustava aikataulu. Esimerkiksi varsinainen tiedotussuunnitelma esitetään Toimenpidesuunnitelmassa hankkeelle erikseen tehtäväksi. 4 Yhteenveto arvioinnista Tiedonvälitystilaisuuksien osalta kävijät ovat saadun palautteen perusteella olleet hyvin tyytyväisiä. Välittömän palautteen kerääminen asiakkailta onkin hyvä käytäntö, jolla toiminnan luonnetta voidaan välittömästi suunnata kohderyhmän näkemysten ja toiveiden pohjalta. Hankkeen tekninen toteutus, talous ja seuranta kokonaisuudessaan ovat olleet mallikasta. Metsäkeskuksen ja hankeen toteuttajien kokemus hanketyöstä näkyy helppona seurattavuutena sekä talouden läpinäkyvyytenä, joka varmasti helpottaa tehtäessä päätöksiä Metsäkeskuksen tulevista hankerahoituksista.

13 Looginen jatkumo hankkeen toiminnalle lienee juuri hankkeelle vuodelle 2014 suunniteltu jatkotoiminta. Positiivisia esimerkkikohteita ja toteutuksia on hyvä tuoda esille ja se on nimenomaan tiedonvälityshankkeen työtä. Tiedottamisessa yhtenä painoalueena kannattaisi pitää myös alan teknistä kehitystä, joka mahdollistaa bioenergian hyödyntämisen vaivattomasti. Vanha imago työläästä ja nokisesta puulämmityksestä istuu tiukassa, kun todellisuus voi olla jo täysin muuta. Tiedotuksessa bioenergian roolia kokonaisuudessaan ja sen merkitystä alue- ja kansantaloudellisesti kannattaa tuoda esille. Mahdollisissa tulevissa energiahankkeissa voisi myös ajatella bio- tai puuenergian erityttämistä täysin omaksi hanketeemaksi. Muihin uusiutuvan energian käyttömuotoihin liittyvä tiedonvälitys istuu loogisesti esimerkiksi alueellisiin energianeuvontahankkeisiin, joissa kattavasti käydään läpi ja vertaillaan asiakkaille eri vaihtoehdot. Verkkopalvelun asiakkaiden kautta on opinnäytetyön yhteydessä tullut palautteena mm. se, että haluttaisiin ns. perinteisiä esitteitä ja tietolehtisiä sekä nettitiedotusta. Tiedonvälityksessä näyttäisi siten olleen tilaa ja tilaustakin suuremmalle määrälle julkaisuja, joissa olisi esitelty mm. bioenergian kohteittaisia toteutuksia. Painetun tai verkon kautta ladattavan tiedotus- ja tietomateriaalin osalta työhön olisi hyvä sisällyttää materiaalin päivityksiä, kun on kyse tiedonvälityshankkeesta. Ala muuttuu ja kehittyy kaiken aikaa ja kuluttajat kaipaavat ajassa pysyvää tietoa ja tuoreita esimerkkejä. Järjestettyjen ajankohtaisten teematilaisuuksien sekä retkeilyjen avulla on saatu toki aktivoitua osa kohderekisterinkin asiakkaista, mutta kaikkia niillä ei tavoiteta. Lämpösaneerauksen nykyinen kohderekisteri on hyvä alku. Sen jatkokehittämisen osalta on olennaista ratkaista jo aiemmin hankkeen väliarvioinnissa esitetyt kysymykset mm. rekisterin ylläpitäjästä ja maksullisuudesta. Sehän on kuitenkin nähtävissä erityisesti yrityksiä palvelevana potentiaalisten asiakkaiden lähderekisterinä. Niinpä sen sisältö pitää saada sille tasolle, että yritykset ovat valmiita maksamaan sen käytöstä. Tämä tarkoittaa mm. nykyistä suurempaa määrää kiinteistökokoluokan kohteita. Pienkohteiden osalta voimavaroja lienee järkevä suunnata siten, että kohteet saadaan itse hakemaan lisätietoa mm. hankkeen päivitetyiltä verkkosivuilta. Hankkeen verkkosivujen ulkoinen toteutus on selkeä ja toimiva. Pääpaino sivustolla on uusiutuvan energian alan ajankohtaisessa uutisoinnissa sekä kootussa kohderekisterissä toimijoineen. Varsinainen suora tietotarjonta on sivustolla vähäisempää. Jatkotoiminnassa olisi hyvä panostaa alan asiantuntemukseen ja koota sivuille esimerkiksi tietoa eri bioenergian tuotantomenetelmistä; laitekuvauksia ja muutama esimerkkikohde jokaisesta. Nyt linkit ohjaavat tiedon hakijan liian kauas ja tiedon hankinta voi tyrehtyä liian monimutkaisiin linkkireitteihin; esim. Hake Tietoa hakelämmityksestä Motiva

14 Hankkeen materiaaleissa ei mainittu varsinaista pääteemaa enää vuodelle 2013, kuten aiempina vuosina (2010 maatilojen energiaohjelma, 2011 tuulivoima, 2012 lämpöyrittäjyys). Teema-ajatus on hyvä näinkin pitkän hankkeen kohdalla, koska sen avulla toimintaan on mahdollisuus saada lisää tehoa ja motivaatiota. Teemoitus on nyt toiminut hankkeen sisäisenä ohjenuorana ainakin alkuvaiheessa. Jatkossa teemoitusta voisi kokeilla jopa puolivuosittain, koska aihealueita on kuitenkin useita. Hankkeessa on hienosti edetty bioenergian perustason tiedonvälityksessä. Se on sisältänyt tiedotusta metsäenergian korjuusta ja menetelmistä, tarjolla olevista tukimahdollisuuksista, lämpöyrittäjyydestä, biolämmön eri vaihtoehdoista kiinteistöissä, jne. Joiltakin osin toiminta on hieman hajaantunut, ehkä mediamyllytyksen mukana, ja perustietoa on välitetty melko laajalti uusiutuvista energioista kuten tuuli- ja aurinkoenergiasta sekä lämpöpumpuista. Osaltaan ne toki kuuluvat samaan energiapalettiin, joskaan eivät ole välttämättä maakunnallisia vahvuusaloja. Hieman vähemmälle tiedotukselle ovat jääneet mm. peltoenergia sekä biokaasutuotanto, jotka kuitenkin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa ovat tavoitteiden mukaisesti osin mukana. Puupellettien pien- ja alueelliseen tuotantoon liittyvä yritystoiminta ja sen mahdollisuudet ei ole ollut hankkeessa juuri lainkaan esillä. Jatkotoiminnassa hyvänä tavoitteena voisi olla siirtyminen perustiedon välitysportaalta seuraavalle eli toteutusten aktivoinnin tasolle. Hankkeen painopiste on ollut selkeästi metsäenergiassa ja erityisesti sen tuotannossa. Toisena painopiste alueena on ollut hakkeeseen perustuva lämpöyrittäjyys. Jatkotoiminnassa ja lämpösaneerausten toteutusten aktivoinnissa hankkeen kohderekisteri voi olla avaintekijänä, jolla saadaan liikkeelle pienkohteiden saneerauksia ja toisaalta lisätään lämpöyrittäjyyden volyymiä maakunnassa. On erittäin vaikea arvioida hankkeen toimenpiteiden ja suorien tuotosten vaikutusta bioenergia-alan kokonaiskehitykseen maakunnassa. Ongelma on yleisesti tiedostettu ja todettu eri yhteyksissä. Eri toimenpiteiden vaikutukset ovat yleensä pitkäaikaisia ja hankkeiden merkitys lopullisissa investointi- ja muissa ratkaisuissa jää epäselväksi. Selvää kuitenkin on, että BIOMAS 2 hankkeen vaikutukset ovat olleet positiivisia ja toiminta on ollut erittäin näkyvää kautta maakunnan.

15 Lähteet Puun energiakäyttö Metsätilastotiedote 15/2013. Metla. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Bioenergia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa , muistio Pohjois-Karjalan alueellinen maaseutuohjelma Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma 2015

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen 2 BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen Sisällys: 1. Taustaa...3 2. Kohderyhmä ja hyödyn saajat...5 3. Hankeorganisaation rooli

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot