6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) on xxxx euroa ja xxxx euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa."

Transkriptio

1 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, PL 62, Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue nro Vuokrapalsta nro: Osoite: Vuokrapalstan pinta-ala on noin m2 Palsta on Raahen kaupungin Lahjoitusmaa kylässä olevan Raahen kaupungin lahjoitusmaa -nimisen tilan R:no 1:50 määräala. Kiinteistötunnus Vuokraus tapahtuu maanvuokralain (258/66) 5. luvun mukaisena muuna maan vuokrana. Vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka. Palstaa ei saa käyttää vakituiseen asumiseen. Vuokra-aika alkaa tammikuun 1. päivänä 2016 ja päättyy joulukuun 31. päivänä 2045 ilman irtisanomista. (Poikkeukset: 1. Vuokra-aika jatketaan toistaiseksi yhden vuoden irtisanomisajalla, mutta korkeintaan 30 vuotta.) 6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) on xxxx euroa ja xxxx euroa Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (v. 1951=100) niin kuin laissa indeksin käytöstä säädetään. Perusindeksinä on tammikuun 2016 pisteluku xxxx ja tarkistusindeksinä maksuvuoden huhtikuun pisteluku. 6.3 Vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vuokramaksuvelvollinen on se, joka maksuvuoden toukokuun viimeisenä päivänä omistaa vuokraoikeuden. Jos vuokraa ei määräaikana makseta, on vuokralainen velvollinen maksamaan erääntyneille erille viivästyskorkoa erääntymispäivästä maksupäivään saakka kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

2 VUOKRA-AJAN JATKAMINEN 7.1 Mikäli vuokrapalsta vuokra-ajan päättymisen jälkeen edelleen vuokrataan samaan tarkoitukseen, on vuokralaisella tai hänen oikeuden omistajallaan etuoikeus vuokraoikeuden jatkamiseen silloin määrättäväksi ajaksi ja silloin määrättävillä ehdoilla. 7.2 Jos vuokralainen tai hänen oikeuden omistajansa ei halua käyttää vuokraajan päätyttyä etuoikeuttaan saada vuokraoikeuttaan jatketuksi, on hän velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä panemaan niiden paikat kuntoon. Jollei rakennuksia, laitteita ja laitoksia poisteta kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä, on kaupungilla oikeus vuokralaisen lukuun myydä ne julkisella huutokaupalla ja huolehtia vuokrapalstan kuntoonpanosta vuokralaisen kustannuksella. 8. KAUPUNGIN LUNASTUSVELVOLLISUUS 8.1 Mikäli kaupunki ei jatka vuokrasopimusta vuokralaisen kanssa vuokraajan päätyttyä tai mikäli kaupunki irtisanoo vuokrasopimuksen muutoin päättymään, on kaupunki velvollinen lunastamaan vuokralaisen vuokrapalstalla olevat kiinteät rakennukset ja laitteet. 8.2 Lunastamiseen on ryhdyttävä kahden (2) kuukauden kuluessa vuokraoikeuden päättymisestä. Rakennusten ja laitteiden lunastuskorvaus on niiden käypä arvo. Jos asianosaiset eivät sovi lunastuskorvauksesta, määrää sen Raahen kaupungin tekninen lautakunta hankittuaan riidan kohteesta kahden eri kiinteistöarvioijan lausunnon vuokralaisen niin vaatiessa. Lausuntojen kustannukset jaetaan osapuolten kesken puoleksi. 8.3 Lunastusvelvollisuus ei koske ylellisyyslaitteita eikä rakennuksia ja laitteita, joita on käytetty muuhun kuin vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen tai rakennettu ilman asianmukaista lupaa tai lupaehtojen vastaisesti. 9. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO 9.1 Vuokralainen on oikeutettu kaupunkia kuulematta siirtämään vuokraoikeuden kolmannelle. 9.2 Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa ja siirron ehdot (saantokirja) vuokranantajalle (Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö ja mittaus) tietojen vuokranmaksurekisteriin merkitsemistä varten ja kaupungin lunastusoikeuden käyttämisen harkitsemista varten. 9.3 Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrapalstan hallintaa toiselle muuten kuin edellä mainitulla vuokraoikeuden siirrolla. Vuokrapalstan osan hallintaa ei vuokralaisella ole oikeutta siirtää. 9.4 Kaupungilla on vuokraoikeuden siirron yhteydessä oikeus lunastaa vuokraoikeus ja vuokrapalstalla olevat rakennukset siirrossa käytetystä kauppahinnasta. Kaupungilla ei kuitenkaan ole lunastusoikeutta, kun saantona on perintö, testamentti, avio- tai naimaoikeus tai luovutus aviopuolisoi-

3 3 3 den tai sellaisten henkilöiden välillä, jotka voisivat luovutushetkellä periä toisensa. 10. RAKENTAMINEN 11. IRTISANOMINEN 12. MUUT EHDOT 9.5 Kaupungin on käytettävä lunastusoikeuttaan ja maksettava kauppahinta kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokraoikeuden siirrosta tiedon saatuaan uhalla, että kaupunki muutoin menettää lunastusoikeutensa Vuokrapalstaa ei ilman kaupungin lupaa saa käyttää muuhun kuin vapaaajan rakennusten rakentamiseen Mikäli alueelle on vahvistettu tai vahvistetaan yleiskaava, asemakaava, rantakaava, rakennusohjeet, erillinen järjestyssääntö tms. tai alueelle laaditaan kaupungin toimesta muunlainen maankäyttösuunnitelma, sitoutuu vuokralainen sitä noudattamaan Jos päärakennus kokonaan tai osittain palaa tai muutoin tuhoutuu, on se kahden (2) vuoden kuluessa rakennettava uudelleen. Muussa tapauksessa kaupunki voi irtisanoa vuokrasopimuksen Vuokralainen hakee kustannuksellaan kaikki rakentamisessa tarvittavat luvat Kaupungilla on oikeus irtisanoa tämä vuokrasopimus, jos vuokrapalsta pidetään epäsiistinä, sitä käytetään ympäristöä rumentavaan tai häiritsevään varastointiin tai sillä harjoitetaan toistuvasti toimintaa, joka melulla, savulla, hajulla tms. kohtuuttomasti häiritsee naapurustoa taikka jos rakennukset jätetään hoitamatta tai ne jäävät käyttämättömiksi. Irtisanomisen edellytyksenä on, että vuokralainen ei 3 kuukauden kuluessa kehotuksesta tiedon saatuaan ja sen jälkeen 3 kuukauden kuluessa varoituksesta tiedon saatuaan ole poistanut irtisanomisperustetta Vuokralainen on velvollinen noudattamaan jätelakia ja sen nojalla annettuja, kulloinkin voimassa olevia määräyksiä Vuokralainen on velvollinen sallimaan kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai vuokrapalstaa palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sijoittamisen vuokra-alueelle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin sillä edellytyksellä, että johdon, putken, laitteen tms. omistaja, haltija tai rakentaja on ennen tässä tarkoitetun toimenpiteen suorittamista tehnyt vuokralaisen kanssa sopimuksen suoranaisen haitan tai vahingon korvaamisesta Vuokralaisella on oikeus aidata palsta. Kaupunki ei rajanaapurina ole velvollinen ottamaan osaa aidan rakentamiseen Jos vuokralainen ryhtyy vähäisiin sellaisiin ruoppaus- ja laituritöihin, joihin ei tarvita aluehallintoviraston lupaa, on hänen hankittava suunnitel-

4 4 4 malle vesialueen omistajan lupa. Lupa haetaan Raahen kaupungin ympäristösihteeriltä Vuokralainen on velvollinen pitämään vuokrapalstansa siistinä. Rakennukset ja aidat on pidettävä ympäristön viihtyisyyttä edistävässä kunnossa Palstalta ei saa kaataa puita tai pensastoja, jos ne eivät haittaa rakennusten korjausta ja käyttöä. Kaatamiseen tai raivaukseen on saatava Raahen kaupungin ympäristötoimen lupa. Palstalle ei saa myöskään istuttaa sellaisia tulokaskasveja, jotka voivat levitessään muuttaa saaren peruskasvillisuutta. Vuokralaisen on saarissa noudatettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamia rauhoitusmääräyksiä Jos vuokralainen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on hän velvollinen maksamaan kaupungille vahingonkorvausta tai sopimussakkoa. Sopimussakko on enintään (5) vuoden vuokran määrä Vuokralainen on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) on säädetty Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, ja muutenkin tätä sopimusta tulkittaessa noudatetaan vuokrasuhteessa 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) säännöksiä. RAKENTAMATONTA VUOKRAPALSTAA KOSKEVAT LISÄEHDOT: 13. RAKENTAMISVELVOITE 14. SOPIMUSSAKKO 13.1 Vuokralainen sitoutuu rakentamaan osayleiskaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen yhden (1) vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Raahen tekninen lautakunta voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja Vuokralainen vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista Mikäli vuokralainen laiminlyö edellä kohdassa 14.1 tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, vuokranantajalla on oikeus purkaa tämä vuokrasopimus Mikäli vuokralainen luovuttaa vuokra-alueen rakentamattomana, hän on velvollinen maksamaan vuokranantajalle sopimussakkona kertasuorituksena. Raahen kaupunginhallitus voi vapauttaa vuokralaisen joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta.

5 5 5 Tätä sopimusta on tehty samasanaiset kappaleet molemmille sopijapuolille. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista.

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista. TONTINLUOVUTUSOHJELMA Ohjelman tarkoituksena on luoda ohjeisto tonttien luovutukselle ja markkinoinnille, ja sitä myöten lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Samalla ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot