Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa"

Transkriptio

1 Kirjoittaja Anna Sulley Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa Uudet arviointitekniikat ovat parantaneet ymmärrystämme pehmeiden tooristen linssien vakaudesta, ja niiden ansiosta on pystytty kehittelemään uusia, entistä parempia linssimalleja, kirjoittaa Anna Sulley. Linssien suunnittelussa viime vuosikymmenen aikana otetut edistysaskeleet ovat tehneet pehmeistä toorisista linsseistä suositun vaihtoehdon hajataitteisuudesta kärsiville asiakkaille. Tooristen linssien käyttö onkin yleistynyt viime vuosina. Nykyään neljäsosa päivittäiseen käyttöön sovitettavista linsseistä on toorisia, kun vuonna 2003 niitä oli viidesosa. 1 Iso-Britanniassa kolmannes uusista pehmeistä sovitettavista linsseistä on toorisia. 2 Uudet valmistustekniikat ovat kehittäneet tooristen linssien tuotannon toistettavuutta ja linssien sovituksesta on tullut entistä helpompaa ja nopeampaa. Mukavuutta ja edistyksellisiä fysiologisia ominaisuuksia tarjoavia kertakäyttöisiä ja silikonihydrogeelimateriaalista (SiH) valmistettuja linssejä on nyt saatavana. Pehmeissä toorisissa linsseissä hyödynnettävä Accelerated Stabilisation Design tekniikka (ASD) on ollut merkittävä edistysaskel. Tekniikka syntyi mittavan tutkimustyön tuloksena. Tavoitteena oli selvittää silmäluomien ja linssien välistä vaikutusta ja tutkia, mitä linssille tapahtuu räpäytyksen aikana. Edistyksellistä tekniikkaa käytetään nyt kolmesta eri materiaalista valmistettavissa linsseissä. Saatavana on seuraavia malleja: 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM -linssi, ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM -linssi ja äskettäin myös ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM - linssi, joka on juuri tulossa markkinoille eri puolilla Eurooppaa. ASD-linsseissä on monia etuja perinteisiin malleihin verrattuna, sillä ne vähentävät näöntarkkuuden vaihtelua ja sen aiheuttamaa näön sumentumista. 3-6 Prismapainotetuissa linsseissä ja linsseissä, joissa on kaksoisohennetut vyöhykkeet, linssi voi silmäluomen vaikutuksesta pyörähtää silmässä eitoivotulla tavalla räpäytyksen aikana, vaikka se olisi aluksi asetettu paikalleen oikein. ASDmuotoiltujen linssien ollessa oikeassa asennossa luomien vaikutus linssin vakauttamiseen on minimaalista. Silmäluomien liikkeiden vaikutus korostuu vain silloin, kun linssi on väärässä asennossa, esimerkiksi virheellisen silmäänlaiton jälkeen. Ylä- ja alaluomien paine säätelee linssin asentoa ja vakautta jatkuvasti ja palauttaa linssin aina oikeaan asentoon. Tooristen linssien onnistuneen sovituksen kannalta alan ammattilaisille on tärkeää, että vakaa ja luotettava istuvuus saavutetaan mahdollisimman helposti ja lyhyessä vastaanottoajassa. 3 Linssien epävakaus ja näöntarkkuuden vaihtelu ovat olleet syitä siihen, että pehmeiden tooristen linssien sovituksia ei ole yleisesti tehty enemmän. 7 Käyttäjälle myös linssien asettuminen nopeasti paikoilleen on tärkeää, jotta näkö korjaantuu mahdollisimman lyhyessä ajassa linssien silmäänlaiton jälkeen joka aamu. Viimeaikaiset tutkimukset ovatkin keskittyneet pehmeiden tooristen linssien 1

2 pyörähtämisvakauteen. Tutkimusten ansiosta myös tiedot linssien istuvuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat lisääntyneet. Käyttö päivittäisessä elämässä Vaikka tooristen linssien sovitus näyttäisi onnistuneen vastaanotolla, jotkut asiakkaista palaavat silti takaisin ja valittavat näöntarkkuuden vaihtelusta. Näöntarkkuus ja rakolampulla tehdyt arviot linssien liikkeestä, keskittämisestä ja pyörähtämisestä eivät välttämättä vastaa asiakkaan kokemuksia näönlaadusta kaikissa arkielämän tilanteissa. Hajataitteisilla asiakkailla on usein suuret odotukset erityisesti näöntarkkuuden ja mukavuuden suhteen. Muutama vuosi sitten ennen ASD-linssien kehittämistä tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 335 pehmeiden tooristen linssien käyttäjää 8, vain 70 prosenttia osallistujista kuvaili käyttämiään toorisia linssejä erinomaisiksi tai erittäin hyviksi. Linssien tärkeimpinä ominaisuuksina he pitivät näön laatuun, stabiliteettiin ja mukavuuteen liittyviä tekijöitä. Henkilöistä, joilla oli ilmennyt ongelmia, 86 prosenttia oli kärsinyt näön sumentumisesta ja 57 prosenttia näöntarkkuuden vaihtelusta. Tähän verrattuna 82 prosenttia henkilöistä piti silikoni-hydrogeelimateriaalista valmistettuja sfäärisiä linssejä erinomaisina tai erittäin hyvinä. Zikosin et al. vertaistarkistetussa tutkimuksessa kuvaillaan uusia tekniikoita, joita käytetään tooristen linssien pyörähtämisvakauden tarkkailuun monenlaisissa katseluolosuhteissa, jotka jäljittelevät arkielämän tilanteita. 4 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko luonnollisempaa testimenetelmää, jossa sallittaisiin silmien laajat samanaikaiset liikkeet ja silmien tiheä räpyttely, käyttää objektiivisesti pehmeiden tooristen linssien pyörähtämisvakauden vertailussa. Alun asettumisajan jälkeen valittiin neljä visuaalista tehtävää ja ärsykettä asettumisaika, lukeminen, visuaalinen etsintä ja laajat samanaikaiset silmänliikkeet, joiden jälkeen linssien asento (pyörähtämisasteet) mitattiin silmien primaariasennossa. Suoritetut tehtävät vaativat yhä laajempia silmänliikkeitä, mikä olisi voinut johtaa linssien epävakauteen. Ensin asiakkaiden annettiin katsella vastaanottohuonetta 15 minuuttia, kunnes linssit asettuivat silmiin. Sitten asiakkaat lukivat sanomalehteä kahden minuutin ajan. Silmien etäisyys tekstistä oli 40 senttimetriä ja teksti ulottui 40 horisontaalisesti ja 15 vertikaalisesti. Seuraavaksi asiakasta pyydettiin etsimään sanomalehdestä annettu numero, lukemaan kyseinen kappale ja palauttamaan katse primääriasentoon. Tehtävä toistettiin sattumanvaraisilla kappaleilla, jotka sijaitsivat keskeltä (kuva 1). Lopuksi asiakasta pyydettiin räpyttämään silmiään 40 kertaa minuutissa lyövän metronomin tahtiin. Samalla hänen tuli kohdistaa katseensa uuteen kohteeseen 20 sekunnin välein. Kohteet sijaitsivat 60 senttimetrin etäisyydellä olevalla taululla ±40 horisontaalisesti ja ±32 vertikaalisesti. 2

3 Jokaisen tehtävän aikana seurattiin linssin asentoa käyttäen Eyetrack Monitoring System - järjestelmää (kuva 2). Laitteeseen kuului päähän asennettava videopohjainen infrapunalaite, jolla oli aiemmin mitattu pään ja silmien liikkeitä silmälaseilla lukemisen aikana. Piilolinsseihin tehtiin pienet mustat merkit, joiden avulla linssien asentoa arvioitiin. Järjestelmä otti kuvia linssien liikkeistä niiden silmäänlaitosta aina testin loppuun asti. Tietyin aikavälein otetut kuvat analysoitiin. Tekniikkaa sovellettiin kahteen pehmeään tooriseen linssiin, joissa käytettiin erilaista vakautusmenetelmää: ASD-tekniikkaa hyödyntäviin Johnson & Johnson Vision Caren ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM (galyfilcon A) -linsseihin ja prismapainoitettuihin Bausch & Lombin SofLens 66 Toric (alphafilcon A) -linsseihin. 20 koehenkilöä käytti molempia linssityyppejä peräkkäin. Käyttökertojen välissä oli lepoaika. Kaikki mittaukset tehtiin vasemmasta silmästä binokulaarisissa katseluolosuhteissa, piilolinssi molemmissa silmissä. Prismapainotettujen linssien pyörähtämisalue (tehtävän aikana havaittu suurin asennon vaihtuminen) oli huomattavasti laajempi kuin ASD-linssien sekä niiden stabiloitumisaikana että laajojen silmänliikkeiden aikana (kuva 3). Molempien tehtävien aikana prismapainotettujen linssien pyörähtämisalue oli 2 2,5 kertaa laajempi kuin ASD-linssien. Tämä näkyi prismapainotettujen linssien lähes 25 asteen pyörähdyksinä pois oikeasta akselisuunnasta laajojen silmänliikkeiden aikana. Koehenkilöillä prismapainotettujen linssien pyörähdysasentojen vaihtelu oli aina ASD-linssien vaihtelua suurempi. Tuloksia tukevat aiemmat tutkimukset, joissa on hyödynnetty perinteisiä arviointitekniikkoja. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM -linssien on osoitettu asettuvan oikealle paikalleen nopeammin ja tarkemmin kuin prismapainotettujen linssien tai linssien, joissa on kaksoisohennetut vyöhykkeet. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM linssit ovat lisäksi pyörähdysvakaita ja mukavia käyttää ja niiden näkö- ja mukavuusominaisuudet ovat hyvät. 3 Tutkimuksen yhteenvetona tekijät esittävät, että ASD-tekniikkaa hyödyntävät linssit ovat muita linssejä vakaampia silmäänlaiton jälkeen ja perifeeristen näkötehtävien aikana. Täten voidaan tulkita niiden suorituskyvyn olevan parempi arkielämän tilanteissa ja että ne tarjoavat jatkuvan tarkan näkökyvyn. Paikoiltaan oleva tai kääntynyt linssi voi merkittävästi heikentää näkökykyä vaativien silmänliiketoimintojen aikana, kuten silmien ollessa ääriasennossa esimerkiksi autolla ajettaessa (muun muassa kaistanvaihtojen aikana) ja urheillessa (muun muassa golfin aloituslyönnin aikana). Tutkijat ehdottavat, että tutkimuksessa hyödynnettyä tekniikkaa voitisiin käyttää uusien tooristen linssimallien testaukseen tai erikoistapauksissa arvioimaan piilolinssisovitusta seuraamalla asiakkaan omassa työssään tekemiä silmän liikkeitä. Soveltaminen käytännössä Kuinka näitä tuloksia voidaan sitten soveltaa päivittäisessä kliinisessä työssä? 3

4 Pehmeiden tooristen linssien pyörähdystä silmässä arvioidaan tavallisesti siten, että asiakkaan katse on primaariasennossa ja pää pidetään paikallaan rakolampun leuka- ja otsatuessa. Vaikka menetelmän avulla voidaan tunnistaa huonosti istuvat linssit staattisissa katseluolosuhteissa, se ei anna kuvaa arkielämän vaihtelevissa näönkäyttötilanteista. Jotkut ovat jo ehdottaneet linssien vakauden arviointia voimakkaan räpyttelyn ja silmien samanaikaisten liikkeiden aikana. 10 Entistä todenmukaisempien, tässä tutkimuksessa kuvatun kaltaisten näönkäyttötilanteiden ja ärsykkeiden lisääminen testeihin voisi auttaa varmistamaan entistä paremman asiakastyytyväisyyden tosielämän tilanteissa. Toinen potentiaalinen uusi työkalu pehmeiden tooristen linssien pyörähtämisvakauden ja siitä seuraavan visuaalisen suorituskyvyn arvioimiseksi käyttää visuaalisia tehtäviä visuaalisten häiriöiden simuloimiseksi ja kvantifioimiseksi. 5 Chamberlainin et al. tutkimuksessa näöntarkkuutta mitattiin palauttamalla katse lähelle sijoitettuun logmar-kohteeseen neljästä vinosuunnasta (kuva 4). Testi osoittautui toimivaksi tarkkuuden muutosten määrän mittaamisessa. Se tarjosi mahdollisuuden mitata tooristen linssien suorituskykyä. Alkuperäiset tulokset neljästä pehmeästä toorisesta linssistä (balafilcon A (BT), lotrafilcon B (LT), omafilcon A (OT) ja senofilcon A (ST)) osoittivat, että silmien liikuttaminen vinosuuntiin aiheutti enemmän visuaalista häiriötä kuin silmien samanaikaiset liikkeet vaakasuoraan (kuva 5). Tulos korosti sitä, että on parempi mitata pyörähdysvakautta silmän vinosuuntaisen liikkeen jälkeen kuin perinteisesti vaaka- ja pystysuoraan katsottaessa. Tutkimuksessa löytyi eroa linssityyppien välillä eri katseen suunnissa. ASD-tekniikka (ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM) tarjosi vakaimman visuaalisen suorituskyvyn kaikissa katsesuunnissa (kuva 6). Painovoima ja muut voimat Chamberlainin et al. tutkimus on vain yksi viime aikoina tehdyistä tutkimuksista, jotka ovat johtaneet tooristen linssien suunnittelun ja sovittamisen uudelleenarviointiin. 11 Toinen tutkimusaihe on ollut painovoiman sekä pään liikkeiden ja asennon vaikutus linssin vakauteen. 12 Vuosien ajan ajateltiin, että toorisen linssin vakauteen vaikutti vain silmäluomi painaessaan linssiä silmää vasten ja että prismapainotetut linssit palasivat asentoonsa luomen, pikemmin kuin painovoiman vaikutuksesta (nk. vesimelonin siemen -periaate). Vaikka hyväksyttiin, että luomen paineella räpäytyksen aikana on jonkin verran vaikutusta linssien pyörähtämiseen, räpäytyksen vaikutuksen otaksuttiin vähenevän, sillä luomet liikkuivat vastakkaisiin suuntiin. Tooristen linssien vakauteen vaikuttavat sekä luomet että painovoima. Nopeutettu videokuva (kuva 7), jossa näkyy linssin asento ennen räpäytystä ja sen jälkeen, on auttanut ymmärtämään entistä paremmin räpäytyksen vaikutuksia pehmeiden tooristen linssien pyörähtämiseen. Videokuvan avulla on esimerkiksi havaittu, että luomen aiheuttama pyörähdys 4

5 tapahtuu pikemminkin räpäytyksen aikana kuin räpäytysten välissä. 13 Räpäyksen aikana syntyvä paine yläluomesta on merkittävämpi kuin silmää ja linssiä vasten staattisesti pysyvän luomen paine. Kokeet, joissa pehmeiden prismapainotettujen linssien käyttäjät asettuivat kyljelleen (kuva 8), osoittavat, että painovoimalla on todellakin vaikutusta. Prisman pohja liikahtaa maata kohti, ei kuitenkaan täyttä 90 astetta (kuva 9). Painottamattomissa malleissa, kuten ASD-linsseissä, olosuhteet aiheuttivat vain vähän tai eivät lainkaan pyörähtämistä. Siksi nämä mallit voivat olla hyvä vaihtoehto tiettyihin harrastuksiin tai ammatteihin, kuten tanssijoille, mekaanikoille tai armeijan henkilökunnalle, 13 tai yksinkertaisesti arkeen, kuten sohvalla loikoiluun televisiota katsellessa. Viimeisimmässä tutkimuksessa, jossa käytettiin molempia tekniikoita, verrattiin epänormaalien katsesuuntien ja silmän asentojen vaikutusta pehmeiden tooristen linssien vakauteen. 6 Tutkimuksessa arvioitiin neljää linssityyppiä: ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM, PureVision Toric (Bausch & Lomb), Air Optix Toric (CIBA Vision) ja Proclear Toric (CooperVision). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa linssin asento valokuvattiin koehenkilön ollessa makuuasennossa. Toisessa osassa koehenkilöt olivat rakolampun ääressä ja heidän silmiään kuvattiin videokameralla samalla, kun he siirsivät katseensa primääriasennosta jokaiseen kahdeksaan katsesuuntaan. Linssin keskimääräinen pyörähdys koehenkilön ollessa makuuasennossa oli vähäisin ASD-linssillä ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM, jolla se oli 11 astetta. Esimerkiksi Proclear-linssillä vastaava lukema oli 30 astetta. Siten kaikista neljästä linssityypistä ASD-linssillä näöntarkkuus heikkeni vähiten. ASD-linssi myös pyörähti huomattavasti vähemmän kuin muut prismapainotetut linssityypit, kun katse kohdistettiin alaspäin nenänvartta pitkin. Nämä tutkijat päättelevät, että pehmeiden tooristen linssien vakaus silmän äärimmäisissä, etenkin diagonaalisissa liikkeissä ja asennoissa voi vaikuttaa linssin asentoon ja näöntarkkuuteen. Päätelmät Viimeaikaiset vertaistarkistetut tutkimustulokset osoittavat pehmeiden tooristen linssien merkityksen visuaaliselle suorituskyvylle. Käytännössä ASD-linssit ovat erityisen hyödyllisiä dynaamisissa tilanteissa, joissa selkeä ja vakaa näkökyky on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkkinä voidaan mainita urheilu tai sen katselu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että useimmat hajataitteiset asiakkaat elävät aktiivista elämää, joka laittaa linssien ominaisuudet monin tavoin koetukselle. Tämä koskee jopa istumatyötä tekeviä asiakkaita. Päivittäinen toiminta, kuten takapeiliin katsominen autoa ajaessa tai television katselu sohvalla maaten, ovat vaativia visuaalisia tilanteita, joissa pyörähdysvakaus on tärkeää. Näissä tilanteissa ASD-linssit tarjoavat huomattavia etuja. 5

6 YHTEENVETO Linssien vakaus ja asento ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja hyvälle näkökyvylle ja asiakkaan tyytyväisyydelle pehmeisiin toorisiin piilolinsseihin. ASD-linssit ovat huomattavasti parempia visuaalisessa suorituskyvyssä prismapainotettuihin linsseihin verrattuna. Sovittajien tulee ymmärtää asiakkaiden näkötarpeita ja elämäntyyliä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat johtaneet pehmeiden tooristen linssimallien ja niiden sovituksen uudelleenarviointiin. Uudet arviointitekniikat auttavat määrittämään parhaan näkösuorituskyvyn sekä vastaanottohuoneessa että sen ulkopuolella. Tietoja kirjoittajasta Optometristi Anna Sulley on kliinisten asioiden konsultti, joka työskentelee sitoutumattomalla yksityisellä vastaanotolla. Hän on Iso-Britannian piilolinssiseuran (BCLA) entinen puheenjohtaja ja nykyjäsen. Artikkeli on kirjoitettu Johnson & Johnson Vision Care:n toimesta. 6

7 Viitteet 1. Morgan, International Contact Lens Prescribing in 2008, Contact Lens Spectrum, January Morgan P, Trends in UK Contact Lens Prescribing 2008, Optician, June 2008, Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Chamberlain P, Morgan P, Maldonado-Codina C and Moody K. A vision chart to quantify disturbances in acuity during wear of toric contact lenses. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Young G and McIlraith R. Toric soft contact lens visual acuity with abnormal gaze and posture. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Hickson-Curran S, Veys J and Dalton L. A new dual-thin zone disposable toric lens. Optician 2000;219: Hickson-Curran S, Dias L. Toric contact lens wearers: Where are we now? Optometric Management, February Sulley A. Practitioner & Patient Acceptance of a New Silicone Hydrogel Contact Lens. Optician September Veys J, Meyler J and Davies I. Essential contact lens practice. Part 7: Soft toric contact lens fitting. Optician 2007;234:6118: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Young G. Toric lenses, gravity and other forces. CL Spectrum 2007;22: Young G. Toric contact lens designs in hyper-oxygen materials. Eye & Contact Lens 2003; 29: S KUVAT Kuva 1 Visuaalinen etsintä, jossa käytettiin sanomalehteen merkittyjä palstoja. (Zikosmenetelmä) 7

8 Reading Versional Kuva 2 Eyetrack Monitoring System tallentaa linssin asennon (Zikos 4 ) Kuva 3 Kahden toorisen pehmeän linssin poikkeava kääntyminen neljässä näkötehtävässä (Zikos 4 ) Standard 10 9 Deviation 8 7 (degrees) - lower 6 5 numbers mean 4 3 less variability in 2 rotational position 1 0 ASD lens - AAfA Prism-ballast lens - SL66T Kuva 4 Koehenkilö tutkimustilanteessa (Chamberlain 5 ) (Kuva Eurolens Research suostumuksella) Kuva 5 Rakolampun mittaukset vaakasuorissa ja vinoissa silmän liikkeissä (Kuva Paul Chamberlain 5 suostumuksella). 8

9 Kuva 6 Katseen palautustarkkuus eri katsesuunnilla (Chamberlain 5 ) (Kuva Eurolens Researchin suostumuksella) Kuva 7 Nopeutettu videotallennus räpytyksestä (Kuva Queensland University of Technology, Australian suostumuksella) Kuva 8 Kuva linssin asennon muuttumisesta kun koehenkilö on makuuasennossa (Kuva Visioncare Researchin suostumuksella) Kuva 9 Painovoiman vaikutus prismapainotetussa toorisessa pehmeässä linssissä (Kuva Visioncare Researchin suotumuksella) 9

Tooristen linssien sovittaminen - helppoa!

Tooristen linssien sovittaminen - helppoa! Tooristen linssien sovittaminen - helppoa! Optikon opas Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Johdanto Tuoreesta Britaniassa tehdystä piilolinssejä koskevasta tutkimuksesta käy ilmi, että noin

Lisätiedot

Katseella tapahtuvasta vierityksestä saadun tuntopalautteen vaikutus katsekäyttäytymiseen. Karoliina Käki

Katseella tapahtuvasta vierityksestä saadun tuntopalautteen vaikutus katsekäyttäytymiseen. Karoliina Käki Katseella tapahtuvasta vierityksestä saadun tuntopalautteen vaikutus katsekäyttäytymiseen Karoliina Käki Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA

KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA KOULUIKÄISEN LAPSEN NÄÖNTARKASTUS NÄÖNTUTKIJAN NÄKÖKULMASTA Saija Salo Taija Tuomisto Opinnäytetyö Syksy 2010 Optometrian koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valikkotyyppien vertailu: pudotusvalikko ja megavalikko. Lasse Mäkinen

Valikkotyyppien vertailu: pudotusvalikko ja megavalikko. Lasse Mäkinen Valikkotyyppien vertailu: pudotusvalikko ja megavalikko Lasse Mäkinen Tampereen yliopisto Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Joulukuu 2014 ii Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden

Lisätiedot

VISUAALISEN ATTENTION ANALYSOINTI PARIOHJELMOINNISSA ASL 504- JA TOBII 1750 SILMÄNLIIKEKAMEROILLA NAUHOITETUN DATAN AVULLA

VISUAALISEN ATTENTION ANALYSOINTI PARIOHJELMOINNISSA ASL 504- JA TOBII 1750 SILMÄNLIIKEKAMEROILLA NAUHOITETUN DATAN AVULLA . VISUAALISEN ATTENTION ANALYSOINTI PARIOHJELMOINNISSA ASL 504- JA TOBII 1750 SILMÄNLIIKEKAMEROILLA NAUHOITETUN DATAN AVULLA Timo Ikonen 8.7.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Amblyopia. Ohjeita peittohoitoon. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007. Maija Toivonen Tarja Tuominen

Amblyopia. Ohjeita peittohoitoon. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007. Maija Toivonen Tarja Tuominen Amblyopia Ohjeita peittohoitoon Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 19.10.2007 Maija Toivonen Tarja Tuominen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma

Lisätiedot

Onko mitoitustavalla merkitystä linssin käyttömukavuuteen?

Onko mitoitustavalla merkitystä linssin käyttömukavuuteen? Heidi Aarniala - Laura Pulkkinen Onko mitoitustavalla merkitystä linssin käyttömukavuuteen? Tapaustutkimus: Manuaalimitoitus vs. Visiofficemitoituslaite Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometrian

Lisätiedot

Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset

Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset Ikääntyvän näön arviointi -oppaan käytettävyyden arviointi ja parannusehdotukset Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.5.2008 Elina Häyrinen Heini Vartiainen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013 Kauppatieteellinen tiedekunta Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN Production process performance measurement 20.12.2013 Tekijä: Opponentti: Ohjaaja: Toni Kokko

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 15.7.2004.

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 15.7.2004. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Maria Hänninen NÄYTTÖPINTA-ALAN JA RESOLUUTION VAIKUTUKSET NÄYTÖLTÄ LUKEMISEN TEHOKKUUTEEN JA KUORMITTAVUUTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ Diplomityö,

Lisätiedot

KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA. Markus Kumpulainen

KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA. Markus Kumpulainen KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA Markus Kumpulainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Aulikki Hyrskykari Heinäkuu

Lisätiedot

ELEOHJAUS GOOGLE CARDBOARD-VIRTUAALIYMPÄRISTÖÖN KÄYTTÄEN ÄLYPUHELIMEN KAMERAA

ELEOHJAUS GOOGLE CARDBOARD-VIRTUAALIYMPÄRISTÖÖN KÄYTTÄEN ÄLYPUHELIMEN KAMERAA Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business and Management Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Niko Liukka ELEOHJAUS GOOGLE CARDBOARD-VIRTUAALIYMPÄRISTÖÖN KÄYTTÄEN ÄLYPUHELIMEN KAMERAA

Lisätiedot

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN Ilona Riippa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tampereen Yliopisto Lääketieteen laitos RIIPPA

Lisätiedot

Katsekulmien vaikutus näönrasitusoireisiin näyttöpäätetyössä

Katsekulmien vaikutus näönrasitusoireisiin näyttöpäätetyössä Katsekulmien vaikutus näönrasitusoireisiin näyttöpäätetyössä Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö Syksy 2006 Paula Hakala Jussi Kivivirta Sami Varila Mirka Virtanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Potilaiden kokemuksia näkemisestään monovision LASIK -leikkauksen jälkeen

Potilaiden kokemuksia näkemisestään monovision LASIK -leikkauksen jälkeen Potilaiden kokemuksia näkemisestään monovision LASIK -leikkauksen jälkeen Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 20.10.2009 Pia Purhonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky

Lisätiedot

Mikä silmälaseissa harmittaa?

Mikä silmälaseissa harmittaa? Henna Agbonogieva, Ulla Meriluoto Mikä silmälaseissa harmittaa? Haastattelututkimus silmälasinkäyttäjille ja optikkoliikkeiden henkilökunnille Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi (AMK) Optometrian

Lisätiedot

Näkeminen ja liikenneturvallisuus

Näkeminen ja liikenneturvallisuus Näkeminen ja liikenneturvallisuus Liikennenäkemisen koulutuspaketti nuorille kuljettajille Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.10.2009 Antti Rytkönen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SILMÄNLIIKEMENETELMÄ PAINETUN JA VERKKOMAINONNAN TUTKIMUKSESSA

SILMÄNLIIKEMENETELMÄ PAINETUN JA VERKKOMAINONNAN TUTKIMUKSESSA SILMÄNLIIKEMENETELMÄ PAINETUN JA VERKKOMAINONNAN TUTKIMUKSESSA Jarmo Kuisma TIIVISTELMÄ Mainonnan tutkimuksessa silmänliikkeiden rekisteröinnin ja analysoinnin avulla pyritään selvittämään, mitä kuluttajat

Lisätiedot

Phakic intraocular lenses ICL & PRL

Phakic intraocular lenses ICL & PRL Phakic intraocular lenses ICL & PRL Silmänsisäiset piilolinssit ja niiden tuottamat tulokset Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 31.03.2009 Silvia Komssi Henny Tirkkonen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä

Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä Tutkimusraportti 26.1.2011 Työterveyslaitos, Helsinki Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry, Helsinki Optisen Alan Tiedotuskeskus,

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAKESKUS OMT-KLINIKAN ASIAKASTYYTYVÄISYYS

FYSIOTERAPIAKESKUS OMT-KLINIKAN ASIAKASTYYTYVÄISYYS FYSIOTERAPIAKESKUS OMT-KLINIKAN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Niina Wallenberg 2010 Kerava LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Kerava Fysioterapiakeskus OMT-klinikan asiakastyytyväisyys Niina Wallenberg Liiketalouden

Lisätiedot

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa

Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Näönseulontamenetelmien soveltuvuus ikääntyneiden näönseulontaan kotioloissa Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 13.4.2005 Joveini Lasarov Johanna Manninen Kati Raininko HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Huyen Tran ja Samira Zagai Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Tarkastelun kohteena Alcon AcrySof ReSTOR Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometrian koulutusohjelma Opinnäytetyö 30.10.2012

Lisätiedot

3D-SIMULOINTI TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

3D-SIMULOINTI TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tuotantotalous Tuotanto 2015 Aleksi Jukala 3D-SIMULOINTI TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Tuotanto 2015 29 Sakari Koivunen

Lisätiedot

Version 5.0. 2011 Palle M. Pedersen

Version 5.0. 2011 Palle M. Pedersen COGNIsoft-I Käyttöohje Version 5.0 2011 Palle M. Pedersen 2 COGNIsoft-I Käyttöohje 1 Johdanto 1.1 Aluksi COGNIsoft-I on pieni ohjelmakokonaisuus, joka on kehitetty kognitiiviseen kuntoutukseen aikuisille,

Lisätiedot

Tuotemuutokset muovikomponentin tuotekehitysprojektissa: niiden vaikutukset muotinvalmistuksen läpimenoaikaan ja hallinnan kehittäminen

Tuotemuutokset muovikomponentin tuotekehitysprojektissa: niiden vaikutukset muotinvalmistuksen läpimenoaikaan ja hallinnan kehittäminen Teknillinen korkeakoulu Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon instituutti, SoberIT TAI Tutkimuslaitos Raportti 25.3.2002 Tuotemuutokset muovikomponentin tuotekehitysprojektissa: niiden vaikutukset muotinvalmistuksen

Lisätiedot

SILMÄNLIIKETUTKIMUS FYSIOLOGINEN NÄKÖJÄRJESTELMÄ JA KATSEENSEURANNAN TEKNIIKAT

SILMÄNLIIKETUTKIMUS FYSIOLOGINEN NÄKÖJÄRJESTELMÄ JA KATSEENSEURANNAN TEKNIIKAT Ilkka Kotilainen SILMÄNLIIKETUTKIMUS FYSIOLOGINEN NÄKÖJÄRJESTELMÄ JA KATSEENSEURANNAN TEKNIIKAT Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 22.6.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

Teemana toimisto. veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa

Teemana toimisto. veyshuollossa tai yhteistyössä Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa Työfysioterapeutti 2/2008 sisällys 3 Hallitus esittäytyy 4 Sähköinen asiakirjahallintatyö ja näkeminen 9 Tavoitteena työkykyinen ääni 13 Toimistoakustiikka 15 Mobiilityö 22 Mobiilityöpisteen ergonomia

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin työmäärän arviointimallit

Ohjelmistoprojektin työmäärän arviointimallit Ohjelmistoprojektin työmäärän arviointimallit Tiina Kirmanen 26.03.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoprojektin työmäärän arviointi on vaikeaa, koska

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUKSEN VAIKUTUKSEN MITTAAMINEN YRITYKSESSÄ

ESIMIESVALMENNUKSEN VAIKUTUKSEN MITTAAMINEN YRITYKSESSÄ Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Titta Koskivirta ja Minna Roiha ESIMIESVALMENNUKSEN VAIKUTUKSEN MITTAAMINEN YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö 2011

Lisätiedot