Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt Varsinainen rahastoesite"

Transkriptio

1 Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt Varsinainen rahastoesite Yleiset tiedot rahastosta rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Finnish Real Estate ja englanniksi Special Investment Fund eq Finnish Real Estate (AIF) on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto ( rahasto ). Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa eräistä sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain 43 a :n mukaisesti. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston avaintietoesite, varsinainen vuosikertomus, viimeisin puolivuotiskatsaus sekä rahaston säännöt ovat saatavissa rahastoyhtiöstä taikka sen internet-sivuilta osoitteessa: Rahastoyhtiö Rahaston hallinnoinnista ja salkunhoidosta vastaa eq Rahastoyhtiö Oy ( rahastoyhtiö ), osoite Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, y-tunnus Rahastoyhtiön toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä valtiovarainministeriön tai muun toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa. Finanssivalvonta on myöntänyt rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisen toimiluvan toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana. Rahastoyhtiö on perustettu ja sen kotipaikka on Helsinki ja osakepääoma ,97 euroa. Rahastoyhtiöllä on riittävät omat varat ja vastuuvakuutus sen huolimattomuudesta aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi, joista rahastoyhtiö on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan vastuussa. Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Annamaija Peltonen ja sen hallitukseen kuuluvat: Janne Larma (puheenjohtaja), toimitusjohtaja, eq Oyj Kirsi Hokka, johtaja, asiakkuudet, eq Varainhoito Oy Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, eq Varainhoito Oy Juha Surve, johtaja, lakiasiat ja compliance, eq Varainhoito Oy Teijo Heikkilä (osuudenomistajien edustaja), hallituksen puheenjohtaja, Sandvik Oy:n eläkesäätiö Aarni Pursiainen (osuudenomistajien edustaja), sijoitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisö on Pohjola Pankki Oyj. Pohjola Pankki Oyj on Finanssivalvonnan toimiluvalla luottolaitostoimintaa harjoittava talletuspankki. Rahaston varat säilytetään erillään muiden rahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Rahastoyhtiön talous on täysin erillään rahaston varoista eikä rahaston varoja voida käyttää rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen kattamiseksi. Säilytysyhteisö voi käyttää arvopaperien säilyttämisessä yhtä tai useampaa alisäilyttäjää. Säilytysyhteisö huolehtii parhaan kykynsä mukaisesti, että rahaston varat on erotettu säilytysyhteisön tai sen käyttämän alisäilyttäjän varallisuudesta näiden Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot Hinnasto Merkintäpalkkio 2,0 % Lunastuspalkkio < 1v 2,0 % > 1 3v 1,0 % > 3 5v 0,5 % 5v 0,0 % Hallinnointipalkkio p.a. 1,95 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 20 % vertailutuoton ylittävästä osasta jaetun voitto-osuuden määrästä laskettuna. Vertailutuotto 7 % Säilytyspalkkio Toteutuneet säilytyksestä aiheutuvat kustannukset Rahaston avaintietoesitteessä on kuvattu arvio vuotuisista juoksevista kuluista. Avaintietoesitteessä kuvattu juoksevien kulujen määritelmä pitää sisällään yllä mainituista palkkioista hallinnointipalkkion ja säilytyspalkkion, mutta ei tuottosidonnaista palkkiota. Merkintätili Pohjola (OKOYFIHH): FI Nordea (NDEAFIHH): FI mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Säilytysyhteisö ei ole siirtänyt säilytysyhteisöä koskevia muita tehtäviä tai vastuita kolmansille tahoille. Mikäli säilytysyhteisö siirtäisi näitä toimintoja jollekin luotettavalle kolmannelle taholle, säilytystoimintojen siirtäminen ei vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen, jollei se ole vapautunut vastuustaan sääntelyn mukaisesti. Säilytysyhteisö, säilytysyhteisön alisäilyttäjä tai se jolle säilytysyhteisö tehtäviään siirtäisi, ei saa käyttää rahaston säilytysyhteisölle säilytettäväksi antamia varoja uudelleen, ellei tästä sovita erikseen rahastoyhtiön kanssa. Rahastoyhtiö voi antaa luvan erikseen esimerkiksi säilytettävinä olevien arvopaperiensa lainaamiselle. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka eq Liikekiinteistöt on pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittava erikoissijoitusrahasto. Rahasto voi rajoituksin sijoittaa myös kiinteistötoimintaa harjoittavien yhteisöjen arvopapereihin Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Rahasto voi rajoituksin lisäksi sijoittaa myös muihin rahaston säännöissä mainittuihin sijoituskohteisiin. Rahasto harjoittaa aktiivista rahaston sijoitusomaisuuden hoitamista, kiinteistöliiketoimintaa ja pyrkii aktiivisella toiminnalla kehittämään rahaston sijoituskohteita arvonkehityksen parantamiseksi. Rahastoyhtiö toteuttaa rahaston sijoituksia rahaston sääntöjen mukaisesti, mutta oman itsenäisen näkemyksensä mukaan. Rahastoon tehdyille sijoituksille ei ole olemassa takeita tietystä tuottotasosta. 1 (8)

2 Rahasto suuntaa sijoitustoimintansa ensisijaisesti kiinteistökohteisiin jotka soveltuvat suoraan taikka muunneltuna ainakin osittain seuraaviin käyttötarkoituksiin: Liiketilat Toimistot Logistiikkakiinteistöt Teollisuuskiinteistöt Muu soveltuva toiminta Rahaston varoja voidaan sijoittaa: 1) Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin. 2) Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin ja muihin arvopapereihin, jotka liittyvät kiinteistösijoitustoimintaan. 3) Rakentamiseen ja kiinteistönjalostustoimintaan. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi Rahasto voi sijoittaa varansa: 4) Pääasiassa kiinteistötoimintaa harjoittavien yhtiöiden arvopapereihin, joilla käydään kauppaa arvopaperimarkkinalain mukaisessa julkisessa kaupankäynnissä tai siitä vastaavassa kaupankäynnissä toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. 5) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 6) Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen osuuksiin ja muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin. 7) Korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. Markkinapaikan sijaintia ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Lista kulloinkin käytettävissä olevista markkinapaikoista on saatavissa Rahastoyhtiöstä. 8) Saataviin, joita ei ole pidettävä arvopapereina. Rahasto voi pantata omaisuuttaan velvoitteidensa vakuudeksi. Panttaus voi tarvittaessa käsittää Rahaston koko omaisuuden. Rahasto voi myöntää luottoa tai antaa vakuuden kolmannen sitoumuksesta osana kiinteistösijoitustoimintaa, jos se on tarpeen kohtien 1) - 3) mukaisen kiinteistösijoituksen hankkimiseksi, siitä luopumiseksi tai sen kehittämiseksi. Sijoitusrajoitukset: Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 1-2: Rahaston kokonaisvaroista vähintään 60% on aina sijoitettava Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin tai tällaisia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Tästä vaatimuksesta Rahasto voi tilapäisesti poiketa Rahastoa perustettaessa ja rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä sekä myydessään tai hankkiessaan kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita sekä milloin Rahaston varoja ei voida tuottavalla tavalla sijoittaa Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin kiinteistöihin taikka kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi sijoittaa varansa rajoituksetta myös vain yhteen kiinteistöön, vain yhteen kiinteistöön kohdistuviin kiinteistöarvopapereihin taikka vain yhteen kiinteistöarvopaperiin. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 3: Rahaston varoista enintään 20% voidaan sijoittaa rakentamiseen sekä kiinteistönjalostustoimintaan. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 4: Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 10% Rahaston varoista, saa olla enintään 40% Rahaston varoista. Näitä sijoitusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain 1 luvun 6 :n mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20% Rahaston varoista. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 5: Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20% saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 6: Rahaston varoista enintään 15% saadaan sijoittaa sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen osuuksiin tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 7: Rahaston varoista enintään 40 % voidaan sijoittaa korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Koskee edellä mainittuja sijoituskohteita 8: Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa saataviin, joita ei ole pidettävä arvopapereina. Muut sijoitusrajoitukset: Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun Rahaston sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) Rahaston kokonaisvaroista. Rahastoyhtiö saa kuitenkin lisäksi ottaa erityisestä syystä Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään yhtä kolmasosaa (1/3) Rahaston kokonaisvaroista. Erityisenä syynä voidaan pitää muun ohessa rahoitustarpeita kiinteistön taikka kiinteistöarvopaperin hankinnan yhteydessä, Rahaston sijoituskohteita hankittaessa kohteina olevien kiinteistöarvopapereiden kohdekohtaisien velkojen tilapäistä uudelleenrahoittamista taikka likviditeetin turvaamista rahasto-osuuksien lunastustilanteessa. Rahasto ei saa sijoittaa Rahastoyhtiön tai Rahastoyhtiön suoran tai välillisen osakkeenomistajan, jolla on yli 10 % omistusosuus Rahastoyhtiöstä tai tämän emoyhtiöstä, omistamiin kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin. Sijoittajakohderyhmä ja suositeltu vähimmäissijoitusaika Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan kiinteistövarallisuuteen ja kiinteistötoimintaan liittyviin arvopapereihin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa rahastomuotoisen sijoituksen kautta erityisesti suoraan kiinteistökohteisiin Suomessa. Rahasto on ensisijassa tarkoitettu sijoittajille, jotka tavoittelevat pitkän aikavälin kassavirtaa ja allokoivat sijoitussalkkuaan kiinteistöriskiin. Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista ja jo tästäkin syystä suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta, kuitenkin markkinatilanne huomioiden. Sijoittaja vastaa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti tutustua tähän esitteeseen, rahaston avaintietoesitteeseen ja sääntöihin. Rahastoyhtiö ei tarjoa varainhoitoa taikka muita sijoituspalveluita. 2 (8)

3 Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän rahastoon sijoittaessaan alun perin sijoitti. RAHASTON RISKIT Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit Sijoittamiseen liittyy aina riski. Riskillä tarkoitetaan sitä, että sijoituksen tuottoon liittyy epävarmuutta. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta oletettua heikompaa tuottoa ja myös mahdollisuutta menettää sijoitetut varat kokonaan. Kaikkien rahastojen arvo voi nousta ja laskea merkittävästikin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi rahasto-osuuksia lunastaessaan saada vähemmän varoja, kuin sijoittaessaan. Toimialariski Liikekiinteistöt Tietylle toimialalle taikka sektorille keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa hyvinkin merkittävästi yleisrahastoista, muista sijoitusrahastoista sekä muista eri toimialoille hajautetuista sijoitusmuodoista. Kiinteistösektorin kehitys voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon. Kiinteistösektoriin liittyvää toimialariskiä pyritään pienentämään sijoituskohteiden valinnalla ja aktiivisella rahaston sijoitusomaisuuden hoitamisella. Rahaston riskisyyteen vaikuttaa myös se, että rahasto keskittyy sijoitustoiminnassaan liikekiinteistökohteisiin. Tällöin liikekiinteistöjen ja kansantalouden yleinen kehitys vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen ja riskiasemaan. Kiinteistöihin liittyvää riskiä voi kasvattaa se, että rahaston varat voidaan sijoittaa jopa vain yhteen taikka harvaan joukkoon kiinteistöjä. Tällöin yksittäistä kiinteistöä koskevat tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästikin rahaston tuottoon. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstään tehdessään huomioida, että keskittyneisyys tiettyihin kiinteistötyyppeihin on omiaan kasvattamaan riskiä rahaston arvonmuutoksille. Osakemarkkinakehitykseen liittyvä riski Rahaston päätarkoituksena ei ole sijoittaa osakemarkkinalle. Kuitenkin on mahdollista, että rahaston varoja sijoitetaan osakemarkkinoille Suomessa ja muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden arvopaperipörsseissä. Tällöinkin sijoitukset kohdistuvat kiinteistötoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja/tai rahastojen osakkeisiin ja osuuksiin. Osakemarkkinasijoituksiin liittyy aina riski sijoitusten markkina-arvon merkittävistäkin muutoksista. Riskiin vaikuttavat osakemarkkinoiden yleinen kehitys, talouskehitys, kohdetoimialan kehitys sekä riski siitä, että rahaston noudattama sijoitusnäkemys epäonnistuu. Tällöin rahaston osake- ja osuussijoitusten arvonkehitys voi vaihdella. Riskejä pyritään pienentämään valikoimalla sijoituskohteet huolellisesti ja hajauttamalla osakemarkkinasijoitukset ja sijoitukset muihin listattuihin osuuksiin mahdollisuuksien mukaisesti useampaan maahan ja kohdeyritykseen. Valuuttakurssiriski Euroalueen ulkopuolisiin maihin sijoitettaessa, sijoituksiin voi liittyä valuuttakurssiriski, jolla voi olla vaikutusta rahaston euromääräiseen tuottoon. Rahastoyhtiö ei sitoudu suojaamaan valuuttariskiä miltään osin, mutta rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Suomeen, jolloin valuuttariskin vaikutuksen pitäisi olla rajallinen. Likviditeettiriski ja markkinoiden toimivuuteen liittyvät riskit Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston varoja ei saada realisoiduksi siinä ajassa, kun rahaston rahasto-osuudenomistajan tekemä rahasto-osuuksien lunastustoimeksianto tulisi toteuttaa taikka realisaation hinnoittelu ei olisi kohtuullinen. Likviditeettiriskiä kasvattaa se, että rahaston varat ovat pääosin sijoitetut kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden myyminen voi edellyttää pitkääkin aikaa. Sama koskee tilannetta, jossa rahaston omistamilla arvopapereilla käydään vain vähäisessä määrin kauppaa. Kaupanteko heikossa likviditeettitilanteessa voi vaikuttaa voimakkaasti kauppahintaan, jolloin likviditeettiriski voi toteutua. Likviditeettiriski voi toteutua myös, mikäli markkinapaikan kaupankäyntiin kohdistuu toimintakatkoksia taikka muita teknisiä ongelmia. Likviditeettiriskiä pyritään pienentämään pitämällä tarvittaessa osa rahaston varoista likvideinä varoina, kuten esimerkiksi pankkitalletuksina, ja pitämällä rahaston velkaisuusaste sellaisena, että rahasto voi kasvattaa vieraan pääoman määrää ja siten turvata likviditeettiä. Rahastoyhtiö ei kuitenkaan sitoudu mihinkään tiettyyn käteisvarojen määrään taikka siihen, että velkaisuusastetta rajoitettaisiin muutoin kuin mitä rahastoa koskevassa lainsäädännössä ja määräyksissä sekä rahaston säännöissä on määrätty lainoitusasteen osalta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään huomioida, että rahaston sijoituspolitiikka on pitkäjänteistä, rahasto on tarkoitettu pitkäkestoiseen sijoittamiseen ja että rahasto-osuuksien lunastukseen liittyy likviditeettiriskiä, jolla voi olla vaikutusta sekä rahasto-osuuden lunastuksen toteutusaikatauluun että mahdollisesti myös rahastosta saatavan tuoton määrään Rahasto on ensisijassa tarkoitettu pitkän aikavälin sijoittamiseen ja sijoittajan tulee mieltää rahastosijoituksensa likvidisyyden olevan lähinnä rinnasteinen suoran kiinteistösijoituksen kanssa. Kiinteistösijoituksiin ominaisuutena liittyy sijoitusten tietyn asteinen epälikvidisyys, joka tulee hyväksyä osana kiinteistösijoittamista. Rahasto-osuuksien lunastukset voivat edellyttää pitkänkin ajan ja lunastukset voidaan myös tietyissä tilanteissa keskeyttää. Maantieteellinen riski Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittavan rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että sijoituskohteena olevan maantieteellisen alueen taloudellisilla olosuhteilla voi olla merkittävää ja ennakoimatonta vaikutusta rahaston sijoitusten tuottoon ja likvidisyyteen. Sijoituskohteena olevan maantieteellisen alueen tulevaisuuden odotukset ja niiden muutokset voivat vaikuttaa nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti rahaston tuottoon. Rahaston tuotto voi tällöin poiketa merkittävästikin yleisestä maailmanlaajuisesta taloudellisesta kehityksestä ja jonkin toisen maantieteellisen alueen kehityksestä. Rahaston kiinteistökohteisiin suoraan tehtävät sijoitukset kohdistuvat Suomeen. Muualle Euroopan talousalueelle sijoituksia voidaan rahaston sääntöjen mukaan tehdä vain rajoitetusti. Suomen sisällä rahasto voi sijoittaa varansa rajoituksetta eri alueille. Sijoitukset voivat kohdentua myös sellaisille alueille Suomen sisällä, joilla kiinteistökohteiden realisoiminen on haasteellista, arvonmuutokset voivat olla ennalta-arvaamattomia ja kiinteistökohteiden realisoiminen voi viedä pitkähkön ajan. Tällä voi olla merkittävääkin vaikutusta rahaston sijoitusten tuottoon ja likvidisyyteen. 3 (8)

4 Yhdessä toimialariskin kanssa rahaston tuottoon voi kohdistua merkittäviäkin vaihteluita ja riskejä erityisesti lyhyellä aikavälillä. Rahaston sijoitukset tehdään rahastoyhtiön näkemyksen perusteella, jolloin maantieteelliseltä riskiltä ei välttämättä voida välttyä. Lisäksi maantieteellistä riskiä voidaan myös tietoisesti ottaa, mikäli se vastaa rahastoyhtiön näkemystä. Yleiset operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu esimerkiksi ulkoisista tekijöistä, teknologiasta, henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivisiin riskeihin voidaan lukea myös mahdolliset henkilöstövaihdokset ja organisaatiomuutokset. Operatiivisiin riskeihin lukeutuu myös riski siitä, että rahaston palveluntarjoajan toiminta joltakin osin on puutteellista taikka häiriintyy siten, että sovittua tuotetta taikka palvelua ei voida toimittaa rahastolle taikka rahaston sijoituskohteelle. Operatiivisilla riskeillä voi olla negatiivista vaikutusta rahaston toimintaan ja sitä kautta rahaston arvonmuodostukseen. Operatiivisiin riskeihin varaudutaan varamiesjärjestelyin, varajärjestelmin ja toiminnan jatkuvuussuunnittelulla. Kiinteistösijoittamiseen liittyvät operatiiviset riskit Kiinteistösijoittamiseen ominaisuutena kuuluu riski sijoituskohteen teknisistä, taloudellisista ja muista fyysisistä ominaisuuksista. Kiinteistösijoituskohteiden arvoon vaikuttaa myös ennalta tunnistamaton joukko muita tekijöitä, joilla voi olla suurtakin merkitystä sijoituskohteen arvoon. Esimerkiksi muuttuva rakennuslainsäädäntö ja muu kiinteistöjä koskeva viranomaissääntely voi vaikuttaa hyvinkin merkittävästi sijoituskohteiden arvoon ja tuottoon. Kiinteistösijoitukset ovat myös alttiita ympäröivän maailman tuottamille vaikutuksille, kuten sääilmiöille ja luonnonvoimille. Lisäksi esimerkiksi sodat, terrorismi, luonnon katastrofit ja muut ääriolosuhteet voivat vaikuttaa sellaisella tavalla rahaston kiinteistösijoituksiin, että arvon menetyksiä ei voida poissulkea. Myös ilkivalta, tuhotyöt ja muu ennakoimaton ihmisten toiminta, jolla voi olla vaikutusta kiinteistön toimintaan ja käytettävyyteen, voi vaikuttaa merkittävästikin rahaston tuottoon. Näihin riskeihin pyritään varautumaan valikoimalla sijoituskohteet rahastoyhtiön näkemyksen mukaisesti, vakuuttamalla sijoituskohteita riittävällä tavalla ja pyrkimällä ennakoimaan tulevia muutoksia kaikessa kiinteistösijoittamisen toimintaympäristössä rahastoyhtiön näkemyksen mukaisesti. Kuitenkaan kiinteistösijoittamiseen liittyviä operatiivisia riskejä ei voida poissulkea. Operatiivisilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävää vaikutusta rahaston arvoon ja tuottoon. Vieraan pääoman käyttöön liittyvä riski Rahasto voi käyttää velkarahoitusta toiminnassaan ja pantata varojaan velkojensa vakuudeksi. Velkarahoituksen käyttöön liittyy aina riskejä, joilla voi olla vaikutusta rahaston sijoitustoimintaan, tuottoon taikka lunastusten toteuttamiseen. Force majeure -riskit ja muut riskit Forec majeure -riskillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä. Tällaisia riskejä voivat olla sodat, luonnon katastrofit, kapinat ja työtaistelutoimenpiteet. Force majeure riskien realisoituminen voi vaikuttaa rahaston sijoitusten arvoon, rahaston mahdollisuuksiin käydä kauppaa sijoituskohteilla ja myös esimerkiksi rahasto-osuuksien lunastusten aikatauluihin. Rahaston toimintaa ja sijoituksia kohtaan voi olla olemassa sellaisia riskejä, joita ei ole voitu yksilöidä. Tällaisilla riskeillä voi olla merkittävääkin vaikutusta rahaston varojen arvostukseen ja rahaston tuottoon. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä. Rahastoyhtiön riskienhallintaperiaatteet Rahastoyhtiöllä on sen hallituksen hyväksymät riskienhallintaperiaatteet, joissa kuvataan menettelytavat yhtiön ja sen hoitamien rahastojen toiminnassa esiintyvien riskien jatkuvaan seuraamiseen ja hallintaan. Rahastoyhtiö tekee esimerkiksi säännöllisesti stressitestejä rahastojensa maksuvalmiusriskin arvioimiseksi mittaamalla rahastojen sijoitusten oletettua realisointiaikaa suhteessa suurimpien sijoittajien osuuteen rahastossa. VEROTUS Yleistä Erikoissijoitusrahastot ovat Suomen lainsäädännön mukaan tuloverosta vapaita yhteisöjä, eivätkä ne maksa tuloveroa Suomesta saaduista tuloista. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu osuudenomistajaa koskevan verotussääntelyn pääpiirteet Suomen verojärjestelmän mukaisesti tilanteessa, jossa osuuden omistaja on yleisesti Suomessa verovelvollinen Tärkeä huomautus: Sijoittajan on syytä varmistaa itseensä kohdistuva verokohtelu erikseen toimivaltaiselta veroviranomaiselta, johtuen verovelvolliseen kohdistuvan sääntelyn moniulotteisuudesta ja yksilöllisten olosuhteiden vaikutuksesta verokohteluun. Rahastojen tuottojen verotuksesta Suomalaiset sijoitusrahastot ovat Suomen tulo- ja varallisuusverosta vapaita yhteisöjä. Niiltä voidaan kuitenkin periä veroja ulkomaisten sijoitusten tuotoista, kuten osingoista perittävää lähdeveroa. Lisäksi rahasto voi joutua maksamaan varainsiirto- ja finanssimarkkinaveroja sekä arvonlisäveroa eräistä hankkimistaan palveluista. Osuudenomistajien rahastoihin sijoittamien varojen arvonnousu tulee veronalaiseksi vasta kun rahasto-osuuksia lunastetaan. Tällöin saattaa syntyä luovutusvoittoa. Mahdollinen luovutusvoitto on pääomatuloa, johon kohdistuva verorasitus määräytyy kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti. Rahastoyhtiö perii vuosittaisesta tuotonjaosta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot, lunastustapahtumat ja tiedot myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseksi veroviranomaisille, joka kirjaa ne esitäytettyyn veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee tarkistaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kirjatut myyntivoitot ja -tappiot sekä tuotonjako- ja omistustiedot. Kaikissa tapauksissa luovutusvoittojen ja -tappioiden sekä muiden tietojen oikeasta ilmoittamisesta veroviranomaisille vastaa verovelvollinen itse. Verotuksen lisäksi rahastosijoitukset ja niiden tuotot voivat vaikuttaa joihinkin etuisuuksiin kuten opinto- ja asumistukeen. Tarkempia tietoja näistä vaikutuksista tulee pyytää etuisuuden myöntäjältä. Mikäli sijoittajat ovat epävarmoja verotukseen liittyvistä kysymyksistä, tulee heidän olla yhteydessä verohallintoon tai veroasiantuntijoihin. RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen rahaston varoista. Rahasto-osuuksia merkitään antamalla rahastoyhtiölle merkintätoimeksianto ja suorittamalla merkintäsumma rahaston pankkitilille. Rahasto-osuuksien merkintätoimeksiantoja otetaan vastaan rahasto-osuuksia voi merkitä vähintään neljä kertaa vuodessa. Säännölliset merkintäpäivät ( Merkintäpäivä ) ovat kunkin kalenterivuoden maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja 4 (8)

5 joulukuun viimeinen päivä ja merkinnän tulee olla maksettuna rahaston tilille Merkintäpäivänä klo 18 (Suomen aikaa) mennessä, taikka merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä, mikäli Merkintäpäivä ei ole pankkipäivä. Merkintätoimeksiantoja voidaan lisäksi antaa myös muina ajankohtina toimittamalla merkintätoimeksianto rahastoyhtiölle postitse, faksitse taikka sähköpostitse. Näin toimitettujen merkintätoimeksiantojen merkinnät voidaan kuitenkin toteuttaa aikaisintaan merkintätoimeksiannon antamista seuraavana merkintäpäivänä. Milloin toimeksianto annetaan muutoin, kuin rahastoyhtiön toimipaikassa, vastaa toimeksiannon lähettäjä lähetyksensä perilletulosta. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto taikka lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli yhtiöllä ei ole riittäviä tietoja merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintätoimeksiantojen toteuttaminen voidaan, mikäli rahastoosuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii, väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Poikkeavasta merkintämahdollisuudesta tiedotetaan rahastoyhtiön internet-sivuilla vähintään viikkoa ennen poikkeavan merkintäajan alkamista. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Rahasto-osuuden merkintähinta voidaan maksaa myös rahastoyhtiön hallituksen hyväksymällä apporttiomaisuudella. Rahastoyhtiön hallituksen hyväksyntää varten rahastoyhtiö varaa mahdollisuuden tarkastaa ja arvioida apporttiomaisuuden teknisiä, taloudellisia ja juridisia ominaisuuksia tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla sen varmistamiseksi, että apporttiomaisuus voi soveltua rahaston sijoituspolitiikkaan ja -tavoitteisiin. Apporttina luovutettava omaisuus arvostetaan noudattaen sääntöjen 6 :ssä mainittuja rahaston arvon laskemista koskevia periaatteita noudattaen. Apporttiomaisuudella suoritettu merkintä katsotaan maksetuksi, kun apporttiomaisuus on siirretty rahaston omistukseen. Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma merkintäpäivän rahasto-osuuden arvolla. Mikäli rahaston tilille maksettu merkintäsumma tai apporttina luovutetun omaisuuden arvo, joista on vähennetty merkintäpalkkiot, ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään rahaston pääomaan. RAHASTO-OSUUKSIEN LUNASTUS Rahasto-osuuksia voi lunastaa toimittamalla lunastustoimeksianto ja luovuttamalla mahdollinen osuustodistus rahastoyhtiölle. Lunastustoimeksiannon voi tehdä joko rahastoyhtiön toimipaikassa taikka toimittamalla lunastusilmoitus tarvittavine liitteineen postitse, sähköpostitse tai faksitse rahastoyhtiölle. Milloin toimeksianto annetaan muutoin, kuin rahastoyhtiön toimipaikassa, vastaa toimeksiannon lähettäjä lähetyksensä perilletulosta. Lunastusta varten tarvittavat tiedot on lueteltu lunastuslomakkeessa, joka on saatavilla rahastoyhtiöstä ja rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteessa Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää, jotka ovat kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen päivä. Lunastustoimeksianto tulee toimittaa rahastoyhtiölle kuukautta ennen lunastuspäivää (lunastusilmoituksen määräpäivä). Lunastustoimeksiannot toteutetaan viipymättä lunastuspäivän jälkeen, kun osuuden arvo on laskettu rahaston säännöissä kuvatulla tavalla. Mikäli varat lunastuksen toteuttamiseksi on hankittava myymällä rahaston omaisuutta, määräytyy rahasto-osuuden lunastusarvo omaisuuden realisaatiohetkeä lähimpänä seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvon mukaan, joka voi olla enintään kuuden (6) kuukauden päässä Lunastuspäivästä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ja lunastustoimeksianto voidaan perua ainoastaan rahastoyhtiön luvalla. Rahastoyhtiö voi kuitenkin päättää, että samaan Lunastuspäivään ehtineet lunastukset toteutetaan samanaikaisesti ja maksetaan tarvittaessa erissä lunastussummien mukaisessa suhteessa. Sen lisäksi mitä sijoitusrahastolaissa säännellään rahastoyhtiön velvollisuudesta keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä keskeyttää väliaikaisesti rahasto-osuuksien lunastukset esimerkiksi tilanteessa, jossa rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea. Lunastukset voidaan väliaikaisesti keskeyttää myös tilanteessa, jossa rahastoyhtiö voisi joutua luovuttamaan rahaston varoja markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla. Kulloinkin sovellettavista merkintä- ja lunastushinnoista tiedotetaan rahaston internetsivuilla osoitteessa Merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan viimeistään yhdentenätoista pankkipäivänä arvonlaskentapäivän jälkeen. Mikäli osuudenomistaja lunastaa osuuden a) alle vuoden kuluessa merkinnästä, on lunastuspalkkion enimmäismäärä kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta; b) vähintään vuoden mutta alle kolmen vuoden kuluttua merkinnästä, on lunastuspalkkion enimmäismäärä yksi (1) prosentti rahastoosuuden arvosta; c) vähintään kolmen vuoden mutta alle viiden vuoden kuluttua merkinnästä, on lunastuspalkkion enimmäismäärä puoli (0,5) prosenttia rahasto-osuuden arvosta; d) vähintään viiden vuoden kuluttua merkinnästä, ei lunastuspalkkiota peritä; Lunastuspalkkio suoritetaan Rahastolle. Rahastoyhtiö pidättää oikeuden muuttaa lunastuspalkkioita. Rahasto voi sopia apporttisijoittajien kanssa, että heillä on mahdollisuus lunastaa apporttina saadut osuudet jatkossa ilman lunastuspalkkiota siltä osin kuin rahastoon edellisen lunastuspäivän jälkeen tehdyt merkinnät ylittävät muut lunastukset. 5 (8)

6 TUOTON MAKSAMINEN Rahasto-osuudenomistajille jaetaan tuotto-osuutena heidän omistustensa suhteessa vuosittain vähintään rahastoon sovellettavan lain mukainen määrä, kolme neljäsosaa (3/4) rahaston tilikauden voitosta. Rahastoyhtiön yhtiökokous päättää vuosittain jaettavan määrän. Tilikauden voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. Tuotto-osuuden määrä julkistetaan rahastoyhtiön internet-sivuilla ja tuotto-osuudesta tiedotetaan postitse taikka sähköistä viestintä käyttäen tuotto-osuuteen oikeutetuille osuudenomistajille viipymättä sen jälkeen kun tuotto-osuuden määrä on päätetty. Tilikaudelta maksettava tuotto-osuus maksetaan rahastoosuudenomistajille tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun lopussa. Tuotto-osuussuorituksella lähtökohtaisesti merkitään uusia rahasto-osuuksia tuoton irtoamispäivää lähinnä seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Osuudenomistajalla niin halutessa maksetaan tuotto-osuussuoritus rahastoosuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Oikeus tuotto-osuuteen on niillä rahasto-osuuden omistajilla, jotka ovat merkityt rahasto-osuudenomistajien rekisteriin rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen määräämänä päivänä. Jollei rahasto-osuudenomistaja erikseen ilmoita Rahastoyhtiölle, merkitään maksettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä ja merkintäpalkkiolla) uusia rahasto-osuuksia tuoton irtoamispäivää lähinnä seuraavan Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Osuudenomistajan niin halutessa maksetaan tuotto-osuussuoritus rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Nostamaton tuotto-osuus siirretään takaisin Rahaston varoihin, kun viisi vuotta on kulunut siitä hetkestä, jolloin voitto-osuus olisi ollut nostettavissa. RAHASTON ARVONLASKENTA, ARVON JULKISTAMINEN SEKÄ ARVONLASKENNAN PERIAATTEET JA MENETELMÄT Rahaston arvo lasketaan ja julkistetaan neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen viimeisen päivän tietojen perusteella. Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahaston varoihin lasketaan kuuluvaksi kaikki sijoitukset ja käteiset varat, jotka rahastolla on arvonlaskentapäivänä. Rahastoyhtiö osana operatiivista salkunhoitoa seuraa rahaston arvonkehitystä päivittäin. Kiinteistöt sekä muut kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevat kiinteistöarvopaperit arvostetaan käypään arvoon Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan toimesta hyvää kiinteistönarviointitapaa noudattaen. Kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit arvioidaan myös niitä ostettaessa, myytäessä taikka milloin rahastomerkintä maksetaan apporttiomaisuudella. Kaikkien rahastojen kiinteistökohteiden arviointiajankohdat ja käytettävät kiinteistönarvioitsijat päätetään etukäteen rahaston kiinteistönarvioinnin vuosisuunnitelmassa. Lisäksi käytettävät arvostukset tarkistetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ennen jokaista arvonlaskenta-ajankohtaa. Jokaisesta kiinteistöstä tilataan arviokirja vähintään neljä kertaa vuodessa kunkin vuosineljänneksen päätteeksi. Rahaston eri kohteille valitaan arvioitsija kullekin kohteelle erikseen käyttäen valintakriteerinä arvioitsijan tuntemusta kyseisestä kiinteistötyypistä ja alueesta. Kiinteistöarvioitsijan käyttämä arviointimenetelmä tulee olla sellainen, että se heijastaa riittävän nopeasti muutoksia kiinteistömarkkinoilla. Vuosisuunnitelmaan kirjattujen arviointien lisäksi riskienhallintatoimikunta tilaa arviokirjat aina olennaisten vuokralaismuutosten, rakennuksessa tapahtuneiden muutosten, suurten markkinamuutosten tai muiden merkittävien muutosten yhteydessä. Syy ylimääräiseen arviointiin on aina kirjattava. Rahasto voi erityisestä syystä arvostaa kiinteistöt muuhun kuin kiinteistönarvioitsijan määrittelemään käypään arvoon. Tällöin rahasto perustelee menettelynsä toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Rakenteilla olevista kohteista tilataan kiinteistönarviointi yleensä oletuksella, että kiinteistö olisi valmis. Kohteen oletetaan myös olevan vuokrattu, jos vuokrauksesta on tehty (esi)sopimus. Tätä arviota käytetään pohjana rakennusaikana siten, että rahaston varat ja velat vastaavat toisiaan ja rakennushankkeen arvioitu voitto tai tappio tuloutetaan valmiusasteen mukaan. Rakennusten laajennukset ja peruskorjaukset arvostetaan vastaavalla tavalla. Rahaston saamisten ja velkojen arviona käytetään rahaston kirjanpidon tilannetta arvonlaskentapäivää seuraavan päivän aamuna. Kirjaamattomia kustannuksia ja muita eriä arvioidaan vain jos ne ovat olennaisia (lähtökohtaisesti yli 0,2% rahaston nettoarvosta). Sijoituskohteena olevat kiinteistöosakeyhtiöt ja muut pääasiassa kiinteistöön sijoittajat osakeyhtiöt arvostetaan käyttäen kiinteistöjen arvostuksessa arviokirjaa ja saatavien ja velkojen arvostuksessa vastaavaa kirjanpidon tilannetta kuin rahaston arvostuksessa. Rahastoon kuuluvat arvopaperit, joilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä, arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on arvonlaskenta-ajankohdan viimeinen käytettävissä oleva kaupankäyntikurssi. Suomalaisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksien taikka osakkeiden arvona käytetään niiden viimeksi julkaistuja arvoja. Suomalaisten sijoitusrahastojen osuuksien ja erikoissijoitusrahastojen osuuksien arvona käytetään niiden viimeksi julkaistuja arvoja. Rahaston tekemiin talletuksiin ja muihin saamisiin lisätään arvonlaskentapäivään mennessä kertynyt korko. Rahaston velkojen osalta menetellään vastaavaa jaksottamista noudattaen. Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa luotettavaa markkinaarvoa, sijoituskohde arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Rahaston arvo lasketaan ja julkistetaan viipymättä edellä mainitun arvonlaskentapäivän jälkeen. Rahaston arvon tulee olla laskettuna ja julkistettuna viimeistään yhdentenätoista pankkipäivänä arvonlaskentapäivän jälkeen. Rahasto-osuuden arvo on rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Tieto rahasto-osuuden arvosta sekä viimeisimmistä merkintä- ja lunastushinnoista on saatavissa rahastoyhtiöstä ja Internetistä rahastoyhtiön kotisivuilta. Rahaston velanotto Rahastoyhtiö saa ottaa rahaston lukuun rahaston sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Kokonaisvaroilla tarkoitetaan rahaston kaikkien varojen arvojen yhteissummaa (gross asset value, GAV). Rahastoyhtiö saa kuitenkin lisäksi ottaa erityisestä syystä rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään yhtä 6 (8)

7 kolmasosaa (1/3) rahaston kokonaisvaroista. Erityisenä syynä voidaan pitää muun ohessa rahoitustarpeita kiinteistön taikka kiinteistöarvopaperin hankinnan yhteydessä, rahaston sijoituskohteita hankittaessa kohteina olevien kiinteistöarvopapereiden kohdekohtaisien velkojen tilapäistä uudelleenrahoittamista taikka likviditeetin turvaamista rahasto-osuuksien lunastustilanteessa. Rahasto voi ottaa luottoa yhdeltä taikka useammalta luotonantajalta sekä rahastolle suoraan taikka rahaston omistamien kiinteistökohteiden tasolle tilanteessa, jossa kiinteistökohde on yhtiömuotoinen. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Panttaus voi tarvittaessa käsittää rahaston koko omaisuuden. Rahasto voi myöntää luottoa tai antaa vakuuden kolmannen sitoumuksesta osana kiinteistösijoitustoimintaa, jos se on tarpeen kiinteistösijoituksen hankkimiseksi, siitä luopumiseksi tai sen kehittämiseksi. Rahasto voi suojautua korkoriskiltä velanotossaan. KULUT JA PALKKIOT Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio Sijoittajalta veloitetaan erillisinä palkkioina merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio, jotka vähennetään suoraan tehtävän rahastoosuuksien merkinnän arvosta taikka sijoittajalle maksettavasta rahasto-osuuksien lunastushinnasta. Tieto voimassaolevista merkintä- ja lunastuspalkkioista on saatavilla rahastoyhtiöstä ja rahastoyhtiön internetsivuilla osoitteessa Hallinnointipalkkio Suoraan rahaston arvosta vähennetään hallinnointipalkkio. Rahastoyhtiö saa veloittaa rahastolta hallinnointipalkkion, joka on enintään 2,5 prosenttia vuodessa laskettuna rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan kunakin Arvonlaskentapäivänä ja suoritetaan rahastoyhtiölle jälkikäteen. Rahaston suoraan maksamia kustannuksia on käsitelty jäljempänä tässä esitteessä. Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio Lisäksi rahastoyhtiö saa periä rahastolta tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion, joka määräytyy seuraavalla tavalla: Tuottopalkkio on 20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen vertailutuoton. Rahaston kokonaistuotto lasketaan rahasto-osuuden arvon prosentuaalisena muutoksena lisättynä vuoden aikana tapahtuneella tuotonjaolla. Palkkion määrä lasketaan kertomalla prosentuaalinen palkkio-osuus tarkasteluvuoden arvonlaskentaajankohtien keskimääräisellä rahaston arvolla. Tuottosidonnaista palkkiota voidaan veloittaa vain siitä osasta rahasto-osuuden arvonnousua, joka ylittää edellisen tuottosidonnaisen veloituksen mukaisen osuuden arvon (ns. high-water-mark arvo). High-water-mark arvosta vähennetään kyseisen arvon jälkeen ennen kuluvaa kalenterivuotta tapahtunut tuotonjako. Tuottosidonnaista palkkiota tarkastellaan arvonlaskenta-ajankohtina, jolloin palkkiosta tehdään tarvittaessa varaus rahaston arvoon. Mahdollinen palkkio veloitetaan kerran vuodessa jälkikäteen. Laskentakaavat Veloitettava tuottopalkkio euroina (PF) lasketaan seuraavasti PF = 0, jos R 7% 20 % x (R - 7 %) x V, jos R > 7% R = (P t + D - P 0 ) / P 0 (rahaston kokonaistuotto) P t = rahasto-osuuden arvo laskentahetkellä, ennen tuotto palkkion veloittamista D = jakson aikana tapahtunut tuotonjako (euroa per rahasto-osuus) P 0 = rahasto-osuuden arvo edellisen kalenterivuoden viimei senä arvonlaskentapäivänä* (mahdollisen tuottopalkkion jälkeen), huomioiden high-water-mark -sääntö: P 0 :n tulee aina olla vähintään PHWM - DHWM, missä P HWM = rahasto-osuuden arvo edellisen tuottopalkkion veloituksen yhteydessä (high-water-mark), jos tuottopalkkiota on aiemmin veloitettu D HWM = tuotonjako edellisen tuottopalkkion veloituksen jälkeen, mutta ennen jakson alkua V = Koko rahaston euromääräinen arvo keskimäärin kuluneen kalenterivuoden arvonlaskenta-ajankohtina (yleensä neljännesvuoden viimeinen päivä) Rahasto-osuuden arvo (korjattuna tuotonjaolla) Osuuden vertailuarvo Väli, josta maksetaan palkkioita Kuva: Tuottopalkkio maksetaan, kun rahaston vuosituotto ylittää vertailutuoton. Jos rahaston arvo on jäänyt edellisestä tuottopalkkion maksusta, ei palkkiota veloiteta, ennen kuin koko tuottoero on saatu kiinni. Huom. Kuvassa tuotto vuoden välein. Kuvion mittasuhteita on muutettu, jotta palkkiolaskennan periaate käy selvemmin ilmi. Kuvio ei myöskään anna kuvaa rahastosijoituksen tuotto-odotuksesta tai riskistä. Säilytyspalkkio Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja Säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä maksetaan Säilytysyhteisölle rahaston varoista palkkio, joka perustuu Säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön väliseen säilytyssopimukseen. Säilytyspalkkiona maksetaan Säilytysyhteisön kuukausittain laskuttamat rahaston varojen säilyttämisestä ja muista Säilytysyhteisön tehtävistä aiheutuneet todelliset kustannukset. Säilytyspalkkion vuotuinen enimmäismäärä voi kuitenkin olla enintään 3 % vuodessa. Muu kulujen kohdistaminen, operatiiviset toiminnot ja kaupankäynnin kustannukset sekä apportin arvioinnista aiheutuvat kustannukset Operatiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan kiinteistökohteen hallintoa, hoitamista ja ylläpitoa. Operatiivisista toiminnoista aiheutuvat kustannukset ovat rahaston kustannuksia ja niistä vastaa rahasto. Rahaston varoista maksetaan lisäksi kaikki rahaston sijoitustoimintaan liittyvät kulut joita ovat ainakin seuraavat: Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden myynteihin taikka hankintoihin liittyvästä kaupankäynnistä aiheutuvat kaikki kulut riippumatta siitä johtaako kaupankäyntiprosessi kaupan toteuttamiseen. Nämä kulut pitävät sisällään muun ohessa kaikki kaupankäyntiin liittyvät taloudellisten ja kaupallisten neuvonantajien, teknisten ja ympäristöasioiden asiantuntijoiden, lainopillisten neuvonantajien sekä muiden kulloisessakin 7 (8)

8 Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite kiinteistön taikka kiinteistöarvopaperin kaupassa käytettyjen asiantuntijoiden ja neuvonantajien palkkiot sekä rahastoyhtiölle hankintaprosessista aiheutuneet erilliskustannukset. Rahastolle kohdistetaan ne kulut, jotka ovat syntyneet kaupankäyntiprosessista sen jälkeen, kun rahastoyhtiö on tehnyt päätöksen ryhtyä kaupankäyntiprosessiin kiinteistöä taikka kiinteistöarvopaperia koskien. Kaupankäynnin yhteydessä tarvittavista kiinteistökohteita koskevista KHK-arvioista aiheutuneet kustannukset kohdistetaan rahastolle. Sikäli, kun rahasto harjoittaa kiinteistönkehittämistä, kohdistetaan kaikki kiinteistönkehittämishankkeista aiheutuvat kustannukset rahastolle vastaavalla tavalla kuin edellä on kuvattu hankintaprosessin osalta. Rahaston toiminnassa käytettyjen kirjanpitäjien, neuvonantajien, asiamiesten, rahaston tilintarkastajien ja asiantuntijoiden palkkiot, pitäen sisällään muun ohessa rahaston kaikesta taloudellisesta raportoinnista, omistettujen kiinteistöjen kehittämisen taikka korjaamisen suunnittelusta aiheutuneet kustannukset sekä muut vastaavat kustannukset. Rahaston rahoituksesta aiheutuneet korkokulut, toimitusmaksut, toimenpidepalkkiot ja rahoituksen järjestämisessä mahdollisesti käytettyjen asiantuntijoiden käyttämisestä aiheutuneet kustannukset. Rahaston kiinteistösijotusten arvostuksesta (ml. Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden arviot) aiheutuvista kustannuksista ja niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat apporttiomaisuuden ominaisuuksien ja arvon selvittämisestä, vastaa rahasto. Mikäli rahasto sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen osuuksiin, saavat näiden sijoituskohteiden hallinnoinnista maksettavat hallinnointipalkkiot olla enintään 3 prosenttia vuodessa. Muut maksut Rahastoyhtiö perii enintään 50 euron suuruisen toimenpidemaksun seuraavista toimenpiteistä: osuustodistuksen toimittaminen, omistusoikeuden vaihtumisen kirjaaminen mikäli osuudet luovutetaan kolmannelle ja panttausmerkintä osuusrekisteriin. MUUT TIEDOT Tilintarkastajat Rahastoyhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Raija-Leena Hankonen). Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi ja varalla KPMG Oy Ab. Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Rahasto käyttää kiinteistökohteiden arvioinnissa vain Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistön arvioitsijoita (KHK-arvioitsija). Tällä hetkellä arvioinnista vasta Jones Lang LaSalle Finland Oy:n arviointipalvelut. Rahasto-osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään vuosittain rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle rahastoyhtiön hallitus. Saadakseen osallistua kokoukseen, osuudenomistaja on ilmoittauduttava rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kukin rahasto-osuus tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Rahaston käyttämät asiamiehet ja toimintojen ulkoistaminen eq Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut kiinteistörahastojen hoidon sekä osin myynnin ja markkinoinnin samaan konserniin kuuluvalle eq Varainhoito Oy:lle. Rahastoyhtiö vastaa itse kulloinkin hallinnoimiensa rahastojen riskienhallinnasta. Rahastoyhtiö käyttää ulkopuolisia palveluita liittyen säännösten noudattamisen valvontaan (compliance), sisäiseen tarkastukseen, tietotekniikkaan, kirjanpitoon, taloushallintoon sekä myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi rahasto voi käyttää operatiivisten toimintojensa osalta ulkopuolisia palveluntarjoajia kiinteistövarallisuuden hallinnointiin ja hoitoon liittyvissä tehtävissä. Etämyynti Rahastotoimeksiannoissa ei ole peruuttamisoikeutta. Tällaisia toimeksiantoja ovat esimerkiksi rahastojen merkinnät, vaihdot ja lunastukset sekä rahastosäästösopimusten edellyttämät rahastomerkinnät. Asiakas voi edellä kohdassa Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus kuvattua rahaston sääntöjen mukaista menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet ja vastaavasti lopettaa rahastosäästösopimuksen sen ehtojen edellyttämällä tavalla. Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on annetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti suomen kielellä. Valvova viranomainen Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, Helsinki, puh , faksi ja sähköposti Erimielisyyksien ratkaisu Rahastoyhtiön toimintaan, palveluun ja sopimuksiin liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rahastoyhtiöön. Rahastoyhtiölle tulee viipymättä ilmoittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksesta. Mikäli erimielisyyteen ei neuvotteluin löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä Arvopaperilautakuntaan. Lautakunta neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Asiakas voi myös saattaa erimielisyydet kotipaikkansa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Rahastoyhtiön ja rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. 8 (8)

1 1(6) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 22.10.2014 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Hoivakiinteistöt on Suomen sijoitusrahastolain mukainen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT 1 1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.6. ja 15.12.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 30.10.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 30.10.2015. Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.9.2015 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt Erikoissijoitusrahasto eq Liikekiinteistöt Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (19.02.2017) Rahaston perustiedot eq Liikekiinteistöt on Suomen sijoitusrahastolain mukainen

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015) YLEISET TIEDOT: RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUNTARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 12.11.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 3.5.2016 Tätä rahastoesitettä täydentävät rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013)

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 10.1.2015. Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain 43a :n mukaisesti 2.12.2014. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto.

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Trevian High Yield Property (non-ucits) ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto ja rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Trevian High

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Erikoissijoitusrahasto Trevian High Yield Property. Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä. Rahaston perustiedot

RAHASTOESITE. Erikoissijoitusrahasto Trevian High Yield Property. Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä. Rahaston perustiedot RAHASTOESITE Erikoissijoitusrahasto Trevian High Yield Property Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot Erikoissijoitusrahasto Trevian High Yield Property ( Rahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt Rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 31.3.2017 Tätä rahastoesitettä täydentävät rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property Rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 7.2.2017 Tätä rahastoesitettä täydentävät rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite 1.5.2014 13.8.2014 Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.12.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) YLEISET TIEDOT Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden Titanium

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (31.05.2016) Rahaston perustiedot eq Kehittyvät Markkinat

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite Erikoissijoitusrahasto UB Metsä rahastoesite UB Rahastoyhtiö Oy 15.12.2016 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Pohjoismaat Pienyhtiö on

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö. Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt

2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö. Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit (jäljempänä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I (jäljempänä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Rahastoon sijoittamista koskevat tiedot 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Varsinainen rahastoesite 20.11.2014 Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Puolivuotiskatsaus 2013

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Puolivuotiskatsaus 2013 Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Puolivuotiskatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat ja näkymiä loppuvuodelle 2013.... 4 Rahaston arvo ja osuudet.... 4 Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 23.5.2017 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.10.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Maksetaan rahastolle. Maksetaan rahastolle Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. (enintään)

Maksetaan rahastolle. Maksetaan rahastolle Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. (enintään) Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 1.1.2018 Yleiset tiedot rahastosta, rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE RAHASTOESITE (1.8.2017) Rahastoesite on osa Rahastosta esitettävää informaatiota sijoittajalle. Rahastoesitteen liitteenä on myös Rahaston säännöt. Lisäksi Rahastosta on

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO 1 ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Ålandsbanken

Lisätiedot