Aasia. SPR UM hankeluettelo Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki , UM rahoitusosuus Afganistan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasia. SPR UM hankeluettelo 2014. Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki 2014 8 352 941, UM rahoitusosuus 7 100 000 1. Afganistan."

Transkriptio

1 Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki , UM rahoitusosuus Aasia Afganistan Afganistanin terveys ja hyvinvointi yhteisöissä Afganistan Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Parantaa yhteisöjen valmiuksia ennaltaehkäistä sairauksia lisäämällä terveystietoutta sekä edistämällä terveyskäyttäytymisen positiivisia muutoksia. Toiminnot Koulutetut ensiapu- ja terveysvapaaehtoiset tekevät säännöllistä ennaltaehkäisevää terveystyötä yhteisöissä, edistävät äitiysterveyttä tukemalla ja avustamalla raskaana olevia naisia sekä auttavat onnettomuus- ja epidemiatilanteissa. Punaisen Puolikuun vapaaehtoisten tekemä ennaltaehkäisevä terveystyö yhteisötasolla tapahtuu yhteistyössä terveysministeriön paikallisten terveyspalvelujen kanssa. Vuonna 2014 koulutetaan mm. 720 Afganistanin Punaisen Puolikuun vapaaehtoista epidemiatyössä sekä 800 vapaaehtoista psykososiaalisessa tuessa. Budjetti Nepal Katastrofivalmiuksien kehittäminen Nepal Kumppani Nepalin Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Lievittää katastrofien vaikutusta haavoittuvissa yhteisöissä kouluttamalla ja osallistamalla koululaisia, nuoria ja kylätason vapaaehtoisia riskeihin varautumisessa sekä kehittää yhteisöperustaisia katastrofiapujärjestelmiä, lieventää riskejä ja parantaa edellytyksiä toipua katastrofeista. Toiminnot SPR on vuodesta 2007 alkaen tukenut kouluissa tapahtuvaa riskien lieventämis- ja valmiushanketta. Vuonna 2013 aloitettiin uusi kolmivuotinen hanke viidentoista yhteisön ja niiden koulujen kanssa kolmen piirin alueella (Dhankuta, Terhathum ja Udayapur) itäisessä Nepalissa. syventää yhteisöjen jäsenten, Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja viranomaisten tuntemusta katastrofiriskeistä, syistä, seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Yhteisöjen ja koulujen katastrofiriskienhallintaryhmien perustamista tuetaan. Nämä toteuttavat yhdessä muiden yhteisön jäsenten ja paikallisviranomaisten kanssa haavoittuvuus- ja voimavarakartoituksen paikallisten vaaratekijöiden tunnistamiseksi mukaan lukien terveysriskit, tukien yhteisökehitystä laaja-alaisesti. Huomiota kiinnitetään kaikkien yhteisöjen sisäisten ryhmien mobilisaatioon ja osallistamiseen, erityisesti niiden, jotka ovat alttiita katastrofeille ja haavoittuvia. edistää hyvää turvallisuuskulttuuria kouluissa ja oppilaiden kautta myös muualla yhteisöissä, jolloin tietoisuus riskeistä kasvaa. Yhteisöjen omaa kykyä vastata katastrofeihin ja onnettomuuksiin kehitetään ensimmäisenä vuonna muun muassa ensiapukoulutuksilla. 1 Huom! luettelossa esitetyt budjetit ovat kokonaisbudjetteja, jolloin ne sisältävät 10% hallintokulua. 1

2 Hankkeen avulla yhteisöjen riskienhallintatoimintaa vahvistetaan samalla tukien omistajuuden ja kestävyyden rakentumista projektiyhteistyön alusta lähtien. Koordinaatiota ja yhteistyötä kylä- ja paikallistason viranomaisten kanssa kehitetään. Ilmastonmuutosriskien huomioimista suunnittelussa ja toimenpiteissä edistetään koulutuksen ja uusien yhteisöperustaisten työkalujen käyttöönoton avulla. Samalla pyritään hyödyntämään SPR:n aikaisemmin Nepalissa tukeman naisten ja vähemmistöjen aseman parantamiseen keskittyneen hankkeen tuloksia, jotta marginalisoidut ryhmät saadaan kattavasti mukaan hankkeen piiriin. Budjetti Yhteisökehitysohjelma Nepal Kumppani Nepalin Punainen Risti Kesto Toimiala Terveys, hygienia ja elinkeinot Tavoitteet Vähentää sosioekonomista haavoittuvuutta ja kehittää yhteisöjen omavaraisuutta. Toiminnot Yhteisötasolla jatketaan hankesuunnitelman mukaisia toimia, joilla tähdätään yllä mainittuihin tavoitteisiin. Laajapohjaista koulutusta järjestetään mm. terveyteen ja ravintotietouteen liittyen. Hygieniakoulutusta jatketaan sekä käymäläjärjestelmiä parannetaan. Lisäksi jatketaan erityisesti naisten paikallisen elinkeinonharjoittamisen tukemista. SPR:n vuosina tukeman Gender ja social inclusion -ohjelman toimintoja integroidaan kohdealueella tapahtuviin aktiviteetteihin. Nykyisen hankesyklin viimeisenä vuonna panostetaan erityisesti hankkeen tulosten ja aktiviteettien kestävyyden takaamiseen hanketuen loputtua tässä Punaisen Ristin yhteisöjen vapaaehtoisten rooli on keskeinen. Vuonna 2014 toteutetaan myös nykyisen ohjelmasyklin arviointi ja seuraavan yhteisökehitysohjelman suunnittelu. Budjetti Mongolia Integroitu terveys- ja katastrofivalmius Mongolia Kumppani Mongolian Punainen Risti Toimiala Terveys ja katastrofivalmius Tavoitteet Soveltaa yhteisöperustaisen terveys- ja ensiapulähestymistavan (CBHFA) ennaltaehkäiseviä menetelmiä terveysohjelmaan ja luoda maanlaajuinen malli, jossa yhdistetään voimavaroja yhteisökartoitusten toteutuksessa ja koulutusten järjestämisessä. Toiminnot Hankkeesta tuetaan vuonna 2012 aloitetun CBHFA-pilottihankkeen kolmea piiriä pääkaupunki Ulaanbaatarin alueella. tta toteuttavien piiritoimistojen kapasiteettia ja toimintavalmiuksia pyritään vahvistamaan mm. varmistamalla tilat toiminnoille sekä tarvittavat resurssit vapaaehtoistoiminnan ja kotikäyntien jatkamiseen erilaisin paikallisin sopimuksin. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen integraatioon muihin relevantteihin Mongolian Punaisen Ristin toimintoihin (katastrofivalmius, vesi- ja sanitaatio, sosiaalityö sekä järjestökehitys). Lisäksi kehitetään Mongolian Punaisen Ristin valmiuksia kaupallisessa ensiaputoiminnassa. Tuesta varataan osa Mongolian Punaisen Ristin järjestökehitystyöhön, joka toteutetaan yhteistyössä IFRC:n kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen osalta tärkeä toiminto on Mongolian Punaisen Ristin terveysosaston henkilöstön kapasiteetin kehittäminen sekä hankehallinnossa että terveystyössä. Budjetti

3 Korean Demokraattinen Tasavalta Terveysohjelma Korean Demokraattinen Tasavalta Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Yhteisöterveys/terveys Tavoitteet Parantaa erityisesti yhteisöperustaisen terveys- ja ensiapulähestymistavan (CBHFA) kautta yhteisöjen mahdollisuuksia kohentaa itse terveystilannettaan ja vähentää haavoittuvuutta yleisimpien sairauksien ja uhkien osalta. Entistä paremmin maan kontekstiin sopivan terveysohjelman toteutus. Toiminnot Vuosien 2014 ja 2015 ohjelmassa otetaan huomioon vuoden 2013 loppupuolella maassa suoritetun CBHFA-ohjelman suositukset terveysohjelman sisällöstä; vuoden 2014 alussa käydään uudelleenarviointi yhteisöperustaisen terveysmallin toiminnasta Pohjois-Korean maakontekstissa. Vaikka CBHFA-lähestymistavan toimeenpanoa ja omaksumista osaksi Pohjois-Korean Punaisen Ristin toimintaa pyritään jatkamaan, mietitään myös muita mahdollisuuksia terveysohjelman uudelleen suuntaamisesta ja linkittämisestä perinteisempiin terveystoimintoihin, esim. terveyteen katastrofitilanteissa. Mikäli CBHFA-toimintaa jatketaan, jatketaan myös Punaisen Ristin henkilökunnan ja vapaaehtoisten koulutusta CBHFA-työkaluissa. Erityistä painoarvoa laitetaan CBHFA-toimintojen integroimiseen muiden relevanttien Pohjois-Korean Punaisen Ristin ohjelmien kanssa, erityisesti katastrofivalmiustoiminnan kanssa. Budjetti Myanmar Terveys ja hyvinvointi yhteisössä Myanmar Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveys Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen jäsenten ja erityisesti niiden haavoittuvimpien ihmisryhmien terveyttä, jotta yhteisöt pystyvät paremmin selviytymään niitä kohtaavista terveysuhista, katastrofeista ja ympäristön muutoksista sekä vähentämään niihin liittyviä riskejä. Toiminnot Hankkeen tuella annetaan terveyskasvatusta, joka keskittyy mm. hengitystietulehdusten, malarian, dengue-kuumeen, tuberkuloosin, hiv-tartuntojen ja käärmeiden puremien ehkäisyyn. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan puhtaan veden käyttöön sekä sanitaatio-olojen parantamiseen. Myös äiti-lapsiterveyden parantaminen on keskeistä. Kayahin kohdealueella toimivat Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja ryhmien johtajat koulutetaan terveyskasvatuksen pääteemoista ja vapaaehtoistyöstä. Lisäksi heitä ohjataan tunnistamaan ongelmatilanteita ja toimimaan niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen tuella kyliin perustetaan terveyskomiteoita, joiden vastuualueella ovat mm. kyläkomiteoiden säännölliset tapaamiset ja koulutukset, kyläkokoukset ja kylän siivouskampanjat sekä rokotuskampanjoihin osallistuminen. Haavoittuvimmille perheille jaetaan moskiittoverkkoja ja kumisaappaita käärmeenpuremien ehkäisemiseksi. Lisäksi koulut varustetaan hygieniapakkauksilla. Yhteisöissä toteutetaan myös pienhankkeita, kuten vesilähteiden puhdistamista ja käymälöiden rakentamista. Budjetti

4 Filippiinit Filippiinien katastrofivalmiusohjelma Filippiinit Kumppani Filippiinien Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen kykyä sopeutua ja selviytyä toistuvista katastrofeista ja kriiseistä sekä laajemmista sosioekonomisista muutoksista sekä kehittää Filippiinien Punaisen Ristin toimintavalmiuksia. Toiminnot Suomen Punainen Risti aloitti keväällä 2011 kahdenvälisen hankkeen Filippiinien Punaisen Ristin kanssa, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen katastrofivalmiutta yhteisöperustaisen valmiustyön avulla. lisää yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Hankkeen avulla tuetaan paikallisyhteisön ja koulujen katastrofivalmiutta sekä kykyä toimia katastrofitilanteissa yhteistyössä viranomaisten ja Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Vuosina hanke laajennetaan viiteen uuteen paikallisyhteisöön Aklanissa sekä suur-manilan alueella sijaitsevan Caloocanin kaupungin viiteen urbaanislummiyhteisöön sekä edellä mainittujen alueiden kouluihin. Katastrofivalmiutta vahvistetaan yhteisötasolla perustamalla kyliin valmiustiimejä, jotka toteuttavat yhdessä muiden yhteisön jäsenten ja paikallisten viranomaisten kanssa haavoittuvuuskartoituksen paikallisten vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Kartoituksen pohjalta yhteisöissä tehdään varautumis- ja valmiussuunnitelmat katastrofitilanteiden varalle. Katastrofivalmiustyötä tuetaan myös kouluissa, joissa vuotiaita oppilaita koulutetaan ilmastonmuutoksesta sekä riskien tunnistamisesta ja katastrofeihin vastaamisesta. Lisäksi Punainen Risti edistää koululaisten yleistä terveyttä, esimerkiksi opettamalla oikeaoppista käsienpesua. Budjetti Kambodža Kambodžan katastrofivalmiusohjelma Kambodža Kumppani Kambodžan Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Vahvistetaan yhteisöjen kykyä sopeutua ja selviytyä toistuvista katastrofeista ja kriiseistä sekä laajemmista sosioekonomisista muutoksista. Kehitetään Kambodžan Punaisen Ristin toimintavalmiuksia. Toiminnot Hankkeen avulla tuetaan Kambodžan Punaisen Ristin katastrofivalmiuden kehittämistä ja vahvistetaan yhteisöjen katastrofivalmiutta yhteisöperustaisen valmiustyön avulla. lisää yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista ja niiden ehkäisemisestä kohdealueella. Hankkeen avulla tuetaan paikallisyhteisön katastrofivalmiutta ja kykyä toimia katastrofitilanteissa yhteistyössä viranomaisten ja Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Katastrofivalmius- ja yhteisöperustaisen riskienvähentämishankkeen tukema työ jatkuu vuonna 2014 yhteensä 9 yhteisössä Kampong Thomin maakunnassa. Osassa yhteisöistä keskitytään toimintojen kestävyyden lisäämiseen ja/tai poistumisstrategian jalkauttamiseen. Punaisen Ristin piiritoimisto ja paikallisosasto tukevat yhdessä kolmea yhteisöä valittujen minimitoimintojen kautta. Kuudessa kylässä vahvistetaan vuonna 2013 alkaneita toimintoja. Kyläyhteisöjen ja paikallisyhteisöjen riskienvähentämissuunnitelmat ja kuukausittaiset 4

5 toimintasuunnitelmat, jotka pohjaavat tarve- ja riskianalyyseihin, ohjaavat hankeen toteutusta paikallistasolla Yhteisöperustaisten varhaisenvaroituksenjärjestelmien kehittäminen jatkuu ja kyläläisten tietämystä muuttuvista riskeistä ja luonnonuhkien vähentämisestä vahvistetaan yhteisövapaaehtoisten toimien avulla. Tulvien ja myrskyjen aiheuttamien tuhojen ennaltaehkäisyn ja katastrofivalmiustoimien näkökulmasta läheinen yhteistyö sekä kyläjohtajien että paikallisviranomaisten kanssa kommuunitasolla on oleellista. Parempaa valmiutta ilmaston vaihtelevuuteen, joka edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista pitkällä tähtäyksellä, tavoitellaan sekä jatkamalla yhteistyötä paikallisen ilmatieteenlaitoksen kanssa että aloittamalla läheisempi yhteistyö pienmaanviljelyyn erikoistuneen teknisen viraston kanssa. Budjetti Kambodžan yhteisöperustainen terveysohjelma Kambodža Kumppani Kambodžan Punainen Risti Toimiala Terveys Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen jäsenten ja erityisesti niiden haavoittuvimpien ihmisryhmien terveyttä, jotta yhteisöt pystyvät paremmin selviytymään niitä kohtaavista terveysuhista, katastrofeista ja ympäristön muutoksista sekä vähentämään näihin liittyviä riskejä. Toiminnot Hankkeen tuella annetaan terveyskasvatusta, joka keskittyy sairauksien ennaltaehkäisyyn, perusterveydenhuollon ja ensiaputaitojen parantamiseen. Lisäksi terveyskasvatuksen tavoitteena on parantaa tietoutta ravinnon, hygienian, puhtaan veden ja hyvien sanitaatioolojen sekä äiti-lapsiterveyden merkityksestä. Yhteisöperustaisen terveyshankkeen tukema työ jatkuu vuonna 2014 yhteensä 40 yhteisössä Kratien alueella. Osassa yhteisöistä keskitytään toimintojen kestävyyden lisäämiseen ja/tai poistumisstrategian jalkauttamiseen. 24 kylässä vahvistetaan vuonna 2013 alkaneita toimintoja, ml. katastrofivalmiuden integrointia yhteisöperustaiseen terveyshankkeeseen. Hankkeen tuella kyliin perustettujen terveyskomiteoiden vastuualueella ovat mm. kyläkomiteoiden säännölliset tapaamiset ja koulutukset, kyläkokoukset ja kylän siivouskampanjat sekä rokotuskampanjoihin osallistuminen. Hankkeen avulla vahvistetaan yhteisöjen katastrofivalmiutta perustuen tehtyihin tarve- ja riskianalyyseihin. lisää yhteisövapaaehtoisten ja yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista, niiden ehkäisemisestä ja vähentämisestä kohdealueella. Punaisen Ristin nuorisotyötä vahvistetaan edelleen paikallisen yliopiston kanssa terveyskasvatuksen ja liikuntaklubin avulla. Kaiken kaikkiaan sekä viranomaisyhteistyötä ja vaikuttamista paikallistasolla että Punaisen Ristin paikallisosastojen kapasiteettia vahvistetaan hankkeen toimintojen kestävyyden lisäämiseksi. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Aasia, maittain erittelemätön Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden 5

6 kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n hankeyhteistyötä etenkin Afganistanin, Nepalin, Mongolian, Pohjois-Korean, Itä-Timorin, Myanmarin, Filippiinien ja Kambodžan kansallisten yhdistysten kanssa. Budjetti Keski-Aasia Tadžikistan Tadžikistanin katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen Tadžikistan Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Parantaa Punaisen Puolikuun katastrofivalmiutta ja vähentää katastrofien vaikutuksia paikalliseen väestöön. Toiminnot Rakennetaan maan kattava katastrofiapujärjestelmä luomalla Punaisen Puolikuun järjestön kaikille tasoille täsmälliset valmiussuunnitelmat, joissa määritellään keskeisten toimijoiden roolit ja vastuunjako. Koulutetaan Tadžikistanin Punaisen Puolikuun työntekijöitä sekä alueja yhteisötason vapaaehtoisia. Huolehditaan alueellisista valmiusvarastoista. Parannetaan yhteisön tietoisuutta katastrofeista tiedotuskampanjoiden, koulutuksen ja ensiaputaitojen opetuksen avulla ja kehitetään uusiin yhteisöihin katastrofivalmiusryhmiä. Lievennetään katastrofien vaikutuksia toteuttamalla ennaltaehkäiseviä pienhankkeita kuten puiden istutusta, mutavyörykanavien puhdistusta ja jokien suojavallien vahvistamista vapaaehtoistyönä. Budjetti Yhteisöperustainen terveyshanke Tadžikistan Kumppani Tadžikistanin Punainen Puolikuu Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa alueen yhteisöjen ensiaputaitoja, lisätä tietoutta yleisimmistä tartuntataudeista ja niiden ehkäisystä. Toiminnot Ohjelmassa keskitytään erityisesti lasten ja naisten terveyden parantamiseen. Vapaaehtoiset välittävät terveys- ja ensiaputietoutta kohdealueella tekemällä kotivierailuja ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia kyläläisille. Vapaaehtoisten järjestämien tapahtumien lisäksi eri teemapäivät tarjoavat luontevia mahdollisuuksia jakaa terveystietoutta yhteisöissä ja luovat mahdollisuuksia tuoda esille tärkeitä terveysteemoja myös ylemmällä tasolla. Hankkeessa toteutetaan myös pienprojekteja kohdealueen vesi- ja sanitaatio-olojen kohentamiseksi. tekee läheistä yhteistyötä toiminta-alueella sijaitsevien Terveet elämäntavat -keskusten kanssa (Healthy lifestyle centers). Budjetti Kirgisia Kumppani Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen Kirgisia Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto 6

7 Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Lisätä paikallisten yhteisöjen ja Punaisen Puolikuun kykyä varautua ja vastata entistä paremmin maata kohtaaviin katastrofeihin. Vähentää katastrofien vaikutuksia paikalliseen väestöön ja katastrofeissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää. Toiminnot Rakennetaan maankattava katastrofiapujärjestelmä luomalla Punaisen Puolikuun järjestön kaikille tasoille täsmälliset valmiussuunnitelmat, joissa määritellään keskeisten toimijoiden roolit ja vastuunjako. Rekrytoidaan vapaaehtoisverkosto. Annetaan jatkokoulutusta kokeneemmille vapaaehtoisille ja Punaisen Puolikuun henkilökunnalle sekä vastaperustetuille alueellisille katastrofivalmiusjoukoille. Huolehditaan alueellisten valmiusvarastojen ylläpidosta. Järjestetään työryhmiä, joissa käsitellään mm. ilmastonmuutosta ja hyviä käytäntöjä. Toteutetaan ennaltaehkäiseviä pienhankkeita. Budjetti Kirgisian terveysohjelma Kirgisia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveys Tavoitteet Ennaltaehkäistä tuberkuloositartuntoja ja tukea tuberkuloosia sairastavia ihmisiä sekä turvata hoidon jatkuminen. Toiminnot Tuberkuloosia sairastavat ihmiset saavat tukea hoidon jatkamiseen ja loppuunsaattamiseen. Yhteisöperustaisen työn avulla lisätään väestön ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ihmisten tietoisuutta tuberkuloosista sekä pyritään vähentämään tautiin liittyvää leimaantumista ja näin parantamaan hoitoon hakeutumisen astetta. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Keski-Aasia, maittain erittelemätön Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n hankeyhteistyötä etenkin Tadzhikistanin ja Kirgisian Punaisten Puolikuiden kanssa. Budjetti

8 Eteläinen Afrikka Malawi Malawin yhteisöperustainen terveysohjelma Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisätä kohdeyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa Malawin Punaisen Ristin kapasiteettia ohjelmatyössä, erityisesti piiritasolla. Toiminnot Vuonna 2013 sata peruskoulutettua kylätason vapaaehtoista aloittaa aktiivisen toiminnan läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysasemien kanssa; kotikäynnit ja draamaesitykset keskittyvät hygieniaan, tarttuvien tautien ehkäisyyn ja äitilapsiterveyden edistämiseen. Paremman terveyden tavoitetta tuetaan kunnostamalla ja/tai rakentamalla porakaivoja sekä tukemalla terveysviranomaisia äitiys- ja ehkäisyneuvolapalvelujen järjestämisessä. Piirikunnassa Punaisen Ristin toimintoja tuetaan vahvistamalla sen perustoimintoja ja kasvattamalla osastoverkostoa erityisesti hankealueella. Edellisen ohjelmakauden kohdealueella toteutetaan tulosten arviointi, jonka tuloksia hyödynnetään sekä hankeohjauksessa että kansallisen yhdistyksen muissa perusterveysohjelmissa meneillään oleva eri rahoittajien tukemien hankkeiden seurannan ja raportoinnin harmonisaatio tukee osaltaan ohjelmien hallinnon kehitystä. Alueelliset ja maassa toimivat delegaatit tukevat yhteistyökumppanin projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti Malawin integroitu ruokaturva-, toimeentulo-, ravitsemushanke Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo ja ravitsemus Tavoitteet Parantaa haavoittuvimpien kotitalouksien toimeentuloa ja ravitsemusta sekä vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja kuivuuden ja ruokaturvatilanteen heikkenemisen varalta. Toiminnot Hankkeessa keskitytään aikaisemman toiminnan (sieniviljely, kalankasvatus, viljelmien kastelujärjestelmät sekä mehiläisten hoito) tuloksellisuuden ja kestävyyden varmistamiseen työskentelemällä tiivisti avunsaajayhteisöjen ja avunsaajien kanssa; uutena piirteenä vahvistetaan ja seurataan ruokaturvan vaikutusta perheiden ravitsemukseen ja erityisesti lasten terveyteen tehostamalla yhteisöperustaista toimintamallia ja siihen liittyviä kotikäyntejä ja neuvontaa. Samanaikaisesti aloitetaan suunnitelmallinen vetäytyminen hankkeesta ohjelmakauden 2015 loppuun mennessä. Jatkuvuuden ja tulosten kestävyyden varmistamiseksi Punaisen Ristin paikallistason toimintoja tuetaan vahvistamalla vapaaehtoisverkostoa ja piirin perustoimintoja ja siirretään hankkeen teknistä osaamista kansallisen yhdistyksen toimintaan muualla sekä myös alueellisesti. Alueelliset ja maassa toimivat delegaatit tukevat yhteistyökumppanin projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti

9 Malawin Järjestökehitys Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti (MRCS) Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot MRCS toteuttaa toimintasuunnitelmaansa, jolla se selkeyttää luottamushenkilö- ja palkatun johdon vastuita sekä parantaa taloushallinto-, suunnittelu- ja korruption ehkäisyjärjestelmiään. SPR tukee hankkeen taloushallintoa ja ohjelmien johtamista vahvistavia toimia mm. osallistumalla talous- ja ohjelmajohtajien piirikierrosten ja koulutusten kustannuksiin. Malawia asemapaikkanaan pitävä alueellinen ohjelmatukidelegaatti, alueellinen taloushallintodelegaatti sekä logistisia tukitoimintoja kehittämään noin puolen vuoden komennukselle lähetettävä logistiikkadelegaatti tukevat teknisesti järjestökehitystavoitteita. Budjetti Swazimaa Swasimaan integroitu ruokaturva-, toimeentulo-, ravitsemushanke (8201) Swazimaa Kumppani Swazimaan Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo ja ravitsemus Tavoitteet Parantaa kaikkein haavoittuvimpien kotitalouksien ruokaturvatilannetta ja ravitsemusta, mikä lisää tuottavuutta. Vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja ruokaturvatilanteen heikkenemisen varalta; esim. kuivuudelta. Vahvistaa Swasimaan Punaisen Ristin toimintakykyä, erityisesti Piggs Peakin piirissä. Toiminnot Vuonna 2014 kehitetään kansallisen yhdistyksen hanketoteuttamisen osaaminen, erityisesti monitorointi ja raportointi. Kohderyhmän valintakriteerejä tarkennetaan ja kaikkien avunsaajaperheiden alkukartoitus antaa hyvän pohjan hankkeen saavutusten mittaamiseen. Vapaaehtoisille annetaan koulutusta kestävistä maanviljelymenetelmistä ja ravitsemuksesta. Uusien monitorointi- ja raportointimenetelmien avulla saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta ja tehostetaan verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa. Swazimaan Punaisen Ristin Piggs Peakin piiriä kehitetään tavoitteena parempi omatoimisuus. Kansallisella tasolla SPR:n delegaatti sekä sen alueelliset asiantuntijat tukevat yhdistyksen projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista Budjetti Swazimaan Järjestökehitys (8202) Swazimaa Kumppani Swazimaan Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Parantaa kansallisen yhdistyksen omavaraisuutta ja varainhankintaa. Toiminnot Vuonna 2014 tuetaan Swazimaan Punaisen Ristin henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä taloushallinnon ja hallinnon omarahoitusosuuden vahvistamista. Taloushallinnon kehittäminen tukee sekä SPR:n hanketta että kumppaniyhdistyksen toimintaa. Omavaraisuutta lisätään kaupallista ensiaputoimintaa kehittämällä. Swazimaan Punainen Risti nimittää uuden pääsihteerin vuoden 2013 syyskuussa, joka on organisaation kehityksen ja toiminnan kannalta 9

10 ensiarvoisen tärkeää. SPR tukee muiden Swazimaan Punaisen Ristin kumppaniyhdistysten kanssa osaa pääsihteerin palkkakustannuksista. Etenkin alueellinen ohjelmatukidelegaatti ja alueellinen taloushallintodelegaatti tukevat teknisesti järjestökehitystavoitteita. Budjetti Zimbabwe Yhteisöperustainen terveysohjelma (8203) Zimbabwe Kumppani Zimbabwen Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys ja varautuminen luonnononnettomuuksiin Tavoitteet Vaikuttaa kohdeyhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä vahvistaa Zimbabwen Punaisen Ristin kapasiteettia ohjelmatyössä. Toiminnot Hankkeen kohdeyhteisöt elävät monien hyvinvointia uhkaavien haasteiden keskellä, joista toistuviin tulviin ja/tai kuivuuteen varautuminen on prioriteetti; yhdessä laajan viranomais- ja kumppaniverkoston kanssa kehitetään varoitusjärjestelmiä sekä kunta- että paikallistason valmiusryhmiä ja tuetaan yhteisöjen tärkeimpien tarpeiden toteuttamista, joita ovat kestävä jalankulkusilta joen ylitykseen tulvien aikana sekä puhtaan juomaveden saatavuuden parantaminen vanhoja porakaivoja kunnostamalla. Kohdealuetta laajennetaan kattamaan kaikki kohdealueen kylät ja sen vuoksi koulutetaan 34 uutta vapaaehtoista, jotka tekevät jo mukana olevien 54 vapaaehtoisen kanssa kotikäyntejä ja edistävät tietoutta hygieniasta, malarian ja hivin ja aidsin ehkäisystä sekä osallistuvat terveysasemien ohjauksessa rokotuskampanjoihin. Ensiaputaitoja ja ensiapua edistetään koulujen Punaisen Ristin kerhoissa ja valmiusryhmien toiminnassa. Osallistumista tuetaan kehittämällä paikallistason Punaisen Ristin toimintaa huomioimaan erilaisten ihmisten tarpeet, esim. vammaiset. Piirin ja osastojen toimintaa tuetaan jatkuvuuden ja tulosten kestävyyden varmistamiseksi sekä henkilöstön että vapaaehtoisten koulutuksella ja paikallista varainhankintaa tukemalla. Kansallisella tasolla SPR:n delegaatti sekä sen alueelliset asiantuntijat tukevat yhdistyksen tervehtymis- ja uudistumisprosessia sekä projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys (8204) Eteläinen Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Lisäksi tuetaan aloitteita, jotka lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista eteläisen Afrikan sisarjärjestöjen kesken. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Malawin, Swazimaan ja Zimbabwen Punaisten Ristien kanssa. Hankkeen kautta tuetaan myös alueellisten ohjelmatukidelegaattien ja alueellisen taloushallintodelegaatin osallistumista kokouksiin ja tapahtumiin. 10

11 Budjetti Länsi- ja Keski-Afrikka Ghana Yhteisöperustainen terveyshanke Ghana Kumppani Ghanan Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairauksia sekä kehittää katastrofiriskeihin valmistautumista ja vastaamista. Toiminnot jatkaa vuosina toteutetun CBHFA-lähestymistapaa jalkauttaneen pilotin pohjalta yhteisöperustaista terveystyötä uudella alueella. Koulutetut Punaisen Ristin vapaaehtoiset kertovat ihmisille tartuntatautien ehkäisystä, hygieniasta, rokotuskampanjoista, äiti- lapsiterveydestä yhteisöissä kotikäynneillä, kyläkokouksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Terveysongelmien lisäksi hanke pyrkii vastaamaan yhteisöjen tärkeiksi kokemiin katastrofiriskeihin, parantaen näin yhteisön vahvuutta ja selviytymiskykyä laajemmin. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti ohjelman vapaaehtoisten työn ja ohjelman seurannan tukemiseen. Budjetti Järjestökehitys Ghana Kumppani Ghanan Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Ghanan Punaista Ristiä tuetaan organisaation yleisen kapasiteetin vahvistamisessa. SPR:n tuki keskittyy etenkin omavaraisuuden ja taloushallinnon kehittämiseen. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan tuen kautta. Taloushallinnon puolella tuetaan sähköisen kirjanpitojärjestelmän käyttöä ja taloushallinnon osaamisen kehittämistä. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Keski-Afrikan tasavalta Hiv/Aids-ohjelma Keski-Afrikan tasavalta Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto, Keski-Afrikan tasavallan Punainen Risti Kesto ( ) Toimiala Terveys ja terveystietouden edistäminen Tavoitteet Pyritään vähentämään hivin aiheuttamaa haavoittuvuutta ehkäisemällä uusia tartuntoja lisääntyneen terveystietämyksen kautta, parantaa tartunnan saaneiden elämänlaatua kotihoidon ja omaisten neuvonannon avulla sekä vastusta tartunnan saaneiden syrjintää ja leimautumista. Toiminnot Hankkeessa annetaan valistusta riskiryhmille, kehotetaan yhteisön jäseniä hyödyntämään vapaaehtoisia neuvonta- ja testauspalveluja, koulutetaan vapaaehtoisia hiv-tartunnan 11

12 saaneiden kotihoidossa ja tartunnan saaneiden tuen järjestämisessä sekä tuetaan hivpositiivisten yhteisöjen omia tukiryhmiä ja verkostoja. Hankkeen viimeisenä vuonna toteutetaan hallittuun hankkeen loppumiseen liittyviä toimintoja, joilla tuetaan tulosten kestävyyttä ja kansallisen yhdistyksen kapasiteettia jatkaa toimintaa hanketuen päättymisen jälkeen. Budjetti Norsunluurannikko Yhteisöperustainen terveyshanke Norsunluurannikko Kumppani Norsunluurannikon Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairauksia sekä kehittää katastrofiriskeihin valmistautumista ja vastaamista. Toiminnot jatkaa vuosina toteutetun CBHFA-lähestymistapaa jalkauttaneen pilotin pohjalta yhteisöperustaista terveystyötä uudella alueella. Koulutetut Punaisen Ristin vapaaehtoiset kertovat paikallisille ihmisille tartuntatautien ehkäisystä, hygieniasta, rokotuskampanjoista, äiti- lapsiterveydestä yhteisöissä kotikäynneillä, kyläkokouksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Terveysongelmien lisäksi hanke pyrkii vastaamaan yhteisöjen tärkeiksi kokemiin katastrofiriskeihin, parantaen näin yhteisön vahvuutta ja selviytymiskykyä laajemmin. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti ohjelman vapaaehtoisten työn ja ohjelman seurannan tukemiseen. Budjetti Järjestökehitys Norsunluurannikko Kumppani Norsunluurannikon Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Järjestökehitystuki kohdistuu organisaation yleisen kapasiteetin vahvistamiseen. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan teknisen ja taloudellisen tuen kautta koordinoidusti muiden kumppanien kanssa. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja edistää myös kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Sierra Leone Yhteisöperustainen terveysohjelma Sierra Leone Kumppani Sierra Leonen Punainen Risti Kesto ( ) Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen ja parempien hygieniakäytäntöjen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairastuneisuutta ja kuolleisuutta erityisesti alle 5-vuotiaiden lasten ja raskaana olevien naisten keskuudessa. Toiminnot nlaajuinen ohjelma toimii kaikissa Sierra Leonen 13 piirissä, joista SPR tukee ohjelmaa 12

13 Bon, Moyamban, Pujehunin ja Bonthen piireissä. Ohjelman tuella koulutetut vapaaehtoiset jakavat terveystietämystä mm. äiti-lapsiterveyteen, tartuntatauteihin (ml. malaria) ja hygieniaan liittyen kotikäynneillä yhteisöissä sekä tiedotuskampanjoilla. Vapaaehtoisten työhön kuuluu myös hyttysverkkojen jakeluihin osallistuminen ja tietoisuuden edistäminen esimerkiksi kouluissa pidettävien tietokilpailujen avulla. Ohjelmassa tehdään vertaiskoulutusta hiv-tartunnan saaneiden keskuudessa ja parannetaan heidän ravintotilannettaan. Lisäksi yhteisöissä pyritään turvaamaan puhtaan veden saanti. Yhteisöjä mobilisoidaan terveyden edistämiseen ja vessojen rakentamiseen sekä kaivojen kunnostamiseen/rakentamiseen. Vuosi 2014 on maanlaajuisen ohjelman viimeinen vuosi, jolloin toteutetaan koko ohjelman arviointi ja suunnitellaan vuoden 2014 jälkeistä terveysohjelmaa. Budjetti Järjestökehitys Sierra Leone Kumppani Sierra Leonen Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot työtä vahvistetaan organisaation yleistä kapasiteettia tukemalla erityisesti omavaraisuuden ja taloushallinnon kehittämistä sekä muita järjestökehityksen tarpeita teknisen ja rahallisen avustuksen kautta. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan tuen kautta, mikä koordinoidaan läheisesti muiden kumppaniyhdistysten kanssa. Lisäksi tuetaan taloushallinnon osaamisen kehittämistä, jotta rahoittajien raportointivaatimuksiin sekä kansallisen yhdistyksen omiin vaatimuksiin voitaisiin vastata paremmin. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Länsi- (ja Keski-)Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n kahdenvälistä yhteistyötä etenkin Ghanan, Sierra Leonen ja Norsunluurannikon Punaisten Ristien kanssa. Budjetti

14 Itä-Afrikka Burundi Integroitu terveyshanke Burundi Kumppani Burundin Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Edistää yhteisötasolla laaja-alaisesti terveystilanteen parantamista Ngozin alueella Toiminnot SPR tukee yhteisöperustaista terveystyötä vuoden 2013 alussa alkaneessa hankkeessa Burundin pohjoisosassa Ngozissa, joka valittiin alueen korkean köyhyysasteen ja haavoittuvaisuuden perusteella. Vuonna 2014 toiminnot keskittyvät yhteisöissä toimivien vapaaehtoisten työn tukemiseen ja ohjelman laatuun seurantatyökalujen käyttöä edistämällä. Yhteisöperustainen lähestymistapa tukee Burundin Punaisen Ristin linjausta, jossa paikallistason yksiköt ovat keskeisessä asemassa. Budjetti Etiopia Järjestökehitys Etiopia Kumppani Etiopian Punainen Risti Kesto 2014 Tavoitteet Tukea Etiopian Punaista Ristiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta toiminta vastaa paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi ja toiminnot toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnot Vuonna 2014 Etiopian Punaisen Ristin kanssa keskitytään yhteistyön arviointiin ja suunnitteluun sekä kumppanin kapasiteetin vahvistamiseen. SPR on toiminut vuosikymmeniä Etiopiassa, ja ennen ohjelmatyön jatkamista, Etiopian Punaisen Ristin kanssa arvioidaan kumppanuuden toimivuus ja sen tulokset sekä tulevien vuosien yhteistyön toimintamahdollisuudet ja alueet. Vuoden aikana pyritään toteuttamaan kumppanuusarviointi yhdessä. Lisäksi tuetaan kumppanin taloushallinnon kehittämistä järjestökehityssuunnitelmien mukaisesti. Budjetti Kenia Magarini integroitu ruokaturva, toimeentulo, ravitsemus sekä vesi-ja sanitaatiohanke Kenia Kumppani Kenian Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo, vesihuolto ja sanitaatio (pienet järjestelmät) Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen katastrofikestävyyttä kuivuudesta kärsivillä alueilla Magarinin maakunnassa Toiminnot Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2014 Magarinin maakunnassa. toiminnat keskittyvät Bungaleen, Gandinin, Barichon ja Singwayan alueille. Toimintoihin sisältyvät vesijärjestelmien rakentaminen, maanviljelijöiden tukeminen nykyaikaiseen ja tuottavampaan viljelyyn, esim. jakamalla kuivuutta kestäviä siemeniä. Yhteisöjä tuetaan myös laajentamaan viljelykasvien monipuolisuutta. Yhteisöissä seurataan ravitsemustilannetta ja lisätään tietoisuutta ravitsemuksesta ruokaturvan vahvistamiseksi. Yhteisöissä jaetaan hygienia- ja 14

15 sanitaatio-tietoa. Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja toiminnan kautta pyritään osallistamaan etenkin nuoria. Hankkeen kautta vahvistetaan Punaisen Ristin paikallisen osaston ja yhteisöjen ennakoivaa tiedonsaannin järjestelmää katastrofeista ja valmiutta katastrofiapuun. Budjetti Ruanda Tuki haavoittuneimmassa asemassa oleville lapsille Ruanda Kumppani Ruandan Punainen Risti Toimiala Sosiaali ja koulutus Tavoitteet Tukea haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oppimismahdollisuuksia. Toiminnot Bugeseran OVC (Orphans and Vulnerable Children) -hanke toteutettiin Hankkeessa on vuosien mittaan tuettu alakoululaisten koulumateriaaleja ja yläkoululaisten koulumaksuja, joiden puute on ollut monille koulunkäynnin este. Jotta hankkeen koulutukseen liittyvät tulokset säilyvät ja koulukäynti ei keskeydy, SPR jatkaa yläkoulun oppilaiden koulumaksujen tukemista valmistumiseen saakka. Koulumaksuihin varataan tukea oppilaille, jotka ovat vielä hankkeen tuen piirissä. Budjetti Somalia Integroitu terveysohjelma Somalia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) Toimiala Perusterveydenhuolto Tavoitteet Vahvistaa kohdeyhteisöjen terveydentilaa ja vahvistaa Somalian Punaisen Puolikuun terveyspalveluiden laatua sekä kehittää järjestön toimintavalmiutta Toiminnot Somalian Punaisen Puolikuun (SRCS) terveysstrategian tavoitteena on osallistua perusterveydenhuollon sekä rehabilitoivan, ennakoivan ja sairaalahoidon saatavuuden ja laadun parantamiseen. Toiminnassa pyritään lisäämään tietoisuutta terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja vähentämään perinteisiä haitallisia käytäntöjä (harmful traditional practices) yhteisöjen osallistumisen ja vapaaehtoisten kautta. SPR jatkaa terveysohjelman tukemista IFRC:n kautta. Ohjelman tukemana ylläpidetään 31 terveysasemaa Somalimaassa ja Puntmaassa. Terveysasemilla keskitytetään erityisesti äiti-lapsiterveyteen, avustetaan synnytyksiä ja annetaan neuvolapalvelua, edistetään terveys- ja hygieniakoulutusta, ja yhteisöperustaista terveyttä. Vuonna 2014 alussa viimeistellään ohjelman alkukartoitus (baseline) joka tulevina vuosina parantaa ohjelman laadun seuraamista ja mahdollistaa vaikutuksen mittaamista. Budjetti Etelä-Sudan Kumppani Yhteisöperustainen terveyshanke ja järjestökehitys Etelä-Sudan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto 15

16 Kesto Toimiala Yhteisöperustainen terveys, järjestökehitys Tavoitteet Vahvistaa kohdeyhteisöjen terveydentilaa ja Etelä-Sudanin Punaisen Ristin toimintavalmiutta. Toiminnot Osana Etelä-Sudanin Punaisen Ristin kansallista terveysohjelmaa toteutetaan yhteisöperustainen hanke Borissa, Jonglein maakunnassa. vahvistaa paikallista kykyä vastata yleisimpiin terveysriskeihin. Hankkeessa lisätään ensiapuosaamista, seurataan ja ehkäistään sairauksien esiintyvyyttä, kehitetään katastrofivalmiutta, ja lisätään hygienia- ja sanitaatiotietoisuutta. Ohjelman erityiseksi kohderyhmäksi on määritelty haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät, kuten lapset ja raskaana olevat naiset. Toiminta toteutetaan hyödyntäen Punaisen Ristin CBHFA -toimintamallia naisryhmien sekä koulujen kautta Borin kaupungissa. Vuonna 2014 hankkeessa tehdään alkukartoitus (baseline) jonka perusteella voidaan seurata ja mitata hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta. Ohjelmatoiminnan lisäksi SPR tukee uuden kansallisen yhdistyksen toimintavalmiuden ja kapasiteetin lisäämistä yhteistyössä muiden kumppanien kanssa. Budjetti (Terveyshanke , järjestökehitys ) Uganda Yhteisöperustainen terveys- ja nuorisohanke Uganda Kumppani Ugandan Punainen Risti Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia Pohjois-Ugandan jälkikonfliktialueella yhteisöperustaisen terveystyön avulla keskittyen nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksiin sekä äiti-lapsiterveyteen. Toiminnot SPR tukee Ugandan Punaista Ristin terveystyötä Pohjois-Ugandan Gulun, Aleptongin ja Adjumanin alueilla. Yhteisöperustainen terveyshanke keskittyy erityisesti nuorten seksuaalija lisääntymisterveyskysymyksiin sekä äiti-lapsiterveyteen. Ohjelman avulla koulutetut vapaaehtoiset tukevat nuorten, äitien ja lasten terveyttä yhteisötasolla tehtävällä työllä. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti vapaaehtoisten työn tukemiseen ja ohjelman laatuun seurantatyökalujen käyttöä edistämällä. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Itä-Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin/Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Hankkeiden toimeenpanon ja raportoinnin laatua parannetaan yhteisillä alueellisilla koulutuksilla, jotka myös lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista Itä-Afrikan sisarjärjestöjen kesken. Nuorisotoiminnan kehittämistä ja nuorison osallistumista Punaisen Ristin toimintaan tuetaan. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Burundin, Etiopian, Etelä-Sudanin, Kenian ja Ugandan 16

17 Punaisten Ristien ja Somalian Puolikuun kanssa. Budjetti Latinalainen Amerikka Alueelliset hankkeet Amerikan valmiusverkosto Latinalainen Amerikka ja Karibia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Tukea alueen kansallisia yhdistyksiä toteuttamaan tehokkaita ja hyvin kohdentuvia integroituja ohjelmia, jotka parantavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien elämää, vähentävät katastrofien uhkaa ja parantavat yhteisöjen katastrofikestävyyttä. Toiminnot Tuetaan kansallisia yhdistyksiä kehittämään yhteisöperustaista valmiustyötä. Edistetään ymmärrystä temaattisista kokonaisuuksista (urbaanit riskit, muuttoliikkeet, ilmastonmuutos, väkivallan ehkäisy). Lisäksi tuetaan temaattisten kokonaisuuksien integrointia kansallisten yhdistysten toimintaan, koulutuksien järjestämistä ja materiaalin tuotantoa. Kehitetään riskienkartoitusta ja tuetaan aikaisten varoitusjärjestelmien käyttöönottoa hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja. edistää myös alueellista valmiusjärjestelmää ja koordinaatiota. Budjetti Punaisen Ristin nuorisotoiminnan vahvistaminen Latinalainen Amerikka ja Karibia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Kesto Tavoitteet Vahvistaa alueen kansallisten yhdistysten nuorisotyötä Toiminnot Koulutetaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian nuoria varainhankinnassa ja tuetaan nuorten integroimista kansallisten yhdistysten eri alojen temaattiseen toimintaan. edistää alueen nuorten keskinäistä verkostoitumista ja jatkaa vuosien nuoriso-ohjelman työtä vahvistaen hankehallinnossa koulutettujen kansallisten yhdistysten nuorten kykyä löytää rahoitusta omalle yhteisöperustaiselle työlleen. Koulutetut nuoret suunnittelevat varainhankintaa oman toimintansa ylläpitämiseksi, mikä tukee nuorisotoiminnan kestävyyttä. Hankkeen päätösvuosi. Budjetti Honduras Hondurasin integroitu terveyshanke Honduras Kumppani Hondurasin Punainen Risti Toimiala Terveys Tavoitteet Parantaa haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen terveyttä integroidun ohjelman avulla mm. edistämällä äiti-lapsiterveyttä, ehkäisemällä hiv-tartuntoja sekä parantamalla hivtartunnan saaneiden hoitoon pääsyä. Toiminnot Jatketaan vuonna 2010 aloitettua hiv-tartuntojen ehkäisytyötä riskialttiiden ryhmien, kuten 17

18 rekka- ja taksinkuljettajien, prostituoitujen, miesten välistä seksiä harrastavien sekä nuorten parissa. Tarjotaan mahdollisuuksia hiv-testaukseen ja henkiseen tukeen tartunnan saaneille ja heidän perheenjäsenilleen. Lisäksi pyritään parantamaan hiv-tartunnan saaneiden hoitoon pääsyä ja syrjinnän ehkäisyä. Hiv ja aids -työ tavoittaa noin 4900 avunsaajaa. Kehitetään alle 5-vuotiaiden lasten ravinnonsaannin laatua ja perusterveydenhoitoa yhteisöissä osallistavin menetelmin. Odottaville äideille laaditaan raskausajan seurantasuunnitelma (Plan de Parto). Työtä hiv-tartuntojen estämiseksi jatketaan raskaana oleville naisille suunnatulla äitilapsikampanjalla, jossa tehdään vapaaehtoisia testauksia ja tartunnan saaneet ohjataan hoitoon. Lisäksi koulutetaan kätilöitä raskausaikana ilmenevien riskien tunnistamisessa ja synnytykseen liittyvien komplikaatioiden hoitamisessa. Äiti-lapsiterveystyö tavoittaa noin 2400 avunsaajaa. Budjetti Bolivia Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke Bolivia Kumppani Bolivian Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius ja terveys Tavoitteet Vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen kykyä tunnistaa elinpiirinsä keskeisimmät riskit ja edistää niihin varautumista parantamalla ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Toiminnot yhdistää yhteisöperustaista terveyttä ja katastrofivalmiutta kaupunkialueiden slummiyhteisöissä Chuquisacan, Potosin ja Tarijan alueella. Keskeisimpiä riskejä ovat perusterveydenhuollon, vesi- ja sanitaatiojärjestelmien sekä jätehuollon puute, myös maanvyörymät ja tulvat sekä urbaaniyhteisölle tyypilliset tulipalot ovat yleisiä. Hankkeessa Punaisen Ristin vapaaehtoiset kouluttavat slummiyhteisöiden avainhenkilöitä, joiden välityksellä tieto terveellisemmästä ja turvallisemmasta elämästä saavuttaa yhteisön jäsenet. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisön haavoittuvimpiin ryhmiin, kuten vammaisiin nuoriin ja lapsiin. Budjetti El Salvador El Salvadorin integroitu valmiushanke El Salvador Kumppani El Salvadorin Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Tehostaa yhteisöjen varautumista katastrofitilanteisiin ja syventää väestön tuntemusta katastrofien ja tartuntatautien syistä, riskeistä, seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Toiminnot Koulutetaan Punaisen Ristin vapaaehtoisia tekemään yhteisöperustaista valmiustyötä Usulutanin departamentissa. Yhteisöjä koulutetaan seuraavissa katastrofivalmiuden osaalueissa: haavoittuvuuden tunnistaminen, valmiussuunnittelu, yhteisöperustainen valmiustyö, varhaisen varoituksen järjestelmät, evakuointien järjestäminen, hätämajoituksen rakentaminen ja ensiapu. Yhteisöissä analysoidaan katastrofiriskit, laaditaan valmiussuunnitelmat, perustetaan valmiusryhmät ja järjestetään osaamista kehittäviä ja testaavia harjoituksia. Lisäksi hanke parantaa alueen yhteisöjen kykyä toimia tehokkaasti ja koordinoidusti katastrofitilanteissa. Tärkeä osa hanketta on kouluissa tehtävä työ: opettajat ja koululaiset saavat koulutusta katastrofiriskien tunnistamisessa ja niiden ehkäisemisessä. Koulut laativat 18

19 omat valmiussuunnitelmansa ja parantavat valmiutta mm. merkitsemällä evakuointireitit ja turvalliset alueet. Budjetti Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Latinalainen Amerikka ja Karibia (ei eritelty maittain) Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin/Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Hankkeiden toimeenpanon ja raportoinnin laatua parannetaan yhteisillä alueellisilla koulutuksilla, jotka myös lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista amerikkalaisten sisarjärjestöjen kesken. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Bolivian, El Salvadorin ja Hondurasin Punaisen Ristin kanssa. Budjetti Maittain erittelemättömät (globaalit) hankkeet ilmanlaajuinen terveysohjelma Kehitysmaat, maittain erittelemätön Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa ihmisten elämää vähentämällä sairastuvuutta sekä edistämällä huolenpitoa yhteisöissä. Toiminnot Kehitetään työkaluja joiden avulla kansalliset yhdistykset voivat toteuttaa tehokkaasti terveysohjelmia. Työkalujen avulla ohjelmien laatua standardoidaan niin, että ne vastaavat tämän päivän tutkimustietoa terveyden ja sairauden alalla. Työkalujen koulutusta ja käyttöönottoa tuetaan, jotta kansalliset yhdistykset saisivat niistä mahdollisimman hyvän hyödyn. SPR:n tuki suunnataan erityisesti yhteisöperustaiseen terveysohjelmaan (verkkokurssien kehittäminen, vaikuttavuuden mittaaminen, ohjelmista oppiminen). Uusia työkaluja jalkautetaan Aasian ja Afrikan alueellisissa työpajoissa. Vuoden 2014 aikana kiinnitetään erityishuomioita ohjelmien näkyvyyteen eri tapahtumissa esim WHO:n yleiskokouksessa. Budjetti ilmanlaajuinen katastrofiriskien vähentäminen Kehitysmaat, maittain erittelemätön Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) Toimiala Katastrofiriskien vähentäminen Tavoitteet Vahvistaa kansallisten yhdistysten työtä erityisesti yhteisö- ja paikallistasolla, jotta yhteisöt ovat paremmin varautuneita ja organisoituneita vähentämään riskejä, vastaamaan katastrofeihin ja toipumaan katastrofien vaikutuksista. Toiminnot Yhteisöjen omaa kykyä varautua, ennakoida ja vastata katastrofeihin vahvistetaan kehittämällä 19

Kansainvälinen avustustoiminta 2015

Kansainvälinen avustustoiminta 2015 Kansainvälinen avustustoiminta 2015 SPR:n ulkoasiainministeriön ohjelman puitteissa tukemat kehitysyhteistyöhankkeet 2015 Hankekohtaiset budjetit ja lyhyt kuvaus hankkeiden toiminnoista alueittain esitetään

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Nenäpäivä-keräyksen 2014-2016 avustuskohteet ja esimerkit varojen käytöstä

Nenäpäivä-keräyksen 2014-2016 avustuskohteet ja esimerkit varojen käytöstä Suomen Lions-liitto ja Nenäpäivä Suomen lionit ovat tehneet Nenäpäivä-yhteistyötä jo kolme vuotta. Lions-klubien tuki kehitysmaiden lapsille on ollut valtava, sillä ahkerat klubit ovat keränneet kolmen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Evaluointiraportti toukokuu 2012 Appraisal Consulting RV Ky Sisällysluettelo Yhteenveto... 2 1. Johdanto... 3 2. Taustaa... 3 2.1.

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 1 Sisältö 2 I Yhteinen vastuu, yhteinen etu 3 II Suomen ihmisoikeusperustainen tapa toimia 5 i Demokraattinen omistajuus ja vastuullisuus 6 ii Tuloksellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2013. Hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2012 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 (1.7.2012 30.6.2013) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot.

Sisältö. Vuosikertomuksessa esitellään tilivuotta 2013 (1.7.2012 30.6.2013) koskevat toiminta- ja tilinpäätöstiedot. PLAN SUOMI TOIMINTA 2013 Sisältö Plan toimintakaudella 2013 3 Kansainvälisen Planin ohjelmatyön vuosi 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Pääsihteerin vuosikatsaus 7 75 vuotta maailman lasten hyväksi

Lisätiedot

Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt

Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Kehitysyhteistyöohjelma ja tuenkäyttösuunnitelma vuosille 2014 2016 Fida International ry, 2015 1. Fidan kehitysyhteistyöohjelma 2014 2016...5 1.1. Yleistä...7 1.2.

Lisätiedot

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Kehitysyhteistyöohjelma 2011 2014 Fida International Kantelettarenkuja 3 PL 50 00420 Helsinki Puh: +358-9-5660 040 Fax: +358-9-5660 0429 www.fidadevelopment.fi Email:

Lisätiedot

Kansalaisjärjestön kehitysyhteistyö

Kansalaisjärjestön kehitysyhteistyö Kansalaisjärjestön kehitysyhteistyö Lähetyslinjan kurssityö 2013 Jukka ja Kaisa Sadeharju Sisällysluettelo... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖ... 1 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2010 Suomen Punainen Risti 13.5.2011 PB 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2010 Suomen Punainen Risti 13.5.2011 PB 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2010 Suomen Punainen Risti 13.5.2011 1 Kannen kuvaaja: Eero Pykäläinen Kuvassa: Kati Partanen Haitissa 13.5.2010 2 Sisältö JOHDANTO...5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TYTTÖJEN TALO KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJANA NUORTEN SEKSUAALITERVEY- DEN EDISTÄMISESSÄ

TYTTÖJEN TALO KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJANA NUORTEN SEKSUAALITERVEY- DEN EDISTÄMISESSÄ TYTTÖJEN TALO KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJANA NUORTEN SEKSUAALITERVEY- DEN EDISTÄMISESSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö Opinnäytetyö 28.11.2008 Hanna Eräkangas- Alanärä Saija Hyppönen Kaija Paananen SISÄLLYS

Lisätiedot