Aasia. SPR UM hankeluettelo Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki , UM rahoitusosuus Afganistan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasia. SPR UM hankeluettelo 2014. Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki 2014 8 352 941, UM rahoitusosuus 7 100 000 1. Afganistan."

Transkriptio

1 Järjestö SUOMEN PUNAINEN RISTI Tuki , UM rahoitusosuus Aasia Afganistan Afganistanin terveys ja hyvinvointi yhteisöissä Afganistan Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Parantaa yhteisöjen valmiuksia ennaltaehkäistä sairauksia lisäämällä terveystietoutta sekä edistämällä terveyskäyttäytymisen positiivisia muutoksia. Toiminnot Koulutetut ensiapu- ja terveysvapaaehtoiset tekevät säännöllistä ennaltaehkäisevää terveystyötä yhteisöissä, edistävät äitiysterveyttä tukemalla ja avustamalla raskaana olevia naisia sekä auttavat onnettomuus- ja epidemiatilanteissa. Punaisen Puolikuun vapaaehtoisten tekemä ennaltaehkäisevä terveystyö yhteisötasolla tapahtuu yhteistyössä terveysministeriön paikallisten terveyspalvelujen kanssa. Vuonna 2014 koulutetaan mm. 720 Afganistanin Punaisen Puolikuun vapaaehtoista epidemiatyössä sekä 800 vapaaehtoista psykososiaalisessa tuessa. Budjetti Nepal Katastrofivalmiuksien kehittäminen Nepal Kumppani Nepalin Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Lievittää katastrofien vaikutusta haavoittuvissa yhteisöissä kouluttamalla ja osallistamalla koululaisia, nuoria ja kylätason vapaaehtoisia riskeihin varautumisessa sekä kehittää yhteisöperustaisia katastrofiapujärjestelmiä, lieventää riskejä ja parantaa edellytyksiä toipua katastrofeista. Toiminnot SPR on vuodesta 2007 alkaen tukenut kouluissa tapahtuvaa riskien lieventämis- ja valmiushanketta. Vuonna 2013 aloitettiin uusi kolmivuotinen hanke viidentoista yhteisön ja niiden koulujen kanssa kolmen piirin alueella (Dhankuta, Terhathum ja Udayapur) itäisessä Nepalissa. syventää yhteisöjen jäsenten, Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja viranomaisten tuntemusta katastrofiriskeistä, syistä, seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Yhteisöjen ja koulujen katastrofiriskienhallintaryhmien perustamista tuetaan. Nämä toteuttavat yhdessä muiden yhteisön jäsenten ja paikallisviranomaisten kanssa haavoittuvuus- ja voimavarakartoituksen paikallisten vaaratekijöiden tunnistamiseksi mukaan lukien terveysriskit, tukien yhteisökehitystä laaja-alaisesti. Huomiota kiinnitetään kaikkien yhteisöjen sisäisten ryhmien mobilisaatioon ja osallistamiseen, erityisesti niiden, jotka ovat alttiita katastrofeille ja haavoittuvia. edistää hyvää turvallisuuskulttuuria kouluissa ja oppilaiden kautta myös muualla yhteisöissä, jolloin tietoisuus riskeistä kasvaa. Yhteisöjen omaa kykyä vastata katastrofeihin ja onnettomuuksiin kehitetään ensimmäisenä vuonna muun muassa ensiapukoulutuksilla. 1 Huom! luettelossa esitetyt budjetit ovat kokonaisbudjetteja, jolloin ne sisältävät 10% hallintokulua. 1

2 Hankkeen avulla yhteisöjen riskienhallintatoimintaa vahvistetaan samalla tukien omistajuuden ja kestävyyden rakentumista projektiyhteistyön alusta lähtien. Koordinaatiota ja yhteistyötä kylä- ja paikallistason viranomaisten kanssa kehitetään. Ilmastonmuutosriskien huomioimista suunnittelussa ja toimenpiteissä edistetään koulutuksen ja uusien yhteisöperustaisten työkalujen käyttöönoton avulla. Samalla pyritään hyödyntämään SPR:n aikaisemmin Nepalissa tukeman naisten ja vähemmistöjen aseman parantamiseen keskittyneen hankkeen tuloksia, jotta marginalisoidut ryhmät saadaan kattavasti mukaan hankkeen piiriin. Budjetti Yhteisökehitysohjelma Nepal Kumppani Nepalin Punainen Risti Kesto Toimiala Terveys, hygienia ja elinkeinot Tavoitteet Vähentää sosioekonomista haavoittuvuutta ja kehittää yhteisöjen omavaraisuutta. Toiminnot Yhteisötasolla jatketaan hankesuunnitelman mukaisia toimia, joilla tähdätään yllä mainittuihin tavoitteisiin. Laajapohjaista koulutusta järjestetään mm. terveyteen ja ravintotietouteen liittyen. Hygieniakoulutusta jatketaan sekä käymäläjärjestelmiä parannetaan. Lisäksi jatketaan erityisesti naisten paikallisen elinkeinonharjoittamisen tukemista. SPR:n vuosina tukeman Gender ja social inclusion -ohjelman toimintoja integroidaan kohdealueella tapahtuviin aktiviteetteihin. Nykyisen hankesyklin viimeisenä vuonna panostetaan erityisesti hankkeen tulosten ja aktiviteettien kestävyyden takaamiseen hanketuen loputtua tässä Punaisen Ristin yhteisöjen vapaaehtoisten rooli on keskeinen. Vuonna 2014 toteutetaan myös nykyisen ohjelmasyklin arviointi ja seuraavan yhteisökehitysohjelman suunnittelu. Budjetti Mongolia Integroitu terveys- ja katastrofivalmius Mongolia Kumppani Mongolian Punainen Risti Toimiala Terveys ja katastrofivalmius Tavoitteet Soveltaa yhteisöperustaisen terveys- ja ensiapulähestymistavan (CBHFA) ennaltaehkäiseviä menetelmiä terveysohjelmaan ja luoda maanlaajuinen malli, jossa yhdistetään voimavaroja yhteisökartoitusten toteutuksessa ja koulutusten järjestämisessä. Toiminnot Hankkeesta tuetaan vuonna 2012 aloitetun CBHFA-pilottihankkeen kolmea piiriä pääkaupunki Ulaanbaatarin alueella. tta toteuttavien piiritoimistojen kapasiteettia ja toimintavalmiuksia pyritään vahvistamaan mm. varmistamalla tilat toiminnoille sekä tarvittavat resurssit vapaaehtoistoiminnan ja kotikäyntien jatkamiseen erilaisin paikallisin sopimuksin. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen integraatioon muihin relevantteihin Mongolian Punaisen Ristin toimintoihin (katastrofivalmius, vesi- ja sanitaatio, sosiaalityö sekä järjestökehitys). Lisäksi kehitetään Mongolian Punaisen Ristin valmiuksia kaupallisessa ensiaputoiminnassa. Tuesta varataan osa Mongolian Punaisen Ristin järjestökehitystyöhön, joka toteutetaan yhteistyössä IFRC:n kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen osalta tärkeä toiminto on Mongolian Punaisen Ristin terveysosaston henkilöstön kapasiteetin kehittäminen sekä hankehallinnossa että terveystyössä. Budjetti

3 Korean Demokraattinen Tasavalta Terveysohjelma Korean Demokraattinen Tasavalta Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Yhteisöterveys/terveys Tavoitteet Parantaa erityisesti yhteisöperustaisen terveys- ja ensiapulähestymistavan (CBHFA) kautta yhteisöjen mahdollisuuksia kohentaa itse terveystilannettaan ja vähentää haavoittuvuutta yleisimpien sairauksien ja uhkien osalta. Entistä paremmin maan kontekstiin sopivan terveysohjelman toteutus. Toiminnot Vuosien 2014 ja 2015 ohjelmassa otetaan huomioon vuoden 2013 loppupuolella maassa suoritetun CBHFA-ohjelman suositukset terveysohjelman sisällöstä; vuoden 2014 alussa käydään uudelleenarviointi yhteisöperustaisen terveysmallin toiminnasta Pohjois-Korean maakontekstissa. Vaikka CBHFA-lähestymistavan toimeenpanoa ja omaksumista osaksi Pohjois-Korean Punaisen Ristin toimintaa pyritään jatkamaan, mietitään myös muita mahdollisuuksia terveysohjelman uudelleen suuntaamisesta ja linkittämisestä perinteisempiin terveystoimintoihin, esim. terveyteen katastrofitilanteissa. Mikäli CBHFA-toimintaa jatketaan, jatketaan myös Punaisen Ristin henkilökunnan ja vapaaehtoisten koulutusta CBHFA-työkaluissa. Erityistä painoarvoa laitetaan CBHFA-toimintojen integroimiseen muiden relevanttien Pohjois-Korean Punaisen Ristin ohjelmien kanssa, erityisesti katastrofivalmiustoiminnan kanssa. Budjetti Myanmar Terveys ja hyvinvointi yhteisössä Myanmar Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveys Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen jäsenten ja erityisesti niiden haavoittuvimpien ihmisryhmien terveyttä, jotta yhteisöt pystyvät paremmin selviytymään niitä kohtaavista terveysuhista, katastrofeista ja ympäristön muutoksista sekä vähentämään niihin liittyviä riskejä. Toiminnot Hankkeen tuella annetaan terveyskasvatusta, joka keskittyy mm. hengitystietulehdusten, malarian, dengue-kuumeen, tuberkuloosin, hiv-tartuntojen ja käärmeiden puremien ehkäisyyn. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan puhtaan veden käyttöön sekä sanitaatio-olojen parantamiseen. Myös äiti-lapsiterveyden parantaminen on keskeistä. Kayahin kohdealueella toimivat Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja ryhmien johtajat koulutetaan terveyskasvatuksen pääteemoista ja vapaaehtoistyöstä. Lisäksi heitä ohjataan tunnistamaan ongelmatilanteita ja toimimaan niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen tuella kyliin perustetaan terveyskomiteoita, joiden vastuualueella ovat mm. kyläkomiteoiden säännölliset tapaamiset ja koulutukset, kyläkokoukset ja kylän siivouskampanjat sekä rokotuskampanjoihin osallistuminen. Haavoittuvimmille perheille jaetaan moskiittoverkkoja ja kumisaappaita käärmeenpuremien ehkäisemiseksi. Lisäksi koulut varustetaan hygieniapakkauksilla. Yhteisöissä toteutetaan myös pienhankkeita, kuten vesilähteiden puhdistamista ja käymälöiden rakentamista. Budjetti

4 Filippiinit Filippiinien katastrofivalmiusohjelma Filippiinit Kumppani Filippiinien Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen kykyä sopeutua ja selviytyä toistuvista katastrofeista ja kriiseistä sekä laajemmista sosioekonomisista muutoksista sekä kehittää Filippiinien Punaisen Ristin toimintavalmiuksia. Toiminnot Suomen Punainen Risti aloitti keväällä 2011 kahdenvälisen hankkeen Filippiinien Punaisen Ristin kanssa, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen katastrofivalmiutta yhteisöperustaisen valmiustyön avulla. lisää yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Hankkeen avulla tuetaan paikallisyhteisön ja koulujen katastrofivalmiutta sekä kykyä toimia katastrofitilanteissa yhteistyössä viranomaisten ja Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Vuosina hanke laajennetaan viiteen uuteen paikallisyhteisöön Aklanissa sekä suur-manilan alueella sijaitsevan Caloocanin kaupungin viiteen urbaanislummiyhteisöön sekä edellä mainittujen alueiden kouluihin. Katastrofivalmiutta vahvistetaan yhteisötasolla perustamalla kyliin valmiustiimejä, jotka toteuttavat yhdessä muiden yhteisön jäsenten ja paikallisten viranomaisten kanssa haavoittuvuuskartoituksen paikallisten vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Kartoituksen pohjalta yhteisöissä tehdään varautumis- ja valmiussuunnitelmat katastrofitilanteiden varalle. Katastrofivalmiustyötä tuetaan myös kouluissa, joissa vuotiaita oppilaita koulutetaan ilmastonmuutoksesta sekä riskien tunnistamisesta ja katastrofeihin vastaamisesta. Lisäksi Punainen Risti edistää koululaisten yleistä terveyttä, esimerkiksi opettamalla oikeaoppista käsienpesua. Budjetti Kambodža Kambodžan katastrofivalmiusohjelma Kambodža Kumppani Kambodžan Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Vahvistetaan yhteisöjen kykyä sopeutua ja selviytyä toistuvista katastrofeista ja kriiseistä sekä laajemmista sosioekonomisista muutoksista. Kehitetään Kambodžan Punaisen Ristin toimintavalmiuksia. Toiminnot Hankkeen avulla tuetaan Kambodžan Punaisen Ristin katastrofivalmiuden kehittämistä ja vahvistetaan yhteisöjen katastrofivalmiutta yhteisöperustaisen valmiustyön avulla. lisää yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista ja niiden ehkäisemisestä kohdealueella. Hankkeen avulla tuetaan paikallisyhteisön katastrofivalmiutta ja kykyä toimia katastrofitilanteissa yhteistyössä viranomaisten ja Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Katastrofivalmius- ja yhteisöperustaisen riskienvähentämishankkeen tukema työ jatkuu vuonna 2014 yhteensä 9 yhteisössä Kampong Thomin maakunnassa. Osassa yhteisöistä keskitytään toimintojen kestävyyden lisäämiseen ja/tai poistumisstrategian jalkauttamiseen. Punaisen Ristin piiritoimisto ja paikallisosasto tukevat yhdessä kolmea yhteisöä valittujen minimitoimintojen kautta. Kuudessa kylässä vahvistetaan vuonna 2013 alkaneita toimintoja. Kyläyhteisöjen ja paikallisyhteisöjen riskienvähentämissuunnitelmat ja kuukausittaiset 4

5 toimintasuunnitelmat, jotka pohjaavat tarve- ja riskianalyyseihin, ohjaavat hankeen toteutusta paikallistasolla Yhteisöperustaisten varhaisenvaroituksenjärjestelmien kehittäminen jatkuu ja kyläläisten tietämystä muuttuvista riskeistä ja luonnonuhkien vähentämisestä vahvistetaan yhteisövapaaehtoisten toimien avulla. Tulvien ja myrskyjen aiheuttamien tuhojen ennaltaehkäisyn ja katastrofivalmiustoimien näkökulmasta läheinen yhteistyö sekä kyläjohtajien että paikallisviranomaisten kanssa kommuunitasolla on oleellista. Parempaa valmiutta ilmaston vaihtelevuuteen, joka edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista pitkällä tähtäyksellä, tavoitellaan sekä jatkamalla yhteistyötä paikallisen ilmatieteenlaitoksen kanssa että aloittamalla läheisempi yhteistyö pienmaanviljelyyn erikoistuneen teknisen viraston kanssa. Budjetti Kambodžan yhteisöperustainen terveysohjelma Kambodža Kumppani Kambodžan Punainen Risti Toimiala Terveys Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen jäsenten ja erityisesti niiden haavoittuvimpien ihmisryhmien terveyttä, jotta yhteisöt pystyvät paremmin selviytymään niitä kohtaavista terveysuhista, katastrofeista ja ympäristön muutoksista sekä vähentämään näihin liittyviä riskejä. Toiminnot Hankkeen tuella annetaan terveyskasvatusta, joka keskittyy sairauksien ennaltaehkäisyyn, perusterveydenhuollon ja ensiaputaitojen parantamiseen. Lisäksi terveyskasvatuksen tavoitteena on parantaa tietoutta ravinnon, hygienian, puhtaan veden ja hyvien sanitaatioolojen sekä äiti-lapsiterveyden merkityksestä. Yhteisöperustaisen terveyshankkeen tukema työ jatkuu vuonna 2014 yhteensä 40 yhteisössä Kratien alueella. Osassa yhteisöistä keskitytään toimintojen kestävyyden lisäämiseen ja/tai poistumisstrategian jalkauttamiseen. 24 kylässä vahvistetaan vuonna 2013 alkaneita toimintoja, ml. katastrofivalmiuden integrointia yhteisöperustaiseen terveyshankkeeseen. Hankkeen tuella kyliin perustettujen terveyskomiteoiden vastuualueella ovat mm. kyläkomiteoiden säännölliset tapaamiset ja koulutukset, kyläkokoukset ja kylän siivouskampanjat sekä rokotuskampanjoihin osallistuminen. Hankkeen avulla vahvistetaan yhteisöjen katastrofivalmiutta perustuen tehtyihin tarve- ja riskianalyyseihin. lisää yhteisövapaaehtoisten ja yhteisöjen jäsenten tuntemusta katastrofien syistä ja riskeistä sekä katastrofien seurauksista, niiden ehkäisemisestä ja vähentämisestä kohdealueella. Punaisen Ristin nuorisotyötä vahvistetaan edelleen paikallisen yliopiston kanssa terveyskasvatuksen ja liikuntaklubin avulla. Kaiken kaikkiaan sekä viranomaisyhteistyötä ja vaikuttamista paikallistasolla että Punaisen Ristin paikallisosastojen kapasiteettia vahvistetaan hankkeen toimintojen kestävyyden lisäämiseksi. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Aasia, maittain erittelemätön Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden 5

6 kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n hankeyhteistyötä etenkin Afganistanin, Nepalin, Mongolian, Pohjois-Korean, Itä-Timorin, Myanmarin, Filippiinien ja Kambodžan kansallisten yhdistysten kanssa. Budjetti Keski-Aasia Tadžikistan Tadžikistanin katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen Tadžikistan Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Parantaa Punaisen Puolikuun katastrofivalmiutta ja vähentää katastrofien vaikutuksia paikalliseen väestöön. Toiminnot Rakennetaan maan kattava katastrofiapujärjestelmä luomalla Punaisen Puolikuun järjestön kaikille tasoille täsmälliset valmiussuunnitelmat, joissa määritellään keskeisten toimijoiden roolit ja vastuunjako. Koulutetaan Tadžikistanin Punaisen Puolikuun työntekijöitä sekä alueja yhteisötason vapaaehtoisia. Huolehditaan alueellisista valmiusvarastoista. Parannetaan yhteisön tietoisuutta katastrofeista tiedotuskampanjoiden, koulutuksen ja ensiaputaitojen opetuksen avulla ja kehitetään uusiin yhteisöihin katastrofivalmiusryhmiä. Lievennetään katastrofien vaikutuksia toteuttamalla ennaltaehkäiseviä pienhankkeita kuten puiden istutusta, mutavyörykanavien puhdistusta ja jokien suojavallien vahvistamista vapaaehtoistyönä. Budjetti Yhteisöperustainen terveyshanke Tadžikistan Kumppani Tadžikistanin Punainen Puolikuu Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa alueen yhteisöjen ensiaputaitoja, lisätä tietoutta yleisimmistä tartuntataudeista ja niiden ehkäisystä. Toiminnot Ohjelmassa keskitytään erityisesti lasten ja naisten terveyden parantamiseen. Vapaaehtoiset välittävät terveys- ja ensiaputietoutta kohdealueella tekemällä kotivierailuja ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia kyläläisille. Vapaaehtoisten järjestämien tapahtumien lisäksi eri teemapäivät tarjoavat luontevia mahdollisuuksia jakaa terveystietoutta yhteisöissä ja luovat mahdollisuuksia tuoda esille tärkeitä terveysteemoja myös ylemmällä tasolla. Hankkeessa toteutetaan myös pienprojekteja kohdealueen vesi- ja sanitaatio-olojen kohentamiseksi. tekee läheistä yhteistyötä toiminta-alueella sijaitsevien Terveet elämäntavat -keskusten kanssa (Healthy lifestyle centers). Budjetti Kirgisia Kumppani Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen Kirgisia Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto 6

7 Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Lisätä paikallisten yhteisöjen ja Punaisen Puolikuun kykyä varautua ja vastata entistä paremmin maata kohtaaviin katastrofeihin. Vähentää katastrofien vaikutuksia paikalliseen väestöön ja katastrofeissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää. Toiminnot Rakennetaan maankattava katastrofiapujärjestelmä luomalla Punaisen Puolikuun järjestön kaikille tasoille täsmälliset valmiussuunnitelmat, joissa määritellään keskeisten toimijoiden roolit ja vastuunjako. Rekrytoidaan vapaaehtoisverkosto. Annetaan jatkokoulutusta kokeneemmille vapaaehtoisille ja Punaisen Puolikuun henkilökunnalle sekä vastaperustetuille alueellisille katastrofivalmiusjoukoille. Huolehditaan alueellisten valmiusvarastojen ylläpidosta. Järjestetään työryhmiä, joissa käsitellään mm. ilmastonmuutosta ja hyviä käytäntöjä. Toteutetaan ennaltaehkäiseviä pienhankkeita. Budjetti Kirgisian terveysohjelma Kirgisia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveys Tavoitteet Ennaltaehkäistä tuberkuloositartuntoja ja tukea tuberkuloosia sairastavia ihmisiä sekä turvata hoidon jatkuminen. Toiminnot Tuberkuloosia sairastavat ihmiset saavat tukea hoidon jatkamiseen ja loppuunsaattamiseen. Yhteisöperustaisen työn avulla lisätään väestön ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ihmisten tietoisuutta tuberkuloosista sekä pyritään vähentämään tautiin liittyvää leimaantumista ja näin parantamaan hoitoon hakeutumisen astetta. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Keski-Aasia, maittain erittelemätön Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n hankeyhteistyötä etenkin Tadzhikistanin ja Kirgisian Punaisten Puolikuiden kanssa. Budjetti

8 Eteläinen Afrikka Malawi Malawin yhteisöperustainen terveysohjelma Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisätä kohdeyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa Malawin Punaisen Ristin kapasiteettia ohjelmatyössä, erityisesti piiritasolla. Toiminnot Vuonna 2013 sata peruskoulutettua kylätason vapaaehtoista aloittaa aktiivisen toiminnan läheisessä yhteistyössä paikallisten terveysasemien kanssa; kotikäynnit ja draamaesitykset keskittyvät hygieniaan, tarttuvien tautien ehkäisyyn ja äitilapsiterveyden edistämiseen. Paremman terveyden tavoitetta tuetaan kunnostamalla ja/tai rakentamalla porakaivoja sekä tukemalla terveysviranomaisia äitiys- ja ehkäisyneuvolapalvelujen järjestämisessä. Piirikunnassa Punaisen Ristin toimintoja tuetaan vahvistamalla sen perustoimintoja ja kasvattamalla osastoverkostoa erityisesti hankealueella. Edellisen ohjelmakauden kohdealueella toteutetaan tulosten arviointi, jonka tuloksia hyödynnetään sekä hankeohjauksessa että kansallisen yhdistyksen muissa perusterveysohjelmissa meneillään oleva eri rahoittajien tukemien hankkeiden seurannan ja raportoinnin harmonisaatio tukee osaltaan ohjelmien hallinnon kehitystä. Alueelliset ja maassa toimivat delegaatit tukevat yhteistyökumppanin projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti Malawin integroitu ruokaturva-, toimeentulo-, ravitsemushanke Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo ja ravitsemus Tavoitteet Parantaa haavoittuvimpien kotitalouksien toimeentuloa ja ravitsemusta sekä vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja kuivuuden ja ruokaturvatilanteen heikkenemisen varalta. Toiminnot Hankkeessa keskitytään aikaisemman toiminnan (sieniviljely, kalankasvatus, viljelmien kastelujärjestelmät sekä mehiläisten hoito) tuloksellisuuden ja kestävyyden varmistamiseen työskentelemällä tiivisti avunsaajayhteisöjen ja avunsaajien kanssa; uutena piirteenä vahvistetaan ja seurataan ruokaturvan vaikutusta perheiden ravitsemukseen ja erityisesti lasten terveyteen tehostamalla yhteisöperustaista toimintamallia ja siihen liittyviä kotikäyntejä ja neuvontaa. Samanaikaisesti aloitetaan suunnitelmallinen vetäytyminen hankkeesta ohjelmakauden 2015 loppuun mennessä. Jatkuvuuden ja tulosten kestävyyden varmistamiseksi Punaisen Ristin paikallistason toimintoja tuetaan vahvistamalla vapaaehtoisverkostoa ja piirin perustoimintoja ja siirretään hankkeen teknistä osaamista kansallisen yhdistyksen toimintaan muualla sekä myös alueellisesti. Alueelliset ja maassa toimivat delegaatit tukevat yhteistyökumppanin projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti

9 Malawin Järjestökehitys Malawi Kumppani Malawin Punainen Risti (MRCS) Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot MRCS toteuttaa toimintasuunnitelmaansa, jolla se selkeyttää luottamushenkilö- ja palkatun johdon vastuita sekä parantaa taloushallinto-, suunnittelu- ja korruption ehkäisyjärjestelmiään. SPR tukee hankkeen taloushallintoa ja ohjelmien johtamista vahvistavia toimia mm. osallistumalla talous- ja ohjelmajohtajien piirikierrosten ja koulutusten kustannuksiin. Malawia asemapaikkanaan pitävä alueellinen ohjelmatukidelegaatti, alueellinen taloushallintodelegaatti sekä logistisia tukitoimintoja kehittämään noin puolen vuoden komennukselle lähetettävä logistiikkadelegaatti tukevat teknisesti järjestökehitystavoitteita. Budjetti Swazimaa Swasimaan integroitu ruokaturva-, toimeentulo-, ravitsemushanke (8201) Swazimaa Kumppani Swazimaan Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo ja ravitsemus Tavoitteet Parantaa kaikkein haavoittuvimpien kotitalouksien ruokaturvatilannetta ja ravitsemusta, mikä lisää tuottavuutta. Vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja ruokaturvatilanteen heikkenemisen varalta; esim. kuivuudelta. Vahvistaa Swasimaan Punaisen Ristin toimintakykyä, erityisesti Piggs Peakin piirissä. Toiminnot Vuonna 2014 kehitetään kansallisen yhdistyksen hanketoteuttamisen osaaminen, erityisesti monitorointi ja raportointi. Kohderyhmän valintakriteerejä tarkennetaan ja kaikkien avunsaajaperheiden alkukartoitus antaa hyvän pohjan hankkeen saavutusten mittaamiseen. Vapaaehtoisille annetaan koulutusta kestävistä maanviljelymenetelmistä ja ravitsemuksesta. Uusien monitorointi- ja raportointimenetelmien avulla saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta ja tehostetaan verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa. Swazimaan Punaisen Ristin Piggs Peakin piiriä kehitetään tavoitteena parempi omatoimisuus. Kansallisella tasolla SPR:n delegaatti sekä sen alueelliset asiantuntijat tukevat yhdistyksen projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista Budjetti Swazimaan Järjestökehitys (8202) Swazimaa Kumppani Swazimaan Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Parantaa kansallisen yhdistyksen omavaraisuutta ja varainhankintaa. Toiminnot Vuonna 2014 tuetaan Swazimaan Punaisen Ristin henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä taloushallinnon ja hallinnon omarahoitusosuuden vahvistamista. Taloushallinnon kehittäminen tukee sekä SPR:n hanketta että kumppaniyhdistyksen toimintaa. Omavaraisuutta lisätään kaupallista ensiaputoimintaa kehittämällä. Swazimaan Punainen Risti nimittää uuden pääsihteerin vuoden 2013 syyskuussa, joka on organisaation kehityksen ja toiminnan kannalta 9

10 ensiarvoisen tärkeää. SPR tukee muiden Swazimaan Punaisen Ristin kumppaniyhdistysten kanssa osaa pääsihteerin palkkakustannuksista. Etenkin alueellinen ohjelmatukidelegaatti ja alueellinen taloushallintodelegaatti tukevat teknisesti järjestökehitystavoitteita. Budjetti Zimbabwe Yhteisöperustainen terveysohjelma (8203) Zimbabwe Kumppani Zimbabwen Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys ja varautuminen luonnononnettomuuksiin Tavoitteet Vaikuttaa kohdeyhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä vahvistaa Zimbabwen Punaisen Ristin kapasiteettia ohjelmatyössä. Toiminnot Hankkeen kohdeyhteisöt elävät monien hyvinvointia uhkaavien haasteiden keskellä, joista toistuviin tulviin ja/tai kuivuuteen varautuminen on prioriteetti; yhdessä laajan viranomais- ja kumppaniverkoston kanssa kehitetään varoitusjärjestelmiä sekä kunta- että paikallistason valmiusryhmiä ja tuetaan yhteisöjen tärkeimpien tarpeiden toteuttamista, joita ovat kestävä jalankulkusilta joen ylitykseen tulvien aikana sekä puhtaan juomaveden saatavuuden parantaminen vanhoja porakaivoja kunnostamalla. Kohdealuetta laajennetaan kattamaan kaikki kohdealueen kylät ja sen vuoksi koulutetaan 34 uutta vapaaehtoista, jotka tekevät jo mukana olevien 54 vapaaehtoisen kanssa kotikäyntejä ja edistävät tietoutta hygieniasta, malarian ja hivin ja aidsin ehkäisystä sekä osallistuvat terveysasemien ohjauksessa rokotuskampanjoihin. Ensiaputaitoja ja ensiapua edistetään koulujen Punaisen Ristin kerhoissa ja valmiusryhmien toiminnassa. Osallistumista tuetaan kehittämällä paikallistason Punaisen Ristin toimintaa huomioimaan erilaisten ihmisten tarpeet, esim. vammaiset. Piirin ja osastojen toimintaa tuetaan jatkuvuuden ja tulosten kestävyyden varmistamiseksi sekä henkilöstön että vapaaehtoisten koulutuksella ja paikallista varainhankintaa tukemalla. Kansallisella tasolla SPR:n delegaatti sekä sen alueelliset asiantuntijat tukevat yhdistyksen tervehtymis- ja uudistumisprosessia sekä projekti- ja taloushallinnon taitojen vahvistumista. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys (8204) Eteläinen Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Lisäksi tuetaan aloitteita, jotka lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista eteläisen Afrikan sisarjärjestöjen kesken. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Malawin, Swazimaan ja Zimbabwen Punaisten Ristien kanssa. Hankkeen kautta tuetaan myös alueellisten ohjelmatukidelegaattien ja alueellisen taloushallintodelegaatin osallistumista kokouksiin ja tapahtumiin. 10

11 Budjetti Länsi- ja Keski-Afrikka Ghana Yhteisöperustainen terveyshanke Ghana Kumppani Ghanan Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairauksia sekä kehittää katastrofiriskeihin valmistautumista ja vastaamista. Toiminnot jatkaa vuosina toteutetun CBHFA-lähestymistapaa jalkauttaneen pilotin pohjalta yhteisöperustaista terveystyötä uudella alueella. Koulutetut Punaisen Ristin vapaaehtoiset kertovat ihmisille tartuntatautien ehkäisystä, hygieniasta, rokotuskampanjoista, äiti- lapsiterveydestä yhteisöissä kotikäynneillä, kyläkokouksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Terveysongelmien lisäksi hanke pyrkii vastaamaan yhteisöjen tärkeiksi kokemiin katastrofiriskeihin, parantaen näin yhteisön vahvuutta ja selviytymiskykyä laajemmin. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti ohjelman vapaaehtoisten työn ja ohjelman seurannan tukemiseen. Budjetti Järjestökehitys Ghana Kumppani Ghanan Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Ghanan Punaista Ristiä tuetaan organisaation yleisen kapasiteetin vahvistamisessa. SPR:n tuki keskittyy etenkin omavaraisuuden ja taloushallinnon kehittämiseen. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan tuen kautta. Taloushallinnon puolella tuetaan sähköisen kirjanpitojärjestelmän käyttöä ja taloushallinnon osaamisen kehittämistä. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Keski-Afrikan tasavalta Hiv/Aids-ohjelma Keski-Afrikan tasavalta Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto, Keski-Afrikan tasavallan Punainen Risti Kesto ( ) Toimiala Terveys ja terveystietouden edistäminen Tavoitteet Pyritään vähentämään hivin aiheuttamaa haavoittuvuutta ehkäisemällä uusia tartuntoja lisääntyneen terveystietämyksen kautta, parantaa tartunnan saaneiden elämänlaatua kotihoidon ja omaisten neuvonannon avulla sekä vastusta tartunnan saaneiden syrjintää ja leimautumista. Toiminnot Hankkeessa annetaan valistusta riskiryhmille, kehotetaan yhteisön jäseniä hyödyntämään vapaaehtoisia neuvonta- ja testauspalveluja, koulutetaan vapaaehtoisia hiv-tartunnan 11

12 saaneiden kotihoidossa ja tartunnan saaneiden tuen järjestämisessä sekä tuetaan hivpositiivisten yhteisöjen omia tukiryhmiä ja verkostoja. Hankkeen viimeisenä vuonna toteutetaan hallittuun hankkeen loppumiseen liittyviä toimintoja, joilla tuetaan tulosten kestävyyttä ja kansallisen yhdistyksen kapasiteettia jatkaa toimintaa hanketuen päättymisen jälkeen. Budjetti Norsunluurannikko Yhteisöperustainen terveyshanke Norsunluurannikko Kumppani Norsunluurannikon Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairauksia sekä kehittää katastrofiriskeihin valmistautumista ja vastaamista. Toiminnot jatkaa vuosina toteutetun CBHFA-lähestymistapaa jalkauttaneen pilotin pohjalta yhteisöperustaista terveystyötä uudella alueella. Koulutetut Punaisen Ristin vapaaehtoiset kertovat paikallisille ihmisille tartuntatautien ehkäisystä, hygieniasta, rokotuskampanjoista, äiti- lapsiterveydestä yhteisöissä kotikäynneillä, kyläkokouksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Terveysongelmien lisäksi hanke pyrkii vastaamaan yhteisöjen tärkeiksi kokemiin katastrofiriskeihin, parantaen näin yhteisön vahvuutta ja selviytymiskykyä laajemmin. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti ohjelman vapaaehtoisten työn ja ohjelman seurannan tukemiseen. Budjetti Järjestökehitys Norsunluurannikko Kumppani Norsunluurannikon Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Järjestökehitystuki kohdistuu organisaation yleisen kapasiteetin vahvistamiseen. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan teknisen ja taloudellisen tuen kautta koordinoidusti muiden kumppanien kanssa. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja edistää myös kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Sierra Leone Yhteisöperustainen terveysohjelma Sierra Leone Kumppani Sierra Leonen Punainen Risti Kesto ( ) Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Lisääntyneen tietämyksen ja parempien hygieniakäytäntöjen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairastuneisuutta ja kuolleisuutta erityisesti alle 5-vuotiaiden lasten ja raskaana olevien naisten keskuudessa. Toiminnot nlaajuinen ohjelma toimii kaikissa Sierra Leonen 13 piirissä, joista SPR tukee ohjelmaa 12

13 Bon, Moyamban, Pujehunin ja Bonthen piireissä. Ohjelman tuella koulutetut vapaaehtoiset jakavat terveystietämystä mm. äiti-lapsiterveyteen, tartuntatauteihin (ml. malaria) ja hygieniaan liittyen kotikäynneillä yhteisöissä sekä tiedotuskampanjoilla. Vapaaehtoisten työhön kuuluu myös hyttysverkkojen jakeluihin osallistuminen ja tietoisuuden edistäminen esimerkiksi kouluissa pidettävien tietokilpailujen avulla. Ohjelmassa tehdään vertaiskoulutusta hiv-tartunnan saaneiden keskuudessa ja parannetaan heidän ravintotilannettaan. Lisäksi yhteisöissä pyritään turvaamaan puhtaan veden saanti. Yhteisöjä mobilisoidaan terveyden edistämiseen ja vessojen rakentamiseen sekä kaivojen kunnostamiseen/rakentamiseen. Vuosi 2014 on maanlaajuisen ohjelman viimeinen vuosi, jolloin toteutetaan koko ohjelman arviointi ja suunnitellaan vuoden 2014 jälkeistä terveysohjelmaa. Budjetti Järjestökehitys Sierra Leone Kumppani Sierra Leonen Punainen Risti Tavoitteet Tukea kansallista yhdistystä kehittämään kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot työtä vahvistetaan organisaation yleistä kapasiteettia tukemalla erityisesti omavaraisuuden ja taloushallinnon kehittämistä sekä muita järjestökehityksen tarpeita teknisen ja rahallisen avustuksen kautta. Omavaraisuutta edistetään kaupallisen ensiaputoiminnan tuen kautta, mikä koordinoidaan läheisesti muiden kumppaniyhdistysten kanssa. Lisäksi tuetaan taloushallinnon osaamisen kehittämistä, jotta rahoittajien raportointivaatimuksiin sekä kansallisen yhdistyksen omiin vaatimuksiin voitaisiin vastata paremmin. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa maassa ja vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Länsi- (ja Keski-)Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin sekä vahvistetaan kumppanuutta ja hanketoimintaa edistävää dialogia. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n kahdenvälistä yhteistyötä etenkin Ghanan, Sierra Leonen ja Norsunluurannikon Punaisten Ristien kanssa. Budjetti

14 Itä-Afrikka Burundi Integroitu terveyshanke Burundi Kumppani Burundin Punainen Risti Toimiala Yhteisöperustainen terveys Tavoitteet Edistää yhteisötasolla laaja-alaisesti terveystilanteen parantamista Ngozin alueella Toiminnot SPR tukee yhteisöperustaista terveystyötä vuoden 2013 alussa alkaneessa hankkeessa Burundin pohjoisosassa Ngozissa, joka valittiin alueen korkean köyhyysasteen ja haavoittuvaisuuden perusteella. Vuonna 2014 toiminnot keskittyvät yhteisöissä toimivien vapaaehtoisten työn tukemiseen ja ohjelman laatuun seurantatyökalujen käyttöä edistämällä. Yhteisöperustainen lähestymistapa tukee Burundin Punaisen Ristin linjausta, jossa paikallistason yksiköt ovat keskeisessä asemassa. Budjetti Etiopia Järjestökehitys Etiopia Kumppani Etiopian Punainen Risti Kesto 2014 Tavoitteet Tukea Etiopian Punaista Ristiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta toiminta vastaa paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi ja toiminnot toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnot Vuonna 2014 Etiopian Punaisen Ristin kanssa keskitytään yhteistyön arviointiin ja suunnitteluun sekä kumppanin kapasiteetin vahvistamiseen. SPR on toiminut vuosikymmeniä Etiopiassa, ja ennen ohjelmatyön jatkamista, Etiopian Punaisen Ristin kanssa arvioidaan kumppanuuden toimivuus ja sen tulokset sekä tulevien vuosien yhteistyön toimintamahdollisuudet ja alueet. Vuoden aikana pyritään toteuttamaan kumppanuusarviointi yhdessä. Lisäksi tuetaan kumppanin taloushallinnon kehittämistä järjestökehityssuunnitelmien mukaisesti. Budjetti Kenia Magarini integroitu ruokaturva, toimeentulo, ravitsemus sekä vesi-ja sanitaatiohanke Kenia Kumppani Kenian Punainen Risti Toimiala Ruokaturva, toimeentulo, vesihuolto ja sanitaatio (pienet järjestelmät) Tavoitteet Vahvistaa yhteisöjen katastrofikestävyyttä kuivuudesta kärsivillä alueilla Magarinin maakunnassa Toiminnot Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2014 Magarinin maakunnassa. toiminnat keskittyvät Bungaleen, Gandinin, Barichon ja Singwayan alueille. Toimintoihin sisältyvät vesijärjestelmien rakentaminen, maanviljelijöiden tukeminen nykyaikaiseen ja tuottavampaan viljelyyn, esim. jakamalla kuivuutta kestäviä siemeniä. Yhteisöjä tuetaan myös laajentamaan viljelykasvien monipuolisuutta. Yhteisöissä seurataan ravitsemustilannetta ja lisätään tietoisuutta ravitsemuksesta ruokaturvan vahvistamiseksi. Yhteisöissä jaetaan hygienia- ja 14

15 sanitaatio-tietoa. Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja toiminnan kautta pyritään osallistamaan etenkin nuoria. Hankkeen kautta vahvistetaan Punaisen Ristin paikallisen osaston ja yhteisöjen ennakoivaa tiedonsaannin järjestelmää katastrofeista ja valmiutta katastrofiapuun. Budjetti Ruanda Tuki haavoittuneimmassa asemassa oleville lapsille Ruanda Kumppani Ruandan Punainen Risti Toimiala Sosiaali ja koulutus Tavoitteet Tukea haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oppimismahdollisuuksia. Toiminnot Bugeseran OVC (Orphans and Vulnerable Children) -hanke toteutettiin Hankkeessa on vuosien mittaan tuettu alakoululaisten koulumateriaaleja ja yläkoululaisten koulumaksuja, joiden puute on ollut monille koulunkäynnin este. Jotta hankkeen koulutukseen liittyvät tulokset säilyvät ja koulukäynti ei keskeydy, SPR jatkaa yläkoulun oppilaiden koulumaksujen tukemista valmistumiseen saakka. Koulumaksuihin varataan tukea oppilaille, jotka ovat vielä hankkeen tuen piirissä. Budjetti Somalia Integroitu terveysohjelma Somalia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) Toimiala Perusterveydenhuolto Tavoitteet Vahvistaa kohdeyhteisöjen terveydentilaa ja vahvistaa Somalian Punaisen Puolikuun terveyspalveluiden laatua sekä kehittää järjestön toimintavalmiutta Toiminnot Somalian Punaisen Puolikuun (SRCS) terveysstrategian tavoitteena on osallistua perusterveydenhuollon sekä rehabilitoivan, ennakoivan ja sairaalahoidon saatavuuden ja laadun parantamiseen. Toiminnassa pyritään lisäämään tietoisuutta terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja vähentämään perinteisiä haitallisia käytäntöjä (harmful traditional practices) yhteisöjen osallistumisen ja vapaaehtoisten kautta. SPR jatkaa terveysohjelman tukemista IFRC:n kautta. Ohjelman tukemana ylläpidetään 31 terveysasemaa Somalimaassa ja Puntmaassa. Terveysasemilla keskitytetään erityisesti äiti-lapsiterveyteen, avustetaan synnytyksiä ja annetaan neuvolapalvelua, edistetään terveys- ja hygieniakoulutusta, ja yhteisöperustaista terveyttä. Vuonna 2014 alussa viimeistellään ohjelman alkukartoitus (baseline) joka tulevina vuosina parantaa ohjelman laadun seuraamista ja mahdollistaa vaikutuksen mittaamista. Budjetti Etelä-Sudan Kumppani Yhteisöperustainen terveyshanke ja järjestökehitys Etelä-Sudan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto 15

16 Kesto Toimiala Yhteisöperustainen terveys, järjestökehitys Tavoitteet Vahvistaa kohdeyhteisöjen terveydentilaa ja Etelä-Sudanin Punaisen Ristin toimintavalmiutta. Toiminnot Osana Etelä-Sudanin Punaisen Ristin kansallista terveysohjelmaa toteutetaan yhteisöperustainen hanke Borissa, Jonglein maakunnassa. vahvistaa paikallista kykyä vastata yleisimpiin terveysriskeihin. Hankkeessa lisätään ensiapuosaamista, seurataan ja ehkäistään sairauksien esiintyvyyttä, kehitetään katastrofivalmiutta, ja lisätään hygienia- ja sanitaatiotietoisuutta. Ohjelman erityiseksi kohderyhmäksi on määritelty haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät, kuten lapset ja raskaana olevat naiset. Toiminta toteutetaan hyödyntäen Punaisen Ristin CBHFA -toimintamallia naisryhmien sekä koulujen kautta Borin kaupungissa. Vuonna 2014 hankkeessa tehdään alkukartoitus (baseline) jonka perusteella voidaan seurata ja mitata hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta. Ohjelmatoiminnan lisäksi SPR tukee uuden kansallisen yhdistyksen toimintavalmiuden ja kapasiteetin lisäämistä yhteistyössä muiden kumppanien kanssa. Budjetti (Terveyshanke , järjestökehitys ) Uganda Yhteisöperustainen terveys- ja nuorisohanke Uganda Kumppani Ugandan Punainen Risti Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia Pohjois-Ugandan jälkikonfliktialueella yhteisöperustaisen terveystyön avulla keskittyen nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksiin sekä äiti-lapsiterveyteen. Toiminnot SPR tukee Ugandan Punaista Ristin terveystyötä Pohjois-Ugandan Gulun, Aleptongin ja Adjumanin alueilla. Yhteisöperustainen terveyshanke keskittyy erityisesti nuorten seksuaalija lisääntymisterveyskysymyksiin sekä äiti-lapsiterveyteen. Ohjelman avulla koulutetut vapaaehtoiset tukevat nuorten, äitien ja lasten terveyttä yhteisötasolla tehtävällä työllä. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti vapaaehtoisten työn tukemiseen ja ohjelman laatuun seurantatyökalujen käyttöä edistämällä. Budjetti Alueelliset hankkeet Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Itä-Afrikka, maittain erittelemätön Kumppani Useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin/Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Hankkeiden toimeenpanon ja raportoinnin laatua parannetaan yhteisillä alueellisilla koulutuksilla, jotka myös lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista Itä-Afrikan sisarjärjestöjen kesken. Nuorisotoiminnan kehittämistä ja nuorison osallistumista Punaisen Ristin toimintaan tuetaan. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Burundin, Etiopian, Etelä-Sudanin, Kenian ja Ugandan 16

17 Punaisten Ristien ja Somalian Puolikuun kanssa. Budjetti Latinalainen Amerikka Alueelliset hankkeet Amerikan valmiusverkosto Latinalainen Amerikka ja Karibia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Tukea alueen kansallisia yhdistyksiä toteuttamaan tehokkaita ja hyvin kohdentuvia integroituja ohjelmia, jotka parantavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien elämää, vähentävät katastrofien uhkaa ja parantavat yhteisöjen katastrofikestävyyttä. Toiminnot Tuetaan kansallisia yhdistyksiä kehittämään yhteisöperustaista valmiustyötä. Edistetään ymmärrystä temaattisista kokonaisuuksista (urbaanit riskit, muuttoliikkeet, ilmastonmuutos, väkivallan ehkäisy). Lisäksi tuetaan temaattisten kokonaisuuksien integrointia kansallisten yhdistysten toimintaan, koulutuksien järjestämistä ja materiaalin tuotantoa. Kehitetään riskienkartoitusta ja tuetaan aikaisten varoitusjärjestelmien käyttöönottoa hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja. edistää myös alueellista valmiusjärjestelmää ja koordinaatiota. Budjetti Punaisen Ristin nuorisotoiminnan vahvistaminen Latinalainen Amerikka ja Karibia Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Kesto Tavoitteet Vahvistaa alueen kansallisten yhdistysten nuorisotyötä Toiminnot Koulutetaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian nuoria varainhankinnassa ja tuetaan nuorten integroimista kansallisten yhdistysten eri alojen temaattiseen toimintaan. edistää alueen nuorten keskinäistä verkostoitumista ja jatkaa vuosien nuoriso-ohjelman työtä vahvistaen hankehallinnossa koulutettujen kansallisten yhdistysten nuorten kykyä löytää rahoitusta omalle yhteisöperustaiselle työlleen. Koulutetut nuoret suunnittelevat varainhankintaa oman toimintansa ylläpitämiseksi, mikä tukee nuorisotoiminnan kestävyyttä. Hankkeen päätösvuosi. Budjetti Honduras Hondurasin integroitu terveyshanke Honduras Kumppani Hondurasin Punainen Risti Toimiala Terveys Tavoitteet Parantaa haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen terveyttä integroidun ohjelman avulla mm. edistämällä äiti-lapsiterveyttä, ehkäisemällä hiv-tartuntoja sekä parantamalla hivtartunnan saaneiden hoitoon pääsyä. Toiminnot Jatketaan vuonna 2010 aloitettua hiv-tartuntojen ehkäisytyötä riskialttiiden ryhmien, kuten 17

18 rekka- ja taksinkuljettajien, prostituoitujen, miesten välistä seksiä harrastavien sekä nuorten parissa. Tarjotaan mahdollisuuksia hiv-testaukseen ja henkiseen tukeen tartunnan saaneille ja heidän perheenjäsenilleen. Lisäksi pyritään parantamaan hiv-tartunnan saaneiden hoitoon pääsyä ja syrjinnän ehkäisyä. Hiv ja aids -työ tavoittaa noin 4900 avunsaajaa. Kehitetään alle 5-vuotiaiden lasten ravinnonsaannin laatua ja perusterveydenhoitoa yhteisöissä osallistavin menetelmin. Odottaville äideille laaditaan raskausajan seurantasuunnitelma (Plan de Parto). Työtä hiv-tartuntojen estämiseksi jatketaan raskaana oleville naisille suunnatulla äitilapsikampanjalla, jossa tehdään vapaaehtoisia testauksia ja tartunnan saaneet ohjataan hoitoon. Lisäksi koulutetaan kätilöitä raskausaikana ilmenevien riskien tunnistamisessa ja synnytykseen liittyvien komplikaatioiden hoitamisessa. Äiti-lapsiterveystyö tavoittaa noin 2400 avunsaajaa. Budjetti Bolivia Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke Bolivia Kumppani Bolivian Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius ja terveys Tavoitteet Vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen kykyä tunnistaa elinpiirinsä keskeisimmät riskit ja edistää niihin varautumista parantamalla ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Toiminnot yhdistää yhteisöperustaista terveyttä ja katastrofivalmiutta kaupunkialueiden slummiyhteisöissä Chuquisacan, Potosin ja Tarijan alueella. Keskeisimpiä riskejä ovat perusterveydenhuollon, vesi- ja sanitaatiojärjestelmien sekä jätehuollon puute, myös maanvyörymät ja tulvat sekä urbaaniyhteisölle tyypilliset tulipalot ovat yleisiä. Hankkeessa Punaisen Ristin vapaaehtoiset kouluttavat slummiyhteisöiden avainhenkilöitä, joiden välityksellä tieto terveellisemmästä ja turvallisemmasta elämästä saavuttaa yhteisön jäsenet. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisön haavoittuvimpiin ryhmiin, kuten vammaisiin nuoriin ja lapsiin. Budjetti El Salvador El Salvadorin integroitu valmiushanke El Salvador Kumppani El Salvadorin Punainen Risti Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Tehostaa yhteisöjen varautumista katastrofitilanteisiin ja syventää väestön tuntemusta katastrofien ja tartuntatautien syistä, riskeistä, seurauksista ja niiden ehkäisemisestä. Toiminnot Koulutetaan Punaisen Ristin vapaaehtoisia tekemään yhteisöperustaista valmiustyötä Usulutanin departamentissa. Yhteisöjä koulutetaan seuraavissa katastrofivalmiuden osaalueissa: haavoittuvuuden tunnistaminen, valmiussuunnittelu, yhteisöperustainen valmiustyö, varhaisen varoituksen järjestelmät, evakuointien järjestäminen, hätämajoituksen rakentaminen ja ensiapu. Yhteisöissä analysoidaan katastrofiriskit, laaditaan valmiussuunnitelmat, perustetaan valmiusryhmät ja järjestetään osaamista kehittäviä ja testaavia harjoituksia. Lisäksi hanke parantaa alueen yhteisöjen kykyä toimia tehokkaasti ja koordinoidusti katastrofitilanteissa. Tärkeä osa hanketta on kouluissa tehtävä työ: opettajat ja koululaiset saavat koulutusta katastrofiriskien tunnistamisessa ja niiden ehkäisemisessä. Koulut laativat 18

19 omat valmiussuunnitelmansa ja parantavat valmiutta mm. merkitsemällä evakuointireitit ja turvalliset alueet. Budjetti Alueellinen ohjelmatuki ja järjestökehitys Latinalainen Amerikka ja Karibia (ei eritelty maittain) Kumppani useita Tavoitteet Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan, jotta Punaisen Ristin/Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen kestävästi. Toiminnot Alueellisessa järjestökehityshankkeessa tuetaan alueella syntyviä järjestökehitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviä aloitteita kumppanien prioriteettien mukaisesti ja muiden kumppanien kanssa koordinoiden. Hankkeessa tuetaan osallistumista hanketyötä kehittäviin koulutuksiin ja kokouksiin. Hankkeiden toimeenpanon ja raportoinnin laatua parannetaan yhteisillä alueellisilla koulutuksilla, jotka myös lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja oppimista amerikkalaisten sisarjärjestöjen kesken. Järjestökehitys tukee kestävää Punaisen Ristin toimintaa alueella ja vahvistaa SPR:n yhteistyötä Bolivian, El Salvadorin ja Hondurasin Punaisen Ristin kanssa. Budjetti Maittain erittelemättömät (globaalit) hankkeet ilmanlaajuinen terveysohjelma Kehitysmaat, maittain erittelemätön Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Toimiala Terveystietouden edistäminen Tavoitteet Parantaa ihmisten elämää vähentämällä sairastuvuutta sekä edistämällä huolenpitoa yhteisöissä. Toiminnot Kehitetään työkaluja joiden avulla kansalliset yhdistykset voivat toteuttaa tehokkaasti terveysohjelmia. Työkalujen avulla ohjelmien laatua standardoidaan niin, että ne vastaavat tämän päivän tutkimustietoa terveyden ja sairauden alalla. Työkalujen koulutusta ja käyttöönottoa tuetaan, jotta kansalliset yhdistykset saisivat niistä mahdollisimman hyvän hyödyn. SPR:n tuki suunnataan erityisesti yhteisöperustaiseen terveysohjelmaan (verkkokurssien kehittäminen, vaikuttavuuden mittaaminen, ohjelmista oppiminen). Uusia työkaluja jalkautetaan Aasian ja Afrikan alueellisissa työpajoissa. Vuoden 2014 aikana kiinnitetään erityishuomioita ohjelmien näkyvyyteen eri tapahtumissa esim WHO:n yleiskokouksessa. Budjetti ilmanlaajuinen katastrofiriskien vähentäminen Kehitysmaat, maittain erittelemätön Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) Toimiala Katastrofiriskien vähentäminen Tavoitteet Vahvistaa kansallisten yhdistysten työtä erityisesti yhteisö- ja paikallistasolla, jotta yhteisöt ovat paremmin varautuneita ja organisoituneita vähentämään riskejä, vastaamaan katastrofeihin ja toipumaan katastrofien vaikutuksista. Toiminnot Yhteisöjen omaa kykyä varautua, ennakoida ja vastata katastrofeihin vahvistetaan kehittämällä 19

Kansainvälinen avustustoiminta 2015

Kansainvälinen avustustoiminta 2015 Kansainvälinen avustustoiminta 2015 SPR:n ulkoasiainministeriön ohjelman puitteissa tukemat kehitysyhteistyöhankkeet 2015 Hankekohtaiset budjetit ja lyhyt kuvaus hankkeiden toiminnoista alueittain esitetään

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

BANGLADESH Hanke Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus Maa Kumppani Kesto Toimiala Tavoitteet Toiminnot Budjetti

BANGLADESH Hanke Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus Maa Kumppani Kesto Toimiala Tavoitteet Toiminnot Budjetti BANGLADESH Bangladesh (Mymensingh ja Netrokona) Kumppani Pelastakaa Lasten Bangladeshin maatoimisto sekä paikallinen kansalaisjärjestö SUF Toimiala Sosiaaliturva- ja palvelut Tavoitteet Lapsiköyhyyden

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Juridinen tulkinta Malin tilanteesta Malin hallituksen ja YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä ulkomaisten sotilasjoukkojen voimankäytölle

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

FINADAPT. 337 Ihmisen terveyden sopeutuminen ilmaston lämpenemiseenl. Mervi Vanhatalo-Vuorinen ja Eeva Jokela Ilmansuojelun perusteet 2008

FINADAPT. 337 Ihmisen terveyden sopeutuminen ilmaston lämpenemiseenl. Mervi Vanhatalo-Vuorinen ja Eeva Jokela Ilmansuojelun perusteet 2008 FINADAPT 337 Ihmisen terveyden sopeutuminen ilmaston lämpenemiseenl Mervi Vanhatalo-Vuorinen ja Eeva Jokela Ilmansuojelun perusteet 2008 3.4.2008 Ilmansuojelun perusteet 2008 1 Lähtötietoja tietoja ja

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet:

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet: Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet: ERF01121A MAVA - Järjestöjen tehtävät maahantulovarautumisessa Suomen Punainen Risti ERF-rahoitus: 50 000,00 Kokonaisbudjetti: 100 000,00

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

World Vision antaa avullesi kasvot

World Vision antaa avullesi kasvot World Vision antaa avullesi kasvot Lapsille mahdollisuus elämässä I 4 6 3 2 5 7 8 10 15 9 12 11 14 13 Katso, miten sinun avullasi kylä kehittyy Me Suomen World Visionissa parannamme pysyvästi lasten elinoloja

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot