Kokouspäivämäärä klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56."

Transkriptio

1 Sivu 86 Aika: Paikka klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija Väisänen Timo Gynther Ari Kämppi Pirkko Luntta Laura Torniainen Seppo Ruhanen Heli Rummukainen Jukka Manninen pj, esteellinen $ 56 esteellinen $ 68 vpj $ 56 kunnanvaltuuston pj varajasen kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston ll vpj. varajäsen, poistui klo $ 60 päätyttyä kunnanjohtaja, esittelijä, esteellinen $ 56 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä $ S Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi. 53 S Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Timo Gynther Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus hesko Kekkonen puheenjohtaja Risto Pesonen puheenjohtaja $ 56 Heli mmukainen pöytäkirjanpitajä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika if / *ø Ør.4t'7 -' s/,(l^mla -Z *-rl'7- Sigi Herrala Timo cyítn r Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Hallitus *il,,?

2 Kokouspäivämáärä 85 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyvä ksym i ne n Omavelkaisen takauksen myöntäminen Puulan lauttaliikennetiekunnan vuokrasopimuksen vakuudeksi Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hirvensalmen Energia Oy:lle Lausunnon anta minen Heikki Liukkosen poikkeamishakemukseen Syväsmäen kylässä tilalle Tervakangas rn:o 4:21lluvan myöntäminen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Hírvensalmen kunnan välinen yhteistyösopimus Vuoden tili npäätöksen hyväksyminen Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2013 Aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta/ Leo Laatanaho/ hyväksyminen Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Hirel oy Perusteet yksityisteiden kunnan avustusten käsittelyyn Hirvensalmen kunnassa Arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Kunnan ilmoitustaulun hoitajan määrääminen Yhteistyötoimikunnan sihteeri/nimeäminen Aloite / kunnan työntekijöiden palkitseminen llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus *(.,r zfz

3 87 TYÖJÄRJESTYKSEN HWAKSYM I N EN Khall S 541 hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjä rjestykse ks i. Päätös Hyväksyttiin Hallitus dt 7

4 Sivu B8 OMAVELKAIS EN TAKAU KSEN MYONTAM I N E N PU U LAN LAUTTALI I KEN N E TI EKU N- NAN VUOKRASOPI MUKSEN VAKUUDEKSI Khall $ 551 Puulan lauttaliikenne tiekunta on vuokraamassa 44 tonnin lauttaa ja kahta lautan kanssa yhteensopivaa kalturilaituria Suomen Lauttaliikenne Oy:ltä. Vuokra-aika on 20 vuotta ja lauta vuosivuokra ,00 euroa sidottuna indeksiin. Suomen Lauttaliikenne Oy vaatii Puulan lauttaliikenne tiekunnalta vakuutta perustamis- ja purkukustannuksista. Annettavan vakuuden suuruus on vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä euroa, joka vuosittain alenee liitteen 2. mukaisella tavalla. Puulan lauttaliikenne tiekunta on päättänyt I pitämässään vuosikokouksessa pyytää Hirvensalmen kuntaa antamaan puolestaan Suomen Lauttaliikenne Oy:lle tämän vaatiman vakuuden. Tiekunta puolestaan antaa kunnalle vastavakuudeksi euron omavelkaisen takauksen ja panttaa kunnan lukuun Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmat arvoltaan euroa. Liitteet 1,2,3 Liitteenä 1 Puulan lauttaliikenne tiekunnan anomus, liitteenä 2 Suomen Lauttaliikenne Oy:n tarjous ja liitteenä 3 Puulan lauttaliikenne tiekunnan pöytäkirjanote asian käsittelystä kokouksessaan päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Puulan lauttaliikenne tiekunnan puolesta Suomen Lauttaliikenne Oy:lle euron omavelkaisen takauksen vuokrasopimuksen vakuudeksi. Takausvastuun määrä alenee vuosittain liitteen 2 mukaisesti. Kun nanvaltuusto hyväksyy vastavakuudeksi Puulan lauttaliikenne tiekunnan omavelkaisen takauksen määrältään 287.5O0 euroa ja Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmien pantti kirjat. Takausvastuun alentuessa viimesijaisena vakuutena vapautuu omavelkainen takaus. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet 7

5 Sivu 89 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYONTAMINEN HIRVENSALMEN ENERGIA OY:LLE Khall $ 561 Hirvensalmen Energia Oy hakee kunnan takausta Uutelan yritysalueen biolämpölaitoksen rakentamiselle. H irvensalmen Energia Oy on saanut lainatarjoukset kolmelta rahoituslaitokselta. Näistä kokonaistaloudellisesti ed ullisin oli Hirvensalmen Osuuspankin tarjous. Haetun lainan pääoma on ja laina-aika on 25 vuotta. Uutelan yritysalueelle on tarkoitus rakentaa 500kW KPA- kattilalaitos ja 500kW varakattila (POK). Rakentamisessa huomioidaan tu leva isu ud en laaje n nusta rpeet. Laajen nustarve tarko ittaa (KPAkattilan) 500kW laajennusta. Tällä hetkellä energian tarve on MWh / vuosi, mutta tulevaisuudessa alueen energiankulutus tulee kasvamaan. Liitteet 4 ja 5 Hankkeelle on saatu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Suur-Savon Energiasäätiön avustusta. Hirvensalmen Energian takauspyyntö on liitteenä 4 ja Hirvensalmen Osuuspankin lainatarjous on liitteenä 5. Hj H irvensalmen kunnanhal litus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Hirvensalmen Energia Oy:n liitteen 5 mukaiselle Hirvensalmen Osuuspankin myöntämälle lainalle liitteessä mainituin lainaehdoin. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana: - esteellisyydestään ilmoittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Kekkonen sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. llmoitukset hyväksyttiin ja he poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. - esittelijänä toimi vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen - puheenjohtajanatoimi hallituksen l.varapuheenjohtaja Risto Pesonen. Pöytàkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus sli 7â.r'

6 Sivu 90 LAUSUNNON ANTAMINEN HEIKKI LIUKKOSEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN SWÄSMÄEN KYLÄSSÄ TILALLE TERVAKANGAS RN:o 4:2IILUVAN MYÖNTÄn Ixeru Rak.ltk O14 21 S Heikki Liukkonen hakee poikkeamislupaa Syväsmäen kylän tilalle Tervakangas RN:o 4:25 lomarakennuksen 43,5 k-m' rakentamiseen. Tilalla on olemassa oleva päärakennus, joka on esitetty purettavaksi tulevan uudisrakennuksen tieltä. Uudisrakennus sijoittuu purettavaksi esitetyn rakennuksen takamaastoon yli 20 m:n päähän rannasta. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä Ii\a rajoittuu Kieluvaiseen. Tilan koko pinta-ala on n m2. Rakennusjärjestyksen mukaan kokonaisrakennusoikeus tilalla on 248 k-m2. Uudisrakentaminen on rakennusjärjestyksen ja alueella vireellä olevan ltäosan rantayleiskaavan mukainen. Kartta I i ittymä n kuvakaa ppa us lilan 4:25 kohda lta il tus Ha et v c3{6. t\.r4. \u {"..k.he " ++<' ukà L e\-k-c-stc-r-5

7 91 Itäosan luonnosvaiheen kaavakarttaote u W t f I I I I ìe Poi kkeam ista haetaan ra ntara kentam iseen i lma n o i keusva ikutteista kaavaa. Naapureita on kuultu 4 kpl. Ei huomauttamista Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 $:n 2 moment n 1 kohdan mukaisesta poikkeamishakemuksesta kunnan lausuntona, että se puoltaa hakemusta kunnanhallitukselle. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa Perustelut: Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet T?

8 Kokouspäivämäàrä Sivu 92 Khall $ 571 Poikkeamislupahakemusasiak rjatesillä kokouksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta

9 Sivu 93 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPARISTOKESKUKSEN JA HIRVEN- SALMEN KUNNAN VÄLI N EN YHTEISTYÖSOPI IT US Khall S 581 Liite 6 Ohessa oleva yhteistyösopimus (liite 6) koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lukien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY ) mukaisesti järjestettyä ElY-keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä, jonka ElY-keskus on kilpailuttanut kuluvan talven aikana. Sopimus korvaa syksyllä 2010 sopijapuolten välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muutoin paitsi sopimuksessa lueteltujen siirtymäajan liikennöintisopimusten ja niitä koskevien asiakirjojen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ElY-keskuksen järjestämän joukkol iikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täyde ntävä n jo u kko I i i kenteen muodostamasta ko konaisu ud esta eli suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkolii kennelain ja muiden lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuujakoa. Sopimus liitteenä nro 6. hyväksyy liitteen 6 mukaisen sopimuksen Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet -? ôtc- lq,v" {Y,e4d-k '* Lu"t As Lo

10 Sivu 94 VUODEN 2013 TILI NPAATOKSEN HWAKSYMI NEN Khall S 59 1 Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 7 Liite 7 Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,29 euroa. Vuoden 2O1 3 tu losta pa ra nsivat kerta I uo nto iset verotu loti I itykset ja satunnaiset erät kuten Etelä-Savon Koulutuksen kuntayhtymän purkaminen ja kiinteistöjen myyntivoitot. Käyttötalousmenot toteutu ivat ko kona isu udessaa n 99, 87 prosenttisesti. Vuoteen 2012 verrattuna toimintakulut kasvoivat 0,98 %. Tilinpäätös osoittaa ,28 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,29 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 768 euroa Vuoden 2012 vuosikate oli 325 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 413 euroalasukas, kun vuoden 2012lopussa lainaa oli 462 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 19,38 ja Etelä-Savon kuntien 20,24 o/o. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2013 keskeisin rakentaminen olí Veisto Oy/Kissakosken ympäristöinvestoinnit ,90 euroa. Urheilukentän peruskorjaukseen käytettiin ,37 euroa ja Urmasrinteen tien rakentamiseen ,88 euroa. Vuoden 2013 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,87 euroa. lnvestointitaso oli huomattavasti edellisvuotta korkeampi. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2012 investoinnit olivat euroa ja vuoden 2O11 investoinnit euroa. Verotulot olivat ,51 euroa ja toteutuivat ,51 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotilitysuud istu k- sen vaikutuksesta tilitykset aikaistuivat vuonna Vastaavasti vuoden 2014 tilitykset jäävät pienemmiksi. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2013 osalta ennakkotilityk-?

11 Kokouspáivämäärä 95 siä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2014 vuoden 2013 verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arv oida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2013 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuival2ot 384 euroa yli taloussuunnitelmassa arvioid un. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,28 euroa. esittää kunnanvaltuustol le, että: 1. tilikauden ylijäämästä varataan euroa kunnan 150 vuotisjuhlavuoden (20 1 8) tapahtumii n ja historiankirjan toteutukseen ja 2. loppuosa tilikauden ylijäämästä ,28 euroa kirjataan tilille "Edellisten tilikausien ylijalijäämä". Kun nanha I I itus jättää til i n päätöksen ti I i nta rkastajan ta rkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet? ok_ trrv l\ 4."q - l+tc Acr..rrê

12 96 HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILOSTOTILINPAATOS 2013 Khall 5601 Liite 8 H irvensalmen kunnassa valm istu i ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Hen ki löstöti I in päätö ksessä kuvataan jo toteutu nutta ke h itystä, m utta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövo i mava rojen a rvio i nti on a rvo kas hen ki löstöjohta m isen apuvä I i- ne. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 on liitteenä 8. merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013ja saattaa sen kunnanvaltuuston tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Laura Torniainen poistui kokouksesta klo 17.00, tämän pykälän hyväksymisen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus et?

13 97 AIESOPIMUS TUOTANTOTILOJEN VUOKRAAMISESTA JA LUNASTAMISESTA/ LEO LAATANAHO/ HWÁKSYM I N EN Khall S 611 Liite 9 Leo Laatanahon lukuun perustettava yritys (Hirel Oy, y-tunnus ) o n ki i n nostu n ut sijoittamaa n tuotantotoi m i nta nsa kunnan omistamaan halliin. Liitteenä 9 on aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta. hyväksyy liitteen 9 mukaisen sopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta -7-

14 Kokouspäivämäárä Sivu 98 VUOKRASOPIMUKSEN HWAKSYMINEN/ HIREL OY Khall 5621 Liite 10 Hirel Oy (y-tunnus ) on kiinnostunut vuokraamaan toimitilaa kunnan kiinteistöstä. Liitteenä 10 on vuokrasopimusluonnos. hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välisen, liitteenä 1 0, olevan vuokrasopimusluonnoksen. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus el

15 99 PERUSTEET YKSITYISTEI DEN KUNNAN AVUSTUSTEN MEN KUNNASSA ITTELYYN HIRVENSAL- Tekn.ltk S Kunnanvaltuusto on viimeksi tarkistanut yksityisteiden kunnanavustusperusteet Teknisessä toimistossa on valmisteltu uudet yksityisteiden kunnanavustusperusteet, jotka tulisivat voimaan vuoden 2014 avustusta haettaessa. Tarkistus on tullut tarpeelliseksi mm. lauttaliikenteen avustusperusteiden vuoksi. Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liitel. Voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperusteet, liite 2 Tekn.joht Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joiden mukaan jaetaan vuoden 2014 yksityistieavustukset. Päätös Hyväksyttiin Lautakunnan keskustelu perusteista: I I I luokan yksityistie: Avu stu shakemuksen liitteenä tu lee toimittaa edellisen vuoden laskujäljennökset maksukuitteineen tai muu hyväksyttävä selvitys. Erillisen pankkitilin vaatimus poistetaan. Jääteiden kohdalta selvennetään: Hallintokulut eivät ole hyväksyttyjä kunnossapidon kustannuksia ja jäätien saamat mahdolliset tulot vähentävät avustusta. (paitsi tiemaksut). Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %o, loppuosa kunta 70 % ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista, joka on silloin yhdenverfainen jääteiden avustuksen suhteen. Tekninen johtaja muutti keskustelun jälkeen esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joihin on tehty edellä mainitut muutokset. Näitä avustusperusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden tieavustu ksista päätettäessä. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus 4l G-

16 100 Khall S Liitteenä 12 on esitys uusiksi yksityisteiden avustusperiaatteiksi ja liitteenä 11 on voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperiaatteet, jotka on hyväksytty vuonna Liitteet 11,12 Nyt käsittelyssä olevat uudet avustusperiaatteet on suunniteltu astuvaksi voimaan jo vuoden 2O14 avustuksia haettaessa. hyväksyy liitteen 12 mukaiset yksityisteiden avustusperiaatteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Hyväksytyt yksityisteiden avustusperiaatteet astuvat voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $1-7-

17 Kokouspäivämäärà 101 ARKISTOTOIMEN VASTUUHENKILOT KESKUSHALLINNOSSA JA ERI HALLINTO KUNNISSA Khall S40i Arkistolain 9 $ mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu ku nnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 1) toteaa, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on kanslisti Maija Tiilikainen sekä 2) päättää, että arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa ovat seuraavat: Keskusvaa I i la uta ku nta Keskushallinto (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta hallintojohtaja Maija Tiilikainen Auli Relander- Ukkonen Kirsti Liukkonen Kirsti Liukkonen Sirpa Ripatti Päätös Hyväksyttiin Khall 641 Kanslisti Maija Tiilikainen jäi eläkkeelle alkaen ja viimeinen työpäivä oli , tulee kunnanhallituksen päättää uusi vastuuhenkilö hänen tilalleen. päättää, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkisto nm uodostusta se kä h uo lehti i pysyvästi sä i lytettävistä asiaki rjo ista on Päivi Sikanen. Päätös Hyväksyttiin ry- r., i* \u1i[,s.-t '\J't-'[r \

18 102 KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Khall S valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. halli ntojohtaja Heli Rummukaisen, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Päätös Hyväksyttiin. Khall Kanslisti Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen. Tämän vuoksi kunnanhallituksen tulee valtuuttaa uusí henkilö Maija Tiilikaisen tilalle ja samalla perua Maija Tiilikaisen valtuutus. valtu uttaa toimistosihteeri Päivi Sikasen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Samalla Maija Tiilikaisen valtuutus perutaan. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitusffk Õ te_ [Lt, "t', tit Þr,* i; ' t'*; v'

19 Sivu 103 KUNNAN ILMOITUSTAULUN HOITAJAN MAARAAMINEN Khall $ 66 1 Julkisia kuulutuksia koskevan säännösten (Va 4O8 4 $) mukaan julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta huolehtii kunnanhallitus. on määrännyt kokouksessaan ilmoitustaulunhoitajaksi Maija Tiilikaisen. Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen ja viimeinen varsinainen työpäivä on , tulee kunnanhallituksen määrätä i I mo itustau I un ho itaja. määrää toimistosihteeri Päivi Sikasen kunnan ilmoitustaulunhoitajaksi lukien. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet.*,le 1 q!. þ4, Lautakunta 7 ì 'i" ÊLì -ìt"\

20 104 YHTEI TOIMIKUNNAN SIHTEERI/NI INEN Khall $67/ Hirvensalmen kunnan yhteistyötoimikunta muodostuu 1 1 jäsenestä, joista 3 edustaa työnantajaa ja I henkilöstöä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajat ovat hallintojohtaja ja työsuojelupäällikkö sekä kunnanhallituksen valitsema jäsen. Henkilöstön edustajat ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja tai muita henkilöstön edustajia siten kuin järjestöt yhteisesti nämä nimeävät. Jäsenistä työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluhenkilöstön vaaleissa. on kokouksessaan $ 37 nimennyt toimistovirkailija Maija Tiilikaisen silloisen yhteistyökomitean sihteeriksi. Tiilikainen on toiminut tässä tehtävässà saakka, josta hän eroaa eläkkeelle jäämisen vuoksi. Yhteistyotoimikunnalle tulee nimittää uusi sihteeri alkaen nim ittää toimistosihteeri Päivi Sikasen yhteistyötoimikunnan sihteeriksi alkaen. Päätös Hyväksyttiin Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta Hallitus e( T? ó k= tt'tt" \T ra*1a -Q æ.í Vì

21 105 ALOITE / KUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKITSEMINEN Khall S 68 / Valtuutettu Pepe Hölttä jätti kunnanhallitukselle osoitetun, seuraavan sisältöisen aloitteen: "Esitän, että Hirvensalmen kunta ottaa käyttöön kunnan työntekijöiden palkitsemisjärjestelmän. Palkitseminen perustuisi vuosittain kunnan taloudelliseen tulokseen (tilinpäätökseen), ja olisi harkinnanvarainen. Asiasta päättäisi kunnanhallitus vuosittain. Hirvensalmen kunta teki vuodelta 2013 erinomaisen tuloksen. Vuosikatetta kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa ja tilivuoden ylijäämä on noin miljoona euroa. Tästä positiivisesta tuloksesta on syytä palkita kunnan työntekijät. Miljoona tuloksesta palkitseminen voisi olla euroa/kunnan työntekijä. Hirvensalmella I Pepe Hölttä kunnanvaltuutettu Hirvensalmi - ltsenäinenkuntaliike" käy periaatekeskustelun asian jatkokäsittelystä Pyydetään yhteistyöto i mi ku nnalta la usu nto asiasta. Päätös kävi pitkän keskustelun aiheesta, ja päätti, ettei aloite anna aihetta jatkokäsittelyyn. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pepe Hölttä ilmoitti itse olevansa esteellínen asian käsittelyyn, ilmoitus hyväksyttiin ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $f "7',sig, ì."4, ',*".Vrvsa

22 ILMOITUSASIAT 106 Khall 5691 Kunnanhal lituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon Maakuntaliitto maakuntahallituksen pöytäkirja Hirvensalmen kunta tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hirvensalmen kunta rakennuslautakunnan pöytäkirj a Etelä-Savon Ely-keskus työllisyyskatsaus tammikuu-helmikuu Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vuosikertomus 2013 merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittíin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

23 Sivu 107 KU N NANJOHTAJAN I N FORMAATIOAS IAT Khall 5701 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja selosti 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä uusia käänteitä ja niiden vaikutusta Etelä-Savon sote-alueen muodostamista koskevaan valmisteluun. Uudessa tilanteessa on pyrittävä luomaan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue, jotta maakunnan palvelut pärjäävät suuressa ervalsoten järjestämisalueissa. 2. Kunnan vastuulle mahdollisesti tulevien ympäristön puhdistamisesta aiheutuvien kulujen osalta kunta vaatii korvausta ja yhtyy syyttäjä n vaati mu ksi i n eräässä velall isen epä rehel I isyyttä koskevassa talousrikosjutussa. Hallitus gtl 7

24 108 O I KAI SUVAATI MUSOHJ EET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kie n Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: S 52-56, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 $:n I mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 58-59, 62, HVal 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: $ Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan : Pykälät: $ Aika:14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 $:n mukaan: Pykälät: $ 57 Aika: 30 päivää Itä-Suomen Hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 4,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OI KAISUVAATI M USOHJEET Oi kaisuvaatimusviranoma nen -a ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: i.fi Pykälät: S 58-59, 62,64-67 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 n kuluessa ksen tiedoksisaann ista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus Pöytäkirjantarkastajien n im ikirjaimet

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot