Kokouspäivämäärä klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56."

Transkriptio

1 Sivu 86 Aika: Paikka klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija Väisänen Timo Gynther Ari Kämppi Pirkko Luntta Laura Torniainen Seppo Ruhanen Heli Rummukainen Jukka Manninen pj, esteellinen $ 56 esteellinen $ 68 vpj $ 56 kunnanvaltuuston pj varajasen kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston ll vpj. varajäsen, poistui klo $ 60 päätyttyä kunnanjohtaja, esittelijä, esteellinen $ 56 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä $ S Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi. 53 S Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Timo Gynther Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus hesko Kekkonen puheenjohtaja Risto Pesonen puheenjohtaja $ 56 Heli mmukainen pöytäkirjanpitajä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika if / *ø Ør.4t'7 -' s/,(l^mla -Z *-rl'7- Sigi Herrala Timo cyítn r Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Hallitus *il,,?

2 Kokouspäivämáärä 85 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyvä ksym i ne n Omavelkaisen takauksen myöntäminen Puulan lauttaliikennetiekunnan vuokrasopimuksen vakuudeksi Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hirvensalmen Energia Oy:lle Lausunnon anta minen Heikki Liukkosen poikkeamishakemukseen Syväsmäen kylässä tilalle Tervakangas rn:o 4:21lluvan myöntäminen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Hírvensalmen kunnan välinen yhteistyösopimus Vuoden tili npäätöksen hyväksyminen Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2013 Aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta/ Leo Laatanaho/ hyväksyminen Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Hirel oy Perusteet yksityisteiden kunnan avustusten käsittelyyn Hirvensalmen kunnassa Arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Kunnan ilmoitustaulun hoitajan määrääminen Yhteistyötoimikunnan sihteeri/nimeäminen Aloite / kunnan työntekijöiden palkitseminen llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus *(.,r zfz

3 87 TYÖJÄRJESTYKSEN HWAKSYM I N EN Khall S 541 hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjä rjestykse ks i. Päätös Hyväksyttiin Hallitus dt 7

4 Sivu B8 OMAVELKAIS EN TAKAU KSEN MYONTAM I N E N PU U LAN LAUTTALI I KEN N E TI EKU N- NAN VUOKRASOPI MUKSEN VAKUUDEKSI Khall $ 551 Puulan lauttaliikenne tiekunta on vuokraamassa 44 tonnin lauttaa ja kahta lautan kanssa yhteensopivaa kalturilaituria Suomen Lauttaliikenne Oy:ltä. Vuokra-aika on 20 vuotta ja lauta vuosivuokra ,00 euroa sidottuna indeksiin. Suomen Lauttaliikenne Oy vaatii Puulan lauttaliikenne tiekunnalta vakuutta perustamis- ja purkukustannuksista. Annettavan vakuuden suuruus on vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä euroa, joka vuosittain alenee liitteen 2. mukaisella tavalla. Puulan lauttaliikenne tiekunta on päättänyt I pitämässään vuosikokouksessa pyytää Hirvensalmen kuntaa antamaan puolestaan Suomen Lauttaliikenne Oy:lle tämän vaatiman vakuuden. Tiekunta puolestaan antaa kunnalle vastavakuudeksi euron omavelkaisen takauksen ja panttaa kunnan lukuun Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmat arvoltaan euroa. Liitteet 1,2,3 Liitteenä 1 Puulan lauttaliikenne tiekunnan anomus, liitteenä 2 Suomen Lauttaliikenne Oy:n tarjous ja liitteenä 3 Puulan lauttaliikenne tiekunnan pöytäkirjanote asian käsittelystä kokouksessaan päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Puulan lauttaliikenne tiekunnan puolesta Suomen Lauttaliikenne Oy:lle euron omavelkaisen takauksen vuokrasopimuksen vakuudeksi. Takausvastuun määrä alenee vuosittain liitteen 2 mukaisesti. Kun nanvaltuusto hyväksyy vastavakuudeksi Puulan lauttaliikenne tiekunnan omavelkaisen takauksen määrältään 287.5O0 euroa ja Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmien pantti kirjat. Takausvastuun alentuessa viimesijaisena vakuutena vapautuu omavelkainen takaus. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet 7

5 Sivu 89 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYONTAMINEN HIRVENSALMEN ENERGIA OY:LLE Khall $ 561 Hirvensalmen Energia Oy hakee kunnan takausta Uutelan yritysalueen biolämpölaitoksen rakentamiselle. H irvensalmen Energia Oy on saanut lainatarjoukset kolmelta rahoituslaitokselta. Näistä kokonaistaloudellisesti ed ullisin oli Hirvensalmen Osuuspankin tarjous. Haetun lainan pääoma on ja laina-aika on 25 vuotta. Uutelan yritysalueelle on tarkoitus rakentaa 500kW KPA- kattilalaitos ja 500kW varakattila (POK). Rakentamisessa huomioidaan tu leva isu ud en laaje n nusta rpeet. Laajen nustarve tarko ittaa (KPAkattilan) 500kW laajennusta. Tällä hetkellä energian tarve on MWh / vuosi, mutta tulevaisuudessa alueen energiankulutus tulee kasvamaan. Liitteet 4 ja 5 Hankkeelle on saatu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Suur-Savon Energiasäätiön avustusta. Hirvensalmen Energian takauspyyntö on liitteenä 4 ja Hirvensalmen Osuuspankin lainatarjous on liitteenä 5. Hj H irvensalmen kunnanhal litus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Hirvensalmen Energia Oy:n liitteen 5 mukaiselle Hirvensalmen Osuuspankin myöntämälle lainalle liitteessä mainituin lainaehdoin. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana: - esteellisyydestään ilmoittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Kekkonen sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. llmoitukset hyväksyttiin ja he poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. - esittelijänä toimi vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen - puheenjohtajanatoimi hallituksen l.varapuheenjohtaja Risto Pesonen. Pöytàkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus sli 7â.r'

6 Sivu 90 LAUSUNNON ANTAMINEN HEIKKI LIUKKOSEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN SWÄSMÄEN KYLÄSSÄ TILALLE TERVAKANGAS RN:o 4:2IILUVAN MYÖNTÄn Ixeru Rak.ltk O14 21 S Heikki Liukkonen hakee poikkeamislupaa Syväsmäen kylän tilalle Tervakangas RN:o 4:25 lomarakennuksen 43,5 k-m' rakentamiseen. Tilalla on olemassa oleva päärakennus, joka on esitetty purettavaksi tulevan uudisrakennuksen tieltä. Uudisrakennus sijoittuu purettavaksi esitetyn rakennuksen takamaastoon yli 20 m:n päähän rannasta. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä Ii\a rajoittuu Kieluvaiseen. Tilan koko pinta-ala on n m2. Rakennusjärjestyksen mukaan kokonaisrakennusoikeus tilalla on 248 k-m2. Uudisrakentaminen on rakennusjärjestyksen ja alueella vireellä olevan ltäosan rantayleiskaavan mukainen. Kartta I i ittymä n kuvakaa ppa us lilan 4:25 kohda lta il tus Ha et v c3{6. t\.r4. \u {"..k.he " ++<' ukà L e\-k-c-stc-r-5

7 91 Itäosan luonnosvaiheen kaavakarttaote u W t f I I I I ìe Poi kkeam ista haetaan ra ntara kentam iseen i lma n o i keusva ikutteista kaavaa. Naapureita on kuultu 4 kpl. Ei huomauttamista Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 $:n 2 moment n 1 kohdan mukaisesta poikkeamishakemuksesta kunnan lausuntona, että se puoltaa hakemusta kunnanhallitukselle. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa Perustelut: Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet T?

8 Kokouspäivämäàrä Sivu 92 Khall $ 571 Poikkeamislupahakemusasiak rjatesillä kokouksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta

9 Sivu 93 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPARISTOKESKUKSEN JA HIRVEN- SALMEN KUNNAN VÄLI N EN YHTEISTYÖSOPI IT US Khall S 581 Liite 6 Ohessa oleva yhteistyösopimus (liite 6) koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lukien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY ) mukaisesti järjestettyä ElY-keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä, jonka ElY-keskus on kilpailuttanut kuluvan talven aikana. Sopimus korvaa syksyllä 2010 sopijapuolten välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muutoin paitsi sopimuksessa lueteltujen siirtymäajan liikennöintisopimusten ja niitä koskevien asiakirjojen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ElY-keskuksen järjestämän joukkol iikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täyde ntävä n jo u kko I i i kenteen muodostamasta ko konaisu ud esta eli suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkolii kennelain ja muiden lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuujakoa. Sopimus liitteenä nro 6. hyväksyy liitteen 6 mukaisen sopimuksen Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet -? ôtc- lq,v" {Y,e4d-k '* Lu"t As Lo

10 Sivu 94 VUODEN 2013 TILI NPAATOKSEN HWAKSYMI NEN Khall S 59 1 Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 7 Liite 7 Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,29 euroa. Vuoden 2O1 3 tu losta pa ra nsivat kerta I uo nto iset verotu loti I itykset ja satunnaiset erät kuten Etelä-Savon Koulutuksen kuntayhtymän purkaminen ja kiinteistöjen myyntivoitot. Käyttötalousmenot toteutu ivat ko kona isu udessaa n 99, 87 prosenttisesti. Vuoteen 2012 verrattuna toimintakulut kasvoivat 0,98 %. Tilinpäätös osoittaa ,28 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,29 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 768 euroa Vuoden 2012 vuosikate oli 325 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 413 euroalasukas, kun vuoden 2012lopussa lainaa oli 462 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 19,38 ja Etelä-Savon kuntien 20,24 o/o. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2013 keskeisin rakentaminen olí Veisto Oy/Kissakosken ympäristöinvestoinnit ,90 euroa. Urheilukentän peruskorjaukseen käytettiin ,37 euroa ja Urmasrinteen tien rakentamiseen ,88 euroa. Vuoden 2013 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,87 euroa. lnvestointitaso oli huomattavasti edellisvuotta korkeampi. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2012 investoinnit olivat euroa ja vuoden 2O11 investoinnit euroa. Verotulot olivat ,51 euroa ja toteutuivat ,51 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotilitysuud istu k- sen vaikutuksesta tilitykset aikaistuivat vuonna Vastaavasti vuoden 2014 tilitykset jäävät pienemmiksi. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2013 osalta ennakkotilityk-?

11 Kokouspáivämäärä 95 siä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2014 vuoden 2013 verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arv oida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2013 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuival2ot 384 euroa yli taloussuunnitelmassa arvioid un. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,28 euroa. esittää kunnanvaltuustol le, että: 1. tilikauden ylijäämästä varataan euroa kunnan 150 vuotisjuhlavuoden (20 1 8) tapahtumii n ja historiankirjan toteutukseen ja 2. loppuosa tilikauden ylijäämästä ,28 euroa kirjataan tilille "Edellisten tilikausien ylijalijäämä". Kun nanha I I itus jättää til i n päätöksen ti I i nta rkastajan ta rkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet? ok_ trrv l\ 4."q - l+tc Acr..rrê

12 96 HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILOSTOTILINPAATOS 2013 Khall 5601 Liite 8 H irvensalmen kunnassa valm istu i ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Hen ki löstöti I in päätö ksessä kuvataan jo toteutu nutta ke h itystä, m utta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövo i mava rojen a rvio i nti on a rvo kas hen ki löstöjohta m isen apuvä I i- ne. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 on liitteenä 8. merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013ja saattaa sen kunnanvaltuuston tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Laura Torniainen poistui kokouksesta klo 17.00, tämän pykälän hyväksymisen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus et?

13 97 AIESOPIMUS TUOTANTOTILOJEN VUOKRAAMISESTA JA LUNASTAMISESTA/ LEO LAATANAHO/ HWÁKSYM I N EN Khall S 611 Liite 9 Leo Laatanahon lukuun perustettava yritys (Hirel Oy, y-tunnus ) o n ki i n nostu n ut sijoittamaa n tuotantotoi m i nta nsa kunnan omistamaan halliin. Liitteenä 9 on aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta. hyväksyy liitteen 9 mukaisen sopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta -7-

14 Kokouspäivämäárä Sivu 98 VUOKRASOPIMUKSEN HWAKSYMINEN/ HIREL OY Khall 5621 Liite 10 Hirel Oy (y-tunnus ) on kiinnostunut vuokraamaan toimitilaa kunnan kiinteistöstä. Liitteenä 10 on vuokrasopimusluonnos. hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välisen, liitteenä 1 0, olevan vuokrasopimusluonnoksen. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus el

15 99 PERUSTEET YKSITYISTEI DEN KUNNAN AVUSTUSTEN MEN KUNNASSA ITTELYYN HIRVENSAL- Tekn.ltk S Kunnanvaltuusto on viimeksi tarkistanut yksityisteiden kunnanavustusperusteet Teknisessä toimistossa on valmisteltu uudet yksityisteiden kunnanavustusperusteet, jotka tulisivat voimaan vuoden 2014 avustusta haettaessa. Tarkistus on tullut tarpeelliseksi mm. lauttaliikenteen avustusperusteiden vuoksi. Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liitel. Voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperusteet, liite 2 Tekn.joht Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joiden mukaan jaetaan vuoden 2014 yksityistieavustukset. Päätös Hyväksyttiin Lautakunnan keskustelu perusteista: I I I luokan yksityistie: Avu stu shakemuksen liitteenä tu lee toimittaa edellisen vuoden laskujäljennökset maksukuitteineen tai muu hyväksyttävä selvitys. Erillisen pankkitilin vaatimus poistetaan. Jääteiden kohdalta selvennetään: Hallintokulut eivät ole hyväksyttyjä kunnossapidon kustannuksia ja jäätien saamat mahdolliset tulot vähentävät avustusta. (paitsi tiemaksut). Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %o, loppuosa kunta 70 % ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista, joka on silloin yhdenverfainen jääteiden avustuksen suhteen. Tekninen johtaja muutti keskustelun jälkeen esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joihin on tehty edellä mainitut muutokset. Näitä avustusperusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden tieavustu ksista päätettäessä. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus 4l G-

16 100 Khall S Liitteenä 12 on esitys uusiksi yksityisteiden avustusperiaatteiksi ja liitteenä 11 on voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperiaatteet, jotka on hyväksytty vuonna Liitteet 11,12 Nyt käsittelyssä olevat uudet avustusperiaatteet on suunniteltu astuvaksi voimaan jo vuoden 2O14 avustuksia haettaessa. hyväksyy liitteen 12 mukaiset yksityisteiden avustusperiaatteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Hyväksytyt yksityisteiden avustusperiaatteet astuvat voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $1-7-

17 Kokouspäivämäärà 101 ARKISTOTOIMEN VASTUUHENKILOT KESKUSHALLINNOSSA JA ERI HALLINTO KUNNISSA Khall S40i Arkistolain 9 $ mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu ku nnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 1) toteaa, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on kanslisti Maija Tiilikainen sekä 2) päättää, että arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa ovat seuraavat: Keskusvaa I i la uta ku nta Keskushallinto (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta hallintojohtaja Maija Tiilikainen Auli Relander- Ukkonen Kirsti Liukkonen Kirsti Liukkonen Sirpa Ripatti Päätös Hyväksyttiin Khall 641 Kanslisti Maija Tiilikainen jäi eläkkeelle alkaen ja viimeinen työpäivä oli , tulee kunnanhallituksen päättää uusi vastuuhenkilö hänen tilalleen. päättää, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkisto nm uodostusta se kä h uo lehti i pysyvästi sä i lytettävistä asiaki rjo ista on Päivi Sikanen. Päätös Hyväksyttiin ry- r., i* \u1i[,s.-t '\J't-'[r \

18 102 KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Khall S valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. halli ntojohtaja Heli Rummukaisen, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Päätös Hyväksyttiin. Khall Kanslisti Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen. Tämän vuoksi kunnanhallituksen tulee valtuuttaa uusí henkilö Maija Tiilikaisen tilalle ja samalla perua Maija Tiilikaisen valtuutus. valtu uttaa toimistosihteeri Päivi Sikasen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Samalla Maija Tiilikaisen valtuutus perutaan. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitusffk Õ te_ [Lt, "t', tit Þr,* i; ' t'*; v'

19 Sivu 103 KUNNAN ILMOITUSTAULUN HOITAJAN MAARAAMINEN Khall $ 66 1 Julkisia kuulutuksia koskevan säännösten (Va 4O8 4 $) mukaan julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta huolehtii kunnanhallitus. on määrännyt kokouksessaan ilmoitustaulunhoitajaksi Maija Tiilikaisen. Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen ja viimeinen varsinainen työpäivä on , tulee kunnanhallituksen määrätä i I mo itustau I un ho itaja. määrää toimistosihteeri Päivi Sikasen kunnan ilmoitustaulunhoitajaksi lukien. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet.*,le 1 q!. þ4, Lautakunta 7 ì 'i" ÊLì -ìt"\

20 104 YHTEI TOIMIKUNNAN SIHTEERI/NI INEN Khall $67/ Hirvensalmen kunnan yhteistyötoimikunta muodostuu 1 1 jäsenestä, joista 3 edustaa työnantajaa ja I henkilöstöä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajat ovat hallintojohtaja ja työsuojelupäällikkö sekä kunnanhallituksen valitsema jäsen. Henkilöstön edustajat ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja tai muita henkilöstön edustajia siten kuin järjestöt yhteisesti nämä nimeävät. Jäsenistä työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluhenkilöstön vaaleissa. on kokouksessaan $ 37 nimennyt toimistovirkailija Maija Tiilikaisen silloisen yhteistyökomitean sihteeriksi. Tiilikainen on toiminut tässä tehtävässà saakka, josta hän eroaa eläkkeelle jäämisen vuoksi. Yhteistyotoimikunnalle tulee nimittää uusi sihteeri alkaen nim ittää toimistosihteeri Päivi Sikasen yhteistyötoimikunnan sihteeriksi alkaen. Päätös Hyväksyttiin Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta Hallitus e( T? ó k= tt'tt" \T ra*1a -Q æ.í Vì

21 105 ALOITE / KUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKITSEMINEN Khall S 68 / Valtuutettu Pepe Hölttä jätti kunnanhallitukselle osoitetun, seuraavan sisältöisen aloitteen: "Esitän, että Hirvensalmen kunta ottaa käyttöön kunnan työntekijöiden palkitsemisjärjestelmän. Palkitseminen perustuisi vuosittain kunnan taloudelliseen tulokseen (tilinpäätökseen), ja olisi harkinnanvarainen. Asiasta päättäisi kunnanhallitus vuosittain. Hirvensalmen kunta teki vuodelta 2013 erinomaisen tuloksen. Vuosikatetta kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa ja tilivuoden ylijäämä on noin miljoona euroa. Tästä positiivisesta tuloksesta on syytä palkita kunnan työntekijät. Miljoona tuloksesta palkitseminen voisi olla euroa/kunnan työntekijä. Hirvensalmella I Pepe Hölttä kunnanvaltuutettu Hirvensalmi - ltsenäinenkuntaliike" käy periaatekeskustelun asian jatkokäsittelystä Pyydetään yhteistyöto i mi ku nnalta la usu nto asiasta. Päätös kävi pitkän keskustelun aiheesta, ja päätti, ettei aloite anna aihetta jatkokäsittelyyn. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pepe Hölttä ilmoitti itse olevansa esteellínen asian käsittelyyn, ilmoitus hyväksyttiin ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $f "7',sig, ì."4, ',*".Vrvsa

22 ILMOITUSASIAT 106 Khall 5691 Kunnanhal lituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon Maakuntaliitto maakuntahallituksen pöytäkirja Hirvensalmen kunta tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hirvensalmen kunta rakennuslautakunnan pöytäkirj a Etelä-Savon Ely-keskus työllisyyskatsaus tammikuu-helmikuu Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vuosikertomus 2013 merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittíin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

23 Sivu 107 KU N NANJOHTAJAN I N FORMAATIOAS IAT Khall 5701 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja selosti 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä uusia käänteitä ja niiden vaikutusta Etelä-Savon sote-alueen muodostamista koskevaan valmisteluun. Uudessa tilanteessa on pyrittävä luomaan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue, jotta maakunnan palvelut pärjäävät suuressa ervalsoten järjestämisalueissa. 2. Kunnan vastuulle mahdollisesti tulevien ympäristön puhdistamisesta aiheutuvien kulujen osalta kunta vaatii korvausta ja yhtyy syyttäjä n vaati mu ksi i n eräässä velall isen epä rehel I isyyttä koskevassa talousrikosjutussa. Hallitus gtl 7

24 108 O I KAI SUVAATI MUSOHJ EET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kie n Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: S 52-56, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 $:n I mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 58-59, 62, HVal 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: $ Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan : Pykälät: $ Aika:14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 $:n mukaan: Pykälät: $ 57 Aika: 30 päivää Itä-Suomen Hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 4,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OI KAISUVAATI M USOHJEET Oi kaisuvaatimusviranoma nen -a ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: i.fi Pykälät: S 58-59, 62,64-67 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 n kuluessa ksen tiedoksisaann ista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus Pöytäkirjantarkastajien n im ikirjaimet

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.4.2017 61 Aika 24.4.2017 klo 16.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 13.02.2017 13 Aika 13.2.2017 klo 16.00 16:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

pörrärcn R t<-* 4es 45S 46S 47S 48S Merk. Pirjo Lehtinen Keskiviikko O17 kello

pörrärcn R t<-* 4es 45S 46S 47S 48S Merk. Pirjo Lehtinen Keskiviikko O17 kello Keskusvaalilautakunta Kokouspäivämäärä I pörrärcn R Kokousaika: Kokouspaikka: Läsnä: Keskiviikko 12.4.2O17 kello 17.00-17.30 Kunnanvi rasto, kun na nhall itu ksen kokoush uone Pirjo Lehtinen, pj. Timo

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen.

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.3.2014 26 SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 Kokousaika 18.3.2014 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 9.10.2017 160 Aika 9.10.2017 klo 16.00 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 3.2.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 3.2.2015 HIRVENSALMEN KUNTA 26.1.2015 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.15 18.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 31

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 31 Kunnanvaltuusto 31 Aika 15.5.2017 klo 17.00 18.30 Paikka Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 19 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015 Kunnanhallitus 105 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 77 Työjärjestyksen hyväksyminen 78 Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.1.2018 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot