Kokouspäivämäärä klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56."

Transkriptio

1 Sivu 86 Aika: Paikka klo B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija Väisänen Timo Gynther Ari Kämppi Pirkko Luntta Laura Torniainen Seppo Ruhanen Heli Rummukainen Jukka Manninen pj, esteellinen $ 56 esteellinen $ 68 vpj $ 56 kunnanvaltuuston pj varajasen kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston ll vpj. varajäsen, poistui klo $ 60 päätyttyä kunnanjohtaja, esittelijä, esteellinen $ 56 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä $ S Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi. 53 S Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Timo Gynther Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus hesko Kekkonen puheenjohtaja Risto Pesonen puheenjohtaja $ 56 Heli mmukainen pöytäkirjanpitajä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika if / *ø Ør.4t'7 -' s/,(l^mla -Z *-rl'7- Sigi Herrala Timo cyítn r Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Hallitus *il,,?

2 Kokouspäivämáärä 85 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyvä ksym i ne n Omavelkaisen takauksen myöntäminen Puulan lauttaliikennetiekunnan vuokrasopimuksen vakuudeksi Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hirvensalmen Energia Oy:lle Lausunnon anta minen Heikki Liukkosen poikkeamishakemukseen Syväsmäen kylässä tilalle Tervakangas rn:o 4:21lluvan myöntäminen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Hírvensalmen kunnan välinen yhteistyösopimus Vuoden tili npäätöksen hyväksyminen Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 2013 Aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta/ Leo Laatanaho/ hyväksyminen Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Hirel oy Perusteet yksityisteiden kunnan avustusten käsittelyyn Hirvensalmen kunnassa Arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Kunnan ilmoitustaulun hoitajan määrääminen Yhteistyötoimikunnan sihteeri/nimeäminen Aloite / kunnan työntekijöiden palkitseminen llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus *(.,r zfz

3 87 TYÖJÄRJESTYKSEN HWAKSYM I N EN Khall S 541 hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjä rjestykse ks i. Päätös Hyväksyttiin Hallitus dt 7

4 Sivu B8 OMAVELKAIS EN TAKAU KSEN MYONTAM I N E N PU U LAN LAUTTALI I KEN N E TI EKU N- NAN VUOKRASOPI MUKSEN VAKUUDEKSI Khall $ 551 Puulan lauttaliikenne tiekunta on vuokraamassa 44 tonnin lauttaa ja kahta lautan kanssa yhteensopivaa kalturilaituria Suomen Lauttaliikenne Oy:ltä. Vuokra-aika on 20 vuotta ja lauta vuosivuokra ,00 euroa sidottuna indeksiin. Suomen Lauttaliikenne Oy vaatii Puulan lauttaliikenne tiekunnalta vakuutta perustamis- ja purkukustannuksista. Annettavan vakuuden suuruus on vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä euroa, joka vuosittain alenee liitteen 2. mukaisella tavalla. Puulan lauttaliikenne tiekunta on päättänyt I pitämässään vuosikokouksessa pyytää Hirvensalmen kuntaa antamaan puolestaan Suomen Lauttaliikenne Oy:lle tämän vaatiman vakuuden. Tiekunta puolestaan antaa kunnalle vastavakuudeksi euron omavelkaisen takauksen ja panttaa kunnan lukuun Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmat arvoltaan euroa. Liitteet 1,2,3 Liitteenä 1 Puulan lauttaliikenne tiekunnan anomus, liitteenä 2 Suomen Lauttaliikenne Oy:n tarjous ja liitteenä 3 Puulan lauttaliikenne tiekunnan pöytäkirjanote asian käsittelystä kokouksessaan päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta antaa Puulan lauttaliikenne tiekunnan puolesta Suomen Lauttaliikenne Oy:lle euron omavelkaisen takauksen vuokrasopimuksen vakuudeksi. Takausvastuun määrä alenee vuosittain liitteen 2 mukaisesti. Kun nanvaltuusto hyväksyy vastavakuudeksi Puulan lauttaliikenne tiekunnan omavelkaisen takauksen määrältään 287.5O0 euroa ja Vintinniemen ja Pauninniemen laiturirakennelmien pantti kirjat. Takausvastuun alentuessa viimesijaisena vakuutena vapautuu omavelkainen takaus. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet 7

5 Sivu 89 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYONTAMINEN HIRVENSALMEN ENERGIA OY:LLE Khall $ 561 Hirvensalmen Energia Oy hakee kunnan takausta Uutelan yritysalueen biolämpölaitoksen rakentamiselle. H irvensalmen Energia Oy on saanut lainatarjoukset kolmelta rahoituslaitokselta. Näistä kokonaistaloudellisesti ed ullisin oli Hirvensalmen Osuuspankin tarjous. Haetun lainan pääoma on ja laina-aika on 25 vuotta. Uutelan yritysalueelle on tarkoitus rakentaa 500kW KPA- kattilalaitos ja 500kW varakattila (POK). Rakentamisessa huomioidaan tu leva isu ud en laaje n nusta rpeet. Laajen nustarve tarko ittaa (KPAkattilan) 500kW laajennusta. Tällä hetkellä energian tarve on MWh / vuosi, mutta tulevaisuudessa alueen energiankulutus tulee kasvamaan. Liitteet 4 ja 5 Hankkeelle on saatu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Suur-Savon Energiasäätiön avustusta. Hirvensalmen Energian takauspyyntö on liitteenä 4 ja Hirvensalmen Osuuspankin lainatarjous on liitteenä 5. Hj H irvensalmen kunnanhal litus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Hirvensalmen Energia Oy:n liitteen 5 mukaiselle Hirvensalmen Osuuspankin myöntämälle lainalle liitteessä mainituin lainaehdoin. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana: - esteellisyydestään ilmoittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Kekkonen sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. llmoitukset hyväksyttiin ja he poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. - esittelijänä toimi vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen - puheenjohtajanatoimi hallituksen l.varapuheenjohtaja Risto Pesonen. Pöytàkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus sli 7â.r'

6 Sivu 90 LAUSUNNON ANTAMINEN HEIKKI LIUKKOSEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN SWÄSMÄEN KYLÄSSÄ TILALLE TERVAKANGAS RN:o 4:2IILUVAN MYÖNTÄn Ixeru Rak.ltk O14 21 S Heikki Liukkonen hakee poikkeamislupaa Syväsmäen kylän tilalle Tervakangas RN:o 4:25 lomarakennuksen 43,5 k-m' rakentamiseen. Tilalla on olemassa oleva päärakennus, joka on esitetty purettavaksi tulevan uudisrakennuksen tieltä. Uudisrakennus sijoittuu purettavaksi esitetyn rakennuksen takamaastoon yli 20 m:n päähän rannasta. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä Ii\a rajoittuu Kieluvaiseen. Tilan koko pinta-ala on n m2. Rakennusjärjestyksen mukaan kokonaisrakennusoikeus tilalla on 248 k-m2. Uudisrakentaminen on rakennusjärjestyksen ja alueella vireellä olevan ltäosan rantayleiskaavan mukainen. Kartta I i ittymä n kuvakaa ppa us lilan 4:25 kohda lta il tus Ha et v c3{6. t\.r4. \u {"..k.he " ++<' ukà L e\-k-c-stc-r-5

7 91 Itäosan luonnosvaiheen kaavakarttaote u W t f I I I I ìe Poi kkeam ista haetaan ra ntara kentam iseen i lma n o i keusva ikutteista kaavaa. Naapureita on kuultu 4 kpl. Ei huomauttamista Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 $:n 2 moment n 1 kohdan mukaisesta poikkeamishakemuksesta kunnan lausuntona, että se puoltaa hakemusta kunnanhallitukselle. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa Perustelut: Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet T?

8 Kokouspäivämäàrä Sivu 92 Khall $ 571 Poikkeamislupahakemusasiak rjatesillä kokouksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta

9 Sivu 93 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPARISTOKESKUKSEN JA HIRVEN- SALMEN KUNNAN VÄLI N EN YHTEISTYÖSOPI IT US Khall S 581 Liite 6 Ohessa oleva yhteistyösopimus (liite 6) koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lukien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY ) mukaisesti järjestettyä ElY-keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä, jonka ElY-keskus on kilpailuttanut kuluvan talven aikana. Sopimus korvaa syksyllä 2010 sopijapuolten välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muutoin paitsi sopimuksessa lueteltujen siirtymäajan liikennöintisopimusten ja niitä koskevien asiakirjojen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ElY-keskuksen järjestämän joukkol iikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täyde ntävä n jo u kko I i i kenteen muodostamasta ko konaisu ud esta eli suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkolii kennelain ja muiden lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuujakoa. Sopimus liitteenä nro 6. hyväksyy liitteen 6 mukaisen sopimuksen Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet -? ôtc- lq,v" {Y,e4d-k '* Lu"t As Lo

10 Sivu 94 VUODEN 2013 TILI NPAATOKSEN HWAKSYMI NEN Khall S 59 1 Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 7 Liite 7 Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen muodostuvan positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,29 euroa. Vuoden 2O1 3 tu losta pa ra nsivat kerta I uo nto iset verotu loti I itykset ja satunnaiset erät kuten Etelä-Savon Koulutuksen kuntayhtymän purkaminen ja kiinteistöjen myyntivoitot. Käyttötalousmenot toteutu ivat ko kona isu udessaa n 99, 87 prosenttisesti. Vuoteen 2012 verrattuna toimintakulut kasvoivat 0,98 %. Tilinpäätös osoittaa ,28 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,29 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 768 euroa Vuoden 2012 vuosikate oli 325 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna ei otettu uutta lainaa. Lainoja lyhennettiin euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 413 euroalasukas, kun vuoden 2012lopussa lainaa oli 462 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 19,38 ja Etelä-Savon kuntien 20,24 o/o. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2013 keskeisin rakentaminen olí Veisto Oy/Kissakosken ympäristöinvestoinnit ,90 euroa. Urheilukentän peruskorjaukseen käytettiin ,37 euroa ja Urmasrinteen tien rakentamiseen ,88 euroa. Vuoden 2013 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,87 euroa. lnvestointitaso oli huomattavasti edellisvuotta korkeampi. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2012 investoinnit olivat euroa ja vuoden 2O11 investoinnit euroa. Verotulot olivat ,51 euroa ja toteutuivat ,51 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotilitysuud istu k- sen vaikutuksesta tilitykset aikaistuivat vuonna Vastaavasti vuoden 2014 tilitykset jäävät pienemmiksi. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2013 osalta ennakkotilityk-?

11 Kokouspáivämäärä 95 siä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2014 vuoden 2013 verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arv oida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2013 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuival2ot 384 euroa yli taloussuunnitelmassa arvioid un. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,28 euroa. esittää kunnanvaltuustol le, että: 1. tilikauden ylijäämästä varataan euroa kunnan 150 vuotisjuhlavuoden (20 1 8) tapahtumii n ja historiankirjan toteutukseen ja 2. loppuosa tilikauden ylijäämästä ,28 euroa kirjataan tilille "Edellisten tilikausien ylijalijäämä". Kun nanha I I itus jättää til i n päätöksen ti I i nta rkastajan ta rkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet? ok_ trrv l\ 4."q - l+tc Acr..rrê

12 96 HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILOSTOTILINPAATOS 2013 Khall 5601 Liite 8 H irvensalmen kunnassa valm istu i ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Henkilöstötilinpäätöksen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Hen ki löstöti I in päätö ksessä kuvataan jo toteutu nutta ke h itystä, m utta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövo i mava rojen a rvio i nti on a rvo kas hen ki löstöjohta m isen apuvä I i- ne. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 on liitteenä 8. merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013ja saattaa sen kunnanvaltuuston tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Laura Torniainen poistui kokouksesta klo 17.00, tämän pykälän hyväksymisen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitus et?

13 97 AIESOPIMUS TUOTANTOTILOJEN VUOKRAAMISESTA JA LUNASTAMISESTA/ LEO LAATANAHO/ HWÁKSYM I N EN Khall S 611 Liite 9 Leo Laatanahon lukuun perustettava yritys (Hirel Oy, y-tunnus ) o n ki i n nostu n ut sijoittamaa n tuotantotoi m i nta nsa kunnan omistamaan halliin. Liitteenä 9 on aiesopimus tuotantotilojen vuokraamisesta ja lunastamisesta. hyväksyy liitteen 9 mukaisen sopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta -7-

14 Kokouspäivämäárä Sivu 98 VUOKRASOPIMUKSEN HWAKSYMINEN/ HIREL OY Khall 5621 Liite 10 Hirel Oy (y-tunnus ) on kiinnostunut vuokraamaan toimitilaa kunnan kiinteistöstä. Liitteenä 10 on vuokrasopimusluonnos. hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välisen, liitteenä 1 0, olevan vuokrasopimusluonnoksen. Päätös Hyväksyttiin. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus el

15 99 PERUSTEET YKSITYISTEI DEN KUNNAN AVUSTUSTEN MEN KUNNASSA ITTELYYN HIRVENSAL- Tekn.ltk S Kunnanvaltuusto on viimeksi tarkistanut yksityisteiden kunnanavustusperusteet Teknisessä toimistossa on valmisteltu uudet yksityisteiden kunnanavustusperusteet, jotka tulisivat voimaan vuoden 2014 avustusta haettaessa. Tarkistus on tullut tarpeelliseksi mm. lauttaliikenteen avustusperusteiden vuoksi. Esitys uusiksi yksityisteiden kunnanavustusperusteiksi, liitel. Voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperusteet, liite 2 Tekn.joht Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joiden mukaan jaetaan vuoden 2014 yksityistieavustukset. Päätös Hyväksyttiin Lautakunnan keskustelu perusteista: I I I luokan yksityistie: Avu stu shakemuksen liitteenä tu lee toimittaa edellisen vuoden laskujäljennökset maksukuitteineen tai muu hyväksyttävä selvitys. Erillisen pankkitilin vaatimus poistetaan. Jääteiden kohdalta selvennetään: Hallintokulut eivät ole hyväksyttyjä kunnossapidon kustannuksia ja jäätien saamat mahdolliset tulot vähentävät avustusta. (paitsi tiemaksut). Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %o, loppuosa kunta 70 % ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista, joka on silloin yhdenverfainen jääteiden avustuksen suhteen. Tekninen johtaja muutti keskustelun jälkeen esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisia yksityisteiden kunnanavustusperusteita, joihin on tehty edellä mainitut muutokset. Näitä avustusperusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden tieavustu ksista päätettäessä. Pöytäk rjantarkastaj en imikirjaimet Lautakunta Hallitus 4l G-

16 100 Khall S Liitteenä 12 on esitys uusiksi yksityisteiden avustusperiaatteiksi ja liitteenä 11 on voimassa olevat yksityisteiden kunnanavustusperiaatteet, jotka on hyväksytty vuonna Liitteet 11,12 Nyt käsittelyssä olevat uudet avustusperiaatteet on suunniteltu astuvaksi voimaan jo vuoden 2O14 avustuksia haettaessa. hyväksyy liitteen 12 mukaiset yksityisteiden avustusperiaatteet ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. Hyväksytyt yksityisteiden avustusperiaatteet astuvat voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $1-7-

17 Kokouspäivämäärà 101 ARKISTOTOIMEN VASTUUHENKILOT KESKUSHALLINNOSSA JA ERI HALLINTO KUNNISSA Khall S40i Arkistolain 9 $ mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu ku nnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 1) toteaa, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on kanslisti Maija Tiilikainen sekä 2) päättää, että arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa ovat seuraavat: Keskusvaa I i la uta ku nta Keskushallinto (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta hallintojohtaja Maija Tiilikainen Auli Relander- Ukkonen Kirsti Liukkonen Kirsti Liukkonen Sirpa Ripatti Päätös Hyväksyttiin Khall 641 Kanslisti Maija Tiilikainen jäi eläkkeelle alkaen ja viimeinen työpäivä oli , tulee kunnanhallituksen päättää uusi vastuuhenkilö hänen tilalleen. päättää, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 $:n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkisto nm uodostusta se kä h uo lehti i pysyvästi sä i lytettävistä asiaki rjo ista on Päivi Sikanen. Päätös Hyväksyttiin ry- r., i* \u1i[,s.-t '\J't-'[r \

18 102 KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Khall S valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. halli ntojohtaja Heli Rummukaisen, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Päätös Hyväksyttiin. Khall Kanslisti Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen. Tämän vuoksi kunnanhallituksen tulee valtuuttaa uusí henkilö Maija Tiilikaisen tilalle ja samalla perua Maija Tiilikaisen valtuutus. valtu uttaa toimistosihteeri Päivi Sikasen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Samalla Maija Tiilikaisen valtuutus perutaan. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Lautakunta Hallitusffk Õ te_ [Lt, "t', tit Þr,* i; ' t'*; v'

19 Sivu 103 KUNNAN ILMOITUSTAULUN HOITAJAN MAARAAMINEN Khall $ 66 1 Julkisia kuulutuksia koskevan säännösten (Va 4O8 4 $) mukaan julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta huolehtii kunnanhallitus. on määrännyt kokouksessaan ilmoitustaulunhoitajaksi Maija Tiilikaisen. Maija Tiilikainen jää eläkkeelle alkaen ja viimeinen varsinainen työpäivä on , tulee kunnanhallituksen määrätä i I mo itustau I un ho itaja. määrää toimistosihteeri Päivi Sikasen kunnan ilmoitustaulunhoitajaksi lukien. Päätös Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet.*,le 1 q!. þ4, Lautakunta 7 ì 'i" ÊLì -ìt"\

20 104 YHTEI TOIMIKUNNAN SIHTEERI/NI INEN Khall $67/ Hirvensalmen kunnan yhteistyötoimikunta muodostuu 1 1 jäsenestä, joista 3 edustaa työnantajaa ja I henkilöstöä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajat ovat hallintojohtaja ja työsuojelupäällikkö sekä kunnanhallituksen valitsema jäsen. Henkilöstön edustajat ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja tai muita henkilöstön edustajia siten kuin järjestöt yhteisesti nämä nimeävät. Jäsenistä työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluhenkilöstön vaaleissa. on kokouksessaan $ 37 nimennyt toimistovirkailija Maija Tiilikaisen silloisen yhteistyökomitean sihteeriksi. Tiilikainen on toiminut tässä tehtävässà saakka, josta hän eroaa eläkkeelle jäämisen vuoksi. Yhteistyotoimikunnalle tulee nimittää uusi sihteeri alkaen nim ittää toimistosihteeri Päivi Sikasen yhteistyötoimikunnan sihteeriksi alkaen. Päätös Hyväksyttiin Pöytäk rjantarkastaj en m k rja met Lautakunta Hallitus e( T? ó k= tt'tt" \T ra*1a -Q æ.í Vì

21 105 ALOITE / KUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKITSEMINEN Khall S 68 / Valtuutettu Pepe Hölttä jätti kunnanhallitukselle osoitetun, seuraavan sisältöisen aloitteen: "Esitän, että Hirvensalmen kunta ottaa käyttöön kunnan työntekijöiden palkitsemisjärjestelmän. Palkitseminen perustuisi vuosittain kunnan taloudelliseen tulokseen (tilinpäätökseen), ja olisi harkinnanvarainen. Asiasta päättäisi kunnanhallitus vuosittain. Hirvensalmen kunta teki vuodelta 2013 erinomaisen tuloksen. Vuosikatetta kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa ja tilivuoden ylijäämä on noin miljoona euroa. Tästä positiivisesta tuloksesta on syytä palkita kunnan työntekijät. Miljoona tuloksesta palkitseminen voisi olla euroa/kunnan työntekijä. Hirvensalmella I Pepe Hölttä kunnanvaltuutettu Hirvensalmi - ltsenäinenkuntaliike" käy periaatekeskustelun asian jatkokäsittelystä Pyydetään yhteistyöto i mi ku nnalta la usu nto asiasta. Päätös kävi pitkän keskustelun aiheesta, ja päätti, ettei aloite anna aihetta jatkokäsittelyyn. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pepe Hölttä ilmoitti itse olevansa esteellínen asian käsittelyyn, ilmoitus hyväksyttiin ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet Hallitus $f "7',sig, ì."4, ',*".Vrvsa

22 ILMOITUSASIAT 106 Khall 5691 Kunnanhal lituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon Maakuntaliitto maakuntahallituksen pöytäkirja Hirvensalmen kunta tarkastuslautakunnan pöytäkirja Hirvensalmen kunta rakennuslautakunnan pöytäkirj a Etelä-Savon Ely-keskus työllisyyskatsaus tammikuu-helmikuu Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vuosikertomus 2013 merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittíin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

23 Sivu 107 KU N NANJOHTAJAN I N FORMAATIOAS IAT Khall 5701 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja selosti 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä uusia käänteitä ja niiden vaikutusta Etelä-Savon sote-alueen muodostamista koskevaan valmisteluun. Uudessa tilanteessa on pyrittävä luomaan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue, jotta maakunnan palvelut pärjäävät suuressa ervalsoten järjestämisalueissa. 2. Kunnan vastuulle mahdollisesti tulevien ympäristön puhdistamisesta aiheutuvien kulujen osalta kunta vaatii korvausta ja yhtyy syyttäjä n vaati mu ksi i n eräässä velall isen epä rehel I isyyttä koskevassa talousrikosjutussa. Hallitus gtl 7

24 108 O I KAI SUVAATI MUSOHJ EET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kie n Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: S 52-56, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 $:n I mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 58-59, 62, HVal 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: $ Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan : Pykälät: $ Aika:14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 $:n mukaan: Pykälät: $ 57 Aika: 30 päivää Itä-Suomen Hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 4,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OI KAISUVAATI M USOHJEET Oi kaisuvaatimusviranoma nen -a ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: i.fi Pykälät: S 58-59, 62,64-67 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 n kuluessa ksen tiedoksisaann ista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus Pöytäkirjantarkastajien n im ikirjaimet

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 07.11.2016 187 Aika 07.11. 2016 klo 16.00 16.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 8.8.2014 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2010 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2010 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 20.04.2010 KOKOUSAIKA 20.04.2010 klo 17.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 7 ILMOITUSASIAT 2 8 TÖYSÄN KIRKONKYLÄN JA TUURIN ALUEEN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.10.2012 kello 14.00 15.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 3/2013 KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 16 Saapuneet asiakirjat 17 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

1. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 27.07.2016 42 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 27.7.2016 klo 17:00 17:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..43

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 20.4.2016 15 Aika: 20.4.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot