SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1"

Transkriptio

1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys ry, ruotsiksi Finlands Fysioterapiforening for Vuxenneurologi rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Yhdistys kuuluu jasenena Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter SF - FF ry:een, jota jaljempana naissa saannoissa kutsutaan liitoksi. TARKOUUS 2 Yhdistys on jaseniaan olevien fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden yhdysside. Se toimii fysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittamiseksi seka edistaa osaltaan fysioterapeuttien asemaa ja fysioterapian tunnettavuutta. TOIMINTAMUODOT 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) jarjestaa jasenilleen opinto - ja koulutustoimintaa 2) tekee esityksia ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissa 3) seuraa ja kehittaa jasentensa ammattieettista toimintaa 4) perustaa ja yllapitaa tarpeellisia rahastoja 5) tukee muulla tavoin jasentensa ammattitaidon kehittamista ja edistaa heidan yhteistyotaan ja 6) pyrkii luomaan suhteita alan koti - ja ulkomaisiin jarjestoihin ja yhteisoihin seka tiedottaa toiminnastaan. TOIMINNAN TUKEMINEN Toimintansa tukemiseksi yhdistyksella on oikeus hankkia ja omistaa kiinteata ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, seka toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa yhdistyslain 5 :n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin valittomasti liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettava taloudellisesti vahaarvoisena. KIELI 5 Yhdistyksen kokous- ja poytakirjakielena on suomi, mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa myos ruotsinkielella. SIDONNAISUUS 6 Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton.

2 YHDISTYKSEN JASENYYS 7 Yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvaksya Suomessa laillistettuja tai ammatinharjoittamisluvan saaneita, terveydenhuollon ammattihenkiloista pidettyyn rekisteriin merkittyja fysioterapeutteja. Edella mainittu henkilo voi samanaikaisesti olla varsinaisena jasenena useammassa jasenyhdistyksessa, mutta ha'nen tulee valita, minka yhdistyksen kautta han kayttaa aanioikeuttaan suhteessa liittoon. Yhdistyksen opiskelijajaseneksi voidaan hyvaksya fysioterapian peruskoulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijajasen voi halutessaan jatkaa valmistumisensa jalkeen suoraan yhdistyksen varsinaisena jasenena. Yhdistyksen hallitus toteaa jasenyyden muuttumisen opiskelijajasenyydesta yhdistyksen varsinaiseksi jaseneksi ( Hyvaksytty ylimaaraisessa vuosikokouksessa ). Jaseneksi pyrkivan on lahetettava kirjallinen anomus yhdistyksen hallitukselle, joka paattaa jasenyydesta. Yhdistyksen varsinaisella jasenella on oikeus kayttaa liiton merkkia. Kunniajaseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilon, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajasen on vapautettu jasenmaksusta. Varsinaisen jasenen ja opiskelijajasenen on suoritettava liitolle liittomaksua liiton saantojen mukaan. Varsinaisen jasenen ja opiskelijajasenen yhdistyksen jasenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous kummallekin ryhmalle erikseen. Yhdistyksen vuosikokous voi paattaa, etta ne yhdistyksen varsinaiset jasenet, jotka ovat poissa ansiotyosta esimerkiksi aitiysloman, hoitovapaan, tyottomyyden, tyokyvyttomyyden tai vastaavan syyn vuoksi maksavat alennettua jasenmaksua tai ettei ko. jasenilta perita jasenmaksua. ( Hyvaksytty ylimaaraisessa vuosikokouksessa ). Yhdistyksella voi olla kannattajajasenia. Kannattajajaseneksi voi hallitus hyvaksya yksityisia henkiloita ja oikeuskelpoisia yhteisoja, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajasenten jasenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Liittomaksuvelvollisuutta kannattajajasenilla ei ole. Saavutetut jasenoikeudet sailyvat. EROAMINEN YHDISTYKSESTA 8 Jasenella on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittavaksi poytakirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Eronneen jasenen velvollisuudet lakkaavat sen kalenterivuoden paattyessa, jolloin han erosi. EROTTAMINEN YHDISTYKSESTA 9 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jasenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperia tai sen toimielinten paatoksia vastaan tai rikkoo fysioterapeuttien eettisia periaatteita tai ei enaa tayta laissa taikka yhdistyksen saannoissa mainittuja jasenyyden ehtoja. Hallituksen on hankittava asiasta liittohallituksen lausunto. Yhdistyksen hallitus voi katsoa eronneeksi sellaisen jasenen, joka on jattanyt maksamatta eraantyneen liittomaksun ja/tai yhdistyksen jasenmaksun kuluvan vuoden lokakuun

3 loppuun mennessa'. Ja'senen, jonka hallitus on erottanut, voi valittaa paatoksesta yhdistyksen kokoukselle jattamalla valituskirjelman hallitukselle 30 pa'iva'n kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, jolloin erottamispaatos tulee voimaan yhdistyksen kokouksen vahvistettua erottamisen tai ellei vaatimusta esiteta edella mainitussa ja'rjestyksessa, mainitun ajan loppuun kuluttua. YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 10 Yhdistyksen pa'atosvaltaa kayttaa yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessa hallituksen maaraamana pa'iva'na. Ylima'ara'isia yhdistyksen kokouksia pidetaan, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin paa'ttaa tai vahintaan 1/10 yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista sita hallitukselta kirjallisesti anoo erikseen ilmoitetun asian ka'sittelya varten. Kokous on pidettava 30 vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pita'misesta on esitetty hallitukselle. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT Yhdistyksen kokouksessa, vuosikokousta lukuun ottamatta, johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai ha'nen estyneena ollessaan varapuheenjohtaja. Jos kumpikaan ei ole la'sna, kokous valitsee puheenjohtajan. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jasenella yksi a'ani. Aanioikeus edellyttaa, etta on maksettavaksi eraantynyt liittomaksu ja yhdistyksen jasenmaksu on maksettu. Kunniajasenella on yhdistyksen kokouksessa aanioikeus ja yksi a'ani. Kannattajajasenella on yhdistyksen kokouksessa lasnaolo- ja puheoikeus, mutta ei aanioikeutta. Opiskelijajasenella on yhdistyksen kokouksessa lasnaolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksissa on lisaksi lasnaolo- ja puheoikeus liittohallituksen jasenilla ja liiton toimihenkiloilla. Muilla yhdistyksen hallituksen kokoukseen kutsumilla henkiloilla on kokouksessa lasnaolo-oikeus, mutta ei puheoikeutta. Asiakohdissa paatokseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet annetuista aanista. Aa'nten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan a'a'ni, paitsi vaaleissa arpa. Aanestys on kayta'va suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksen aa'nivaltainen osanottaja sita pyyta'a. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 12 Yhdistyksen koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jasenille kirjallisesti tai kokouksesta on ilmoitettava liiton jasenlehdessa. Vuosikokouksesta on edella mainituin tavoin ilmoitettava vahintaan 14 pa'iva'a ja ylimaa'ra'isista kokouksista vahintaan (7) pa'ivaa ennen kokousta. Kokouksessa voidaan paattaa' vain kokouskutsussa mainitut asiat.

4 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 13 Yhdistyksen vuosikokouksessa kasitellaan seuraavat asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pb'ytakirjantarkastajat ja tarvittaessa aantenlaskijat 2) todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus 3) vahvistetaan kokouksen tyojarjestys 4) kasitellaan yhdistyksen toimintakertomus edelliselta vuodelta 5) kasitellaan edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyva tilintarkastajien lausunto seka vahvistetaan tilinpaatos 6) paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7) vahvistetaan toimintasuunnitelma alkaneelle toimikaudelle 8) paatetaan jasenmaksusta 9) kasitellaan ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio 10) valitaan hallituksen varsinaiset jasenet ja varajasenet erovuoroisten tilalle 11) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 12) valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen edustajat ja varaedustajat liiton Edustajistoon 13) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 14) kasitellaan aloitteet ja hallituksen niista antamat lausunnot 15) kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat Kesken vaalikauttaan Edustajiston jasenyydesta eronneen tilalle yhdistyksen kokous voi valita jaljella olevaksi ajaksi uuden edustajan. Yhdistyksen vuosikokouksen kasiteltavaksi tarkoitetut aloitteet on jatettava yhdistyksen hallitukselle kokousta edeltavan vuoden viimeiseen paivaan (31.12.) mennessa. YHDISTYKSEN HALLITUS 14 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja seka kahdeksan (8) muuta varsinaista jasenta ja na'ille valitut henkilokohtaiset varajasenet. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jasenet ja henkilokohtaiset varajasenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jasenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jasenia. Puolet varsinaisista jasenista varajasenineen on vuosittain erovuorossa. Kesken toimikauttaan hallituksen jasenyydesta eronneen tilalle yhdistyksen kokous voi valita uuden jasenen jaljella olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilot hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. HALLITUKSEN KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT 15 Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle yhdistyksen puheenjohtaja tai ha'nen ollessa estyneena varapuheenjohtaja kirjallisella kutsulla, sahkopotilla tai kirjeella. Kutsu on toimitettava hallituksen jasenille viimeistaan (1) viikkoa ennen hallituksen kokousta. Hallituksen kokous on paatosvaltainen, kun siina on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisaksi lasna vahintaan nelja (4) varsinaista jasenta.

5 Asiakohdissa paatokseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet annetuista aanista, Aa'nten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, paitsi vaaleissa arpa. HALLITUKSEN TEHTAVAT 16 Yhdistyksen hallituksen tehtavana on 1) johtaa yhdistyksen toimintaa sen saantojen ja yhdistyksen kokousten paatosten mukaan 2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle 3) hyvaksya yhdistyksen jasenet ja pitaa heista luetteloa 4) huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta seka antaa vuosikokoukselle selonteko va rain hoidosta 5) toimittaa vuosittain mennessa liitolle tilinpaatoksensa ja toimintakertomuksensa edelliselta toimikaudelta 6) hoitaa muut yhdistyksen toimintaa kuuluvat tehtavat ja velvoitteet VAALIKELPOISUUS 17 Yhdistyksen luottamustehtavaan valittavalta edellytetaan, etta han on liittynyt Niton jaseneksi viimeistaan edellisen kalenterivuoden aikana eika hanella ole maksamatta eraantyneita liittomaksuja tai yhdistyksen jasenmaksuja. Yhdistyksen luottamustehtavaan valitun on heti jatettava tehtavansa, jos han eroaa tai tulee erotetuksi yhdistyksesta tai jattaa kehotuksista huolimatta maksamatta eraantyneen, liittomaksun tai yhdistyksen jasenmaksun. Mikali yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen ja'sen tai varajasen kesken toimikautensa eroaa, erotetaan tai menettaa vaalikelpoisuutensa, yhdistyksen kokous valitsee tehtavaan uuden henkilon. Vaalista on ilmoitettava kokouskutsussa. Kannattajajasenet eivat ole vaalikelpoisia. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT LIITON EDUSTAJISTOSSA 18 Yhdistyksen kokous valitsee yhden aanivaltaisen edustajan ja yhden aanivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 250 varsinaista jasenta kohti seka yhta monta varaedustajaa. Jasenyhdistyksen edustajamaara maaraytyy kokousta edeltaneen kalenterivuoden lopun yhdistyksen niiden varsinaisten jasenten lukumaaran mukaan, jotka ovat suorittaneet paattyneen vuoden liitto- ja jasenmaksunsa. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi aani. NIMENKIRJOITUS 19 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessa, tai joku heista yhdistyksen hallituksen maaraaman toimihenkilon kanssa. TOIMINTAVUOSI JA TILINTARKASTUS 20 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus jatetaan

6 tammikuun 31. paivaan mennessa tilintarkastajien tarkastettavaksi. Naiden on palautettava tilit lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistaan kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. SAANTOJEN MUUTOS 21 Naihin saantoihin voidaan tehda muutoksia yhdistyksen kokouksen paatoksella, jos jos muutoksia on kannattanut vahintaan kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa lasna olleista jasenista. Ennen yhdistyksen uudistettujen saantojen rekisterointia muutokset on alistettava liittohallituksen vahvistettaviksi. YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA 22 Jasenyhdistys voi erota liitosta tekemalla asiaa koskevan paatoksen kokouksessaan. Eroamispaatokseen vaaditaan kolme neljasosaa (3/4) aanestyksessa annetuista aanista. Paatoksesta on ilmoitettava kirjallisesti paatoksen tehneen kokouksen pb'ytakirjan otteella liittohallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta Edustajiston kokouksessa poytakirjaan merkittavaksi. Jasenyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet liittoa kohtaan paattyvat eroamisvuoden viimeisena paivana. YHDISTYKSEN PURKAMINEN 23 Paa'tos yhdistyksen purkamisesta on tehtava kahdessa (2) perakkaisessa yhden (1) kuukauden valein pidetyssa yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkamispaatoksen on saatava kummassakin kokouksessa vahintaan kolme neljasosaa (3/4) aanestyksessa annetuista aanista. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan liitolle kaytettavaksi aikuisneurologisen fysioterapian hyva'ksi sen mukaan kuin jalkimmaisessa purkautumiskokouksessa paatetaan. Jos yhdistys yhdistyy jonkin toisen Jasenyhdistyksen kanssa sen varat siirretaan perustettavalle uudelle jasenyhdistykselle. MUUT MAARAYKSET 24 Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain saannoksia. Hyvaksytty Suomen Aikuisneurologisen Fysioterapiayhdistyksen ylimaaraisessa vuosikokouksessa ja hyvaksytty liittohallituksen kokouksessa

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot