PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen Talous- ja velkaneuvontapalveluiden uudelleen organisointi Auton hankinta ateria- ja pyykkikuljetuksia varten Ensimetripalveluiden hankinta Tilinpäätös vuodelta Ruokahuollon tuotannon keskittäminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Esisopimus koskien Puimala-nimistä kiinteistöä Selitys koskien naapurimaanomistajan jättämää valvontapyyntöä 16

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Lindholm Risto 2. varapj. Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Soini Timo varajäsen jäsen Ahlqvistin tilalla Vehkalahti Maisa jäsen Viitanen Outi jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. saapui 109 aikana Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Sorri Mia vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leino Toni kamreeri Saukkoriipi Aleksi hallintokoordinaattori POISSA Ahlqvist Tero jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Pihkala ja Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Mia Sorri pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Jarkko Pihkala Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Mia Sorri

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen KH 109 Pälkäneen kunnan hallintojohtajan virkaan on ollut 59 hakijaa. Kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja ovat haas tatel leet 6 virkaa hakevaa henkilöä. Heistä on valittu kaksi ehdokasta, hal linto tie tei den kandi Jarno Moisala ja hallintotieteiden maisteri Sanna Luuk kanen, joita on pyydetty esittäytymään kunnanhallitukselle. Hallituksella on mah dol li suus esittää hakijoille muutamia kysymyksiä. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus merkitsee hakijat tiedoksi. Hallintojohtajaehdokkaat Sanna Luukkanen ja Jarno Moisala kävivät kokouksessa esittäytymässä kunnanhallitukselle ja vastaamassa kysymyksiin. Hallintojohtajan valintaa varten nimetty valintaryhmä esittää kunnanhallitukselle, että uudeksi hallintojohtajaksi valitaan Jarno Moisala ja varalle Sanna Luukkanen. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi valita hallintojohtajaksi Jarno Moisalan ja varalle Sanna Luukkasen. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Rainer Zeitlin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Kamreeri Toni Leino ja hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talous- ja velkaneuvontapalveluiden uudelleen organisointi 18/ /2015 KH Lounais-Suomen aluehallintovirasto on irtisanonut Pirkanmaan maa kunnan ja eräiden muiden kuntien sopimukset talous- ja velkaneuvonnan järjes tä mi ses tä. Sopimukset päättyvät irtisanomisaikaa noudattaen Talous- ja velkaneuvonta on kansalaisille maksuton hyvinvointipalvelu, jolla on liittymäkohtia kunnan sosiaali- ja työvoimapalveluihin sekä valtion oi keu del li siin palveluihin. Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain nojalla alue hal lin to vi ras to vastaa palveluiden riittävästä saatavuudesta alueella. Pal ve lut järjestetään ensisijaisesti niin, että virasto tekee kunnan kanssa so pi muk sen palvelun tuottamisesta. Sopimus voi koskea yhden tai useamman kunnan aluetta. Jos kunta ei sitoudu palvelua tuottamaan, viraston on han kit ta va palvelu muulta palveluntuottajalta. Pälkäneen kunnan talous- ja velkaneuvontapalvelut on järjestetty Kan gasalan kunnan toimesta vuodesta 2001 alkaen. Kangasalan kunnan talousja velkaneuvonnassa työskentelee yksi velkaneuvoja ja osa-aikainen (60%) toimistosihteeri. Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan asiakasmäärä oli 272, joista uusia asiak kai ta oli 152. Asiakkaista oli Kangasalta 187 ja Pälkäneeltä 85. Vuonna 2014 velkaneuvonnan asiakasmäärä oli n Uusia asiakkaita Kangas al ta oli 115 ja Pälkäneeltä 24, yhteensä 139. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan toimintakulut ovat olleet yhteensä ja toimintatuotot yhteensä , joista val tion kor vauk sen osuus oli Kuntien maksuosuudeksi jäi näin ollen Pälkäneen kun nan asukasluvun mukainen osuus on ollut Valtionkorvaus ei siis täysin kata yhden velkaneuvojan palk ka kus tan nuk sia, eikä lainkaan osa-ai kai sen toimistosihteerin palkkakustannuksia ei kä muita toi min ta meno ja. Tampereen talous- ja velkaneuvontatoimisto hoitaa Tampereen muiden ke hi tys kun tien velkaneuvontapalvelut. Yksittäisiä velkaneuvojia on Kangas alan lisäksi Orivedellä ja Valkeakoskella ja he hoitavat kukin useamman kunnan velkaneuvontapalvelut. Aluehallintovirasto irtisanoi toimeksiantosopimukset laajalta alueelta, jotta vuo den 2016 alusta lukien voidaan neuvotella uusi kokonaisratkaisu. Ir ti sano mi sen tarkoituksena ei ole keskittää toimintoja tai purkaa nykyistä toi mipis te verk koa, vaan rakentaa toiminnallisesti ja taloudellisesti paremmin nyky vaa ti muk sia vastaava kokonaisuus. Aluehallintovirasto on varannut kunnille mahdollisuuden esittää nä ke myksen sä siitä, miten talous- ja velkaneuvonta tulisi Pirkanmaalla ja ra ja-alueilla järjestää vuoden 2016 alusta lukien. Kannanotto tulee toimittaa Lou nais-

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suo men aluehallintovirastoon mennessä. Oheismateriaalina Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje talous- ja velka neu von nan järjestämisestä Pirkanmaalla ja raja-alueilla sekä Pälkäneen kun nan vastaus aluehallintoviraston kyselyyn. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle oheis ma te ri aa li na olevan kannanoton talous- ja velkaneuvontapalveluiden jär jes tä mi sek si. KH 110 Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin jatkovalmistellun esityksen talousja velkaneuvonnan palveluiden järjestämisestä. Esitys sisältää kuusi alusta vaa mallia toiminnan järjestämiseen. Aluehallintovirasto varaa kunnille mahdollisuuden ottaa kantaa jat ko valmis tel tuun esitykseen. Esitys on yleisluontoinen eikä erittele tarkasti ra kenne mal lien vaikutuksia toimintaan tai kustannuksiin. Pälkäneen kunnalla ei ole asiassa oleellisesti lausuttavaa. Muistion mu kaiset kuusi mallia käyvät kaikki, mikäli palvelun riittävä alueellinen saavutettavuus ja ny kyis tä matalammat kustannukset toteutuvat. Oheismateriaali: Aluehallintoviraston muistio ja Pälkäneen kunnan lausunto Aleksi Saukkoriipi, ma hallintokoordinaattori p , Kunnanhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle oheisma te ri aa li na olevan lausunnon talous- ja velkaneuvontapalveluiden jär jestä mi ses tä.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Auton hankinta ateria- ja pyykkikuljetuksia varten KH 111 Siivous- ja ruokahuoltoyksiköllä ei ole ollut käytössä omaa kuljetuskalustoa ate ria- ja pyykkikuljetuksia varten. Kuljetuksia on tähän asti hoidettu ki lomet ri kor vauk sil la työntekijöiden omilla autoilla tai ostopalveluna. Oman kulje tus au ton hankintaa yksikön käyttöön on selvitetty jo vuosina 2012 ja 2013, tällöin toteutuksen esteenä oli, että sopivaa tahoa ja hen ki lös tö resurs sia kuljetuksista vastaamaan ei kyetty löytämään, kun työpajatoiminta ei ollut vielä vakiintunut. Harjutuulen pajatoiminnan käynnistyttyä on suunni tel tu yhteistyömalli, jossa työpaja vastaa kuljetustehtävistä ja valitsee kulje tus teh tä viin sopivat henkilöt, jotka voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan. Ate ria- ja pyykkikuljetusten hoitamisen on arvioitu tulevan edullisemmaksi omal la kuljetusautolla tällä edellytyksellä, että kuljettajatehtävistä ja si jaistar peis ta vastaa kunnan työpaja. Kangasalan kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kotipalvelun mukana siir ty neen pakettiauton siirtämisestä takaisin Pälkäneen kunnalle. Auto siirtyi Kangasalan kunnalle tasearvosta euroa, jonka Kangas ala suoritti Pälkäneen kunnalle. Tämän jälkeen Kangasala on tehnyt ker ta pois ton kaikkiin siirtyneisiin autoihin ja kertapoistot on laskutettu Pälkä neen kunnan vuoden 2014 palvelulaskutuksen yhteydessä. Auto on kuiten kin Kangasalan kunnan omaisuutta ja Kangasala on edellyttänyt hinnan ole van vähintään auton siirtohinta euroa. Pakettiautosta tulee poistaa ylimääräiset penkit, jotta sitä voidaan käyttää kuljetuksiin. Muutostyö voi daan toteuttaa työpajan toimesta. Lisäksi autoon toteutetaan ter veys tarkas ta jan edellyttämällä tavalla rakenteellinen jako pyykki- ja ateriakuormia var ten. Myös tämä työ voidaan toteuttaa työpajalla. Auton hankinta pyritään mahduttamaan yleishallinnon vuoden 2015 ta lousar vion nettomäärärahaan. Näin voidaan huomioida myös mahdolliset sääs tö jen realisoitumiset työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Li sä mää rä raha pyyn tö käyttötalousmenoihin toteutetaan tarvittaessa. Auto on jo kerran pois tet tu kunnan taseomaisuudesta, joten sitä on perusteltua käsitellä tässä vaiheessa käyttötalousmenona. Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus hyväksyy pakettiauton GIV-780 hankinnan kunnalle Kangas alan kunnalta selosteosassa esitetyn mukaisesti hinnalla euroa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pakettiautoa ei hankita Kangasalan kunnalta, vaan ostetaan uusi auto.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ensimetripalveluiden hankinta KH 112 Etelä-Pirkanmaan kunnat ja Pälkäneen kunta ovat pyytäneet tarjousta Tam pe reen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin neuvontapalveluista yrit tä jik si aikoville ja alkaville yrittäjille. Ensimetri-palvelun tavoitteena on uusien yritysten hallittu synnyttäminen ja al ku vai heen yritystoiminnan kehittäminen järjestelmällisen yritysneuvonnan avul la. Yritysneuvonta sisältää palvelupisteessä (Valkeakoskella ja Akaassa tai muussa Ensimetrin palvelupisteessä) tapahtuvan varsinaisen neuvon nan lisäksi mahdollisesti henkilökohtaisia asiantuntijatapaamisia sekä yrit tä jä val men nus ta. Tätä tarkoitusta varten Ensimetrillä on laaja yri tys elämän asiantuntijaverkosto, johon kuuluu Tampereen kaupunkiseudulla koko nai suu des saan yli 150 yrityselämän asiantuntijaa. Ensimetri-palvelupisteet toimivat alueellaan kiinteässä yhteistyössä Pir kanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan Työvoima- ja elinkeinotoimiston, Finnve ran aluekonttorin, YritysSuomi-palvelujärjestelmän, PRH:n sekä muiden yri tys pal ve lu ta ho jen kanssa. Uusyrityskeskuksille on myönnetty ISO 9001:2000 standardin mukainen laa tu ser ti fi kaat ti. Tarjous sisältää laadunhallintajärjestelmän käyt tö oi keuden ja ylläpidon sekä siihen liittyvät tarkastukset, asiakasseurannan, koulu tuk set ja seurantaraportoinnit. Yhteistyön lujittamiseksi Pälkäneen kunnan olisi tarkoituksenmukaista liittyä Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n jäseneksi. Tarjouksesta poike ten Pälkäneen kunnan asukaslukuun perustuva jäsenmaksu vuonna 2015 on 516 euroa. Nyt annettu tarjous koskee vuotta 2015 ja käytännössä palvelu voidaan aloit taa Palautekeskustelut palvelun toimivuudesta ja palvelun jat ku mi ses ta seuraavalle vuodelle käydään marraskuun loppuun men nessä. Oheismateriaali: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n tarjous Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä Pälkäneen kunnan osalta Tampereen Seudun Uus yri tys keskus ry:n tarjouksen Ensimetrin neuvontapalveluista ja että 2. Pälkäneen kunta liittyy Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n jä senek si.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tilinpäätös vuodelta 2014 KH Kunnanhallituksen on Kuntalain 68 :n mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tarkastuskertomus. Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunnan tilinpäätöksen sisältö mää ri tel lään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoi tus las kel ma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muo dos taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser ni ti lin pää tös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Ti lin pää tök sen ja toimintakertomuksen allekirjoittaa allekirjoituspäivänä pää tös- ja toimintavaltainen hallitus. Kunnan tilinpäätös ja siihen sisältyvät asia kir jat ovat julkisia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen. Tilikauden toteutumista ylijäämäisenä edesauttoi myös sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen kustannusten toteutuminen maltillisella menokasvulla. Ve ro tu loja kertyi euroa talousarviota enemmän, josta kun nal lis vero jen osuus on eu roa. Kunnallisverojen kasvu edellisvuoteen oli 6,6 %. Kunnallisverotulojen kasvu (1,7 %) edellisvuoteen ei ole ver tai lu kelpoi nen, sillä verontilityslain muutoksen perusteella jäännösverot ja kiin teistö ve rot tilitettiin kunnille vuonna 2013 aiempaa nopeammin, mikä tarkoittaa et tä kunta sai vuoden 2013 puolella osan muutoin vuodelle 2014 kuu luneis ta verotuloista. Kunta myös nosti kunnallisveroprosenttia 0,50 pro sentti yk sik köä vuodelle Valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta noin euroa (-0,8 %) mutta ylittivät talousarvion noin eurolla. Vuo sikate oli euroa, joka ylitti poistot euroa , mistä muodostuu tilikauden tulos. Tilinpäätökseen esitetään teh tä väksi euron suuruinen investointivaraus, jolloin tuloslaskelman ylijää mäk si muo dostuu eu roa. Nettoinvestoinnit olivat tilikaudella 4,2 milj. euroa, joten vuo si ka te kat toi net to in ves toin neis ta vain 57 prosenttia. In ves toin ti me nojen to teu tu mis as te oli 71,2 % ta lous ar vi oon verrattuna. Esityslistan mukana lähetettävä tilinpäätös ei ole täysin valmis. Ti lin päätök ses tä puuttuu joitakin tietoja, esimerkiksi joitakin liitetietoja ja sel ven täviä tekstejä, sekä uuden vesihuoltolain edellyttämiä laajempia tietoja ve sihuol to lai tok sen eriytetystä tilinpäätöksestä. Valmis tilinpäätös toimitetaan

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ko kouk seen. Oheismateriaali: Tilinpäätösasiakirja vuodelta 2014 Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus 1. päättää esittää tilikauden ,30 euron suuruisen tuloksen käsit te lys tä seuraavaa: - tehdään (-) ,00 euron suuruinen investointivaraus Har jutuu len vanhustenhuollon yksikön peruskorjaukseen tehostetuksi pal ve lu asu mis yk si kök si - tuloutetaan aikaisemmin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan (+) ,33 euroa - tilikauden ylijäämä ,63 euroa siirretään tilikauden yli-/alijää mä ti lil le. 2. päättää, että kamreerille myönnetään valtuus tehdä tilinpäätökseen tilin tar kas tus vai hees sa esille tulevia teknisiä korjauksia. ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsit telyn jäl keen valtuuston käsiteltäväksi. Kamreeri Toni Leino oli kokouksessa selostamassa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että vesihuoltolaitoksen tilinpäätösosiota täydennetään vielä myöhemmin. Leino poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KH 113 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös toimitetaan pykälän oheismateriaalina. Harri Vierikka, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö p , Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätöksen vuodelta 2014 ja osoittaa kamreerille valtuudet liittää se osaksi kunnan varsinaista tilinpäätösasiakirjaa.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ruokahuollon tuotannon keskittäminen KH Riippumatta Kangasalan keskuskeittiöhankkeen selvityksen etenemisestä Luopioisten kirkonkylän koulun ja Aitoon koulun ruokahuollon tuotannon keskittämisen valmistelu tulisi käynnistää. Lisäksi tulisi selvittää, onko Kangasalan kunnalla tarvetta ostaa Pälkäneeltä siivous- ja ruokahuollon palveluita. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruokahuollon tuotannon keskittämistä sekä Kangasalan kunnan palvelutarpeita siivous- ja ruokahuollon osalta. TEKLA Tekninen lautakunta on käsitellyt valmistuskeittiöasiaa lokakuussa 2013 pi tä mäs sään kokouksessa. Tällöin asia jäi pöydälle ja sen jälkeen on ruoka huol to puo len asioita on selvitelty ja nyt kunnanhallitus antoi pitä mäs sään kokouksessa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon selvittää ruo ka huol lon tuotannon keskittämisratkaisuja sekä Kangasalan kunnan pal ve lu tar pei ta siivous- ja ruokahuollon osalta. Tekninen lautakunta piti informaatiotilaisuuden Aitoon ja Luopioisten koulu jen henkilöstölle ja informaatio- ja kuulemistilaisuuden hen kilös töl le Näistä tehdyt muistiot lähetetään lautakunnan jäsenille esi tys lis tan mukana. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on laatinut yhdessä kamreerin kanssa yhteen ve don ja vertailun Luopioisten koulun ja Aitoon koulun ruo ka huol to tilan tees ta eri vaihtoehdoilla. Lisäksi ruokahuolto- ja siivouspäällikkö on käynyt neuvotteluita henkilökunnan kanssa näiden kohteiden tilanteesta. Nämä asiakirjat lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Kangasalan kunnan kanssa on solmittu vuoden 2014 alussa ruokahuoltoja siivoussopimukset eri kohteista, joissa Kangasalan kunnalla on toi mintaa. Tämän jälkeen on ruokahuolto- ja siivouspäällikölle tullut Kangasalan kun nan puolelta kyselyjä ja työtilauksia lisätöistä eri kohteissa. Yhteenveto

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus näis tä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Seija Snäkin-Laitinen tulee kokoukseen selvittämään molempia toimeksiantoasioita. Seija Snäkin-Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö puh Matti Vesava, tekninen johtaja p , Tekninen johtaja: Esitys kokouksessa Tekninen johtaja ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö selvittivät lautakunnalle asioiden taustoja ja he kertoivat mm. kuulemistilaisuuksista, laskelmista, säästötavoitteista ja Kangasalan kunnan lisätyöesityksistä. Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö poistui kokouksesta asioista keskustelun jälkeen ennen teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemää esitystä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kuulla Aitoon ja Luopioisten koulun henkilökuntaa ja sen jälkeen palata asian käsittelyyn. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Snäkin-Laitinen, Lindfors, Giren, Ailio, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Tekninen lautakunta on kuullut Aitoon ja Luopioisten koulujen hen ki lö kuntaa pidetyssä kuulemis- ja informaatiotilaisuudessa ja muistio tilai suu des ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana, Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö tulee lautakunnan kokoukseen selvittämään ruokahuollon keskittämisen taustoja. Matti Vesava, tekninen johtaja p ,

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen johtaja: Esitys kokouksessa Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle viimeisen kuulemistilaisuuden asioita. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: 1) Aitoon ja Luopioisten koulun keittiöt muutetaan lähtien valmistuskeittiöistä jakelukeittiöiksi 2) Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö antaa tekniselle lautakunnalle selvityksen, miten Aitoon ja Luopioisten koulujen keittäjien työnkuva ja työt lopullisesti muuttuvat ennen kuin jakelukeittiömuutos toteutetaan. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Giren, Pohjola, Ailio, Lindfors ja Pihkala. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. KH 114 Todetaan selvennöksenä, että tosiasiassa pidetyn informaatioja kuulemistilaisuuden muistion etusivulla on virheellisesti väärä päi vä määrä Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut tekniselle lau ta kun nalle toimeksiannon selvittää ruokahuollon tuotannon keskittämistä sekä Kangas alan kunnan palvelutarpeita siivous- ja ruokahuollon osalta. Tekninen lautakunta on kokouksessaan esittänyt, että 1) Aitoon ja Luopioisten koulun keittiöt muutetaan lähtien val mistus keit tiöis tä jakelukeittiöiksi ja että 2) Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö antaa tekniselle lautakunnalle selvityksen, miten Aitoon ja Luopioisten kou lujen keittäjien työnkuva ja työt lopullisesti muuttuvat ennen kuin ja ke lu keittiö muu tos toteutetaan. Asian valmisteluun liittyvät muistiot sekä yhteenveto ja vertailu Luopioisten ja Aitoon koulujen ruokahuoltotilanteesta eri vaihtoehdoilla ovat pykälän oheismateriaalina. Toni Leino, kamreeri p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 115 Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 24 :n mukaisesti toi mit ta neet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan: Viranhaltijapäätökset Pykälä/vuosi Sivistystoimenjohtaja 13 /2015 Toimielinten pöytäkirjat Kokouspäivä Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus merkitsee ilmoituksen käsiteltäväksi otettavissa olevista asioista saapuneiksi, ja päättää, että niistä ilmeneviä asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 116 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämistä: Nro Lähettäjä Otsikko/asiasisältö 1. Kangasalan kunta Kh ote /Kangasalan terveyskeskuksen kiireellisen hoidon järjestäminen tulevaisuudessa 2. Koulutuskuntayhtymä Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tavastia 2014 (kokouksessa) 3. Tampereen kaupunki Kaupunginhallitus /Seudullinen ja alueellinen yhteistyö Tampereen tilaajalautakuntien päätöksenteossa 4. Suomen Kuntaliitto sähköposti/kuntaliiton yleiskirje 5/ Oriveden kaupunki Kaupunginvaltuusto ote /Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 6. Kuopion kaupunki Seminaarikutsu/Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi Pirkanmaan liitto Uutiskirje Valkeakosken seudun Yhtymähallitus/Esityslista koulutuskuntayhtymä (kokouksessa) 9. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos Kuntakirje /Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottamisesta 10. Pirkanmaan ELY-keskus Työllisyyskatsaus maaliskuu Tampereen kaupunki TETOLA pöytäkirja Tampereen kaupunki OSELA pöytäkirja Tampereen kaupunki JATEJ pöytäkirja Tampereen kaupunki JATEJ Ote /Vuosikatsaus Tampereen kaupunki JATEJ Ote /Jätemaksukertymän käyttö vuonna Sisäministeriö Kirje /Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Esisopimus koskien Puimala-nimistä kiinteistöä KH 117 Pälkäneen kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jossa on sitoutunut Se niori ta loon tontilla ja kaavoituksella. Senioritalon sijoituspaikaksi suunniteltiin kun nan vi ras ton ja kirjaston viereinen tontti. Kunnan aluearkkitehti teki asias ta selvityksen, jonka pohjalta todettiin, että tontti on liian pieni se nio rita lol le, parkkipaikalle ja autokatokselle. Kunta lähti kartoittamaan muita mahdollisia tontteja palvelujen lä hei syydes tä ja liikuntarajoitteisuuden huomioonottaen. Tero Kankila omistaa Pälkä neen tiel tä katsottuna kerrostalojen takana olevan Puimala-nimisen kiin teis tön Kiinteistöllä on kaavalla osoitettu 2. kerroksinen ri vi ta lo ja tehokkuuslukuna on 0,35. Tontti on suuruudeltaan 3405m2. Maaneuvottelutyöryhmä on käynyt tontin ostoneuvotteluja Tero Kankilan kans sa. Neuvottelujen tuloksena laadittiin kaupasta esisopimus, joka on oheis ma te ri aa li na. Kaupan esisopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Oheismateriaali: Luonnos kiinteistökaupan esisopimuksesta Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistökaupan esisopimuksen ja valtuuttaa kun nan joh ta jan allekirjoittamaan sen.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Selitys koskien naapurimaanomistajan jättämää valvontapyyntöä KH 118 Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta on pyytänyt Pälkäneen kun nan halli tuk sel ta maanomistajana selitystä kiinteistöllä venevalkama, tehdyistä muutoksista. Viereisen kiintestön omistaja Pauli Jo ki nen on tehnyt asiassa valvontapyynnön rakennuslautakunnalle. Oheismateriaali: Kunnanhallituksen selitys, ra ken nus tar kas ta jan selityspyyntö ja Pauli Jokisen kirje Aleksi Saukkoriipi, ma hallintokoordinaattori p , Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan selityksen ra ken nus lau ta kunnal le.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 109, 113, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät , 114 O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät , 114 Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ V a l i t u s o h j e e t Valitusviranomainen ja -aika Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen: Pykälät Viranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna p f Pykälät Viranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL Tampere Oikaisuvaatimuksen ja valituksen sisältö Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Viranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki p f Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 63 :n mukaisesti yleisesti nähtä vänä kello

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot