KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta AIKA klo 18:00-19:40 PAIKKA Kaupungintalo, luokka 372 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Yleisavustuksen hakeminen opetustuntikohtaisen 91 valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen 43 Hakemuksen hyväksyminen Museoviraston 92 paikallismuseoiden hankeavustuksiin 44 Täyttöluvan hakeminen kaupunginhallitukselta 93 kulttuuriohjaajan toimen täyttämiseksi alkaen toistaiseksi 45 Nuoriso-ohjaajan toimen täyttölupa Etsivän nuorisotyön toimintakertomus ajalta Etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelma ajalle Etsivän nuorisotyön avustushakemuksen hyväksyminen ajalle Kunnossapidettävistä talviliikuntapaikoista päättäminen 102 talvikaudesta 2020 alkaen 50 Kauhavan kaupungin vuoden 2020 kulttuuripalkinto Vuoden 2020 Kunnon kuntalaisen, seuran ja seuratoimijoiden 107 valinta 52 Kauhavan kaupungin vuoden 2020 urheilijastipendien 110 jakaminen 53 Nuorisopalveluiden vuoden 2020 ohjaaja-avustusten 112 jakaminen 54 Liikuntapalveluiden vuoden 2020 ohjaaja-avustusten 113 jakaminen 55 Ilmoitusasiat 115

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ala-Rantala Tiina - 19:40 jäsen Hietala Juha-Pekka - 19:40 varapj. Kallio Ari-Ville - 19:40 jäsen Keisala Jenni - 19:40 jäsen Mattila Jarkko - 19:40 jäsen Niemi Anna-Liisa - 19:40 jäsen Puronvarsi Martti - 19:40 puheenjohtaja Soranummi Matti - 18:58 jäsen Sui-Tuomaala Hannele - 19:40 jäsen Vuorinen Anna-Maija - 19:40 jäsen Kuoppala Helena - 19:40 kh:n edustaja Viitasaari Markku - 19:40 sivistysjohtaja Paavola Päivi - 19:40 mus.opiston rehtori, pöytäkirjan pitäjä Lumio Markku - 19:08 kaup. johtaja POISSA Orrenmaa Timo jäsen Ruotsala Kalle jäsen Keto-Tenhunen Tarja Lappajärven edustaja Huhdankoski Aino nuorisovalt. ed. Tietäväinen Anni nuorisovalt. ed. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Jenni Keisala ja Jarkko Mattila. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Martti Puronvarsi PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Jenni Keisala Päivi Paavola Jarkko Mattila PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Markku Viitasaari, sivistysjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Yleisavustuksen hakeminen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen 650/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori Päivi Paavola Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta haettavaksi taiteen perus ope tuk sen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien op pi lai tosten yl lä pi tä jil le ajalla Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen pe rus ope tuk sen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen yl lä pi täjien edel ly tyk siä järjestää taiteen perusopetusta sekä koronapandemiasta poikkeus olo suh tei den ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai ai heu tu vien tu lon me ne tys ten korvaamiseen. Kyseessä on yleisavustus, joka tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kat ta mi seen. Avustus voi kattaa pääsääntöisesti 98 % avustettavan toiminnan hy väk syt tä vis tä kustannuksista eli omavastuu voi olla pääsääntöisesti 2 %. Avus tus ta on mahdollista käyttää saakka. Avusta haetaan yhteensä euroa seuraaviin lisärahoitusta vaativiin kohtei siin: Hygieniakustannukset (desinfiointiaineet, suojamaskit, käsidesi ja vi siirit), etätuntien pitämiseen tar vit ta van välineistön hankinta, välineistön käyt töönotos ta aiheutuvat kou lu tus kus tan nuk set, soitinpankin kartuttaminen, ko ro na rajoi tus ten edellyttämien pie ni muo toi sem pien konserttitilaisuuksien jär jes tä mises tä aiheutuvat lisäkulut ja si jais ku lu jen kattaminen. Avustushakemus on esityslistan oheismateriaalina. Elämänlaatulautakunta hyväksyy yleisavustuksen hakemisen ope tus tun ti kohtai sen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapan de mi as ta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen Opetus- ja kult tuu ri ministeriöltä. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori Päivi Paavola p , etu ni

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Hakemuksen hyväksyminen Museoviraston paikallismuseoiden hankeavustuksiin 655/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Museovirasto julisti haettavaksi paikallismuseoiden hankeavustukset Museointendentti valmisteli hakemuksen lokakuussa. Hakemus lähe tet tiin Asiasta informoitiin elämänlaatulautakuntaa Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseo sijaitsee Kauhavan keskustassa, pää kirjas ton ja Kaarigallerian kanssa samassa talossa. Kiinteistö rakennettiin 1988 kir jas toa ja museota varten. Museosta on viimeisten kolmenkymmenen vuoden ai ka na kehittynyt käyntikohde sekä matkailijoille että paikallisille. Kyseessä on myös pai kal li sen identiteetin vaalimiselle tärkeä paikka. Kaupungin brändi pohjau tuu edel leen osaltaan tähän arvokkaaseen käsityöperinteeseen. Ta voit teena on saat taa Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseo entistä tunnetummaksi niin maa kun nas sa kuin valtakunnallisellakin tasolla. Nykyisen näyttelytilan rakenteet ja valaistus ovat vielä suurimmaksi osaksi alku pe räi set eivätkä enää vastaa nykystandardeja. Osa vitriineistä ei ole lu kit tavia. Tä mä asettaa ongelmia arvokkaan esineistön esittelemiselle ja rajoittaa näyt te lyi den suunnittelua, koska puukkoja ja muita teriä ei turvallisuussyistä voi lait taa laa jem mas sa mittakaavassa esille. Tarve näyttelyn uusimiseen on ilmeinen sekä ajankohtainen, koska koko kiinteis töä saneerataan suunnitelmien mukaan vuoteen 2023 mennessä. Uudet ja asian mu kai set näyttelyrakenteet ja oikein mitoitettu museovalaistus turvaisivat ai nut laa tui sen ja arvokkaan esineistön. Tarkoituksena on tutustua ver tais museoi hin ja hyödyntää niistä saatu tieto omassa museosuunnittelussa. Uusi perus näyt te ly vaatii uuden näyttelykonseptin ja käsikirjoituksen. Näyttelyyn ha lutaan tuoda tarinallisuutta. Tilaratkaisujen, uusien näyttelyrakenteiden ja va laistuk sen suunnitteluun haetaan asiantuntija-apua. Avustusta haettiin euroa omarahoituksen ollessa euroa. Han keha ke mus on esityslistan oheismateriaalina. Elämänlaatulautakunta hyväksyy hakemuksen Museoviraston pai kal lis mu seoiden hankeavustuksiin. Mikäli avustusta saadaan, lautakunta velvoittaa mu seoin ten den tin hoitamaan käytännön järjestelyt yhdessä elämänlaatupalveluiden vas tuu alu een esimiehen kanssa. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari puh

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta Täyttöluvan hakeminen kaupunginhallitukselta kulttuuriohjaajan toimen täyttämiseksi alkaen toistaiseksi 567/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Elämänlaatupalveluiden kulttuuriohjaaja on irtisanoutunut alkaen. Kauhavan kaupungissa on yksi (1) kulttuuriohjaajan tehtävä. Tehtävä sisältyy voi mas sa ole vaan henkilöstösuunnitelmaan ja siihen on varattu määräraha vuoden 2021 talousarvioon, joka on laadittu kaupunginhallituksen antaman ohjeen mu kaan vuoden 2018 tasolle. Kulttuuriohjaaja edistää yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia sekä mah dol lis taa osallistumisen kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin. Kult tuu ri oh jaajan työssä hyödynnetään kulttuuri- ja taidetoimintaa asiakkaiden kult tuu ri sen, so si aa li sen ja toiminnallisen hyvinvoinnin edistämiseen. Asiak kaal le tarjotaan luo vuut ta tukevia toimintoja itsensä kehittämiseen va paa-ai ka na. Toiminta antaa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, käy tän nöl lis ten taitojen hank ki mi seen, taiteellisen ja muun itseilmaisun kehittämiseen, ir tau tu mi seen ar ki ru tii neis ta ja stressistä, voimien kokoamiseen ja vir kis täy ty mi seen. Kevään 2020 YT- neuvotteluissa henkilöstöresurssia vähennettiin kult tuu ri palve luis sa 0,5 htv:n verran ja siksi kult tuu ri oh jaa jan tehtäviin on lisätty tai de gal lerian toiminnasta vastaaminen. Uutena toimintona kulttuuriohjaajan tehtäväkenttään on tullut myös kult tuu rikas va tus suun ni tel ma, joka hyväksyttiin elämänlaatulautakunnan kokouksessa ja jota on toteutettu syksystä 2019 alkaen. Kult tuu ri kas va tussuun ni tel maan sisältyy lukuvuoden aikana kaikkien kaupungin perusopetuksen ikä ryh mien osallistuminen maksuttomiin kulttuurikasvatussuunnitelman mu kaisiin kulttuurikokemuksiin koulupäivien aikana. Esitetyn henkilöstöresurssin saaminen ja tarve on perusteltua myös voi maan tulleen lain (laki kuntien kulttuuritoiminnasta) toteuttamisen vuoksi, kos ka lain mukaan kun nan tulee: edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyt töä luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kan sa laistoi min taa tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen ta voitteel li seen taide- ja kulttuurikasvatukseen edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista iden titeet tiä tu ke vaa ja kehittävää toimintaa edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osal li suut ta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja to teuttaa mui ta kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta Lisäksi laki edellyttää yhteistyön, tiedon tuottamisen ja toiminnan arvioinnin toteut ta mis ta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kulttuurin keinoin. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (am mat tikor kea kou lu tut kin to, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi kor kea koulu tut kin to). Lisäksi eduksi luetaan perehtyneisyys ku va tai tei siin. Pal ve lus suh teen ehdot ovat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mukaiset. Teh tä vään valitun tulee 30 päivän kuluessa va lin ta päätök sen tiedoksisaannista toi mit taa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den tilas taan, sekä esitettävä näh tä väk si lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel vit tä mi ses tä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Kel poi suutta osoittavat alkuperäiset to dis tuk set tulee esittää mahdollisessa haas tat te lussa. Tehtävään valitulla on 6 kk:n koeaika. Sähköiset hakemukset täytetään Kun ta re krys sä. Elämänlaatulautakunta päättää hakea täyttölupaa elämänlaatupalveluiden kulttuu ri oh jaa jan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari puh Elämänlaatulautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari Täydennys kulttuuriohjaajan toimen täyttölupahakemukseen Kulttuuriohjaajan toimen täyttölupahakemukseen alkaen toistaiseksi on tarpeen tuoda esiin seuraavat lisätiedot: kyseessä on toimi, joka täytetään toistaiseksi toimi sisältyy henkilöstösuunnitelmaan ja toimeen on varattu määräraha vuo den 2021 talousarvioon, joka on laadittu kau pun gin hal li tuk sen an taman oh jeen mukaisesti. toimenkuva on laadittuna ja siihen sisältyy uusina tehtävinä Kaa ri-gal lerian 0,5 htv:n tehtävät, tämä toimi pois tui e lä män laa tu pal ve luis ta kaupun gin YT- menettelyjen myötä tehtävänimike vastaa tehtävän sisältöä ja koska kaupungissa ei ole kuin tä mä yksi (1) kulttuuriohjaajan toimi, on tehtävä itsessään tarpeen samoin kuin teh tä vän täyttäminen voimaan tulleen lain (kuntien kulttuuritoiminnasta) edellyttämät teh tä vät on myös huomioitava palvelussuhteen ehdot ovat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mukaiset.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toi mit taa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtä väk si lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Kelpoisuutta osoittavat alkuperäiset todis tuk set tulee esittää mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valitulla on 6 kk:n koeaika. Elämänlaatupalvelut on selvittänyt rekrytointiohjeen edellyttämät seikat ennen täyt tö lu van hakemista. Rekrytoinnin vaihtoehtona ei ole mahdollista koh den taa uu del leen olemassa olevan henkilöstön työpanosta kulttuuriohjaajan teh tävään, koska kaupungissa ei ole sellaisia tehtäviä, joista resurssia voisi koh dentaa. Kuten tiedossa on, elämänlaatupalveluista poistuu vuoden 2020 loppuun men nes sä em. gallerianhoitajan tehtävän lisäksi hyvinvointikoordinaattorin tehtä vä sekä kolme (3) kirjastovirkailijan tehtävää, jotka on kevään YT- me net telyis sä päätetty. Nämä henkilöstövähennykset eivät ole vähentäneet tai poistaneet teh tä viä vaan em. 4,5 htv:n tehtävät on jaettu jäljelle jää vil le e lä män laatu pal ve lu alu een työntekijöille heidän omien tehtävien oheen, joten hen ki lös töre surs sin tiivistäminen edelleen ei ole enää mahdollista. Tilanteesta johtuen on elä män laa tu pal ve lu alu een kaikkien toimenkuvien muutostyö parhaillaan käynnis sä ja em. 4,5 htv:n henkilöstöresurssin vähennyksestä johtuen lisätään heidän tehtäviä muille elämänlaatupalvelualueen työntekijöille, esimiehille (mu siikki opis ton rehtori / elämänlaatupalvelualueen esimies ja kirjastotoimenjohtaja) se kä toimialajohtajalle. Kulttuuriohjaajan tehtäviä on vain yksi, joten ei ole mahdollista toteuttaa teh tävien uudelleenjärjestelyjä kulttuuripalveluiden sisällä eikä tehtäviä ole mah dollis ta myöskään järjestellä muille elämänlaatupalvelualueen työntekijöille jo tehdyis tä henkilövähennyksistä ja niistä johtuvista tehtävien lisääntymisistä muulle hen ki lös töl le. Kaupungilla on yksi museointendentti, jonka työaika kohdentuu yksinomaan ja ko ko nai suu des saan museopalveluihin. Toimenkuva on hyvin laaja ja siksi työai ka ei nytkään riitä kaikkiin tehtäviin. Näihin työtehtäviin hae taan e ri lai sil la hank keil la lisäresurssia. Hankkeiden tuoman määräaikaisen lisäavun jälkeen mu seo in ten den tin tehtävien tulee jatkossa hoitua henkilöstösuunnitelmassa ole val la museointendentin työpanoksella. Museointendentin toimenkuvaan kuu lu via ydintehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella tehtäväksi han kera hoi tuk sil la ja hankehenkilöstöllä vaan hankkeiden myötä on tarkoitus saa vuttaa muuta lisäarvoa tai perustoimintoja / museopalveluita tukevaa uudistusta, jo ka ei sisällä museointendentin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä, joita ovat mm. kokoelmatyö, luettelointityö, digitalisointi, näyttelytoiminta, ta pah tu ma järjes tä mi nen, museokasvatus, markkinointi ja viestintä, verkkopalveluiden ja mui den sisältöjen tuottaminen. Liikunnanohjaajia ja nuoriso-ohjaajia on kumpiakin kaksi ja heidänkin toi menku viin on jo tullut ja on tulossa vielä muutoksia, joissa velvoitteet tulevat li säänty mään. Kirjastopalveluissa tapahtuneiden kolmen henkilötyövuoden vä hen tymi sen vuoksi, kirjastopalveluiden henkilöstölle ei ole mahdollista lisätä tehtäviä muil ta palvelualueilta. Niukan henkilöstöresurssin vallitessa, enempää uudelleenjärjestelyitä ei ole

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta mah dol lis ta tehdä. Koska kulttuuriohjaajan tehtävään kuuluvat ja lain (kun ti en kult tuu ri toi min nas ta) velvoitteet täytyy saada toteutettua, ei ole mahdollista myös kään tehdä työntekopaikan muutoksia, toteuttaa organisaatiomuutoksia tai toteuttaa henkilöstöresursseja korvaavia teknisiä ratkaisuja. Elämänlaatulautakunta päättää hakea täyttölupaa elämänlaatupalveluiden kulttuu ri oh jaa jan toimen täyttämiseen alkaen toistaiseksi. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Markku Viitasaari puh ,

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Nuoriso-ohjaajan toimen täyttölupa Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edis tämään ak tii vis ta kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantamaan kas vu- ja elinoloja. Nuorille järjestetään mm. vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ti lo jen ja toi min nan muodossa sekä annetaan tukea ja neuvontaa. Nuo ri so työhön kuuluu nuo ri so ti lo jen toimintaa, harrastuskerhoja, koululaisten il ta päi vä toimin taa, yö kah vi loi ta, leirejä, työpajoja, tapahtumia, monikulttuurisuustyötä, erityis nuo ri so työ tä, nuorisotiedotustyötä jne. Toiminnan muotoja on useita. Nuorten kas va tuk sel li nen ohjaus toteutuu sekä toiminnan, yhdessäolon että neuvon nan muo dois sa. Kauhavan kaupungissa on kaksi (2) nuoriso-ohjaajan tointa, jotka sisältyvät voi mas sa ole vaan hen ki lös tö suun ni tel maan. Niihin on varattu määräraha vuoden 2021 talousarvioon, joka on laadittu kaupunginhallituksen antaman laa dinta oh jeen mukaan vuoden 2018 tasolle. Toinen nuoriso-ohjaajan toimi on täytettynä vakinaisesti ja toinen mää rä ai kaises ti perusteena oppisopimuskoulutus. Tämä määräaikaisuus päättyy Vapautuva tehtävä on vakinainen, joten voimassaolevan rek ry toin tioh jeen mukaan, kaikkiin vakinaisesti täytettäviksi tuleviin toimiin on haettava täyt tö lu pa, jonka hakee ao. lautakunta kaupunginhallitukselta. Strategian mukainen panostaminen lasten ja nuorten palveluihin edellyttää vähin tään nykyisen henkilöstön määrän säilyttämistä, mieluiten lisähenkilöstön saa mis ta. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä lisätään. Yh teistyön lisääminen edellyttää suunnittelua, kehittämistyötä, tiedottamista ja ta paami sia ja näihin ei tämän hetkinen nuorisotoimen henkilöstöresurssi riitä. Kolman nen sektorin eri toimijoiden oman toiminnan sisältö ei välttämättä koh dennu ta sai ses ti kaikille kaupungin lapsille ja nuorille ja tähän tulee kaupungin oman toi min nan ja resurssin vastata. Nuorisolaissa ( /1285) lain tavoitteena (2 ) on: 1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edel ly tyk siä toimia yhteiskunnassa, 2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tie to jen ja taitojen oppimista, 3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, 4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien to teu tumis ta, sekä 5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, 2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioit ta mi nen,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta monialainen yhteistyö.mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan teh tä viin. Toteuttaessaan lain 2 :n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuh teet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle jär jestä mäl lä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kan salais toi min taa. YT- neuvottelujen edellyttämällä tavalla on nuoriso-ohjaajien ohjaavaa otetta lisät ty.he hoitavat kaupungin kaikkien nuorisotilojen valvonnan kaksi kertaa / nuo ri so ti la maanantai- torstaipäivinä, perjantaisin ovat kaikki nuorisotilat avoinna omien ohjaajien ja lisätyövoiman eli nuorisotilatyöntekijöiden voimin. Junnunuop pa rit toteutuu luokkalaisille kerran viikossa / nuorisotila. Elämänlaatupalvelut on selvittänyt rekrytointiohjeen edellyttämät seikat ennen täyt tö lu van hakemista. Rekrytoinnin vaihtoehtona ei ole mahdollista koh den taa uu del leen olemassa olevan henkilöstön työpanosta nuoriso-ohjaajan teh tävään, koska kaupungissa ei ole sellaisia tehtäviä, joista resurssia voisi koh dentaa. Kaupungin hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on lakkautettu ja siitä on tullut lisää tehtäviä molempien nuoriso-ohjaajien toimenkuviin. Ja koska nuo riso-oh jaa jien tehtäviä on vain kaksi, ei ole mahdollista toteuttaa tehtävien uudel leen jär jes te ly jä. Liikunnanohjaajia on vain kaksi ja heidänkin toimenkuviin on tullut muutoksia. Niukkaakin niukemman henkilöstöresurssin vallitessa enem pää uudelleenjärjestelyitä ei ole mahdollista tehdä. Koska nuorisolain velvoit teet täytyy saada jotenkin täytettyä, ei ole mahdollista myöskään tehdä työn te ko pai kan muutoksia, toteuttaa organisaatiomuutoksia tai toteuttaa hen kilös tö re surs se ja korvaavia teknisiä ratkaisuja. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistotason tutkinto tai so vel tuva kor kea kou lu tut kin to (ammattikorkeakoulututkinto, ylempi am mat ti kor keakou lu tut kin to tai ylempi korkeakoulututkinto). Palvelussuhteen ehdot ovat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mu kai set. Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa va lin ta päätök sen tie dok si saan nis ta toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den tilas taan, sekä esi tet tä vä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel vit tä mi ses tä an ne tun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään va li tul la on 6 kk:n koe ai ka. Kelpoisuutta osoittavat alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisessa haas tat te lus sa. Sähköiset hakemukset täytetään Kuntarekry-palvelussa. Elämänlaatulautakunta hakee täyttölupaa elämänlaatupalveluiden nuo ri so-ohjaa jan toimen täyttämiseen alkaen toistaiseksi. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Etsivän nuorisotyön toimintakertomus ajalta Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Kauhavan kaupungin etsivästä nuorisotyöstä on laadittu toimintakertomus ajalta Toimintakertomus laaditaan, jotta voidaan tar kas tel la työn tu lok sia, yhteistyötä ja etsivän nuorisotyön laajuutta menneeltä toi min takau del ta. Kauhavan kaupungin YT- neuvottelujen vuoksi täyttölupaa ei saatu, jo ten myönnetty avustus 3 htv:n osalta ei toteutunuttoimikaudella ja käyttöajalle on tästä syystä haettu jatkoa. Muutospäätös käyttöajan pidennykselle on saatu Etsivä nuorisotyö toteutetaan Lappajärven ja Evijärven kunnille ostopalveluna Kau ha van kaupungin toimesta, joten toimintakertomus laaditaan myös tiedoksi Lap pa jär ven ja Evijärven kunnille. Lisäksi toimintakertomus tarvitaan alue hallin to vi ras tol ta haettavan valtionavustuksen hakulomakkeen liitteeksi. Toimintakertomus on laadittu yhteistyössä etsivän nuorisotyön henkilöstön kans sa. Etsivän nuorisotyön toimintakertomus ajalta on esi tys listan oheis ma te ri aa li na samoin kuin päätös käyttöajan pidennyksestä jatkoajalle asti. Elämänlaatulautakunta hyväksyy etsivän nuorisotyön toimintakertomuksen ajal ta Etsivän nuorisotyön toimintakertomus lähetetään tiedoksi myös Evijärven kunnal le ja Lappajärven kunnalle. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelma ajalle Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien alueella to teu tetta van etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jot ka ovat kou lu tuk sen ja tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tu kea saa vut taak seen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuor ta esi mer kik si tuki- ja palveluasioiden selvittämisessä, jos nuori sitä itse ha luaa. Lappajärven ja Evijärven kunnille etsivä nuorisotyö toteutetaan Kauhavan kaupun gin hallinnoimana ostopalveluna. Etsivässä nuorisotyössä työskentelee kolme etsivää nuorisotyöntekijää. Yksi et si vä nuorisotyöntekijä toi mii kokonaan Kauhavan kaupungin alueella, toinen toi mii puoliksi Evijärven ja puo lik si Lappajärven kunnissa. Kolmas etsivä nuo riso työn te ki jä toimii 20 % työ ajal la Evi jär vel lä, 20 % työajalla Lappajärvellä ja 60 % työajalla Kauhavalla. Kol me etsivää nuo ri so työn te ki jää antaa mah dol li suuden vakiintuneeseen työ pa ri toi min taan kol men kun nan alueella sekä päi vys tysmuo toi seen toimintaan kou luis sa, nuo ri so ti loil la ja Ohjaamoissa. Kaudelle on laadittu toimintasuunnitelma, joka sisältää tule van toimintavuoden tavoitteet sekä keskeiset keinot niiden saa vut ta mi sek si, ke hit tä mi sen painopistealueet, tärkeimmät tapahtumat ja tilaisuudet, kes keisim mät yhteistyötahot ja yhteistyömuodot sekä toiminnan arvioinnin. Toi min tasuun ni tel ma on laadittu yhteistyössä etsivän nuorisotyön henkilöstön kans sa. Toi min ta kau den ajan jak soon tuli muutos AVI:lle lähetettyyn käyt tö ajan pi dennys ha ke muk seen saadun päätöksen (LSSAVI/10897/2018, ) pe rusteel la. Etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelma ajalle on esi tys listan oheismateriaalina. Elämänlaatulautakunta hyväksyy etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelman ajal le Toimintasuunnitelma lähetetään tiedoksi myös Evijärven kunnalle ja Lap pa järven kunnalle. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Etsivän nuorisotyön avustushakemuksen hyväksyminen ajalle / /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Kauhavan kaupungin Elämänlaatupalveluiden nuorisopalveluissa toimii yhtenä nuo ri so pal ve lui den muotona etsivä nuorisotyö (ENT). Etsivässä nuorisotyössä on kolme nuorisotyöntekijää. Yksi työntekijä on kokonaan Kauhavan kau pungin pal ve luk ses sa. Toinen työntekijä on Evijärven ja Lappajärven yhteinen työajan ja kau tues sa 50 % / 50 %. Kolmannen etsivän työpanos jakautuu seu raavas ti: Evi jär vi 20 %, Lappajärvi 20 % ja Kauhava 60 %. Uuden kauden erityisavustus etsivään nuorisotyöhön on haet ta va Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta mennessä. Erityisavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuo riso työn tukemiseen. Erityisavustusta haetaan ja sitä voidaan myöntää etsivän nuo ri so työn te ki jöi den palk kaus ku lui hin ja etsivän nuorisotyön palvelun to teut tami seen Kauhavan, Evi jär ven ja Lappajärven kunnille ajalla Val tion avus tuk sen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työ elä män ul ko puo lel la ole vien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yh tei sölli syyt tä. Erityisavustushakemus on nähtävillä vasta kokouksessa, koska hakuaika aukeaa Elämänlaatulautakunta hyväksyy erityisavustushakemuksen etsivän nuo ri sotyön hankkeelle ajalle Hanke mahdollistaa etsivän nuo riso työn palvelun toteuttamisen Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven kunnille. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Kunnossapidettävistä talviliikuntapaikoista päättäminen talvikaudesta 2020 alkaen Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Hiihtolatujen hoitojärjestyksestä on päätetty edellisen kerran vuonna Talvi lii kun ta paik koi hin ja latuverkostoon on tullut muutoksia, minkä vuoksi on tarpeen päi vit tää ne talviliikuntapaikat, joita pidetään kunnossa arkisin ja vii konlop pui sin. Myös kaukaloiden ja luistelualueiden kunnossapidon kohteet on syytä päivittää. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä liikuntapalveluiden henkilöstön kans sa. Latuverkoston osalta kunnossapidettäväksi esitetään seuraavia kohteita: Alahärmä Arkisin: Yliviitala, Kirkonkylän latu, Voltti, Huhtamäki, koulut, päiväkoti, lisäksi seu ro jen, yh dis tys ten ja koulujen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Yliviitala ja Kirkonkylä Kauhavan keskustaajama Arkisin: Urheilupuisto-Fröötilä, Mäenpää, koulut, päiväkodit, kilpailut, lisäksi seu ro jen, yh dis tys ten ja koulujen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Urheilupuisto-Fröötilä Kortesjärvi Arkisin: Kitka, Kirkonkylä, lisäksi seurojen, yhdistysten ja kou lu jen jär jes tä mät kil pai lut Viikonloppuisin: Kitka ja Kirkonkylä Ylihärmä Arkisin: Vallami, Kiistola, Kangas, koulut, päiväkoti, lisäksi seurojen, yh dis tysten kou lu jen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Vallami ja Kiistola Kaukaloiden ja luistelualueiden osalta kunnossapidettäväksi esitetään seu raavia koh tei ta: Alahärmä Arkisin ja viikonloppuisin: Hakolan koulu, Kirkonkylän kaukalo, Voltin kaukalo Kauhavan keskustaajama Arkisin ja viikonloppuisin: Nahkalan koulun kaukalo, Kosolan koulun kaukalo Mikäli toteutus ei onnistu aikaisemmin, niin viimeistään talvikaudesta eteen päin yhtenäiskoulun pieni jääalue (hiekkakenttä koulun ja päi vä kodin vä lis sä).

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Kortesjärvi Arkisin ja viikonloppuisin: Kirkonkylän kaukalo, Rasin kentän luistelualue Ylihärmä Arkisin ja viikonloppuisin: Kirkonkylän yläkoulun kaukalo. Elämänlaatulautakunta päättää talviliikuntapaikkojen kunnossapidosta alkaen esittelytekstin mukaisesti. Sivistysjohtajan muutettu esitys: Elämänlaatulautakunta päättää talviliikuntapaikkojen kunnossapidosta ajalle seuraavasti: Latuverkoston osalta kunnossapidettävät kohteet: Alahärmä Arkisin: Yliviitala, Kirkonkylän latu, Voltti, Huhtamäki, koulut, päiväkoti, lisäksi seu ro jen, yhdistysten ja koulujen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Yliviitala ja Kirkonkylä (=Kuoppalantien pururata) Kauhavan keskustaajama Arkisin: Urheilupuisto-Fröötilä, Mäenpää, koulut, päiväkodit, kilpailut, lisäksi seu ro jen, yhdistysten ja koulujen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Urheilupuisto-Fröötilä Kortesjärvi Arkisin: Kitka, Kirkonkylä, päiväkoti, lisäksi seurojen, yhdistysten ja koulujen jär jes tä mät kilpailut Viikonloppuisin: Kitka ja Kirkonkylä Ylihärmä Arkisin: Vallami, Kiistola, Kangas, koulut, päiväkoti, lisäksi seurojen, yh dis tysten koulujen järjestämät kilpailut Viikonloppuisin: Vallami ja Kiistola Kaukaloiden ja luistelualueiden osalta kunnossapidettävät kohteet: Alahärmä Arkisin ja viikonloppuisin: Hakolan koulu, Kirkonkylän kaukalo, Voltin kaukalo Kauhavan keskustaajama Arkisin ja viikonloppuisin: Nahkalan koulun kaukalo, Kosolan koulun kaukalo Mikäli toteutus ei onnistu aikaisemmin, niin viimeistään talvikaudesta eteenpäin yhtenäiskoulun pieni jääalue (hiekkakenttä koulun ja päi vä kodin välissä). Kortesjärvi Arkisin ja viikonloppuisin: Kirkonkylän kaukalo, Rasin kentän luistelualue

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Ylihärmä Arkisin ja viikonloppuisin: Kirkonkylän yläkoulun kaukalo, Kirkonkylän koulun luis te lu alue. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan muutetun esi tyksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Kauhavan kaupungin vuoden 2020 kulttuuripalkinto 624/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Kauhavan kaupungin kulttuuripalvelut pyysi ehdotuksia Kauhavan kult tuu ri palkin non saajaksi vuonna Ehdotuksia haettiin ilmoituksella Ko mi at-leh dessä, Avii sis sa sekä kaupungin verkkosivuilla ja Facebookissa mennes sä. Määräaikaan eli mennessä tuli 41 ehdotusta, nettilomakkeella ja pos tit se. Osa ehdottajista käytti molempia väyliä. Vuoden 2020 kult tuu ri pal kinnon saa jak si on esitetty yhteensä 15 eri tahoa. Esi tyk set sisältävät sekä hen kilöi tä et tä yhteisöjä. Kulttuuripalkinto luovutetaan vuosittain Itsenäisyyspäiväjuhlassa. Kauhavan kau pun gin Itsenäisyyspäiväjuhla klo 13 lähetetään verkossa voimas sa ole vien Covid19-rajoitusten vuoksi. Kauhavan kaupungin kulttuuripalkintosäännöt ovat esityslistan oheis ma te ri aa lina. Lista edellisten vuosien kulttuuripalkintojen saajista sekä kult tuu ri pal ve luiden hen ki lös tön laatima tiivistelmä kaupunkilaisilta tulleiden ehdotusten pe ruste luis ta vuo den 2020 kulttuuripalkinnon saajaksi ovat nähtävillä kokouksessa. Elämänlaatulautakunta päättää, että vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saa Lanka va. Asian käsittely: Asian käsittelyn aikana Tiina Ala-Rantala esitti kulttuuripalkinnon saajaksi Si vului su roc kia. Esitystä kannattivat Anna-Liisa Niemi, Anna-Maija Vuorinen, Jarkko Mattila, Hannele Sui-Tuomaala, Ari-Ville Kallio ja Juha-Pekka Hietala. Jenni Keisala esitti kulttuuripalkinnon saajaksi * * * * * * * * ja * * * * * * * *. Esitys tä kannatti Martti Puronvarsi. Koska oli tehty kaksi sivistysjohtajan esityksestä poik kea vaa esitystä, joita kum paa kin oli kannatettu, oli suoritettava äänestykset. En sim mäi ses sä ää nestyk ses sä oli vastakkain Tiina Ala-Rantalan ja Jenni Kei sa lan esitykset. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Tiina Ala-Rantalan esityksen puolesta ää nes ti vät Anna-Liisa Niemi, Anna-Maija Vuorinen, Tiina Ala-Rantala, Jarkko Mat ti la, Hannele Sui-Tuomaala, Matti Soranummi, Ari-Ville Kallio ja Juha-Pekka Hietala. Jenni Keisalan esityksen puolesta äänestivät Martti Puronvarsi ja Jenni Kei sala. Suoritetussa äänestyksessä Tiina Ala-Rantalan esi tys sai 8 ääntä ja Jenni Kei-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta sa lan esitys sai 2 ääntä. Seuraavaksi suoritettiin äänestys, jossa vastakkain olivat sivistysjohtajan esitys ja Tiina Ala-Rantalan esitys. Kädennostoäänestyksenä toteutetussa äänestyksessä sivistysjohtajan esitys ei saanut ääniä ja vastaesitystä äänestivät Anna-Liisa Niemi, An na-mai ja Vuori nen, Tiina Ala-Rantala, Jarkko Mattila, Hannele Sui-Tuomaala, Ari-Vil le Kallio, Jen ni Keisala ja Juha-Pekka Hietala. Vastaesitys sai siis kahdeksan ääntä. Mart ti Puronvarsi äänesti tyh jää. Matti Soranummi poistui kokouksesta ennen lo pul lis ta äänestystä. Puheenjohtaja totesi, että suoritettujen äänestysten perusteella kult tuu ri pal kinnon saa Sivuluisurock. Vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saa Si vu lui su rock. Pöytäkirjaan merkittiin, että Matti Soranummi poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo Markku Lumio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Vuoden 2020 Kunnon kuntalaisen, seuran ja seuratoimijoiden valinta 622/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Kauhavan kaupunki huomioi vuosittain elämänlaatulautakunnan vuoden vii meises sä kokouksessa kuntalaisia ja seuroja. Vuoden viimeisessä kokouksessa pää te tään seuraavat: kunnon kuntalainen, vuoden seura ja vuoden seu ra toi mija. Elä män laa tu pal ve lut pyysi esityksiä edellä mainittujen nimeämiseksi vuonna 2020 kaupungin kotisivuilla, kuulutuksissa sekä virallisilla il moi tus tau luil la ajalla Lisäksi Ko mi at-leh des sä julkaistiin ilmoitus Esitysten perustelut ovat seuraavanlaiset: Kunnon Kuntalainen Kunnon kuntalaisen valintakriteereinä on pidetty mm., että henkilö on kun nostau tu nut paikallisen kunto- ja terveysliikunnan toteuttajana ja / tai vaikuttajana, hen ki löl lä on mielellään useamman vuoden toimijan tausta sekä eduksi kat sotaan myös oma henkilökohtainen kuntoilu tai terveysliikkuminen. Seuratoimija Urheiluseurat voivat nimetä keskuudestaan yhden toimijan, urheilijan, jumppaa jan, ohjaajan yms. henkilön, jonka työpanos tai näkyvyys on seuralle ollut eduk si vuo den 2020 aikana. On pyydetty tiivis perustelu esitettävästä hen ki löstä, joka ha lu taan palkita se kä palkittavan henkilön yhteystiedot. Vuoden seura Vuoden seura on kauhavalainen urheiluseura, joka on tehnyt näkyvän mai neteon vuonna 2020 esimerkiksi järjestämällä jonkin ison tapahtuman, kilpailun tms. tai seura, joka muuten on saavuttanut mainetta. Perusteluista johtuen esimerkiksi yksityishenkilön tekemää esitystä seu ra toi mijas ta ei voida huomioida. Asian valmistelua on tehty yhteistyössä lii kun ta pal velui den henkilöstön kanssa. Kooste ehdotuksista ja luettelo aikaisempina vuosina valituista kunnon kun talai sis ta ja vuoden seuroista on esityslistan oheis ma te ri aa li na. Elämänlaatulautakunta päättää, että Kunnon kuntalainen vuonna 2020 on Mika Mäki. Vuoden 2020 seura on Kauhavan Kanuunat. Vuoden 2020 seuratoimijat ovat Kauhavan Kanuunat: Risto Pirttinen KaWi / suunnistusjaosto: Marja Erkkilä

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Härmänmaan latu: Matti Latomäki Kauhavan Ratsastusseura: Minna Paasonen Härmän Seudun Ampujat: Jussi Ahomäki KJV / suunnistusjaosto: Aki Saukkokangas Ylihärmän Reserviläiset: Veli-Matti Keskinen KJV: Neea Rintala Alahärmän Kisa: Juha Kärnä Alahärmän Kisa / yleisurheilujaosto: Jarmo Lahti Autoliitto Härmä: Pirjo Mäkynen Härmän Siskot: Irmeli Lahti Asian käsittely: Anna-Maija Vuorinen esitti kunnon kuntalaiseksi * * * * * * * * * * Esitystä kannat ti Anna-Liisa Niemi. Koska oli tullut kannatettu esitys kunnon kun ta lai sek si, oli suoritettava ää nestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen. Si vis tys joh tajan esi tys tä kannattivat Tiina Ala-Rantala, Hannele Sui-Tuomaala, Jarkko Matti la, Mart ti Puronvarsi, Ari-Ville Kallio ja Jenni Keisala. Anna-Maija Vuorisen esi tyk sen puolesta äänestivät Anna-Maija Vuorinen ja An na-lii sa Niemi. Suoritetussa äänestyksessä sivistysjohtajan esitys sai 6 ääntä ja Vuorisen esitys 2 ääntä. Kunnon kuntalaiseksi valitaan Mika Mäki. Vuoden seuraksi esitti Tiina Ala-Rantala Alahärmän Kisa / yleisurheilujaostoa. Mart ti Puronvarsi kannatti esitystä. Anna-Maija Vuorinen esitti vuoden seuraksi Kauhavan Wisa / suun nis tus jaostoa. Anna-Liisa Niemi kannatti esitystä. Koska oli tehty kaksi sivistysjohtajan esityksestä poik kea vaa esitystä, joita kum paa kin oli kannatettu, oli suoritettava ää nes tyk set. En sim mäi ses sä ää nestyk ses sä olivat vastakkain Tiina Ala-Rantalan ja An na-mai ja Vuorisen esi tykset. Suoritetussa kädennnostoäänestyksessä Tiina Ala-Rantalan esitystä ää nes tivät Jarkko Mattila, Hannele Sui-Tuomaala, Ari-Ville Kallio, Jenni Keisala, Mart ti Pu ron var si ja Tiina Ala-Rantala. Anna-Maija Vuorisen esitystä äänestivät Anna-LIi sa Niemi ja Anna-Maija Vuo ri nen. Tiina Ala-Rantalan esitys äänin 6-2 oli vas tak kain seu raa vas sa äänestyksessä sivistysjohtajan esitykselle. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä sivistysjohtajan esitys ei saanut ääniä. Tii na Ala-Rantalan esitystä äänestivät Jarkko Mattila, Jenni Keisala, Han ne le Sui-Tuo maa la, Ari-Ville Kallio, Martti Puronvarsi ja Tiina Ala-Rantala. Ääniä ker tyi siis kuusi. An na-mai ja Vuorinen ja Anna-Liisa Niemi äänestivät tyhjää. Äänestystuloksen mukaan vuoden 2020 seura on Ala här män Kisa / yleis ur heilu jaos to. Elämänlaatulautakunta päätti, että Kunnon kuntalainen vuonna 2020 on Mika Mäki.

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Vuoden 2020 seura on Alahärmän Kisa / yleisurheilujaosto. Vuoden seuratoimijat 2020 ovat Kauhavan Kanuunat: Risto Pirttinen KaWi / suunnistusjaosto: Marja Erkkilä Härmänmaan latu: Matti Latomäki Kauhavan Ratsastusseura: Minna Paasonen Härmän Seudun Ampujat: Jussi Ahomäki KJV / suunnistusjaosto: Aki Saukkokangas Ylihärmän Reserviläiset: Veli-Matti Keskinen KJV: Neea Rintala Alahärmän Kisa: Juha Kärnä Alahärmän Kisa / yleisurheilujaosto: Jarmo Lahti Autoliitto Härmä: Pirjo Mäkynen Härmän Siskot: Irmeli Lahti Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha-Pekka Hietala poistui kokouksesta tämän pykä län käsittelyn ajaksi klo Todettiin yhteisöjääviys. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Kauhavan kaupungin vuoden 2020 urheilijastipendien jakaminen 622/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Elämänlaatulautakunta jakaa vuosittain loppuvuodesta urheilijastipendit menes ty neil le urheilijoille ja joukkueille. Ne ovat olleet haet ta va na ajalla Ilmoitus stipendien hakemisesta on julkaistu kaupungin ko ti si vuil la, kuu lu tuk sis sa sekä virallisilla ilmoitustauluilla ajalla Li säk si Ko mi at-leh des sä on julkaistu ilmoitus Urheilijastipendeihin on varattu vuoden 2020 talousarviossa euroa. Asian val mis te lus sa on käytetty liikuntapalveluiden henkilöstön asian tun te musta. Esityslistan liitteenä on urheilustipendien vuoden 2020 jakoesitys sekä oheisma te ri aa li na kooste hakijoiden saavutuksista. Elämänlaatulautakunta päättää jakaa vuoden 2020 urheilijastipendit liitteen mu kai ses ti. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen ja jakaa urheilustipendit liitteen mukaan seuraavasti: Urheilija Laji Ohjesääntö Summa Susanna Saksa Ammunta 1,2,4,5,7 340 Jonna Pukkila Ammunta 1,2,4,5.1,7,8 95 Niko Antila Ammunta 1,2,4,5.1,6,7,8 95 Mari Pihlaja Ammunta 1,2,4,5.1,8 95 Panu Laakso Ammunta 1,2,4,5.1,8 95 Ville Järvi Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 30 Atte Kivelä Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 30 Maria ihamäki Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 75 Iida Pöllänen Lentopallo 1,2,3,4,5.1,6,8 165 Julia Rantala Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 75 Meri Törmä Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 75 Oona Rasinperä Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 75 Miisa Kamppinen Lentopallo 1,2,4,5.1,6,8 75 Jere Kalliokoski Moottoriurheilu 1,2,4,5.1,8 120 Juho Siekkinen Moottoriurheilu 1,2,4,5.1,8 120 Valtteri Koski Moottoriurheilu 1,2,4,8 340 Elli Seppänen Mäkihyppy, yhdistetty 1,2,3,4,5,6,7,8 200 Hertta Luoma Mäkihyppy, yhdistetty, 1,3,7,8 300 Teamgym Mikko Peltokangas Paini 1,2,4,5,6,7 700 Tuukka Peltokangas Paini 1,2,3,4,5,6,7 105

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Susanne Klemola Raviurheilu 1,2,4,5 340 Juuso Kuoppala Sulkapallo 1,2,3,4,5,6,7,8 450 Antton Sankelo Suunnistus 1,2,4,5,6,7 170 Sampo Sankelo Suunnistus 1,2,4, Nico Viljakainen Voimannosto 1,2,4,5,6,7 310 Jimi Suutarinen Voimannosto 1,2,4,5,6,7 310 Vilma Paussu Voimistelu, teamgym 1,3,5.2,8 210 e Iida Sainio Voimistelu, teamgym 1,3,5.2,8 210 Aliisa Hakomäki Voimistelu, teamgym 1,2,4,5.1,7,8 120 Iiris Ikola Voimistelu, teamgym 1,2,4,5.1,7,8 120 Lotta Ikola Voimistelu, teamgym 1,2,4,5.1,7,8 120 Säde Mikkonen Voimistelu, teamgym 1,2,4,5.1,7,8 120 Mika Ketola Yleisurheilu 1,2,4,5,6,7,8 205 Eerika Koivuniemi Yleisurheilu 1,2,4,5,6,7,8 105 Tomi Valkama Yleisurheilu 1,2,4,5,8 170 Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Nuorisopalveluiden vuoden 2020 ohjaaja-avustusten jakaminen 622/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Elämänlaatulautakunnan nuorisopalveluiden ohjaaja-avustukset ovat olleet haet ta va na ajalla Ilmoitus avustuksista on julkaistu kau pungin ko ti si vuil la, kuulutuksissa sekä virallisilla ilmoitustauluilla ajalla Li säk si Komiat-lehdessä on julkaistu ilmoitus Vuo den 2020 ta lous ar vios sa on varattuna nuorisopalveluiden avustuksiin euroa, josta sum mas ta on varattu kerhotoimintaan 4H-yh dis tyk sel le. Yleisavustuksia on keväällä jaettu euroa ja kohdeavustuksia euroa. Ke sä duu ni kam pan jaan kului enemmän kuin oli budjetoitu eli yhteen sä euroa, mutta korona-aikana haluttiin tukea nuoria Covid 19-tilan teen ai heut ta mien kesätyöpaikkaperuutusten vuoksi. Täten nuo ri so pal ve luiden oh jaa ja-avus tuk siin jää jaettavaksi 545 euroa. Kaikkia yleis- ja koh de avustuk sia ei ole vie lä maksettu vaadittujen liitteiden puuttumisen vuoksi. Avustussäännön mukaan ohjaaja-avustuksen suuruus on 50 /kerho/kausi (ke vät, kesä, syksy) tai 100 / kaksi kerhokertaa viikossa tai 150 kolme kertaa vii kos sa tapahtuvasta harjoituksesta. Kerhokerralla tarkoitetaan sellaista har ras tus ti lai suut ta, jossa on vähintään viisi osallistujaa. Avustussäännöt kokonaisuudessaan on esityslistan oheismateriaalina. Oh jaaja-avus tus ha ke muk set ovat nähtävillä kokouksessa. Seuraavat toimintaryhmät ovat jättäneet ohjaaja-avustushakemuksensa an netus sa määräajassa: Markki-Partio ry 7 ryhmää, joista 2 ryhmää on kokoontunut talvi-kevätkaudella ja syys kau del la. 5 ryhmää on kokoontunut vain yhdellä kaudella. Kaikki ryhmät ovat kokoontuneet kerran viikossa ja osallistujia/ ryhmä on ollut 5 tai enemmän. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä nuorisopalveluiden henkilöstön kanssa. Elämänlaatulautakunta myöntää nuorisopalveluiden ohjaaja-avustuksia seuraa vas ti: Markki-Partio ry: (7 ryhmää) 450 euroa. Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2020 ohjaaja-avustusten jakaminen 622/ /2020 Elämänlaatulautakunta Valmistelija: musiikkiopiston rehtori, elämälaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la Elämänlaatulautakunnan liikuntapalveluiden ohjaaja-avustukset ovat olleet haet ta va na Ilmoitus avustuksista ja niiden hakuajasta on julkais tu kau pun gin kotisivuilla kuulutuksissa sekä virallisilla ilmoitustauluilla ajalla Lisäksi Komiat-lehdessä on julkaistu ilmoitus Vuoden 2020 talousarviossa on varattu liikunta-avustuksiin yhteensä eu roa. Keväällä 2020 tästä liikunta-avustussummasta jaettiin yleisavustuksina euroa ja kohdeavustuksina 1900 euroa, joista osa vielä maksamatta vaa dit tu jen liitteiden puuttumisen vuoksi. Yleis- ja kohdeavustusten jakamisen jälkeen liikuntapalveluiden oh jaa ja-avustuk siin jää jaettavaksi euroa. Seuraavat toimintaryhmät ovat jättäneet ohjaaja-avustushakemuksensa an netus sa määräajassa: Kauhavan Hela-Kiekko Naisjalkapalloseura Kortesjärvi Kauhavan Ampujat Move Kauhava Ylihärmän Pesis-Junkkarit Härmän Seudun Ampujat Ylihärmän Naisvoimistelijat Kauhavan Wisa / Suunnistusjaosto Kauhavan Wisa / Salibandyjaosto Kauhavan Wisa / Lentopallojaosto Kauhavan Wisa / Yleisurheilujaosto KJV / Jalkapallojaosto KJV / Hiihtojaosto Alahärmän Kisa / Lentopallojaosto Alahärmän Kisa / Jalkapallojaosto Alahärmän Kisa / Sulkapallojaosto Ylihärmän Junkkarit / Lentopallojaosto Kauhavan Kanuunat Härmän Siskot Kauhavan Han Moo Do Härmä MTB 6 ryhmää 2 ryhmää 5 ryhmää 12 ryhmää 10 ryhmää 3 ryhmää 1 ryhmä 3 ryhmää 8 ryhmää 14 ryhmää 8 ryhmää 3 ryhmää 4 ryhmää 18 ryhmää 8 ryhmää 3 ryhmää 6 ryhmää 26 ryhmää 76 ryhmää 2 ryhmää 1 ryhmä Hakemuksia ohjaaja-avustuksiin tuli 21 eri hakijalta yhteensä 219 ryh mäl le. Yh teen las ket tu haettujen ohjaaja-avustusten summa on Osa yhdistyksistä ei ole vielä toimittanut nimilistoja nähtäväksi. Nimilistojen toimit ta mi sel le annetaan aikaa kaksi viikkoa pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen, mi kä li sinä aikana tietoja ei toimiteta, avustusta ei makseta.

26 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elämänlaatulautakunta Avustussäännön mukaan ohjaaja-avustuksen suuruus on 50 / kerho viikossa / kausi (kevät, kesä, syksy) tai 100 / kaksi kerhokertaa vii kos sa / kausi tai 150 / kolme kertaa viikossa / kausi. Kerhokerralla tar koi te taan sel lais ta harras tus ti lai suut ta, jossa on vähintään viisi osallistujaa. Ohjaaja-avustussäännön mukaan laskettuna avustussumma nousee eu roon. Liikuntapalveluiden talousarviossa on ohjaaja-avustusten ja ka mi seen va rat tu na euroa. Koska määräraha on pienempi kuin haettujen oh jaaja-avus tus ten summa, on määrättävä prosentti tai muu peruste, jolla oh jaaja-avus tuk sen suuruus vuonna 2020 myönnetään. Ohjaaja-avustuksiin käy tettä vis sä oleva summa on 83,5 % haettujen avustusten summasta, joten oh jaaja-avus tuk sia myönnetään 83,5 % maksimisummasta. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä liikuntapalveluiden henkilöstön kanssa. Avustussäännöt ovat kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina. Ohjaa ja-avus tus ha ke muk set ovat nähtävillä kokouksessa. Elämänlaatulautakunta päättää myöntää ohjaaja-avustukset seu raa vas ti: Kauhavan Hela-Kiekko ,75 Naisjalkapalloseura Kortesjärvi 2 334,00 Kauhavan Ampujat 5 208,75 Move Kauhava ,50 Ylihärmän Pesis-Junkkarit ,75 Härmän Seudun Ampujat 3 417,50 Ylihärmän Naisvoimistelijat 1 41,75 Kauhavan Wisa / Suunnistusjaosto 3 250,50 Kauhavan Wisa / Salibandyjaosto ,50 Kauhavan Wisa / Lentopallojaosto ,00 Kauhavan Wisa / Yleisurheilujaosto ,50 KJV / Jalkapallojaosto 3 334,00 KJV / Hiihtojaosto 4 250,50 Alahärmän Kisa / Lentopallojaosto ,00 Alahärmän Kisa / Jalkapallojaosto ,50 Alahärmän Kisa / Sulkapallojaosto 3 542,75 Ylihärmän Junkkarit / Lentopallojaosto ,50 Kauhavan Kanuunat ,50 Härmän Siskot ,00 Kauhavan Han Moo Do 2 250,50 Härmä MBT 1 125,50 Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha-Pekka Hietala poistui kokouksesta tämän pykä län käsittelyn ajaksi klo Todettiin yhteisöjääviys. Lisätietoja: Musiikkiopiston rehtori ja elämänlaatupalvelualueen esimies Päivi Paa vo la p ,

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 23 Elämänlaatulautakunta 10.04.2019 AIKA 10.04.2019 klo 18:07-19:12 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 78 Elämänlaatulautakunta 14.11.2018 AIKA 14.11.2018 klo 18:00-20:00 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kauhavan kaupunginkirjaston omatoimikirjastojen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/ /2019. SivVal 33

Sivistysvaliokunta Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/ /2019. SivVal 33 Sivistysvaliokunta 33 23.04.2019 Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/00.01.05/2019 SivVal 33 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen dis kri minaa tion edistämiseksi vuosille 2019 2020 Haettu/

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 25 Elämänlaatulautakunta 29.11.2017 AIKA 29.11.2017 klo 18:05-19:30 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Nuorisopalveluiden ohjaaja-avustukset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 27.03.2017 AIKA 27.03.2017 klo 18:00-19:43 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Puhelinmaksut puheenjohtajalle ja

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Nuorisovaltuusto 10.10.2017 AIKA 10.10.2017 klo 18:00-19:48 PAIKKA Kauhava, kaupungin kokoushuone, Kauppatie 109 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Suomi 100 -tapahtuma

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 31 Elämänlaatulautakunta 16.05.2018 AIKA 16.05.2018 klo 18:00-18:45 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Täyttöluvan hakeminen etsivän nuorisotyöntekijän

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2019 14 Elämänlaatulautakunta 20.02.2019 AIKA 20.02.2019 klo 18:00-18:20 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Täyttöluvan hakeminen musiikkiopiston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Henkilöstötoimikunta Aika 04.02.2019 klo 15:30-17:10 Paikka Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017 226 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.09.2017 AIKA 29.09.2017 klo 17:33-20:03 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 117 Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4

Sisällysluettelo. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 Keskusvaalilautakunta 12.04.2019 Sisällysluettelo Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan pitäminen nähtävillä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot