Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2020 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2020 1"

Transkriptio

1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä AIKA klo 13:00-14:40 PAIKKA Teams -yhteydellä KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 52 Kokouksen avaus 6 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 8 55 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 9 56 Arctic Investment Platformin tilannekatsaus Lausunto hankkeesta: LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen 58 Lausunto hankkeesta: Winter Sim Lausunto hankkeesta: Hyperspectral Lapland, HypeLap ESR -myöntövaltuuden siirtoesitys Seurantakomitean kirjallinen menettely Rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilannekatsaus Lappi-sopimuksen tilannekatsaus Maakuntajohtajan katsaus aluekehitystyöhön Tiedoksi merkittävät asiat Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 23

2 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Lapin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenet Jäsen Varajäsen Valtion viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Eija Virtasalo Kari Skyttä Lapin ELY-keskus Hannu Linjakumpu Mika Oraluoma Jaakko Ylinampa 2.vpj Olli Mourujärvi Timo Jokelainen Jari Pasanen Marja Perälä Satu Huikuri Lapin AVI Kaisa Ainasoja Kristiina Poikajärvi Lapin liitto/virasto Mervi Nikander Jaana Koskela Päivi Ekdahl Samu Rötkönen Ritva Kauhanen Olli Pohjonen Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Lapin Kauppakamari Timo Rautajoki Elsi Malkki Lapin yrittäjät Jari Kelahaara Anna-Kaisa Luoma-Aho STTK Jouni Järvelä Tuomo Herttua EK Tuula Sivonen Juha Mäntynen MTK Kaija Kinnunen Samuli Kokkoniemi SAK Mette Nissinen Vesa Saarinen AKAVA Seija Hiltunen 3.vpj Heikki Lähdesmäki Lapin liitto/ kunnat KESK Markus Lohi pj. Veijo Illikainen Anne-Mari Kovalainen Tanja Joona Anita Ruokamo Arja Mäkitalo Jouko Juntunen Martti Ruotsalainen VAS Sari Moisanen 1.vpj Tytti Kumpulainen VAS Esa Nordberg Jarmo Huhtala SDP Markku Harju Hilkka Halonen KOK Heikki Autto Anne Tuovila Saamelaiskäräjät Anni Koivisto Tuomas Aslak Juuso Sihteeristön pj. Mika Riipi Lapin liitto Sihteeri Marika Ikäläinen Lapin liitto Pysyvät asiantuntijat Lapin AMK Riitta Alajärvi-Kauppi Jouko Tiirola Lapin yliopisto Jorma Puuronen Satu Pesola Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry Vesa Luhta Sari Hänninen Lapin Leader -toimintaryhmät Anne Anttila Juha Kutuniva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Riitta Ilola Liisa Irri Lapin liitto/virasto

3 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ LÄSNÄ Virtasalo Eija - MYR jäsen Poistui kokouksesta :ssä Linjakumpu Hannu - MYR jäsen Ylinampa Jaakko - pj. Jokelainen Timo - MYR jäsen Perälä Marja - MYR jäsen Ainasoja Kaisa - MYR jäsen Ekdahl Päivi - MYR jäsen Kauhanen Ritva - MYR jäsen Rautajoki Timo - MYR jäsen Kelahaara Jari - MYR jäsen Järvelä Jouni - MYR jäsen Kinnunen Kaija - MYR jäsen Hiltunen Seija - MYR jäsen Lohi Markus - pj. Saapui kokoukseen klo :ssä 58 Kovalainen Anne-Mari - MYR jäsen Ruokamo Anita - MYR jäsen Saapui kokoukseen :ssä 58, poistui klo Juntunen Jouko - MYR jäsen Moisanen Sari - pj. Poistui kokouksesta :ssä Harju Markku - MYR jäsen Autto Heikki - MYR jäsen Saapui kokoukseen klo Riipi Mika - Sihteeristön pj. Alajärvi-Kauppi Riitta - Pysyvä asiantuntija Poistui kokouksesta :ssä Koivisto Anni - MYR jäsen Ikäläinen Marika - sihteeri Nikander Mervi - MYR jäsen Heikkinen Ritva - Muu asiantuntija Poistui :ssä 59 klo Kenttäkumpu Anne - Muu asiantuntija Lith Johannes - Muu asiantuntija Malkki Elsi - MYR varajäsen Nissinen Mette - MYR jäsen Hänninen Sari - MYR varajäsen Saapui kokoukseen :ssä 52 klo Kutuniva Juha - MYR varajäsen Irri Liisa - Varajäsen

4 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Heikka Kimmo - Muu asiantuntija Poistui kokouksesta :ssä 57 POISSA Sivonen Tuula MYR jäsen Nordberg Esa MYR jäsen Puuronen Jorma Pysyvä asiantuntija Anttila Anne Pysyvä asiantuntija Luhta Vesa Pysyvä asiantuntija Ilola Riitta Pysyvä asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Sari Moisanen Marika Ikäläinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Jaakko Ylinampa 57 Markus Lohi KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... / Kaisa Ainasoja

5 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ / Anni Koivisto

6 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus LMYR varapuheenjohtaja Sari Moisanen avasi kokouksen klo

7 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LMYR Kutsu kokouksiin toimitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen ko kousta. Ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta ja. Kokous kutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista pyritään lähettämään kokouskut sun yhteydessä ja vä hintään neljä (4) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole estee nä. Esi tyslistan tu lee kunkin asian osalta si sältää esittelijän ehdotus pää tökseksi. Ko kouskutsu lähe tetään yhteistyö ryhmän päättämällä tavalla yh teistyöryhmän jäse nille, varajäsenil le ja py syville asiantuntijoil le sekä muil le, joil la on läsnäolo-oikeus tai -velvolli suus. Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuk si ja päätösvaltaiseksi. Yhteistyöryhmä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin myös läsnäolevat hankkeiden esittelijät.

8 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjan tarkastajien valinta LMYR Yhteistyöryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheen johtajan johdolla pöy täkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen johtaja ja var mentaa pöytä kirjanpitäjä. Pöytäkirjan tar kastaa kaksi kulloin kin sitä varten valit tua jäsen tä, jollei yhteis työryhmä ole päättänyt sen tar kasta misesta muulla tavalla. Esitys: Yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tar vit taes sa myös ääntenlaskijoina. Yhteistyöryhmä valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Ainasojan ja Anni Koiviston.

9 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen LMYR Asiat käsitellään, ellei toisin päätetä, esityslistan mukaisessa järjestykses sä esitte li jän esit telystä. Yh teistyöryhmä voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mai nittu kokouskutsussa. Esitys Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että kuullaan heti alkuun Arctic Investment Platformin tilannekatsaus 56 ennen Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys yllä olevan muutoksen mukaisesti.

10 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Arctic Investment Platformin tilannekatsaus LMYR Johannes Lith Lapin liitosta esittelee Arctic Investment Platformin tilannekatsauksen. Hanke jatkuu syyskuun 2020 loppuun saakka. Hanke on vastannut asetettuihin tavoitteisiin ja AIP:n perustamiselle on tukea. Loppuraportin suositusten mukaisesti AIP tähtää mm. rahoitusinstrumentin luomiseen. Kevään mittaan on tullut esille, että loppuraportin tiekarttaa nopeammalle aikataululle kohti rahaston luomista on kysyntää. Tärkeää on varmistaa, että maakunnat sitoutuvat jatkotyöskentelyyn myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tästä syystä hankkeella on ennen päättymistään tavoitteena varmistaa NSPA-alueen yhteistyön jatkuvuus AIP:n luomista varten, jota varten ollaan laadittu yhteistyösopimusluonnos. Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen maakuntien kesken, mahdollisen sihteeristön tehtävistä sopiminen sekä niihin sitoutuminen seuraavina askeleina. Kesän aikana on tarkoitus käydä neuvotteluja jatkotyöskentelyn suhteen. Tavoitteena on saada yhteistyösopimukseen allekirjoitukset syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen keskityttäisiin siihen, miten rahasto voitaisiin parhaalla tavalla luoda. Aikaisintaan v rahasto aloittaisi toimintansa. Mika Riipi täydentää, että todennäköisesti puolto AIP:n jatkosta tulee. Kuitenkin on epävarmaa, miten laajaa osallistuminen on. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa tuskin lähtee mukaan, mutta Norjassa ja Ruotsissa on alueita, jotka haluavat ehdottomasti olla mukana. Esitys Esitys merkitään tiedoksi. Yhteistyöryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Liitteet Liite 1 Arctic Investment Platform -tilannekatsaus

11 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Lausunto hankkeesta: LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen LMYR Kemin Digipolis Oy on hakenut otsikossa mainittuun hankkeeseen rahoitusta Lapin liitolta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta valtion EAKR- rahoituksen osuus on yhteensä euroa. Hanketta esitetään rahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahasto -ohjelman toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hanketta esitteli Kimmo Heikka Digipoliksesta. Hankkeen koko pienenee hieman esityslistassa esitetystä summasta johtuen muutoksista hankkeen toteutusaikaan; hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta valtion EAKR- rahoituksen osuus on yhteensä euroa. Sari Moisanen, Riitta Alajärvi-Kauppi ja Kimmo Heikka olivat esteellisiä päätöksenteossa ja poistuivat kokouksesta. Puheenjohtaja Sari Moisasen ollessa esteellinen 2.vpj Jaakko Ylinampa otti puheenjohtajuuden. Esitys Yhteistyöryhmä antaa puoltavan lausunnon hankkeesta: LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen Yhteistyöryhmä antoi puoltavan lausunnon hankkeesta: LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen Liitteet Liite 2 Hanke-esittely LTKT 2.0 Liite 3 LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen

12 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Lausunto hankkeesta: Winter Sim LMYR Lapin ammattikorkeakoulu Oy on hakenut otsikossa mainittuun hankkeeseen rahoitusta Business Finlandilta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta valtion EAKR- rahoituksen osuus on yhteensä euroa. Hanketta esitetään rahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahasto -ohjelman toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hanketta esittelee rahoitusasiantuntija Ritva Heikkinen Business Finlandilta. Markus Lohi otti kokouksen puheenjohtajuuden pykälän alusta alkaen klo Sari Moisanen, Riitta Alajärvi-Kauppi ja Eija Virtasalo olivat esteellisiä päätöksenteossa ja poistuivat kokouksesta. Esitys Yhteistyöryhmä antaa puoltavan lausunnon hankkeesta: Winter Sim Yhteistyöryhmä antoi puoltavan lausunnon hankkeesta Winter Sim. Liitteet Liite 4 Winter Sim

13 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Lausunto hankkeesta: Hyperspectral Lapland, HypeLap LMYR Geologian tutkimuskeskus on hakenut otsikossa mainittuun hankkeeseen rahoitusta Business Finlandilta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta valtion EAKR- rahoituksen osuus on yhteensä euroa. Hanketta esitetään rahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahasto -ohjelman toimintalinjasta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hanketta esittelee rahoitusasiantuntija Ritva Heikkinen Business Finlandilta. Eija Virtasalo oli esteellinen päätöksenteossa ja poistuu kokouksesta käsittelyn ajaksi. Esitys Yhteistyöryhmä antaa puoltavan lausunnon hankkeesta: Hyperspectral Lapland, Hype Lap. Saamelaiskäräjien edustaja Anni Koivisto esittää ehdotuksen hylkäämistä. Vastaehdotus ei saanut kannatusta. Yhteistyöryhmä antoi puoltavan lausunnon hankkeesta Hyperspectral Lapland, HypeLap. Saamelaiskäräjien edustaja Anni Koivisto esitti ehdotuksen hylkäämistä. Vastaehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi kannattamattomana. Liitteet Liite 5 Hyperspectral Lapland, HypeLap

14 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESR -myöntövaltuuden siirtoesitys LMYR Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää, että Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ESR-myöntövaltuuksissa tehdään seuraava muutos Lapin rahoituskehyksen sisällä: toimintalinjalta 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) siirretään toimintalinjalle 4 (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen) yhteensä 2 milj. euroa (ESR+valtio). Esitys Yhteistyöryhmä antaa puoltavan lausunnon myöntövaltuuden siirrrosta. Yhteistyöryhmä antoi puoltavan lausunnon myöntövaltuuden siirrosta. Liitteet Liite 6 Myöntövaltuuden siirto ESR

15 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Seurantakomitean kirjallinen menettely LMYR Seurantakomitean kirjallinen menettely on pidetty ajalla Esitys Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi seurantakomitean kirjallisen menettelyn. Merkittiin seurantakomitean kirjallinen menettely tiedoksi. Liitteet Liite 7 Rakennerahasto-ohjelman vuosikertomus 2019 Liite 8 Takausohjelman vuosikertomus 2019

16 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilannekatsaus LMYR Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl esittelee Rakennerahasto-ohjelman valmistelutilanteen. Kaksi viikkoa sitten on saatu komissiosta, n. 20 uutta asetusesitystä. Komission budjettiesitys sisältää koronabudjetin koronan vaikutusten vähentämiseksi. Nämä tulevat vaikuttamaan myös nykyohjelman toteuttamiseen. Lisärahoitus ja jatkoaika ovat mahdollisia. Rahoitusesitys sisältää paljon muutoksia, mm. lisärahoitusta ja korotuksia koheesiorahoituksen määrään. Green Dealin JTF:n rahoitusmäärään tulee muutoksia, joka tulee moninkertaistumaan aikaisemmasta esityksestä. Suomen rakennerahasto-ohjelman ympäristöselostuksen pitäisi tulla lausunnolle piakkoin. Ohjelman sisällöt voivat täsmentyä ympäristöselostuksen myötä. Edelleen ollaan samassa tavoiteaikataulussa, jossa tavoite on saada ensi vuoden alkupuolella ohjelma valmiiksi ja ensi keväänä alkaisi uuden ohjelman toteutus. Aikataulu on riippuvainen lainsäädännön edistymisestä. Interreg Nord -ohjelma loppuu ja yhdistyy Atlantica -ohjelmaan. Maakuntien kesken kick off-tilaisuus järjestetään kesäkuun lopussa. Ensimmäiset kokoukset ovat tulossa alkusyksystä. Lapin liitto koordinoi valmistelua ja sidosryhmien osallistumista. Kolarctic ohjelman kirjoittaminen lähtee käyntiin syksyllä. Kv-ohjelmaissa tavoitteena, että vuoden päästä olisi valmista. Hannu Linjakumpu kertoi maaseuturahaston osalta, että valmistelussa on hyvä tilanne. Laajakaistat ovat mukana ohjelmassa, joka on tärkeää IP-alueelle. Maaseuturahaston valmistelu on edennyt, lisäaikaa jouduttu ottamaan. CAP-suunnitelman valmistuminen siirtyy syksyyn ja samoin alueelliset suunnitelmat siirtyvät tammi-helmikuulle. Maaseuturahastoon on tulossa vuoden tai jopa kahden siirtymäkausi. Esitys Merkitään tiedoksi. Yhteistyöryhmä merkitsi rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi. Liitteet Liite 9 RR-ohjelman 5. luonnos

17 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Lappi-sopimuksen tilannekatsaus LMYR Vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander esittelee arviointiprosessin, Korona Exit prosessin sekä toimeenpanosuunnitelmaprosessin. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014. Uudistuu 1/2021) määrittelee 32 maakuntaohjelmasta seuraavaa: Maakuntaohjelma: Maakunnan liitto laatii maakuntasuunnitelmaan perustuvan määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Lapin maakunnassa maakuntaohjelmaan sisältyy saamelaiskulttuuria koskeva osa. Lapissa maakuntaohjelma tunnetaan Lappi-sopimuksena ja se on voimassa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan maakuntaohjelmasta on tehtävä ulkopuolinen arviointi. Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös Lappi-sopimuksen ja sen toimintasuunnitelman sisältöihin. Tämän vuoksi on yhdessä Lapin ELY-keskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa päädytty laatimaan Korona Exit-tiekartta, joka valmistuu loppuvuonna Syksyllä on myös laadittavana kuluvan Lappi-sopimuksen viimeinen toimeenpanosuunnitelma vuosille , jonka osaksi Korona Exit tiekartta myös tulee. Toimeenpanosuunnitelman sisältöjä varten päivitetään kyselyllä kuntien ja muiden sidosryhmien hanke- sekä investointisuunnitelmat kesäkuussa Arviointi: Lappi-sopimuksen lain mukainen ulkopuolinen arviointi on käynnistynyt avoimella kyselyllä. Lisäksi arvioinnissa toteutetaan 7-9 henkilön haastattelut. Ja syksyllä on Lapin alueen sidosryhmätyöpaja ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen työpaja Arviointi toteutetaan yhteishankintana Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi ja sen toteuttaa MDI-konsulttitoimisto. Korona-Exit: Lapin liitto ja Lapin ELY laativat ennakointityönä Lappi-sopimuksen toimeenpanoon liittyen Korona-exit skenaariot ja exit-tiekartan. Lisäksi loppuvuonna 2020 päivitetään Lapin tulevaisuuskuvat Lappi-sopimus toimeenpanosuunnitelma : Laaditaan Lappi-sopimuksen viimeinen toimeenpanosuunnitelma vuosille (Lappi-sopimus tehdään uusi toimeenpanosuunnitelma syksylle 2022) Anni Koivisto tiedusteli Lappi-sopimuksen saamelaiskultturin osion arvioinnista ja kuinka toimitaan siten, että saamelaiskulttuurin osio on kiinteä osa Lappi-sopimusta. Hän totesi, että Saamelaiskäräjät ovat mielellään mukana arvioinnin kehittämistyössä. Mervi Nikander totesi,

18 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä että Lapin liitto vastaa koko ohjelman arvioinnista ja Saamelaiskäräjät toimittavat kulttuuriosion. Mukana arvioinnissa ovat keskeisimmät nostot Saamelaiskulttuuri-osiosta. Saamelaiskäräjille lähtee pyyntö valmistelusta sitten, kun ministeriöiltä saapuu pyyntö maakuntaohjelmien arvioinnista. Maakuntaliitto arvioi varsinaisen maakuntaohjelman. Yhteensovitusta Lappi-sopimuksen ja Saamelaiskulttuuri osion välillä on tehty työpajoissa Lappi-sopimuksen laadintaprosessin aikana. Esitys Merkitään esittely tiedoksi. Yhteistyöryhmä merkitsi Lappi-sopimuksen tilannekatsauksen tiedoksi. Liitteet Liite 10 Lappi-sopimus arviointi, ennakointi ja Korona EXIT Liite 11 Lappi-sopimus esittely

19 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Maakuntajohtajan katsaus aluekehitystyöhön LMYR Yhteistyöryhmä kuulee maakuntajohtajan katsauksen ajan kohtai sista asioista. Lisätalousarviossa Lapin suuret tavoitteet infran puolella saatu läpi. Ovat asioita, jotka ovat pitkään olleet edunvalvontalistalla. Erityisesti Kemi-Tornio alueelle tärkeitä investointeja saatu läpi. Muu Lappi saa muun muassa päällystystöitä, ja Enontekiö 5 milj. lentokentän päällystämiseen. Suurin pettymys on kuntapaketti ja sen kohdentuminen etupäässä suurimpiin kaupunkeihin väestöpohjan perusteella. Kunnat olleet tähän pettyneitä. Kriisin syvyyttä ei voida arvioida, on oltava aidosti huolissaan kuntien tilasta, mm. kuntien palveluntuotannosta ja niiden roolista elinvoiman moottoreina. Jos talous sakkaa, on haastavaa panostaa näihin asioihin kunnissa. Tämä koskee etenkin palveluja matkailuvaltaisia kuntia. Globaalin talouden ja vientivetoisten yritysten tilanne on kysymysmerkki. Kansallisen koheesiorahoituksen osalta neuvottelut olleet käynnissä pitkään. Maaliskuussa tultu lopputulokseen siitä, että yhteisymmärrystä ei synny. Tämän johdosta nimitetty kaksi sovittelijaa. Neuvotteluja on käyty toissa viikolle saakka, jolloin ilmoitus tuli siitä, ettei sovitteluratkaisua synny. Tilanne on todella vaikea, koska lähtökohdat ovat kaukana. Paradigman muutos on tapahtumassa, jossa Uudenmaan ulkopuolella koko muuta maata pitäisi katsoa samoin kriteerein. IP -alue on tehnyt vielä kompromissiesityksen viime viikolla, jossa oli 40 milj. siirto ELSA-kehykseen. Kompromissiesityksestä huolimatta ei saavutettu yksimielisyyttä. ELSA:n vaatimuksena oli 300 milj. siirto sen kehykseen. Tämä esitys liian kaukana IP-alueen esityksestä. Rahoituksen jakaminen siirtyy nyt ministerille. Ministerille kirjoitetaan lausunnot IP:n ja ELSA:n kummankin toimesta. Yhteistyöhenki on rikkoutunut maakuntien välillä. Ministeriltä odotetaan oikeudenmukaista ratkaisua jätetään asiakirjat ministerille. Esitys: Merkitään maakuntajohtajan katsaus tiedoksi. Yhteistyöryhmä merkitsi maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi.

20 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Tiedoksi merkittävät asiat LMYR Esitys: Ei ole tiedoksi merkittäviä asioita. Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

21 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Muut esille tulevat asiat LMYR Esitys: Muita esille tulevia asioita ei ollut.

22 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Seuraava kokous LMYR Päätetään syksyn 2020 kokousajoista. Esitys Esitetään syksyn 2020 kokousajankohdiksi seuraavia: ma klo 9.00 ma klo 9.00 ma klo 9.00 (sekä tarvittaessa ma 10.8.) Todetaan yllä olevat kokousjat sillä muutoksella, että esityksessä ollut virheellinen kellonaika muutetaan klo Syksyllä kokoukset pyritään pitämään lähtökohtaisesti fyysisinä kokouksina. Myös etäyhteyksin kokouksiin osallistuminen on mahdollista.

23 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Lapin maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen päättäminen LMYR Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Muutoksenhakuohjeet Valitusosoitus Maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätöksestä kuntalaissa säädetään (Laki raken nerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999) 39.2 ). Yhteistyöryhmän käsittelemään hankkeeseen liittyvää kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea erikseen muutosta valittamalla (Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hal linnoinnista (1353/1999) 20.4.) Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, Oulu. Sähköpostiosoite on Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa kos kevat ilmoi tukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Muun asiamiehen kuin asianajajan tai yleisen oikeusavus tajan on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/2018 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 06.03.2018 AIKA 06.03.2018 klo 13:49-15:00 PAIKKA Kirjallinen menettely ajalla 6.-13.3.2018 (sähköpostitse) KÄSITELLYT

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/ Asia Otsikko Sivu 16 Lausunto hankkeista "Arktisen muotoilun osaamiskeskus infrahanke

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/ Asia Otsikko Sivu 16 Lausunto hankkeista Arktisen muotoilun osaamiskeskus infrahanke Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo PAIKKA Kirjallinen menettely ajalla 29.3-5.4.2016 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 2/2019 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 2/2019 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 2/2019 1 AIKA 25.03.2019 klo 13:00 PAIKKA Sokos Hotel Vaakuna, Mon Amour kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 3 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 20.06.2016 AIKA 20.06.2016 klo PAIKKA Kirjallinen menettely ajalla 20.-27.6.2016. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 45

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 4/2017 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 4/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 30.10.2017 klo 13:00 PAIKKA Sokos Hotel Vaakuna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen avaus 3 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Lapin liiton hallitus 21.09.2017 AIKA 21.-23.09.2017 PAIKKA Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse 21.-23.9.2017 välisenä aikana KÄSITELLYT ASIAT Liitteet

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 7/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 7/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 26.09.2016 AIKA 26.09.2016 klo 13:00-15:24 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 9/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 9/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 28.11.2016 AIKA 28.11.2016 klo 13:04-14:42 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 29.01.2018 AIKA 29.01.2018 klo 13:00-15:09 PAIKKA Sokos Hotel Vaakuna, Koskikatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 06.06.2016 AIKA 06.06.2016 klo 13:08-15:48 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 8/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 8/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 31.10.2016 AIKA 31.10.2016 klo 13:00-15:24 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Varastotie 2, käynti Vierustien puolelta Rakka ravintolan ovesta 3. kerros

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/ Varastotie 2, käynti Vierustien puolelta Rakka ravintolan ovesta 3. kerros Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 24.09.2018 AIKA 24.09.2018 klo 13:02-14:23 PAIKKA Varastotie 2, käynti Vierustien puolelta Rakka ravintolan ovesta 3. kerros

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 klo 13:13-14:39 PAIKKA Sokos Hotel Vaakuna KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 16 Väliaikainen valmistelutoimielin 30.08.2017 AIKA 30.08.2017 klo 12:05-13:30 PAIKKA Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, Nuijamies KÄSITELLYT ASIAT Liitteet Otsikko Sivu 12

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 3/2013 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 3/2013 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 3/2013 1 AIKA 14.06.2013 klo 10:00 PAIKKA Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus 3 28 Kokouksen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 18.04.2016 AIKA 18.04.2016 klo 13:00-16:00 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 20.03.2017 AIKA 20.03.2017 klo 13:00-14:57 PAIKKA Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26 (Valtuustosali) KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 12.11.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 6/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 6/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 29.08.2016 AIKA 29.08.2016 klo 13:00-14:24 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Oltermanni kokoustila)

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. AIKA Maanantai 17.12.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo 12.00 Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj.

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 05.06.2017 AIKA 05.06.2017 klo 13:04-14:35 PAIKKA Sokos hotel Vaakuna (Koskikatu 4) KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 9:04-11:33 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 24.03.2014 AIKA 24.03.2014 klo 10:00-12:50 PAIKKA Scandic Hotel Rovaniemi, kokoustila Kaira KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 1/2013 1

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 1/2013 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 15.02.2013 klo 10:00 PAIKKA Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Kokoustila Oltermanni)

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Kokoustila Oltermanni) Lapin maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Lapin maakunnan yhteistyöryhmä 24.04.2017 AIKA 24.04.2017 klo 13:06-14:17 PAIKKA Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33, Rovaniemi (Kokoustila Oltermanni)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo

Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila. Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja Niina Puoskari Tuula Suomi Anja Svärd Markku Leivo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 12.03.2019 tiistai klo 17:00-17:45 Paikka Työterveyshuolto Aurinkoristeys, Raision toimipisteen kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Janne Mäki-Imppula,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko. klo 9.00 Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia no 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Muut asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (10) Tarkastuslautakunta 29.01.2018 AIKA 29.01.2018 klo 09:00-10:50 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, alakerran neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin PÖYTÄKIRJA 1 (6) 24.5.2018 Merisaappaan koulu Johtokunnan kokous Aika tiistai 22.5.2018 klo 12.00 13.38 Paikka Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, 02320 Espoo Läsnä Katja Halonen pj. Topi Puttonen Sari Hakola

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (13 ) Nuorisovaltuusto 05.01.2019 AIKA 05.01.2019 klo 15:00 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2018 Aika 13.11.2018 klo 09:10-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari Osallistujat

Lisätiedot

Keskiviikko klo 12.00

Keskiviikko klo 12.00 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2019 Kokousaika Kokouspaikka Käsitellyt asiat Asia no Keskiviikko klo 12.00 Kunnanvirasto Valtuustosali 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Muut asiat Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.01.2018 klo 19:45-22:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika Torstai 22.02.2018 klo 09:00-11:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 8) Sivistyslautakunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 8) Sivistyslautakunta Porin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 8) Aika 15.01.2019, klo 16:42-18:26 Paikka Sivistystoimialan kokoushuone, Otavankatu 3 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ NIVALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 31 Tarkastuslautakunta 20.03.2019 AIKA 20.03.2019 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 22.2.2018 1 AIKA Torstai 22.2.2018 klo 17.00-18.37 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaalähteenkatu 14, Hovinarri PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019 PELLON KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019 Kokousaika Tiistai. klo 9.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Asia no 1 Järjestäytyminen 2 Kuulemiset 3 Tytäryhteisön sisäinen valvonta

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä:

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 7/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 25.04.2019 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 25.04.2019 klo 12.30 Vastaukset: torstai 25.4.2019 klo 22.00

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot