tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus Statistikcentralen 1975

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus Statistikcentralen 1975"

Transkriptio

1 tilasttiedtus statistisk rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen 1975 N:-Nr LI 1975:31 Majitustilast Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttö 1974 H ä r bä rgeri ngsstatisti k Härbärgeringsställenas beläggning 1974 Accmmdatin statistics Utilizatin f ldging services' capacity 1974

2 tilasttiedtus statistisk rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrägningar Päiväys-Datum Sinikka Mauknen /410 Raini Munkki * / N:-Nr LI 1975:31 Majitustilast Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttö 1974 H ä r bä rgeri ngsstatisti k Härbärgeringsställenas beläggning 1974 Accmmdatin statistics Utilizatin f ldging services' capacity 1974

3

4 MAJOITU STILASTO I HAR BÄRGE RINGSSTATISTIK Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttö v Majitustilast käsittää kaikki ne majitusliikkeet, jilta asetus majitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) edellyttää elinkeinluvan. Näitä vat htellit, mtellit, matkustajakdit, mttrimajat ja yömajat. Majituskapasiteetin käyttötilast sisältää lääneittäiset tiedt edellä mainittujen majitusliikkeiden käyttöasteista ja niissä tapahtuneiden yöpymisten määristä vieraan asuinmaan mukaan eriteltyinä. Tämä julkaisu sisältää kk vutta 1974 kskevat tiedt. Kuukausitiedt n julkaistu ja (Tilasttiedtukset LI 1975:20 ja LI 1975:24). Tauluissa 1 3 esitetään tiedt majitusliikkeissä tapahtuneiden yöpymisten lukumääristä lääneittäin jayöpyjän asuinmaan mukaan kk vudelta Tauluissa 4 ja 5 vat vastaavat tiedt kesäajalta (kesäelkuu) Kapasiteetin käyttöastetiedt esitetään taulussa 6 lääneittäin ja taulussa 7 kuukausittaia Yömajan kapasiteetin käyttöasteet n laskettu käytössä lleiden vuteiden prsenttisena suutena kaikista vuteista, kun taas muiden majitusliikkeiden käyttöasteet n laskettu käytössä lleiden huneiden prsenttisena suutena kaikista huneista. Taulussa 8 n-tiedt vastaavien majitusliikkeiden kapasiteetista Härbärgeringsställenas beläggning âr 1974 Härbärgeringssiatistiken mt'attar alla de härbürgeringsställen lr vilka näringstillständ förutsättes enligt l'örrdningen m härbärgerings- ch förplägnadsrörelsen (502/69). Dessa är hteil, mteil. resandehem, mtrhyddr ch natthärbärgen. Statistiken över härbärgeringsställenas beläggning innehäller uppgifter länsvis m vannämnda härbärgeringsställens beläggning ch övernaltningarna pä dem enligt gästens hemland. Denna Publikatin innehäller uppgifter för äret 1974 i sin helhet. Mänadsuppgifterna har publicerats ch (Statistiska rapprter LI 1975:20 ch LI 1975:24). Ur tabellerna 1-3 framgär uppgifter m antalet övernaltningar pä härbärgeringsställena enligt län-ch nattgästens hemland för är 1974 i sin helhet. Tabellerna 4 ch 5 innehäller mtsvarande uppgifter försmmaren 1974 (juni-augusti). Ur tabell 6 framgär uppgifter m beläggningen länsvis ch ur tabell 7 mänadsvis. Natthärbärgenas beläggning har beräknats sm antalet belagda bäddar i prcent av samtliga bäddar, medan övriga härbärgeringsställens beläggning har beräknats sm antalet dispnerade rum i prcent av samtliga rum. Ur tabell 8 framgär uppgifter m mtsvarande härbärgeringsställens kapaciteter är Tilastssa mukana levat majitusliikkeet prsentteina kaikista majitusliikkeistä De i Statistiken inj^ende härbärgeringsställena i prcent av alla härbärgeringsställen Accmmdatin facilities in these statistics presented as percentages f the ttal amunt f accmmdatin facilities Vudenaika Tid av äret Time f year Tammi tukkuu Januari maj January-May Kesä-elkuu. Juni-augusti June-August Htellit Htel! Htels Mtellit Mtell Mtels Matkustajakdit ja mttrimajat Resandehem ch mtrhyddr Barding huses and mtr inns Yömajat Natthärbärgen Dss-huses Kaikki majitusliikkeet Alla härbärgerings-! ställen '.Ttal \ i Taulut 1Taulut Taulut Taulut Taulut i Taulut Taulut Taulut 1Taulut Taulut Tabeller,! Tabeller Tabeller Tabeller Tabeller Tabeller Tabeller Tabeller ; Tabeller Tabeller Tables Tables Tables Tables Tables j Tables Tables Tab le s! Tables Tables Syys-julukuu S ep t em be r-d eceni b er Sep tern ber- Decern ber

5 4 Oheinen taulukk kuvaa, kuinka mnta prsenttia kaikista kapasiteettitilastn kuuluvista (taulu 8) eri lajisista majitusliikkeistä n mukana tauluissa 1-5 ja 6 7 eri vudenaikina. Sarakkeissa»Taulut 1 5» levat prsenttiluvut kuvaavat lähinnä saatujen tietjen määrää ja sarakkeissa»taulut 6 7» lähinnä saatujen vastausten määrää. Kaikkia majitusliikkeitä kskeva vastausprsentti li kesäajalta, jllin käytössä n enemmän majitusliikkeitä, 90 (vunna ) ja muuna vudenaikana 92 (vunna 1973 myös 92). Taulukn prsenttiluku kaikkia majitusliikettä kskevassa sarakkeessa li lppuvudesta tätä vastausprsenttia pienempi, kska jidenkin majitusliikkeiden antamat tiedt livat vieläkin niin puutteellisia, että niitä ei vitu ttaa mukaan tilastn. Tietjen peittävyyttä lääneittäin ei le tutkittu, jten ei le syytä tehdä vertailuja eri läänien kesken yöpymisten lukumääristä eikä myöskään kausivaihteluvertailuja lääneittäin. On myös humattava, että tässä tilastssa esitetyistä luvuista puuttuvat kaikissa muissa kuin edellä mainituissa majituspaikissa tapahtuneet yöpymiset. Esimerkiksi useimmat lmakylät, retkeilymajat ja leirintäalueet eivät le mukana tässä tilastssa. Majitusliikkeissä (ilman yömajja) vunna 1974 tapahtuneista yöpymisistä li ulkmaalaisten yöpymisiä 30 % (vunna %) vastaavan luvun llessa yömajissa vain nin 2 % (vunna %). Yöpymisten kknaismäärästä li htellien ja mtellien suus 80% (vunna %), kun taas ulkmaalaisten yöpymisistä tuli htellien ja mtellien salle 91 % (vunna %). Kesäajan (kesä elkuu) suus yöpymisten kknaismäärästä (ilman yömajja) li nin 37 % (vunna %) ja ulkmaalaisten yöpymisistä nin 56 % (vunna %) tapahtui kesäaikana. Ulkmaalaisten kk vuden yöpymisistä tuli pääkaupungin salle nin 36 % (vunna %). Majitusliikkeissä (ilman yömajja) tapahtuneista ulkmaalaisten yöpymisistä li Rutsin suus suurin (vunna % ja vunna 1973 n. 36 %). Seuraavina livat Saksan liitttasavalta n. 18 % (vunna %), Neuvstliitt n. 8 % (vunna 1973 n. 7 %), USA n. 7 %(vunna % ) ja Is Britannia 4% (vunna 1973 n. 5%). Nämä prsenttiluvut eivät kuvaa k. maista saapuneiden vieraiden suutta Sumessa yöpyneiden ulkmaalaisten kknaismäärästä, vaan heidän yöpymisiensä suutta edellä mainituissa majitusliikkeissä tapahtuneista ulkmaalaisten yöpymisistä. Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa n lennaisia erja alueittain, kuukausittain, viiknpäivittäin (heiset tilastkuvit) sekä myös lajeittain. Vertailuja tehtäessä n muistettava, että yömajjen ja muiden majitusliikkeiden käyttöasteet eivät le keskenään vertailukelpisia, kska käyttöasteiden laskentaperusteet vat erilaiset ja kska yömajjen timinta pikkeaa lunteeltaan muiden majitusliikkeiden timinnasta Kaikkien majitusliikkeiden (ilman yömajja) käyttöaste li alhaisin julukuussa sekä kk maan (45) että kaupunkien ja kauppaliden (49) salta Krkein käyttöaste kk maan (67) salta li heinä- ja syyskuussa ja kaupunkien ja kauppaliden (72) salta syyskuussa, Alueellisia erja n sekä läänitaslla että paikkakunnittain kaikissa majitusliikelajeissa Kaupungeissa ja Föregäende tabell visar, hur mänga prcent av de lika typerna av härbärgenngsställen hörande tili kapacitetsstatistiken (tabell 8) sm förekmmer i tabellema 1 5 ch 6 7 under lika ärstider. Prcenttalen i klumnema»tabeller 1 5» äterger närmast mängden erhällna uppgifter ch prcenttalen i klumnema»tabeller 6 7» närmast antalet erhällna svar. Svarsprcenten för alla härbärgeringsställen var 90 (87 är 1973) under smmaren, da fler härbärgeringsställen är verksamma, ch 92 (92 även är 1973) under testen av äret. Tabellens prcenttal i klumnen för samtliga härbärgeringsställen var mt ärets slut mindre än denna svarsprcent, emedan en del härbärgeringsställens uppgifter frtfarande var sä bristfälliga, att de inte künde tas med i Statistiken. Uppgiftemas täckning länsvis har inte undersökts, varför det 'inte är skäl att göra jämförelser mellan antalet övemattningar i lika län eller mellan säsngvariatinerna länsvis. Det är även skäl att beakta, att talen i denna Statistik inte mfattar övemattningar pä andra inkvarteringsställen än de vannämnda. De flesta semesterbyar, vandrarhem ch campingmräden ingär exempelvis inte i denna Statistik. Pä härbärgeringsställen (utm natthärbärgen) svarade utlänningar för 30 % av övernattningarna är 19 74(34%är 1973), medan mtsvarande tal för natthärbärgen endast var mkring 2 % (3 % är 1973). Av det ttala antalet övemattningar var htellens ch mtellens andel 80 % (78 % är 1973), medan utlänningars övemattningar tili 91 % skedde pä hteil ch mtell (89 % är 1973). Smmartidens (juni augusti) andel av det ttala antalet övemattningar (utm natthärbärgen) var mkring 37 % (38 % är 1973) ch av utlänningars övemattningar skedde mkring 56 % (57 % är 1973) under smmartid. Av utlänningars övemattningar under heia äret tillföll ca 36 % (39 % är 1973) huvudstaden. Av utlänningars övemattningar pä härbärgeringsställena (utm natthärbärgen) var Sveriges andel störst (35 % är 1974 ch ca 36 % är 1973). Dämäst km Förbundsrepubliken Tyskland med c a l 8 % ( 1 6 % ä r 1973), Svjetuninen med ca 8 % (ca 7 % är 1973), USA med ca 7 % (9 % är 1973) ch Stör Britannien med 4 % (ca 5 % är 1973). Dessa prcenttal äterger inte en hur stör andel gästerna frän ifrägavarande länder utgör av det ttala antalet utlänningar sm övemattat i Finland, utan en hur stör andel deras övemattningar utgör av utlänningars övernattningar pä vannämnda härbärgeringsställen. Härbärgeringsställenas beläggning u pp visar avsevärda skillnader enligt miäde, mänad, veckdag (bifgade statistiska diagram) samt även enligt typ. Vid jämförelser bör man hälla i minnet, att natthärbärgenas ch övriga härbärgeringsställens kapaciteter inte är sinsemellan jämförbara, emedan beräkningsgrundema för kapaciteterna inte är de samma ch emedan natthärbärgenas verksamhet tili sin natur awiker frän övriga härbärgeringsställens verksamhet. Pä samtliga härbärgeringsställen (utm natthärbärgen) var beläggningen lägst i december bäde för heia riket (45) ch för städer ch köpingar (49). Den högsta beläggningen för heia riket (67) inföll i juli ch September ch för städer ch köpingar (72) i September. Reginala skillnader bäde länsvis ch rtsvis förekmmer inm alla typer av härbärgeringsställen. Beläggningen är i

6 5 kauppalissa n yleensä krkeampi käyttöaste kuin maalaiskunnissa, pikkeuksena tästä li heinäkuu. Läänitaslla li Uudenmaan läänin käyttöaste (71) krkein ja Vaasan läänin käyttöaate (50) alhaisin. Kaikista majitusliikelajeista (lukuunttamatta yömajja) li kk maan krkein käyttöaste (62) htelleilla, kun taas kaupunkien ja kauppaliden krkein käyttöaste (67) li matkustajakdeilla. Viiknpäivävaihteluista n merkillepantava, että viiknlppuisin, varsinkin sunnuntaisin, n kapasiteetin käyttöaste humattavasti alhaisempi kuin muina viiknpäivinä. Pikkeuksena n yleensä heinäkuu, sillä käyttöaste laskee viiknlppuisin heinäkuussa humattavasti vähemmän kuin vuden muina kuukausina. Tämä selittynee ainakin saksi ulkmaalaisten suuresta suudesta (59 %) heinäkuussa majitusliikkeissä tapahtuneista yöpymisistä. Tisaalta nhan heinäkuu myös sumalaisten yleisin lmakuukausi, jllin kaikki viiknpäivät lmamatkalla vat samanarvisia yövyttäessä jssain majitusliikkeessä. Oheiset tilastkuvit kuvaavat tarkemmin kaikkien majitusliikkeiden (ilman yömajja), sekä erikseen htellien ja mtellien, käyttöastetta päivittäin ja viiknpäivittäin tam m i-, h u h ti-, heinä- ja lkakuussa Kuviista ilmenee selvästi eri viiknpäivien käyttöasteiden suuret ert sekä kaikissa majitusliikkeissä että htelleissa ja mtelleissa. allmänhet högre i städer ch köpingar än i landskmmunerna, med juli mänad sm undantag. Pä länsnivä var beläggningen högst (71) i Nylands Iän, medan Vasa Iän hade den lägsta beläggningen (50). Av samtliga typer av härbärgeringsställen (med undantag av natthärbärgen) hade htelien den högsta beläggningen i hela riket (62), medan den högsta beläggningen (67) i städer ch köpingar tillföll resandehemmen. Beträffande veckdagsväxlingama är det skäl att beakta, att beläggningen under vecksluten, speciellt under söndagarna, är betydligt lägre än under övriga veckdagar. Juli mänad utgör i allmänhet ett undantag, ty beläggningen sjunker under julivecksluten avsevärt mindre än under ärets övriga mänader. Detta trde ätminstne delvis förklaras genm utlänningamas Stra andel (59 %) av övernattningama pä härbärgeringsställen i juli. A andra sidan är juli även den vanligaste semestermänaden i Finland, dä alla veckdagar pä en semesterresa är likvärdiga m man övernattar pä nägt härbärgeringsställe. Bifgade statistiska diagram äterger nggrannare alla härbärgeringsställens (utm natthärbärgenas), samt separat htellens ch mtellens, beläggning dagligen ch veckdagsvis i januari, april, juli ch Oktber Ur diagrammen framgär tydligt.de Stra skillnaderna i beläggningen under lika veckdagar bäde pä alla härbärgeringsställen ch pä htell ch m teli. SUMMARY ACCOMMODATION STATISTICS Utilizatin f accmmdatin capacity in 1974 The accmmdatin statistics cver htels, mtels, barding huses, mtr inns and dss-huses. The 1974 statistics n the utilizatin f the accmmdatin capacity cntain data by prvince n the rate f utilizatin f the abve types f accmmdatin facilities and the nights spent in them by visitr s cuntry f residence. Tables 1-3 present data fr the whle year 1973 n the number f nights spent in accmmdatin facilities by prvince and visitr s cuntry f residence. Tables 4 and 5 cntain the crrespnding data fr the summer seasn 1974 (June-August). Data n the rate f utilizatin are presented by prvince in table 6 and by mnth in table 7. The rate f utilizatin f dss-huses has been calculated as a percentage f all beds ccupied, whereas the rate f utilizatin f ther types f accmmdatin facilities has been calculated as the percentage f ccupied rms f all rms. Table 8 cntains data n the capacity f crrespnding types f accmmdatin facilities in The table n page 3 shws hw many percent f the varius types f accmmdatin facilities in the capacity statistics are included in tables 1-5 and 6-7 during different seasns. The respnse rate fr all types f accmmdatin facilities was 90 (87 in 1973) fr the summer seasn, when a greater number f accmmdatin places are being used, and 92 fr ther seasns (92 in 1973). The share f nights spent by freigners in accmmdatin facilities (excl dss-huses) was 30 % in 1974 (34 % in 1973), whereas the crrespnding figure fr dss-huses was abut 2 % nly (3 % in 1973). The share f nights spent at htels and mtels was 80 % (78 % in 1973), whereas the share f nights spent by freign visitrs at htels and mtels was 91 % (89 % in 1973). The share f the summer seasn (June-August) f the ttal number f vernight stays (excl. dss-huses) was sme 37 % (38 % in 1973) and f freigners vernight stays sme 56 % (57 % in 1973). The largest share f nights spent by freigners during the whle year ges t Sweden (35 % in 1974 and 36 % in 1973), fllwed by the Federal Republic f Germany with sme 18 % (16 % in 1973), the Sviet Unin with sme 8% (7% in 1973), USA with sme 7 % (9 % in 1973) and Great Britain with sme 4 % (sme 5 % in 1973). There are cnsiderable differences in the rate f utilizatin f the accmmdatin capacity by regins, mnths, weekdays and als by types. In urban districts the rate f utilizatin is generally higher than in rural districts. The rate f utilizatin f the whle cuntry was highest (67) in July and September and lwest (45) in December. On the prvincial level, the prvince f Uusimaa had the highest rate f utilizatin (71 ) and the prvince f Vaasa the lwest (50). The fllwing diagrams depict the rate f utilizatin f all types f accmmdatin facilities (excl dss-huses) and separately f htels and mtels daily and by weekdays in January, April, July and Octber The diagrams clearly shw that the rate f utilizatin is cnsiderably lwer during weekends, and especially n Sundays, than n ther weekdays

7 6 / MAJOITUSLIIKKEIDEN K A PA SITEETIN KÄYTTÖASTE PÄIVITTÄIN TAMMIKUUSSA 1974 HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS BELÄGGN1NG P E R DAG I JANUARI 1974

8 7 V t MAJOITUSLIIKKEIDEN K A PA SITEETIN KÄYTTÖASTE PÄIVITTÄIN HUHTIKUUSSA 1974 < < p fr m fr z 2 :< PP PO Cf) < z w p p :< Hcn m Oz w 0 Cd :< CQ 01 :< S u. < c >> ti t- ti' v t r* P- (T\ n P ti Sfr u ti e O ti "O 6 V u ti ti u ti a ti u «*- c «-» ti N P

9 8 O 00 KD O LO O SÍ O r O CM MAJOITUSLIIKKEIDEN K A PA SITEETIN KÄYTTÖ PÄIVITTÄIN HEINÄKUUSSA 1974 HÄRBÄRGER1NGSSTÄLLENAS BELÄGGNING PE R DAG I JULI 1974 ^ i * P 03 'O U ti P- U <0 cm C O ti 'O E uti M ti >> M u ti a ti u ti«i X r ó H r d S n 3 00 ^ CM ' «j K r-i CM t i KO P* CM in H CM ti vf sti CM 'i 2 cm 3_! CT) CM «J Q J CM ** i dl ^ O d H <-i «.-H : in I : g sf en»-h ti rí «* ti ri Pu * I 1-1 H»h wjs >> > w t i <Q «a t.s i S h "E 1/1 Í >>-S L ^ ) T3 i-- m.x «~.e i- 2 f -" rs- -h l i i I I I I O0 2P M O0 ti c ti T3 ti ti ti x -O tn 'O TJ -O. In tn U ti u e 2 -< C O 5- :0 :0 S H O Hpu mj en.m ti 0 ti ti P S h- & HP- J en d tn ti ti tn U P 2 J I- i S S a TS «e. Ti % $ C ti w ti ^ tn H d «.2 tn ti. tn rl e m SCO wti ^ ti ^ ti M* -< p. 0 -e ti Iti 7* u Q) +-* ti en AÍ ti. i AÍ 10 f- u -4 g> ti. ti Cu in ~ i 3 m O ti -rt «. X O?! H >i i '«2 ti. e i r M :<a A 1 u H CM u A i ti * ti ^ ^ ti * X AC ti ti s 1

10 9 MAJOITUSLIIKKEIDEN K A PA SITEETIN KÄYTTÖASTE PÄIVITTÄIN LOKAKUUSSA 1974 HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS BELÄGGNING PER DAG I OKTOBER 1974 ' 00 2P M QO OOQOOfl i3 ai «T3 «3 *d <0? «ö 'O «TJ T3 "O Jj; tn tf) 1* O U C < -h C O U :0 :0 S h C H u- en I I I I I I I -h 41 O U «^ 2 h > 4 h P. 1-1 en 2 «*Z 4-* Xl /'»/' S. e > V CJ QO 9) i U I q 2 s 2. ~ 0 a 7 s. e s * e a) ) E a.2.53 E a 01 #.4-* 3 il <0 JS «e W e --j»4 4-1 fc- <0 Ci -Ö QO O 6 g I! u 3 2 <0 Jj ««4 ^ ^ ^ ti 03

11

12 TAULUJA - TABELLER TABLES

13 12 TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ V (ILMAN YÖMAJOJA) TABELL 1. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÂ HÄRBÄRCERINGSSTÄLLENA ÀR 1974 (EXKL. NATTHÄR- Table 1. Number f nights at the accmmdatin facilities in (excl. dss- Yöpymisien lukum äärät Ö vcrnattningar Number f nights Lääni Län P rvince Asuinmaa H emi and C untry f dm icile Uudenmaan Nyland s siitä Turun ja H elsinki P rin därav H elsingfrs B jörne- Ab ch f which brgs H elsinki Ahvenanmaan Ai ands Hämeen T av astehus Kymen Kymmene I Sumi Finland II R utsi S v erig e Sw eden... N rja Nrge N rw a y... Tanska D anm ark D enm ark... Islanti Island Iceland Il Y hteensä Summa Ttal m S aksan liitt ta sa v a lta T yskland, FR G erm any, F R Ranska F ra n k rik e F ra n c e Is -B rita n n ia S t rb rita n n ie n G reat B ritain Alankm aat N ederländerna N etherlands B elgia B elgien Belgium Italia Italien Italy Itäv alta Ö s te rrik e A u stria S v e itsi Schw eiz S w itzerlan d Irla n ti Irland Ireland K reikka G rekland G r e e c e Luxem burg L u x em b u rg P rtu g ali P rtu g al E spanja S panien S p a i n T urkki T u rk iet T u r k e y S aksan dem kraattinen ta sa v a lta T yskland, D R G erm any, D R N euvstliitt Svjetuninen S v ietu n i n M uut Eurpan m aat Ö vriga eu r p eiska lä n d e r O th er Eurpean cuntries USA Kanada C anada Muu A jnarikka Ö vriga am erikanska - lä n d e r R est f A m erica J a p a n i Japan Muu A asia Ö vriga a sia tisk a län d er O ther A sian c u n tr ie s A frikka A frika A f r i c a Muut m aat Ö vriga län d er O ther c u n tries Ill Y hteensä Summa Ttal Y hteensä - Summa - T tal l + II

14 13 BÄRGEN) h u s e s ) M ikkelin S : t M ichels P h j is- K arjalan N rra K arelens Kupin Kupi K eski- Sumen M ellersta F inland s V aasan Vasa Oulun U leäbrgs / Lapin Lapplands Y hteensä Summa Ttal S iitä kaupungit ja kauppalat D ärav stä - d e r ch köpingar Of which urban cmmunes , '

15 TAULU 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEfSSA JA MOTELLEISSA V TAI3ELL 2. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PA HOTELL OCH MOTELL Ar 1974 Table 2. Number f nights at htels and mtels in Yöpym isien lukumää rät Ö v ern attn in g är Number f nights L ääni - Län P rvince Asuinmaa H emi and C u n try f dm icile Uudenmaan Nyland s siitä H elsinki d ärav H elsingfrs f which H elsinki T urun ja P rin Äb ch B jörnebrgs A hvenanmaan A lands Hämeen T avastehus Kymen Kymmene 1 Sumi Finland r \ R utsi S v erig e Sw eden N rja Nrge N rw a y Tanska D anm ark Denmark Isla n ti Island Iceland Y hteensä Summa T tal Ill S ak san liitt ta sa v a lta T y sk lan d, FR G erm any, F R R anska F ra n k rik e F ra n c e Is -B rita n n ia S t rb rita n n ie n G reat B ritain Alankmaat N ederländerna N eth erlands B elgia Belgien Belgium Italia Italien Italy Itäv alta Ö ste rrik e A u stria S v e itsi Schw eiz S w itzerlan d Irla n ti Irland Irelan d K reikka G rekland G reece '82 Luxem burg L u x em b u rg P rtu g ali P rtu g al E spanja Spanien S p a i n T urkki T u rk iet T u r k e y S aksan dem kraattinen ta sa v a lta T yskland, D R G erm any, D R N euvstliitt S vjetuninen Sviet Muut Eurpan m aat Ö vriga eurpeiska lä n d e r O th er E urpean c u n tries USA Kanada C anada Muu Amerikka Ö vriga am erikanska lä n d e r R est f A m erica i J a p a n i Japan... ' Muu A asia Ö vriga a sia tisk a lä n d e r O th er A sian c u n tr ie s A frikka A frika A f r i c a Muut m aat Ö vriga län d er O ther c u n tries Ill Y hteensä Summa T t a l Y hteensä Summa T tal 1 + Il + III

16 15 M ikkelin S :t M ichels P hjis- K arjalan N rra K arel ens l Kupin Kupi K eski- Sumen M ellersta Finlands V aasan V asa Oulun U leäbrgs Lapin Lapplands Y hteensä Summa Ttal S iitä kaupungit ja kauppalat D ärav s tä - d e r ch köpingar Of which urban cmmunes ' , ' , H-*

17 16 TAULU 3. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA V TAB-ELL 3. ANTAL ÖVERNATTN1NGAR PÄ NATTHÄRBÄRGEN ÄR 1974 Table 3. Number f nights at the dss-huses in 1974 Yöpymisien lukum äärät Ö v ern attn in g ar Number f nights Lääni Län P r v in ce Asuinm aa H emi and C u n try f dmicile Uudenmaan Nyland s siitä H elsinki d ärav H elsingf rs f which H elsinki Turun ja P rin Ab ch B jörnebrgs Ahvenanmaan A lands Hämeen T av astehus Kymen Kymmene I Sumi Finland II R utsi S v erig e Sw eden... N rja N rge N rw a y T anska Danmark D enm ark... Isla n ti Island Iceland II Y hteensä Summa T tal Ill S ak san liitt ta sa v a lta T yskland, FR G erm any, F R R anska F rankrik e F ra n c e Is -B rita n n ia S t rb ritan n ien G reat B ritain _ Alankm aat N ederländerna N eth erlan d s Belgia B elgien Belgium Italia Italien Italy Itäv alta Ö ste rrik e A u s tr ia S v e itsi Schw eiz S w itzerland Irla n ti lrland Irelan d K reikka G rekland G reece Luxem burg L u x em b u rg P rtu g ali P rtu g al E spanja - Spanien S p a i n T urkki T u rk iet T u r k e y S ak san dem kraattinen ta sa v a lta T y sk lan d, DR G erm any, D R v N euvstliitt Svjetuninen Svietunin..... Muut Eurpan m aat Ö vriga eurpeisk a lä n d e r O ther Eurpean cuntries USA Kanada C anada Muu A m erikka Ö vriga am erikanska lä n d e r R est f A m erica J a p a n i Japan Muu A asia Ö vriga a sia tisk a län d er O th er A sian c u n tr ie s A frikka A frika A f r ic a Muut maat Ö vriga lä n d e r O ther c u n tries Ill Y hteensä Summa T t a l Y hteensä Summa T tal I

18 17 M ikkelin S : t M ichels Phjis - K arjalan N rra K arel ens Kupin Kupi K eski- Sumen M ellersta Finlands V aasan V asa Oulun U leäbrgs Lapin Lapplands Y hteensä Summa Ttal S iitä kaupun git ja kaupp alat D ärav s ta d e r ch köpingar Of which urban cmmunes _ K _ , A ? '

19 18 TAULU 4. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ KESÄ-ELOKUUSSA (ILMAN T ABELL 4. ANTALÖVERNATTN1NGAR PÄUÄRDÄRGER1NGSSTÄLLENA IJUN1-AUGUSTI 1974 (EXKL. T a b l e 4. N u m b e r f n i g h t s a t t h e a c c m m d a t i n f a c i l i t i e s in J u n e - A u g u s t Yöpymisien lukum äärät Ö vernattningar Number f nights Lääni Län P rvince Asuinmaa H emi and C u n try f dm icile Uudenmaan Nyland s siitä Turun ja H elsinki Prin d ärav H elsingf rs B jörne- Ab ch f which brgs H elsinki Ahvenanmaan Alands Hämeen T av astehus Kymen Kymmene I Sumi F inland HO 595 II R utsi - S v e rig e Sw eden... N rja N rge N rw a y... T anska Danmark D e n m a rk... Isla n ti Island - Iceland II Y hteensä Summa Ttal Ill S ak san liitt ta sa v a lta Tyskland, FR G erm any, F R R anska F ra n k rik e F ra n c e Is -B rita n n ia S t rb ritan n ien G reat B ritain...i Alankmaat N ederländerna N etherl a n d s...' B elgia B elgien Belgium Ita lia Italien Italy Itäv alta Ö s te rrik e A u s tr ia S v e itsi Schw eiz Sw itzerland Irla n ti Irland Irelan d K reikka G rekland G r e e c e Luxem burg L u x em b u rg P rtu g ali P rtu g al E spanja S panien S p a i n T u rk k i T u rk iet T u r k e y ' 40 7 S aksan dem kraattinen tasav alta Tyskland, DR G erm any, DR N eu v stliitt S v j etuninen Svietu n i n u Muut Eurpan m aat Ö vriga eurpeiska lä n d e r O th er Eurpean cuntries USA Kanada C anada Muu A m erikka Ö vriga am erikanska lä n d e r R est f A m e r ic a J a p a n i Japan Muu A asia Ö vriga a sia tisk a länder O ther A sian c u n tr ie s A frikka A frika A f r ic a M uut maat Ö vriga länder O ther c u n trie s Ill Y hteensä Summa T t a l Y hteensä Summa T tal I lii

20 19 YÖMOJAJA) NATTHÄRBÄRGEN) ( e x c l. d s s - h u s e s ) M ikkelin S : t M ichels P h j is- K arjalan N rra K arel ens Kupin Kupi K eski- Sumen M elleljsta F inland s \ ( \ V aasan V asa Oulun U leäbrgs Lapin Lapplands Y hteensä Summa ' Ttal S iitä kaupungit ja kauppalat D ärav stä - d e r ch köpingar Of which urban cmmunes ,

21 TAULU 5. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT H O TELLEISSA ]A M O TELLEISSA KESÄ-ELOKUUSSA 1974 TA BELL 5. ANTAL ÖVERNATTN1NGAR PÄ HOTELL OCH MOTELL I JUNI-AUGUSTI 1974 T a b l e 5. N u m b e r f n i g h t s a t h t e l s a n d m t e l s in J u n e - A u g u s t Yöpymisien lukum äärät Ö vern attn in g ar Number f nights Asuinm aa Hemland C u n try f dm icile Lääni Län P rvince Uudenmaan siitä Turun ja Ahvenan- Hämeen Kymen Nyland s H elsinki P rin maan T av aste- Kymmene d ärav Hei- Ab ch Alands hus sin g f rs B jörnef which H elsinki brgs I Sumi F inland Il R utsi S v e rig e Sw eden N rja N rge N rw a y T anska D anm ark D e n m a rk Isla n ti Island Iceland II Y hteensä Summa T tal Ill S ak san liitt ta sa v a lta T yskland, FR G erm any, F R R anska F ra n k rik e F ra n c e Is -B rita n n ia S t rb ritan n ien G reat B r ita in Alankm aat N ederländerna N ether- lan d s B elgia B elgien Belgium Ita lia Italien Italy Itäv alta Ö s te rrik e A u s tr ia... L S v e itsi Schw eiz S w itzerland Irla n ti Irland Irelan d K reik k a G rekland G reece Luxem burg L u x em b u rg P rtu g a li P rtu g al E sp an ja Spanien S p a i n T u rk k i T u rk iet T u r k e y S ak san dem kraattinen tasav alta T y sk lan d, DR G erm any, D R N euv st liitt Svj etuninen Sviet M uut Eurpan m aat Ö vriga eurpeiska lä n d e r O ther Eurpean cuntries USA K anada C anada Muu A m erikka Ö vriga am erikanska lä n d e r R est f A m erica J a p a n i Japan Muu A asia ö v rig a a sia tisk a länder O th er A sian c u n tr ie s Muut m aat ö v rig a länder O ther c u n trie s Ill Y hteensä Summa T t a l Y hteensä Summa T tal 1 + Il + III

22 21 M ikkelin S : t M ichels Phjis - K arjalan N rra K arelens Kupin Kupi K eski- Sumen M ellersta Finland s V aasan V asa Oulun U leäbrgs Lapin Lapplands Yhteensä Summa Ttal S iitä kaupungit ja kauppalat D ärav stä - d e r ch köpingar Of which u rb an cmmunes ' '

23 . 22 TAULU 6. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1974 TA BELL 6. HÄR BÄ.RGER1NGSSTÄLLENAS BELÄGGNING LÄNSVIS Ar 1974 T a b l e 6. U t i l i z a t i n f c a p a c i t y a t t h e a c c m m d a t i n f a c i l i t i e s b y p r v i n c e in Käyttö % B eläggning % Nights % L ääni Län P r v in ce Y hteensä^) (ilman yöm ajja) Summa!) (exkl. n a tth ä r- bärgen) Ttal 1) (ex cl. d sshuses) siitä d ä ra v f which H tellit1) H tell1) H te ls ^ Yömajat^) N atthärbärgerj ) M atkustajakdit D ss-h u ses^) ja m ttrim ajat1) Resandehem ch m trhyddr!). B arding-huses^ and m tr inns'1'' Uudenmaan Nyiands... siitä kaupungit ja kauppalat d ärav s tä d e r ch köpingar f which urb an cmmunes... siitä d ä ra v f which H elsinki H elsingfrs... T urun ja P rin Ab ch B jörnebrgs... siitä kaupungit ja kauppalat d ärav s tä d e r ch köpingar f which urban cmmunes... siitä d ä ra v f which Turku Ab... P ri B jö rn e b rg... Ahvenanmaan A lands... siitä d ä ra v f which M aarianham ina M arieham n Hämeen T ävastehus... siitä kaupungit ja kauppalat d ärav s tä d e r ch köpingar f which u rb an cmmunes... siitä d ä ra v f which H äm eenlinna T avastehus.. L ahti L ahtis... T am pere Tam m erfrs.... Kymen Kymmene... siitä kaupungit ja kauppalat d ärav s tä d e r ch köpingar f which u rb an cmmunes... siitä d ä ra v f which Ktka... L appeenranta V illm anstrand Kuvla... M ikkelin S : t M ichels... s iitä kaupungit ja kau p p alat d ä ra v s tä d e r ch köpingar f which urban cmmunes... siitä d ä ra v f which M ikkeli S : t M ichel... Savnlinna N y s l tt... P h j is-k a rja la n N rra K a- re le n s... s iitä kaupungit ja kauppalat d ä ra v s tä d e r ch köpingar f which u rb an cmmunes... siitä d ä ra v f which Jensuu... Kupin Kupi... s iitä kaupungit ja kauppalat d ä ra v s tä d e r ch köpingar f which urban cmmunes... siitä d ä ra v f which Kupi ' _

24 23 TAULU 6. JATKUU TADELL 6. FORTSÄTTN1NG T a b l e 6. C n t i n u e d Käyttö % Belägg ning % Nights % L ääni Län P r v in ce 1 Y hteensä1) (ilman yömajja) Summa^' (exkl. n a tth ä r- bärgen) T tal11 (ex cl. d sshuses)! siitä därav f which Yömajat^) 2) N atthärbärgen D ss-h u ses^) H tellit1) H te lli H tels1^ r M atkustajakdit v\ ja m ttrim ajat J Resandehem ch m trhyddr1) B arding-huses and m tr in n s11 K eski-sum en M e lle rsta F in - lands siitä kaupungit ja kauppalat d ärav stä d e r ch köpingar f w hich u rb an cmmunes siitä d ärav f which J y v ä s k y lä V aasan V asa siitä kaupungit ja kauppalat 75 f w hich urban cmmunes... d ä ra v stä d e r ch köpingar siitä därav f which V aasa V asa S e in ä j k i Kkkla G am lakarleby Oulun U le ä b rg s siitä kaupungit ja kauppalat 35 f which urb an cmmunes... d ä ra v stä d e r ch köpingar siitä d ärav f which Chilu U le ä b rg Lapin L a p p la n d s s iitä kaupungit ja kauppalat d ä ra v stä d e r ch köpingar f which urb an cmmunes siitä d ärav f which Rvaniemi Kk maa Hela rik e t Whle c u n try s iitä kaupungit ja kauppalat d ä ra v stä d e r ch köpingar f which urb an cmmunes ) K äytössä lleet huneet pr senttein a k aik ista huneista B elagda m m i p r cent av alla m m P ercen tag e f utilized rm s. 2) K äytössä lleet vuteet pr senttein a k aik ista v u teista B elagda bäddar i prcent av alla bäddar P ercen tag e f utilized beds. 3) L w er c la ss h te ls.

25 24 f t OO S a 2 g i,.<0 5*5 «t- V) t t > u u p w 1 w :c c «2 CO c ~ -S P W S -'rz 10 a u c S a > ^ c s $ cc p. f 3 s «g - C 3 X? 3 E 3 n u a 11 0 tn c. j ; O 0 3 y :cö 0) 3 «3 W3 ^ 2 e S p 3 >-P H CM CM t V i CM CM > i VO CM M CO CO 00 CO CO MQr^r^ccMcviPvMr-i O ^ O ^ O ^ P P P P P P P O ^ O ^ TAULU 7. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE KUUKAUSITTAIN V TA BELL 7. HÄRBÄRGER1NGSSTÄLLENAS BELÄGG NING PER MANAD AR 1974 T a b l e 7. U t i l i z a t i n f c a p a c i t y p e r m n th in P OC 00 3 e 00 :<0 D p 1 :0 :cö & OM S ft- 2 I 2,j= 3 >- t H ttl is is «E m Jr 3 2 M S 2 s C y-^ * *» i i r ' r 0 0/ <y S I X «in <3-1 w c p C j- 5 ' ^ " 5 _ ^ X O s- p E 1/1w c TJ u e ^ E - id ij 5 i ^ -t + * >(0 c 0) 5 «(Ö ts -S P 0/ P S 9 ">a 3 ^ i i > t 2 2 c *2 p. 5 «E ä d.i-x * P 3 (0^ O P cl,* O O 3 u (0 rs 2 3 P H..S 2 <a «j ^ (0 -r> H V) P <0. ^ a > u (0 2 p CL u :0 p 5 cl 5 ^ > <0 - c 3.2 p p 'S 3 <0; U U P a p D O 3 :<0 cn 3 «<y 5 E c C W «P 3 0 >- P H n s «3 id IS H -5 X J? r s 1(0 WQf; qo^ 9- s; cö U jc "* ^ co5? E - C 3.2 P - p r 5 u J- O P C-P O O O 3 U C (0 5) P h 2 I 2 P 3 0 > - P h i 3 «s s j. j s r - " * - c- > ^ -c 2 c a «s n <u c _ 3 ~ C 3 j= p _ <A a O O 3 u :ca c/> 3 CO <u E 2 c. P 3 O >- P H V) 3 M V CO 4-1 *5 C C O > 22 v^r^cmr^pvpjmcga» i n p p v p p p p r^r^c st r-< s t t *-( rh t^-v in c in in p p m p p p p p p p vt m ^ r ^ m i n p c ^ p p p pt^r^pppr^vr^ioloin ma JaDstcsvtvitr^r^-r^ ininpinppr^pininmvi O siin tc M a i.n < x > ^ c cm in p 'p m p p r^ r^ p r^ p in ininmhonai'tsfoh inminininr^inpininst in n h h cn in c m cs c7^ r^«* i n p p p p p p p r^-r^pst i cn^hvsti-cinr-pinin n p p p p p p p r ^ P p s t 3 3 P < H >3 L. CO e p P U uh I 5 ««0 =* CO co 2 V p a ^ a/ 2 P «J I - ^ s 5 ^ =» < 3 i U c u3 j* ^ w P O P X H 3 i 1 ai P W i- j- QJ P a/ a P I 3 5 cn P L ō p > 2? L- ai P > 0 2 a> p ai O i O St VO VO r- p 03 in St VO St in st v CM v V i 03 >i r^ 03 v-h V* < St r- 03 CO > 1) K äytössä lle e t huneet p r sen tte in a k a ik ista huneista B elagda rum i p r cen t av a lla rum P e rc e n ta g e f u tilized rm s. 2) K äytössä lle e t vuteet p r se n tte in a k aik ista v u teista Belagda bäddar i p r cen t av alla b äd d ar P e rc e n ta g e f utilized b ed s. 3) L w er c la s s h te ls.

26 TAULU 8. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI 1974 TA B E L L 8. HÄRBÄRCERINCSSTÄLLENAS KAPACITET 1974 Table 8. Prfessinal turist accmmdatin capacity in L ääni Län P rvince M ajitusliik- Huneiden Vuteiden L isävutei- Yömajjen V uteiden keiden luku11 luku11 n luku11 den luku11 luku luku Antal h ä r- Antal rum 11 Antal Antal ex tra Antal n a tt- yö m aj issa b a rc e rin g s- Number f b äd d ar11 b äd d ar11 härbärgen Antal b äd d ar stä lie n 1-' rms Number f Number f Number f i n a tth ä rb ä r- Number f b ed s11 ex tra b e d s11 d ss-h u ses gen u n its 1-' Number f beds in d s s - huses Uudenmaan Nylands S iitä D ärav Of which H elsinki H elsingfrs T urun ja P rin Ab ch B jörnebrgs Ahvenanmaan Alands Hämeen T avastehus Kymen K ym m ene M ikkelin S t. M ichels P h j is-k arjalan N rra K arelens.... Kupin Kupi... K eski-sum en M ellersta F inland s V aasan V asa Oulun - U le ä b rg s L apin L a p p la n d s Kk maa - H ela rik e t Whle cuntry N äistä san vutta tim ivat Av d essa endast en del av ä re t verksam m a Of which pen nly a p a rt f y e a r K a ik ista kaupungeissa ja kauppalissa Av alla i s tä d e r ch köpingar Of a ll in urb an cmmunes ) Ilman yöm ajja. Exkl. n atth ärb ärg en. Excl. d ss-h u se s. i

27 JA K A JA : Valtin painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10 Puhelin /578 D ISTRIBU TÖ R : Statens tryckericentral, Annegatan 44: Helsingfrs 10 Telefn /578

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2015

Markkinaraportti / maaliskuu 2015 Markkinaraportti / maaliskuu 2015 Yöpymiset runsaan prosentin plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä maaliskuussa 1,2 %. Kasvu tuli pääosin ulkomailta yöpymismäärän lisääntyessä 2,0 %. Kotimaasta

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2015

Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Yöpymiset lähes ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä huhtikuussa melkein vuoden takaisella tasolla. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaan prosentin yöpymismäärän

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Market Report / December 2015

Market Report / December 2015 Market Report / December 2015 Overnight stays up more than 20% Overnight stays by visitors to Helsinki increased more than 20% in December when compared to the previous year. Stays by foreign guests were

Lisätiedot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot Tilastkeskus fjl tatistikcentralen T (F VT Rahitus 1992:25 Finansiering Luttvirrat Kreditströar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet 18.7.1992 Ulkailta ueen yönnetyt pitkäaikaiset lutt 1 0 0 rd k 80 60 40

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2010

Markkinaraportti / syyskuu 2010 Markkinaraportti / syyskuu 2010 Helsingin yöpymisluvut nousemassa uuteen ennätykseen Yöpymismäärissä mitattuna vuosi 2008 on tähän mennessä ollut Helsingin matkailussa ennätysvuosi. Kuitenkin tuolloin

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2014

Markkinaraportti / heinäkuu 2014 Markkinaraportti / heinäkuu 214 Yöpymiset kääntyivät laskuun Yöpymiset vähenivät Helsingissä heinäkuussa 2,3 %. Miinus tuli pääasiassa kotimaasta yöpymisten vähentyessä lähemmäs neljä prosenttia. Ulkomailta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Market Report / November 2015

Market Report / November 2015 Market Report / November 2015 Overnight stays down almost 3% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced just under 3% in November from one year ago. The fall was equally due to the domestic and overseas

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Market Report / August 2015

Market Report / August 2015 Market Report / August 2015 Overnight stays grow more than 6% Overnight stays by visitors to Helsinki were up more than 6% in August when compared to one year ago. The number of stays, 407,100, is an all-time

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Majoitustilasto. Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April. Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste. Matkailu elpyi hieman alkuvuonna

Majoitustilasto. Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April. Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste. Matkailu elpyi hieman alkuvuonna Tilastokeskus f lk s v f t Statistikcentralen "*Lk Liikenne ja matkailu 1993:11 s Transport and tourism Majoitustilasto Accommodation Statistics 1993, Huhtikuu - April 5.8.1993 Matkailu elpyi hieman alkuvuonna

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business JOULUKUU 2015 Yöpymiset joulukuussa 10 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (62.500) lisääntyivät joulukuussa edellisvuodesta 10,2 %. Kasvua tuli sekä ko maasta (38.300, + 9,5

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business MARRASKUU Yöpymiset marraskuussa 7 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (67.000) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta 7,4 %. Kasvu tuli kokonaan ko maasta (43.100, + 12,3

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

Market Report / April 2015

Market Report / April 2015 Market Report / April 2015 Volume of overnight stays largely unchanged Overnight stays by visitors to Helsinki in April were nearly unchanged from one year ago. Stays by domestic visitors increased more

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisk rapprt»»«*, Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar äivi Keinänen Maija-Liisa Kskinen ^'90-58001 Tel äiväys - Datu / N : -N r 1980 15..1980 TY 1980:8 TYÖVIMATIEDUSIELUN

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business LOKAKUU 2015 Yöpymiset lokakuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (78.100) lisääntyivät lokakuussa edellisvuodesta 8,0 %. Kasvu tuli kokonaan ko maasta (54.300, + 12,9

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Market Report / October 2014

Market Report / October 2014 Market Report / October 214 Overnight stays up 1% in October Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.3% in October. Stays by domestic visitors increased more than 11% and stays by foreigners

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2013

Markkinaraportti / heinäkuu 2013 Markkinaraportti / heinäkuu 213 Yöpymiset hieman miinuksella heinäkuussa Yöpymisten määrä väheni heinäkuussa Helsingissä aavistuksen verran edellisvuoden heinäkuusta. Miinus tuli kokonaan ulkomailta yöpymisten

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % SYYSKUU 2016 Yöpymiset syyskuussa 6 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (74.200) lisääntyivät syyskuussa edellisvuodesta 6,0 %. Kasvua tuli sekä ulkomailta (31.300, + 7,6 %)

Lisätiedot

Market Report / March 2015

Market Report / March 2015 Market Report / March 2015 Overnight stays up more than one percent Overnight stays by visitors to Helsinki were up 1.2% in March. The majority of this growth was attributable to overseas visitors, whose

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa hieman laskussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (64.6) vähenivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % LOKAKUU 2016 Yöpymiset lokakuussa 2 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (79.700) lisääntyivät lokakuussa edellisvuodesta 2,0 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (26.400, + 10,9

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % MAALISKUU 2016 Yöpymiset maaliskuussa 16 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (75.900) lisääntyivät maaliskuussa edellisvuodesta 16,0 %. Kasvua tuli sekä ko maasta (49.000, +

Lisätiedot

Market Report / January 2015

Market Report / January 2015 Market Report / January 2015 Overnight stays by domestic visitors up 11% Overnight stays by visitors to Helsinki decreased 6.1% in January. The reduction was entirely due to the foreign visitor segment,

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business SYYSKUU 2015 Yöpymiset syyskuussa 8,5 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.000) lisääntyivät syyskuussa edellisvuodesta 8,5 %. Kasvusta suurin osa tuli ulkomailta (29.100,

Lisätiedot

Tammi heinäkuu 2015 January July 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Muu matkan tarkoitus Other purpose

Tammi heinäkuu 2015 January July 2015 Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Muu matkan tarkoitus Other purpose HEINÄKUU 2015 Yöpymiset heinäkuussa 21 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (84.100) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta selväs eli 21,1 %. Kasvusta suurin osa tuli ko maasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2014

Markkinaraportti / helmikuu 2014 Markkinaraportti / helmikuu 214 Kotimaan yöpymiset nousussa helmikuussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä helmikuussa hieman eli,4 %. Ulkomailta tulleiden yöpymiset vähenivät lähes 12 % kotimaasta tulleiden

Lisätiedot

*) %-yks. % 2018*)

*) %-yks. % 2018*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2017 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2017: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HELMIKUU 2016 Yöpymiset helmikuussa 7 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (68.000) lisääntyivät helmikuussa edellisvuodesta 6,9 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (25.400, + 21,7

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % TAMMIKUU 2016 Yöpymiset tammikuussa 14 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.600) lisääntyivät tammikuussa edellisvuodesta 13,5 %. Kasvua tuli sekä ko maasta (43.300, + 10,3

Lisätiedot

Market Report / September 2014

Market Report / September 2014 Market Report / 214 Overnight stays in Helsinki reduced 2.3% in The majority of this reduction was attributable to the domestic segment, where stays fell almost four percent, while stays by international

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % JOULUKUU 2016 Yöpymiset joulukuussa 13 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.400) lisääntyivät joulukuussa edellisvuodesta 12,5 %. Kasvua tuli sekä ko maasta (42.900, + 12,1

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HUHTIKUU 2016 Yöpymiset huh kuussa 5 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (68.200) lisääntyivät huh kuussa edellisvuodesta 5,2 %. Kasvua tuli sekä ko maasta (45.000, + 4,9 %)

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % TAMMIKUU 2017 Yöpymiset tammikuussa 7 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (75.400) lisääntyivät tammikuussa edellisvuodesta 6,8 %. Kasvusta suurin osa tuli ko maasta (47.600,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % TOUKOKUU 2016 Yöpymiset toukokuussa 2 % miinuksella Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (73.300) vähenivät toukokuussa edellisvuodesta 2,1 %. Miinusta tuli sekä ko maasta (46.000, - 1,9

Lisätiedot

Market Report / June 2015

Market Report / June 2015 Market Report / June 2015 Overnight stays up 2.5% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 2.5% in June when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased by more than four percent

Lisätiedot

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki Market Report 2015 Overnight stays down 3.5% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced 3.5% in May when compared to one year ago. Stays by domestic visitors reduced more than five percent and stays

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot

Market Report / July 2014

Market Report / July 2014 Market Report / July 214 Overnight stays begin to decline Overnight stays in Helsinki reduced 2.3% in July. The reduction was mostly attributable to the domestic segment, where stays fell by almost four

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Market Report / August 2014

Market Report / August 2014 Market Report / August 214 Overnights by domestic visitors rising clearly Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.9% in August. This growth was entirely attributable to the domestic segment,

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report VAKO LA 40, ukk, R "Helsinki 100 12 Helsinki 53 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute f Engineering in Agriculture and Frestry 1977 Ketusselstus 935 Test

Lisätiedot