Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa"

Transkriptio

1 Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data

2 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden kehittämistä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää, parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Hämeen ELY-keskus 2

3 Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta - Etelä-Suomen hakemukset jätetään Uudenmaan liittoon Juridiset rahoituspäätökset - Maakunnat (maakunnan liitto, MYR, maakuntahallitus) Hakujen alueelliset painotukset Arvioivat ja valitsevat rahoituskehyksestään rahoitettavat hankkeet 3

4 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Uudenmaan liitto rahoittava viranomainen (EAKR) Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus (ITI = Integrated Territorial Investment) Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku Budjetti EAKR n. 80 MEUR (EU 50%, Valtio 17%, kaupungit 33%) + ESR (ei korvamerkittyä budjettia) Hämeen ELY-keskus 4

5 EAKR toimintalinjat, erityistavoitteet ja kohderyhmät Etelä-Suomessa TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen (yritykset) Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen (yritykset) Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (yritykset) TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta (yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot) Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen (yritykset) Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat) Vähähiilinen talous 25% TL 1 ja 2 5

6 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

7 Erityistavoite 1.1: Uuden liiketoiminnan luominen Rahoitettavat toimenpiteet Tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä Tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä Kohderyhmä: yritykset Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat 7

8 Erityistavoite 2.1: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Rahoitettavat toimenpiteet Vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia Tuetaan kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä edistäviä pk-yritysten investointeja ja kehittämishankkeita Kehitetään yritysklustereita ja muita yritysten yhteistyömuotoja Kohderyhmä: yritykset Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yliopistot, kunnat ja muut julkisyhteisöt 8

9 Erityistavoite 3.1: Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Rahoitettavat toimenpiteet esim. Tuetaan uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä Tuetaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä Kehitetään vähähiilisiä yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja Kohderyhmä: yritykset Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yliopistot, kunnat ja muut julkisyhteisöt 9

10 TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

11 Erityistavoite 3.2: Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Rahoitettavat toimenpiteet esim. Tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset huomioiden Tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita Kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja Luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja ja yhteistyömuotoja Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat Tuensaajat: Yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 11

12 Erityistavoite 4.1: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Rahoitettavat toimenpiteet esim. Kehitetään alueen elinkeinoelämää tukevaa T&K&I-toiminnan infrastruktuuria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä Lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten T&K&I-yhteistyötä, myös kansainvälisesti, erityisesti Itämeren alueella Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 12

13 Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Rahoitettavat toimenpiteet Tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden Tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita Kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosesseja Kehitetään ympäristöhaittoja ja riskejä vähentäviä innovaatioita Edistetään ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvää elinkeinoelämän edellytyksille tärkeää T&K&I-toimintaa ja sitä tukevia pilotointi- ja demonstraatiohankkeita 13

14 Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Kohderyhmä: yritykset Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 14

15 Avoin data toimintalinjassa 2 ja sen erityistavoitteessa 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Yritykset hyödyntävät uutta, avointa dataa ja ovat kehittäneet sen pohjalta uusia sovelluksia. 15

16 Tuotosindikaattorit = tavoiteltavat numeeriset tulokset 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset Yritykset, jotka tuen seurauksena tuovat uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (tuote on uusi markkinoilla) Yritykset, jotka tuen seurauksena kehittävät uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen markkinoille (tuote ei ole uusi markkinoilla) Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa Yritykset, joihin syntyy tuen seurauksena uusiutuviin energiaratkaisuihin tai vähähiilisyyden tukemiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa, esim. tuovat markkinoille uuden tuotteen tai palvelun Osaamisintensiiviset Start-up yritykset, joilla on merkittävät valmiudet uuden tuotteen, palvelun tai tuotantomenetelmän kehittämiseen hankkeen seurauksena Yritysten avoimen tiedon ja rajapintojen avulla toteuttamat uudet sovellukset 16

17 Tavoitellaan muutosta yrityskentässä! Pelkkä (kuntien) datan avaaminen ei riitä Avatusta datasta syntyy uusia tuotteita, palveluja ja sovelluksia Hanketoiminnassa keskeistä yritysten aktivointitoimet Miten yritykset saadaan hyödyntämään avattua dataa? Miten avatusta datasta syntyy uusia tai parannettuja tuotteita/palveluja/sovelluksia? Konkreettiset (yrityksiin kohdistuvat) toimenpiteet hankehakemukseen 17

18 Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa? 18

19 Millaisia hankkeita? Uusia innovatiivisia avauksia Isoja yhteiskunnallisia muutoksia Konkreettisia tuloksia ja vaikuttavuutta (vrt. indikaattorit!) Esimerkkejä muille kaupunkiseuduille ja kunnille Kesto max 3 vuotta 19

20 Kansainvälisyys Kannustettavaa! Systemaattisuus yksittäisistä seminaareista aitoon, pitkäkestoiseen yhteistyöhön 20

21 Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja tuen määrä Ei saa käyttää yleisenä toimintatukena (=organisaation perustoimintaan) Tuen saajalla oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytyksen toteuttaa hanke Myös edellytykset vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää Tuen hakijan tulee osallistua itse omarahoituksellaan hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin Koskee yhteishankkeessa kaikkia tuen saajia 21

22 Hankkeen rahoitus Yksityinen rahoitus Tukiprosentti kehittämishankkeessa max 80% Kehittämishankkeeseen sis. Investoinnissa max 70% Kunta ja muu julkinen Valtio EAKR Julkinen rahoitus 22 Etunimi Sukunimi

23 Maakunnan liittojen EAKR-rahoitus Etelä- Suomessa 2015 TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky M TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen M EAKR + valtio yht. M Etelä-Karjala 0,686 1,269 1,955 Kanta-Häme 0,24 0,807 1,047 Kymenlaakso 0,821 1,676 2,497 Päijät-Häme 0 1,91 1,910 Uusimaa 0,787 0,802 1,589 Varsinais-Suomi 0 0,805 0,805 Yht. 2,534 7,269 9,803 23

24 Yhteishanke Tuki hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle hakijalle yhteisesti Tuen saajat vastaavat hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti Tuen hakijoina ovat kaikki yhteishankkeen osapuolet Jokaisen on täytettävä tuen saajille asetetut edellytykset Kaikkien tuen saajien on osallistuttava hankkeen rahoittamiseen (omarahoitus) Tuen saajien tehtävä hankkeen toteuttamisesta sopimus, jossa sovitaan Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Määritellään hankkeen hallinnoija, joka vastaa yhteydenpidosta tuen myöstäneen viranomaisen kanssa 24 Etunimi Sukunimi

25 Ylimaakunnalliset yhteishankkeet Hankekonsortion tulee tapauskohtaisesti ratkaista 1) haluavatko hakijat jättää yhden yhteisen hakemuksen yhteishankkeelle vai 2) Jättääkö kukin osatoteuttaja oman erillisen hakemuksensa Jos osatoteuttaja muualta kuin Etelä-Suomen suuralueelta, sovitaan käytännöistä erikseen Jo suunnitteluvaiheessa yhteys ao. maakuntien liittoihin 25

26 Päätösprosessi Etelä-Suomen EAKR-hankkeissa Avoin haku Hankehakemukset EURA2014- järjestelmässä sähköisesti Uudenmaan liitolle Hankkeiden valinta maakunnissa Hakemusten käsittely ja arviointi paikallisessa maakunnan liitossa Hakemukset käsitellään kunkin maakunnan MYR:ssä/MYR:n sihteeristössä. Maakuntahallitus päättää rahoituksen myöntämisestä Juridinen päätös Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset rahoituspäätökset EURA2014- järjestelmässä

27 Seuraava EAKR-rahoitushaku Etelä-Suomessa keväällä 2015 Toteutetaan kaksivaiheisena 1. Ideahaku: toimitetaan tavallista hakemusta suppeampi projektin aiesuunnitelma 2. Varsinainen haku: hakemukset EURA 2014 järjestelmässä Ideahaku Varsinainen haku päättyy huhtikuussa 27

28 Haettavat hankesisällöt varmistuvat myöhemmin Maakuntien alueelliset painotukset maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) käsittelyssä syksyn aikana. MYR-käsittelyiden jälkeen tiedossa myös ne erityistavoitteet, joihin kussakin maakunnassa hankkeita haetaan. Maakunnittain voi olla eroja haun painotuksissa Maakuntaohjelmat ohjaavat kehittämistyötä Uusimaa-ohjelma: 28

29 Miten valmistaudun ideahakuun? Ideahakua varten lomake tulossa! Valmistaudu kertomaan: Mitä, kuka, kenelle? Projektin toimenpiteet: Mitä hankkeessa on konkreettisesti tarkoitus tehdä? Projektin arvioidut tulokset Arvio kokonaiskustannuksista 29

30 Kakkosvaiheen varsinainen hakemus jätetään sähköisesti Eura2014-järjestelmässä Täysin sähköinen asiointi ei papereiden allekirjoittamista ja postittamista Asiointi EURA järjestelmässä edellyttää hakijalta sähköistä tunnistautumista Hakija käyttää tunnistautumiseen maksutonta Verohallinnon Katso-palvelua. Viranomainen antaa päätökset sähköisesti EURA järjestelmän välityksellä. 30

31 EAKR-hakuinfoa Hakuinfot viikoilla 3 ja 4 (Helsinki, Turku, Lappeenranta, Lahti ja Hämeenlinna) Hakijan opas julkaistaan ennen haun avautumista > Etelä-Suomi > kehittämisrahoitus > rakennerahastot 31

32 Kiitos! > Etelä-Suomi Yhteyshenkilöt Uudenmaan liitossa: Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Rakennerahastoasiantuntija Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen 32