Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana"

Transkriptio

1 Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

2 Tiivistelmä Tämä selvitys tehtiin Avoin Tampere ohjelman toimeksiannosta. Avoin Tampere on Tampereen kaupungin uusi elinkeinopoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa uusien kasvuyritysten syntyä, luoda kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistää perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta. Tämän selvityksen päätavoite on tukea Avoin Tampere- ohjelman liiketoiminnan kasvattamiseen ja työllisyyden lisäämiseen tähtääviä päämääriä. Haastattelemalla Tampereen talousalueen yrityksiä kartoitettiin yritysten visuaaliseen tietotekniikkaan liittyviä tarpeita koskien resurssien ja osaamisen riittävyyttä, liiketoiminnan kehittämistä sekä verkostoitumista ja muuta yhteistyötä. Haastattelujen tulosten perusteella selvityksessä todetaan seuraavat johtopäätökset visuaalisen tietotekniikan osalta: 1. Visuaalisuus on nousemassa erittäin tärkeäksi yritysten kilpailutekijäksi 2. Visuaalisuus ja pelillisyys ovat potentiaalisia yhdistäviä tekijöitä perinteisesti erillisten toimialasektoreiden välillä 3. Yrityksillä on runsaasti tiedostettuja ja osin vielä tiedostamattomia tai jäsentymättömiä tarpeita visuaalisen tietotekniikan osalta 4. Pirkanmaan yrityspohja, elinkeinorakenne sekä tutkimus- ja opetustoiminta luovat vahvan pohjan visuaalisen tietotekniikan osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle Selvityksen mukaan visuaalisen tietotekniikan tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää Tampereen alueella toimenpiteitä ennen kaikkea kolmen asiakokonaisuuden osalta: resurssit ja osaaminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä verkostot ja yhteistyö. Selvityksessä ehdotetaan, että visuaalisen tietotekniikan ympärille rakennetaan kokonaisvaltainen kehitysohjelma, joka tähtäisi Tampereen seudun yritysten visuaaliseen tietotekniikkaan ja animaatioon liittyvän kilpailukyvyn kohottamiseen, yritysten liiketoimintaedellytyksien parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Taustaa Selvityksen tavoitteet Selvityksen toteutus Selvityksen rakenne ja rajaukset 6 3. Toimintaympäristön kuvaus Tampereen seutu Tampereen seudun kärkitoimialat Yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen Tampereen talousalueella Avoin Tampere teemat Visuaalinen tietotekniikka Mitä visuaalinen tietotekniikka on? Visuaalisen tietotekniikan hyödyntäminen eri aloilla Lähitulevaisuuden trendit Yritysten tarpeet ja halukkuus yhteistyöhön Yritysten keskeiset tarpeet 19 Media ja luova ala 19 Metalli- ja konepajateollisuus Toimialojen välinen synergia ja yhteistyömahdollisuudet Johtopäätökset ja toimenpide- ehdotukset Johtopäätökset Toimenpide- ehdotukset 26 LIITTEET

4 1. Johdanto Suomessa on käynnissä merkittävä rakennemuutos, kun talouden painopiste siirtyy valmistavasta teollisuudesta kohti sisältöjä ja palveluita. Erityisen raju muutos on informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) kohdalla, kun sen tarjoamat palvelut tulevat osaksi lähes kaikkea taloudellista toimintaa. Rakennemuutos on kohdannut Tampereenkin talousalueen. Erityisesti Nokian irtisanomisissa on vapautunut paljon osaamista, minkä voi nähdä mahdollisuutena uusien yrityksien perustamiseen. Rakennemuutoksen viimeisin merkki on Metson ilmoitus satojen työntekijöiden irtisanomisista marraskuussa Visuaalinen tietotekniikka on osa informaatio- ja viestintäteollisuutta. Visuaalisen tietotekniikan keskeinen toiminto on nimensä mukaisesti kaikenlaisen datan, myös teksti- ja numeromuotoisen, visualisointi ja visuaalisen informaation käsittely tietokoneella. Visuaalista tietotekniikkaa käytetään eri tavoin hyvin monilla eri toimialoilla. Teknologian kiihtynyt kehitysvauhti lisää ja helpottaa visuaalisen tietotekniikan käytön edellytyksiä eri sovelluksissa. Datan visualisointi on tärkeää ja jopa keskeistä monella toimialalla. Esimerkiksi teollisuusprosesseja koskevan datan visualisointia käytetään enenevässä määrin päätöksenteon tukena ja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Visuaalisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti kaikilla elämän osa- alueilla. Liiketoiminnassa tämä merkitsee uudenlaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia tuotekehityksessä, markkinoinnissa, jakelussa ja kuluttamisessa. Laajenevan käytön myötä visuaalisuuden vaatimustaso kasvaa yritysten ja kuluttajien tottumusten kehittymisen myötä. Tästä on osoituksena viimeaikaiset matkapuhelinten käyttöliittymiin kohdistuneet ja kasvaneet vaatimukset. Tässä selvityksessä tarkastellaan visuaalisen tietotekniikan tilannetta Tampereen talousalueen yrityksissä. Selvityksessä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mikä rooli visuaalisella tietotekniikalla on yrityksissä, mitä siltä odotetaan, mikä on sen rooli liiketoiminnan kehittämisessä, mitkä ovat synergiat eri toimialojen välillä ja mitä asialle voitaisiin tehdä alueen yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tämä selvitys tehtiin Tampereen kaupungin Avoin Tampere ohjelman toimeksiannosta. Avoin Tampere on Tampereen kaupungin uusi elinkeinopoliittinen ohjelma, jonka kautta toteutetaan vuosina seuraavia toimenpiteitä: Avustetaan uusien kasvuyritysten syntyä. Luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa. Edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki. Ohjelman perustana ovat Tampereen alueella jo olemassa oleva laaja osaaminen, avoimen innovaatiotoiminnan hyödyntäminen, yhteistä menestystä luovat verkostot sekä tiivis yhteistyö yritysten kanssa. Avoin Tampere - ohjelma on jatkoa vuonna 2010 pienimuotoisesti käynnistetylle avoimiin innovaatio- ja liiketoimintaympäristöihin kohdentuneelle ohjelmalle. 4

5 Avoin Tampere- ohjelman tavoitteet ovat: Luoda uutta osaamisintensiivistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja erityisesti kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Tukea hallittua ICT- alan ja perinteisen teollisuuden rakennemuutosta sekä edistää erityisesti palveluliiketoimintaa. Houkutella pääomasijoituksia ja edistää uudenlaisia rahoitusratkaisuja. Synnyttää avoimen innovaatiotoiminnan ympäristöjä ja hyödyntää tässä työssä jo olemassa olevia innovaatioalustoja. Edistää seudun vetovoimaisuutta ja tunnettuutta eli parantaa Tampereen seudun brändiä. Ohjelman pääkohderyhmiä ovat uudet yritykset ja kasvuyritykset. Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat perinteiset innovaatiotoimijat eli yliopistot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja rahoittajat sekä uudemmat innovaatiotoimijat eli asukkaat, yhteisöt ja opiskelijat. Ohjelman vipuvoimana toimivat jo olemassa olevat ja perustettavat innovaatiotehtaat. Ne ovat tiloja, toimintamalleja ja yhteisöjä, jotka mahdollistavat eri toimijoiden välisen nopean innovoinnin ja sitä kautta uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Tämän selvityksen ovat laatineet Digital Media Finlandin konsultit Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen. Digital Media Finland on digitaalisen median liiketoimintaan erikoistunut konsultointiyhtiö, joka ratkaisee digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä liiketoiminnan haasteita ja erikoiskysymyksiä. Digital Media Finland tekee yrityksille ja julkisille organisaatioille strategioita, liiketoimintasuunnitelmia sekä markkina- ja asiantuntijaselvityksiä. Hankkeen ohjauksesta vastasi tilaajan, Avoin Tampere- ohjelman puolesta ohjelmapäällikkö Seppo Haataja. 5

6 2. Taustaa 2.1. Selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen päätavoite on tukea Avoin Tampere- ohjelman liiketoiminnan kasvattamiseen ja työllisyyden lisäämiseen tähtääviä päämääriä. Alatavoitteita ovat: Selvittää yritysten tilanne ja tarpeet visuaalisen tietotekniikan ja animaation osaamisen ja resurssien suhteen. Selvittää, ovatko yritykset halukkaita tekemään yhteistyötä visualisoinnin suhteen. Tunnistaa visuaaliseen tietotekniikkaan liittyvät synergiat Tampereen seudun yritysten ja eri toimialojen välillä. Määritellä visuaalisen tietotekniikan rooli Tampereen seudun yritysten kilpailukyvyn. kasvattamisessa ja uusien työpaikkojen lisäämisessä. Päätellä, mitkä toimet ovat tärkeitä yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi ja alueen vetovoiman kohottamiseksi Selvityksen toteutus Selvitys toteutettiin syys- marraskuussa Selvityksen tärkeimpänä lähdemateriaalina käytettiin Tampereen seudun yritysten, elinkeinoelämän eri järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa tehtyjä haastatteluja. Haastateltujen henkilöiden lista on esitetty liitteessä 1. Näiden lisäksi taustamateriaalina käytettiin Tampereen seudun elinkeinoelämää koskevia tilastoja ja muuta asiakokonaisuuteen liittyvää julkista aineistoa. Aineistosta tunnistettiin selvityksen tavoitteiden kannalta keskeisiä teemoja. Näitä olivat yritysten visualisointia koskevat tarpeet, yhteistyömahdollisuudet ja potentiaaliset synergiaedut. Lisäksi eriteltiin edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista hidastavia tai estäviä seikkoja sekä esitettiin niille ratkaisumalleja. Kirjallisen raportin sisältöä käsiteltiin em. ryhmien edustajien kanssa toteutetussa työpajassa Työpajaan osallistuneiden henkilöiden lista on esitetty liitteessä 2. Työpajan jälkeen kirjallista raporttia täydennettiin keskusteluissa esiin nousseiden seikkojen osalta Selvityksen rakenne ja rajaukset Selvityksen aluksi luvussa 3 on kuvattu pääpiirteittäin ja selvityksen kysymyksenasettelun kannalta relevantti Tampereen alueen liiketoimintaympäristö eli kärkitoimialat, innovaatioalustat, tutkimus- ja 6

7 koulutustoiminta, tukijärjestelmät sekä liittymäkohdat kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Luvussa 4 tarkastellaan visuaalista tietotekniikkaa, sen luonnetta, hyödyntämismahdollisuuksia eri toimialoilla sekä tulevaisuuden kehitystrendejä. Selvitys kattaa visuaalisen tietotekniikan kokonaisuudessaan teknisestä visualisoinnista aina elämykselliseen sisältötuotteeseen asti. Tämän jälkeen luvussa 5 on käsitelty yritysten keskeisiä tarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia. Luvussa 6 on lopuksi esitetty tärkeimmät johtopäätökset ja toimenpide- ehdotukset. Selvityksen tilaajan kanssa sovittiin selvityksen keskittyvän koskemaan ensisijaisesti alueen ICT- ja mobiilialaa, media ja luovaa alaa sekä metalli- ja konepajateollisuutta. Saatujen tulosten perusteella tehdään päätös selvitystyön ja toimenpiteiden laajentamisesta muilla aloille. 7

8 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1. Tampereen seutu Tampereen seutu on yksi Suomen nopean kasvun keskuksia, jossa asukkaita on yli Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, jolla on vankka teollisuusperintö. Finlaysonin puuvillatehdas oli maan ensimmäinen suurteollisuusyritys ja sittemmin Tampereesta on synnytetty huipputeknologian, tutkimuksen ja koulutuksen sekä yritystoiminnan vetovoimainen keskus. Tampereen elinkeinoelämän kehittämisessä on huomioitu hyvin uudet innovatiiviset yritykset, erityisesti start- up- yrityskehitykseen panostetaan paljon. Tampere on tunnettu korkeatasoisesta opetus- ja tutkimustoiminnastaan. Visuaaliseen tietotekniikkaan ja animaatioon liittyvää opetus- ja tutkimustyötä tehdään Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksella ja opetuksella on keskeinen rooli luotaessa paikalliselle teollisuudelle toimintaympäristö ja puitteet, jossa uusia innovaatioita voidaan testata ja ottaa käyttöön Tampereen seudun kärkitoimialat Tampereen seudun teollisuudesta voidaan nostaa esille neljä merkittävintä eli kärkitoimialaa: ICT ja mobiili, media ja luova ala, metalli- ja konepaja- ala sekä terveys- ja hyvinvointiala. ICT ja mobiili Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on tullut tärkeäksi osaksi lähes kaikkea taloudellista toimintaa. Tulevaisuudessa sitä tullaan hyödyntämään entistä tehokkaammin sekä perinteisillä että uusilla toimialoilla. Mobiiliuden merkitys sisältöjen kulutuksessa ja palveluiden käytössä kasvaa kulutustottumusten muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. ICT- ja mobiiliala kansainvälistyy ja kilpailu kiristyy. Tampereen vahvuudet ICT- ja mobiilialalla perustuvat yhteistyöhön, jossa oikeanlaiset toimijat yhdistävät voimavaransa uudella tavalla. Esimerkiksi uudenlaisia käyttöliittymäinnovaatioita voidaan kehittää ja tuotteistaa. Samaten voidaan tunnistaa perinteisen valmistavan teollisuuden piiristä uusia visualisoinnin tarpeita sekä niiden vaatimia palvelun tarjoajia ja heidän alihankkijoitaan. Verkostoitumalla toimijat voivat synnyttää yhteisvoimin innovaatioita sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin. 8

9 Media ja luova ala Luovaan alaan lasketaan kuuluvaksi ns. luovan teollisuuden ja kulttuurin alat. Näistä useimpiin liittyy oleellisella tavalla visuaalinen tietotekniikka. Keskeisiä osa- alueita ovat muun muassa seuraavat: animaatio arkkitehtuuri av- tuotanto, erityisesti elokuva ja tv design ja muotoilu kuvataide ja galleriat liikunta- ja elämyspalvelut mainonta ja markkinointiviestintä musiikki pelit tanssi ja teatteri viestintä Yllämainituista visualisoinnin osuus on erityisen suuri av- tuotannossa, muotoilussa ja peliteollisuudessa, mutta uudenlainen visualisoinnin käyttö kasvaa tulevaisuudessa esimerkiksi teatterialalla ja elämysmatkailussa. ICT:n ja media- alan yhteisen kehittämisen tarve on voimistunut erityisesti median rakennemurroksen takia ja kasvua haetaan uusista tavoista, joilla mediasisältöjä ja tietotekniikkaa yhdistetään. Media- alan asema on viime vuosina kohentunut sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, kun ala on saanut yleistä näkyvyyttä ja kansainvälisiä menestyksiä. Tamperelaisia esimerkkejä ovat Iron Sky- elokuva ja monet menestyneet pelituotteet. Media- alalla on halu ja tarve kehittyä tulevaisuudessakin ja esimerkiksi saada kansainvälisiä elokuvatuotantoja Suomeen. Luovien alojen yrityksille on tyypillistä se, että markkinat ovat polarisoituneet eli niiden joukossa on toisaalta paljon mikroyrityksiä ja toisaalta muutamia suuria yrityksiä. Keskisuuret yritykset puuttuvat markkinoilta, ja pienissä yrityksissä työskenteleville ihmisille sisältö on usein kaupallista menestystä olennaisempaa. Motivaatio yritystoimintaan vaihtelee suuresti, ja rahoittajat kaihtavat riskinottoa taantuman aikana. Luovalla alalla on usein kapea näkökulma tekemiseen, eikä oman toimialan ylittäviä kasvun mahdollisuuksia aina tunnisteta. Esimerkiksi pelintekijät keskittyvät menestyvien kuluttajatuotteiden luomiseen, eikä heillä ole juurikaan tarvetta laajentaa osaamistaan esimerkiksi teollisuuden käyttöliittymien tekemiseen tai verkkopalvelujen pelillisyyden kehittämiseen. Suurin syy lokeroitumiseen on se, että visuaalisen tietotekniikan ja animoinnin osaaminen on keskittynyt hyvin suppealle sektorille, eikä alalla ole nähty tarpeelliseksi laajentaa osaamista oman toimintasektorin ulkopuolelle. Erikoistuminen näkyy mm. siten, että pelikehityskin on erikoistunut toisaalta pc- ja konsolipeleihin, ja toisaalta mobiilipeleihin. 9

10 Metalli- ja konepaja- ala Tampereen alueella on noin 15 metalli- ja konepaja- alan yritystä, joilla on merkittävää vientitoimintaa. Lisäksi alueella toimii satoja pienempiä konepajoja. Konepajateollisuus hyödyntää toiminnassaan yhä enemmän ICT:tä, erityisesti erilaiset visualisoinnin käyttökohteet yleistyvät nopeasti ja visualisointia käytetään moneen eri tarkoitukseen. Nämä kattavat tietokoneavusteisesta suunnittelusta (CAD) ja tuotannosta lähtien loppukäyttäjille tarkoitettuihin monimuotoisiin käyttöliittymiin. Metalli- ja konepaja- alalla visualisointi liittyy keskeisesti markkinointiviestintään, liiketoimintojen ja prosessitietojen visualisointiin sekä 3D- mallinnuksen hyväksikäyttöön, kuten suunnitelmien havainnollistamiseen. Simulointi on tärkeässä roolissa paitsi käyttöliittymien suunnittelussa niin myös koneiden ja järjestelmien suunnittelussa. Simuloinnissa 3D- mallien avulla jäljitellään fyysistä todellisuutta. 3D- mallien visualisoinnilla on keskeinen rooli simuloinnissa. Tähän tulevaisuudessa yhä kiinteämmin liittyvä alue on lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality eli AR). Lisätty todellisuus yhdistää todelliset ja visuaalisen tietotekniikan avulla valmistetut virtuaaliset objektit. Se toimii interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti. Käyttäjän näkymään todellisuudesta yhdistetään digitaalista aineistoa oikeaan paikkaan kohdennettuna. Palveluliiketoiminnan lisääntyminen sekä laitteiden ja järjestelmien kehittäminen koko niiden elinkaaren ajan on lisännyt huomattavasti ICT:n käyttötarpeita ja mahdollisuuksia metalli- ja konepajateollisuudessa. Datan määrän kasvaminen on tuonut esiin tarpeen niiden havainnollistamiseksi esimerkiksi visualisoinnin keinoin. Terveys- ja hyvinvointiala Tampereella on neljä osaamiskeskittymää, joista Finn- Medin kampus on bioalan, terveysteknologian ja lääketieteen osaamiskeskittymä. Kampuksen taustalla on FinnMedi Oy, joka on life science - toimialaan keskittynyt yritys. Sen tärkeimpiä palveluita ovat kliiniset lääketutkimukset ja liiketoiminnan kehittämispalvelut. Tampereella toimii lisäksi BioMediTech eli Institute of Biosciences and Medical Technology, joka on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen bioteknologian tutkimusyksikkö ja biolääketiedettä ja teknologiaa yhdistävä innovaatioalusta. FinnMedin rooli visuaalisen tietotekniikan ja animaation hyödyntäjänä on merkittävä. Tässä selvityksessä terveys- ja hyvinvointisektori on pääsääntöisesti rajattu pois. Koska terveys- ja hyvinvointialan asema on kuitenkin keskeinen visuaalisen tietotekniikan hyödyntäjänä, sen rooli tulisi selvittää tarkemmin mahdollisessa jatkohankkeessa. 10

11 3.3. Yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen Tampereen talousalueella luvun alussa Tampereella käynnistettiin etampere- ohjelma, jonka tavoitteena oli nostaa Tampere tietoyhteiskuntakehityksen kärkikaupungiksi. Ohjelman avulla vahvistettiin osaamisperustaa, synnytettiin uutta liiketoimintaa ja luotiin kaupunkilaisille uusia palveluita. etampereen jälkeen käynnistettiin Luova Tampere - ohjelma vuonna Toiminnan painopisteeksi määriteltiin luovien alojen yritysneuvonta, koulutus ja toimialakohtaiset hankkeet. Vuonna 2012 aloitettiin Avoin Tampere - ohjelma, jonka avulla pyritään hyötymään rakennemuutoksen tuomista uusista mahdollisuuksista. Ohjelma perustuu Tampereen osaamisvoimavaroihin, joita ovat älyliikenne, älykkäät koneet, hyvinvointi, media ja mobiililiiketoiminta. Avoin Tampere - ohjelmaa toteutetaan mm. innovaatioalustoilla, joita on jo olemassa tai rakenteilla: Uusi Tehdas: nopea innovointi ja alkavien yritysten kehittäminen Konela: tutkimustiedon kaupallinen hyödyntäminen yli tiede- ja teknologiarajojen Mediapolis: miniklusterien kehittyminen Finnmedi: terveyden ja hyvinvoinnin osaamisklusterin kehittäminen Näitä innovaatioalustoja kuvataan seuraavassa tarkemmin, poislukien Finnmedi, joka jätettiin hankkeen rajauksessa tämän työn ulkopuolelle. Uusi Tehdas Uusi Tehdas on innovaatiokeskus, joka tuo yhteen uuden tuotekehityksen ja liiketoiminnan. Tehtaan toiminta jakaantuu opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävään Demolaan, uusien yritysten perustamiseen tähtäävään Protomoon ja Suuntaamoon, joissa käyttötestataan demoja ja protoja. Accelerator- toiminto puolestaan tarjoaa liiketoiminnan valmennusta aloittaville kasvuyrityksille. Uusi Tehdas suunnittelee Demolan ja Protomon laajentamista Tohloppiin perustettavaan Mediapolikseen vuonna Uudella Tehtaalla on keskeinen rooli Avoimen Tampereen visuaalinen tietotekniikka ja animaatio- selvityksessä. Uuden Tehtaan tuotekehitykseen ja liiketoiminnan edistämiseen liittyvät toimet palvelevat myös selvityksessä esitettävien kehitysehdotusten toteutumista. 11

12 Mediapolis Vuonna 2014 Tohlopissa käynnistyy Mediapoliksen toiminta. Sille ollaan laatimassa visio ja toimintamalli, jonka tuloksena toiminnalle tulee selkeä muoto ja tunnistettava vastuutaho toiminnan organisoitumisessa. Mediapoliksen onnistumisen edellytys on vahva yhteistyö, ja oikeanlaisen tekemisen tavan ja yhteishengen synnyttäminen alusta alkaen. Toiminnan tulee suuntautua suoraan kansainvälisille markkinoille ja sen on oltava kasvuhakuista ja erikokoisille markkinoille skaalautuvaa. Visuaalisointiin liittyvät toiminnot tulevat olemaan Mediapoliksen toiminnan keskiössä. Konela, Älykkäät koneet Konela on koneenrakennuksen avoin innovaatiokeskus, joka palvelee yrityksiä verkottamalla ne alan huippututkijoiden kanssa. Toiminnan painopiste on tutkimustiedon kaupallisessa hyödyntämisessä yli tiede- ja teknologiarajojen. Konelan osaamisessa on runsaasti yhtymäkohtia visuaalisuuden hyödyntämiseen ja sen tuleekin olla osa visualisointiklusteria. Kuva 1. Tampereen seudun yrityskehitysympäristö Kuva 1. esittää tamperelaisten innovaatioalustojen sekä yritysten ja tutkimus- ja kehityslaitosten kokonaisuutta. 12

13 3.4. Avoin Tampere teemat Avoin Tampere- ohjelman puitteissa ollaan käynnistetty tai käynnistämässä useita teemoitettuja kehityskokonaisuuksia, joilla pyritään aktivoimaan ja vauhdittamaan eri ekosysteemien kehittymistä Tampereen seudulla. Merkittävimmät visuaalisuuden kanssa runsaasti synergiaa ja yhtymäkohtia omaavat kokonaisuudet ovat avoin data, älyliikenne sekä startup- yritysten uudet rahoitusratkaisut. Seuraavassa niistä tarkemmin. Avoin data Tiedon määrä kaikkialla lisääntyy räjähdysmäisesti ja sen hyödyntämiseen tarvitaan uusia avoimia ympäristöjä. Tahtotila yhä avoimempaan toimintaan ja yhteistyöhön on tunnistettu samalla kun sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmat kannustavat hallintoa läpinäkyvyyteen. Avoin data - hanke pyrkii rakentamaan selkeän välittäjäorganisaation avointa dataa tuottavien ja kuluttavien tahojen väliin. Avointa dataa tuottavia tahoja ovat esimerkiksi kaupunki ja muut julkiset tahot. Kuluttajia ovat eri toimialasektorit, terveydenhuolto, kolmas sektori, opetus, sekä yksityiset kansalaiset. Hankkeessa rakennettava välittäjäorganisaatio tai toimija tulee huolehtimaan erilaisista standardoinneista, tiedon muokkauksesta ja skaalauksesta. Tietovarantojen avaamisen myötä niille määritetään toimivat ja selkeät rajapinnat. Rajapintojen kautta voidaan hoitaa yhä monimuotoisempia tiedon käyttömuotoja. Visuaalisen tietotekniikan avulla voidaan tehdä näkyväksi avoimen ja big datan asioita, joita ei muuten nähtäisi ja ymmärrettäisi. ITS Factory ja älyliikenne Älyliikenne on toinen Avoin Tampere- hankkeen kehityskohde, jossa erilaiset yksityisen ja julkisen liikenteen ICT- ratkaisut voivat tuoda tulevaisuudessa lisää kasvua. ITS Factory on Tampereen kaupunkiseudun ja alan yritysten yhteistyössä perustama älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö. ITS Factory tehostaa merkittävästi älyliikenteen toimijoiden yhteistyötä ja luo suomalaiselle teollisuudelle uusia vientimahdollisuuksia. Monet älyliikenteen sovelluksista perustuvat visualisointiin, joka voi liittyä kartta- ja sijaintitietokäyttöliittymiin, liikenteen sujuvuuteen tai auton toiminnasta kertoviin tietoihin. 13

14 Rahoitus ja Startup Tampere Erityisesti luovan alan yrityksille orgaaninen kasvu on usein vaikeaa, sillä yksittäisen yrityksen kasvun riskit ovat suuria suhdannevaihteluissa. Tämän vuoksi kasvua haettaessa verkostomalli on parempi lähtökohta, sillä se tuo mukanaan markkinoiden kysynnän ja suhdanteiden mukaista joustoa, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden merkittävään kasvuun koko verkoston tasolla. Kaupalliset rahoitusmallit ovat monipuolistuneet, ja esimerkiksi rahoitusta voidaan hakea joko yritykselle tai tuotteelle todellisen tarpeen mukaisesti. Samalla rahoitusmarkkinat ovat kansainvälistyneet, ja paikallisillakin toimijoilla on mahdollisuus hakea rahoitusta ympäri maailman. Avoin Tampere - ohjelma toi uuden rahoituskonseptin marraskuussa Konseptin mukaan pyritään järjestämään alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten rahoitusta. Startup Tampere - hankkeessa on rakennettu kokonaisuus, johon kuuluvat joukkorahoitusalustan käyttöönotto, bisnesenkeli- ja riskisijoittajaverkostojen aktivointi, alueellisen rahaston perustaminen sekä yrittäjien ja enkelisijoittajien valmennus. Avoin Tampere innovaatioympäristö Kuva 2. esittää edellä mainittujen Avoin Tampere- teemojen sekä muun yrityskehitystoiminnan kokonaisuutta, jossa myös tämän selvityksen mukainen visualisointi- kokonaisuus on mukana. 14

15 Kuva 2. Avoimen Tampereen innovaatiotoimintaympäristö 15

16 4. Visuaalinen tietotekniikka 4.1. Mitä visuaalinen tietotekniikka on? Historiallisesti visuaalisen tietotekniikan lähtökohta on tietokoneavusteisessa suunnittelussa, CAD (engl Computer Aided Design). Alkuaikojen suunnitteluvaiheeseen painottumisen jälkeen visuaalisen tietotekniikan käyttö ja sovellukset ovat laajentuneet kattamaan koko tuotteen elinkaaren, mutta painottuvat selkeimmin tuotteen myynti-, markkinointi- ja käyttövaiheeseen. Media ja eri taidemuodot käyttävät esitysgrafiikkaa, ja siihen perustuvat myös sähköiset käyttöliittymät. Visuaalisen tietotekniikan keskeinen toiminto on nimensä mukaisesti visuaalisen informaation käsittely tietokoneella. Tähän sisältyy sekä kuvan tuottamiseen että kuvan käsittelyyn liittyviä menetelmiä. Näiden lisäksi kuvan tunnistamisen sekä erityisesti pelisovellusten myötä tärkeäksi on noussut vuorovaikutteinen tekniikka, jossa tavallisesti käyttäjä voi reaaliaikaisesti vaikuttaa kuvan syntymiseen ja/tai kuvan kautta vaikuttaa järjestelmän muuhun toimintoon. Visuaalisen tietotekniikan luonteeseen kuuluu toisaalta taiteellinen ja luova toiminta kuvien, animaatioiden ja visuaalisen ilmeen aikaansaamiseksi, sekä toisaalta teknologinen toiminta, joka käsittää teknisen ympäristön ja menetelmät visualisoinnin tekemiseksi. Visuaalinen tietotekniikka on hyvin poikkitieteellistä ja vaatii osaamista monelta eri alalta. Osaaminen kattaa luovan toiminnan tarinan kerronnasta ja ilmaisusta teoreettiseen mallinnukseen ja teknologiseen ohjelmistoympäristöön asti Visuaalisen tietotekniikan hyödyntäminen eri aloilla Visuaalisen tietotekniikan luonnetta voidaan kuvata taiteellis- teknologisella akselilla, jossa kuvataan toisaalta taiteellinen eli visuaalisen luovuuden toiminta, ja toisaalta teknologinen eli visuaalisen toteutuksen toiminta. Visuaalisen tietotekniikan liiketoiminnallista luonnetta voidaan kuvata akselilla, jonka toinen pää edustaa teollista, monistettavaa ja kaupallista toimintaa, ja toinen pää puolestaan tieteellistä, ei- kaupallista menetelmien kehittämistä ja opetus- tai taiteellista toimintaa. Kuva 3. havainnollistaa visuaalisen tietotekniikan taustalla olevia osaamisalueita kuvattuna em. akseleiden suhteen. 16

17 Kuva 3. Visuaalisen tietotekniikan osaamisalueita Visuaalista tietotekniikkaa käytetään eri tavoin hyvin monilla eri toimialoilla. Taulukko 1. kuvaa visuaalisen tietotekniikan keskeisiä käyttösovelluksia. Taulukko 1. Visuaalisen tietotekniikan sovelluksia eri toimialoilla Toimiala A/V- toimiala (lähinnä elokuvat, tv) Peliteollisuus Metalli- ja konepaja Tietoliikenne Graafinen teollisuus Lääketiede Arkkitehtuuri Mainonta Meteorologia Muu teollisuus Yliopistot, oppilaitokset Visuaalisen tietotekniikan rooli toiminnassa Jälkikäsittely, tehosteet, animaatiot Animaatiot, tehosteet Visualisointi, animaatiot, muotoilu Käyttöliittymät Tehosteet, animaatiot Havainnointi, visualisointi Suunnittelu, visualisointi Animaatiot, tehosteet Simulointi, visualisointi Design, visualisointi, simulointi Tutkimus, kehitys, opetus 17

18 4.3. Lähitulevaisuuden trendit Visuaalinen tietotekniikka jatkaa kasvuaan, sillä visualisoinnin ja liikkuvan kuvan merkitys lisääntyy jatkuvasti. Visualisointi automatisoituu, keinotodellisuus ja lisätty todellisuus, jossa yhdistyy virtuaalisen maailman elementit reaalimaailman esityksiin arkipäiväistyy, ja erityisesti mobiililaitteiden käyttöliittymät avaavat uusia mahdollisuuksia. Tässä visuaalisella tietotekniikalla tulee olemaan keskeinen rooli. Mallinnuksen avulla voidaan testata virtuaalisia tuotteita ja kuvata reaalimaailman toimintaa, esimerkiksi kaavoituksen vaikutuksia kaupunkien liikennevirtoihin. Laajenevan käytön myötä visuaalisuuden vaatimustaso kasvaa yritysten ja kuluttajien tottumusten kehittymisen myötä. Tästä on osoituksena viimeaikaiset matkapuhelinten käyttöliittymiin kohdistuneet ja kasvaneet vaatimukset. 3D- teknologia ja sen hyödyntäminen lisääntyy ja arkipäiväistyy monilla sovellusalueilla. Tämän tekee mahdolliseksi uudet autostereoskooppiset näytöt, joita käyttäen kolmiulotteisuus saavutetaan ilman 3D- lasien käyttöä. 3D- käyttöliittymäsovellukset, erityisesti mobiililaitteissa, tulevat yleistymään. Eräs voimakkaasti kehittyvä alue on lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality eli AR). Lisätty todellisuus yhdistää todelliset ja visuaalisen tietotekniikan avulla valmistetut virtuaaliset objektit. Lisätyn todellisuuden sovelluksia tullaan enenevässä määrin näkemään sekä hyöty- ja viihdepalveluissa että markkinoinnissa. Menetelmää on hyödynnetty jo nyt joissakin tuotantosovelluksissa kokoonpanolinjoilla. 3D- tulostaminen on uusi, tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva tapa valmistaa tuotteita. Siinä visuaalisen tietotekniikan avulla muutetaan koko tuotteen arvoketju eli suunnittelu, valmistus, logistiikka ja jakelu täysin digitaaliseksi. 3D- tulostaminen perustuu lisäävään valmistusmenetelmään (Additive Manufacturing eli AM). Se alkaa tuotteen digitaalisesta suunnittelusta ja mallinnuksesta, jossa ohjelmistojen avulla suunnittelija rakentaa tuotteesta 3D- mallin, ja jota 3D- tulostin käyttää itse valmistusprosessissa. Lisäävä valmistusprosessi viittaa tapaan, jolla tulostin rakentaa tuotteen kerroksittain tarvittavasta raaka- aineesta. Teknologian kiihtynyt kehitysvauhti lisää ja helpottaa visuaalisen tietotekniikan käytön edellytyksiä eri sovelluksissa. Elektroniikassa tapahtuva kehitys lisää laskentatehoa. Samalla tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hinnat suhteellisesti laskevat. Laskentatehon lisääntyminen lyhentää visuaalisen tietotekniikan keskeisten mallinnus- ja muiden toimenpiteiden suoritusaikaa. Kevyiden tuotantomenetelmien tarpeet kasvavat, kun samaa sisältöä tulee pystyä käyttämään useilla eri alustoilla ja eri yhteyksissä. Myös sisältöjen kulttuurisidonnaisuus vähenee globaalien viihdesisältöjen, käyttöliittymien ja sovellusten eli applikaatioiden myötä. Visuaalinen tietotekniikka on osa informaatio- ja viestintäteollisuutta, ja sen avulla luotua sisältöä säilötään ja käytetään yhä useammin pilvipalveluissa. Uusien pilvitekniikoiden tulo tekee mahdolliseksi tuottaa visualisointeja muillakin kuin omilla laitteilla. 18

19 5. Yritysten tarpeet ja halukkuus yhteistyöhön 5.1. Yritysten keskeiset tarpeet Haastattelemalla yrityksiä kartoitettiin yritysten visuaaliseen tietotekniikkaan liittyviä tarpeita koskien resurssien ja osaamisen riittävyyttä, liiketoiminnan kehittämistä sekä verkostoitumista ja muuta yhteistyötä. Nämä tarvealueet muodostavat toisistaan riippuvan kokonaisuuden kuvan 4. mukaisesti. Kuva 4. Yritystoiminnan kehittämisen kannalta keskeiset tarvealueet Media ja luova ala Resurssit ja osaaminen Peliala lukeutuu Tampereen alueen potentiaalisimpiin toimialoihin. Peliyritysten yksi keskeisimmistä tarpeista on saada palvelukseensa ammattitaitoista työvoimaa. Visuaalisessa tietotekniikassa on useita eri osa- alueita, jotka vaativat omat osaajansa. Tämä korostuu, kun pelit monipuolistuvat. Tällöin yhtiöt tarvitsevat entistä laajemman osaamisprofiilin omaavia visuaalisen tietotekniikan ammattilaisia. 19

20 Yritykset käyttävät muun muassa TAMK:n opiskelijoita harjoittelijoina, mutta ongelmana on, että suurin osa heistä lähtee valmistuttuaan töihin pääkaupunkiseudulle tai ulkomaille. Todellinen visuaalisen tietotekniikan ammattitaito opitaan vasta riittävän työkokemuksen myötä. Toisaalta todettiin, että Nokialta vapautunut huomattavasti eri alojen osaamista, kuten myös visuaalisen tietotekniikan osaamista. Aina ei osaamisesta ja resursseista ole pulaa, vaan haaste on saada oikeat ihmiset oikeaan paikkaan. Peli- ja av- tuotannoissa käytetään paljon ulkomaisia alihankkijoita. Tämä ei ole kuitenkaan tamperelaisille yrityksille mieluista, vaan ne haluaisivat ihannetilanteessa olla tekemisissä fyysisesti lähellä olevien yhteistyötahojen kanssa. Visualisointipalveluissa hinta ei ole kriittinen tekijä vaan sen tuottama lisäarvo asiakkaille. Lisäksi visualisointipalvelujen tarjonnassa ei ole kyse pelkästään itse visualisoinnista vaan myös siihen liittyvästä palveluprosessista. Tampereen alueella on visuaalisen tietotekniikan teknistä osaamista, mutta haastatteluissa kävi selkeästi ilmi sisällöllisen osaamisen kehittämisen tarve. Markkinointiviestinnässä tarvitaan myös asennetasolla lisää uskallusta. Yritysten tarpeiden näkökulmasta koulutuksen suurin haaste on saada visuaalisen tietotekniikan koulutuksen sisältö vastaamaan markkinoiden tarpeita sekä sovittaa yhteen tekniset ja taiteelliset tarpeet. Osa tätä haastetta on visuaalisen tietotekniikan opettajien osaamistason pitäminen ajan tasalla. Liiketoiminnan kehittäminen Visualisointipalvelujen myyminen edellyttää myös ostajien osaamisen kehittämistä. Heillä on usein epärealistisia käsityksiä töiden laadun ja hinnan suhteista. Visuaaliseen tietotekniikkaan keskittyneiden yritysten kannalta keskeinen haaste on saada suuria yritysasiakkaita. Lisäksi niiden pitäisi erottautua Helsinki- keskeisestä tarjonnasta hyvällä hinta- laatu- suhteella. Liiketoimintatiedon visualisointi ja erityisesti ns. big data tarjoaisivat runsaasti potentiaalia liiketoiminnan kasvattamiseen. Kasvu edellyttää kuitenkin, että potentiaaliset suuret asiakkaat tulisi ensin saada kiinnostumaan ko. palveluista. Lisäksi heidät tulisi saada havaitsemaan, että visualisointi ei ole pelkkä käyttöliittymä, vaan sillä voidaan tehdään näkyviksi näkymättömiä asioita, joita voidaan puolestaan hyödyntää liiketoiminnassa eri tavoin. Pelien budjetit kasvavat koko ajan, sillä yksinkertaiset pelit eivät enää pärjää kv- markkinoilla, jolloin rahoitus voi muodostua ongelmaksi. Tällöin tarvitaan isompia tahoja rahoittamaan suurempia projekteja, ja uudenlaisille yhteistyömalleille tarvitaan joustavampia rahoitusmalleja. 20

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

PESO. Pelillisyyden soveltaminen. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015. Esiselvitysraportti. Heikki Tikkanen 19.3.

PESO. Pelillisyyden soveltaminen. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015. Esiselvitysraportti. Heikki Tikkanen 19.3. PESO Pelillisyyden soveltaminen Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke 1.1.2014-28.2.2015 Esiselvitysraportti Heikki Tikkanen 19.3.2015 Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot