Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri"

Transkriptio

1 Liite 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset: hyväksyminen Tausta Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja (SopS 68/2003, jäljempänä POPpöytäkirja) allekirjoitettiin Århusissa ja se tuli kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan Pöytäkirjalla on 33 osapuolta. Pöytäkirjalla rajoitetaan, vähennetään tai poistetaan pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteiden) vuotoja, päästöjä ja hävikkejä. Pöytäkirja edellyttää, että sopimuspuolet lopettavat kyseessä olevien aineiden, mukaan lukien aldriini, dieldriini ja toksafeeni, tuotannon ja käytön esitettyjen täytäntöönpanovaatimusten mukaisesti, rajoittavat dikloori-difenyyli-trikloorietaanin (DDT), heksakloorisykloheksaanien (HCH) ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) käyttöä. Pöytäkirjalla velvoitetaan osapuolet vähentämään dioksiinien, furaanien, heksaklooribentseenin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) kokonaispäästöjä ilmaan pöytäkirjan liitteessä erikseen määrätyn vertailuvuoden, jonka sopimusosapuoli voi valita vuosien väliltä, päästöjen määrästä. Suomi vahvisti perusvuodeksi vuoden 1994 ratifioidessaan pöytäkirjan. Osapuolten on myös otettava käyttöön merkittävimpien kiinteiden lähteiden dioksiini-, furaani- ja PAH -yhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja tietyille kiinteille lähteille erikseen pöytäkirjan liitteessä määrättyjä päästöraja-arvoja. POP-pöytäkirjaan tehtiin muutoksia toimeenpanevan elimen kokouksessa Genevessä , jolloin läsnä olleet osapuolet hyväksyivät yksimielisesti yleissopimuksen päätökset 2009/1 ja 2009/2, 2009/3 ja 2009/4. Päätöksillä 2009/1 ja 2009/2 muutetaan pöytäkirjan tekstiä ja liitteitä. Nyt hyväksyttävinä olevilla pöytäkirjan muutoksilla(päätökset 2009/1 ja 2009/2) sisällytetään pöytäkirjaan uusia aineita (heksaklooributadieeni, tetra-, penta-, heksa- ja heptabromidifenyylieetterit, pentaklooribentseeni, perfluorioktaanisulfonaatti (PFOS), polykloorinaftaleenit ja lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP)) sekä kiristetään DDT:hen, heptaklooriin, heksaklooribentseeniin (HCB) ja polykloorattuihin bifenyyleihin kohdistuvia vaatimuksia mm. poistamalla sallittuja käyttöjä. Pöytäkirjan muutoksella lisättiin osapuolille velvoite vähentää lisäksi polykloorattujen bifenyylien (PCB) päästöjä ilmaan vertailuvuoden 2005 tai jonkin muun vuoden vuosien väliltä, tasosta sen mukaisesti kuin osapuoli määrittää perusvuoden ratifioidessaan tai hyväksyessään pöytäkirjan muutokset. Pöytäkirjan muutoksella määrättiin jätteenpolton (yhdyskuntajäte, sairaalajäte, vaarallisten jätteiden poltto) syntyville dioksiini- ja furaanipäästöille aiempaa tiukemmat polykloorattujen dioksiinien ja furaanien (PCDD/PCDF) päästöraja-arvot. Lisäksi sintraamojen ja teräksen valokaariuunissa tapahtuvan sekundäärituotannon dioksiini- ja furaanipäästöille määrättiin päästöraja-arvot. Liitteeseen VIII lisättiin kaksi uutta päästölähderyhmää: kohdaksi 13 tietyt kemialliset tuotantoprosessit, joista pääsee ympäristöön tahattomasti sivutuotteina syntyneitä POPyhdisteitä, erityisesti kloorifenolien ja kloorianiliinin tuotanto sekä kohdaksi 14 metallurgisen teollisuuden lämpöprosessit, klooripohjaiset menetelmät. Eduskunnalle annettiin tietoja pöytäkirjamuutosten sisällöstä päivätyllä E-kirjeellä (E165/2014 vp). Lisäksi eduskunnalle on annettu tietoja teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi) valmistelusta U-kirjeellä

2 (U 13/2008 vp, komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi koskien teollisuuden päästöjen yhdennettyä ehkäisemistä ja vähentämistä). 2/5 Pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä pyydettiin lausuntoja EU on hyväksynyt pöytäkirjan muutosten ratifioinnin unionin puolesta (2016/769, EU:n virallinen lehti L127, ). Pöytäkirjan osapuolista Alankomaat, Kanada, Kypros, Luxemburg, Norja, Romania, Ruotsi ja Tanska ovat ratifioineet pöytäkirjan muutokset. Pöytäkirjan muutos tulee voimaan kun kaksi kolmasosaa osapuolista, jotka olivat pöytäkirjan osapuolia muutoksen antamishetkellä, on tallentanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. Pöytäkirjan muutokset Pöytäkirjan 1 artikla sisältää pöytäkirjassa tarkoitetut määritelmät. Pöytäkirjan muutoksella tarkennetaan artiklan kohdan 12 uuden kiinteän lähteen määritelmää. Pöytäkirjan 3 artiklan (Perusvelvoitteet) 5 kohdan b alakohtiin i) ja iii) tehdään teknisluonteisia muutoksia ja viitataan parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeviin ohjeisiin, jotka osapuolet ovat hyväksyneet toimeenpanevan elimen istunnossa. Poistetaan 5 kohdan b alakohdan v) alakohta. Pöytäkirjan 13 artiklassa (Liitteet) poistetaan viittaus liitteeseen VII, koska kyseinen liite poistettiin pöytäkirjasta. Pöytäkirjan 14 artiklan (Muutokset) muutoksilla kohdassa 3 ja lisättävillä uusilla kohdilla 5 a ja 5 b tarkennetaan pöytäkirjan ja sen liitteiden muutosten hyväksymistä ja voimaantuloajankohtaa koskevia määräyksiä eri osapuolten osalta. Artiklan 3 kohta korvataan uudella 3 kohdalla, jonka mukaan toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnä olevien osapuolten on hyväksyttävä olemassa olevan pöytäkirjan ja liitteen I-IV, VI ja VIII muutokset yksimielisesti, ja muutokset tulevat voimaan ne hyväksyneiden osapuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa niistä osapuolista, jotka olivat osapuolia muutosten hyväksymishetkellä, on tallettanut muutosta koskevat hyväksymiskirjat tallettajan huostaan. Muun osapuolen osalta muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun se on tallettanut hyväksymiskirjansa. Tätä kohtaa sovelletaan, jollei jäljempänä olevasta 5 a ja 5 b kohdasta muuta johdu. 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa viitataan liitteeseen V, koska liite VII poistettiin pöytäkirjasta. Lisätään 14 artiklan 5 kohdan jälkeen uusi 5 a (5bis) ja 5 b (5ter) kohta liitteiden I-IV, VI ja VIII nopeutusta muuttamismenettelystä. Kohdan 5 a mukaan niille osapuolille, jotka ovat hyväksyneet kohdassa 5 b esitetyn menettelyn, menettely korvaa 3 kohdassa esitetyn menettelyn liitteeseen I - IV, VI ja VIII tehtävien muutosten osalta. 14 artiklan 5 b kohdan a) alakohdan mukaan toimeenpanevan elimen istunnossa läsnä olevien osapuolten on hyväksyttävä liitteen I IV, VI ja VIII muutokset yksimielisesti. Kun on kulunut yksi vuosi päivästä, jona komission toimeenpaneva sihteeri on antanut liitteen muutoksen tiedoksi kaikille osapuolille, näiden liitteiden muutokset tulevat voimaan niiden osapuolten osalta, jotka eivät ole jättäneet tallettajalle jäljempänä olevan b alakohdan määräysten mukaista ilmoitusta. 14 artiklan 5 b kohdan b) alakohdan mukaan osapuolen, joka ei voi hyväksyä liitteeseen I IV, VI tai VIII tehtyä muutosta, on ilmoitettava tästä kirjallisesti tallettajalle yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksen hyväksyminen on toimitettu tiedoksi. Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille osapuolille tällaisesta ilmoituksesta. Osapuoli voi milloin tahansa korvata aikaisemman ilmoituksensa hyväksynnällä, jolloin asianomaisen liitteen muutos tulee voimaan tämän osapuolen osalta, kun hyväksymiskirja talletetaan tallettajan huostaan. 14 artiklan 5 b kohdan c) alakohdan mukaan liitteeseen I IV, VI ja VIII tehdyt muutokset eivät tule voimaan, jos yhteensä vähintään kuusitoista osapuolta joko on toimittanut ilmoituksen b) alakohdan määräysten mukaisesti tai ei ole hyväksynyt tässä kohdassa esitettyä menettelyä eikä ole tallettanut hyväksymiskirjaa edellä olevan 3 kohdan määräysten mukaisesti.

3 Lisätään 16 artiklaan (Ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen) uusi 3 kohta, jossa määrättäisiin velvollisuudesta ilmoittaa ratifiointiasiakirjassa mahdollisesta poikkeamisesta artiklan 14 kohdassa 5 b esitetystä menettelystä. Kohdan 3 mukaan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjassaan ilmoitettava, mikäli se ei aio tulla 14 artiklan 5 b kohdassa esitettyjen menettelyjen sitomaksi liitteen I IV, VI ja VIII muutosten osalta. Aineiden tuotannon ja käytön lopettamiseen tähtäävästä liitteestä I poistetaan DDT:tä koskevan maininnan yhteydessä tuotannon lopettamista koskevat vaatimukset (vaatimus 1 ja 2) ja käyttöä koskevat vaatimukset sekä korvataan molemmat ilmaisulla Ei ole. Samoin heksaklooribentseenin kohdalla poistetaan nykyiset vaatimukset ja todetaan, ettei tuotantoa eikä käyttöä ole. Myös heptakloorin yhteydessä poistetaan käyttöä koskevat vaatimukset ja todetaan, ettei käyttöä ole. Liitteeseen lisätään seuraavien aineiden tuotantoa ja käyttöä koskevat maininnat: heksaklooributadieeni, heksakloorisykloheksaanit, tetra-, penta-, heksa- ja heptabromidifenyylieetterit, pentaklooribentseeni ja perfluorioktaanisulfonaatti (PFOS) sekä muutetaan nykyistä polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteet) käyttöä koskevaa mainintaa. Lisätään myös polykloorattuja naftaleeneja (PCN) ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja (SCCP) koskevat maininnat todeten, ettei PCN:llä ole tuotantoa eikä käyttöä ja SCCP:lle sallitaan tuotanto ja käyttö vain liitteen II mukaisesti. Lisäksi tarkistetaan liitteen lopussa olevia aineiden määritelmiä koskevia alaviitteitä. Aineiden käytön rajoituksia koskevan liitteen II ensimmäisen kohdan jäljessä olevasta taulukosta poistetaan DDT:tä, heksakloorisykloheksaania (HCH) ja polykloorattuja bifenyylejä (PCB) koskevat maininnat sallituista käytöistä ja niiden ehdoista. Taulukkoon lisätään perfluorioktaanisulfonaatit (PFOS) ja lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP) sekä niiden sallitut käytöt ja käytön ehdot. Liitteen loppuun lisätään alaviite lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien määritelmästä. Korvataan liitteen III (Aineet, joihin viitataan 3 artiklan 5 kappaleen a alakohdassa sekä velvoitetta koskeva vertailuvuosi) vertailuvuotta koskevan otsikon alla oleva kutakin liitteessä III lueteltua ainetta koskeva teksti siten, että vertailuvuosi voi olla 1990 tai vaihtoehtoinen vuosi vuosista , tai siirtymätalousmaiden osalta vaihtoehtoinen vuosi vuodesta 1985 siihen vuoteen, jona pöytäkirja on tullut osapuolen osalta voimaan, ja siten kuin osapuoli on tämän määrittänyt ratifioidessaan tai hyväksyessään pöytäkirjan tai siihen liittyessään. Lisätään liitteeseen III heksaklooribentseeniä koskevan maininnan yhteyteen sen CAS-numero CAS: Lisästään liitteen III taulukkoon uusi aine PCB, jonka päästöjä on kunkin osapuolen 3 artiklan 1 kohdan mukaan vähennettävä vertailuvuoden tasolta. Lisätään vertailuvuotta koskevan otsikon alle, että PCB:lle vertailuvuosi voi olla 2005 tai vaihtoehtoinen vuosi vuosista , tai siirtymätalousmaiden osalta vaihtoehtoinen vuosi vuodesta 1995 siihen vuoteen, jona pöytäkirja on tullut osapuolen osalta voimaan, ja siten kuin osapuoli on tämän määrittänyt ratifioidessaan tai hyväksyessään pöytäkirjan tai siihen liittyessään. Lisätään liitteen III taulukkoon uusi alaviite c, jonka mukaan PCB:llä tarkoitetaan polykloorattuja bifenyylejä, kuten ne on liitteessä I määritetty, silloin kun niitä muodostuu ja vapautuu tahattomasti ihmisen toiminnan tuloksena. Lisätään liitteen IV (PCDD/F-yhdisteitä koskevat raja-arvot huomattavien kiinteiden lähteiden osalta) kohdan 2 loppuun viittaus annetun hapen määrään. Poistetaan 3 kohta ja korvataan uudella tekstillä, jolloin kohta 3 kuuluu: Raja-arvot koskevat tavallista käyttötilannetta. Panosoperaatioiden osalta raja-arvot liittyvät keskimääräisiin tasoihin, sellaisina kuin ne on tallennettu koko panosprosessin aikana, mukaan lukien esimerkiksi esilämmitys, lämmitys ja jäähdytys. Täsmennetään kohdan 4 tekstiä viittauksella sovellettaviin tai soveltuviin standardeihin, joita eri tahot kuten esimerkiksi Euroopan standardointikomitea (CEN) laatii. Poistetaan liitteen IV kohta 6 ja korvataan uudella. Uuden 6 kohdan mukaan PCDD/F-yhdisteiden päästöt ilmoitetaan toksisuusekvivalentteina (TEQ) ja lisätään uusi alaviite 1, jossa kerrotaan miten toksisuusekvivalentti määritellään. Uusi alaviite ei aiheuta muutoksia Suomen lainsäädäntöön. 3/5

4 4/5 Poistetaan liitteen IV kohta 7 ja lisätään uudet kiinteän yhdyskuntajätteen, kiinteän sairaalajätteen, vaarallisen jätteen ja muun kuin vaarallisen teollisuusjätteen polton PCDD/F- yhdisteitä koskevat raja-arvot (dioksiinille ja furaanille). Lisätään kohtaan muu kuin vaarallisen teollisuusjätteen poltto kaksi uutta alaviitettä, joissa ensimmäisessä tarkennetaan mitkä polttolaitokset kuuluvat luokkaan muun kuin vaarallisen teollisuusjätteen poltto sekä toisessa siirtymätalouden maita koskeva poikkeus. Alaviite 1 ei aiheuta muutoksia Suomen lainsäädäntöön ja alaviite 2 ei koske Suomea. Lisätään liitteeseen IV uusi 8 kohta, jossa määritellään PCDD/F- yhdisteitä koskeva raja-arvo sintraamoille ja uusi 9 kohta, jossa määritellään PCDD/F-yhdisteitä koskeva raja-arvo valokaariuunissa tapahtuvalle teräksen sekundäärituotannolle. Merkitään liitteen VI (Raja-arvojen ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoa koskeva aikataulu uusien ja olemassa olevien kiinteiden lähteiden osalta) olemassa oleva teksti 1 kohdaksi. Muutetaan 1 kohdan a alakohdassa ja b alakohdassa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivä siksi päiväksi, jona tämä pöytäkirja tulee osapuolen osalta voimaan. Muutetaan 1 kohdan b alakohtaa siten, että alakohdan i mukaan olemassa oleville kiinteille lähteille vaatimuksia sovelletaan kahdeksan vuoden kuluttua siitä päivästä, kun tämä pöytäkirja tulee osapuolen osalta voimaan. Tarvittaessa tätä ajanjaksoa voidaan pidentää tiettyjen olemassa olevien kiinteiden lähteiden osalta kansallisessa lainsäädännössä säädetyn siirtymäjakson mukaisesti. Lisätään uusi alakohta ii, jonka mukaan mikäli osapuoli on siirtymätalousmaa, vaatimuksia sovelletaan enintään 15 vuoden kuluttua siitä päivästä, kun tämä pöytäkirja tulee asianomaisen osapuolen osalta voimaan. Lisätään liitteeseen VI uusi 2 kohta, jonka mukaan tämän pöytäkirjan muuttamisen seurauksena ajan tasalle saatettuja tai käyttöönotettuja raja-arvoja sekä parasta käyttökelpoista tekniikkaa on uusissa kiinteissä lähteissä noudatettava kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, kun kyseessä oleva tämän pöytäkirjan muutos tulee osapuolen osalta voimaan. Olemassa olevissa kiinteissä lähteissä on näitä vaatimuksia noudatettava kahdeksan vuoden kuluttua siitä päivästä tai mikäli osapuoli on siirtymätalousmaa, enintään 15 vuoden kuluttua siitä päivästä, kun tämä pöytäkirja tulee kyseisen osapuolen osalta voimaan. Lisätään liitteen VIII (Huomattavat kiinteiden lähteiden luokat) I osan toiseen lauseeseen viittaus liitteessä V tarkoitettuun ohjeasiakirjaan aiemman liitteen V sijaan. Poistetaan II osan taulukosta ensimmäinen luokka ja korvataan se luokalla yhdyskuntajätteen, vaarallisen jätteen, muun kuin vaarallisen jätteen, sairaalajätteen ja jätevesilietteen poltto, mukaan lukien rinnakkaispoltto. Lisätään II osan taulukkoon kaksi uutta luokkaa: luokka 13 Tietyt kemialliset tuotantoprosessit, joista pääsee ympäristöön tahattomasti sivutuotteina syntyneitä POPyhdisteitä, erityisesti kloorifenolien ja kloorianiliinin tuotanto ja luokka 14 Metallurgisen teollisuuden lämpöprosessit, klooripohjaiset menetelmät. Pöytäkirjan muutosten suhde kansalliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön POP-pöytäkirja ja sen muutos on luonteeltaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen jaetun toimivallan sopimus. Unionilla on pöytäkirjan määräysten tarkoittamista asioista voimassa olevaa lainsäädäntöä. Pöytäkirjan muutosten mukanaan tuomat vaatimukset pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännöllä, erityisesti annetulla asetusta (EY) N:o 850/2004 (asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, ns. POP-asetus) muuttavalla asetuksella (EU) N:o 519/2012 sekä annetuilla komission asetuksilla (EU) N:o 756/2010 (POP-asetuksen liitteiden IV ja V muutokset) ja N:o 757/2010 (liitteiden I ja III muutokset) sekä teollisuuspäästödirektiivillä ja erityisesti sen perusteella hyväksytyllä komission täytäntöönpanopäätöksellä teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta rauta- ja terästuotantoa varten. EU:n lainsäädäntö sisältää tiettyjen edellytysten täyttyessä myönnettäviä vapautuksia, jotka koskevat polykloorinaftaleenien ja lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien (SCCP) ja perfluorioktaanisulfonaattien (PFOS) tuotantoa, saattamista markkinoille ja käyttöä, ja nämä vapautukset vastaavat muutettuun pöytäkirjaan sisältyviä vapautuksia. Muutoksia saatetaan edelleenkin osaksi EU:n lainsäädäntöä erityisesti uudella direktiivillä, jolla saatetaan ajan tasalle kansalliset päästörajat tietyille ilmakehän epäpuhtauksille ja säädetään vuosittaisista kansallisista päästöselvityksistä, jotka kattavat muun muassa pysyvien orgaanisten yhdisteiden (dioksiinien ja furaanien

5 (PCDD/PCDF), polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH), heksaklooribentseenin (HCB) ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) päästöt. 5/5 Teollisuuspäästödirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuojelulailla (527/2014) sekä sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla: valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014), valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (936/2014), valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013), valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015) sekä valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (712/2014). EU:n asetukset ja teollisuuspäästödirektiivi kattavat kaikki pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Toimivalta on mainittujen määräysten osalta kattavasti EU:lla. Liitteeseen III lisätyn PCB-päästöjen vähentämisvelvoitetta koskevaksi vertailuvuodeksi on osapuolen määritettävä joko vuosi 2005 tai vaihtoehtoinen vuosi vuosista Määräys kuuluu Suomen toimivaltaan. Suomen on ilmoitettava vertailuvuosi ratifioidessaan tai hyväksyessään pöytäkirjan muutokset. Suomi ehdottaa vuotta 2005 vertailuvuodeksi. PCB-päästöt olivat Suomessa 293 kilogrammaa vuonna 1995, 181 kilogrammaa vuonna 2005 ja 152 kilogrammaa vuonna Päästöt ovat tasaisesti vähentyneet vuodesta 1995 ja niiden arvioidaan jatkossakin pysyvän alle vuoden 2005 päästöjen tason. Lisäksi sopimuksen teknistä rakennetta (3 ja 13 artikla, 14 artiklan 4 ja 5 kohta, VIII liitteen I osa) ja pöytäkirjan muutoksia koskevia menettelyjä (14 artiklan 3 ja 5a-c kohta, 16 artikla) koskevat artiklat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Käsittelyjärjestys Ympäristöministeriön arvion mukaan pöytäkirjan muutoksen Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset ovat osin teknisiä, osin tavanomaisia menettelyllisiä määräyksiä, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan. Myöskään Suomen toimivaltaan kuuluva määräys vertailuvuoden vahvistamisesta ei kuulu lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan muutos ei sitoisi eduskunnan budjettivaltaa eikä sisältäisi muita merkitykseltään huomattavia velvoitteita. Pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen ei siten edellyttäisi eduskunnan suostumusta. Pöytäkirjan muutoksen hyväksyisi tasavallan presidentti.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM Karjalainen Anneli, Soveri Ulla- Riitta Suuri valiokunta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM Karjalainen Anneli, Soveri Ulla- Riitta Suuri valiokunta Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2015-00063 YSO Karjalainen Anneli, Soveri Ulla- Riitta 26.02.2015 Suuri valiokunta Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158 YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan unionin osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUKSEN TOIMEENPANEVAN ELIMEN PÄÄTÖKSEN 2009/1 1 ARTIK- LASSA ESITETYT PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET. A.1 artikla

YLEISSOPIMUKSEN TOIMEENPANEVAN ELIMEN PÄÄTÖKSEN 2009/1 1 ARTIK- LASSA ESITETYT PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET. A.1 artikla Liite 2 Sopimusteksti YLEISSOPIMUKSEN TOIMEENPANEVAN ELIMEN PÄÄTÖKSEN 2009/1 1 ARTIK- LASSA ESITETYT PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET A.1 artikla Korvataan 12 kohta seuraavasti: uudella kiinteällä lähteellä mitä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

(6) Pöytäkirjan osapuolten on hyväksyttävä päätöksissä 2009/1 ja 2009/2 esitetyt muutokset pöytäkirjan 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(6) Pöytäkirjan osapuolten on hyväksyttävä päätöksissä 2009/1 ja 2009/2 esitetyt muutokset pöytäkirjan 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 18.5.2016 L 127/21 NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/769, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus. neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/0358(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/0358(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 25.11.2015 2014/0358(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.06.2003 KOM(2003) 332 lopullinen 2003/0117 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 31.3.2016 L 80/17 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.1.2009 KOM(2009) 27 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Tukholman yleissopimuksen A, B ja C liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä neuvoston päätöksiksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. (6) Pöytäkirjan osapuolten on hyväksyttävä päätöksessä 2012/5 esitetyt muutokset pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

PÄÄTÖKSET. (6) Pöytäkirjan osapuolten on hyväksyttävä päätöksessä 2012/5 esitetyt muutokset pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti. L 127/8 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/768, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

U 69/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)

U 69/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.3.2017 2016/0021(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ Muistio 4.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti VALTIONEUVOSTON ASETUS VIRANOMAISTEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE- TUKSEN

Lisätiedot