METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023"

Transkriptio

1

2 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE Tilojen nimet ja Savinala, Mekrinniemi kiinteistönumerot Ahola, Molssi Viitalaidun, Parissavaara Suotalo, Sonkaja Omistaja Joensuun yliopisto Osoite Yliopistonkatu Joensuu Kunta Ilomantsi Suunnitelman laatijat Elina Antila Kari Keränen Mikko Kononen Heikki Korpunen Tommi Laurila Sonja Päivinen Antti Rosilainen Mikko Tala Jyrki Vihari

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Metsän nykytila 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto 2.2 Kehitysvaiheiden kokonaispuusto 2.3 Puulajien tilavuus 2.4 Metsikkökuvioiden nykytila Savinala Suotalo Ahola Viitalaidun 2.5 Monimuotoisuus 3. Suunnitelma LIITTEET 3.1 Metsämaan puuston kehitys suunnittelukauden aikana 3.2 Metsämaan puuston ikäluokkarakenteen kehitys 3.3 Hakkuukertymä metsämaalla 3.4 Käsittelypinta-alat metsämaalla 3.5 Metsikkökuvioiden käsittelyt Savinala Suotalo Ahola Viitalaidun 3.6 Kehitysennuste Savinala Suotalo Ahola Viitalaidun 3.7 Hakkuujärjestys

4 1 JOHDANTO Mekrijärven tutkimusaseman hallinnoimille metsille tehtiin metsäsuunnitelma Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan metsäsuunnittelun kurssin puitteissa. Suunnitteluun osallistui 9 opiskelijaa ja Mekrijärven tutkimusaseman puolesta Alpo Hassinen ja Taneli Kolström. Suunnitelman tavoitteena oli tuottaa Mekrijärven metsistä mittaustietoa ja tämän pohjalta tuottaa kuvioille optimoinnin avulla käsittelyvaihtoehtoja. Tilojen luonne tutkimusmetsinä ja opetuksen välineinä asettavat alueelle erityistavoitteita, jotka pyrittiin ottamaan huomioon. Tarkoituksena oli käyttää metsäsuunnittelua varten kehitettyjä tietokonemenetelmiä yhdistettynä perinteisempään metsäsuunnitteluun niin, että samalla painoarvoa lisättiin osallistuvaan suunnitteluun. Suunnittelussa käytettiin karttaohjelma Topos42-ohjelmaa, MONSU34 ohjelmaa sekä MONSU ohjelmistossa toimivaa HERO-optimointiohjelmaa. Suunnittelualue muodostuu neljästä erillisestä alueesta: Savinalan, Aholan, Viitalaitumen ja Suotalon tiloista. Metsäsuunnittelussa aluetta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Metsien inventointi tehtiin ennakkokuvioimalla ilmakuvilta ensin alustavat kuviot, joita maastotöiden yhteydessä täydennettiin. Mittaustyöt tehtiin kuvioittaisena arviointina, ja jokaiselta kuviolta mitattiin 4-5 relaskooppikoealaa hehtaarilta ja keksimäärin kolmelta koealalta hehtaarilla määritettiin puuston keski-ikä, keskiläpimitta ja keskipituus. Koska puustotiedot on arvioitu silmänvaraisesti, saattaa niissä olla epätarkkuutta. Maastomittauksiin kuului myös tarvittaessa lahopuun määrän ja avainbiotooppien ja arvokkaiden luontokohteiden määrittäminen. Samalla pyrittiin tarkkailemaan mahdollista tukkivähennyksen määrää ja toimenpiteiden tarpeellisuutta kuvioilla. Metsäsuunnitelma koostuu kahdesta osasta: metsän nykytilan kuvauksesta ja toimenpidesuunnitelmasta. Metsätilat on jaettu metsiköihin eli metsikkökuvioihin. Kukin kuvio on puustoltaan ja kasvupaikaltaan yhtenäinen metsän osa. Kuviot on numeroitu juoksevasti. Kuvioiden sijainti on nähtävissä metsätalouskartasta. Nykytilan kuvaus perustuu maastotyöt tehneen ryhmän maastoarvioon eri metsiköiden puuston määrästä. Toimenpidesuunnitelma perustuu toisaalta puustoarvioon, toisaalta metsää hallinnoivan Mekrijärven tutkimusaseman asettamiin tavoitteisiin ja virallisiin metsänkäsittelyohjeisiin. Suunnitelmassa esitetyt hakkuukertymät eivät ole aina tarkkoja, sillä hakkuu saatetaan toteuttaa eri vuonna ja eri tavoin kuin suunnitelmassa on ajateltu. Puuston kokonaismäärä lienee kuitenkin lähellä todellisuutta, ja suunnitelmassa esitetty kokonaiskertymä lähellä tavoiteltavaa hakkuumäärää. Suunnitelman viimeisessä osassa (Metsikkökuvioiden käsittelyt, luku 3.5) ovat eri metsiköille ehdotetut käsittelytoimet. Mikäli kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei haluta toteuttaa, olisi pyrittävä harventamaan ainakin tiheät taimikot ja ensiharvennusmetsiköt (riukumetsät) suunnitelman ehdotusten mukaisesti, sillä näiden käsittelyjen liiallinen lykkääminen haittaa metsikön myöhempää kehitystä. Yleensäkin on kannattavaa lykätä tarvittaessa varttuneen metsikön käsittelyä pikemmin kuin nuoren, ja metsän uudistamista ennemmin kuin harvennuksia. Luvussa 3.5. "Metsikkökuvioiden käsittelyt" on jokaisesta käsiteltävästä kuviosta erillinen lomake, jossa on kuvion nykytiedot, käsittelyehdotukset ja kehitysennuste sekä kuva metsiköstä suunnitelman alku- ja loppuvaiheessa.

5 2 METSÄN NYKYTILA 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto Oheisessa taulukossa ovat eri kasvupaikkojen pinta-ala, puuston kokonaistilavuus ja vuotuiskasvu. Alemman taulukon tilavuudet ja kasvut ovat hehtaarikohtaisia keskiarvoja. Tilat 1-4 Mekrijärven tutkimusasema Kasvupaikka Pinta-ala Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kasvu ha m3 m3 m3 m3/v Viljava Keskiviljava Melko karu Karu Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tontti Vesistö Yhteensä Tilat 1-4 Mekrijärven tutkimusasema Kasvupaikka Pinta-ala Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kasvu ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/v/ha Viljava Keskiviljava Melko karu Karu Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tontti Vesistö Yhteensä

6 Metsämaan viljavuusluokat ovat: - Erittäin viljava: lehto ja vastaava suo (OMaT ja vastaavat metsäja suotyypit) - Viljava: lehtomainen kangas ja vastaava suo (OMT ja vastaavat metsäja suotyypit) - Keskiviljava: tuore kangas ja vastaava suo (MT ja vastaavat metsäja suotyypit) - Melko karu: kuivahko kangas ja vastaava suo (VT ja vastaavat metsäja suotyypit) - Karu: kuiva kangas ja vastaava suo (CT ja vastaavat metsäja suotyypit) - Erittäin karu: karukkokangas ja vastaava suo (ClT ja vastaavat metsäja suotyypit) Neljän metsätilan kokonaispinta-ala on 321,2 ha, josta metsä- ja kitumaan osuus on 201,2 ha. Puuston keskitilavuus on kokonaispinta-alaa kohden 89,7 m 3 /ha ja metsä- ja kitumaalla 141,6 m 3 /ha. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 1347m 3 /ha ja sen keskikasvu 6, m 3 /ha.

7 2.2 Kehitysvaiheiden kokonaispuusto Oheisessa taulukossa ovat puuston eri kehitysvaiheisiin kuuluvien metsiköiden pinta-ala sekä puuston tilavuus ja vuotuiskasvu. Ylemmän taulukon tilavuudet ja kasvut ovat kokonaismääriä, alemman hehtaarikohtaisia keskiarvoja. Tilat 1-4 Mekrijärven tutkimusasema 2003 Kehitysvaihe Pinta-ala Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kasvu ha m3 m3 m3 m3/v Nuori taimikko Varttunut taimikko Riukumetsä Varttunut metsä Uudistuskypsä metsä Siemen/suojuspuu Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tontti Vesistö Yhteensä Tilat 1-4 Mekrijärven tutkimusasema 2003 Kehitysvaihe Pinta-ala Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kasvu ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/v/ha Nuori taimikko Varttunut taimikko Riukumetsä Varttunut metsä Uudistuskypsä metsä Siemen/suojuspuu Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tontti Vesistö Yhteensä

8 - Avoala: metsämaan kuvio, jolla ei ole kasvatuskelpoista puustoa - Nuori taimikko: taimien keskipituus on alle 1.3 m - Varttunut taimikko: taimien keskipituus on yli 1.3 m - Verhopuutaimikko: taimikko, jossa on taimien lisäksi verhopuustoa - Ylispuutaimikko: taimikko, jossa on siemen- tai suojuspuita - Riukumetsä: nuori metsä, jonka rungoista valtaosasta saa kuitupuuta - Varttunut metsä: valtaosa puustosta on tukkikokoa, mutta metsikkö on liian nuori uudistettavaksi - Uudistuskypsä metsä: metsikön voi uudistaa (mutta sen voi myös harventaa tai jättää lepoon) - Siemen/suojuspuusto: metsikkö on hakattu siemen- tai suojuspuuasentoon, mutta se ei ole vielä taimettunut

9 2.3 Puulajien tilavuus Oheisessa taulukossa ovat eri puulajien tilavuus ja hakkuuarvo (kantoarvo) metsämaalla. Ylemmän taulukon tilavuudet ja arvot ovat kokonaismääriä, alemman hehtaarikohtaisia keskiarvoja. Tilat 1-4 Mekrijärven tutkimusasema 2003 Metsämaa Puulaji Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kantoarvo m3 m3 m3 Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Haapa Harmaaleppä Yhteensä Metsämaa Puulaji Tilavuus Tukkipuu Kuitupuu Kantoarvo m3/ha m3/ha m3/ha /ha Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Haapa Harmaaleppä Yhteensä

10 2.4 Metsikkökuvioiden nykytila Seuraavilla sivuilla on esitetty suunnittelualueen neljän tilan nykytila. Jokainen tila käsitellään erikseen omassa kappaleessaan. Jokaisesta kappaleeseen on kirjattu tilan metsikkökuvioiden tärkeimmät kasvupaikka- ja puustotiedot. Kuvioiden numerointi vastaa metsätalouskartan numerointia. Myös kuvion erityisominaisuudet, esimerkiksi kuviolla olevat arvokkaat elinympäristöt, on kerrottu. Puustotiedot on tulostettu erikseen niille puustonosille, jotka maastoinventoinnissa arvioitiin erikseen. Yleensä puusto on arvioitu puulajeittain. Toisinaan jokin kuvion puulajeista on jakaantunut useampaan latvuskerrokseen tai ikäluokkaan (esim. ylispuut ja taimet). Tällöin näiden luokkien puustotiedot on esitetty erikseen. Eri kuviolle esitetyt käsittelyt löytyvät suunnitelman osasta "Metsiköiden käsittelyt" (luku 3.5).

11 2.4.1 Savinala Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Terve Joutomaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Vähäpuustoinen suo (ML) Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Kangasmetsäsaareke (ML) Lahopuuta Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Vähäpuustoinen suo (ML) Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Vähäpuustoinen suo (ML) Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä

12 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Soistunut kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Soistunut kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Vesistö Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Kaikki yhteensä

13 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Tontti Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojitettu suo Kivetön Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Mänty Kaikki yhteensä

14 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Nuori taimikko Terve Metsämaa Melko karu Ojitettu suo Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Soistunut kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Soistunut kangas Kivetön Kuusi Rauduskoivu Mänty Kaikki yhteensä

15 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Keskiviljava Turvekangas Kivetön Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä

16 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojitettu suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Metsämaa Melko karu Muuttuma Kivetön Mänty Hieskoivu Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Siemen/suojuspuusto Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Hieskoivu Kuusi Kaikki yhteensä

17 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Mänty Hieskoivu Harmaaleppä Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Joutomaa Tuottamaton maa Ojittamaton suo Kivetön Vähäpuustoinen suo (ML) Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Mänty Haapa Harmaaleppä Kaikki yhteensä

18 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve m v m3/ha Kuvio m3/ha Kuvio m3/v/ha kpl/ha Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä

19 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Hieskoivu Harmaaleppä Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Haapa Harmaaleppä Kaikki yhteensä Kuvio ha Siemen/suojuspuusto Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Mänty Kaikki yhteensä

20 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä

21 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Haapa Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Soistunut kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Mänty Kaikki yhteensä

22 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Kangasmetsäsaareke (ML) Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä

23 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Joutomaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Metsämaa Melko karu Soistunut kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Mänty Kaikki yhteensä

24 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä

25 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Muuttuma Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Muuttuma Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä

26 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Terve Joutomaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä

27 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä

28 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Karttaselite: Kartta 1: Kuviokartta Kartta 2: Ravinteisuus Kartta 3: Kehitysluokka Kartta 4: Puuston tilavuus

29

30

31

32

33 Taulukko 1. Eri kasvupaikkojen pinta-alaosuudet Savinalan metsätilalla. Taulukko 2. Eri kehitysvaiheiden pinta-alat Savinalan metsätilalla.

34 Taulukko 3. Tilavuudet puulajeittain Savinalan metsätilalla. Taulukko 4. Puulajien tilavuudet kasvupaikoittain Savinalan metsätilalla.

35 2.4.2 Suotalo Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojittamaton suo Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

36 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojittamaton suo Kivetön Lahopuuta Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Metsämaa Viljava Ojittamaton suo Kivetön Lahopuuta Myrskytuho Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Karttaselite: Kartta 5: Kuviokartta Kartta 6: Ravinteisuus Kartta 7: Kehitysluokka Kartta 8: Puuston tilavuus

37 Kartta5

38

39

40

41 Taulukko 5. Eri kasvupaikkojen pinta-alaosuudet Suotalon metsätilalla. Taulukko 6. Eri kehitysvaiheiden pinta-alat Suotalon metsätilalla.

42 Taulukko 7. Tilavuudet puulajeittain Suotalon metsätilalla. Taulukko 8. Puulajien tilavuudet kasvupaikoittain Suotalon metsätilalla.

43 2.4.3 Ahola Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojitettu suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton suo Kivetön Katajikkoa Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kaikki yhteensä

44 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve KEMERA-kohde Mänty Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Lahovika Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

45 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Viljava Ojittamaton kangas Kivetön Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Mänty Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Mänty Rauduskoivu Kaikki yhteensä

46 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 _ Kuvio ha Terve Kitumaa Karu Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Karttaselite: Kartta 9: Kuviokartta Kartta 10: Ravinteisuus Kartta 11: Kehitysluokka Kartta 12: Puuston tilavuus

47

48

49

50

51 Taulukko 9. Eri kasvupaikkojen pinta-alaosuudet Aholan metsätilalla. Taulukko 10. Eri kehitysvaiheiden pinta-alat Aholan metsätilalla.

52 Taulukko 11. Tilavuudet puulajeittain Aholan metsätilalla. Taulukko 12. Puulajien tilavuudet kasvupaikoittain Aholan metsätilalla.

53 2.4.4 Viitalaidun Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojittamaton suo Kivetön Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Tervasroso Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojitettu suo Kivetön Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Lahovika Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

54 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Nuori taimikko Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön KEMERA-kohde Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojitettu kangas Kivetön Katajikkoa Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

55 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Harmaaleppä Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

56 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Katajikkoa Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Katajikkoa Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Muurahaispesä Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä

57 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 _ Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Viljava Ojittamaton kangas Kivetön Mänty Kaikki yhteensä _ Kuvio ha Varttunut metsä Terve Metsämaa Keskiviljava Ojitettu kangas Kivetön Lahovika Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Metsämaa Melko karu Ojittamaton kangas Kivetön Katajikkoa Mänty Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

58 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 Kuvio ha Riukumetsä Terve Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kuusi Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kaikki yhteensä Kuvio ha Riukumetsä Terve Mänty Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä

59 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 _ Kuvio ha Varttunut taimikko Terve Kuusi Hieskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Nuori taimikko Terve Metsämaa Keskiviljava Soistunut kangas Kivetön KEMERA-kohde Mänty Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Kuvio ha Varttunut metsä Terve Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä

60 Mekrijärven tutkimusasema Metsikkötiedot 2003 _ Kuvio ha Uudistuskypsä metsä Terve Mänty Kuusi Rauduskoivu Kaikki yhteensä Karttaselite: Kartta 13: Kuviokartta Kartta 14: Ravinteisuus Kartta 15: Kehitysluokka Kartta 16: Puuston tilavuus

61

62

63

64

65 Taulukko 13. Eri kasvupaikkojen pinta-alaosuudet Viitalaitumen metsätilalla. Taulukko 14. Eri kehitysvaiheiden pinta-alat Viitalaitumen metsätilalla.

66 Taulukko 15. Tilavuudet puulajeittain Viitalaitumen metsätilalla. Taulukko 16. Puulajien tilavuudet kasvupaikoittain Viitalaitumen metsätilalla.

67 2.5 Monimuotoisuus ja 10 kohteet METE kohteita ei suunnittelualueella ole. Käsittelytoimenpiteittä jätetään kuitenkin huomattava osa suunnittelualuetta, johtuen erityisistä luontoarvoista ja soiden suuresta määrästä. Savinalan tilasta lähes 120 ha on avosuota (Kartta 1, kuvio 32). Myös Suotalon metsätilalla (Kartta 5) suuri osa kuvioista on suota tai rehevää korpea. Savinalan tila rajoittuu lounaassa Mekrijärveen ja luoteessa Koitajokeen. Rantoihin rajoittuvat kuviot ovat pienialaisia ja maisemallisesti arvokkaita. Samoin avosuon keskellä on joitakin metsälain 10 mukaisia pienialaisia eristäytyneitä metsäsaarekkeita (kuviot 2, 33, 34, 40, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 55.1, 55.2, 59, 60, 61 ja 62) jotka jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Myös pohjoisin kuvio (Kartta 1, kuvio 1) on erityinen, maisemallisesti arvokas alue.

68 3. Suunnitelma 3.1 Metsämaan puuston kehitys suunnittelukauden aikana Tämän sivun taulukko on ennuste siitä, kuinka metsälön tilojen 1-4 metsämaan puusto kehittyy, kun toimitaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Mekrijärven tilat ha Tunnus Tilavuus kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Tukkipuu kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Kuitupuu kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Kasvu kaikkiaan, m3/v Mänty, m3/v Kuusi, m3/v Muut puulajit, m3/v Tuottoarvo, Arvokasvu, 1000 /v Lähimaisema, (0-10) Ulkoiluarvo, (0-10) Puolukkasato, (0-10) Mustikkasato, (0-10) Sienisato, (0-10) Monimuotoisuus, (0-10) Vanha metsä, ha Lahopuu, m Hakkuuarvo tarkoittaa puuston kantoraha-arvoa ja se on laskettu puutavaralajien nykyhinnoin. Myös arvokasvu (vuotuinen puuston hakkuuarvon lisäys) on laskettu nykyisillä puun hinnoilla. - Lähimaisema- ja ulkoiluarvo ovat arvioita siitä, miten kauniina ja hyvinä ulkoilualueina ihmiset pitäisivät tilan metsiköitä. Kummatkin tunnukset vaihtelevat välillä 0 (äärimmäisen huono) ja 10 (äärimmäisen hyvä). - Marja- ja sienisadot ovat kasvupaikka- ja puustotunnusten perusteella laskettuja ennusteita siitä, kuinka paljon metsässä on keskimäärin keräilytuotteita tavanomaisena satovuotena. - Vanha metsä tarkoittaa vähintään 120-vuotiaiden männiköiden, 100 vuotiaiden kuusikkojen ja 80-vuotiaiden lehtimetsien yhteispinta-alaa. - Lahopuun määrä vuonna 2003 oli niin, vähäinen että emme huomioineet sitä inventoinnissa.

69 3.2 Metsämaan puuston ikäluokkarakenteen kehitys Seuraavassa taulukossa metsälön tilojen metsät on jaettu 20 vuoden ikäluokkiin. Mekrijärven tilat ha Ikäluokkien pinta-ala (ha) Avoala v v v v v v v Yhteensä Tasainen ikäluokkarakenne tarkoittaa, että kaikkia ikäluokkia on aina vuotiaisiin metsiin saakka suunnilleen sama pinta-ala. Tasainen ikäluokkarakenne mahdollistaa tasaisena pysyvän puuston määrän ja hakkuutulon. Tämä ei kuitenkaan ole tasaisten hakkuutulojen välttämätön edellytys. Tasainen ikäluokkajakauma viestii pitkään säännönmukaisena jatkuneesta metsätaloudesta.

70 3.3 Hakkuukertymä metsämaalla Suunnitelmassa esitettyjen hakkuiden kokonaiskertymä on esitetty oheisessa taulukossa. Mekrijärven tilat ha Talous ja kertymä Tulot, Menot, Nettotulot, Hakkuukertymä kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Tukkipuukertymä kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Kuitupuukertymä kaikkiaan, m Mänty, m Kuusi, m Muut puulajit, m Tulot tarkoittavat kantohinnoin laskettuja puunmyyntituloja ja menot metsänhoidon kustannuksia. Tulot on laskettu nykyisin puun hinnoin ja menot nykyisin hehtaarikustannuksin.

71 3.4 Käsittelypinta-alat metsämaalla Suunnitelmassa esitettyjen hakkuiden ja muiden käsittelyjen kokonaispinta-ala metsämaalla on oheisen taulukon mukainen. Mekrijärven tilat ha Kaikki toimenpiteet Harvennus Siemenpuuhakkuu Avohakkuu säästöpuin Raivaus puhtaaksi Kaivurilaikutus Männyn istutus Kuusen istutus Mekaaninen perkaus Taimikon harvennus Hakkuista riippumattomat työt Mekaaninen perkaus Taimikon harvennus Hakkuisiin liittyvät työt Raivaus puhtaaksi Kaivurilaikutus Männyn istutus Kuusen istutus Taimikon harvennus

72 3.5 Metsikkökuvioiden käsittelyt Seuraavilla sivuilla ovat eri metsikkökuvioille esitetyt käsittelyt. Tulosteessa eivät ole mukana kuviot, joille ei esitetä mitään käsittelyä. Kunkin kuvion tietojen alussa ovat kuvion pinta-ala, puuston ikä ja tilavuus suunnittelukauden alussa sekä kasvupaikan viljavuus. Arvioidut hakkuukertymät on esitetty hehtaarikohtaisina (m3/ha). Laskelmissa hakkuut on ajateltu tehtävän 1. sarakkeessa olevan kauden puolivälissä. Todellisuudessa osa hakkuissa tehdään tätä aiemmin ja osa myöhemmin. Tämän vuoksi toteutunut kertymä saattaa olla suunnitelman arviota pienempi tai suurempi. Hakkuutapa saattaa myös olla hieman toisenlainen kuin suunnittelulaskelmaa tehtäessä on ajateltu. Käsittelysuosituksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon, ettei metsätiloja hallinnoivalla Mekrijärven tutkimusasemalla ole metsänkäytölle ainoastaan puuntuotannollisia tavoitteita. Metsätilojen erityisluonne tutkimus- ja opetusmetsänä asettaa alueen metsänhoidolle erityistavoitteita.

73 3.5.1 Savinala Mekrijärvi tila 1 Käsittelyehdotukset Tila 1 Kuvio ha 40 v 174 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 23 v 65 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 58 v 193 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Avohakkuu säästöpuin m m3/ha Kaivurilaikutus Kuusen istutus Tila 1 Kuvio ha 95 v 25 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 19 v 53 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 16 v 28 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 80 v 33 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 40 v 107 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha

74 Tila 1 Kuvio ha 69 v 188 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Tila 1 Kuvio ha 83 v 216 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha Siemenpuuhakkuu m m3/ha Kaivurilaikutus Raivaus puhtaaksi Männyn istutus Tila 1 Kuvio ha 19 v 54 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Avosuon keskellä on joitakin eristäytyneitä metsäsaarekkeita, joilla hakkuiden tekeminen on käytännössä mahdotonta ja jotka jo tästäkin syystä jäävät käsittelyjen ulkopuolelle. Tila rajoittuu lounaassa Mekrijärveen ja luoteessa Koitajokeen. Rantoihin rajoittuvat kuviot ovat pienialaisia ja maisemallisesti arvokkaita. Myös pohjoisin kuvio (Kartta 1, kuvio 1) on erityinen, maisemallisesti arvokas alue. Käsittelyehdotuksia jälkeenpäin tutkiessamme huomasimme, että kuviolla 27 olisi ollut aiheellista toteuttaa siemenpuiden poisto ennen taimikon harvennusta. Monsun tuottamassa vaihtoehdossa kaudelle kuviolle suositellaan mäntytaimikon harvennusta. Tätä ennen, kaudella olisi kuitenkin tullut ehdottaa siemenpuiden poistoa Suotalo Metsätilalle nro 2 ei syntynyt ainoatakaan käsittelyehdotusta johtuen sen erityisistä luontoarvoista. Alueella on vanhaa, rehevää korpea ja mm. majavanpesä. Lisäksi suuri osa metsätilasta on ojittamatonta suota. Lahopuuta on runsaasti kuvioilla 401 ja 402, joista jälkimmäisellä lahopuuta on syntynyt lähinnä myrskytuhon seurauksena.

75 3.5.3 Ahola Mekrijärven tila 3 Kuvio ha 84 v 137 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Siemenpuuhakkuu m m3/ha Tila 3 Kuvio ha 56 v 149 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Avohakkuu säästöpuin m m3/ha Tila 3 Kuvio ha 17 v 52 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha

76 3.5.4 Viitalaidun Tila 4 Kuvio ha 49 v 136 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Harvennus m m3/ha Tila 4 Kuvio ha 14 v 76 m3/ha Melko karu Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Tila 4 Kuvio ha 16 v 70 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Tila 4 Kuvio ha 78 v 163 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Avohakkuu säästöpuin m m3/ha Kaivurilaikutus Kuusen istutus Tila 4 Kuvio ha 85 v 211 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Avohakkuu säästöpuin m m3/ha Kaivurilaikutus Kuusen istutus Tila 4 Kuvio ha 35 v 59 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Mekaaninen perkaus m m3/ha Tila 4 Kuvio ha 14 v 74 m3/ha Keskiviljava Kausi Käsittelyt Kertymä Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu Taimikon harvennus m m3/ha

77 3.6 Kehitysennuste Savinala Tilavuus (m3/ha) Tila Kuvio Ala Vuosi Pituus Ikä Kaikki Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu

78 Tilavuus (m3/ha) ---- Tila Kuvio Ala Vuosi Pituus Ikä Kaikki Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu

79 Tilavuus (m3/ha) Tila Kuvio Ala Vuosi Pituus Ikä Kaikki Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu

80 Tilavuus (m3/ha) Tila Kuvio Ala Vuosi Pituus Ikä Kaikki Mänty Kuusi Lehti Tukki Kuitu

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus EEROLA 167-431-2-4 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta Uutta tietoa suometsätalouteen Suometsätalous tutkimusohjelman tulokset käytäntöön seminaari Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila 12.4.2011 Millaisia suometsät ovat :n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 Sivu 1 / 4 ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOIVUNIEMI 426-405-182-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät hinnat Avohakkuu Harvennus Ensiharvennus /m³ /m³ /m³

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus SAUNAVAARA 422-415-34-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus JOKELA 422-432-7-57 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Louhikko 422-414-14-14 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8 1 / 8 Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi 729-407--496 OP Metsäarvio+ kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää vakuusarvon määrityksessä ja omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus,

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa " r 19.8.2014 METSÄSELVITYS OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Lieksan sivutoimipaikka Urheilukatu 3 A 81700 Lieksa ARVIOLAUSUNTO Arvion kohde

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8 1 / 8 Metsäarvio Pyy, Mäntyharju 507-412-1-73 Tämä metsäarvio kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus, perintö- ja lahjaveroarvon

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Ellola Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha Ellola 260-409-1-8 KITEE 34,85 34,85 Yhteensä 34,85 34,85 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite:

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite: TILA-ARVIO Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: 541-411-23-109 Osoite: Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus HOVILA 541-411-23-109

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus RIIHIMÄKI 77-409-12-13 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2001-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt 2004 2008

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Kivelä Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha KIVELÄ 707-414-7-14 RÄÄKKYLÄ 25,37 42,56 Yhteensä 25,37 42,56 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006

Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi / 9.8.2007 1 Maastotyöt 2004 2008 Otantamittauksia

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Tammikuu 218 Jyväskylän kaupungin metsävarat tässä hakkuulaskelmassa Nykytilanne 27.11.217 Pinta-ala:

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PEURAKANGAS 77-404-6-57 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat 2005 2006 ja niiden kehitys 1998-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 19.10.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOKKOKANGAS 77-415-1-41 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOKKOLA 77-415-1-58 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Kissamäki 77-408-5-59 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

r; :-" Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \I'"_... \ -,,

r; :- Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' },.,~,:... ;.:.1.. ; \I'_... \ -,, r; :-" Peltue.. \.... ~~~\,~ \,.. ' { ) \\ i -, '\'' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \'"_... \ -,, 'f-:-...:r_ -_ -:..~-l 1-_ - - -: ~... ~- - Sahi A -, _.,,.,, 1 --- l -----.-:-_ A \ ~~ :_- \ -;-_~ - '.... -~=-~:~

Lisätiedot

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka.

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka. Kunta Alue Ms 182 332 159 tiedot 2019 m³/kuv. Sivu 1 / 5 Kunta 182 Alue 332 Ms 159 TIENSIVU Lohko 159 1 1,0 Kuiva kangas ja vastaava suo 120 83 86 21 0 0 0 63 0 0 0 1,7 Kallio; Muu arvokas elinympäristö

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

Metsäpolitikkafoorumi

Metsäpolitikkafoorumi Metsäpolitikkafoorumi 17.4.219 Suometsien puuvarat Inventoinnit ja skenaariot Henry Schneider Risto Päivinen Soiden pinta-ala vähentynyt 1 % 196-luvulta 12 8 6 4 2 Ojitetut kankaat Suot - Kaikkiaan Soita

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 2 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 8.8.216 1/ Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Siira Jorma Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin metsät

Jyväskylän kaupungin metsät Jyväskylän kaupungin metsät 1. Metsäohjelma Metsäsuunnitelma - Kuviotieto 2. Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen 3. Hoitoluokitus 4. Kasvupaikat 5. Kehitysluokat 6. Ikäjakaumat 7. Puustotietoja Metsäohjelma

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa?

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Saija Huuskonen Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Metsikön kasvatusketju: Puuston kehitystä

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA Timo Pukkala Sisältö Jaksollinen jatkuva Tasaikäisen metsän jatkuva kasvatus Alikasvos Metsän uudistaminen Metsänhoidon tukeminen Säännöllisen

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Riittääkö puu VMI-tulokset

Riittääkö puu VMI-tulokset Riittääkö puu VMI-tulokset Lapin 61. Metsätalouspäivät 14.2.2019 Rovaniemi Kari T. Korhonen Metsävarat: Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Mikael Strandström Hakkuumahdollisuudet: Olli Salminen, Hannu

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Hakkuusuunnitteiden laskenta hoitoluokittain Jyväskylän kaupungille

Hakkuusuunnitteiden laskenta hoitoluokittain Jyväskylän kaupungille Hakkuusuunnitteiden laskenta hoitoluokittain Jyväskylän kaupungille Mikko Niemi & Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Maaliskuu huhtikuu 2018 Hakkuusuunnitelaskennan periaate Laskenta perustui Jyväskylän

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta 1(1) TOimeksiantaja Pohjois-Karjalan Ulosottovirasto Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä

Lisätiedot

Metsiisuunnitelmu vuosille

Metsiisuunnitelmu vuosille ( 24.6.24 Sivu Metsiisuunnitelmu vuosille 25-224 Omistaja Osoite Kunta Suunnittelualue 734 SALO 43 SALO Metsämaa Metsätalouden maa yhteensä O,2 ha,2 ha Metsäsuunnitelman numero 2 Tiet, sähkölinjat yms

Lisätiedot

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Tämä suunnitelma koskee seuraavia kartalla näkyviä tiloja. Tarkemmat tiedot esitellään tarkempina kuviokarttoina, joiden sivujako näkyy tällä yleiskartalla.

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013.

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013 KT J-Selaintietopalvelu, Maanmittauslaitos Page 1 of 1 ~KTJ Karttatuloste Tulostettu 26.03.2013

Lisätiedot

Puusto poiminta- ja pienaukkohakkuun jälkeen

Puusto poiminta- ja pienaukkohakkuun jälkeen Puusto poiminta- ja pienaukkohakkuun jälkeen Metsälakiseminaari 22.10.2014 Lahti Johtava metsänhoidon asiantuntija Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Eri-ikäisrakenteisen metsän rakennepiirteitä Sekaisin

Lisätiedot

4.1.2016 Sivu. Tilahinnoittelu. Puh. ha ha ha 4,2 0,0 0,0 4,2. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

4.1.2016 Sivu. Tilahinnoittelu. Puh. ha ha ha 4,2 0,0 0,0 4,2. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha 4.1.216 1/ 5 Asiakas Pietiläinen kp. Anni ja Aarne Puh. Kiinteistö 4-5596 Vastuuhenkilö Liljeroos Hannu Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero Kunta Kylä Tila Kiint.tunnus VIITASAARI HAAPANIEMI PAJAKAARRE

Lisätiedot