VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 100 mg sumatriptaania. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä C ja toisella 33. Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä C ja toisella KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Sumatriptan Bluefish on tarkoitettu aurallisten tai aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. 4.2 Annostus ja antotapa Sumatriptan Bluefish -tabletteja ei saa käyttää ennaltaehkäisevästi. Sumatriptan Bluefish -tabletteja suositellaan migreenikohtausten akuuttihoitoon monoterapiana. Sitä ei saa antaa samanaikaisesti ergotamiinin eikä ergotamiinijohdosten (kuten metysergidin) kanssa (ks. kohta 4.3). Sumatriptan Bluefish tulisi ottaa mahdollisimman pian migreenisäryn ilmaannuttua. Sumatriptaani on kuitenkin yhtä tehokasta annosteltuna missä tahansa kohtauksen vaiheessa. Potilasryhmät Aikuiset Suositeltu oraalinen annos on yksi 50 mg:n tabletti. Joillekin potilaille 100 mg saattaa olla tarpeen. Jos ensimmäisestä sumatriptaaniannoksesta ei ole potilaalle apua, ei samaan kohtaukseen saa ottaa toista annosta. Sumatriptaania saa ottaa taas seuraavan migreenikohtauksen hoitoon.

2 Jos ensimmäinen annos helpottaa oireita mutta ne uusiutuvat, potilas saa ottaa seuraavien 24 tunnin aikana lisäannoksen sillä edellytyksellä, että annosten välillä pidetään vähintään kahden tunnin tauko. 24 tunnin aikana saa ottaa enintään 300 mg. Tabletit on nieltävä kokonaisina veden kera. Pediatriset potilaat Sumatriptaanitablettien (kalvopäällysteiset/dispergoituvat) turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu alle 10-vuotiailla lapsilla. Kliinisiä tietoja ei ole saatavilla tästä ikäryhmästä. Sumatriptaanitablettien (kalvopäällysteiset/dispergoituvat) turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu vuotiailla lapsilla tässä ikäryhmässä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Siksi sumatriptaanitablettien (kalvopäällysteiset/ dispergoituvat) käyttöä ei suositella vuotiaille lapsille (ks. kohta 5.1). Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat) Sumatriptaanitablettien käytöstä yli 65-vuotiailla potilailla on vain vähän kokemusta. Sumatriptaanin farmakokinetiikkassa ei ole merkittäviä eroja nuorempien ja iäkkäiden potilaiden välillä. Sumatriptaanin käyttöä ei kuitenkaan suositella yli 65-vuotiaille potilaille ennen kuin tästä on enemmän kliinistä tietoa käytettävissä. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. Sumatriptaania ei pidä antaa potilaille, joilla on ollut sydäninfarkti tai joilla on iskeeminen sydänsairaus, sepelvaltimospasmeja (Prinzmetalin angina), perifeerinen verisuonisairaus tai iskeemisen sydänsairauden oireita. Sumatriptaania ei pidä antaa potilaille, joilla on ollut aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA). Sumatriptaania ei pidä antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta Sumatriptaanin antaminen on vasta-aiheista potilaille, joilla on keskivaikea tai vaikea hypertensio tai lievä hoitamaton hypertensio Ergotamiinia tai sen johdannaisia sisältävien valmisteiden (myös metysergidin) tai minkä tahansa triptaanin/5-hydroksitryptamiini- 1 (5HT 1 ) -reseptoriagonistin ja sumatriptaanin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.5). Monoamiinioksidaasin estäjien ja sumatriptaanin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista. Sumatriptaania ei pidä käyttää kahteen viikkoon monoamiinioksidaasin estäjien käytön lopettamisesta. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Sumatriptan Bluefish -tabletteja tulee käyttää vain, kun migreenin diagnoosi on varma. Sumatriptaania ei ole tarkoitettu käytettäväksi hemiplegiseen, basilaariseen tai oftalmoplegiseen migreeniin. Ennen kuin mikä tahansa akuutti hoito aloitetaan päänsärkypotilaille, joilta aikaisemmin ei ole diagnosoitu migreeniä tai joilla esiintyy migreenille epätyypillisiä oireita, tulisi poissulkea muut mahdolliset vakavat neurologiset sairaudet. On syytä huomioida myös se, että aivoverenkiertohäiriöiden (esim. aivohalvaus tai TIA) riski migreenipotilailla saattaa olla suurentunut. Sumatriptaani voi aiheuttaa ohimeneviä oireita, kuten rintakipua ja puristavia tuntemuksia, jotka saattavat olla voimakkaita ja tuntua myös kaulan alueella (ks. kohta 4.8). Jos näiden oireiden

3 katsotaan olevan merkki iskeemisestä sydänsairaudesta, ei sumatriptaaniannoksia pidä antaa lisää ja on suoritettava asianmukainen arviointi. Sumatriptaania on määrättävä varoen potilaille, joilla on lievä hoidettu hypertensio, koska verenpaineen tilapäistä nousua ja ääreisverisuoniston vastuksen nousua on todettu pienessä joukossa potilaita (ks. kohta 4.3). Sumatriptaanin markkinoille tulon jälkeen on raportoitu joitakin tapauksia, joissa potilaille on tullut serotoniinisyndrooma (mm. mielialavaihteluita, autonomista tasapainottomuutta ja neuromuskulaarisia poikkeavuuksia) selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) ja sumatriptaanin käytön jälkeen. Serotoniinisyndroomaa on myös raportoitu triptaanien ja serotoniininoradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI) samanaikaisen käytön jälkeen. Jos sumatriptaanin ja selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI)/serotoniininoradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI) samanaikainen käyttö on kliinisesti perusteltua, potilasta tulee tarkkailla asianmukaisesti (ks. kohta 4.5). Varovaisuutta tulee noudattaa myös, jos potilaalla on lääkkeiden imeytymiseen, metaboliaan tai eliminaatioon vaikuttavia sairauksia (esim. maksan tai munuaisten vajaatoiminta). Sumatriptaania tulee määrätä varoen potilaille, joilla on todettu aiemmin kouristuskohtauksia tai muita riskitekijöitä, jotka voivat alentaa heidän kouristuskynnystään, koska sumatriptaanin yhteydessä on raportoitu kouristuskohtauksia (ks. kohta 4.8). Sulfa-allerginen potilas voi saada allergisen reaktion sumatriptaanista. Reaktion voimakkuus vaihtelee ihoreaktioista anafylaksiaan. Näyttöä ristiallergiasta on rajoitetusti, mutta sumatriptaania tulee kuitenkin antaa varoen näille potilaille. Haittavaikutukset saattavat olla yleisempiä käytettäessä triptaaneja yhtä aikaa mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien rohdosvalmisteiden kanssa. Minkä tahansa päänsärkyyn tarkoitetun kipulääkkeen pitkäaikaiskäyttö voi pahentaa päänsärkyä. Jos tällainen tilanne tulee eteen tai jos tällaista epäillään, lääkäriltä on syytä kysyä neuvoa ja hoito tulee lopettaa. Diagnoosia lääkityksen liikakäyttö on syytä epäillä potilailla, joilla on usein esiintyvää tai päivittäistä päänsärkyä säännöllisestä päänsärkylääkityksestä huolimatta (tai siitä johtuen). Suositeltuja sumatriptaaniannoksia ei saa ylittää. Sumatriptaania ei tulisi ilman sydänsairauden ennakkoselvityksiä määrätä potilaille, joilla on iskeemiselle sydänsairaudelle altistavia riskitekijöitä (mukaan lukien diabetes, runsas tupakointi tai nikotiinikorvaushoito) (ks. kohta 4.3). Erityistä huomiota tulisi kiinnittää postmenopaussiikäisiin naisiin ja yli 40-vuotiaisiin miehiin, joilla on näitä riskitekijöitä. Ennakkoselvityksissä eivät kaikkien potilaiden sydänsairaudet välttämättä tule ilmi. Toisaalta eräissä hyvin harvoissa tapauksissa vakavia sydänoireita on esiintynyt potilailla, joilla ei aikaisemmin ole todettu sydänsairauksia. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Sumatriptaanilla ei ole todettu yhteisvaikutuksia propranololin, flunaritsiinin, pitsotifeenin eikä alkoholin kanssa. Ergotamiinia tai muita triptaaneja/5ht 1 -reseptoriagonisteja sisältävien valmisteiden ja sumatriptaanin yhteisvaikutuksista on vähän tutkittua tietoa. Sepelvaltimospasmin riski on teoreettisesti mahdollinen, joten samanaikainen antaminen on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3).

4 Käytettävissä ei ole tietoa siitä, kuinka pitkä tauko olisi pidettävä sumatriptaanin ja ergotamiinin tai muiden triptaanien/5ht 1 -reseptoriagonistien käytön välillä. Tauon pituuteen vaikuttavat käytetyt annokset ja ergotamiinivalmisteen ominaisuudet. Vaikutukset voivat olla additiviisia. Sumatriptaania suositellaan otettavaksi aikaisintaan 24 tuntia ergotamiinia sisältävän valmisteen tai toisen triptaanin/5ht 1 -reseptoriagonistin nauttimisen jälkeen. Ergotamiinia sisältäviä valmisteita ei pitäisi ottaa ennen kuin sumatriptaanin ottamisesta on kulunut vähintään 6 tuntia ja muita triptaaneja/5ht 1 -reseptoriagonisteja ei tulisi ottaa ennen kuin sumatriptaanin annosta on kulunut vähintään 24 tuntia. Sumatriptaanilla ja MAO:n estäjillä voi olla yhteisvaikutuksia, joten niiden samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Sumatriptaanin kliinisen käytön yhteydessä on ilmoitettu harvinaisina tapauksina serotoniinisyndroomaa (mm. mielialavaihteluita, autonomista tasapainottomuutta ja neuromuskulaarisia poikkeavuuksia) SSRI-lääkkeiden ja sumatriptaanin samanaikaisen käytön jälkeen. Serotoniinisyndroomaa on myös ilmoitettu triptaanien ja SNRI-lääkkeiden samanaikaisen käytön jälkeen (ks. kohta 4.4). 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Raskaus Tietoa sumatriptaanin käytöstä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana on saatu yli naiselta valmisteen markkinoille tulon jälkeen. Tietoa ei ole tarpeeksi lopullisten johtopäätösten tekemiseen, mutta näyttöä synnynnäisten epämuodostumien riskin suurenemisesta ei ole saatu. Sumatriptaanin käytöstä toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vain vähän kokemusta. Eläinkokeiden tulokset eivät viittaa suoraan teratogeeniseen vaikutukseen tai vahingolliseen vaikutukseen peri- ja postnataaliseen kehitykseen. Lääkkeellä saattaa kuitenkin olla vaikutusta kaniinin sikiöiden elinkelpoisuuteen (ks. kohta 5.3). Sumatriptaanin käyttöä tulisi harkita vain, jos äidille koituva hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti aiheutuva riski. Imetys On osoitettu, että subkutaanisen annon jälkeen sumatriptaania erittyy äidinmaitoon. Lapsen altistus voidaan minimoida välttämällä rintaruokintaa 12 tunnin ajan hoidon jälkeen. Tänä aikana erittynyt rintamaito on hävitettävä. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Migreenistä tai sen hoidosta sumatriptaanilla saattaa aiheutua uneliaisuutta. Tämä voi vaikuttaa kykyyn ajaa ja käyttää koneita. 4.8 Haittavaikutukset Haittavaikutukset luetellaan seuraavassa elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: Hyvin yleinen ( 1/10) Yleinen ( 1/100, <1/10), Melko harvinainen ( 1/1 000, <1/100), Harvinainen ( 1/10 000, <1/1 000), Hyvin harvinainen (<1/10 000), Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Jotkin haittavaikutuksina raportoidut oireet voivat olla myös migreenin oireita.

5 Immuunijärjestelmä yliherkkyysreaktiot vaihdellen ihoreaktioista (kuten nokkosrokko) anafylaksiaan. Hermosto huimaus, uneliaisuus, tuntohäiriöt, mukaan lukien parestesia ja heikentynyt tuntoaisti Kouristelu. Joillakin näistä potilaista on aikaisemmin esiintynyt kouristelua tai heillä on ollut taipumusta kouristeluun, mutta kouristelua on raportoitu myös potilailla, joilla tällaista taipumusta ei ole havaittu. Vapina, dystonia, nystagmus, skotooma Silmät räpyttely, diplopia, näön heikkeneminen; näön menetys mukaan lukien pysyvää näön menetystä. Näköhäiriöitä saattaa kuitenkin esiintyä myös itse migreenikohtauksen aikana. Sydän Verisuonisto bradykardia, takykardia, palpitaatiot, sydämen rytmihäiriöt, ohimenevät iskeemiset EKG-muutokset, sepelvaltimospasmi, angina, sydäninfarkti (ks. kohdat 4.3 ja 4.4) ohimenevä verenpaineen kohoaminen, joka ilmaantuu pian hoidon jälkeen, ihon punoitus hypotensio, Raynaud n oireyhtymä Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina hengenahdistus Ruoansulatuselimistö pahoinvointia ja oksentelua on todettu joillakin potilailla, mutta on epäselvää, johtuuko tämä sumatriptaanista vai itse sairaudesta. iskeeminen koliitti, ripuli Luusto, lihakset ja sidekudos painon tunne (tavallisesti ohimenevä, voi olla voimakas ja voi esiintyä missä osassa kehoa tahansa rintakehä ja kaulan alue mukaan luettuna), myalgia niskajäykkyys, artralgia Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat kipu, kuumotus tai kylmän tunne, puristuksen tai ahdistuksen tunne (nämä oireet ovat tavallisesti ohimeneviä ja saattavat olla voimakkaita. Ne voivat esiintyä missä osassa kehoa tahansa rintakehä ja kaulan alue mukaan luettuna); heikkouden tunne, väsymys (molemmat oireet ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä)

6 Tutkimukset Hyvin harvinainen: Maksan toimintakokeissa on satunnaisesti todettu vähäisiä häiriöitä. Psyykkiset häiriöt Ahdistuneisuus Ihon ja ihonalainen kudos Hyperhidroosi. 4.9 Yliannostus Oireet ja merkit Yli 16 mg:n subkutaanisilla ja 400 mg:n oraalisilla annoksilla ei ole todettu muita haittavaikutuksia kuin edellä on mainittu. Potilaat ovat saaneet sumatriptaania enimmillään 12 mg:n kertainjektiona ihon alle ilman merkitseviä haittavaikutuksia. Hoito Yliannostustapauksissa potilasta on tarkkailtava vähintään kymmenen tuntia ja tarvittaessa annettava normaalia tukihoitoa. Hemo- ja peritoneaalidialyysin vaikutuksesta plasman sumatriptaanipitoisuuksiin ei ole tietoa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Selektiiviset 5HT 1 -reseptoriagonistit ATC-koodi: N02CC01 Sumatriptaani on spesifinen ja selektiivinen 5-hydroksitryptamiini-1d-reseptoriagonisti, jonka ei ole todettu vaikuttavan muihin 5HT-reseptoreihin (5HT 2-5HT 7 ). Vaskulaarisia 5HT 1d -reseptoreita on pääasiassa aivoverisuonissa, ja ne vaikuttavat verisuonia supistavasti. Koe-eläimillä sumatriptaanin on osoitettu aiheuttavan vasokonstriktiota karotisverenkierron pikkulaskimoissa ja valtimo-laskimoanastomooseissa. Nämä verisuonet tuovat verta ekstra- ja intrakraniaalisiin kudoksiin, kuten aivokalvoihin. Näiden valtimoiden dilataation ja turvotuksen on arveltu olevan migreenin perimmäinen mekanismi ihmisellä. Eläinkokeista saatujen tulosten perusteella sumatriptaani ilmeisesti myös estää kolmoishermon toimintaa. Molemmat vaikutukset (aivoverisuonten vasokonstriktio ja kolmoishermon toiminnan esto) saattavat osaltaan selittää sumatriptaanin migreeniä estävän vaikutuksen ihmisellä. Kliininen vaste on todettavissa noin 30 minuutin kuluttua 100 mg:n oraalisen annoksen ottamisesta. Sumatriptaani on tehokas kuukautismigreenin (eli aikaisintaan 3 päivää ennen kuukautisten alkamista ja enintään 5 päivää kuukautisten alkamisen jälkeen esiintyvien migreenikohtausten) akuuttihoidossa. Suun kautta otettavan sumatriptaanin turvallisuutta ja tehoa on arvioitu noin 800 lapsilla ja nuorella (10 17-vuotiaalla) migreenipotilaalla tehdyissä lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa minkään sumatriptaaniannoksen ei todettu lievittäneen päänsärkyä merkittävästi lumelääkettä paremmin 2 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen. Suun

7 kautta otettavan sumatriptaanin haittavaikutusprofiili oli vuotiailla nuorilla samankaltainen kuin aikuisilla. 5.2 Farmakokinetiikka Suun kautta otettu sumatriptaani imeytyy nopeasti, ja huippupitoisuus saavutetaan 2 (0,5 5) tunnissa. Suun kautta otetun sumatriptaanin keskimääräinen absoluuttinen hyötyosuus on 14 %. Tämä johtuu osittain ensikierron metaboliasta ja osittain epätäydellisestä imeytymisestä. Maksan vajaatoiminnassa suun kautta otetun sumatriptaanin ensikierron metabolia vähenee ja plasman sumatriptaanipitoisuudet vastaavasti nousevat. Sitoutumisaste plasman proteiineihin on alhainen (14 21 %), ja keskimääräinen jakautumistilavuus on 170 litraa. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia. Keskimääräinen kokonaispuhdistuma on noin ml/min ja keskimääräinen munuaispuhdistuma on noin 260 ml/min. Muun kuin munuaispuhdistuman osuus kokonaispuhdistumasta on noin 80 %, mikä viittaa siihen, että sumatriptaani eliminoituu pääasiassa monoamiinioksidaasi A -välitteisen oksidatiivisen metabolian kautta. Päämetaboliitti, sumatriptaanin indolietikkahappoanalogi, erittyy pääasiassa virtsaan joko vapaana happona tai glukuronidikonjugaattina. Tällä metaboliitilla ei ole tunnettua 5HT 1 - tai 5HT 2 -aktiivisuutta. Vähäisempiä metaboliitteja ei ole tunnistettu. Migreenikohtaus ei ilmeisesti vaikuta suun kautta otetun sumatriptaanin farmakokinetiikkaan. Farmakokinetiikka erityisryhmissä: Iäkkäät potilaat: Sumatriptaanin farmakokinetiikkaa iäkkäillä potilailla ei ole tutkittu riittävästi, jotta kinetiikan mahdollisista eroista iäkkäiden ja nuorempien henkilöiden välillä voitaisiin sanoa mitään varmaa. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Rotilla tehdyssä hedelmällisyystutkimuksessa hedelmöittymisen onnistumisprosentti laski, kun rotat altistettiin selvästi ihmisen enimmäisannosta suuremmille sumatriptaaniannoksille. Kaniineilla todettiin sikiökuolleisuutta, kylläkin ilman selkeitä teratogeenisia vaikutuksia. Sumatriptaanilla ei todettu genotoksisia eikä karsinogeenisia vaikutuksia in vitro -tutkimuksissa eikä eläinkokeissa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Kroskarmelloosinatrium (E468) Polysorbaatti 80 (E433) Kalsiumvetyfosfaatti, vedetön (E450) Selluloosa, mikrokiteinen (E460) Natriumvetykarbonaatti (E500) Magnesiumstearaatti (E470b) 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta

8 6.4 Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Sumatriptan Bluefish -tabletit on pakattu polyamidi/pvc/alumiiniläpipainopakkauksiin. Pakkauskoot: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Bluefish Pharmaceuticals AB Torsgatan Tukholma Ruotsi 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) Sumatriptan Bluefish 50 mg: Sumatriptan Bluefish 100 mg: MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

300 mg tabletti: kermanvalkoisesta vaaleankeltaiseen pyöreä tabletti, jossa on merkintä "GS5YZ" toisella puolella, toinen puoli on paljas.

300 mg tabletti: kermanvalkoisesta vaaleankeltaiseen pyöreä tabletti, jossa on merkintä GS5YZ toisella puolella, toinen puoli on paljas. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Voxra 150 mg säädellysti vapauttava tabletti Voxra 300 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää joko 150 mg tai 300 mg bupropionihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, ilman merkintää kummallakaan puolella.

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, ilman merkintää kummallakaan puolella. 1.3.1 Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen poretabletti sisältää 1000 mg parasetamolia. Apuaineet: sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risedronat Sandoz 35 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot