TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)"

Transkriptio

1 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

2 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu Ari Könönen (Ramboll Finland Oy)

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori Päätoteuttaja Työturvallisuussuunnittelu Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Yhdyshenkilöt Luvat ja niiden tarkastus Työturvallisuussäädökset TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET Rakennuskohde Toimintaympäristö Rakennettu kunnallistekniikka Liikenne Muut olosuhteet Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Maaperä VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen erityisiä työturvallisuusriskejä (numerointi VNa 205/2009 liitteen 2 mukainen)... 12

4 4 1. YLEISTÄ Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa tulee aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Tilaaja on laatinut kohteesta riskienhallintasuunnitelman (liite 1), jossa on esitetty suunnitteluvaiheessa tunnistetut kohteen vaara- ja haittatekijät sekä määritetty niistä aiheutuvien riskien suuruudet ja toimenpiteet niihin varautumiseksi. 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNa 205/ ja 3. mom. edellyttämien rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Turvallisuusasiakirjaan liittyy erillisenä asiakirjana rakennuttajan turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Asiakirjojen tarkoituksena on esittää rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä antaa sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Sanktiot Työmaan turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä yleisiä turvallisuus- ja suojeluohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tilaajalla ja päätoteuttajalla on oikeus määrätä työsuojelurikkeistä ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä sanktio. Sanktiot ovat järjestyksessä: 1. suullinen varoitus, 2. kirjallinen varoitus, 3. työmaalta poistaminen määräajaksi, 4. työmaalta poistaminen pysyvästi. Henkilön määräaikaisesta työmaalta poistamisesta voi kirjallisen varoituksen jälkeen päättää päätoteuttaja yksin tai yhdessä tilaajan kanssa. Pysyvästä poistamisesta päättävät päätoteuttaja ja tilaaja yhdessä. Määräaikaisen ja pysyvän työmaalta poistamisen perusteina ovat toistuvat varoitukset tai vakavat sääntöjen laiminlyönnit. Päätoteuttajan tulee kirjata annetut varoitukset työmaapäiväkirjaan. Myös työsuojeluviranomaisen antama huomautus käsitellään varoituksena. 1.2 Rakennuttaja ja turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja nimeää hankkeeseen VNa 205/ mukaisesti turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Hankkeen rakennusaikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään viimeistään aloituskokouksessa.

5 5 Turvallisuuskoordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta työturvallisuusasioita hoitavat myös hankkeen projektinhoitaja ja valvoja. Rakennuttajan edustaja (turvallisuuskoordinaattori, projektinhoitaja tai valvoja) kuittaa aina kaikki päätoteuttajalta saamansa työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, raportit, muistiot yms. työmaakokouspöytäkirjan kohtaan Työturvallisuus. Suunnittelun aikaisena turvallisuuskoordinaattorina on toiminut Ari Könönen, puhelin , 1.3 Päätoteuttaja Rakennuskohteeseen valittu pääurakoitsija vastaa valtioneuvoston päätöksen VNa 205/ mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Tilaajalle / rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 1.4 Työturvallisuussuunnittelu Tämän rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan ja sen sisältämien turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden sekä yleisen turvallisuuslainsäädännön pohjalta päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja työturvallisuussuunnitelmat VNa 205/ mukaisesti. Päätoteuttaja vastaa ja huolehtii, että jokainen sekä omaan että sivu- tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä sekä osallistumaan tämän järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, ettei kenenkään työmaalla toimivan käyttämä kieli ole esteenä tämän velvoitteen täyttymiseen. Työturvallisuussuunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee läpikäydä yksityiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden työturvallisuus- ja terveysnäkökohtien yhteen sovitettavuus. Laadittu työturvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja rakennuttajalle. Rakennuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti työmaakokouspöytäkirjaan. Päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuussuunnitelma työmaan aikana ajan tasalla ja päivitettävä se tarpeen mukaan. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tekemät muutokset on huomioitava työturvallisuussuunnitelmassa. Päätoteuttajan tulee täydentää ja päivittää tämän turvallisuusasiakirjan liitteenä olevaa riskienhallintasuunnitelmaa hankkeen edetessä ja erityisesti aina, kun hankkeessa ilmenee muutoksia. Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

6 6 - työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito (ajantasallapito) - liikenteenohjaus - kaivutyöt - maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta - rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus - työmenetelmät - koneiden ja laitteiden käyttö - nostotyöt ja siirrot - putoamissuojausten toteutus - työteline- ja tukitelinetyö - elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus - pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy - työhygieenisten mittausten menettelyt - purkutyöt - eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan - eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa - vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit - henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat - toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa - terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentely ja niiden käsittely. Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, on päätoteuttajan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista rakennuttajalle. 1.5 Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille Päätoteuttajan tulee tehdä ennen töiden aloittamista VNa 205/2009:n 4 :n mukaisesti työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi rakennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla olevana näkyvillä työmaalla. Rakennuttaja kirjaa tiedoksisaannin ensimmäiseen työmaakokouspöytäkirjaan. 1.6 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Yleistä Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon kulun järjestämisestä, toimintojen ja töiden yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä

7 7 siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuuhenkilön. Lisäksi työmaan jokainen työnantaja nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työtään johtamaan ja valvomaan pätevän työturvallisuudesta vastuunalaisen henkilön. Työvaiheiden yhteensovitus Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteuttajan tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa. Päätoteuttajan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava tilaajalle ennen ko. työvaiheen aloitusta. Kriittiset ja työturvallisuusriskiä aiheuttavat tehtävät on suunniteltava erillisen työ- ja laatusuunnitelman avulla ja häiriöihin on varauduttava riittävin pelivaroin. Rakennusalueen työmaajärjestelyt Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö ja järjestyksen ylläpito siten, että tapaturman ja palon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena mittakaavassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään paikkaan. Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: - toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti - nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus - kaivu- ja täyttömassojen sijoitus - rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus - elementtirakentamisessa nostureiden työskentelyalustan kantavuus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturikuljettajien esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen - työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat

8 8 - työmaapysäköinti - kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito - työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus - jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen - palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit - varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita Päätoteuttajan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettävä se muutenkin ajan tasalla. Seuranta ja katselmukset Pääurakoitsija päätoteuttajana vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, toimittajien ja itsenäisten työn suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niihin liittyvine VNa 205/2009:n 4. luvun edellyttämine tarkastuksineen; - koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuustarkastukset, kuten vastaanottotarkastukset - nostolaitteiden ja -apuvälineiden ja telineiden käyttöönotto - viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta - päivittäiset tarkastukset Pääurakoitsija vastaa työmaanjärjestelyistä ja turvallisuusvalvonnasta sekä antaa pidettävistä viikkotarkastuksista pöytäkirjakopion valvojalle. Viikkotarkastukset suoritetaan MVR-mittauksena. Jos työmaalla on kaksi peräkkäistä MVR-mittausta <80 tai yksittäisen mittauksen tulos <70, järjestetään työsuojelupäällikön kutsusta työmaalla välittömästi työturvallisuuskokous. Tässä kokouksessa käsitellään korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotta alituksia ei jatkossa syntyisi. Kokoukseen osallistuvat turvallisuuskoordinaattori, työsuojelupäällikkö, rakennustyön valvoja, pääsuunnittelija (tarvittaessa tai jos suunnitelmiin liittyviä asioita) ja keskeisten aliurakoitsijoiden työnjohto. Työmaan turvallisuustason tavoitearvo MVR-mittauksella todettuna on >90. Raja-arvoja noudatetaan, kun työmaan toiminta on ns. vakiintunutta (arvio 1 2 kk aloittamisesta). Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Pääurakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myös rakennuttajalle 0- tapaturmaa -ajattelun periaatteiden mukaan. Kaikki tarkastukset tulee dokumentoida. Tarkastusten toimittajissa, pöytäkirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan VNa 205/2009:n 4 luvun asettamia määräyksiä.

9 9 Toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten Pääurakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään ja esittämään työmaan pelastusreitit ja informoimaan pelastusviranomaisia niistä, jos työkohteeseen opastamiseen ei riitä tie- tai katuosoite. Pääurakoitsijan tulee toimittaa tieto em. pelastusviranomaisten informoinnista turvallisuuskoordinaattorille. 1.7 Yhdyshenkilöt Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Luetteloa päivitetään työmaakokouksissa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 1.8 Luvat ja niiden tarkastus Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla. Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla liikkuvilla henkilöillä on henkilön yksilöivät kuvalliset tunnisteet, joissa näkyy työntekijän veronumero. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivalla on Suomen lain asianmukaiset luvat sekä tarvittava käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. Luvan tulee olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä. Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle ennen töiden/työvaiheen aloitusta siihen liittyvät luvat. Lupien esittäminen koskee myös aliurakoitsijoiden hankkimia lupia. Päätoteuttajan tulee sisällyttää aliurakoitsijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten kanssa tekemiinsä sopimuksiin velvoite, että työnantajat huolehtivat työntekijöidensä edellä mainittujen lupien olemassa olosta ja toimittavat luvat pääurakoitsijan edustajille. 1.9 Työturvallisuussäädökset Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Työturvallisuutta koskevat lait, asetukset ja määräykset tulee olla nähtävillä työmaalla. Tietämättömyys tai käyttökielellinen ymmärtämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta eikä vastuusta. Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä (lait, valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuussäännöksistä on

10 10 nähtävissä internet-osoitteessa: Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettuja säädöksiä ja ohjeita. 2. TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET 2.1. Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Kuopion kaupungin 8. kaupunginosassa (Haapaniemi). Rakennuskohteena on osa Tehdaskatua ja Saaristokatua. Urakka-alueen rajaus on esitetty asemapiirustuksessa Katurakenteiden lisäksi rakennetaan katualueille sijoittuvat katuvalaistus- ja liikennevalorakenteet. Kaukolämpö- ja tiedonsiirto- ja sähkönjakeluverkostojen rakenteet suojataan ja tehdään verkostojen omistajien suunnittelemat muutokset. Kulku työkohteeseen tapahtuu rakennetun katuverkon kautta Toimintaympäristö Rakennettu kunnallistekniikka Urakka-alueelle on rakennettu kunnallistekniikan järjestelmiä, mm. vesijohtoja, jätevesiviemäreitä, hulevesiviemäreitä, kaukolämpöverkostoa sekä kaapeleita ja johtoja. Rakennusalueella ja sen rajapinnoissa toimitaan olemassa olevien järjestelmien alueella. Päätoteuttajan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti sekä huolehdittava niiden merkitsemisestä, suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa rakennuttajan kanssa Liikenne Rakennusalueella ja sen lähiympäristössä on erittäin vilkasta ajoneuvo- ja kevyttä liikennettä Saaristokadulla ja Tehdaskadulla. Läheinen Tasavallankatu on yksi Kuopion vilkkaimpia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen väyliä. Liikenne ympäröiville tonteille tulee mahdollistaa pääosin koko rakennustyön ajan. Alueelle kulkee myös runsaasti raskasta liikennettä. Pääurakoitsijan tulee laatia työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat. Liikenteen ohjauksessa on käytettävä yleisiä liikenteenohjauslaitteita ja merkkejä. Lisäksi on huolehdittava liikenne- ja työmaajärjestelyiden säännöllisistä tarkastuksista ja tarvittavista korjaus- tai muista vastaavista ylläpitotoimista. Katujen siisteyden varmistamiseksi huolehditaan riittävästä puhtaanapidosta siirryttäessä työmaalta yleiselle tie- ja katuverkolle. Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien

11 11 ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että maita ei kulkeudu liikennealueelle. Työmaa-alueen käyttö sekä kuljetukset tulee suunnitella huomioiden mm. massojen välivarastointi Muut olosuhteet Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitaamalla tai rajaamalla työmaa-alue selkeästi muulla tavoin. Työmaata tulee valvoa sekä huolehtia asianmukaisista kulkuluvista. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kevyen liikenteen reittien merkintään ja opasteisiin. Lisäksi urakoitsijan tulee tiedottaa töistä ja työmaan järjestelyistä kaupallisissa asiakirjoissa esitetyn vaatimuksen mukaan, mahdollisesti työmaan omien wwwsivujen kautta. Hankkeessa tehdään töitä ainakin osin ympäri vuoden. Vaihtelevat sääolosuhteet voivat aiheuttaa haasteita rakennustöille. Mikäli rakennustöitä joudutaan tekemään talvella, voi mm. pimeydestä, lumesta ja jäästä aiheutua omat haasteensa töille. Esimerkiksi työmaa-alueen kulkutiet ovat liukkaita jäätymisen takia ja työnaikainen valaistus ei ole riittävä. Erityisesti talviaikaan työskenneltäessä tulee sääolosuhteiden ja pimeyden asettamat rajoitteet huomioida työnsuunnittelussa. Liikenne- ja työturvallisuuden varmistamiseksi urakoitsijan tulee huolehtia työnaikaisten liikennejärjestelyiden säännöllisistä tarkastuksista ja ylläpidosta, liikennejärjestelyitä koskevia toimenpiteitä on esitetty tarkemmin kohdassa Liikenne. Kohteessa tulee käyttää asianmukaisia turva- ja suojavarusteita ja niiden käyttöä tulee valvoa. Rakennustyön aikana tulee varmistaa riittävä valaistus eri työvaiheiden sekä liikenteen osalta. Valaistus tulee toteuttaa kaupallisten asiakirjojen ehtojen mukaan Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Työmaa-alue rajoittuu koilliskulmastaan kylmään polttoainejakeluasemaan ja pikaruokaravintolaan sekä market-kiinteistöön. Kaakkoiskulmassa on tukkukauppakiinteistö. Lounaiskulmassa on työpaikka- ja teollisuusyrityksiä ja luoteiskulmassa rakentamaton liiketontti, jossa voi toimia varastoalueena Maaperä Maaperätutkimuksia ei ole tehty suunnittelutyön aikana eikä kallion tai pohjaveden syvyyttä ole selvitetty. Maaperä alueella on kantavaa karkearakeista pohjamaata. Nykyisillä kaduilla on kadunrakennekerrokset ja putkikaivannot on täytetty yleisten kaivantorakenneohjeiden mukaisesti.

12 12 3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 3.1. Kuvaus tehtävistä töistä Hanke on suurelta osin perinteistä kunnallistekniikan rakentamista. Kohteessa on kuitenkin vaaraa aiheuttavia työvaiheita, joista erityistä huomiota on kiinnitettävä VNa 205/2009 liitteen 2 työvaiheisiin, joita on käsitelty seuraavassa kappaleessa Kohteen erityisiä työturvallisuusriskejä (numerointi VNa 205/2009 liitteen 2 mukainen) 1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maan sortuman alle hautautumisen, maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien tahi työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi. Kohteessa tehdään hulevesikaivojen rakennustöitä. Putki- ja johtokaivantojen kaivuun liittyy sortumisvaara ja vaara kivien vyörymisestä kaivantoihin. Urakoitsija laatii yli 2 m syvistä kaivannoista kaivannon tukemissuunnitelman. Tukemissuunnitelma laaditaan tarvittaessa matalammistakin kaivannoista, jos kaivantoa ei turvallisesti voida tehdä luiskattuna. 2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta. Kohteessa ei tehdä jätevesiviemäreiden rakennustöitä, mutta urakka-alueella on viemäreitä, joka mahdollisissa vauriotilanteissa voivat aiheuttaa hygieenisyysriskejä. 4. Suurjännitejohtojen ja linjojen läheisyydessä tehtävät työt Alueella sähkönjakeluverkkoa. Suojaustyöt tehdään sähköyhtiön ohjeiden mukaan. Mahdolliset verkoston muutostyöt suorittaa sähköyhtiön ammattihenkilöstö. Kaapeleiden käsittelyssä huomioidaan sähköyhtiön ohjeet. 9. Työt joissa käytetään räjähdysaineita Räjäytys- ja louhintatöiden tekijöillä tulee olla työltä vaadittava ammattipätevyys ja erikoiskoulutus. 10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteltujen osien kokoamista ja purkamista Rakennustyössä käsitellään mm. putkilinjoihin kuuluvia putki- ja kaivo-osia. Urakoitsija laatii nostoista ja osien kokoamisesta työsuunnitelman. 11. Rakenteiden, rakenneosien ja materiaalien purkutyö Rakennustyössä puretaan putkilinjoihin kuuluvia putki- ja kaivonosia. Urakoitsija laatii nostoista ja osien purkamisesta työsuunnitelman.

13 Työt tie- ja katualueilla sekä rautatiealueilla Työn kuluessa liikutaan yleisellä liikenteellä olevilla katualueilla sekä rakennustyömaan liikennealueella. Urakoitsija esittää työmaan liikennesuunnitelmassa järjestelyt, joilla liikenteen ja alueella liikkumisen vaarat voidaan välttää. Hankkeessa käsitellään maa-aineksia, jolloin sekä työntekijät että ohikulkijat altistuvat pölylle, mikä saattaa aiheuttaa esim. hengitystieoireita. Aiheutuvat haitat on minimoitava kunnossapidon, esim. työnaikaisen kastelun, avulla. Työntekijöiden tulee varustautua tarvittaessa hengityssuojaimin.

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot