Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Yhteenveto tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta 1. Taustaa Eurooppaa kohdanneiden suurten tulvien jälkeen EU hyväksyi vuonna 2007 tulvariskidirektiivin, joka säätelee tulvariskien hallintaa. Tarkoituksena on, että jäsenmaiden tulee toimia tulvien aiheuttamien kielteisten seurausten vähentämiseksi ja sillä tavoin vaalia ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. MSB on vastaava viranomainen ja toimii läheisessä yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Tämä työ tehdään siten, että jäsenmaat kartoittavat järjestelmällisesti tulvauhkia ja -riskejä sekä laativat riskienhallintasuunnitelmia tulvauhkien vaivaamille alueille. Työ suoritetaan kuuden vuoden jaksoissa, joissa jokainen jakso on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, katso kuva 1. Kunkin läpiviedyn vaiheen jälkeen jätetään raportti EU-komissiolle. Ruotsissa on 18 alueella havaittu olevan huomattava tulvariski. Norrbottenissa tällaisiksi paikkakunniksi on luokiteltu Haaparanta ja Älvsbyn. Tämä yhteenveto koskee Haaparantaa. Haaparanta sijaitsee aivan Tornionjoen suussa, ja joen toisella rannalla sijaitsee Suomen Tornion kaupunki. EU:n tulvadirektiivin mukaisesti jäsenmaiden tulee tehdä yhteistyötä valuma-alueella tulvariskien kartoittamisessa ja hallinnassa. Tämän vuoksi lääninhallitus toimii yhteistyössä ja -ymmärryksessä Suomen vastaavan viranomaisen, ELY-keskuksen kanssa 1. Figur 1. Tulvariskiasetus toteutetaan 6-vuotisjaksoissa, joissa kukin jakso on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jokaisesta loppuun suoritetusta vaiheesta jätetään raportti EU-komissiolle. 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat Suomessa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehitystehtäviä. Lapin ELY-keskus vastaa EU-direktiivin mukaisesta tulvariskien arviointi- ja hallintatyöstä. 1

2 Vaihe 1 merkitsee, että MSB arvioi ja tuo esiin ne taajamat, joissa on merkittävä tulvariski ja joissa riski on tulvien esiintymisen todennäköisyyden ja tulvien mahdollisesti aikaansaamien seurausten yhdistelmä. MSB esitti ensimmäisen arvionsa joulukuussa 2011, jolloin tunnistettiin 18 maantieteellistä aluetta, joilla vallitsee huomattava tulvariski. MSB on osoittanut alueeksi, jossa on merkittävä tulvariski suurien tulvien sille mahdollisesti aiheuttamien seurausten vuoksi. Tämä arvio perustuu osittain alueella aikaisemmin sattuneisiin tulviin sekä siihen, että Torniota pidetään erittäin tulva-alttiina alueena Suomen puolella. Vaihe 2 merkitsee karttojen laatimista osoitetuista taajamista. MSB laatii ensin uhkakartat (Vaihe 2a). Uhkakartat osoittavat veden levinneisyyden ja syvyyden 50:n ja 100 vuoden jaksolla ja arvioidulla korkeimmalla virtauksella. Ne näyttävät myös virtauksen nopeuden tulva-alueilla. Lääninhallitukset laativat sen jälkeen riskikartat (Vaihe 2b). Riskikartoissa esitetään asukasmäärä, yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot, infrastruktuuri, ympäristölle vaarallinen toiminta, kulttuuriperinnekohteet, suojatut alueet ja muu asutus tulva-alueella. Haaparannasta laaditut kartat perustuvat kolmen eri virtauksen aiheuttamien tulvien kartoitukseen: Erittäin todennäköinen tulva (50-vuotisvirtaus). 50-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran 50 vuodessa. Keskimääräisen todennäköinen tulva (100-vuotisvirtaus). 100-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa. Lievästi todennäköinen tulva (arvioitu korkein virtaus, BHF). Arvioitu korkein virtaus on äärimmäinen virtaus, johon lasketaan sisältyvän kriittisiä tekijöitä (sademäärä, lumen sulaminen, maan korkea vesipitoituus ja vesisäiliöiden täyttöaste). Mitään tarkkaa esiintymistiheyttä arvioidulle korkeimmalle virtaukselle ei voida ilmoittaa. Se on kuitenkin noin kerran vuodessa (lähde: MSB) Tulvien kartoitus kattaa vain luonnolliset virtaukset, ts. ei esimerkiksi virtauksia, jotka ovat syntyneet patojen murtumisesta tai jääpadoista. MSB laati uhkakartat ja lääninhallitus riskikartat nykyisen jakson aikana vuoden 2013 lopussa, linkit niihin esitetään alla. 2

3 Uhkakartat: https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q50.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q100.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_bhf.pdf Riskikartat: Vaihe 3 merkitsee, että osoitetuille taajamille laaditaan riskienhallintasuunnitelmat. Sopivat riskienhallinnan tavoitteet asetetaan uhatuille alueille yhteistyössä kyseisten kuntien ja yhteiskunnan merkittävien toimijoiden 2 kanssa. Tavoitteiden lähtökohtana ovat Vaiheessa 2b osoitetut tulvariskit ja neljä painoaluetta: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Suunnitelmiin tulee sisältyä tulvan mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä seurauksia vähentävät toimenpiteet. Vaiheesta 3 vastaa se lääninhallitus, jonka alueella merkittävän tulvariskin alue sijaitsee. riskinhallintasuunnitelmasta vastaa Norrbottenin läänin lääninhallitus. Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis joulukuussa Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis ja raportoitu Ruotsin yhteissuojelu- ja valmiuskeskukselle (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) viimeistään 22. joulukuuta Suunnitelmasta tehdään vuosittain seuranta, ja suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset muutokset raportoidaan MSB:lle 1. helmikuuta vuodesta 2017 alkaen. 2 Yhteiskunnan tärkeät toimijat ovat omistajia tai vastuussa yhteiskunnallisesti tärkeästä toiminnasta. Yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja ovat yhteiskunnan toiminnot, joita pidetään erityisen tärkeinä yhteiskunnan toiminnan takaamiselle. 3

4 2. Riskienhallintasuunnitelmatyön tavoitteet MSB on muotoillut yleistavoitteet niille neljälle painoalueelle, jotka koskevat ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä sekä kulttuuriperintöä. Ne ovat: Tulva ei saa vaikuttaa olennaisesti ihmisten terveyteen. Yhteiskunnan toimintaan myötävaikuttavaa taloudellista toimintaa ei saa altistaa pitkille toimintakatkoksille tulvan yhteydessä. Suojattujen alueiden ympäristö ja luonnonarvot eivät saa saastua tulvan sattuessa. Kulttuuriarvoa tulee suojella siten, ettei arvokkaita jäänteitä eikä tietoja menetetä tulvan sattuessa. (lähde: MSB) Nämä yleistavoitteet lähtökohtana lääninhallitus on riskienhallintasuunnitelmassaan määritellyt tulostavoitteet virtausta, 50-vuotisvirtausta ja 100-vuotisvirtausta sekä arvioitua suurinta virtausta kohti. Alla oleva taulukko kuvaa eri virtaustasojen tavoitteet. ja Tornion riskienhallintasuunnitelmien samat tai vastaavanlaiset tavoitteet on merkitty asteriskilla *. Ihmisten terveys Arvioitu suurin virtaus 100-vuotisvirtaus 50-vuotisvirtaus Suurelle yleisölle ilmoitetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle.* Yleiskuva tulvatilanteesta 3 toimitetaan ajantasaisena yhteiskunnan tärkeille toimijoille 4 ja suurelle yleisölle.* Uudisrakentamisen ja yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleensijoittamisen yhteydessä otetaan huomioon tulvariskit. Taloudellinen toiminta Ympäristö Kulttuuriperintö Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta.* Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Viemäreiden puhdistus sekä lämpö- sähkö- ja vesihuollon tulee toimia.* Tulva ei saa aiheuttaa pitkälle meneviä tai laajamittaisia seurauksia ympäristölle.* Tulvariskien hallintatoimenpiteet eivät saa vaikuttaa mahdollisuuksiin seurata veden ympäristölaatunormeja.* Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta.* 3 Yleistä tilannekuvaa käytetään Ruotsin kriisivalmiustoiminnossa käsitteenä, joka kuvaa niitä tietoja ja ymmärrystä, joita useilla toimijoilla on yhteiskunnan toiminnassa esiintyvien häiriöiden hallinnassa tiettynä ajankohtana. 4 Yhteiskunnalle tärkeät toimijat omaavat yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja tai vastaavat niiden toiminnasta. Yhteiskunnalle tärkeä toiminta merkitsee yhteiskunnan toimintoja, joiden on todettu olevan erityisen tärkeitä yhteiskunnan toiminnan ylläpitämiselle. 4

5 3. Toimenpiteet Kuvatut toimenpiteet ovat ehdotuksia, ja niiden lähtökohtana ovat muotoillut tavoitteet. Toimenpiteiden tavoitteena on suojata neljän mainitun painoalueen etuja: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu alla olevissa taulukoissa Tulostavoitteet on sarake, jossa tulostavoitteet on esitetty. Tulostavoitteet kuvataan uudelleen, jotta voitaisiin selvästi osoittaa tavoitteiden ja toimenpiteiden välinen yhteys. Toimenpideluokka Päätoimenpideluokkia on neljä: - Ehkäisevät toimenpiteet erottavat tulvariskin ja uhatun arvon toisistaan, esimerkiksi siirtämällä uhattua toimintaa. - Suojatoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joihin ryhdytään tulvauhkan, haavoittuvuuden tai seurausten pienentämiseksi. - Valmiustoimenpiteet merkitsevät, että valmiustoimintoja suoritetaan tulvatapausta varten aikaisin annetun varoituksen, suunnitelmien, harjoitusten ja koulutusten muodossa. - Entistämistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joissa on kyse valmiudesta entisöidä ja siirtää kokemuksia. Toimenpide se kohta, jossa toimenpide-ehdotuksia esitetään. Vastuullinen osapuoli ilmoittaa toimenpiteen suorittamisesta vastuussa olevan toimijan. Priorisointi tehdään seuraavilla perusteilla: kustannus-hyötysuhde, tulvan maantieteellinen laajuus, veden mahdolliset poisjohtamistiet ja mahdollisuudet tulvan estämiselle, vesihallinnon ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. 5

6 3.1 Ihmisten terveys Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Tiedottaminen asianosaisille kiinteistönomistajille siitä, että he voivat joutua tulvan kohteeksi ja siitä, miten he voivat suojautua Suurelle yleisölle tiedotetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Koko väestöä koskevan tiedotuskampanjan toimeenpaneminen Vuosittainen riskikarttojen laatiminen Läänihallitus Priorisointi Korkea Korkea Korkea Yleiskuva tulvatilanteesta tulee pitää ajan tasalla yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle. Entisöinti: Entisöinnin ja uhriksi joutuneiden yksilöiden sekä yhteiskunnan tarkastamisen suunnittelu Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Ennaltaehkäisy: Ehkäisevä toimenpide muut Evakuointisuunnitelman laatiminen uhriksi joutuneelle väestölle Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien kehittäminen tilannekuvan hankkimisesta Järjestelmän kehittäminen tilannekuvan tiedottamisesta kaikille yhteiskunnan tärkeille toimijoille Niiden jakelurakennusten, jotka kaupunki omistaa ja joihin korkein mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella, tunnistaminen ja luokittelu, mitä tulee niiden toimintaan ja haavoittuvuuteen tulvan yhteydessä. Energiayhtiöt Juomavesihuolto Pelastuspalvelu Kiinteistöyhtiö Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara ) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) 6

7 3.2 Taloudellinen toiminta Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Yhteiskunnallisesti tärkeiden Toimenpide toimintojen sijoittaminen arvioidun tulvauhkan alaisen suurimman virtauksen alueen alueen välttämiseksi ulkopuolelle Uudisrakentamisen tai yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleen sijoittamisen yhteydessä on otettava huomioon tulvariskit. Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta. Tulvariski tulee ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Suojatoimenpiteet: Kanavien rakentaminen, vallien rakentaminen rannikolla ja vesistöjen kohdalla Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Vallien rakentaminen arvokkaiden alueiden/kohteiden suojaksi. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, taloudellisesti arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi Tulvariskin huomioon ottaminen tie- ja rautatieverkkojen kunnostusprojekteissa Tulvien huomioon ottaminen alueiden käytön kaavoituksessa ja suunnittelussa Kiinteistönomistajat Liikennevirasto Priorisointi Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö ja vesihuollon tulee toimia. Ennaltaehkäisy: Vahinkojen rajoittaminen. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pystyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saamisen varmistaminen Sähkön toimitus keskeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Alhainen Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvontaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnan ylläpitämiseksi. 3.3 Ympäristö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Entisöinti: Saneeeraussuunnitelma tulee laatia. Tulvan ei tule aiheuttaa Ympäristövahinkojen pitkälle meneviä eikä entisöinti laajamittaisia seurauksia Pelastuspalvelu ympäristölle Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin noudattaa veden ympäristölaatunormeja Ennaltaehkäisy: Ennalta ehkäisevä toimenpide muuta. Tulvasuojaa suunniteltaessa tulee arvioida, miten sen toteuttaminen voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin Vesiviranomainen Perämeri Vesineuvostot. Mainittujen toimijoiden suomalaiset kollegat Priorisointi Korkea 7

8 3.4 Kulttuuriperintö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Ennalta Kulttuuriperintökohteet tulee ehkäisevä toimenpide dokumentoida. muut. Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen rantojen vallaus Arvokkaiden alueiden (kohteiden vallaus. Puolipysyvien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi. Kiinteistönomistajat Priorisointi Korkea Korkea 3.5 Päätetyt toimenpiteet ja toimeenpanosuunnitelma Edellisissä taulukoissa kuvataan kaikki tulvauhkan alaisia alueita varten laaditut toimenpiteet ja toimenpide-ehdotukset. Tämä tietomateriaali lähtökohtana on tehty priorisointi niiden toimenpiteiden, jotka osoitetut vastuuosapuolet ovat ottaneet tehtäväkseen, esiin saamiseksi ja valitsemiseksi. Päätetyt toimenpiteet on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Päätetyllä tarkoitetaan sitä, että lääninhallitus, ja/tai jokin muu yhteiskunnan kannalta tärkeä toimija on ottanut tehtäväkseen suorittaa toimenpiteet ensimmäisen jakson, ts. 6 vuoden tai pisimmillään kahden jakson, eli 12 vuoden aikana. Toimenpiteistä on päätetty jatkuvalla dialogilla vastuullisten osapuolten välillä sekä neuvotteluprosessin avulla, jossa osapuolilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä toimenpiteiden suorittamisesta. Toimenpiteet on priorisoitu lähtökohtana useat eri näkökannat, kuten kustannus-hyöty, tulvan maantieteellinen laajuus, mahdolliset veden poisjohtamistiet ja mahdollisuudet estää tulviminen, vesihallituksen ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. Erityisen suuri paino priorisoinnissa asetetaan ennalta ehkäisevään työhön sekä suojiin ja valmiuteen, joka saattaa myös sisältää tulvaennusteet ja aikaiset varotukset. 8

9 Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Yksilöity toimenpide Vastuullinen osapuoli Suuri yleisö on tietoinen tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalta. Yleinen tilannekuva tulvasta pidetään ajan tasalla yhteiskunnan tärkeitä toimijoita ja suurta yleisöä varten Uudisrakentamisessa tai tärkeiden yhteiskunnan toimintojen uudelleen sijoittamisessa otetaan huomioon tulvariskit. Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius. Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen vallitus Ennalta ehkäisevä: Toimenpide tulvauhatun alueen välttämiseksi Ennalta ehkäisevä: Vahinkojen rajoittaminen Väestöä koskevan tiedotuskampanjan toteuttaminen Riskikarttojen seuranta Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Järjestelmän luominen tilannekuvan tiedottamisesta yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, suuriarvoisten kohteiden suojaamiseksi. Tulvariskien huomioon ottaminen kaavoituksessa ja alueiden käytön suunnittelussa. Puhtaan juomaveden saannin varmistaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Vastuullinen osapuoli julkaisee riskienhallintasuunnitelman lääninhallituksen verkkosivuilla. tekee seurannan arvioidakseen, pitääkö karttoja muuttaa kartalla tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi. kunnan tulee käyttää SMHI:n varoituksia apukeinona aikaisten varoitusten saamiseen. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen käyttää WIS:iä yleiskuvan saamiseksi tilanteesta tulvien aikana. kunnalla tulee olla ajankohtainen tiedotussuunnitelma ulkoista ja sisäistä tiedonvälitystä varten. Vastuullisten osapuolten tulee korottaa pohjoista suojavallia. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen sijoittaa suunnitelma- ja rakennuslain mukaisesti asutusta ja rakennuksia. tähän sopiville maa-alueille. Sopivuuden arviointiin sisältyy riski tulvista ja eroosiosta. Vastuullinen osapuoli ottaa tehtäväkseen arvioida suunnittelu- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavojen suhteen, voiko asutuksen sijainti olla sopimaton mm. ottaen huomioon tulva- ja eroosioriskit. kunnan tulee selvittää mahdollisuus liittyä Tornion juomavesiverkkoon. keskustan kytkinlaitos tulee siirtää korkeammalla sijaitsevaan paikkaan. Toteutus Priorisointi Keskeytyksettä Korkea Tarpeen ohjaama. Korkea Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara) Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara ) Keskeytyksettä Kriittinen ( hengenvaara ) Tornion Vuoteen 2021 asti Keskeytyksettä Keskeytyksettä Vuoteen 2021 asti Vattenfall Vuoteen 2021 asti Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuollon tulee toimia. Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvotaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnon ylläpitämiseen. kunnan tulee tarkistaa mahdollisuudet suojata viemäriverkkonsa sulkemalla sen strategisista paikoista siten, että tulva ei pääse sulkemaan koko verkkoa, sekä tutkimaan, mihin toimintoihin tämä vaikuttaa. ottaa tehtäväkseen laatia suunnitelman, jossa muun muassa tehdään selkoa, miten vanhustenasuntolan tulee käsitellä tilannetta, jossa he eivät pysty käyttämään viemärijärjestelmää pitempään aikaan. Vuoteen 2021 asti Vuoteen 2021 asti 9

10 4. Ympäristövaikutusten kuvaus Riskienhallintasuunnitelma kattaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien säännöt ympäristökaaren (MB) 6 luvun :ien mukaisesti. Sen vuoksi on laadittu ympäristövaikutusten kuvaus (MKB), joka esittelee eri toimenpiteiden hyvät ja huonot puolet: Toimenpiteen laajuus; onko toimenpide laajuudeltaan suuri, kohtuullinen vai pieni, ja tuottaako se myönteisen vai kielteisen vaikutuksen. "Laajuudella tarkoitetaan sekä maantieteellistä että resurssien käyttöön liittyvää laajuutta. Tavoitteen toteutuminen; missä määrin toimenpide myötävaikuttaa tulostavoitteen saavuttamiseen painoalueella (tavoite on toteutunut vähäisessä määrin, keskinkertaisesti tai hyvin). Tietyn toimenpiteen tavoitteen toteutumisen/laajuuden arviointi on tehty seuraavan kaavion mukaisesti. Kuva 2. Arviointiasteikko toimenpiteen myönteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Kuva 3. Arviointiasteikko toimenpiteen kielteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Toimenpiteiden priorisointi luokitellaan MSB:n riskienhallintasuunnitelmia koskevien ohjeiden mukaisesti seuraavalla asteikolla: Alhainen Kohtuullinen Korkea Kriittinen Tarkistaaksesi, mikä prioriteetti kullakin toimenpiteellä on, katso edellä olevasta taulukosta kappaleessa 3. Seuraavassa esitetään yhteenveto kaikista riskienhallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 4.1 Ihmisten terveys Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Ihmisten terveys. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä on myönteinen. Arvio tehdään 10

11 suhteessa nollavaihtoehtoon, ts. siihen, mitä seurauksia riskienhallintasuunnitelman toteuttamatta jättämisellä voisi olla. Toimenpide Myönteiset seuraukset Kielteiset seuraukset Tiedottaminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuville kiinteistönomistajille siitä, että tulvalla voi olla vaikutuksensa heihin, ja miten voivat suojautua Väestöön kohdistuvan tiedotuskampanjan toteuttaminen 11 Riskikarttojen seuranta Evakuointisuunnitelman laatiminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuvalle väestölle Aikaista varoitusta koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien laatiminen siitä, miten tiedot tilannekuvasta kerätään Järjestelmän luominen tilannekuvan välittämisestä yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle kaupungin omistamien jakelurakennusten tunnistaminen ja luokittelu, ja miten suurin mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella niiden tulvan aikaiseen toimintaan ja haavoittuvuuteen. 4.2 Taloudellinen toiminta Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Taloudellinen toiminta. Yhden toimenpiteistä arvioidaan merkitsevän pientä tai olematonta vaikutusta sekä kohtuullista tai suurta kielteistä vaikutusta. Toimenpide on sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä voi johtaa pois sadeveden, ja tätä toimenpidettä lukuun ottamatta yleisarvio on, että ehdotetut toimenpiteet ovat myönteisiä tavoitteiden saavuttamiselle. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen sijoittaminen sen alueen ulkopuolelle, jossa suurimman mahdollisen virtauksen oletetaan tapahtuvan. Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä suojia (korotuskelpoiset vallit, maavallit) tai siirrettäviä tulvasuojia (asennettavat seinät) käytetään

12 suojaamaan taloudellisesti arvokkaita paikallisia kohteita Tulvariski tulee ottaa huomioon tie- ja rautatieverkkojen korjausprojekteissa. Tulvariski tulee ottaa huomioon kaavoituksissa ja alueiden käyttösuunnitelmissa. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pysyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saannin takaaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee taata. Edellytyksiä tulee olla valvoa vedenpuhdistamon mahdollisuuksia ylläpitää toimintoa. Kohtuullinen tai suuri vaikutus 4.3 Ympäristö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Ympäristö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on myönteinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset On laadittava saneeraussuunnitelma. Suunniteltaessa tulvasuojaa on arvioitava se, miten sen toimeenpano voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin. 4.4 Kulttuuriperintö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Kulttuuriperintö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on positiivinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Kulttuuriperintökohteet tulee dokumentoida Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä tai siirrettäviä tulvasuojia tulee käyttää paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi 12

13 5. Pohjoisvallin korottamisen kustannus-hyötyanalyysi Haaparannassa/Torniossa on kaksi tulvavallia, joiden tarkoituksena on suojata Kaupunginlahti Suensaaren (saari, jolla Tornion keskusta sijaitsee) ja Ruotsin mantereen väliltä, katso kuva 4. Pohjoisvallin tarkoituksena on suojan antaminen joen korkeita tasoja vastaan ylävirtaan Suensaareen päin. Valli on kokonaan Ruotsin puolella, mutta suojaa etupäässä Suensaaren asutusta. Vallimuodostelmien arvioidaan suojaavan tasotilanteelta, jonka voidaan tilastollisesti odottaa syntyvän noin 50 vuoden välein. ja Tornion kaupungit eivät pidä tätä riittävänä. Sen vuoksi suunnitellaan pohjoisvallin korottamista, jotta vallijärjestelmä suojaisi paremmin tulevilta tulvilta. Kuva 4. Vedenpinnan tason jakautuminen 100 vuoden aikajaksolla 13

14 Perusteena vallin korotustoimenpiteen arvioinnille Norrbottenin lääninhallitus haluaa valottaa toimenpiteen yhteistaloudellisia vaikutuksia ja on sen vuoksi antanut tehtäväksi Sweco Environment AB:lle kustannus-hyötyanalyysin (KNA) tekemisen. Kustannushyötyanalyysissa on verrattu saatavia hyötyjä ja Tornion vähentyneiden, Kaupunginlahtea koskevien tulvariskien muodossa toimenpiteiden suorittamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Analyysi on suoritettu 100 vuoden aikaperspektiivillä. Arvioita siitä yhteistaloudellisesta kannattavuudesta, joka saataisiin korottamalla pohjoisvalli 100-vuotistasolle Tornionjoessa, leimaa epävarmuus toisaalta riippuen arvioiden pohjana olevista epävarmoista tiedoista, toisaalta riippuen diskonttauskoron valinnasta. Jos lähtökohdaksi otetaan alhainen 1,4 %:n diskonttauskorko, on odotettu tulvatoimenpiteiden yhteistaloudellinen riskinvähennys arvioitavissa noin -2 miljoonaksi kruunuksi. Korkeammalla korolla vastaava riskinvähennys on noin -8 miljoonaa kruunua. Näihin arvioihin ei kuitenkaan sisälly yhteistaloudelliset vaikutukset, jotka ovat seurauksia siitä, että IKEAn korttelin, tulevan Barents Centerin ja Tornion Rajalla-kauppakeskuksen kauppatoiminta ja muut toiminnat estyisivät joko kokonaan tai osittain tulvien aikana. Sen tutkimiseksi, miten tällaiset vaikutukset voivat vaikuttaa kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin, on analysoitu kolme mahdollista skenaariota, joiden yhteistaloudelliset vaikutukset vaihtelevat seurauksena tulvista mainituilla alueilla. Selvityksen johtopäätös on, että toimenpiteet ovat yhteistaloudellisesti puolustettavissa matalampaa korkokantaa käytettäessä. Korkeampaa korkokantaa käytettäessä ei yhteistaloudellinen kannattavuus ole enää yhtä selvä. Ottaen huomioon ne luultavasti suuret taloudelliset arvot, joita ei ole voitu tarkasti määritellä, selvityksen arvio on kuitenkin, että yhteistaloudellista hyötyä voidaan kuitenkin saada myös korkeammalla korkokannalla. On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että toimenpiteistä voi olla hyötyä muille kuin niistä maksaville toimijoille. Voi esimerkiksi käydä niin, että veronmaksajat maksavat suuren osan toimenpiteistä, mutta vähentyneiden tulvariskien aiheuttamat hyödyt voivat mennä eri yksityisille toimijoille, kuten kiinteistönomistajat ja kauppayritykset. Sen vuoksi voi olla välttämätöntä tutkia mahdollisuuksia korvausten saamiseen, esimerkiksi yhteisen rahoituksen avulla kulujen ei-toivottujen jakautumisvaikutusten välttämiseksi. 14

Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta

Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta Yhteenveto tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta 1. Taustaa Eurooppaa kohdanneiden suurten tulvien jälkeen EU hyväksyi vuonna 2007 tulvariskidirektiivin, joka säätelee tulvariskien hallintaa.

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa?

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 31.1.2013, Rovaniemi 4.2.2013 Tulvadirektiivi (2007/60/EY) 4

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Viite: Lausuntopyyntö, Lapin ELY-keskus, Torniojoen vesienhoitoalue, vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset, 15.6.2012. LAPELY/11/07.04/2012.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön

Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön Taina Koivistoinen ja Katariina Oinas 10.4.2008 Ilmansuojelun perusteet 2008 tiivistelmä Finadapt raportista nro 9 Ilmastonmuutos ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5. Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.2014 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/vesivarayksikkö 23.6.2015

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK Porin tulvasuojelusta 1 Tulvista ja tulvavaarasta 2 Mahdollinen tulva-alue 50 km 2 3 Pahimmat tulvat ja tulvavaaratilanteita *) 1899 kevät, ns. valapaton tulva 1924 kevät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Eduskunta 29.2.2012 Tausta ja tarve VN:n päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla

Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla Lapin Ely-keskus, Marko Kangas ympäristöhoidon vastuualue 1.7.2010 1 Taustaa Tulvadirektiivi Euroopan Unionin direktiivi tulvien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 1 LIITE 11 Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016 2021 Lain tulvariskien hallinnasta 16 :n mukaan tulvaryhmä hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI 1/8 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Hankkeen osa-alueet Kartoitus tiedontarpeista Tulvatiedon tuottaminen ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 1 Aihe: Alue: Tekijä(t): Pvm: 17.11.2011 Tunnus ja diaarinumero: KAN 1253/2010 Hulevesitulvariskien alustava arviointi Nokian kaupunki suunnitteluinsinööri

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä (MRL 4 ) Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen

Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen Näkökulmia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen 12.9.2016 Uudistuksen aikataulu Lakimuutos tulisi voimaan vuonna 2017 ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö ja viranomaistoiminta muuttuvat vuoden 2019

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot