Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Yhteenveto tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta 1. Taustaa Eurooppaa kohdanneiden suurten tulvien jälkeen EU hyväksyi vuonna 2007 tulvariskidirektiivin, joka säätelee tulvariskien hallintaa. Tarkoituksena on, että jäsenmaiden tulee toimia tulvien aiheuttamien kielteisten seurausten vähentämiseksi ja sillä tavoin vaalia ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. MSB on vastaava viranomainen ja toimii läheisessä yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Tämä työ tehdään siten, että jäsenmaat kartoittavat järjestelmällisesti tulvauhkia ja -riskejä sekä laativat riskienhallintasuunnitelmia tulvauhkien vaivaamille alueille. Työ suoritetaan kuuden vuoden jaksoissa, joissa jokainen jakso on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, katso kuva 1. Kunkin läpiviedyn vaiheen jälkeen jätetään raportti EU-komissiolle. Ruotsissa on 18 alueella havaittu olevan huomattava tulvariski. Norrbottenissa tällaisiksi paikkakunniksi on luokiteltu Haaparanta ja Älvsbyn. Tämä yhteenveto koskee Haaparantaa. Haaparanta sijaitsee aivan Tornionjoen suussa, ja joen toisella rannalla sijaitsee Suomen Tornion kaupunki. EU:n tulvadirektiivin mukaisesti jäsenmaiden tulee tehdä yhteistyötä valuma-alueella tulvariskien kartoittamisessa ja hallinnassa. Tämän vuoksi lääninhallitus toimii yhteistyössä ja -ymmärryksessä Suomen vastaavan viranomaisen, ELY-keskuksen kanssa 1. Figur 1. Tulvariskiasetus toteutetaan 6-vuotisjaksoissa, joissa kukin jakso on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jokaisesta loppuun suoritetusta vaiheesta jätetään raportti EU-komissiolle. 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat Suomessa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehitystehtäviä. Lapin ELY-keskus vastaa EU-direktiivin mukaisesta tulvariskien arviointi- ja hallintatyöstä. 1

2 Vaihe 1 merkitsee, että MSB arvioi ja tuo esiin ne taajamat, joissa on merkittävä tulvariski ja joissa riski on tulvien esiintymisen todennäköisyyden ja tulvien mahdollisesti aikaansaamien seurausten yhdistelmä. MSB esitti ensimmäisen arvionsa joulukuussa 2011, jolloin tunnistettiin 18 maantieteellistä aluetta, joilla vallitsee huomattava tulvariski. MSB on osoittanut alueeksi, jossa on merkittävä tulvariski suurien tulvien sille mahdollisesti aiheuttamien seurausten vuoksi. Tämä arvio perustuu osittain alueella aikaisemmin sattuneisiin tulviin sekä siihen, että Torniota pidetään erittäin tulva-alttiina alueena Suomen puolella. Vaihe 2 merkitsee karttojen laatimista osoitetuista taajamista. MSB laatii ensin uhkakartat (Vaihe 2a). Uhkakartat osoittavat veden levinneisyyden ja syvyyden 50:n ja 100 vuoden jaksolla ja arvioidulla korkeimmalla virtauksella. Ne näyttävät myös virtauksen nopeuden tulva-alueilla. Lääninhallitukset laativat sen jälkeen riskikartat (Vaihe 2b). Riskikartoissa esitetään asukasmäärä, yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot, infrastruktuuri, ympäristölle vaarallinen toiminta, kulttuuriperinnekohteet, suojatut alueet ja muu asutus tulva-alueella. Haaparannasta laaditut kartat perustuvat kolmen eri virtauksen aiheuttamien tulvien kartoitukseen: Erittäin todennäköinen tulva (50-vuotisvirtaus). 50-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran 50 vuodessa. Keskimääräisen todennäköinen tulva (100-vuotisvirtaus). 100-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa. Lievästi todennäköinen tulva (arvioitu korkein virtaus, BHF). Arvioitu korkein virtaus on äärimmäinen virtaus, johon lasketaan sisältyvän kriittisiä tekijöitä (sademäärä, lumen sulaminen, maan korkea vesipitoituus ja vesisäiliöiden täyttöaste). Mitään tarkkaa esiintymistiheyttä arvioidulle korkeimmalle virtaukselle ei voida ilmoittaa. Se on kuitenkin noin kerran vuodessa (lähde: MSB) Tulvien kartoitus kattaa vain luonnolliset virtaukset, ts. ei esimerkiksi virtauksia, jotka ovat syntyneet patojen murtumisesta tai jääpadoista. MSB laati uhkakartat ja lääninhallitus riskikartat nykyisen jakson aikana vuoden 2013 lopussa, linkit niihin esitetään alla. 2

3 Uhkakartat: https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q50.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q100.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_bhf.pdf Riskikartat: Vaihe 3 merkitsee, että osoitetuille taajamille laaditaan riskienhallintasuunnitelmat. Sopivat riskienhallinnan tavoitteet asetetaan uhatuille alueille yhteistyössä kyseisten kuntien ja yhteiskunnan merkittävien toimijoiden 2 kanssa. Tavoitteiden lähtökohtana ovat Vaiheessa 2b osoitetut tulvariskit ja neljä painoaluetta: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Suunnitelmiin tulee sisältyä tulvan mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä seurauksia vähentävät toimenpiteet. Vaiheesta 3 vastaa se lääninhallitus, jonka alueella merkittävän tulvariskin alue sijaitsee. riskinhallintasuunnitelmasta vastaa Norrbottenin läänin lääninhallitus. Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis joulukuussa Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis ja raportoitu Ruotsin yhteissuojelu- ja valmiuskeskukselle (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) viimeistään 22. joulukuuta Suunnitelmasta tehdään vuosittain seuranta, ja suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset muutokset raportoidaan MSB:lle 1. helmikuuta vuodesta 2017 alkaen. 2 Yhteiskunnan tärkeät toimijat ovat omistajia tai vastuussa yhteiskunnallisesti tärkeästä toiminnasta. Yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja ovat yhteiskunnan toiminnot, joita pidetään erityisen tärkeinä yhteiskunnan toiminnan takaamiselle. 3

4 2. Riskienhallintasuunnitelmatyön tavoitteet MSB on muotoillut yleistavoitteet niille neljälle painoalueelle, jotka koskevat ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä sekä kulttuuriperintöä. Ne ovat: Tulva ei saa vaikuttaa olennaisesti ihmisten terveyteen. Yhteiskunnan toimintaan myötävaikuttavaa taloudellista toimintaa ei saa altistaa pitkille toimintakatkoksille tulvan yhteydessä. Suojattujen alueiden ympäristö ja luonnonarvot eivät saa saastua tulvan sattuessa. Kulttuuriarvoa tulee suojella siten, ettei arvokkaita jäänteitä eikä tietoja menetetä tulvan sattuessa. (lähde: MSB) Nämä yleistavoitteet lähtökohtana lääninhallitus on riskienhallintasuunnitelmassaan määritellyt tulostavoitteet virtausta, 50-vuotisvirtausta ja 100-vuotisvirtausta sekä arvioitua suurinta virtausta kohti. Alla oleva taulukko kuvaa eri virtaustasojen tavoitteet. ja Tornion riskienhallintasuunnitelmien samat tai vastaavanlaiset tavoitteet on merkitty asteriskilla *. Ihmisten terveys Arvioitu suurin virtaus 100-vuotisvirtaus 50-vuotisvirtaus Suurelle yleisölle ilmoitetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle.* Yleiskuva tulvatilanteesta 3 toimitetaan ajantasaisena yhteiskunnan tärkeille toimijoille 4 ja suurelle yleisölle.* Uudisrakentamisen ja yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleensijoittamisen yhteydessä otetaan huomioon tulvariskit. Taloudellinen toiminta Ympäristö Kulttuuriperintö Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta.* Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Viemäreiden puhdistus sekä lämpö- sähkö- ja vesihuollon tulee toimia.* Tulva ei saa aiheuttaa pitkälle meneviä tai laajamittaisia seurauksia ympäristölle.* Tulvariskien hallintatoimenpiteet eivät saa vaikuttaa mahdollisuuksiin seurata veden ympäristölaatunormeja.* Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta.* 3 Yleistä tilannekuvaa käytetään Ruotsin kriisivalmiustoiminnossa käsitteenä, joka kuvaa niitä tietoja ja ymmärrystä, joita useilla toimijoilla on yhteiskunnan toiminnassa esiintyvien häiriöiden hallinnassa tiettynä ajankohtana. 4 Yhteiskunnalle tärkeät toimijat omaavat yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja tai vastaavat niiden toiminnasta. Yhteiskunnalle tärkeä toiminta merkitsee yhteiskunnan toimintoja, joiden on todettu olevan erityisen tärkeitä yhteiskunnan toiminnan ylläpitämiselle. 4

5 3. Toimenpiteet Kuvatut toimenpiteet ovat ehdotuksia, ja niiden lähtökohtana ovat muotoillut tavoitteet. Toimenpiteiden tavoitteena on suojata neljän mainitun painoalueen etuja: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu alla olevissa taulukoissa Tulostavoitteet on sarake, jossa tulostavoitteet on esitetty. Tulostavoitteet kuvataan uudelleen, jotta voitaisiin selvästi osoittaa tavoitteiden ja toimenpiteiden välinen yhteys. Toimenpideluokka Päätoimenpideluokkia on neljä: - Ehkäisevät toimenpiteet erottavat tulvariskin ja uhatun arvon toisistaan, esimerkiksi siirtämällä uhattua toimintaa. - Suojatoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joihin ryhdytään tulvauhkan, haavoittuvuuden tai seurausten pienentämiseksi. - Valmiustoimenpiteet merkitsevät, että valmiustoimintoja suoritetaan tulvatapausta varten aikaisin annetun varoituksen, suunnitelmien, harjoitusten ja koulutusten muodossa. - Entistämistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joissa on kyse valmiudesta entisöidä ja siirtää kokemuksia. Toimenpide se kohta, jossa toimenpide-ehdotuksia esitetään. Vastuullinen osapuoli ilmoittaa toimenpiteen suorittamisesta vastuussa olevan toimijan. Priorisointi tehdään seuraavilla perusteilla: kustannus-hyötysuhde, tulvan maantieteellinen laajuus, veden mahdolliset poisjohtamistiet ja mahdollisuudet tulvan estämiselle, vesihallinnon ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. 5

6 3.1 Ihmisten terveys Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Tiedottaminen asianosaisille kiinteistönomistajille siitä, että he voivat joutua tulvan kohteeksi ja siitä, miten he voivat suojautua Suurelle yleisölle tiedotetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Koko väestöä koskevan tiedotuskampanjan toimeenpaneminen Vuosittainen riskikarttojen laatiminen Läänihallitus Priorisointi Korkea Korkea Korkea Yleiskuva tulvatilanteesta tulee pitää ajan tasalla yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle. Entisöinti: Entisöinnin ja uhriksi joutuneiden yksilöiden sekä yhteiskunnan tarkastamisen suunnittelu Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Ennaltaehkäisy: Ehkäisevä toimenpide muut Evakuointisuunnitelman laatiminen uhriksi joutuneelle väestölle Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien kehittäminen tilannekuvan hankkimisesta Järjestelmän kehittäminen tilannekuvan tiedottamisesta kaikille yhteiskunnan tärkeille toimijoille Niiden jakelurakennusten, jotka kaupunki omistaa ja joihin korkein mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella, tunnistaminen ja luokittelu, mitä tulee niiden toimintaan ja haavoittuvuuteen tulvan yhteydessä. Energiayhtiöt Juomavesihuolto Pelastuspalvelu Kiinteistöyhtiö Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara ) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) 6

7 3.2 Taloudellinen toiminta Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Yhteiskunnallisesti tärkeiden Toimenpide toimintojen sijoittaminen arvioidun tulvauhkan alaisen suurimman virtauksen alueen alueen välttämiseksi ulkopuolelle Uudisrakentamisen tai yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleen sijoittamisen yhteydessä on otettava huomioon tulvariskit. Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta. Tulvariski tulee ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Suojatoimenpiteet: Kanavien rakentaminen, vallien rakentaminen rannikolla ja vesistöjen kohdalla Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Vallien rakentaminen arvokkaiden alueiden/kohteiden suojaksi. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, taloudellisesti arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi Tulvariskin huomioon ottaminen tie- ja rautatieverkkojen kunnostusprojekteissa Tulvien huomioon ottaminen alueiden käytön kaavoituksessa ja suunnittelussa Kiinteistönomistajat Liikennevirasto Priorisointi Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö ja vesihuollon tulee toimia. Ennaltaehkäisy: Vahinkojen rajoittaminen. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pystyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saamisen varmistaminen Sähkön toimitus keskeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Alhainen Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvontaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnan ylläpitämiseksi. 3.3 Ympäristö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Entisöinti: Saneeeraussuunnitelma tulee laatia. Tulvan ei tule aiheuttaa Ympäristövahinkojen pitkälle meneviä eikä entisöinti laajamittaisia seurauksia Pelastuspalvelu ympäristölle Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin noudattaa veden ympäristölaatunormeja Ennaltaehkäisy: Ennalta ehkäisevä toimenpide muuta. Tulvasuojaa suunniteltaessa tulee arvioida, miten sen toteuttaminen voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin Vesiviranomainen Perämeri Vesineuvostot. Mainittujen toimijoiden suomalaiset kollegat Priorisointi Korkea 7

8 3.4 Kulttuuriperintö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Ennalta Kulttuuriperintökohteet tulee ehkäisevä toimenpide dokumentoida. muut. Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen rantojen vallaus Arvokkaiden alueiden (kohteiden vallaus. Puolipysyvien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi. Kiinteistönomistajat Priorisointi Korkea Korkea 3.5 Päätetyt toimenpiteet ja toimeenpanosuunnitelma Edellisissä taulukoissa kuvataan kaikki tulvauhkan alaisia alueita varten laaditut toimenpiteet ja toimenpide-ehdotukset. Tämä tietomateriaali lähtökohtana on tehty priorisointi niiden toimenpiteiden, jotka osoitetut vastuuosapuolet ovat ottaneet tehtäväkseen, esiin saamiseksi ja valitsemiseksi. Päätetyt toimenpiteet on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Päätetyllä tarkoitetaan sitä, että lääninhallitus, ja/tai jokin muu yhteiskunnan kannalta tärkeä toimija on ottanut tehtäväkseen suorittaa toimenpiteet ensimmäisen jakson, ts. 6 vuoden tai pisimmillään kahden jakson, eli 12 vuoden aikana. Toimenpiteistä on päätetty jatkuvalla dialogilla vastuullisten osapuolten välillä sekä neuvotteluprosessin avulla, jossa osapuolilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä toimenpiteiden suorittamisesta. Toimenpiteet on priorisoitu lähtökohtana useat eri näkökannat, kuten kustannus-hyöty, tulvan maantieteellinen laajuus, mahdolliset veden poisjohtamistiet ja mahdollisuudet estää tulviminen, vesihallituksen ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. Erityisen suuri paino priorisoinnissa asetetaan ennalta ehkäisevään työhön sekä suojiin ja valmiuteen, joka saattaa myös sisältää tulvaennusteet ja aikaiset varotukset. 8

9 Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Yksilöity toimenpide Vastuullinen osapuoli Suuri yleisö on tietoinen tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalta. Yleinen tilannekuva tulvasta pidetään ajan tasalla yhteiskunnan tärkeitä toimijoita ja suurta yleisöä varten Uudisrakentamisessa tai tärkeiden yhteiskunnan toimintojen uudelleen sijoittamisessa otetaan huomioon tulvariskit. Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius. Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen vallitus Ennalta ehkäisevä: Toimenpide tulvauhatun alueen välttämiseksi Ennalta ehkäisevä: Vahinkojen rajoittaminen Väestöä koskevan tiedotuskampanjan toteuttaminen Riskikarttojen seuranta Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Järjestelmän luominen tilannekuvan tiedottamisesta yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, suuriarvoisten kohteiden suojaamiseksi. Tulvariskien huomioon ottaminen kaavoituksessa ja alueiden käytön suunnittelussa. Puhtaan juomaveden saannin varmistaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Vastuullinen osapuoli julkaisee riskienhallintasuunnitelman lääninhallituksen verkkosivuilla. tekee seurannan arvioidakseen, pitääkö karttoja muuttaa kartalla tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi. kunnan tulee käyttää SMHI:n varoituksia apukeinona aikaisten varoitusten saamiseen. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen käyttää WIS:iä yleiskuvan saamiseksi tilanteesta tulvien aikana. kunnalla tulee olla ajankohtainen tiedotussuunnitelma ulkoista ja sisäistä tiedonvälitystä varten. Vastuullisten osapuolten tulee korottaa pohjoista suojavallia. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen sijoittaa suunnitelma- ja rakennuslain mukaisesti asutusta ja rakennuksia. tähän sopiville maa-alueille. Sopivuuden arviointiin sisältyy riski tulvista ja eroosiosta. Vastuullinen osapuoli ottaa tehtäväkseen arvioida suunnittelu- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavojen suhteen, voiko asutuksen sijainti olla sopimaton mm. ottaen huomioon tulva- ja eroosioriskit. kunnan tulee selvittää mahdollisuus liittyä Tornion juomavesiverkkoon. keskustan kytkinlaitos tulee siirtää korkeammalla sijaitsevaan paikkaan. Toteutus Priorisointi Keskeytyksettä Korkea Tarpeen ohjaama. Korkea Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara) Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara ) Keskeytyksettä Kriittinen ( hengenvaara ) Tornion Vuoteen 2021 asti Keskeytyksettä Keskeytyksettä Vuoteen 2021 asti Vattenfall Vuoteen 2021 asti Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuollon tulee toimia. Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvotaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnon ylläpitämiseen. kunnan tulee tarkistaa mahdollisuudet suojata viemäriverkkonsa sulkemalla sen strategisista paikoista siten, että tulva ei pääse sulkemaan koko verkkoa, sekä tutkimaan, mihin toimintoihin tämä vaikuttaa. ottaa tehtäväkseen laatia suunnitelman, jossa muun muassa tehdään selkoa, miten vanhustenasuntolan tulee käsitellä tilannetta, jossa he eivät pysty käyttämään viemärijärjestelmää pitempään aikaan. Vuoteen 2021 asti Vuoteen 2021 asti 9

10 4. Ympäristövaikutusten kuvaus Riskienhallintasuunnitelma kattaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien säännöt ympäristökaaren (MB) 6 luvun :ien mukaisesti. Sen vuoksi on laadittu ympäristövaikutusten kuvaus (MKB), joka esittelee eri toimenpiteiden hyvät ja huonot puolet: Toimenpiteen laajuus; onko toimenpide laajuudeltaan suuri, kohtuullinen vai pieni, ja tuottaako se myönteisen vai kielteisen vaikutuksen. "Laajuudella tarkoitetaan sekä maantieteellistä että resurssien käyttöön liittyvää laajuutta. Tavoitteen toteutuminen; missä määrin toimenpide myötävaikuttaa tulostavoitteen saavuttamiseen painoalueella (tavoite on toteutunut vähäisessä määrin, keskinkertaisesti tai hyvin). Tietyn toimenpiteen tavoitteen toteutumisen/laajuuden arviointi on tehty seuraavan kaavion mukaisesti. Kuva 2. Arviointiasteikko toimenpiteen myönteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Kuva 3. Arviointiasteikko toimenpiteen kielteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Toimenpiteiden priorisointi luokitellaan MSB:n riskienhallintasuunnitelmia koskevien ohjeiden mukaisesti seuraavalla asteikolla: Alhainen Kohtuullinen Korkea Kriittinen Tarkistaaksesi, mikä prioriteetti kullakin toimenpiteellä on, katso edellä olevasta taulukosta kappaleessa 3. Seuraavassa esitetään yhteenveto kaikista riskienhallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 4.1 Ihmisten terveys Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Ihmisten terveys. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä on myönteinen. Arvio tehdään 10

11 suhteessa nollavaihtoehtoon, ts. siihen, mitä seurauksia riskienhallintasuunnitelman toteuttamatta jättämisellä voisi olla. Toimenpide Myönteiset seuraukset Kielteiset seuraukset Tiedottaminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuville kiinteistönomistajille siitä, että tulvalla voi olla vaikutuksensa heihin, ja miten voivat suojautua Väestöön kohdistuvan tiedotuskampanjan toteuttaminen 11 Riskikarttojen seuranta Evakuointisuunnitelman laatiminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuvalle väestölle Aikaista varoitusta koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien laatiminen siitä, miten tiedot tilannekuvasta kerätään Järjestelmän luominen tilannekuvan välittämisestä yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle kaupungin omistamien jakelurakennusten tunnistaminen ja luokittelu, ja miten suurin mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella niiden tulvan aikaiseen toimintaan ja haavoittuvuuteen. 4.2 Taloudellinen toiminta Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Taloudellinen toiminta. Yhden toimenpiteistä arvioidaan merkitsevän pientä tai olematonta vaikutusta sekä kohtuullista tai suurta kielteistä vaikutusta. Toimenpide on sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä voi johtaa pois sadeveden, ja tätä toimenpidettä lukuun ottamatta yleisarvio on, että ehdotetut toimenpiteet ovat myönteisiä tavoitteiden saavuttamiselle. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen sijoittaminen sen alueen ulkopuolelle, jossa suurimman mahdollisen virtauksen oletetaan tapahtuvan. Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä suojia (korotuskelpoiset vallit, maavallit) tai siirrettäviä tulvasuojia (asennettavat seinät) käytetään

12 suojaamaan taloudellisesti arvokkaita paikallisia kohteita Tulvariski tulee ottaa huomioon tie- ja rautatieverkkojen korjausprojekteissa. Tulvariski tulee ottaa huomioon kaavoituksissa ja alueiden käyttösuunnitelmissa. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pysyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saannin takaaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee taata. Edellytyksiä tulee olla valvoa vedenpuhdistamon mahdollisuuksia ylläpitää toimintoa. Kohtuullinen tai suuri vaikutus 4.3 Ympäristö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Ympäristö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on myönteinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset On laadittava saneeraussuunnitelma. Suunniteltaessa tulvasuojaa on arvioitava se, miten sen toimeenpano voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin. 4.4 Kulttuuriperintö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Kulttuuriperintö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on positiivinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Kulttuuriperintökohteet tulee dokumentoida Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä tai siirrettäviä tulvasuojia tulee käyttää paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi 12

13 5. Pohjoisvallin korottamisen kustannus-hyötyanalyysi Haaparannassa/Torniossa on kaksi tulvavallia, joiden tarkoituksena on suojata Kaupunginlahti Suensaaren (saari, jolla Tornion keskusta sijaitsee) ja Ruotsin mantereen väliltä, katso kuva 4. Pohjoisvallin tarkoituksena on suojan antaminen joen korkeita tasoja vastaan ylävirtaan Suensaareen päin. Valli on kokonaan Ruotsin puolella, mutta suojaa etupäässä Suensaaren asutusta. Vallimuodostelmien arvioidaan suojaavan tasotilanteelta, jonka voidaan tilastollisesti odottaa syntyvän noin 50 vuoden välein. ja Tornion kaupungit eivät pidä tätä riittävänä. Sen vuoksi suunnitellaan pohjoisvallin korottamista, jotta vallijärjestelmä suojaisi paremmin tulevilta tulvilta. Kuva 4. Vedenpinnan tason jakautuminen 100 vuoden aikajaksolla 13

14 Perusteena vallin korotustoimenpiteen arvioinnille Norrbottenin lääninhallitus haluaa valottaa toimenpiteen yhteistaloudellisia vaikutuksia ja on sen vuoksi antanut tehtäväksi Sweco Environment AB:lle kustannus-hyötyanalyysin (KNA) tekemisen. Kustannushyötyanalyysissa on verrattu saatavia hyötyjä ja Tornion vähentyneiden, Kaupunginlahtea koskevien tulvariskien muodossa toimenpiteiden suorittamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Analyysi on suoritettu 100 vuoden aikaperspektiivillä. Arvioita siitä yhteistaloudellisesta kannattavuudesta, joka saataisiin korottamalla pohjoisvalli 100-vuotistasolle Tornionjoessa, leimaa epävarmuus toisaalta riippuen arvioiden pohjana olevista epävarmoista tiedoista, toisaalta riippuen diskonttauskoron valinnasta. Jos lähtökohdaksi otetaan alhainen 1,4 %:n diskonttauskorko, on odotettu tulvatoimenpiteiden yhteistaloudellinen riskinvähennys arvioitavissa noin -2 miljoonaksi kruunuksi. Korkeammalla korolla vastaava riskinvähennys on noin -8 miljoonaa kruunua. Näihin arvioihin ei kuitenkaan sisälly yhteistaloudelliset vaikutukset, jotka ovat seurauksia siitä, että IKEAn korttelin, tulevan Barents Centerin ja Tornion Rajalla-kauppakeskuksen kauppatoiminta ja muut toiminnat estyisivät joko kokonaan tai osittain tulvien aikana. Sen tutkimiseksi, miten tällaiset vaikutukset voivat vaikuttaa kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin, on analysoitu kolme mahdollista skenaariota, joiden yhteistaloudelliset vaikutukset vaihtelevat seurauksena tulvista mainituilla alueilla. Selvityksen johtopäätös on, että toimenpiteet ovat yhteistaloudellisesti puolustettavissa matalampaa korkokantaa käytettäessä. Korkeampaa korkokantaa käytettäessä ei yhteistaloudellinen kannattavuus ole enää yhtä selvä. Ottaen huomioon ne luultavasti suuret taloudelliset arvot, joita ei ole voitu tarkasti määritellä, selvityksen arvio on kuitenkin, että yhteistaloudellista hyötyä voidaan kuitenkin saada myös korkeammalla korkokannalla. On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että toimenpiteistä voi olla hyötyä muille kuin niistä maksaville toimijoille. Voi esimerkiksi käydä niin, että veronmaksajat maksavat suuren osan toimenpiteistä, mutta vähentyneiden tulvariskien aiheuttamat hyödyt voivat mennä eri yksityisille toimijoille, kuten kiinteistönomistajat ja kauppayritykset. Sen vuoksi voi olla välttämätöntä tutkia mahdollisuuksia korvausten saamiseen, esimerkiksi yhteisen rahoituksen avulla kulujen ei-toivottujen jakautumisvaikutusten välttämiseksi. 14

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN NORMIKAIVO 07 Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN SGU Sveriges geologiska undersökning (Ruotsin geologinen tutkimus) Normimenettely vesi-

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Temaattinen kehitys, vaikutukset, arviointi ja innovatiiviset toimet Arviointi ja täydentävyys Uusi ohjelmakausi 2007 2013 Menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Laskentatoimi, pro gradu -tutkielma Toukokuu 2005 Laatija: Antti

Lisätiedot