Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Yhteenveto tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta 1. Taustaa Eurooppaa kohdanneiden suurten tulvien jälkeen EU hyväksyi vuonna 2007 tulvariskidirektiivin, joka säätelee tulvariskien hallintaa. Tarkoituksena on, että jäsenmaiden tulee toimia tulvien aiheuttamien kielteisten seurausten vähentämiseksi ja sillä tavoin vaalia ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. MSB on vastaava viranomainen ja toimii läheisessä yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Tämä työ tehdään siten, että jäsenmaat kartoittavat järjestelmällisesti tulvauhkia ja -riskejä sekä laativat riskienhallintasuunnitelmia tulvauhkien vaivaamille alueille. Työ suoritetaan kuuden vuoden jaksoissa, joissa jokainen jakso on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, katso kuva 1. Kunkin läpiviedyn vaiheen jälkeen jätetään raportti EU-komissiolle. Ruotsissa on 18 alueella havaittu olevan huomattava tulvariski. Norrbottenissa tällaisiksi paikkakunniksi on luokiteltu Haaparanta ja Älvsbyn. Tämä yhteenveto koskee Haaparantaa. Haaparanta sijaitsee aivan Tornionjoen suussa, ja joen toisella rannalla sijaitsee Suomen Tornion kaupunki. EU:n tulvadirektiivin mukaisesti jäsenmaiden tulee tehdä yhteistyötä valuma-alueella tulvariskien kartoittamisessa ja hallinnassa. Tämän vuoksi lääninhallitus toimii yhteistyössä ja -ymmärryksessä Suomen vastaavan viranomaisen, ELY-keskuksen kanssa 1. Figur 1. Tulvariskiasetus toteutetaan 6-vuotisjaksoissa, joissa kukin jakso on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jokaisesta loppuun suoritetusta vaiheesta jätetään raportti EU-komissiolle. 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat Suomessa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehitystehtäviä. Lapin ELY-keskus vastaa EU-direktiivin mukaisesta tulvariskien arviointi- ja hallintatyöstä. 1

2 Vaihe 1 merkitsee, että MSB arvioi ja tuo esiin ne taajamat, joissa on merkittävä tulvariski ja joissa riski on tulvien esiintymisen todennäköisyyden ja tulvien mahdollisesti aikaansaamien seurausten yhdistelmä. MSB esitti ensimmäisen arvionsa joulukuussa 2011, jolloin tunnistettiin 18 maantieteellistä aluetta, joilla vallitsee huomattava tulvariski. MSB on osoittanut alueeksi, jossa on merkittävä tulvariski suurien tulvien sille mahdollisesti aiheuttamien seurausten vuoksi. Tämä arvio perustuu osittain alueella aikaisemmin sattuneisiin tulviin sekä siihen, että Torniota pidetään erittäin tulva-alttiina alueena Suomen puolella. Vaihe 2 merkitsee karttojen laatimista osoitetuista taajamista. MSB laatii ensin uhkakartat (Vaihe 2a). Uhkakartat osoittavat veden levinneisyyden ja syvyyden 50:n ja 100 vuoden jaksolla ja arvioidulla korkeimmalla virtauksella. Ne näyttävät myös virtauksen nopeuden tulva-alueilla. Lääninhallitukset laativat sen jälkeen riskikartat (Vaihe 2b). Riskikartoissa esitetään asukasmäärä, yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot, infrastruktuuri, ympäristölle vaarallinen toiminta, kulttuuriperinnekohteet, suojatut alueet ja muu asutus tulva-alueella. Haaparannasta laaditut kartat perustuvat kolmen eri virtauksen aiheuttamien tulvien kartoitukseen: Erittäin todennäköinen tulva (50-vuotisvirtaus). 50-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran 50 vuodessa. Keskimääräisen todennäköinen tulva (100-vuotisvirtaus). 100-vuotisvirtaus tapahtuu keskimäärin kerran sadassa vuodessa. Lievästi todennäköinen tulva (arvioitu korkein virtaus, BHF). Arvioitu korkein virtaus on äärimmäinen virtaus, johon lasketaan sisältyvän kriittisiä tekijöitä (sademäärä, lumen sulaminen, maan korkea vesipitoituus ja vesisäiliöiden täyttöaste). Mitään tarkkaa esiintymistiheyttä arvioidulle korkeimmalle virtaukselle ei voida ilmoittaa. Se on kuitenkin noin kerran vuodessa (lähde: MSB) Tulvien kartoitus kattaa vain luonnolliset virtaukset, ts. ei esimerkiksi virtauksia, jotka ovat syntyneet patojen murtumisesta tai jääpadoista. MSB laati uhkakartat ja lääninhallitus riskikartat nykyisen jakson aikana vuoden 2013 lopussa, linkit niihin esitetään alla. 2

3 Uhkakartat: https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q50.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_q100.pdf https://www.msb.se/upload/forebyggande/naturolyckor_klimat/oversvamning/oversvamnin gsdirektivet/hotkartor/haparanda/haparanda_bhf.pdf Riskikartat: Vaihe 3 merkitsee, että osoitetuille taajamille laaditaan riskienhallintasuunnitelmat. Sopivat riskienhallinnan tavoitteet asetetaan uhatuille alueille yhteistyössä kyseisten kuntien ja yhteiskunnan merkittävien toimijoiden 2 kanssa. Tavoitteiden lähtökohtana ovat Vaiheessa 2b osoitetut tulvariskit ja neljä painoaluetta: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Suunnitelmiin tulee sisältyä tulvan mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä seurauksia vähentävät toimenpiteet. Vaiheesta 3 vastaa se lääninhallitus, jonka alueella merkittävän tulvariskin alue sijaitsee. riskinhallintasuunnitelmasta vastaa Norrbottenin läänin lääninhallitus. Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis joulukuussa Riskinhallintasuunnitelman tulee olla valmis ja raportoitu Ruotsin yhteissuojelu- ja valmiuskeskukselle (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) viimeistään 22. joulukuuta Suunnitelmasta tehdään vuosittain seuranta, ja suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset muutokset raportoidaan MSB:lle 1. helmikuuta vuodesta 2017 alkaen. 2 Yhteiskunnan tärkeät toimijat ovat omistajia tai vastuussa yhteiskunnallisesti tärkeästä toiminnasta. Yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja ovat yhteiskunnan toiminnot, joita pidetään erityisen tärkeinä yhteiskunnan toiminnan takaamiselle. 3

4 2. Riskienhallintasuunnitelmatyön tavoitteet MSB on muotoillut yleistavoitteet niille neljälle painoalueelle, jotka koskevat ihmisten terveyttä, taloudellista toimintaa, ympäristöä sekä kulttuuriperintöä. Ne ovat: Tulva ei saa vaikuttaa olennaisesti ihmisten terveyteen. Yhteiskunnan toimintaan myötävaikuttavaa taloudellista toimintaa ei saa altistaa pitkille toimintakatkoksille tulvan yhteydessä. Suojattujen alueiden ympäristö ja luonnonarvot eivät saa saastua tulvan sattuessa. Kulttuuriarvoa tulee suojella siten, ettei arvokkaita jäänteitä eikä tietoja menetetä tulvan sattuessa. (lähde: MSB) Nämä yleistavoitteet lähtökohtana lääninhallitus on riskienhallintasuunnitelmassaan määritellyt tulostavoitteet virtausta, 50-vuotisvirtausta ja 100-vuotisvirtausta sekä arvioitua suurinta virtausta kohti. Alla oleva taulukko kuvaa eri virtaustasojen tavoitteet. ja Tornion riskienhallintasuunnitelmien samat tai vastaavanlaiset tavoitteet on merkitty asteriskilla *. Ihmisten terveys Arvioitu suurin virtaus 100-vuotisvirtaus 50-vuotisvirtaus Suurelle yleisölle ilmoitetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle.* Yleiskuva tulvatilanteesta 3 toimitetaan ajantasaisena yhteiskunnan tärkeille toimijoille 4 ja suurelle yleisölle.* Uudisrakentamisen ja yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleensijoittamisen yhteydessä otetaan huomioon tulvariskit. Taloudellinen toiminta Ympäristö Kulttuuriperintö Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta.* Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Viemäreiden puhdistus sekä lämpö- sähkö- ja vesihuollon tulee toimia.* Tulva ei saa aiheuttaa pitkälle meneviä tai laajamittaisia seurauksia ympäristölle.* Tulvariskien hallintatoimenpiteet eivät saa vaikuttaa mahdollisuuksiin seurata veden ympäristölaatunormeja.* Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta.* 3 Yleistä tilannekuvaa käytetään Ruotsin kriisivalmiustoiminnossa käsitteenä, joka kuvaa niitä tietoja ja ymmärrystä, joita useilla toimijoilla on yhteiskunnan toiminnassa esiintyvien häiriöiden hallinnassa tiettynä ajankohtana. 4 Yhteiskunnalle tärkeät toimijat omaavat yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja tai vastaavat niiden toiminnasta. Yhteiskunnalle tärkeä toiminta merkitsee yhteiskunnan toimintoja, joiden on todettu olevan erityisen tärkeitä yhteiskunnan toiminnan ylläpitämiselle. 4

5 3. Toimenpiteet Kuvatut toimenpiteet ovat ehdotuksia, ja niiden lähtökohtana ovat muotoillut tavoitteet. Toimenpiteiden tavoitteena on suojata neljän mainitun painoalueen etuja: ihmisten terveys, taloudellinen toiminta, ympäristö sekä kulttuuriperintö. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu alla olevissa taulukoissa Tulostavoitteet on sarake, jossa tulostavoitteet on esitetty. Tulostavoitteet kuvataan uudelleen, jotta voitaisiin selvästi osoittaa tavoitteiden ja toimenpiteiden välinen yhteys. Toimenpideluokka Päätoimenpideluokkia on neljä: - Ehkäisevät toimenpiteet erottavat tulvariskin ja uhatun arvon toisistaan, esimerkiksi siirtämällä uhattua toimintaa. - Suojatoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joihin ryhdytään tulvauhkan, haavoittuvuuden tai seurausten pienentämiseksi. - Valmiustoimenpiteet merkitsevät, että valmiustoimintoja suoritetaan tulvatapausta varten aikaisin annetun varoituksen, suunnitelmien, harjoitusten ja koulutusten muodossa. - Entistämistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joissa on kyse valmiudesta entisöidä ja siirtää kokemuksia. Toimenpide se kohta, jossa toimenpide-ehdotuksia esitetään. Vastuullinen osapuoli ilmoittaa toimenpiteen suorittamisesta vastuussa olevan toimijan. Priorisointi tehdään seuraavilla perusteilla: kustannus-hyötysuhde, tulvan maantieteellinen laajuus, veden mahdolliset poisjohtamistiet ja mahdollisuudet tulvan estämiselle, vesihallinnon ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. 5

6 3.1 Ihmisten terveys Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Tiedottaminen asianosaisille kiinteistönomistajille siitä, että he voivat joutua tulvan kohteeksi ja siitä, miten he voivat suojautua Suurelle yleisölle tiedotetaan tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalle. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Koko väestöä koskevan tiedotuskampanjan toimeenpaneminen Vuosittainen riskikarttojen laatiminen Läänihallitus Priorisointi Korkea Korkea Korkea Yleiskuva tulvatilanteesta tulee pitää ajan tasalla yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle. Entisöinti: Entisöinnin ja uhriksi joutuneiden yksilöiden sekä yhteiskunnan tarkastamisen suunnittelu Valmius: Tulvaennusteiden ja - varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Ennaltaehkäisy: Ehkäisevä toimenpide muut Evakuointisuunnitelman laatiminen uhriksi joutuneelle väestölle Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien kehittäminen tilannekuvan hankkimisesta Järjestelmän kehittäminen tilannekuvan tiedottamisesta kaikille yhteiskunnan tärkeille toimijoille Niiden jakelurakennusten, jotka kaupunki omistaa ja joihin korkein mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella, tunnistaminen ja luokittelu, mitä tulee niiden toimintaan ja haavoittuvuuteen tulvan yhteydessä. Energiayhtiöt Juomavesihuolto Pelastuspalvelu Kiinteistöyhtiö Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara ) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) Kriittinen (hengenvaara) 6

7 3.2 Taloudellinen toiminta Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Yhteiskunnallisesti tärkeiden Toimenpide toimintojen sijoittaminen arvioidun tulvauhkan alaisen suurimman virtauksen alueen alueen välttämiseksi ulkopuolelle Uudisrakentamisen tai yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen uudelleen sijoittamisen yhteydessä on otettava huomioon tulvariskit. Mikään infrastruktuurin osa (rautatiet, tiet) ei saa altistua liian pitkille katkoksille tulvan johdosta. Tulvariski tulee ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Suojatoimenpiteet: Kanavien rakentaminen, vallien rakentaminen rannikolla ja vesistöjen kohdalla Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Ennaltaehkäisy: Toimenpide tulvauhkan alaisen alueen välttämiseksi Vallien rakentaminen arvokkaiden alueiden/kohteiden suojaksi. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, taloudellisesti arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi Tulvariskin huomioon ottaminen tie- ja rautatieverkkojen kunnostusprojekteissa Tulvien huomioon ottaminen alueiden käytön kaavoituksessa ja suunnittelussa Kiinteistönomistajat Liikennevirasto Priorisointi Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö ja vesihuollon tulee toimia. Ennaltaehkäisy: Vahinkojen rajoittaminen. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pystyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saamisen varmistaminen Sähkön toimitus keskeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Alhainen Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvontaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnan ylläpitämiseksi. 3.3 Ympäristö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Entisöinti: Saneeeraussuunnitelma tulee laatia. Tulvan ei tule aiheuttaa Ympäristövahinkojen pitkälle meneviä eikä entisöinti laajamittaisia seurauksia Pelastuspalvelu ympäristölle Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin noudattaa veden ympäristölaatunormeja Ennaltaehkäisy: Ennalta ehkäisevä toimenpide muuta. Tulvasuojaa suunniteltaessa tulee arvioida, miten sen toteuttaminen voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin Vesiviranomainen Perämeri Vesineuvostot. Mainittujen toimijoiden suomalaiset kollegat Priorisointi Korkea 7

8 3.4 Kulttuuriperintö Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Vastuullinen osapuoli Ennaltaehkäisy: Ennalta Kulttuuriperintökohteet tulee ehkäisevä toimenpide dokumentoida. muut. Mikään kulttuuriperintökohde (valtion rakennusmuistomerkki, museo, rakennusmuistomerkki, kiinteä muinaisjäännös) tai alueet, jotka on luokiteltu valtion edun mukaiseksi kulttuuriympäristön hoidon kannalta, eivät saa vahingoittua pysyvästi tulvan johdosta Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen rantojen vallaus Arvokkaiden alueiden (kohteiden vallaus. Puolipysyvien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi. Kiinteistönomistajat Priorisointi Korkea Korkea 3.5 Päätetyt toimenpiteet ja toimeenpanosuunnitelma Edellisissä taulukoissa kuvataan kaikki tulvauhkan alaisia alueita varten laaditut toimenpiteet ja toimenpide-ehdotukset. Tämä tietomateriaali lähtökohtana on tehty priorisointi niiden toimenpiteiden, jotka osoitetut vastuuosapuolet ovat ottaneet tehtäväkseen, esiin saamiseksi ja valitsemiseksi. Päätetyt toimenpiteet on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Päätetyllä tarkoitetaan sitä, että lääninhallitus, ja/tai jokin muu yhteiskunnan kannalta tärkeä toimija on ottanut tehtäväkseen suorittaa toimenpiteet ensimmäisen jakson, ts. 6 vuoden tai pisimmillään kahden jakson, eli 12 vuoden aikana. Toimenpiteistä on päätetty jatkuvalla dialogilla vastuullisten osapuolten välillä sekä neuvotteluprosessin avulla, jossa osapuolilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä toimenpiteiden suorittamisesta. Toimenpiteet on priorisoitu lähtökohtana useat eri näkökannat, kuten kustannus-hyöty, tulvan maantieteellinen laajuus, mahdolliset veden poisjohtamistiet ja mahdollisuudet estää tulviminen, vesihallituksen ympäristölaatunormit, fyysinen suunnittelu, meneillään oleva maankäyttö, luonnonsuojelu, laivaliikenne ja satamat. Erityisen suuri paino priorisoinnissa asetetaan ennalta ehkäisevään työhön sekä suojiin ja valmiuteen, joka saattaa myös sisältää tulvaennusteet ja aikaiset varotukset. 8

9 Tulostavoitteet Toimenpideluokka Toimenpide Yksilöity toimenpide Vastuullinen osapuoli Suuri yleisö on tietoinen tulvariskeistä sekä siitä, miten se voi valmistautua tulvan varalta. Yleinen tilannekuva tulvasta pidetään ajan tasalla yhteiskunnan tärkeitä toimijoita ja suurta yleisöä varten Uudisrakentamisessa tai tärkeiden yhteiskunnan toimintojen uudelleen sijoittamisessa otetaan huomioon tulvariskit. Tulvariski tulee aina ottaa huomioon uudisrakentamisessa. Valmius: Suuren yleisön tietoisuus ja valmius. Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Tulvaennusteiden ja varoitusten parantaminen Valmius: Pelastuspalvelu ja valmiuden suunnittelu Suojaus: Kanavien rakentaminen, rannikon ja vesistöjen vallitus Ennalta ehkäisevä: Toimenpide tulvauhatun alueen välttämiseksi Ennalta ehkäisevä: Vahinkojen rajoittaminen Väestöä koskevan tiedotuskampanjan toteuttaminen Riskikarttojen seuranta Aikaisia varoituksia koskevien rutiinien laatiminen Järjestelmän luominen tilannekuvan tiedottamisesta yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyvien suojien tai siirrettävien tulvasuojien käyttö paikallisten, suuriarvoisten kohteiden suojaamiseksi. Tulvariskien huomioon ottaminen kaavoituksessa ja alueiden käytön suunnittelussa. Puhtaan juomaveden saannin varmistaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee varmistaa. Vastuullinen osapuoli julkaisee riskienhallintasuunnitelman lääninhallituksen verkkosivuilla. tekee seurannan arvioidakseen, pitääkö karttoja muuttaa kartalla tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi. kunnan tulee käyttää SMHI:n varoituksia apukeinona aikaisten varoitusten saamiseen. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen käyttää WIS:iä yleiskuvan saamiseksi tilanteesta tulvien aikana. kunnalla tulee olla ajankohtainen tiedotussuunnitelma ulkoista ja sisäistä tiedonvälitystä varten. Vastuullisten osapuolten tulee korottaa pohjoista suojavallia. Vastuulliset osapuolet ottavat tehtäväkseen sijoittaa suunnitelma- ja rakennuslain mukaisesti asutusta ja rakennuksia. tähän sopiville maa-alueille. Sopivuuden arviointiin sisältyy riski tulvista ja eroosiosta. Vastuullinen osapuoli ottaa tehtäväkseen arvioida suunnittelu- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavojen suhteen, voiko asutuksen sijainti olla sopimaton mm. ottaen huomioon tulva- ja eroosioriskit. kunnan tulee selvittää mahdollisuus liittyä Tornion juomavesiverkkoon. keskustan kytkinlaitos tulee siirtää korkeammalla sijaitsevaan paikkaan. Toteutus Priorisointi Keskeytyksettä Korkea Tarpeen ohjaama. Korkea Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara) Keskeytyksettä Kriittinen (hengenvaara ) Keskeytyksettä Kriittinen ( hengenvaara ) Tornion Vuoteen 2021 asti Keskeytyksettä Keskeytyksettä Vuoteen 2021 asti Vattenfall Vuoteen 2021 asti Viemärien puhdistuksen sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuollon tulee toimia. Valmius: Valmiustoimenpiteet Muut. Edellytyksiä pitää olla toimintaan, jossa valvotaan vedenpuhdistamon mahdollisuuksia toiminnon ylläpitämiseen. kunnan tulee tarkistaa mahdollisuudet suojata viemäriverkkonsa sulkemalla sen strategisista paikoista siten, että tulva ei pääse sulkemaan koko verkkoa, sekä tutkimaan, mihin toimintoihin tämä vaikuttaa. ottaa tehtäväkseen laatia suunnitelman, jossa muun muassa tehdään selkoa, miten vanhustenasuntolan tulee käsitellä tilannetta, jossa he eivät pysty käyttämään viemärijärjestelmää pitempään aikaan. Vuoteen 2021 asti Vuoteen 2021 asti 9

10 4. Ympäristövaikutusten kuvaus Riskienhallintasuunnitelma kattaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien säännöt ympäristökaaren (MB) 6 luvun :ien mukaisesti. Sen vuoksi on laadittu ympäristövaikutusten kuvaus (MKB), joka esittelee eri toimenpiteiden hyvät ja huonot puolet: Toimenpiteen laajuus; onko toimenpide laajuudeltaan suuri, kohtuullinen vai pieni, ja tuottaako se myönteisen vai kielteisen vaikutuksen. "Laajuudella tarkoitetaan sekä maantieteellistä että resurssien käyttöön liittyvää laajuutta. Tavoitteen toteutuminen; missä määrin toimenpide myötävaikuttaa tulostavoitteen saavuttamiseen painoalueella (tavoite on toteutunut vähäisessä määrin, keskinkertaisesti tai hyvin). Tietyn toimenpiteen tavoitteen toteutumisen/laajuuden arviointi on tehty seuraavan kaavion mukaisesti. Kuva 2. Arviointiasteikko toimenpiteen myönteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Kuva 3. Arviointiasteikko toimenpiteen kielteisille seurauksille painoalueen tavoitteiden suhteen, perustuu siihen, miten toimenpide vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja minkä laajuinen toimenpide on. Toimenpiteiden priorisointi luokitellaan MSB:n riskienhallintasuunnitelmia koskevien ohjeiden mukaisesti seuraavalla asteikolla: Alhainen Kohtuullinen Korkea Kriittinen Tarkistaaksesi, mikä prioriteetti kullakin toimenpiteellä on, katso edellä olevasta taulukosta kappaleessa 3. Seuraavassa esitetään yhteenveto kaikista riskienhallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 4.1 Ihmisten terveys Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Ihmisten terveys. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä on myönteinen. Arvio tehdään 10

11 suhteessa nollavaihtoehtoon, ts. siihen, mitä seurauksia riskienhallintasuunnitelman toteuttamatta jättämisellä voisi olla. Toimenpide Myönteiset seuraukset Kielteiset seuraukset Tiedottaminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuville kiinteistönomistajille siitä, että tulvalla voi olla vaikutuksensa heihin, ja miten voivat suojautua Väestöön kohdistuvan tiedotuskampanjan toteuttaminen 11 Riskikarttojen seuranta Evakuointisuunnitelman laatiminen tulvan vaikutuksen kohteeksi joutuvalle väestölle Aikaista varoitusta koskevien rutiinien laatiminen Rutiinien laatiminen siitä, miten tiedot tilannekuvasta kerätään Järjestelmän luominen tilannekuvan välittämisestä yhteiskunnan tärkeille toimijoille ja suurelle yleisölle kaupungin omistamien jakelurakennusten tunnistaminen ja luokittelu, ja miten suurin mahdollinen virtaus vaikuttaa riskialueella niiden tulvan aikaiseen toimintaan ja haavoittuvuuteen. 4.2 Taloudellinen toiminta Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Kohtuullinen tai suuri vaikutus Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu yhteensä kahdeksaa toimenpidettä painoalueella Taloudellinen toiminta. Yhden toimenpiteistä arvioidaan merkitsevän pientä tai olematonta vaikutusta sekä kohtuullista tai suurta kielteistä vaikutusta. Toimenpide on sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä voi johtaa pois sadeveden, ja tätä toimenpidettä lukuun ottamatta yleisarvio on, että ehdotetut toimenpiteet ovat myönteisiä tavoitteiden saavuttamiselle. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen sijoittaminen sen alueen ulkopuolelle, jossa suurimman mahdollisen virtauksen oletetaan tapahtuvan. Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä suojia (korotuskelpoiset vallit, maavallit) tai siirrettäviä tulvasuojia (asennettavat seinät) käytetään

12 suojaamaan taloudellisesti arvokkaita paikallisia kohteita Tulvariski tulee ottaa huomioon tie- ja rautatieverkkojen korjausprojekteissa. Tulvariski tulee ottaa huomioon kaavoituksissa ja alueiden käyttösuunnitelmissa. Sen varmistaminen, että hulevesijärjestelmä pysyy johtamaan pois sadeveden. Puhtaan juomaveden saannin takaaminen Sähkön toimitus tärkeisiin toimintoihin tulee taata. Edellytyksiä tulee olla valvoa vedenpuhdistamon mahdollisuuksia ylläpitää toimintoa. Kohtuullinen tai suuri vaikutus 4.3 Ympäristö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Ympäristö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on myönteinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset On laadittava saneeraussuunnitelma. Suunniteltaessa tulvasuojaa on arvioitava se, miten sen toimeenpano voi vaikuttaa ympäristölaatunormeihin. 4.4 Kulttuuriperintö Riskienhallintasuunnitelmassa on ehdotettu kahta toimenpidettä painoalueella Kulttuuriperintö. Yleisarvio ehdotetuista toimenpiteistä suhteessa nollavaihtoehtoon on positiivinen. Toimenpide Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset Kulttuuriperintökohteet tulee dokumentoida Arvokkaiden alueiden/kohteiden vallaus. Puolipysyviä tai siirrettäviä tulvasuojia tulee käyttää paikallisten, kulttuuriarvoltaan arvokkaiden kohteiden suojaamiseksi 12

13 5. Pohjoisvallin korottamisen kustannus-hyötyanalyysi Haaparannassa/Torniossa on kaksi tulvavallia, joiden tarkoituksena on suojata Kaupunginlahti Suensaaren (saari, jolla Tornion keskusta sijaitsee) ja Ruotsin mantereen väliltä, katso kuva 4. Pohjoisvallin tarkoituksena on suojan antaminen joen korkeita tasoja vastaan ylävirtaan Suensaareen päin. Valli on kokonaan Ruotsin puolella, mutta suojaa etupäässä Suensaaren asutusta. Vallimuodostelmien arvioidaan suojaavan tasotilanteelta, jonka voidaan tilastollisesti odottaa syntyvän noin 50 vuoden välein. ja Tornion kaupungit eivät pidä tätä riittävänä. Sen vuoksi suunnitellaan pohjoisvallin korottamista, jotta vallijärjestelmä suojaisi paremmin tulevilta tulvilta. Kuva 4. Vedenpinnan tason jakautuminen 100 vuoden aikajaksolla 13

14 Perusteena vallin korotustoimenpiteen arvioinnille Norrbottenin lääninhallitus haluaa valottaa toimenpiteen yhteistaloudellisia vaikutuksia ja on sen vuoksi antanut tehtäväksi Sweco Environment AB:lle kustannus-hyötyanalyysin (KNA) tekemisen. Kustannushyötyanalyysissa on verrattu saatavia hyötyjä ja Tornion vähentyneiden, Kaupunginlahtea koskevien tulvariskien muodossa toimenpiteiden suorittamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Analyysi on suoritettu 100 vuoden aikaperspektiivillä. Arvioita siitä yhteistaloudellisesta kannattavuudesta, joka saataisiin korottamalla pohjoisvalli 100-vuotistasolle Tornionjoessa, leimaa epävarmuus toisaalta riippuen arvioiden pohjana olevista epävarmoista tiedoista, toisaalta riippuen diskonttauskoron valinnasta. Jos lähtökohdaksi otetaan alhainen 1,4 %:n diskonttauskorko, on odotettu tulvatoimenpiteiden yhteistaloudellinen riskinvähennys arvioitavissa noin -2 miljoonaksi kruunuksi. Korkeammalla korolla vastaava riskinvähennys on noin -8 miljoonaa kruunua. Näihin arvioihin ei kuitenkaan sisälly yhteistaloudelliset vaikutukset, jotka ovat seurauksia siitä, että IKEAn korttelin, tulevan Barents Centerin ja Tornion Rajalla-kauppakeskuksen kauppatoiminta ja muut toiminnat estyisivät joko kokonaan tai osittain tulvien aikana. Sen tutkimiseksi, miten tällaiset vaikutukset voivat vaikuttaa kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin, on analysoitu kolme mahdollista skenaariota, joiden yhteistaloudelliset vaikutukset vaihtelevat seurauksena tulvista mainituilla alueilla. Selvityksen johtopäätös on, että toimenpiteet ovat yhteistaloudellisesti puolustettavissa matalampaa korkokantaa käytettäessä. Korkeampaa korkokantaa käytettäessä ei yhteistaloudellinen kannattavuus ole enää yhtä selvä. Ottaen huomioon ne luultavasti suuret taloudelliset arvot, joita ei ole voitu tarkasti määritellä, selvityksen arvio on kuitenkin, että yhteistaloudellista hyötyä voidaan kuitenkin saada myös korkeammalla korkokannalla. On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että toimenpiteistä voi olla hyötyä muille kuin niistä maksaville toimijoille. Voi esimerkiksi käydä niin, että veronmaksajat maksavat suuren osan toimenpiteistä, mutta vähentyneiden tulvariskien aiheuttamat hyödyt voivat mennä eri yksityisille toimijoille, kuten kiinteistönomistajat ja kauppayritykset. Sen vuoksi voi olla välttämätöntä tutkia mahdollisuuksia korvausten saamiseen, esimerkiksi yhteisen rahoituksen avulla kulujen ei-toivottujen jakautumisvaikutusten välttämiseksi. 14

Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta

Yhteenveto Haaparannan tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta Yhteenveto tulvimisriskiä koskevasta riskienhallintasuunnitelmasta 1. Taustaa Eurooppaa kohdanneiden suurten tulvien jälkeen EU hyväksyi vuonna 2007 tulvariskidirektiivin, joka säätelee tulvariskien hallintaa.

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja Tulvariskien hallintasuunnitelmat 25.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi (2007/60/EY) astui voimaan 6.11.2007 tarkoituksena on vähentää ja hallita tulvista ihmisen terveydelle,

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Loviisan rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Porvoo 24.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Hulevesitulvariskien alustava arviointi Antti Parjanne Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 6.10.2017 Porin kaupunki Hulevesitulvariskien arvioita 1. kierrokselta

Lisätiedot

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa?

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 31.1.2013, Rovaniemi 4.2.2013 Tulvadirektiivi (2007/60/EY) 4

Lisätiedot

Pyhäjoen tulvariskien hallinta

Pyhäjoen tulvariskien hallinta Sivu 1/7 Pyhäjoen tulvariskien hallinta 1/11 Yleistiedot Tervetuloa Pyhäjoen tulvariskien hallinnan kyselyyn Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen Pyhäjoen

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteet Tulvariskien hallinnan tavoitteet Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 13.12.2012, Rovaniemi Tulvariskien hallinnan työn kulku Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2011 1. Tarkistus 22.12.2018 Seuraavat

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II

LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II LAPUANJOEN VESISTÖALUEEN MONITAVOITEARVIOINNIN TYÖPAJA II 5.11.2013 ASIANTUNTIJA-ARVIOINNISSA JA TYÖPAJASSA II KÄYTETYT ARVIOINTIASTEIKOT 1. TULVAHAITTOJEN VÄHENEMINEN MERKITTÄVÄLLÄ TULVARISKIALUEELLA

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut

Lisätiedot

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE Tiedote 24.5.2012 klo 15 Kittilässä suuren tulvan vaara ohi Kittilässä vesi on laskenut huipustaan 53 cm ja ennusteiden mukaan vesi jatkaa laskua. Vedenpinta oli tänä

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

Tietoja Västmanlandin metsäpalosta kärsineille. Hallituksen selvitys on valmis. SMHI:n tulva-analyysi on valmis. MSB:n tarkkailijaraportti

Tietoja Västmanlandin metsäpalosta kärsineille. Hallituksen selvitys on valmis. SMHI:n tulva-analyysi on valmis. MSB:n tarkkailijaraportti Numero 12 10. maaliskuuta 2015 Tietoja Västmanlandin metsäpalosta kärsineille Uutiskirje antaa sinulle tietoja ajankohtaisista asioista ja työstä jota tehdään muun muassa Västmanlandin lääninhallituksessa.

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.

Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5. Torniojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden arviointi Tornionjoen tulvariskien hallinnan avoin yleisötilaisuus 5.5.2014 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/vesivarayksikkö 23.6.2015

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Viite: Lausuntopyyntö, Lapin ELY-keskus, Torniojoen vesienhoitoalue, vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset, 15.6.2012. LAPELY/11/07.04/2012.

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön

Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön Ilmastonmuutoksen vaikutus rakennettuun ympäristöön Taina Koivistoinen ja Katariina Oinas 10.4.2008 Ilmansuojelun perusteet 2008 tiivistelmä Finadapt raportista nro 9 Ilmastonmuutos ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK Porin tulvasuojelusta 1 Tulvista ja tulvavaarasta 2 Mahdollinen tulva-alue 50 km 2 3 Pahimmat tulvat ja tulvavaaratilanteita *) 1899 kevät, ns. valapaton tulva 1924 kevät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

Turku 2032-10-08. Håkan Kohkoinen Rakennusinsinööri Luulajan hiippakunta

Turku 2032-10-08. Håkan Kohkoinen Rakennusinsinööri Luulajan hiippakunta Turku 2032-10-08 Håkan Kohkoinen Rakennusinsinööri Luulajan hiippakunta LUULAJAN HIIPPAKUNTA - merkittävä osa Ruotsia LUULAJAN HIIPPAKUNTA 1/3 Ruotsin pinta-alasta Väkiluku 500 000 Hiippakunnan väestöstä

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla

Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla Lapin Ely-keskus, Marko Kangas ympäristöhoidon vastuualue 1.7.2010 1 Taustaa Tulvadirektiivi Euroopan Unionin direktiivi tulvien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä

Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarvio Tiivistelmä 21.8.2017 Tausta Projektin tavoitteena oli kartoittaa Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit valituilla

Lisätiedot

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 9.8.2017 KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys 9.8.2017

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.5.2014 Lapin ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö/ Niina Karjalainen 23.5.2014

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 1 LIITE 11 Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016 2021 Lain tulvariskien hallinnasta 16 :n mukaan tulvaryhmä hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen

Lisätiedot

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Eduskunta 29.2.2012 Tausta ja tarve VN:n päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään?

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013, yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus Vantaanjoen virtaamien muutokset ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - Aro

UIMAVESIPROFIILI - Aro UIMAVESIPROFIILI - Aro HUOMIOITAVAA Tätä uimavesiprofiilin mallia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 edellyttämän uimavesiprofiilin laatimisessa. Mallia voidaan muokata

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Lausuntojen koonti LAPELY/29/07.02/2011 07.10.2011 Lausunnot Lapin ELY-keskuksen ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Lapin ELY-keskus on järjestänyt tulvariskilain (620/2010 17 ) mukaisen

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot