Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten käsittely kunnanhallituksessa 39 Hirvensalmen laajakaista -hankkeen 2. vaiheen loppuraportin hyväksyminen ja jatkotoimenpiteet 40 Arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallinto kunnissa 41 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen/määrärahaylitykset 42 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Eerik Väisänen 43 Hirvensalmen kunnan 150-vuotishistoria 44 Suur-Savon Sähkö Oy/ osakkeiden siirtyminen ja lunastusmenettely/ Martti Wilhelms/ Sillatervana Oy 45 Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikennettä-hanke 46 Ilmoitusasiat 47 Moision rakennuskannan ja maa-alueiden myynti 48 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus 53 Aika: klo Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen poistui klo Pepe Hölttä Jukka Manninen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Susanna Leppänen Muut läsnäolijat: Seija Väisänen kunnanvaltuuston vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston I vpj. Heikki Liukkonen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 35 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Leppänen ja Pepe Hölttä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Susanna Leppänen Pepe Hölttä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Kunnanhallitus 54 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 37 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi muutettuna siten, että lisättiin työjärjestykseen ensimmäiseksi varsinaiseksi kokousasiaksi työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen viranhaltijapäätösten käsittely kunnanhallituksessa. Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 29 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Risto Pesonen poistui kokouksesta klo

4 Kunnanhallitus 55 HIRVENSALMEN KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSESSA Khall 38 / Risto Pesonen jätti eriävän mielipiteen kunnanhallituksen kokouksessa kohtaan 24 Työjärjestyksen hyväksyminen. Asia koski ottokelpoisten viranhaltijapäätösten tuomista tiedoksi kunnanhallitukselle. Jukka Manninen otti asian esille kokouksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä asia päätettiin käsitellä kokouksessa. Kunnanjohtaja esitteli kunnan voimassa olevan hallintosäännön, jossa on ratkaistu kunnan menettely viranhaltijapäätösten käsittelyksi ja otto-oikeuden käyttämiseksi. Kunnanjohtaja luki myös kaikki vuonna 2015 tehdyt kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset. Kunnanhallitus päätti, että hallintosääntöä ei ryhdytä muuttamaan ja että kunnassa jatketaan voimassa olevaa käytäntöä viranhaltijapäätösten ja otto-oikeuden käyttämisestä.

5 Kunnanhallitus 56 HIRVENSALMEN LAAJAKAISTA -HANKKEEN 2. VAIHEEN LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN JA JATKOTOIMENPITEET Khall 39 / Hirvensalmen laajakaista hanke oli osana valtakunnallista Laajakaista kaikille 2015 hanketta. Hanke toteutettiin Etelä- Savon maakuntaliiton tarjouskilpailun perusteella, jossa operaattoriksi ja toteuttajaksi tuli Mikkelin Puhelin Oy. Hankkeen 2. vaiheen aikana rakennettiin verkkoa Mainiemessä ja Vahvamäessä. Alkuperäisenä tavoitteena oli rakentaa verkkoa laajemminkin, mutta markkinointitoimenpiteiden jälkeen muilla suunnitelluilla rakentamisalueilla liittymämäärä jäi niin alhaiseksi, ettei verkkoa niihin voitu rakentaa. Laajakaista hankkeen 2. vaiheen loppuraportti on liitteenä 1. Kunnan ja operaattorin kesken on neuvoteltu hankkeen jatkotoimenpiteistä. Tavoitteena on hyödyntää jo rakennettua kuituverkkoa ja täydentää sitä langattomalla 2,6 GHz:n ja 450 MHz:n palveluilla. Tämän langattoman palvelun avulla pystytään tuottamaan minimissään 5 M:n laajakaistayhteys ja osalla peittoalueella jopa 40 M:n yhteys. Hankkeen kunta osuus on enintään euroa/tukiasema ja keväällä 2015 palvelut toteutetaan kahden (Kissakoski ja Hirvensalmi (Vahvamäki) tukiaseman peittoalueelle. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan loppuraportin. Samalla kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt jatkotoimenpiteet. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan loppuraportin. Kunnanhallituksen tavoitteena on, että koko kunta saadaan tulevaisuudessa nopeiden yhteyksien pariin. Kunnanhallitus hyväksyi edellä esitetyt jatkotoimenpiteet.

6 Kunnanhallitus 57 ARKISTOTOIMEN VASTUUHENKILÖT KESKUSHALLINNOSSA JA ERI HALLINTO KUNNISSA Khall 40 / Arkistolain 9 mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kj Kunnanhallitus 1) toteaa, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 :n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on kanslisti Maija Tiilikainen sekä 2) päättää, että arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa ovat seuraavat: Keskusvaalilautakunta Keskushallinto (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto) Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta hallintojohtaja Maija Tiilikainen Auli Relander- Ukkonen Kirsti Liukkonen Kirsti Liukkonen Sirpa Ripatti Khall 64/ Hyväksyttiin. Kanslisti Maija Tiilikainen jäi eläkkeelle alkaen ja viimeinen työpäivä oli , tulee kunnanhallituksen päättää uusi vastuuhenkilö hänen tilalleen. Kj Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 :n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on Päivi Sikanen. Khall 40 / Hyväksyttiin. Toimistosihteeri Kirsti Liukkonen jäi eläkkeelle alkaen. Kunnanhallituksen tulee päättää uusi vastuuhenkilö arkiston hoitoon hänen tilalleen.

7 Kunnanhallitus 58 Kj Kunnanhallitus päättää, että teknisen- ja rakennuslautakunnan uudeksi arkiston vastuuhenkilöksi alkaen tulee toimistosihteeri Sanna Pöntinen. Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus 59 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAYLITYKSET Khall 41 / Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2014 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,72 euroa. Käyttötalouden nettomenot toteutuivat 96,4 prosenttisesti tulojen toteuduttua 101,4 prosenttisesti ja menojen 97,4 prosenttisesti. Liite 2 Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista tekijöistä: Tehtäväalue Ylitys Aikuiskoulutus ,29 Ylitykset aiheutuivat Mikkelin kansalaisopiston järjestämän opetuksen arvioitua suuremmasta opetustuntien toteumasta; tunteja toteutui 1571 h eli noin 200 tuntia arvioitua enemmän. Lisäksi arvioitu tuntikustannus oli oletettua korkeampi. Kirjastotoimi 1 143,31 Ylitys koostuu pienistä yksittäisistä eristä, ei yhtä tekijää. Vapaa-aikapalvelut ,04 Ylitys koostuu suurimmaksi osaksi urheilukentän poistoista. Urheilukentän valmistuminen ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Erikoissairaanhoito ,42 Ylitys johtuu erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista kustannuksista. Tekninen hallinto 941,42 Ylitys koostuu pienistä yksittäisistä eristä, ei yhtä tekijää. Palo- ja pelastustoimi 9 262,24 Ylitys johtuu kiinteistö- ja kalustokustannusten noususta. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2014 talousarvion ylitykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus 60 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ EERIK VÄISÄNEN Khall 42 / Hirvensalmen kunta ja Eerik Väisänen ovat laatineet liitteenä 3 olevan vuokrasopimusluonnoksen koskien Kesäniitty-tilan RN:o 7:156 peltojen vuokraamista. Vuokrattava alue on noin 1,65 ha ja Väisänen käyttäisi sen maanviljelykseen. Vuosivuokra olisi 170/ha euroa eli yhteensä 280,50 euroa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin. Seija Väisänen ilmoitti olevansa estynyt asian käsittelyssä ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

10 Kunnanhallitus 61 HIRVENSALMEN KUNNAN 150-VUOTISHISTORIA Khall 230 / Hirvensalmen kunta täyttää 150 vuotta vuonna Merkkivuoden kunniaksi on suunniteltu laajan ja ammattimaisesti toimitetun historiateoksen julkaisemista. Hirvensalmen kunnasta on tehty 2 historiankirjaa, Toivo Mönkkösen Hirvensalmen historia I (1968) ja Mönkkösen ja Veikko Huttusen yhteisteos Hirvensalmen historia II (1989), jotka kattavat alueen historian vuoteen 1868 saakka. Teoksen työstämisestä on neuvoteltu FM Pia Puntasen kanssa, ja hän on antanut suostumuksensa. Alustava kustannusarvio on Kustannus jakautuu alustavan arvion mukaan seuraavasti: Kirjoitus- ja toimitustyö, matkat Kuvat Tarkastuspalkkio Ulkoasu ja taitto (alv 0%) Paino, väri 4/4 (alv 0%) Muut kulut ( kielenhuolto ym.) Työ tullaan suorittamaan työsuhteessa kuntaan. Työ aloitetaan vuoden 2016 alussa ja valmistuu juhlavuoden 2018 aikana. Teos on suunniteltu alustavasti kokoamaan kunnan 150- vuotishistorian ( ).Teemoitteluiltaan ja näkökulmiltaan nykyaikainen historiateos, jossa yhdistyvät laaja-alainen tutkimusote, luettavuus ja laadukas ulkoasu. Sivumääräksi on suunniteltu n. 320 sivua. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy alustavan kustannusarvion ja että kirjoittaminen annetaan Pia Puntasen tehtäväksi. Keskustelun kuluessa Risto Pesonen esitti Outi Kiesilän kannattamana, että asia siirretään sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys joten pitää äänestä. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin. Kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestävät JAA ja Risto Pesosen esityksen puolesta äänestävät EI.

11 Kunnanhallitus 62 Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 1 (Pepe Hölttä) EI 6 (Sigita Herrala, Risto Pesonen, Esko Kekkonen, Maritta Mynttinen, Outi Kiesilä, Jukka Manninen) Puheenjohtaja totesi Risto Pesosen esityksen tulleen kunnanhallituksen esitykseksi. Hyväksyttiin. Sivistysltk 4 / Hirvensalmen kunta täyttää 150 vuotta vuonna Merkkivuoden kunniaksi on suunniteltu laajan ja ammattimaisesti toimitetun historiateoksen julkaisemista. Hirvensalmen kunnasta on tehty 2 historiankirjaa, Toivo Mönkkösen Hirvensalmen historia I (1968) ja Mönkkösen ja Veikko Huttusen yhteisteos Hirvensalmen historia II (1989), jotka kattavat alueen historian vuoteen 1868 saakka. Teoksen työstämisestä on neuvoteltu FM Pia Puntasen kanssa, ja hän on antanut suostumuksensa. Alustava kustannusarvio on Kustannus jakautuu alustavan arvion mukaan seuraavasti: Kirjoitus- ja toimitustyö, matkat Kuvat Tarkastuspalkkio Ulkoasu ja taitto (alv 0%) Paino, väri 4/4 (alv 0%) Muut kulut ( kielenhuolto ym.) Työ tullaan suorittamaan työsuhteessa kuntaan. Työ aloitetaan vuoden 2016 alussa ja valmistuu juhlavuoden 2018 aikana. Teos on suunniteltu alustavasti kokoamaan kunnan 150- vuotishistorian ( ).Teemoitteluiltaan ja näkökulmiltaan nykyaikainen historiateos, jossa yhdistyvät laaja-alainen tutkimusote, luettavuus ja laadukas ulkoasu. Sivumääräksi on suunniteltu n. 320 sivua. Kunnanhallitus (Khall 230 / ) on siirtänyt asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

12 Kunnanhallitus 63 Liite 1 Ote kunnanhallituksen päätöspöytäkirjasta 230 / Liite 2 FM Pia Puntasen tarjous Hirvensalmen kunnan 150 vuotishistorian kirjoittamisesta Hj Sivistyslautakunta hyväksyy alustavan kustannusarvion ja sen, että kirjoittaminen annetaan Pia Puntasen tehtäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintojohtaja toimitti kokoukseen liitteet 1 ja 2. Liite 1 ote kunnanhallituksen päätöspöytäkirjasta 230 / ja liite 2 Pia Puntasen tarjous Hirvensalmen kunnan 150 vuotishistorian kirjoittamisesta. Jyrki Selenius totesi olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun kuluessa Leila Salenius esitti, että sivistyslautakunta hylkää hallintojohtajan esityksen ja Hirvensalmen kunnan 150- vuotishistoriaan liittyvä valmistelutyö aloitetaan alusta. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi hallintojohtajan esityksen tulleen sivistyslautakunnan päätökseksi. Hyväksyttiin. Khall 43 / Kj. Leila Salenius jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Jukka Manninen esitti, että kunnanjohtajan esitys hylätään ja että historiateoksen teettäminen kilpailutetaan. Ehdotus ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. Jukka Manninen toimitti esityksensä kirjallisena jälkikäteen (liite 4).

13 Kunnanhallitus 64 SUUR-SAVON SÄHKÖ OY/ OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN JA LUNASTUSMENETTELY/ MARTTI WILHELMS/ SILLATERVANA OY Khall 44 / Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Martti Wilhelms on myynyt osakekirjalla yhden (1) Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen Sillatervana Oy:lle. Osakkeen kauppahinta on 4.500,00 euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta. Luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta on 4.500,00 euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa osakkeen. Kj Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä lunastusoikeutta. Hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus 65 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN LIIKENTEIDEN INTEGROINTI OSAKSI KUNTIEN HENKILÖLIIKENNETTÄ-HANKE Khall 45 / Pohjois-Savon ELY-keskus käynnistää syksyllä 2015 Mikkeliin päättyvien ja lähtevien käyttöoikeussopimusliikenteiden hankinnan. Liikenteet otetaan käyttöön kesällä Liikenteiden hankintaa on käsitelty Etelä-Savon alueellisessa henkilöliikennetyöryhmässä, joka esitti konsulttiselvityksen aloittamista jo kuluvana keväänä ja konsultin valitsemista Pohjois- Savon ELY-keskuksen puitesopimuskonsulteista. Kuntien maksuosuudet hankkeen kustannuksista olisivat puolet ja kunnat jakaisivat kustannukset asukasluvun suhteessa. Sito Oy on tehnyt puitesopimuksen mukaisen tarjouksen ( euroa, alv. 0%). Hirvensalmen kunnan kustannusosuus olisi 452 euroa (alv 0%). ELY-keskus pyytää kuntien sitovat vastaukset mennessä. Kj. Hirvensalmen kunta osallistuu hankkeeseen 452 euron (alv. 0%) osuudella. Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus 66 ILMOITUSASIAT Khall 46 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Aluehallintovirasto työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2015/ Polygon raportti Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja Mikkelin kaupunki/sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

16 Kunnanhallitus 67 MOISION RAKENNUSKANNAN JA MAA-ALUEIDEN MYYNTI Khall 47 / Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus esittää kokoontuvalle kuntayhtymän valtuustolle, että tämä päättäisi myydä Moision rakennuskannan maa-alueineen perustettavalle yhtiölle euron kauppahinnasta. Perustettavan yhtiön taustalla ovat Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki. Etelä-Savon sairaanhoito piiri vuokraa tarvitsemansa toimitilat edellä mainitulta yhtiötä 7 vuodeksi pääomavuokran ollessa euroa kuukaudessa. Asiaa on tarkemmin esitelty sairaanhoitopiirin hallituksen pidetyssä kokouspöytäkirjassa. Kj Kunnanjohtaja esittää, että asia otetaan käsiteltäväksi kokouksessa omana pykälänään. Kunnanhallitus päättää antaa tukensa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen esitykselle ja ohjeistaa kunnan edustajia sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksymään Moisin rakennuskannan ja maa-alueiden myynnin perustettavalle yhtiölle ja siihen liittyvät muut järjestelyt sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn, vaikka asia ei ollut mainittu esityslistassa (Hirvensalmen kunnan hallintosääntö 29 ). Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus 68 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 48 / Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja esitteli seuraavat asiat. 1. Varkauden kokous liittyen sote-asiaan peruttu Esiteltiin Hirvensalmen kunnan tilinpäätöstietoja Seuraava kunnanvaltuusto on

18 Kunnanhallitus 69 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 35-37, 41, 46, 48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 38-40,42-45, 47 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (23) Aika 01.06.2015, klo 17:05-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vihannan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 kello 9.00 10.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot