ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012"

Transkriptio

1 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 EHT-seminaari Oulu, Nokia ja Kuopio Maaseutuvirasto Ylitarkastaja Ulla Sihto -toimenpiteet -muutokset - säädökset ja ohjeet 1

2 UUTTA 2012: Noussut tukitaso Lisää lisäehtoja Lisäehtojen valinnan määrässä ei ole rajoitetta Varautumissuunnitelma (sisältää palontorjunta- ja pelastussuunnitelman) on nyt perusehdoissa Emakoiden pesäntekomateriaali on nyt lisäehdoissa Terveydenhuoltosopimuksen kopio kuntaan kuten myös terveydenhuoltosuunnitelma ja käyntien asiakirjat 2

3 Uudet sitoumukset: voi vaihtaa vuosien sitoumuksista ilman takaisinperintää voi tulla uutena mukaan uudet ehdot ja tukitasot Vanhat sitoumukset voi jatkaa sitoumuskautensa loppuun entisin ehdoin ja tukitasoin 3

4 Ajankohtaista Valmisteilla vuonna 2011 hyväksytystä ohjelmamuutoksesta johtuvat asetusmuutokset annettaneen helmi-maaliskuussa 2012 pohjana sitoumusehdoille Uuteen ohjelmakauteen siirryttäessä vuonna 2014 voi tukiehtoihin tai tukitasoihin tulla muutoksia. Lienee myös mahdollisuus siirtyä uuden ohjelmakauden hyvinvointitukeen. 4

5 Yleistä EHT-tuen hakemisesta 2012 Ohjelman tavoitteena on saada mukaan tilaa. Lisäystarve noin tilaa. Hyvinvointitukea voivat hakea vuonna 2012: Sitoutuvan viljelijän tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana. Nauta- ja sikatilat, joilla hallinnassaan koko sitoumuksen ajan (5 v) vähintään 10 eläinyksikköä kyseistä eläinlajia; eläinmäärä voi vaihdella 10 ey:n yläpuolella 5

6 Yleistä EHT-tuen hakemisesta 2012 Tuen myöntämisen perusedellytyksenä on täydentävien ehtojen noudattaminen (lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) mm. Maaseutuviraston ja Eviran oppaat, Hakuopas Tuen saajan on noudatettava eläinsuojelulakia ja -asetusta. Jos tuensaajan tilalla on todettu eläinsuojelurikos tai rikkomus, hyvinvoinnin tuki peritään takaisin 6

7 Eläinyksiköiden muuntokertoimet: sonnit, lehmät ja muut naudat yli 2 v 1,0 naudat 6 kk 2 v 0,6 naudat alle 6 kk 0,4 emakot 0,5 muut siat, ml vieroitetut porsaat ja 0-3 kk porsaista puolet 0,3 Eläinyksikkömäärät lasketaan sika- ja nautarekisterin tietojen perusteella 7

8 Eläinten hyvinvointituen vuosittaiset tukitasot, uudet sitoumukset Perusehdot /ey Nautatilat 50,00 Sikatilat 16,00 8

9 Lisäehdot, nautatilat /ey 1.Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen laajempi lisäehto pinta-alavaatimuksella,00 suppeampi lisäehto 39,00 a) 47 b) 2. Kytkettyjen nautojen pito-olosuhteiden 9 pa

10 Lisäehdot, nautatilat /ey 4. Nautojen jaloittelu ja laidunnus a) laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu kasvukauden 10

11 Lisäehdot, sikatilat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON /ey 1.Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu 15,00 2. Emakoiden ja ensikoiden tiineytys 5,00 3. Tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikkavaatimukset 4,00 4. Parannetut porsimisolosuhteet 23,00 5. Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 12,00 11

12 Lisäehdot, sikatilat /ey 6. Virikkeiden lisääminen 10,00 a) rakenteisiin kiinnitettävät virike-esineet b) irralliset virike-esineet c) kaupalliset virike-esineet d) oljet e) kestokuivitus 7. Yhteys ulkoilmaan 17,00 8. Sairas- ja hoitokarsinat 11,00 12

13 Rajoitukset lisäehtoja valitessa: Seuraavia sikojen lisäehtoja ei ole mahdollista valita samanaikaisesti (päällekkäisyys kestokuivituksessa): 5. vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 6.virikkeiden lisääminen d. oljet tai e. kestokuivitus 7. yhteys ulkoilmaan 13

14 Viljelijä voi valita nautatilalla vain toisen alakohdan lisäehdosta nro 1 Vasikoiden pitoolosuhteiden parantaminen vain yhden kolmesta alakohdasta lisäehdosta nro 4 Nautojen jaloittelu ja laidunnus 14

15 Lisäehdot ja ympäristötuen erityistukisopimukset Jos viljelijä valitsee lisäehdokseen laiduntamiseen ja/tai jaloitteluun liittyvän lisäehdon/lisäehtoja, hän ei voi myöhemmin sitoumuskauden aikana valita esim. vastaavia toimenpiteitä sisältäviä ympäristötuen erityistukisopimuksia ilman, että päällekkäisistä toimenpiteistä luovutaan. 15

16 Lisäehdot ja ympäristötuen erityistukisopimukset Viljelijä, jolla on ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, ei voi valita: Nautatilan lisäehtoa nro 4 Nautojen jaloittelu ja laidunnus Sikatilan lisäehtoa nro 6 Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu. 16

17 Säädösperusta ELÄINTEN HYVINVOINTI ON Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/ artiklan a alakohdan v alakohta ja 40 artikla Komission asetus (EY) N:o 1974/ artikla Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 1440/

18 Säädösperusta ELÄINTEN HYVINVOINTI ON Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina (130/2008; muutettu 16/2009, 243/2009, 137/2010, 138/2011), muut. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina (133/2008; muutettu 247/2009, 140/2010), muut. 18

19 Ohjeet eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoumusohjeet 2012 julkaistaan netissä helmikuun lopulla, asetuksen antamisen jälkeen (noin 15 sivua) lomakkeisiin 188 ja 194 muutoksia Sitoumuslomake EHT 188 Muutoslomake EHT

20 Eläinten hyvinvoinnin tuen esitteet 2012 Mavin julkaisema 1-sivuinen EHT-esite, muokatut tiedot entiseen esitteeseen Eläinten hyvinvoinnin tuki - lisäetua panostamisesta eläinten hyvinvointiin (esite, 2009) [pdf, 268 KB] laajemmista oppaista (erikseen nauta- ja sikatiloille) luovuttaneen, suunnitteilla enemmän tietopuolinen ohje (Sitoumusohje sitten erikseen) 20

21 Perusehdot: ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 1)Terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa tehty voimassaoleva kirjallinen sopimus. Eläinlääkärin käynti oltava tilattuna tukihakemusta jätettäessä, sopimus tehtävä ensimmäisenä sitoumusvuonna mennessä Naseva-,sikava -sopimuslomakkeet tai Maaseutuviraston sopimuslomake nro

22 Perusehdot: ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 2) eläinlääkärin tekemät terveydenhuoltokäynnit nautatiloilla yksi käynti ja sikatiloilla 4 käyntiä paitsi lihasikatiloilla käynti/kasvatuserä sitoumusvuonna tehdään eläinten inten terveydenhuollon standardien mukainen asiakirja, jossa eläinlääkärin havainnot, suositukset ja määräykset 3) eläinlääkärin laatima terveydenhuoltosuunnitelma laaditaan terveydenhuoltokäyntien perusteella, päivitetään vuosittain 22

23 Perusehdot: 4) tilatason tautisuojaus tilalla noudatettava tautisuojaukseen liittyviä terveydenhuollon vaatimuksia sekä eläinlääkärin erikseen antamia suosituksia tautisuojauksesta sekä eläinaineksen, rehujen ja rehuaineiden tuonnista 5) eläinten ruokinta ja hoito eläimiä ei saa pitää yksinään, ellei sairaus, vahingoittuminen, aggressiivinen käyttäytyminen tai muu perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä edellytä tai tuen lisäehdoissa ole toisin edellytetty. 23

24 Perusehdot: ELÄINTEN HYVINVOINTI ON lihantuotantotarkoitukseen kasvatettavia nautoja, mukaan lukien emolehmät, ei saa pitää parteen kytkettynä ellei tilapäinen, perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä edellytä. naudoilla on oltava ikä- ja tuotosvaiheeseen sopivaa karkeaa rehua riittävästi saatavilla. On harjoitettava järjestelmällistä tuotannon seurantaa. 24

25 Perusehdot: ruokinta ruokintasuunnitelmien perusteella kaikkien eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä (vedenvirtauksen mittaus) emakoille ja ensikoille annettava pesäntekomateriaali-ehto on siirtynyt perusehdoista Parannetut porsimisolosuhteet lisäehtoon (nro 4) 25

26 Perusehdot: 6) varautuminen toimintahäiriöihin tilalla tähän sisältyvä palontorjunta- ja pelastussuunnitelma on siirtynyt valittavasta lisäehdosta perusehtoihin. Palovaroittimien hankintaa tuotantorakennuksiin ei edellytetä. tilalla oltava ajantasainen eläintiloja koskeva kirjallinen suunnitelma varautumisesta erityistilanteisiin sisältäen palontorjunta- ja pelastussuunnitelman (entinen lisäehto osittaisena) sekä suunnitelman toimenpiteistä, joihin ryhdytään sähkö- ja vesikatkosten aikana. On kuvattava myös laitteiden toimintahäiriöiden aikaiset varajärjestelmät. 26

27 Perusehdot: sähkökatkoksissa nautatilalla on oltava käytettävissä ja sikatiloilla oltava sähköntuotannon varajärjestelmä. Sikatiloilla on oltava hälytys- ja valvontajärjestelmä, joka antaa hälytyksen teknisistä toimintahäiriöistä. Hälytys on oltava viljelijän vastaanotettavissa läpi vuorokauden viljelijän on toimitettava jäljennös terveydenhuoltosuunnitelmasta, -sopimuksesta ja terveydenhuoltokäyntien asiakirjoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (uudet sitoumukset) 27

28 Lisäehdot Ei pakko valita, ei määrärajoitusta, mutta sovelluttava tilan tuotantorakenteisiin ja teknisiin järjestelyihin. Lisäehtoa ei voi valita, jos sen piiriin tulee vain vähäinen määrä eläimiä. 28

29 Sitoumuksen velvoitteet ELÄINTEN HYVINVOINTI ON eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumuskausi on viisi vuotta ja se alkaa sitoutumisvuoden toukokuun 1 päivänä. lisäehdot toteutettava 1. sitoumusvuonna mennessä Ei pääsääntöisesti voi vaihtaa, voi kerran vaihtaa sitoumuskaudella rajatuissa tapauksissa 29

30 Sitoumuksen velvoitteet lisäehdosta luovuttava, jos se ei enää sovellu tilalle, ja maksettu tuki palautettava viljelijän on maksettava takaisin eläinten hyvinvoinnin tuki, jos tilalla luovutaan kotieläintuotannosta tai tuotantoeläinten määrä ei täytä vähimmäismäärää lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kyseessä eläinmäärän tilapäinen väheneminen. 30

31 Sitoumuksen velvoitteet viljelijä voi luopua sitoumuksesta jäädessään eläkkeelle, silloin kun kyseessä on siirtyminen täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle jos viljelijän sitoumus on ollut voimassa vähintään kolme vuotta, viljelijä voi luopua sitoumuksesta koko maatilan myynnin kautta tai lopettamalla muutoin kokonaan kotieläintuotannon harjoittaminen 31

32 Lisäehdot, naudat 1.Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen Viljelijä voi valita joko a- tai b-lisäehdon: a) laajempi lisäehto, pinta-alavaatimuksella Vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa, jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua vasikka on sijoitettava takaisin ryhmäkarsinaan. 32

33 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON samassa karsinassa ei saa pitää huomattavan eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä. Ryhmäkarsinassa on jokaista vasikkaa kohti oltava pinta-alaa vähintään seuraavasti: vasikan ikä (kk) pinta-ala (m 2 /eläin) 0-3 kk 1,8 m 2 /eläin 3-6 kk 2,25 m 2 /eläin (ennen 2,1 m 2 ) 33

34 Lisäehdot, naudat edellä mainitusta pinta-alasta on vähintään puolet oltava kiinteäpohjaista, hyvin kuivitettua, puhdasta, pitävää, pehmeää ja tarvittaessa lämmitettävissä olevaa makuualuetta. huonetila tai sen makuualue on lämmitettävissä esimerkiksi keskuslämmityksen tai säteilylämmittimen avulla lihanautojen väli- tai loppukasvatusta harjoittavalle maatilalle tulevat vasikat on tulon jälkeen kasvatettava vähintään kahden kuukauden ikäisiksi erillisessä omalla ilmanvaihdolla olevassa pääasiassa kertatäyttöisessä osastossa juotolla olevan vasikan on saatava maito tai juomarehu tutista imemällä. Jos vasikka nupoutetaan, sarven aiheen tuhoamisen saa tehdä ainoastaan eläinlääkärin antamaa asianmukaista kivunlievitystä käyttäen. 34

35 Lisäehdot, naudat b) suppeampi lisäehto ELÄINTEN HYVINVOINTI ON vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa, jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua vasikka on siirrettävä takaisin ryhmäkarsinaa Samassa karsinassa ei saa pitää huomattavan eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä. 35

36 Lisäehdot, naudat vasikoiden makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, puhdas, pitävä, pehmeä ja tarvittaessa lämmitettävissä oleva esimerkiksi keskuslämmityksen tai säteilylämmittimen avulla. lihanautojen väli- tai loppukasvatusta harjoittavalle maatilalle tulevat vasikat on tulon jälkeen kasvatettava vähintään kahden kuukauden ikäisiksi erillisessä omalla ilmanvaihdolla olevassa pääasiassa kertatäyttöisessä osastossa 36

37 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON juotolla olevan vasikan on saatava maito tai juomarehu tutista imemällä. Jos vasikka nupoutetaan, sarven aiheen tuhoamisen saa tehdä ainoastaan eläinlääkärin antamaa asianmukaista kivunlievitystä käyttäen. 37

38 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 2. Kytkettyjen nautojen pito-olosuhteiden parantaminen kytkettyinä pidettäville lypsylehmille ja hiehoille on oltava kuivitettu ja pehmeä makuualue. Kytkettyinä pidettävillä lypsylehmille ja hiehoille on käytettävä kytkytmallia, joka ei rajoita lajille ominaisia syönti-, kehonhoito- ja makuulle meno/makuulta nousu liikkeitä kytkemiseen ei saa käyttää länkikytkyttä tai muuta vastaavaa pituus- tai sivuttaissuunnassa eläimen liikkeitä rajoittavaa kytkyttä. 38

39 Lisäehdot, naudat 3. Vähintään 6 kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen jokaiselle naudalle on oltava kiinteäpohjainen, kuivitettu ja pehmeä makuualue. samassa karsinassa ei saa pitää, siitossonnia ja härkiä lukuun ottamatta, eri sukupuolta olevia nautoja tai muuten huomattavan eriarvoisia eläimiä. 39

40 Lisäehdot, naudat 4. Nautojen jaloittelu ja laidunnus viljelijä voi valita joko a-, b- tai c-vaihtoehdon. Jos tilalla on maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, näitä lisäehtoja ei voi valita jaloittelusta ja laidunnuksesta on pidettävä tilalla kirjaa. 40

41 Lisäehdot, naudat 4 a. Laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu kasvukauden ulkopuolella vähintään 6 kk ikäiset naudat on päästettävä laidunkaudella päivittäin laitumelle vähintään 60 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. lihanaudat emolehmiä lukuun ottamatta, kytkettynä pidetyt lypsylehmät ja hiehot on päästettävä jaloittelemaan ulos myös talvella sään salliessa vähintään kahdesti viikossa. 41

42 Lisäehdot, naudat sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla. Tällöin jaloittelutarhan pinta-alan on oltava vähintään 6 m 2 siellä pidettävää sonnia kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin vähintään 50 m 2. 42

43 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 4 b. Laidunnus kasvukaudella vähintään 6 kk ikäiset naudat sonneja lukuun ottamatta on päästettävä laidunkaudella päivittäin laitumelle vähintään 75 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. 43

44 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 4 c. Pitkäaikaisempi laidunnus kasvukaudella vähintään 6 kk ikäiset naudat sonneja lukuun ottamatta on päästettävä laidunkaudella päivittäin laitumelle vähintään 90 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta. 44

45 Lisäehdot, naudat 5.Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat sairastunutta, vahingoittunutta ja/tai hoidettavaa nautaa varten on oltava käytettävissä kiinteästi tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila poikivaa nautaa varten on oltava poikimiskarsina, johon eläin siirretään poikimisen lähestyessä ja jossa poikimisen etenemistä on mahdollista valvoa. 45

46 Lisäehdot, naudat laiduntava nauta voi poikia myös laitumelle, mutta se on tarvittaessa voitava siirtää poikimakarsinaan sairas-, hoito- ja/tai poikimakarsinat voidaan rakentaa usean eläimen yhteiskäyttöiseksi, mutta eläimen erilleen aitaamiseen on varauduttava. Karsinapaikkoja on oltava lypsy- ja emolehmiä varten seuraavasti: 46

47 Lisäehdot, naudat karjan poikiessa ympäri vuoden: 5 % lehmämäärästä karjan poikiessa pääosin 6 kk:n tai tätä lyhyempänä aikana: 9 % lehmämäärästä yhdelle lypsy- tai emolehmälle tarkoitetun sairas-, hoito- ja poikimakarsinan koko on vähintään 12 m² hoito- tai poikimakarsinana toimivassa ryhmäkarsinassa tilaa on oltava vähintään 10 m² siellä pidettävää lehmää kohden. 47

48 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON lihanaudoilla sairas- ja hoitokarsinatilaa on oltava vähintään 2 %:lle lihanautojen määrästä. Karsinan koko on vähintään 10 m² karsinat on varustettava niin, että makuualusta on vedolta suojattu, kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä huonetilan tai eläimen lämmitysmahdollisuus on tarvittaessa käytettävissä (esimerkiksi putkipatterit, säteilylämmitin tai lämpöpuhallin) 48

49 Lisäehdot, naudat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON karsinasta on näköyhteys muihin nautoihin hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely (esim. lääkintä, tutkiminen ja eläinten merkintä) on mahdollista (esim. portti, jolla eläin kiilataan aitaa vasten) poikimisapua varten eläimen takana on riittävä tila (jos ei toteutettavissa siirtyvien karsinaseinien avulla, karsinan pituuden on oltava vähintään 3,5 m) lypsylehmiä on mahdollista lypsää koneellisesti 49

50 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 1. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu joutilaat emakot ja ensikot on päästettävä ulos jaloittelemaan sään salliessa päivittäin toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana tai ympäri vuoden vähintään kahdesti viikossa. Joutilailla emakoilla ja ensikoilla on oltava mahdollisuus tonkimiseen ja kesällä rypemiseen. 50

51 Lisäehdot, siat 2. Emakoiden ja ensikoiden tiineytys ELÄINTEN HYVINVOINTI ON emakot ja ensikot on tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa, joissa emakot ja ensikot ovat vieroituksesta seuraavaan tiinehtymisen varmistamiseen. siemennyshäkkejä saa käyttää vain siemennyksen aikana ryhmäkarsinoissa ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava väh. 2,25 m 2 /eläin ja tästä tilasta väh. 1,3 m 2 /eläin on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualustaa. 51

52 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 3. Tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikkavaatimukset tiineytetyt emakot ja ensikot ovat pihatossa tai ryhmäkarsinassa. tiineytetyillä emakoilla ja ensikoilla on ryhmäkarsinoissa oltava ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa vähintään 2,25 m 2 /eläin ja tästä tilasta vähintään 1,3 m 2 /eläin on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualustaa 52

53 Lisäehdot, siat 4. Parannetut porsimisolosuhteet ELÄINTEN HYVINVOINTI ON emakoilla ja ensikoilla on oltava vapaa porsiminen. Emakko tai ensikko voidaan kuitenkin pitää porsitus-häkissä tilapäisesti enintään 7 vrk porsimisen jälkeen, jos häkissä pitämiseen on hyväksyttävä syy (esimerkiksi aggressiiviset tai levottomat emakot) porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään 6 m 2 ja porsailla on jatkuvasti oltava kuivitettu makuupaikka. Tästä tilasta pikkuporsailla on oltava vähintään 1 m 2 sellaista tilaa, johon ne pääsevät suojaan emakolta. Pikkuporsaille on järjestettävä asianmukainen lämmitys. 53

54 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON emakoille ja ensikoille on annettava materiaalia pesäntekoa varten, esim. olkea, kuivaa heinää tai paperia materiaalia annetaan päivittäin viikon ajan ennen odotettua porsimista ja odotettua porsimista edeltävän vuorokauden ajan materiaalia on oltava jatkuvasti sellainen määrä, että emakot ja ensikot pystyvät toteuttamaan pesäntekotarvettaan siirtelemällä materiaalia pesämäiseen muodostelmaan. 54

55 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON 5.Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen karsinassa on oltava erityyppisiä alueita siten, että siat voivat käyttää eri alueita nukkumiseen ja ulostamiseen Tämä on järjestettävissä esimerkiksi kaksi-ilmastokarsinoilla. sioilla on oltava kuivitettu, kiinteäpohjainen makuu-alue, johon kaikki mahtuvat yhtä aikaa makuulle. Kuivikkeena on käytettävä esimerkiksi olkea, purua, turvetta, paperisilppua, heinää tai vastaavien materiaalien sekoitusta. makuualueella on oltava kuivikkeita sellainen määrä, että koko makuualue pystytään peittämään 55

56 Lisäehdot, siat 6. Virikkeiden lisääminen ELÄINTEN HYVINVOINTI ON pureskelu- ja tutkimiskäyttäytymisen edistämiseksi karsinassa on oltava virikkeitä jatkuvasti sellainen määrä, että karsinan kaikki siat voivat käyttää niitä samanaikaisesti. Virikejärjestelynä käytetään vähintään yhtä seuraavista: a. Sikalan rakenteisiin kiinnitetyt, riippuvat luonnonkuituköydet, kankaat tai vastaavat, sialle turvallisesta materiaalista olevat virike-esineet, joita sika pystyy pureskelemaan ilman vaaraa, 56

57 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON b. sanomalehdet, pahvilaatikot, paperisäkit tai muut sialle turvalliset pureskeltavat ja revittävät esineet. Sialle haitalliset niitit tms. on poistettava c. kaupallisilla markkinoilla olevat sioille tarkoitetut virike-esineet d. oljet, jotka annetaan päivittäin joko kaukaloon tai lattialle sellainen määrä, että karsinan kaikki siat pystyvät käyttämään niitä samanaikaisesti e. kestokuivitus runsaalla kuivikekerroksella, jolle karsinan kaikki siat mahtuvat. Kuivikkeet vaihdetaan riittävän usein niin, että pääosa siitä pysyy kuivana ja siat pystyvät käyttämään kuivikkeita myös virikkeinä. 57

58 Lisäehdot, siat 7. Yhteys ulkoilmaan ELÄINTEN HYVINVOINTI ON sioille järjestetään mahdollisuus saada kontakti ulkoilmaan sään salliessa avaamalla rakennuksesta yksi tai useampia oviaukkoja tai ikkunoita siten, että avointa seinää on vähintään 5 % samassa ilmatilassa olevan osaston lattiapinta-alasta, kuitenkin vähintään 4 m 2 kokoinen ovi. oven voi suojata lintuverkolla, mutta avointa ovea ei saa muuten peittää. Ovi pidetään avoinna ympäri vuoden aina kun se on sään puolesta mahdollista. 58

59 Lisäehdot, siat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON sioilla on kestokuivitettu makuualusta, joka mahdollistaa lämmönsäätelyn myös kylmemmällä säällä. Kuivikepatja vaihdetaan riittävän usein niin, että pääosa siitä pysyy kuivana, jolloin se toimii ulkolämpötilan tasaajana sisällä. HUOM! Asetukseen on tulossa, että lisäehtoa 7 ja lisäehtoa 6 e ei voi valita samanaikaisesti (yhteys ulkoilmaan ja virikkeiden lisääminen kestokuivitus) 59

60 Lisäehdot, siat 8. Sairas- ja hoitokarsinat ELÄINTEN HYVINVOINTI ON sairaita sikoja varten on oltava käytettävissä erillinen sairas- ja hoitokarsina. sairas- ja hoitokarsinassa on oltava vedolta suojattu, kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuupaikka. Myös vahingoittuneet siat tulee siirtää sairas- ja hoitokarsinaan. Karsinatilaa tulee olla niin, että eläimen siirto takaisin alkuperäiseen ryhmään ei ole tarpeen 60

61 KIITOS MIELENKIINNOSTA! PALJON ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKIHAKEMUKSIA HUHTIKUUSSA! Lisätietoja Ulla Sihvo 61

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet 1 Yleistä EHT-tuen hakemisesta 2012 Ohjelman tavoitteena on saada mukaan 7 500 tilaa. Lisäystarve noin 2 500 tilaa. Hyvinvointitukea

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin tuki

Eläinten hyvinvoinnin tuki Eläinten hyvinvoinnin tuki Tukikoulutus joulukuussa 2007 Maija Kyrö Mavi / Maaseutuelinkeino-osasto Sivu 1 28.11.2007 Uusi tukimuoto vuodelle 2008 Eläinten hyvinvoinnin tuki eli eläinten hyvinvointituki

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Eläinten hyvinvointikorvaus Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

Uusi eläinten hyvinvointituki 2012

Uusi eläinten hyvinvointituki 2012 Jaana Piippo ProAgria Pohjois-Savo 20.01.2012 Uusi eläinten hyvinvointituki 2012 Tukisumma nousee Ehdot kiristyvät Myös vanhat sitoutuneet voivat vaihtaa uuteen tai jatkaa vanhalla sitoumuksella Ei ylärajaa

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset. Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä 24.11.2011 Rauno Tammi

Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset. Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä 24.11.2011 Rauno Tammi Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä 24.11.2011 Rauno Tammi Ympäristö Vähemmän vaurioiden korjausta, enemmän ennaltaehkäisyä Hoitaja Eläimen hyvinvointi Tilan ulkopuoliset

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään tukihaun

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointituki osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013. Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020

Eläinten hyvinvointituki osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013. Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020 Eläinten hyvinvointituki osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020 24.-25.1. Oulu, 2.-3.2. Nokia ja 16.-17.2.2012 Kuopio Yleistä Tuotantoeläinten

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2012

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2012 Dnro 504/24/2012 Päivämäärä: 11.4.2012 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2012 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 2 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat

Eläinten hyvinvointikorvaus siat Eläinten hyvinvointikorvaus siat 19.1.2017 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.1.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi Haku 11.1.2017 31.1.2017 Sitoumusta haetaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Eläinten hyvinvointikorvaus MMM/Juha Palonen Helmikuu 2014 Sivu 1 17.2.2014 Yleistä Valmistelu laajassa työryhmässä maaseutuohjelma valtioneuvostoon

Lisätiedot

WEBINAARI Eläinten hyvinvointikorvaus. Kristiina Valliovuo,

WEBINAARI Eläinten hyvinvointikorvaus. Kristiina Valliovuo, WEBINAARI 22.3.2018 Eläinten hyvinvointikorvaus Kristiina Valliovuo, 4.4.2018 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN TUKIEHDOT RUOKINTA JA HOITO (NAUDAT) 1. Naudoilla saatavilla riittävästi karkeaa rehua ja jatkuvasti

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2017 6.4.2017 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 2015-2016 V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Uutta eläinten hyvinvointikorvauksessa 2015 Kaikki vanhat sitoumukset (naudat, siat) päättyvät 30.04.2015 terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus Eläinten hyvinvointikorvaus Siat Henna Säävälä/ ELY-keskus 27.4.2015 Eläinten hyvinvointikorvaus Hyvinvointituki muuttuu hyvinvointikorvaukseksi Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea nauta- ja sikatilojen

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA 20.1.2017 Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM Valvontojen tuloksia vuodelta 2016 Maaseutuviraston satunnais-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa.

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (12) 21.10.2014 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) Työpaja 4: Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea kevään 2015 päätukihaun yhteydessä. Vanhat eläinten

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2015 9.4.2015 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1

Lisätiedot

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat Tiedosta Taitoon Visioita naudanlihantuotantoon 28.4.2011 Naudanlihantuotannon tuet C-tukialueilla Ehdot lyhyesti ja tukisummat EU:n nautaeläinpalkkio Tukea haetaan osallistumisilmoituslomakkeella lnro

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Tarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille, neuvojille ja eläinlääkäreille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 2

Tarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille, neuvojille ja eläinlääkäreille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 2 Tarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille, neuvojille ja eläinlääkäreille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 2 Eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutukset Luonnonvarakeskus (Luke) tekee kevään

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2010

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2010 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 2 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2010 Sisällysluettelo 1 Sitoumuksen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1 EHT-tuen valvonta 1 Mitä valvonnassa tapahtuu? Navetassa, eläinmäärän tarkastaminen Kaikkien nautojen korvamerkit katsotaan -> jos merkittömiä, laajennetaan valvonta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA Sarka 22.1.2018 Marjaana Spets, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM 22.01.2018 Ajankohtaista koskien 2017 sitoumusta Eläinmääräilmoitukset

Lisätiedot

KOTIELÄIN Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat. Uudenmaan Ely

KOTIELÄIN Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat. Uudenmaan Ely KOTIELÄIN 2018 Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat Valvonta: Tehdään Mavin ja Eviran otantaperusteilla ELY-keskusten tarkastajien tekemää Toisinaan ELY:n valvojien mukana läänineläinlääkäri tekemässä omia

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään ajalle 1.5.2015-31.12.2016. Sitoumus tehdään 12.5.2015 mennessä Vipu-palvelussa

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 130

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 130 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2008 N:o 130 133 SISÄLLYS N:o Sivu 130 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008 2013... 333 131 Liikenne-

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus Irene Mäkinen, ProAgria Keski-Suomi 12.1.2018 Viitasaari 19.1.2018 Petäjävesi Eläinten hyvinvointikorvaus perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 Eläinten

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2018 Iisalmi 24.1.2018 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020 yleistä: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimenpiteistä

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa Ammoniakkipäästöjen vähentäminen Suomi on sitoutunut

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaukset

Eläinten hyvinvointikorvaukset Eläinten hyvinvointikorvaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tiina Malm, Antero Nikander, Timo Keskinen Sivu 1 29.9.2014 Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK 1.1. 31.12.2018 Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa 040 5025590 EHK tilamäärät Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentuminen Tuotantoeläinten

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa

Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa 1.1.2019 Lisätyt vähimmäistasot: 1.5. Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat 6 2-4 mom. Nautojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja.

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Varsinais-Suomen ELY- keskus Maatalouden valvontayksikkö Kati Raunio Kotieläintuki-info 15.1.2019 Lieto Lähde: Ruokavirasto Ajankohtaista koskien

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-20 muokattu Mavin esityksestä 3.4.2017 1 Tavoitteet ja tausta Nautojen toimenpiteet Sikojen toimenpiteet Lampaiden toimenpiteet

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Tukikelpoisuusikä LYPSYLEHMÄT EMOLEHMÄT EMOLEHMÄHIEHOT SAARISTOHIEHOT SONNIT JA HÄRÄT TEURASHIEHOT lypsylehmä,

Lisätiedot

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 23.1.2018 Raisio Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM, Evira EU:N NAUTAELÄINPALKKIOT perustuu nautarekisterin tietoihin Tukikelpoisuusikä

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia 2017 Iisalmi 28.10.2016 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2011

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2011 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2011 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 2 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2011 Sisällysluettelo 1 Sitoumuksen

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2009

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2009 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 2 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2009 Sisällysluettelo 1 Sitoumuksen

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Kotieläintuki-info 24.1.2017 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus Henna Ekman.Lähde: Mavi, MMM, Evira Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2016 Hyvinvointikorvausta

Lisätiedot

3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat

3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat 3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2008

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2008 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2008 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 2 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN SITOUMUSEHDOT 2008 14.2.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 133 141. Laki. N:o 133. vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 133 141. Laki. N:o 133. vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2010 N:o 133 141 SISÄLLYS N:o Sivu 133 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta... 673 134 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot EU-avustajat 13.3.2015 Rauno Tammi EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti

Lisätiedot

Nauta- ja sikatiloille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 1

Nauta- ja sikatiloille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 1 Nauta- ja sikatiloille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset Liite 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutukset Luonnonvarakeskus (Luke) tekee kevään 2015 aikana maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella

Lisätiedot

ELÄINVALVONTA. Miksi? Missä? Milloin? Miten?

ELÄINVALVONTA. Miksi? Missä? Milloin? Miten? ELÄINVALVONTA Miksi? Missä? Milloin? Miten? Miksi? Tukivalvonta = Varmistetaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja Tasapuolisin perustein koko maassa Eläinvalvonta - tilalla

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot Tuki-info EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei?

Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? ProLuomu,Helsinki 10.6.2014 Kauko Koikkalainen, tutkija MTT 10.6.2014 Mikä muuttuu aiemmasta tukiohjelmakaudesta?

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila

koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila Neuvo 2020 Maatilojen neuvontajärjestelmä Tukea neuvontaan koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila Tilalta laskutetaan alv:n osuus ja mahdollisesti matkakuluja Tila valitsee

Lisätiedot

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Taina Mikkonen Evira Eläinten terveys ja - hyvinvointiyksikkö Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat Sikojen pitämistä koskevassa maa- ja

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

EU:n nautapalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) naudoille 2019

EU:n nautapalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) naudoille 2019 EU:n nautapalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) naudoille 2019 Kotieläintuki-info 18.1.2019 Paimio Varsinais-Suomen ELY- keskus, lähde: Ruokavirasto Yleistä nautapalkkioista Palkkioita haetaan toistaiseksi

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431 Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksu Eläinten keskimäärin hyvinvointikorvaus (koko maa) ja Neuvo 2020 237 Timo Keskinen Ulla Sihto Heikki Pajala 2.5.2016 Sivu 1 Eläinten hyvinvointikorvaus,

Lisätiedot

44 Dnro 1202/55/2015. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

44 Dnro 1202/55/2015. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 44 Dnro 1202/55/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Voimassa 1.6.2015 toistaiseksi ELÄINTUKIEN VALVONTAOHJE

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset Sitoumus koskee kaikkia valitun eläinlajin samalla tilatunnuksella olevia eläimiä Täydentävien ehtojen noudattaminen Noudatettava

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Sitoumusehdot 2017

Eläinten hyvinvointikorvaus. Sitoumusehdot 2017 Eläinten hyvinvointikorvaus Sitoumusehdot 2017 Sisällysluettelo Sitoumusehtojen noudattaminen............................ 4 1. Uutta vuonna 2017.................................. 5 2. Eläinten hyvinvointikorvaukseen

Lisätiedot

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu)

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriö MUISTIO 21.11.2011 YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) 1. Mitä on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012 629/2012 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2017 Kotieläintuki-info 24.1.2017 Lampaiden ja vuohien lukumääriä rekisterissä 11.1.2017 Suomessa Varsinais- Suomessa Lampaiden määrä 148 619

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Raisio

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Raisio Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2018 Kotieläintuki-info Raisio 23.1.2018 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa tulee olla keskimäärin vähintään

Lisätiedot