1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER EpoColor Harz Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Tutkimustoiminnassa käytettävä kemikaali Upotus-/Immersioaine (Upotusmuovi) Toimialakoodi C Teollisuus Käyttötarkoituskoodi UC Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen M Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 72 P Koulutus 854, Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Knorring Oy Ab Yhteystiedot Katuosoite Karvaamokuja 6 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero PL 20 Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot Buehler GmbH, In der Steele 2, D Düsseldorf, Deutschland 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite tai 4711 Myrkytystietokeskus, Haartmanink. 4, Helsinki Knorring Oy Ab, Karvaamokuja 6, Helsinki +49 (0) (24h) (saksaksi ja englanniksi) Sivu 1

2 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CASnumero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Bisfenoli-A-epikloorihydrinihartsi 60- <80 % Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta EINECS/ELINCS: EU-INDEX: ECB-nro: GHS/CLP: Silmien ärsytys 2, ihoärsytys 2, Aqu. Chron. 2, H319, H317, H411 EEC: Xi-N, R36/38 51/ [[(2-etyyliheksyyli)oksi]metyyli]oksiraani 10- <20 % EINES/ELINCS: ECB-nro: GHS/CLP: - EEC: Xi, R36/ Trimetyyliolpropaanitriakrylaatti 1- <10 % EINECS/ELINCS: EU-INDEX: ECB-nro: GHS/CLP: - EEC: Xi, R36/38-43 Aineosaluettelon SVHC (Candicate List of Substances of Very High Concern for authorisation) tuote sisältää korkeintaan 0,1% luettelossa mainittuja aineita Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Fysikaalis-kemialliset vaarat: Ks. kohta 10. Terveydelliset vaarat: Ei mainintaa. Muut vaarat: Ei ole Varoitusmerkki: Haitallinen Ympäristölle vaarallinen R-lausekkeet: R 36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. R 43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R 51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Jos ainetta on roiskunut vaatteille, on ne riisuttava pois. 4.2 Hengitys Huolehdittava ilmanvaihdosta. Oireiden ilmetessä mentävä lääkäriin. 4.3 Iho Jos ainetta roiskunut iholle on iho huuhdeltava välittömästi huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla. Iho-oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin. 4.4 Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. 4.5 Nieleminen Vietävä välittömästi lääkärin hoitoon. Ei saa oksennuttaa. Potilaan suu huuhdeltava vedellä ja sen jälkeen juotettava runsaasti vettä. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden mukaan. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, sammutusjauhe, vesisuihku, CO Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Sammutusruiskutus Sivu 2

3 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Myrkyllisten palamistuotteiden muodostumisvaara. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Käytä ympäröivästä ilmasta riippumatonta raitisilmanaamaria. 5.5 Muita ohjeita Palamisjätteet ja saastunut sammutusvesi hävitettävä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Pakkauksesta valunut tai roiskunut aine aiheuttaa liukastumisvaaran. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Aineen leviäminen estettävä esim. öljyntorjuntakaluston avulla tai patoamalla. Ainetta ei saa päästää vesijohtoverkostoon eikä pinta- tai pohjaveteen. 6.3 Puhdistusohjeet Kerätään talteen mekaanisesti. Loppu aine kerätään imeyttämällä (esim. piimaa) ja hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Vaaraton käsittely Käytetään vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 7.2 Palo- ja räjähdyssuojaus Erityiset toimenpiteet eivät tarpeen. 7.3 Varastointi Säilytettävä alkuperäisastioissa. 7.4 Yhteisvarastointi Ei samassa tilassa hapettavien aineiden kanssa. 7.5 Muita varastointiohjeita Astiat säilytettävä hyvin suljettuina. Säilytettävä kuivassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot Käyttö teknisissä laitteissa HTP-arvot Ei tarpeellinen Muut raja-arvot Ei tarpeellinen Muissa maissa annettuja raja-arvoja (Saksa) Ei tarpeellinen. Huolehdittava työskentelytilojen riittävästä ilmanvaihdosta. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta työtiloissa Hengityksensuojaus Ei käytettävissä Käsiensuojaus Butyylikautsusuojakäsineet, >480 min. (EN 374). Suositus, lisätietoja käsinetoimittajalta Silmiensuojaus Suojalasit Ihonsuojaus Kevyt, muovinen suojavaatetus Yleiset suojaustoimenpiteet Vältettävä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Henkilösuojaimet ja suojavaatetus on valittava sen mukaan, kuinka korkeita pitoisuuksia ja miten suuria määriä käsitellään sekä minkälaiset ovat työskentelyolosuhteet. Kemikaalin vaarallisuus ja muut tiedot tulee tarkistaa tavarantoimittajalta Hygienia Työskentelyn aikana ei saa syödä, juoda, tupakoida eikä aivastella. Saastunut vaatetus on heti riisuttava. Ennen taukoja ja työskentelyn loputtua pestävä kädet. Käytä suojaavaa ihosalvaa ennen työskentelyn aloittamista Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Ei määritelty. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Nestemäinen, kellertävä, ominainen. Sivu 3

4 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei käytettävissä Kiehumispiste/kiehumisalue Ei määritelty Leimahduspiste > 65 ºC Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei määritelty Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei käytettävissä Ylempi räjähdysraja Ei käytettävissä Hapettavat ominaisuudet Ei ole Höyrynpaine Ei määritelty Suhteellinen tiheys 1,10 (20ºC / 68,0ºF) Näennäinen tiheys Ei käytettävissä Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei liukeneva Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei määritelty Viskositeetti Ei tarpeellinen Höyryntiheys (vertailuarvona ilma) > Haihtumisnopeus < Sulamispiste ( o C) Ei määritelty Itsesyttymispiste Ei määritelty Hajoamispiste Ei määritelty. 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Saattaa aiheuttaa vaarallisia reaktioita hapettavien aineiden sekä vahvojen happojen ja alkaalien kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön oraalinen myrkyllisyys Ei määritelty 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys (iho ja silmät) Ei määritelty 11.3 Välitön myrkyllisyys hengitysteille Ei määritelty 11.4 Herkistyminen Ei määritelty 11.5 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Ei määritelty 11.6 Mutageenisuus Ei määritelty 11.7 Lisääntymismyrkyllisyys Ei määritelty 11.8 Syöpää aiheuttavat tekijät Ei määritelty 11.9 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Ei ole Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Toksikologiset tiedot eivät ole käytettävissä. Luokittelu on tehty valmistusohjeissa olevan laskentamenetelmän mukaan. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Ei määritelty Myrkyllisyys muille eliöille Ei määritelty 12.2 Vaikutus ympäristölle Ei määritelty Sivu 4

5 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Ei määritelty Kemiallinen hajoavuus Biokertyvyyspotentiaali Ei määritelty 12.5 Vaikutus vedenpuhdistamossa Ei määritelty 12.6 Bakteerimyrkyllisyys Ei määritelty 12.7 Muut haitalliset vaikutukset CSB, BSB 5: Ei määritelty. AOX-ohje: Tuote sisältää valmistuskaavan mukaisesti orgaanisesti sidottua halogeenia. 2006/11/EG: Kyllä. Luokiteltu valmistusohjeissa olevan laskentamenetelmän mukaan. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote Toimitetaan jätteenpolttolaitokseen paikallisia viranomaismääräyksiä noudattaen. Tarkista jätteen hävitystapa viranomaisilta. Pakkaukset Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, hävitetään kuten itse tuote. Puhtaat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. AVV-nro (suositus) * Liimat ja tiivistysmassat, jotka sisältävät orgaanisia liuotteita tai muita vaarallisia aineita. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero UN 3082 Ympäristölle vaarallinen aine, neste, muualla mainitsemattomat tuotteet (bisfenoli-aepoksidihartsi) 9 N III 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka M Vaaran tunnusnumero Varoitusmerkki - ADR LQ LQ7: 5 I - ADR (8.6): Kuljetusluokka (tunnelirajoitus): 3 (E) Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka UN 3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, neste, muualla mainitsemattomat tuotteet (bisfenoli-aepoksi-resinaatti) 9 III, VESISTÖJÄ SAASTUTTAVA - EMS F-A, S-F Varoitusmerkit - IMDG LQ 5 l Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka UN 3082 Ympäristölle vaaralliset aineet, neste, muualla mainitsemattomat tuotteet (bisfenoli-aepoksi-resinaattiseos) 9 III Varoitusmerkit Oikea tekninen nimi Muita tietoja Sivu 5

6 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Altistuminen Ei määritelty. Tuoteturvallisuusarviointi Ei määritelty Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-määräysten mukaan. Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Sisältää: Reaktiotuote: [[(2-etyyliheksyyli)oksi]metyyli]oksiraani Bisfenoli-A-epikloorihydrinihartsi, ka. molekyylipaino < 700 Trimetyyliolpropaanitriakrylaatti Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Ei ole R-lausekkeet R 36/38: R 43: R 51/53: S-lausekkeet S 24/25: S 28.2: S 37: S 61: Erityisominaisuudet Ärsyttää ihoa ja silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Sisältää epoksidipitoisia yhdisteitä. Tutustu valmistajan ohjeisiin Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Käyttöturvallisuustiedote saatavissa tuotteen ammattimaisille käyttäjille EU-määräykset 1967/548 (2008/58, 30. ATP/31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG) Kuljetusmääräykset ADR (2009); IMDG-koodi (34. Amdt.); IATA-DGR (2010) 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R 36/38: R 43: R 51/53: Vaaraohjeet (kpl 3) H319 H315 H317 H Koulutusohjeet Ärsyttää ihoa ja silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sivu 6

7 16.3 Käyttörajoitukset On VOC (1999/13/EG): Ei käytettävissä Lisätiedot Knorring Oy Ab, Helsinki, puh. (09) Jukka Turunen, tuotepäällikkö 16.6 Käytetyt tietolähteet Buehler Safety Data Sheet 1907/2006/EG REACH (DE) Sivu 7

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot