Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO Tunnuskoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Graffitin poistoaine 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pirkanmaan Pesupalvelut Oy Postiosoite Melakatu 1 B 16 Postinumero ja -toimipaikka Tampere Puhelin +358(0) Telefax Y-tunnus FI Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( , vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 67/548/EEC /45/EC Xi; R Merkinnät 67/548/EEC /45/EC Xi Ärsyttävä R-lausekkeet R36 Ärsyttää silmiä. S-lausekkeet S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 2.3 Muut vaarat Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä kaasu-ilma seoksia jopa huoneenlämpötilaa alhaisemmissa lämpötiloissa. Kontaminoituneet vaatteet ovat tulipaloriski. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro (2-Butoksietoksi)etanoli; butylidiglykoli % Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Tridekyylialkoholietoksilaatti <0.1% Xn; R22; Xi; R41 Acute Tox. 4, H302; Eye Dam.1, H Muut tiedot R- ja H-lausekkeiden teksti - katso kohta ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan elvytystä. Jos potilas on tajuton,hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin Iho Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 5 minuutin ajan. Poistettava piilolasit. Otettava yhteys lääkäriin Nieleminen Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. EI saa oksennuttaa. Kutsu lääkäri välittömästi. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Höyryt voivat aiheuttaa ärsytystä, päänsärkyä, huimausta ja niillä saattaa olla narkoottisia vaikutuksia ja muita keskushermostovaikutuksia. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Samat oireet kuin hengitettäessä. Roiskeet silmiin ja höyryt aiheuttavat ärsytystä. Nieleminen voi aiheuttaa oksentelua, vatsakipuja ja oireita, joita kuvataan kohdassa hengitys. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suuritehoinen paloruisku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Palaminen muodostaa ärsyttäviä savukaasuja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. 5.4 Muita ohjeita Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla.saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä sopivia suojavaatteita, suojakäsineitä ja tarvittaessa suojalaseja. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohta 8 - henkilökohtaiset suojaimet. Katso kohta 13 - jätteiden hävitys. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Silmäsuihku ja hätäsuihku on oltava välittömässä läheisyydessä. Erityiset suojautumis- ja työhygieniaohjeet: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytetään alueella, joka on varustettu liuottimia kestävällä lattiapinnoitteella. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Palavat nesteet; Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässsä paikassa. Säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa. Reagoi ilman kanssa muodostaen peroksideja. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Vältettävä hapettavia aineita. 7.3 Erityinen loppukäyttö. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot (2-Butoksietoksi)etanoli 10 ppm (8 h) 68 mg/m 3 (8 h), Muut raja-arvot Biologisia raja-arvoja ei määritetty Muissa maissa annettuja raja-arvoja EU:n viiteraja-arvo: 2-(2-Butoksietoksi)etanoli: 8h: 10 ppm, 67,5 mg/m3, 15min: 15ppm, 101,2 mg/m3; 2006/15/EY DNEL 2-(2-Butoksietoksi)etanoli: Hengitysteitse, työntekijät, paikalliset vaikutukset, lyhytaikainen altistuminen: 14ppm Ihokosketus, työntekijät, vaikutukset elimistöön, pitkäaikainen altistuminen: 20 mg/kg KW/päivä Hengitysteitse, työntekijät, vaikutukset elimistöön, pitkäaikainen altistuminen: 10ppm Hengitysteitse, työntekijät, paikalliset vaikutukset, pitkäaikainen altistuminen: 10ppm Hengitysteitse, kuluttajat, paikalliset vaikutukset, lyhytaikainen altistuminen: 7.5 mg/m3 Ihokosketus, kuluttajat, vaikutukset elimistöön, pitkäaikainen altistuminen: 10 mg/kg KW/päivä Hengitysteitse, kuluttajat, vaikutukset elimistöön, pitkäaikainen altistuminen: 5 mg/kg KW/päivä Nieltynä, kuluttajat, vaikutukset elimistöön, pitkäaikainen altistuminen: 1,3 mg/kg KW/päivä Hengitysteitse, kuluttajat, paikalliset vaikutukset, pitkäaikainen altistuminen: 5 mg/m3

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / PNEC 2-(2-Butoksietoksi)etanoli: Makea vesi: 1 mg/l Merivesi: 0.1 mg/l Makean veden sedimentti: 4 mg/l Mersedimentti: 0.4 mg/l Jäteveden käsittelylaitos: 200 mg/l Maaperä: 0.4 mg/l 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Katso myös kohta Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Tarpeen, mikäli raja-arvo (esim. HTP) ylittyy.kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Suodattimella varustettu hengityslaite. Suositeltu suodatintyyppi:a Käsiensuojaus Käsine materiaalin on oltava läpäisemätön ja kestävä tuotteelle/aineelle/valmisteelle. Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika). Suojakäsineet on vaihdettava, kun havaitaan ensimmäisiä kulumisen merkkejä. Seuraavat materiaalit ovat soveltuvia: 8h: butyylikumi (0,5mm), fluorikumi (0.4mm) Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit Ihonsuojaus Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Nestemäinen aine Haju Luonteenomoainen Hajukynnys ei ilmoitettu ph neutraali Sulamis- tai jäätymispiste -68 C, butyylidiglykoli Kiehumispiste ja kiehumisalue C; butyylidiglykoli Leimahduspiste noin 109 C (butyylidiglykoli) Haihtumisnopeus ei ilmoitettu Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei relevantti - neste Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 0.7 til-% (butyylidiglykoli) Ylempi räjähdysraja 5.3 til-% (butyylidiglykoli) Höyrynpaine hpa 20 C (butyylidiglykoli) Höyryntiheys 5.58 (butyylidiglykoli) Suhteellinen tiheys n g/cm3 20 C Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenee veteen täydellisesti Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Liukene orgaanisiin liuottimiin Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Kow: 0.56 (butyylidiglykoli) Itsesyttymislämpötila ei ilmoitettu

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Hajoamislämpötila ei ilmoitettu Viskositeetti 5.85 mpa.s 20 C (butyylidiglykoli) dynaaminen, 6.81 mm2/s, kinemaattinen (butyylidiglykoli) Räjähtävyys ei ilmoitettu Hapettavuus ei ilmoitettu 9.2 Muut tiedot Syttymispiste: noin 208 C ( butyylidiglykoli) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja. Vältettävä hapettavia aineita Vältettävät olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinät. Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot ja vahvat emäkset, hapettavat aineet, metallit, peroksidit Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Nieleminen voi aiheuttaa oksentelua ja vatsakipuja. Butyylidiglykoli: LD50: 2000 mg/kg, suun kautta, rotta, LD50: noin 2000 mg/kg, ihon kautta, kani Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote on silmiä ärsyttävää Herkistyminen Ei sisällä herkistäväksi luokiteltuja aineita Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei sisällä syöpävaaralliseksi perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltuja aineita Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Höyryt voivat aiheuttaa ärsytystä, päänsärkyä, huimausta ja niillä saattaa olla narkoottisia vaikutuksia ja muita keskushermostovaikutuksia. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Samat oireet kuin hengitettäessä. Roiskeet silmiin ja höyryt aiheuttavat ärsytystä. Nieleminen voi aiheuttaa oksentelua, vatsakipuja ja oireita, joita kuvataan kohdassa hengitys Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Ei relevantti Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Myrkyllisyys vesieliöille Ei luokiteltu ympäristölle haitalliseksi. Butyylidiglykoli: LC50: >100 mg/l kala (Leuciscus idus), LC50: >100 mg/l, viherlevä (Desmodesmus subspicatus) Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Butyylidiglykoli: Aine on biologisesti helposti hajoava; 76% 28 vrk:en kuluessa OECD 301D-testiohje; % (8 vrk:n kuluessa) OECD 302 B -testiohje; % (14 vrk:n kuluessa) OECD 301 -testiohje Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Butyylidiglykoli: Ei aiheuta biokertyvyyttä Liikkuvuus maaperässä Tuote liukenee veteen täydellisesti PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote on luokiteltu ärsyttäväksi, jolloin jätteet hävitettävä ongelmajätteenä, katso jäteasetus 1128/ KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Ei relevantti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei relevantti 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei luokiteltu kuljetuksia varten 14.4 Pakkausryhmä Ei relevantti 14.5 Ympäristövaarat Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei relevantti 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei relevantti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö CLP-asetus 1272/2008 EU:n pesuaineasetus 648/2004 EY:n seosdirektiivi 1999/45/EY KTT-asetus EY nro 453/2010 REACH-asetus 1907/2006 HTP-julkaisu Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei laadittu.

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Tiedote on päivitetty EU:n KTT-asetuksen 453/2010 mukaisesti. Lähes joka kohtaan on tehty muutoksia Lyhenteiden selitykset CLP: Classification, Labelling, Packaging, Luokitus, merkintä ja pakkaaminen EY: Euroopan yhteisö HTP: Haitalliseksi Tunnistetut Pitoisuudet LD50: Lethal Dose 50; LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals- REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä 16.3 Tietolähteet Raaka-ainetoimittajan käyttöturvallisuustiedotteet 16.4 Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Seosdirektiivin laskennallista menetelmää Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R41 Vakavan silmävaurion vaara. H302 Haitallista nieltynä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset Lisätiedot Pirkanmaan Pesupalvelut Oy, puh Päiväys

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot