1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Pinnoitus- ja maalaustyö; korroosionestopinnoite. Vain ammattikäyttöön Toimialakoodi F 433, Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Ab RoofTech Finland Oy Yhteystiedot Katuosoite Kilonkallio 5 Postinumero ja -toimipaikka ESPOO Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co KG Hamburger Strasse 16 D Düsseldorf 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HYKS, Myrkytystietokeskus PL HUS (Helsinki) Puhelin (09) tai (09) 4711 (keskus) Sähköposti 2. VAARAN YKSILÖINTI Xi; Ärsyttävä R10 Syttyvää R37 Ärsyttää hengityselimiä R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Sivu 1

2 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus CAS Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt EY aromaattinen * CAS EY CAS EY Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta % R10, Xn; R , N; R51/53 Ksyleeni, isomeerien seos 5 10 % R10, Xn; 20/21, Xi; R38 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 5 10 % R10, Xi; R Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot * Ainesosan bentseenipitoisuus < 0,1 %, R65 ei sovelleta tuotteen korkeasta viskositeetista johtuen 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. 4.2 Hengitys Altistunut henkilö siiretään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa ja lämpimänä. Jos hengitys on vaikeutunut, annetaan tekohengitystä tai happea ja toimitetaan lääkärin hoitoon. 4.3 Iho Saastuneet vaatteet ja jalkineet riisutaan. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla, jonka jälkeen iho rasvataan. Älä käytä liuottimia tai ohenteita ihon puhdistamiseen. 4.4 Roiskeet silmiin Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä n. 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään. Tarvittaessa lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Suu huuhdellaan vedellä. Ei saa oksennuttaa (aspiraatiovaara). Jos tuotetta on selvästi nielty, otetaan viipymättä yhteys lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Symptomaattinen hoito. Keuhkojen ärsyyntyessä tarvitaan ensiapuhoitoa Dexametason aerosolilla. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Käytetään jauhe-, vaahto-, CO2 tai vesisumua. Pienet määrät voi myös sammuttaa tukahduttamalla. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Voimakas vesisuihku; vesi voi levittää palavan nesteen paloa. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Palossa muodostuu haitallisia hajoamistuotteita sisältävää tiheää mustaa savua, jonka hengittämistä on vältettävä. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Altistusalueella käytettävä hengityksensuojainta. 5.5 Muita ohjeita Syttymättömiä ja kuumuudelle alttiita suljettuja astioita voi jäähdyttää vedellä. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältettävä höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Huolehdittava alueen tuuletuksesta. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet Vuotanut neste imeytetään hiekkaan tms. palamattomaan materiaaliin. Pienet määrät pyyhitään liuotepitoisella trasselilla tms. Jätteet kerätään asianmukaisesti merkittyihin suljettaviin astioihin ongelmajätteenä hävittämistä varten. 6.4 Muita ohjeita Sivu 2

3 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Suljetussa tilassa liuotehöyryt saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Työkohde eristettävä kaikista sytytyslähteistä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käsittelypaikalla. 7.2 Varastointi Säilytetään tiiviisti suljetussa astiassa kuivassa, hyvin tuulettuvassa viileässä paikassa erillään syttymislähteista ja elintarvikkeista. Säilytetään erillään hapettavista aineista sekä väkevistä emäksistä ja hapoista. 7.3 Erityiset käyttötavat Ei saa käsitellä tuulettumattomassa suljetussa tilassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot HTP-arvot Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen 100 mg/m 3 8 h Ksyleeni, isomeerien seos 440 mg/m 3, 100 ppm 15 min (iho) 220 mg/m 3, 50 ppm 8 h 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 550 mg/m 3, 100 ppm 15 min (iho) 270 mg/m 3, 50 ppm 8 h Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL Tietoa ei saatavilla PNEC Tietoa ei saatavilla 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Työnopastus suoritettava huolellisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdetta ja juoksevaa vettä oltava saatavilla. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä Hengityksensuojaus Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, käytettävä hengityssuojainta suodattimella A2 - P Käsien suojaus Kemikaaleja kestävät suojakäsineet; neopreeni tai nitriili (EN 374) Silmiensuojaus Jos roiskevaara, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta Ihonsuojaus Sopiva läpäisemätön työvaatetus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Liuotteen hajuinen neste, väri vaihteleva 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei mitattu Kiehumispiste/kiehumisalue > 140 C Leimahduspiste 32 C (DIN 53213) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei mitattu Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei mitattu Ylempi räjähdysraja Ei mitattu Hapettavat ominaisuudet Ei oleellinen Höyrynpaine Ei mitattu Suhteellinen tiheys n. 1,4 g/cm 3 (20 C) Sivu 3

4 9.2.9 Liukoisuus Vesiliukoisuus Niukkaliukoinen Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei mitattu Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei mitattu Viskositeetti, dynaaminen n mpas (20 C) kinemaattinen n. 250 s (23 C, (ISO 2431 (6 mm))) Höyryntiheys Ei mitattu Haihtumisnopeus Ei mitattu 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Stabiili ohjeiden mukaisessa käytössä ja varastoinnissa. Liuotehöyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen Vältettävät materiaalit Säilytettävä ja käsiteltävä erillään hapettavista aineista sekä väkevistä emäksistä ja hapoista Vaaralliset hajoamistuotteet Palaessa ja korkeassa lämpötilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja savua. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen LD 50 (suun kautta, rotta) >6800 mg/kg LD 50 (ihon kautta, kani) >3400 mg/kg LC 50 / 4 h (hengitysteitse, rotta) >10,2 mg/l Ksyleeni, isomeerien seos LD 50 (suun kautta, rotta) 4300 mg/kg LD 50 (ihon kautta, kani) 2000 mg/kg LC 50 / 4 h (hengitysteitse, rotta) 6350 mg/l 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Haihtuvien höyryjen hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä ja limakalvoja sekä aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Pitkäaikainen suurten pitoisuuksien hengittäminen vaikuttaa huumaavasti ja aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten väsyneisyyttä, hermostuneisuutta ja unihäiriöitä. Toistuva ihokosketus poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Roiskeet ärsyttävät silmiä 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tuotetta koskevia ekotoksisuustietoja ei ole saatavilla Myrkyllisyys muille eliöille Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi, mutta se sisältää ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja ainesosia; ks. kohta Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus Biokertyvys PBT-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Maalituotteita tulee aina käsitellä huolellisesti, niitä ei saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön. Sivu 4

5 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Hävitettävä tuote Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Kuivunut liuotinvapaa tuote on yleensä kaatopaikkakelpoista tavanomaisen yhdyskuntajätteen mukana. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Nestemäisen jätteen jätekoodiehdotus EWC: (maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita) Pakkausjäte Tyhjät kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja Alle 450 L astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi; Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Ksyleeni R-lausekkeet R10 Syttyvää R37 Ärsyttää hengityselimiä R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta S-lausekkeet S23 Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin S33 S62 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset Sivu 5

6 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R10 Syttyvää R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle R36 Ärsyttää silmiä R37 Ärsyttää hengityselimiä R38 Ärsyttää ihoa R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R66 Toistuva altistus voiaiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R67 Höyryt voivat aiheuttaa unelliaisuutta ja huimausta 16.2 Koulutusohjeet Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön Käyttörajoitukset Vain ammattikäyttöön 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Valmistajan KTT, STMA 509/2005 STMA 553/2008 HTP arvot 2011 Kom.Dir. 2009/2/EY Sivu 6

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot