NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA Päätökset tehdään aluehallintovirastossa mennessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä."

Transkriptio

1 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2015 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan. Nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuodelle 2015 on haettava viimeistään 28. marraskuuta 2014 klo Hakemus tulee lähettää siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueella työpaja sijaitsee. Hakuohjeessa on tiedot nuorisotoimesta vastaavista aluehallintovirastoista (liite 1). Päätökset tehdään aluehallintovirastossa mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta: x.html Tarkemmat avustusten hakuohjeet ovat liitteenä. Ylijohtaja Rauno Anttila Ylitarkastaja Merja Hilpinen TIEDOKSI Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Aluehallintovirastot Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Opetushallitus Kuntaliitto

2 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue ALUKSI Tämä hakuohje on saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakuohjeet ovat internet-sivuilla osoitteissa: NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN VALTIONAVUSTUKSET VUONNA 2015 Nuorisolain 72/2006, pykälä 7 määrittelee nuorten työpajapalvelut kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvaksi tarvittaessa. Työpajatoiminnassa tulee ottaa huomioon kaikki ne säädökset, jotka koskevat toiminnan eri sisältöjä (esim. julkisia hankintoja (laki 348/2007), lastensuojelua (417/2007), henkilötietoja (523/1999) jne.). Nuorten työpajatoiminnan keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja on monialaista toimintaa. Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2015 esitetty euron määräraha nuorten työpajatoimintaan. Tällä määrärahalla tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa, työpajatoiminnan vakinaistamista tai pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä vuonna Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat varat. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen, nuorten työpajatoiminnan koordinointi ja sisällöllinen kehittäminen kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriössä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston nuorisotyön ja politiikan vastuualueen toimialaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain 14 2 mom. nojalla osoittanut nuorten työpajatoimintaan kohdennetut avustusmäärärahat aluehallintovirastojen myönnettäväksi. Nuoret tulevat työpajaan pääsääntöisesti viranomaisen ohjaamana. Työ- ja elinkeinopalvelujen (TEtoimisto) kautta työpajaan tulevien nuorten työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus järjestetään työhallinnon lainsäädännön mukaisesti. Kun nuoret tulevat työpajalle kunnan sosiaalitoimen lähettämänä, sosiaalitoimi vastaa ko. asiakkaiden kuluista. Kun nuori tulee jonkin muun hallinnonalan tai organisaation kautta työpajalle, lähettävän tahon tulee vastata ko. kuluista nuoren työpajajakson ajalta. Työpajatoiminnan malli, jossa asiakkaan lähettävä taho maksaa työpajan antamasta palvelusta, perustuu hyväksyttyyn työpajatoiminnan vakinaistamismalliin ja se edellyttää työpajatoimijoilta osaamista palveluntuottajana sekä yhteistyösopimuksen laatijana. Jos nuori tulee työpajaan ilman viranomaisohjausta, niin työpaja voi auttaa nuorta löytämään nuoren elämäntilanteeseen sopivan viranomaistahon ja siten taata nuoren työpajajakson saatavuuden tarvittaessa. Nuorten työpajat tekevät yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa.

3 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut päätöksellään Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset (liite 2). TARKEMMAT OHJEET 1) YLEISTÄ Valtionavustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Jos valtionavustusta myönnetään työpajatoiminnan kehittämishankkeeseen, niin samaan kehittämishankkeeseen ei voida myöntää Euroopan sosiaalirahaston tukea. Työpajatoiminnan toteuttajalla voi kuitenkin olla useita samanaikaisia kehittämishankkeita, joihin se saa tukea eri lähteistä. Tällöin kullakin kehittämishankkeella tulee olla oma taloudellinen seurantansa. Valtionavustusta myönnettäessä sovelletaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä Nuorten työpajatoiminnan yleisistä perusteista ja suosituksista. Liite 2. Nyt haettavista määrärahoista tuetaan työpajatoimintaa, joissa painotetaan - nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemista sekä niihin liittyvää ohjausta, valmennusta sekä matalan kynnyksen pajatoiminnan eli nk. starttivalmennuksen kehittämistä - työpajalla tehdyn toiminnan vaikuttavuuden seurantaa, itsearviointia ja niiden kehittämistä - työpajatoiminnan monialaista toimintaa ja sen kehittämistä, jotta työpajatoiminta vakinaistuu osaksi alueensa julkisen sektorin palveluja nuorille - yhteisöllisten nuorisotyön menetelmien lisäämistä ja mallintamista työpajatoiminnassa - monikulttuurisuusosaamisen lisäämistä työpajoilla - etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan yhteistyömuotojen kehittämistä - ehkäisevää päihde- ja huumetyötä työpajalla - erilaisten työpajapalvelujen tuotteistamista - pajojen ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyön kehittämistä - tuetun oppisopimustoiminnan kehittämistä - yhteistyötä nuorta tukevien tieto- ja neuvontapalvelujen kanssa (kts. monialainen työ ja seuranta) Nuorten työpajatoiminnassa toivotaan kiinnitettävän huomiota työturvallisuuden, ympäristökasvatuksen, kestävän kehityksen, tasa-arvon ja kansainvälisyyden toteuttamiseen. Nuorten työpajojen tulee tehostaa oman toiminnan seurantaa ja arviointia ja siinä erityisesti työpajatoimintaan osallistuvien nuorten polkujen etenemisen seurantaa ja arviointia, jotta palvelujen tuottamisen osaaminen lisääntyy ja jotta kehitellyt hyvät käytännöt saadaan kaikkien ulottuville. Tähän liittyvä työpajatoimintaan osallistuvien nuorten seuranta- ja arviointisuunnitelma tulee liittää toiminnan kehittämistä koskeviin hakemusasiakirjoihin. Seurannassa suositellaan käytettäväksi PARTY järjestelmää, joka helpottaa valtionapuviranomaisen kyselyyn vastaamista (OKM tukee PARTY -järjestelmän kehittämistä työpajatoimintaan sopivaksi Seurantatietoina raportoidaan seuraavia tietoja: - valmentautujan työpajalle ohjaava taho ja palvelu, johon on ohjattu (esim. työharjoittelu), - valmentautujan sukupuoli, ikä ja koulutustausta, - valmennusjakson kesto, - valmentautujan sijoittuminen pajajakson jälkeen. Tiedot tulee merkitä siten, että ne eivät sisällä tunnistettavia tietoja ja että noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).

4 2) KOHDERYHMÄ Kohderyhmänä ovat enintään 28-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea koulutus- ja työuran löytämiseen, elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen ja toimintakyvyn lisäämiseen. 3) AVUSTUSTEN KÄYTTÖ Avustusta voidaan hakea seuraaviin kuluihin: 1. Palkkamenot sivukuluineen (valmentajat) Avustusta voidaan käyttää valmentajien palkkaukseen. Kunnan vakituisessa palveluksessa olevan henkilön tehtäväkuvan muuttaminen ja hänen siirtämisensä valmentajaksi ei kuitenkaan oikeuta avustukseen ellei hänen tilalleen palkata toista henkilöä. Avustusta ja työllistämisvaroja ei voi yhtä aikaa käyttää valmentajien palkkamenoihin. 2. a. Valmentajien lyhytkestoinen koulutus ja kehittämistoimintaan liittyvät matkakustannukset Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen liittyvät valmentajien kurssi-, koulutus- ja luentokustannukset sekä työpajan kehittämistoimintaan liittyvät mahdolliset kohtuulliset opintomatkoista aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia kuluja. b. Palvelujen ostot valmentautujien elämänhallinnan edistämiseksi Avustuskelpoisia kuluja ovat myös sellaiset palvelujen ostot, jotka liittyvät valmentautujien elämänhallinnan ja elämäntaitojen edistämiseen. Tällaisia palveluja ovat valmentautujien arjen perustaitoja kartuttavat kokonaisuudet kuten esimerkiksi ravintoon ja ruokailuun, vuorovaikutustaitoihin tms. liittyvät opintokokonaisuudet. Myös erilaiset elämykselliset, nuorten motivaatiota tukevat toiminnat ovat hyväksyttäviä kuluja. 3) Materiaali- ja välinekustannukset Vähäisiin materiaali- ja välinehankintoihin avustusta voidaan käyttää rajoitetusti. 4) Vuokra- ja leasingkustannukset Sillä edellytyksellä, että työpajan toimitilojen laajentumisen myötä toimintaan voidaan ottaa mukaan aikaisempaa enemmän nuoria ja että tila ei ole kunnan tai työpajatoimintaa hallinnoivan organisaation omistuksessa. Tilan tarve on hakemuksessa erikseen perusteltava ja vuokran suuruuden on oltava kohtuullinen paikkakunnan vuokratasoon nähden. 5) Muut kustannukset Työpajatoiminnan vaikuttavuuden seurannan toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät kustannukset (ks. nuorten seuranta- ja arviointisuunnitelma hakuohjeen kohdassa 1) Perustelluista syistä voidaan avustusta myöntää myös muihin nuorten työpajatoiminnan kuluihin, ei kuitenkaan niihin menoihin, joihin saadaan samanaikaisesti tukea työ-, sosiaali- tai muulta julkishallinnon alalta.

5 Muuta huomioon otettavaa: - valtionavustuksella ei saa kattaa työllisyysvaroin tai sosiaalihallinnon tai jonkin muun hallinnonalan varoin palkattujen henkilöiden työnantajalle kuuluvia menoja. - valtionavustusta ei saa käyttää samanaikaisesti sellaisiin kuluihin, joita katetaan osittain työhallinnon tai sosiaalihallinnon tai jonkin muun hallinnon alan varoista. - valtionavustuspäätöksessä voidaan mainita tarkemmin ne kustannukset, joihin myönnettyä avustusta ensisijaisesti voidaan käyttää. - valtionavustusta saaneiden nuorten työpajojen ylläpitäjien tulee vastata työpajatoiminnan arviointija seurantakyselyyn. Kyselyn toteuttaa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Tarkemmat tiedot kyselystä toimitetaan myöhemmin. 4) HAKEMUSASIAKIRJAT Hakemus tehdään erilliselle lomakkeelle. Hakemus toimitetaan siihen nuorisotoimesta vastaavaan aluehallintovirastoon, joka alueella työpajatoimintaa toteutetaan. Hakemus on jätettävä hakuilmoituksessa (1.sivu) merkittyyn päivämäärään mennessä. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus saapuu myöhässä. Aluehallintovirastojen osoitteet ovat liitteessä 1. Hakemuslomakkeet ovat osoitteessa Hakulomake on nimeltään Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan. Hakulomakkeessa mainitaan hakemuksen liitteeksi tulevat asiakirjat. Kaikkien liitteiden toimittaminen yhdessä hakemuksen kanssa nopeuttaa hakemuskäsittelyä. 5) HAKEMUKSEN KÄSITTELY JA AVUSTUSTEN MAKSATUS Avustuksen maksatusta koskevat tiedot ja ohjeet hakija saa myöntöpäätöksen mukana. 6) VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÖ JA SEN VALVONTA Valtionavustuslain 16 :n mukaan valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Jos valtionavustus on myönnetty mainitun lain 7 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, valtionapuviranomaisella on oikeus tarvittaessa tarkastaa valtionavustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa. Valtionapuviranomainen voi päätöksellään valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan edellä mainittuja tarkastuksia. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa (936/1994) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja.

6 7) LlSÄTIETOJA JA OHJAUSTA Aluehallintovirastoissa ohjausta antavat nuorisotoimen virkamiehet. Kts. liite 1. Liitteet: - liite 1 Aluehallintovirastojen osoitteet ja nuorisotoimen virkamiesten yhteystiedot - liite 2 Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset - liite 3 Valtionavustuslaki

7 LIITE 1 Aluehallintovirastot, jotka koordinoivat alueensa maakuntien nuorisotoimintaa ja joihin nuorten työpajatoimintaan liittyvät hakemukset tulee lähettää: ALUEHALLINTOVIRASTO, JOSSA NUORISOTOIMI: ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO: Hämeenlinnan päätoimipaikka osoite: Birger Jaarlinkatu 15 PL 150, HÄMEENLINNA Puh Faksi: Helsingin toimipaikka osoite: Ratapihantie 9 PL 110, HELSINKI Puh Faksi: MAAKUNTA: Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat Lisätietoja: Suunnittelija Tiina Mattila puh tiina.mattila(at)avi.fi tai Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura puh sanna.puura(at)avi.fi Kouvolan toimipaikka osoite: Kauppamiehenkatu 4 PL 301, KOUVOLA Puh Faksi: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Mikkelin päätoimipaikka osoite: Maaherrankatu 16 PL 50, 5010 MIKKELI Puh Faksi: Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat Lisätietoja: Nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Henri Alho puh

8 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO Osoite: Valtakatu 2 PL 8002, ROVANIEMI Puh Faksi: Lapin maakunta Lisätietoja: Ylitarkastaja Anitta Jaakola puh LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Turun päätoimipaikka osoite: Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, TURKU Puh Faksi: Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat Lisätietoja: Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman puh erik.haggman(at)avi.fi LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Vaasan päätoimipaikka osoite: Wolffintie 35 PL 200, VAASA Puh Faksi: Jyväskylän toimipaikka osoite: Cygnaeuksenkatu 1 PL 41, JYVÄSKYLÄ Puh Faksi: Tampereen toimipaikka osoite: Uimalankatu 1 PL 272, TAMPERE Puh Faksi: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat Lisätietoja: Keski-Suomi ja Pirkanmaa: Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä puh paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja ruotsinkieliset palvelut ja ruotsinkieliset palvelut: Nuorisotoimen ylitarkastaja (virkavapaalla ) Annika Kattilakoski Nuorisotoimen ylitarkastaja Simo Luukkainen puh simo.luukkainen(at)avi.fi

9 POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Osoite: Linnankatu 1-3 PL 293, Oulu Puh Faksi: Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Lisätietoja: Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart puh kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

10 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN YLEISET PERUSTEET JA SUOSITUKSET Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös , dnro 10/600/2014, (muutos päätökseen , dnro 17/600/2006) Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet. Näiden yleisten perusteiden ja suositusten on tarkoitus yhtenäistää nuorten työpajatoimintaa Suomessa ja luoda perusperiaatteet laadukkaalle nuorten työpajatoiminnalle. Päätöksen perustana on nuorisolaki (72/ ja 7 ). 1. NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN YLEISET PERUSTEET: Työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja on monialaista ja moniammatillista toimintaa. Työpajatoiminta tarjoaa asiakasta tukevaa toimintaa asiakaskohtaisesti ja yhteisesti sovitun määräajan puitteissa. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Työpajatoiminnassa valmentautuja tekee työtä ja valmentautuu työn avulla. Valmennusjakso määritellään aina yksilöllisesti. Työpajatoiminta toteuttaa varhaisen puuttumisen ja yhteisöllisyyden periaatteita ja soveltaa tekemällä oppimisen ja motivoimisen menetelmiä. Työpajatoiminnassa hyödynnetään eri toimialojen erityisosaamista siten, että niistä kootaan valmentautujan tavoitteita vastaava palvelu- ja toimenpidekokonaisuus. Valmentautujalla itsellään on keskeinen asema tavoitteiden asettamisessa ja valmentautumisjaksoa koskevan suunnitelman laatimisessa. Valmentautumisjakson aikana tavoitteiden saavuttamista ja pajatoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Työpaja raportoi toteutuneet pajatoimenpiteet ja tulokset valmentautujalle ja palvelun tilaajalle. Työpajatoiminnalla on oltava asiakirjahallintajärjestelmä. Pitkäjänteisen ja tuloksekkaan työpajatoiminnan edellytys on ammatillisesti osaava henkilökunta. Pitkäjänteinen työskentely edellyttää, että enemmistö työpajan henkilöstöstä on vakinaisia työntekijöitä ja että heillä on mahdollisuus suunnitella toiminnan sisältöjä. Moniammatillisen verkoston luominen ja ylläpito edellyttävät vakinaisia työntekijöitä toimiakseen tehokkaasti. Nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen edellyttää nuorten tarpeet huomioon ottavien menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa. Jos työpajatoiminnan yhteydessä on myös muille kuin nuorille suunnattua toimintaa, edellyttää nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen nuorten tarpeet huomioon ottavien menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa.

11 Paikallista työpajatoimintaa ohjaa ja kehittää asiantuntijoista koostuva ohjaus- tai johtoryhmä. Asiantuntijat edustavat niitä tahoja, joiden lähettämille nuorille asiakkaille palveluja tarjotaan ja jotka ovat keskeisiä kumppaneita palvelujen toteuttamisessa. Ohjaus- tai johtoryhmän tehtävä on ohjata, ennakoida ja arvioida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työpajapalvelun sisältöihin. Ohjaus- tai johtoryhmä yhteen sovittaa strategisia toimintoja, suuntaa toiminnan sisältöjä ennakoitaviin tarpeisiin sekä analysoi työpajatoiminnan kokonaisuutta paikallisesti. 2. NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT: 1) Työpajatoiminta parantaa valmentautuvan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi työpajatoiminta parantaa nuoren elämänhallintataitoja yksilöllisesti sovitun määräajan puitteissa. Nuori valmentautuja tekee työpajalla työtä omien edellytystensä mukaan. 2) Työpajatoiminta ohjaa valmentautujaa työn avulla hyödyntäen yksilö- että ryhmäohjausta. Valmentautumisjakso on nuorelle siirtymävaihe koulutukseen tai työelämään. 3) Työpajatoiminta on monialaista ja moniammatillista työtä. Moniammatillisuus tarkoittaa, että työpajalla on yksilö- ja työvalmennusosaamista ja että työpaja on osa paikallista moniammatillista verkostoa. Monialaisuus tarkoittaa työpajan verkostot huomioivaa toimintaa, jossa yhteen sovitetaan tietoa ja eri näkökulmia nuoren sosiaaliseksi vahvistamiseksi ja tilanteen edistämiseksi. 4) Työpajan toiminnan toteuttamista ja kehittämistä ohjaa työpajatoiminnan suunnitelma. 5) Työpaja kirjaa ja raportoi nuoren edistymisen ja antaa asianmukaisen palautteen valmentautujalle ja palveluntilaajalle. Palautteen tulee sisältää arviointia tuloksien saavuttamisesta sekä noudattaa henkilötietolakia 523/1999, ) Työpaja seuraa toimintansa vaikuttavuutta. Työpaja seuraa nuoren asiakkaansa sijoittumista työpajajakson jälkeen. Työpajatoiminnan vaikuttavuus mitataan sillä, miten valmentautujat sijoittuvat pajajakson aikana, puolivuotta ja vuosi pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön, muuhun ohjattuun toimintaan tai työttömäksi. 7) Nuorten työpaja laatii ennaltaehkäisevän päihde- ja huumetyöohjelman tai käyttää ja soveltaa paikallista hyväksyttyä ohjelmaa. 3. NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEET PAJALLE OHJATUN TAI TULEVAN NUOREN NÄKÖKULMASTA: 1) Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen tärkeisiin saumakohtiin, joko nk. ensimmäiseen nivelvaiheeseen, jolloin nuori valmistautuu ja etsii ammattiin johtavaa koulutusta

12 tai toiseen nivelvaiheeseen, jolloin nuori on siirtymässä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. 2) Valmentaumisjaksolle ohjatulle nuorelle laaditaan aina henkilökohtainen pajasuunnitelma. Nuori osallistuu itse suunnitelman laatimiseen ja tavoitteiden asettamiseen sekä tulosten arviointiin. 3) Nuorten työpajatoiminta tukee nuoren elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpajatoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään työtä tekemällä. Työpajatoiminta auttaa nuorta löytämään vahvuutensa, tekemään realistisen suunnitelman tulevaisuudestaan sekä tukee nuoren sisäistä kasvua yksilönä ja työpajayhteisön jäsenenä. 4) Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorella monialaisen ja moniammatillisen verkoston palvelut, jossa eri sektoreiden osaaminen ja toimivalta luovat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jolla on jatkumo myös työpajajakson jälkeen. 5) Nuori voi tulla työpajalle ilman viranomaisen ohjausta. Tällöin työpaja etsii yhdessä nuoren kanssa nuoren tilanteeseen sopivan vastuuviranomaisen. 4. SUOSITUKSIA NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN: 1) Työpajatoiminta voi toimia myös kotouttamista tukevana toimintana silloin kun sillä on siihen riittävä ammatillinen osaaminen. 2) Nuorten työpaja voivat toimia aloitteentekijöinä paikallistasolla monialaisen ja moniammatillisen työn organisoinnissa ja käynnistämisessä sekä nuorisopoliittisen strategian laatimisessa. 3) Työpajatoiminnan kirjanpidosta tulee ilmetä riittävällä tarkkuudella työpajan tulot ja kustannukset. 4) Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan osana kunnallista nuorisotyötä. Nuorisolaki 72/2006, 7.

13 LIITE 3 N:o 688/ 2001 Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 Valtionavustuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Tätä lakia sovelletaan valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. Tätä lakia sovelletaan myös, kun valtion talousarviossa myönnetään valtuus tehdä sopimuksia tai antaa sitoumuksia valtionavustuksesta. Jollei muussa laissa toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan myös valtionavustukseen, joka myönnetään käytettäväksi Suomen ulkopuolella. Jos kuitenkin 2 momentissa tarkoitetun valtionavustuksen saajana on vieras valtio tai sen toimielin taikka valtioiden välinen kansainvälinen järjestö, valtionavustukseen sovelletaan ainoastaan 5 8 :ää sekä 11 :n 5 momenttia. Tätä lakia ei sovelleta Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen perusteella myönnettävään rahoitukseen. 2 Soveltaminen Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettäviin tukiin Jollei muusta laista tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, mitä 8 37 :ssä säädetään koskee soveltuvin osin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea. Tässä laissa tarkoitetaan Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävällä tuella Euroopan yhteisöjen talousarvioista tai muista Euroopan unionin hallinnassa olevista varoista myönnettävää avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, takausta, maksuhelpotusta ja muita taloudellisia etuuksia. 3 Suhde muuhun lainsäädäntöön Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä noudatetaan tämän lain sijasta. Tätä lakia ei sovelleta kuntien valtionosuuslaissa (1147/1996), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998), sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (733/1992) eikä kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (560/1975) säädettyyn valtionosuuteen tai -avustukseen. Tätä lakia ei sovelleta myöskään raha-automaattien, kasinopelien eikä pelikasino- tai totopelitoiminnan tuotoista myönnettäviin avustuksiin. Ellei muussa laissa toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettuna valtionavustuksena ei pidetä:

14 1) tukea, korvausta tai muuta etuutta, jos oikeus sen saamiseen perustuu lakiin ja myönnettävän määrän määräytymisperuste säädetään yksityiskohtaisesti laissa; 2) lainanantoa valtion varoista eikä siihen liittyvää korko- tai muuta etuutta; 3) valtiontakausta tai -takuuta; 4) korkotukea luottolaitoksen taikka valtion erityisrahoituslaitoksen tai -yhtiön varoista myönnetylle luotolle; 5) valtion verojen tai muiden saamisten maksuhelpotusta tai -vapautusta; 6) yksityiselle henkilölle annettavaa sosiaaliavustusta, sosiaalivakuutukseen perustuvaa etuutta tai muuhun lakisääteiseen sosiaaliturvaan liittyvää tukea. 4 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat; sekä 2) julkisella tuella valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta. 2 luku Valtionavustuksen myöntämisen perusteet 5 Valtionavustuslajit Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena. Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan; 2) hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen; 3) apurahana, stipendinä tai avustuksena hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen; 4) muuna 1 3 kohdassa tarkoitettuun verrattavana erityisavustuksena. 6 Valtionavustuksen määrä Muu kuin 5 :n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtion talousarviosta tai talousarvion ulkopuolella olevasta valtion rahastosta myönnettävä valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, toiminnan tai hankkeen toteutuneet kustannukset voivat jäädä pienemmiksi kuin valtionapuviranomaisen vahvistaman laskennallisen perusteen mukaan myönnetty valtionavustus.

15 Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. 7 Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarvion tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varojen puitteissa, jos: 1) tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 2) valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta; 3) valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä 4) valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai hankkeeseen taikka käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. 8 Tarkemmat säännökset valtionavustuksesta Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 3 luku Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen 9 Valtionavustuksen hakeminen Valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla tavalla mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakemismenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. 10 Valtionavustuksen hakijan selvittämis- velvollisuus Valtionavustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. 11 Valtionavustuspäätös Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa asiassa kirjallisen päätöksen (valtionavustuspäätös). Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee käydä ilmi ainakin valtionavustuksen:

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot