Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kunnanvaltuuston kokouskutsu Kunnalliset ilmoitukset Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 28 Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus Erääntyneet saatavat Saatavien poisto Työllisyyskatsaus joulukuu Kiinteistönluovutusilmoitukset Ilmoitusasiat Hallintojohtajan valinta Vuokrasopimuksen jatkaminen / Ruokolahden Hirvisafari Oy

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Paananen Taina puheenjohtaja Ijäs Esko I varapuheenjohtaja Ahonen Harri II varapuheenjohtaja Halonen Helli jäsen Heinänen Topi jäsen Kärki Timo jäsen Tella Anne jäsen Poissa Kymäläinen Suna kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Muu Savolainen Jouko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Launiainen Toivo kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pätilä Antti kunnanjohtaja Hämäläinen Eija va. hallintojohtaja Villanen Arja tekninen johtaja Markkanen Eija sivistystoimenjohtaja Stenberg Kari rehtori Allekirjoitukset Taina Paananen puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Antti Pätilä pöytäkirjanpitäjä, 34 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Harri Ahonen pöytäkirjantarkastaja Esko Ijäs pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Eija Hämäläinen va. hallintojohtaja

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksen alussa Planora Oy:n edustaja esitteli kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitystä. Merkittiin, että esittelyn ja keskustelun ajan kello läsnä olivat teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Vesa Kokkonen, tekninen johtaja Arja Villanen ja maanrakennusmestari Olli Syrjänen.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja asetetaan nähtäville keskiviikkona Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet 114/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Kirkonkylän koulun rakenteita ja sisäilmaa koskevat selvitykset jatkuivat vuo den 2014 lopussa tehdyllä oppilaiden oirekyselyllä. Kyselyn tulos osoitti, että oppilaiden oirehtiminen on laajempaa ja voimakkaampaa kuin vastaa vien olosuhteiden kouluissa muualla Suomessa. Oirekyselyn tulosten poh jal ta kyselyn toteuttaja suositteli nykyisen koulurakennuksen kor vaaviin väliaikaistiloihin siirtymistä ennen uuden koulurakennuksen val mis tumis ta. Kuitenkaan välitöntä tarvetta korvaaviin tiloihin siirtymiselle ei ole. Käy tän nös sä koulutyön siirtäminen korvaaviin tiloihin on järkevintä tehdä uu den lukukauden alkaessa, tässä tapauksessa lukuvuoden al kaes sa. Kunta on tiedustellut ja valmistellut erilaisia vaihtoehtoja korvaaviksi ti loiksi. Oleellista vaihtoehtoisten tilojen käyttöönoton kannalta on niiden so veltu vuus koulutyöhön, tilojen sijainti, mahdollisten ulkopuolisten ti la toi mit tajien aikataulut ja toimitusvarmuus. Myös tilojen hinta on huomioitava tarkas te lus sa. Oleellista luonnollisesti on se, kuinka koulutyötä voidaan vä li aikaikais ti lois sa tavoitteellisesti ja turvallisesti toteuttaa ylikuormittamatta hen ki lös tä ja oppilaita. Viranhaltijat antavat kunnanhallitukselle katsauksen vä li ai kais ten kou lu ti lojen valmistelusta. Kunnanhallitukselta edellytetään oh jeis tus ta vi ran hal ti joille koulun korvaavien väliaikaistilojen jat ko val mis te lua varten. Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden antaman ti lan ne kat sauk sen tie toonsa saatetuksi ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkotoimenpiteiden valmistelusta. Kunnanhallitus päätti esityslistasta poiketen käsitellä asian ensimmäisenä ko kous asia na. Kunnanhallitus päätti antaa viranhaltijoiden tehtäväksi selvittää kil pai lu tetta vien väistötilojen tarve ottaen huomioon käytettävissä olevat omat tilat. Merkittiin, että asian käsittelyn ajan kello läsnä olivat si vis tystoi men joh ta ja Eija Markkanen, tekninen johtaja Arja Villanen ja Kirkonkylän kou lun rehtori Kari Stenberg.

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 21/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja va ra puheen joh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuus tos sa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kes kuu destaan pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat kalenterivuodeksi. Kunnanhallitus jättää vaalin kunnanvaltuuston toi mi tettavaksi.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu 19/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 54 :n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään ai koi na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Val tuus to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Kuntalain 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle pu heen johta ja. Valtuuston kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan lähetettävä vä hintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta an net ta va yleisesti tieto siten, kuin kun ta lain 64 :ssä säädetään. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 8 :ään esitetään muutosta, jon ka mu kaan kutsu valtuuston ko kouk seen on vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta lä he tet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk ses sa läs nä olo- ja puheoikeus. Työjärjestyksen muutosehdotus si sältää mahdollisuuden kokouskutsun sähköiseen lähettämiseen. Samassa ajas sa on kokouksesta an net ta va yleisesti tie to julkisten kuulutusten il moitus tau lul la. Ko kous kut sus sa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää se los tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä he tettä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työ järjes tyk sen muutosehdotus sisältää mahdollisuuden esityslistan sähköiseen lä het tä mi seen. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esitys lis ta toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tie do te taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tä nyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston ko kouskut su ja esityslista vuonna 2015 toimitetaan seuraavasti: Kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä se nil le ja kunnanjohtajalle. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti val tuus ton työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Samassa ajassa on kokouksesta an net ta va ylei ses ti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lul la. Kunnan virallisissa ilmoituslehdissä julkaistaan ilmoitus, jossa maini taan kokouksen aika ja paikka sekä pöytäkirjan nähtävillä pi tä misen aika ja paikka. Tarvittaessa kiireellisessä tapauksessa kun-

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus nan hal li tuk sen esitys tehdään valtuustolle kunnanvaltuuston kokous ta edeltävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Kokouskutsu toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. va ra valtuu te tul le. Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden vii meise nä maanantaina klo

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnalliset ilmoitukset / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muul la kunnan päättämällä tavalla. Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2014 julkaistu kunnan julkisten kuu lu tusten il moi tus tau lul la sekä kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaa voi tus ta, ve rotus ta ja vaaleja koskevat ilmoitukset ly hen net tyi nä tai yhteisilmoituksina tois ten kuntien vastaavien il moi tus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Imat ralai nen -nimisissä lehdissä. Tarvittaessa ilmoitus on voitu julkaista muis sakin lehdissä. Ruokolahden kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on pyydetty tar joukset Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Kunnallisten ilmoitusten julkaisemisen valintaperusteena on ko ko nais ta loudel li ses ti edullisin tarjous alla mainittujen tarjouspyynnössä määriteltyjen va lin ta pe rus tei den mukaan seuraavasti: Hinta 70 % paperilehden ilmoitushinta 50 % sähköisen ilmoituksen hinta 20 % Laatu 30 % Ilmaislehtien levikki / jakelupeitto Ruokolahden alueella, 15 % llmaislehtien ilmestymiskerrat / vko, 10 % Aineiston toimitusaikataulu, 5 % Tarjoukset saatiin Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Tarjouksista tehtiin tarjouspyynnön mukainen vertailu ja tarjouskilpailun voitti Uutisvuoksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan il moi tuk set vuonna 2015 julkaistaan seuraavasti: Ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuulutusten il moi tus tau lul la ja kunnan kotisivulla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaavoi tus ta, verotusta ja vaaleja koskevat ilmoitukset julkaistaan lyhen net tyi nä tai yhteisilmoituksina toisten kuntien vastaavien il moitus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Uutisvuoksi -nimisissä leh dissä. Tarvittaessa ilmoitus voidaan julkaista muissakin lehdissä.

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Toivo Launiainen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan eikä esteellisenä (Ruokolahden Seudun Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 :n mukaan kunnan tulee seurata asuk kait ten sa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väes tö ryh mit täin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vas ta taan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvin voin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo sit tain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa val mistel ta va laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olo suh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ta voitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kun ta koh tai sia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kun nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhtei sö jen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kun nan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asian tun tija na eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja ter veys vaiku tus ten arviointiin alueen kunnissa. Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvointitiimin, jonka jäseniä ovat kun nan joh ta ja, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, hallintojohtaja, varhais kas va tus pääl lik kö, liikuntasihteeri ja nuorisosihteeri. Tiimin sihteerinä toi mii hallinto-osaston palvelusihteeri. Hy vin voin ti ker to muk sen val mis te lusta vastaavat hyvinvointitiimin jäsenet. Ker to muk sen koordinoinnista huoleh tii hallinto-osaston palvelusihteeri. Valmistelua on tehty yhdessä ja saatu ohjausta myös Eksoten terveyden ja hy vin voin nin koordinaattorilta. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosilta 2013 ja Etelä-Karjalan maakunnalliseen strategiaan Ruokolahden kunnan pai nopis te aluei na on kirjattu: Lapsiperheet - varhaiskasvatuksen avopalvelujen kehittäminen - liikkuva lapsi - lasten kotihoidon tukeminen Nuoret - itsenäinen nuori - kesätyöpaikka vuotiaille vähintään kahdeksi viikoksi - osallistuva nuori

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Työttömyys - 8 kuukautta työtä 28 kuukauden aikana - vajaatyökykyisille vähintään kaksi työpaikkaa kunnassa Syrjäytyminen - yhteiskunnan toiminnassa pysyminen - yhteiskunnassa mukana oleva hyvinvoiva nuori - peruskoulun päättötodistus Etelä-Karjalan maakunnallisen strategian painopistealueita ovat: Lapset ja nuoret - terveelliset elämäntavat (etenkin liikkuminen, nukkuminen, yli pai non eh käi sy, terveelliset ruokailutottumukset, päihteettömyys, nuk ku mi nen se kä niska- ja hartiasäryt) - kouluviihtyvyys (kiusaamisen väheneminen, koulu-uupumus sekä opis ke luun liittyvät vaikeudet) - henkinen hyvinvointi Nuoret aikuiset - nuorisotakuun vahvistaminen Aikuiset - liikunta osaksi elämää - pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Ikä-ihmiset - yksinäisyyden tunteen vähentäminen - toimintakyvyn tukeminen Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan mukana. Kunnanhallitus hyväksyy ja lähettää edelleen kunnanvaltuuston hy väk syttä väk si hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013 ja 2014 sekä hy vin voin tisuun ni tel man vuo sil le

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Valtiovarainministeriö on antanut päätöksen kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta ja kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien ta sauksen vahvistamisesta (VM/2633/ /2014). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mu kaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista val tionosuus pe rus teis ta: lain 1704/ :n 1 momentissa tarkoitettujen val tion osuus teh tävien (sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyshuollon perustehtävät) las ken nal li sis ta kustannuksista ja syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tualu een kunnan lisäosien määräytymisperusteista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 6 11 :ien mu kai ses ti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saa dus ta summasta vähennetään 55 :ssä tarkoitettu kunnan oma ra hoitus osuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan :ssä tar koite tut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tu alueen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään pe rus palve lu jen valtionosuuslain seit se män nes sä luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen val tion osuu des sa vuoden 2015 työmarkkinauudistukseen liittyvä tasaus veroperustemuutoksien huomioonottaminen val tion osuu dessa maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto sekä määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vä hen nyk set ja lisäyk set. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kun nil le myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasaus li sä tai tasausvähennys). Tasauspäätös otetaan huomioon val tionosuu den lisäyksenä tai vähennyksenä päätettäessä kunnan pe rus pal ve lujen valtionosuudesta. Valtionvarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an netun lain 48 :n nojalla myöntänyt Ruokolahden kunnalle vuodelle 2015 valtion osuut ta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta seu raavas ti:

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus laskennalliset kustannukset: euroa - ikärakenne sairastavuus muut laskennalliset kustannukset yhteensä omarahoitusosuus lisäosat valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset järjestelmämuutoksen tasaus v (uusi) verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus kunnan peruspalvelujen valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais sa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tar koi tet tu rahoitus Valtionosuus yhteensä Vuonna 2015 kunnan oma ra hoi tus osuus on 3 520,93 euroa/asukas (3 282,60 euroa/asukas vuonna 2014). Kunnanhallitus hyväksyy valtionvarainministeriön päätöksen vuoden 2015 pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta val tionosuuk sien tasauksesta.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahden kunnalle vapaan sivistystyön valtionosuutta mak setaan kan sa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 56/221/2014 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste esiopetus: 5-vuotiaat pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2015 omarahoitusosuus on 300,13 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen val tion osuus pää tök sen vuodelle 2015.

17 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahdelle vapaan sivistystyön valtionosuutta maksetaan kansa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 80/221/2013 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

18 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2014 omarahoitusosuus on 348,64 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuuspäätöksen vuodelle Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päätöksellään 80/221/2013 opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettävää käyt tö kus tannus ten valtionosuutta vuodelle 2014 keskimääräisen oppilasmäärän mukai sek si, valtionosuuden lisäys yhteensä euroa. Kunnan oma ra hoitus osuu den lopulliseksi määräksi on vahvistettu 345,04 euroa/ asukas, mikä vähentää kunnan omarahoitusosuutta euroa. Yhteensä opetuskult tuu ri toi men val tion osuut ta vuodelle 2014 maksetaan lisää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuurtoimen valtionosuuden tar kistuk sen vuodelle 2014.

19 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 184/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruo ko lah den, Savitaipaleen, Taipalsaaren kunnat, Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Sai mia Oy, Saimaan talous- ja tieto Oy ja Saimaan Tukipalvelut Oy ovat teh neet yhteistoimintasopimuksen maakunnallisesta hankintayhteistyöstä alkaen. Lappeenrannan kaupunki pyytää yhteistoimintasopimukseen liittyneitä kun tia/kun tayh ty miä ja osakeyhtiöitä nimeämään edustajansa pe rus tet tavaan maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään. Ohjausryhmään ni me tään yksi edustaja kustakin organisaatioista. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ohjausryhmän tehtävät ovat: Ohjausryhmä määrittelee kilpailutettavat yhteishankinnat vuosittain. Yhteis han kin ta voidaan käynnistää myös kesken vuoden, vaikka sitä ei oli sikaan mainittu kilpailutuskalenterissa. Virkamiehistä koostuva ohjausryhmä val mis te lee esityksen, joka käsitellään vuosittain kaikkien sopijapuolien päät tä vis sä elimissä siten, että etukäteen tiedetään mihin seuraavan vuoden yhteishankinnoista kukin sopijapuoli osallistuu. Samalla sopijapuolet ni meä vät kuhunkin hankintaan oman substanssiosaajansa, joka pyy dettäes sä osallistuu yhteishankintojen valmisteluun aina päätöksentekoon saak ka. Ohjausryhmä nimeää kunkin kilpailutuksen valmisteluun asian tunti ja työ ryh män edellä mainituista substanssiosaajista. Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa arviomaan käyn nis ty viä kilpailutuksia ja niiden strategisia linjauksia ennen varsinaisen kil pai lut ta mi sen aloittamista, sekä tarvittaessa linjaa kilpailutuskalenteriin teh tä viä päivitystarpeita. Ohjausryhmä sopii myös kilpailutettuja yhteishankintoja koskeviin so pimuk siin sisältyvien optiovuosien käytöstä, sekä KL Kuntahankinnat Oy:n kil pai lu tuk siin osallistumista, silloin kun option käyttö tai KL Kuntahankinnat Oy:n kilpailutusten käyttö todetaan sopijapuolien kannalta strategisesti ja ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Ohjausryhmä seuraa vuosittain yhteishankintoihin liittyvää toimintaa. So pimus osa puol ten kesken käydään ohjausryhmän valmistelun perusteella vuo sit tain yhteistoimintasopimusta koskevan palveluneuvottelut. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintajohtaja. Kunnanhallitus nimeää hallintojohtajan Ruokolahden kunnan edustajaksi maa kun nal li sen hankintayhteistyön ohjausryhmään.

20 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus

21 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus 29/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla. Päivystyssairaalan ja tarvittavien peruskorjausten yh teen las ket tu kus tannus ar vio on 58,5 miljoonaa euroa. Tästä sairaalan uus in ves toin nin osuus on 44,0 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen 13,5 miljoonaa euroa. Uus inves toin tia on las kel mis sa verrattu pelkkään laajaan pe rus kor jaus kus tannuk seen, joka las kel mis sa on 17,9 miljoonaa euroa. Uusinvestointi, sisältäen tarvittavat pe rus kor jauk set, tuo toiminnallisia tuotta vuus te ki jöi tä, joiden ansiosta uus in ves toin ti vaih to eh don tuomasta tuot tavuu des ta riittäisi jo 51 prosentin toteuma, jot ta se saavuttaa pelkän pe ruskor jaus vaih to eh don tuomat hyödyt. Ra hoi tus las kel man mukaisesti in vestoin ti on toteutettavissa kuntien kanssa so vi tun kustannuskehitysraamin sisäl lä. Ruokolahden kunnanhallitus hyväksyy Eksoten esittämän sai raa lain vestoin ti suun ni tel man, joka pohjautuu uudisrakennusvaihtoehtoon Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot