Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kunnanvaltuuston kokouskutsu Kunnalliset ilmoitukset Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 28 Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus Erääntyneet saatavat Saatavien poisto Työllisyyskatsaus joulukuu Kiinteistönluovutusilmoitukset Ilmoitusasiat Hallintojohtajan valinta Vuokrasopimuksen jatkaminen / Ruokolahden Hirvisafari Oy

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Paananen Taina puheenjohtaja Ijäs Esko I varapuheenjohtaja Ahonen Harri II varapuheenjohtaja Halonen Helli jäsen Heinänen Topi jäsen Kärki Timo jäsen Tella Anne jäsen Poissa Kymäläinen Suna kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Muu Savolainen Jouko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Launiainen Toivo kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pätilä Antti kunnanjohtaja Hämäläinen Eija va. hallintojohtaja Villanen Arja tekninen johtaja Markkanen Eija sivistystoimenjohtaja Stenberg Kari rehtori Allekirjoitukset Taina Paananen puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Antti Pätilä pöytäkirjanpitäjä, 34 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Harri Ahonen pöytäkirjantarkastaja Esko Ijäs pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Eija Hämäläinen va. hallintojohtaja

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksen alussa Planora Oy:n edustaja esitteli kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitystä. Merkittiin, että esittelyn ja keskustelun ajan kello läsnä olivat teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Vesa Kokkonen, tekninen johtaja Arja Villanen ja maanrakennusmestari Olli Syrjänen.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja asetetaan nähtäville keskiviikkona Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet 114/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Kirkonkylän koulun rakenteita ja sisäilmaa koskevat selvitykset jatkuivat vuo den 2014 lopussa tehdyllä oppilaiden oirekyselyllä. Kyselyn tulos osoitti, että oppilaiden oirehtiminen on laajempaa ja voimakkaampaa kuin vastaa vien olosuhteiden kouluissa muualla Suomessa. Oirekyselyn tulosten poh jal ta kyselyn toteuttaja suositteli nykyisen koulurakennuksen kor vaaviin väliaikaistiloihin siirtymistä ennen uuden koulurakennuksen val mis tumis ta. Kuitenkaan välitöntä tarvetta korvaaviin tiloihin siirtymiselle ei ole. Käy tän nös sä koulutyön siirtäminen korvaaviin tiloihin on järkevintä tehdä uu den lukukauden alkaessa, tässä tapauksessa lukuvuoden al kaes sa. Kunta on tiedustellut ja valmistellut erilaisia vaihtoehtoja korvaaviksi ti loiksi. Oleellista vaihtoehtoisten tilojen käyttöönoton kannalta on niiden so veltu vuus koulutyöhön, tilojen sijainti, mahdollisten ulkopuolisten ti la toi mit tajien aikataulut ja toimitusvarmuus. Myös tilojen hinta on huomioitava tarkas te lus sa. Oleellista luonnollisesti on se, kuinka koulutyötä voidaan vä li aikaikais ti lois sa tavoitteellisesti ja turvallisesti toteuttaa ylikuormittamatta hen ki lös tä ja oppilaita. Viranhaltijat antavat kunnanhallitukselle katsauksen vä li ai kais ten kou lu ti lojen valmistelusta. Kunnanhallitukselta edellytetään oh jeis tus ta vi ran hal ti joille koulun korvaavien väliaikaistilojen jat ko val mis te lua varten. Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden antaman ti lan ne kat sauk sen tie toonsa saatetuksi ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkotoimenpiteiden valmistelusta. Kunnanhallitus päätti esityslistasta poiketen käsitellä asian ensimmäisenä ko kous asia na. Kunnanhallitus päätti antaa viranhaltijoiden tehtäväksi selvittää kil pai lu tetta vien väistötilojen tarve ottaen huomioon käytettävissä olevat omat tilat. Merkittiin, että asian käsittelyn ajan kello läsnä olivat si vis tystoi men joh ta ja Eija Markkanen, tekninen johtaja Arja Villanen ja Kirkonkylän kou lun rehtori Kari Stenberg.

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 21/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja va ra puheen joh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuus tos sa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kes kuu destaan pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat kalenterivuodeksi. Kunnanhallitus jättää vaalin kunnanvaltuuston toi mi tettavaksi.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu 19/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 54 :n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään ai koi na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Val tuus to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Kuntalain 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle pu heen johta ja. Valtuuston kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan lähetettävä vä hintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta an net ta va yleisesti tieto siten, kuin kun ta lain 64 :ssä säädetään. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 8 :ään esitetään muutosta, jon ka mu kaan kutsu valtuuston ko kouk seen on vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta lä he tet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk ses sa läs nä olo- ja puheoikeus. Työjärjestyksen muutosehdotus si sältää mahdollisuuden kokouskutsun sähköiseen lähettämiseen. Samassa ajas sa on kokouksesta an net ta va yleisesti tie to julkisten kuulutusten il moitus tau lul la. Ko kous kut sus sa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää se los tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä he tettä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työ järjes tyk sen muutosehdotus sisältää mahdollisuuden esityslistan sähköiseen lä het tä mi seen. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esitys lis ta toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tie do te taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tä nyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston ko kouskut su ja esityslista vuonna 2015 toimitetaan seuraavasti: Kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä se nil le ja kunnanjohtajalle. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti val tuus ton työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Samassa ajassa on kokouksesta an net ta va ylei ses ti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lul la. Kunnan virallisissa ilmoituslehdissä julkaistaan ilmoitus, jossa maini taan kokouksen aika ja paikka sekä pöytäkirjan nähtävillä pi tä misen aika ja paikka. Tarvittaessa kiireellisessä tapauksessa kun-

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus nan hal li tuk sen esitys tehdään valtuustolle kunnanvaltuuston kokous ta edeltävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Kokouskutsu toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. va ra valtuu te tul le. Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden vii meise nä maanantaina klo

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnalliset ilmoitukset / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muul la kunnan päättämällä tavalla. Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2014 julkaistu kunnan julkisten kuu lu tusten il moi tus tau lul la sekä kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaa voi tus ta, ve rotus ta ja vaaleja koskevat ilmoitukset ly hen net tyi nä tai yhteisilmoituksina tois ten kuntien vastaavien il moi tus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Imat ralai nen -nimisissä lehdissä. Tarvittaessa ilmoitus on voitu julkaista muis sakin lehdissä. Ruokolahden kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on pyydetty tar joukset Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Kunnallisten ilmoitusten julkaisemisen valintaperusteena on ko ko nais ta loudel li ses ti edullisin tarjous alla mainittujen tarjouspyynnössä määriteltyjen va lin ta pe rus tei den mukaan seuraavasti: Hinta 70 % paperilehden ilmoitushinta 50 % sähköisen ilmoituksen hinta 20 % Laatu 30 % Ilmaislehtien levikki / jakelupeitto Ruokolahden alueella, 15 % llmaislehtien ilmestymiskerrat / vko, 10 % Aineiston toimitusaikataulu, 5 % Tarjoukset saatiin Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Tarjouksista tehtiin tarjouspyynnön mukainen vertailu ja tarjouskilpailun voitti Uutisvuoksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan il moi tuk set vuonna 2015 julkaistaan seuraavasti: Ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuulutusten il moi tus tau lul la ja kunnan kotisivulla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaavoi tus ta, verotusta ja vaaleja koskevat ilmoitukset julkaistaan lyhen net tyi nä tai yhteisilmoituksina toisten kuntien vastaavien il moitus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Uutisvuoksi -nimisissä leh dissä. Tarvittaessa ilmoitus voidaan julkaista muissakin lehdissä.

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Toivo Launiainen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan eikä esteellisenä (Ruokolahden Seudun Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 :n mukaan kunnan tulee seurata asuk kait ten sa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väes tö ryh mit täin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vas ta taan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvin voin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo sit tain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa val mistel ta va laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olo suh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ta voitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kun ta koh tai sia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kun nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhtei sö jen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kun nan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asian tun tija na eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja ter veys vaiku tus ten arviointiin alueen kunnissa. Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvointitiimin, jonka jäseniä ovat kun nan joh ta ja, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, hallintojohtaja, varhais kas va tus pääl lik kö, liikuntasihteeri ja nuorisosihteeri. Tiimin sihteerinä toi mii hallinto-osaston palvelusihteeri. Hy vin voin ti ker to muk sen val mis te lusta vastaavat hyvinvointitiimin jäsenet. Ker to muk sen koordinoinnista huoleh tii hallinto-osaston palvelusihteeri. Valmistelua on tehty yhdessä ja saatu ohjausta myös Eksoten terveyden ja hy vin voin nin koordinaattorilta. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosilta 2013 ja Etelä-Karjalan maakunnalliseen strategiaan Ruokolahden kunnan pai nopis te aluei na on kirjattu: Lapsiperheet - varhaiskasvatuksen avopalvelujen kehittäminen - liikkuva lapsi - lasten kotihoidon tukeminen Nuoret - itsenäinen nuori - kesätyöpaikka vuotiaille vähintään kahdeksi viikoksi - osallistuva nuori

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Työttömyys - 8 kuukautta työtä 28 kuukauden aikana - vajaatyökykyisille vähintään kaksi työpaikkaa kunnassa Syrjäytyminen - yhteiskunnan toiminnassa pysyminen - yhteiskunnassa mukana oleva hyvinvoiva nuori - peruskoulun päättötodistus Etelä-Karjalan maakunnallisen strategian painopistealueita ovat: Lapset ja nuoret - terveelliset elämäntavat (etenkin liikkuminen, nukkuminen, yli pai non eh käi sy, terveelliset ruokailutottumukset, päihteettömyys, nuk ku mi nen se kä niska- ja hartiasäryt) - kouluviihtyvyys (kiusaamisen väheneminen, koulu-uupumus sekä opis ke luun liittyvät vaikeudet) - henkinen hyvinvointi Nuoret aikuiset - nuorisotakuun vahvistaminen Aikuiset - liikunta osaksi elämää - pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Ikä-ihmiset - yksinäisyyden tunteen vähentäminen - toimintakyvyn tukeminen Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan mukana. Kunnanhallitus hyväksyy ja lähettää edelleen kunnanvaltuuston hy väk syttä väk si hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013 ja 2014 sekä hy vin voin tisuun ni tel man vuo sil le

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Valtiovarainministeriö on antanut päätöksen kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta ja kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien ta sauksen vahvistamisesta (VM/2633/ /2014). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mu kaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista val tionosuus pe rus teis ta: lain 1704/ :n 1 momentissa tarkoitettujen val tion osuus teh tävien (sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyshuollon perustehtävät) las ken nal li sis ta kustannuksista ja syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tualu een kunnan lisäosien määräytymisperusteista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 6 11 :ien mu kai ses ti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saa dus ta summasta vähennetään 55 :ssä tarkoitettu kunnan oma ra hoitus osuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan :ssä tar koite tut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tu alueen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään pe rus palve lu jen valtionosuuslain seit se män nes sä luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen val tion osuu des sa vuoden 2015 työmarkkinauudistukseen liittyvä tasaus veroperustemuutoksien huomioonottaminen val tion osuu dessa maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto sekä määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vä hen nyk set ja lisäyk set. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kun nil le myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasaus li sä tai tasausvähennys). Tasauspäätös otetaan huomioon val tionosuu den lisäyksenä tai vähennyksenä päätettäessä kunnan pe rus pal ve lujen valtionosuudesta. Valtionvarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an netun lain 48 :n nojalla myöntänyt Ruokolahden kunnalle vuodelle 2015 valtion osuut ta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta seu raavas ti:

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus laskennalliset kustannukset: euroa - ikärakenne sairastavuus muut laskennalliset kustannukset yhteensä omarahoitusosuus lisäosat valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset järjestelmämuutoksen tasaus v (uusi) verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus kunnan peruspalvelujen valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais sa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tar koi tet tu rahoitus Valtionosuus yhteensä Vuonna 2015 kunnan oma ra hoi tus osuus on 3 520,93 euroa/asukas (3 282,60 euroa/asukas vuonna 2014). Kunnanhallitus hyväksyy valtionvarainministeriön päätöksen vuoden 2015 pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta val tionosuuk sien tasauksesta.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahden kunnalle vapaan sivistystyön valtionosuutta mak setaan kan sa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 56/221/2014 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste esiopetus: 5-vuotiaat pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2015 omarahoitusosuus on 300,13 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen val tion osuus pää tök sen vuodelle 2015.

17 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahdelle vapaan sivistystyön valtionosuutta maksetaan kansa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 80/221/2013 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

18 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2014 omarahoitusosuus on 348,64 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuuspäätöksen vuodelle Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päätöksellään 80/221/2013 opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettävää käyt tö kus tannus ten valtionosuutta vuodelle 2014 keskimääräisen oppilasmäärän mukai sek si, valtionosuuden lisäys yhteensä euroa. Kunnan oma ra hoitus osuu den lopulliseksi määräksi on vahvistettu 345,04 euroa/ asukas, mikä vähentää kunnan omarahoitusosuutta euroa. Yhteensä opetuskult tuu ri toi men val tion osuut ta vuodelle 2014 maksetaan lisää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuurtoimen valtionosuuden tar kistuk sen vuodelle 2014.

19 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 184/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruo ko lah den, Savitaipaleen, Taipalsaaren kunnat, Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Sai mia Oy, Saimaan talous- ja tieto Oy ja Saimaan Tukipalvelut Oy ovat teh neet yhteistoimintasopimuksen maakunnallisesta hankintayhteistyöstä alkaen. Lappeenrannan kaupunki pyytää yhteistoimintasopimukseen liittyneitä kun tia/kun tayh ty miä ja osakeyhtiöitä nimeämään edustajansa pe rus tet tavaan maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään. Ohjausryhmään ni me tään yksi edustaja kustakin organisaatioista. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ohjausryhmän tehtävät ovat: Ohjausryhmä määrittelee kilpailutettavat yhteishankinnat vuosittain. Yhteis han kin ta voidaan käynnistää myös kesken vuoden, vaikka sitä ei oli sikaan mainittu kilpailutuskalenterissa. Virkamiehistä koostuva ohjausryhmä val mis te lee esityksen, joka käsitellään vuosittain kaikkien sopijapuolien päät tä vis sä elimissä siten, että etukäteen tiedetään mihin seuraavan vuoden yhteishankinnoista kukin sopijapuoli osallistuu. Samalla sopijapuolet ni meä vät kuhunkin hankintaan oman substanssiosaajansa, joka pyy dettäes sä osallistuu yhteishankintojen valmisteluun aina päätöksentekoon saak ka. Ohjausryhmä nimeää kunkin kilpailutuksen valmisteluun asian tunti ja työ ryh män edellä mainituista substanssiosaajista. Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa arviomaan käyn nis ty viä kilpailutuksia ja niiden strategisia linjauksia ennen varsinaisen kil pai lut ta mi sen aloittamista, sekä tarvittaessa linjaa kilpailutuskalenteriin teh tä viä päivitystarpeita. Ohjausryhmä sopii myös kilpailutettuja yhteishankintoja koskeviin so pimuk siin sisältyvien optiovuosien käytöstä, sekä KL Kuntahankinnat Oy:n kil pai lu tuk siin osallistumista, silloin kun option käyttö tai KL Kuntahankinnat Oy:n kilpailutusten käyttö todetaan sopijapuolien kannalta strategisesti ja ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Ohjausryhmä seuraa vuosittain yhteishankintoihin liittyvää toimintaa. So pimus osa puol ten kesken käydään ohjausryhmän valmistelun perusteella vuo sit tain yhteistoimintasopimusta koskevan palveluneuvottelut. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintajohtaja. Kunnanhallitus nimeää hallintojohtajan Ruokolahden kunnan edustajaksi maa kun nal li sen hankintayhteistyön ohjausryhmään.

20 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus

21 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus 29/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla. Päivystyssairaalan ja tarvittavien peruskorjausten yh teen las ket tu kus tannus ar vio on 58,5 miljoonaa euroa. Tästä sairaalan uus in ves toin nin osuus on 44,0 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen 13,5 miljoonaa euroa. Uus inves toin tia on las kel mis sa verrattu pelkkään laajaan pe rus kor jaus kus tannuk seen, joka las kel mis sa on 17,9 miljoonaa euroa. Uusinvestointi, sisältäen tarvittavat pe rus kor jauk set, tuo toiminnallisia tuotta vuus te ki jöi tä, joiden ansiosta uus in ves toin ti vaih to eh don tuomasta tuot tavuu des ta riittäisi jo 51 prosentin toteuma, jot ta se saavuttaa pelkän pe ruskor jaus vaih to eh don tuomat hyödyt. Ra hoi tus las kel man mukaisesti in vestoin ti on toteutettavissa kuntien kanssa so vi tun kustannuskehitysraamin sisäl lä. Ruokolahden kunnanhallitus hyväksyy Eksoten esittämän sai raa lain vestoin ti suun ni tel man, joka pohjautuu uudisrakennusvaihtoehtoon Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla.

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot