Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kunnanvaltuuston kokouskutsu Kunnalliset ilmoitukset Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 28 Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus Erääntyneet saatavat Saatavien poisto Työllisyyskatsaus joulukuu Kiinteistönluovutusilmoitukset Ilmoitusasiat Hallintojohtajan valinta Vuokrasopimuksen jatkaminen / Ruokolahden Hirvisafari Oy

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Paananen Taina puheenjohtaja Ijäs Esko I varapuheenjohtaja Ahonen Harri II varapuheenjohtaja Halonen Helli jäsen Heinänen Topi jäsen Kärki Timo jäsen Tella Anne jäsen Poissa Kymäläinen Suna kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Muu Savolainen Jouko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Launiainen Toivo kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pätilä Antti kunnanjohtaja Hämäläinen Eija va. hallintojohtaja Villanen Arja tekninen johtaja Markkanen Eija sivistystoimenjohtaja Stenberg Kari rehtori Allekirjoitukset Taina Paananen puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Antti Pätilä pöytäkirjanpitäjä, 34 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Harri Ahonen pöytäkirjantarkastaja Esko Ijäs pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Eija Hämäläinen va. hallintojohtaja

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksen alussa Planora Oy:n edustaja esitteli kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitystä. Merkittiin, että esittelyn ja keskustelun ajan kello läsnä olivat teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Vesa Kokkonen, tekninen johtaja Arja Villanen ja maanrakennusmestari Olli Syrjänen.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja asetetaan nähtäville keskiviikkona Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Harri Ahonen ja Esko Ijäs.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kirkonkylän koulun tilanne ja jatkotoimet 114/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Kirkonkylän koulun rakenteita ja sisäilmaa koskevat selvitykset jatkuivat vuo den 2014 lopussa tehdyllä oppilaiden oirekyselyllä. Kyselyn tulos osoitti, että oppilaiden oirehtiminen on laajempaa ja voimakkaampaa kuin vastaa vien olosuhteiden kouluissa muualla Suomessa. Oirekyselyn tulosten poh jal ta kyselyn toteuttaja suositteli nykyisen koulurakennuksen kor vaaviin väliaikaistiloihin siirtymistä ennen uuden koulurakennuksen val mis tumis ta. Kuitenkaan välitöntä tarvetta korvaaviin tiloihin siirtymiselle ei ole. Käy tän nös sä koulutyön siirtäminen korvaaviin tiloihin on järkevintä tehdä uu den lukukauden alkaessa, tässä tapauksessa lukuvuoden al kaes sa. Kunta on tiedustellut ja valmistellut erilaisia vaihtoehtoja korvaaviksi ti loiksi. Oleellista vaihtoehtoisten tilojen käyttöönoton kannalta on niiden so veltu vuus koulutyöhön, tilojen sijainti, mahdollisten ulkopuolisten ti la toi mit tajien aikataulut ja toimitusvarmuus. Myös tilojen hinta on huomioitava tarkas te lus sa. Oleellista luonnollisesti on se, kuinka koulutyötä voidaan vä li aikaikais ti lois sa tavoitteellisesti ja turvallisesti toteuttaa ylikuormittamatta hen ki lös tä ja oppilaita. Viranhaltijat antavat kunnanhallitukselle katsauksen vä li ai kais ten kou lu ti lojen valmistelusta. Kunnanhallitukselta edellytetään oh jeis tus ta vi ran hal ti joille koulun korvaavien väliaikaistilojen jat ko val mis te lua varten. Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden antaman ti lan ne kat sauk sen tie toonsa saatetuksi ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkotoimenpiteiden valmistelusta. Kunnanhallitus päätti esityslistasta poiketen käsitellä asian ensimmäisenä ko kous asia na. Kunnanhallitus päätti antaa viranhaltijoiden tehtäväksi selvittää kil pai lu tetta vien väistötilojen tarve ottaen huomioon käytettävissä olevat omat tilat. Merkittiin, että asian käsittelyn ajan kello läsnä olivat si vis tystoi men joh ta ja Eija Markkanen, tekninen johtaja Arja Villanen ja Kirkonkylän kou lun rehtori Kari Stenberg.

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 21/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja va ra puheen joh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuus tos sa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kes kuu destaan pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat kalenterivuodeksi. Kunnanhallitus jättää vaalin kunnanvaltuuston toi mi tettavaksi.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouskutsu 19/ / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 54 :n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään ai koi na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Val tuus to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Kuntalain 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle pu heen johta ja. Valtuuston kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan lähetettävä vä hintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta an net ta va yleisesti tieto siten, kuin kun ta lain 64 :ssä säädetään. Ruokolahden valtuuston työjärjestyksen 8 :ään esitetään muutosta, jon ka mu kaan kutsu valtuuston ko kouk seen on vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta lä he tet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk ses sa läs nä olo- ja puheoikeus. Työjärjestyksen muutosehdotus si sältää mahdollisuuden kokouskutsun sähköiseen lähettämiseen. Samassa ajas sa on kokouksesta an net ta va yleisesti tie to julkisten kuulutusten il moitus tau lul la. Ko kous kut sus sa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää se los tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lä he tettä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työ järjes tyk sen muutosehdotus sisältää mahdollisuuden esityslistan sähköiseen lä het tä mi seen. Val tuus to voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esitys lis ta toi mi te taan. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tie do te taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päät tä nyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston ko kouskut su ja esityslista vuonna 2015 toimitetaan seuraavasti: Kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään kuusi (6) päivää en nen ko kous ta erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä se nil le ja kunnanjohtajalle. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti val tuus ton työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Samassa ajassa on kokouksesta an net ta va ylei ses ti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lul la. Kunnan virallisissa ilmoituslehdissä julkaistaan ilmoitus, jossa maini taan kokouksen aika ja paikka sekä pöytäkirjan nähtävillä pi tä misen aika ja paikka. Tarvittaessa kiireellisessä tapauksessa kun-

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus nan hal li tuk sen esitys tehdään valtuustolle kunnanvaltuuston kokous ta edeltävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Kokouskutsu toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. va ra valtuu te tul le. Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden vii meise nä maanantaina klo

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnalliset ilmoitukset / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muul la kunnan päättämällä tavalla. Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2014 julkaistu kunnan julkisten kuu lu tusten il moi tus tau lul la sekä kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaa voi tus ta, ve rotus ta ja vaaleja koskevat ilmoitukset ly hen net tyi nä tai yhteisilmoituksina tois ten kuntien vastaavien il moi tus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Imat ralai nen -nimisissä lehdissä. Tarvittaessa ilmoitus on voitu julkaista muis sakin lehdissä. Ruokolahden kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on pyydetty tar joukset Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Kunnallisten ilmoitusten julkaisemisen valintaperusteena on ko ko nais ta loudel li ses ti edullisin tarjous alla mainittujen tarjouspyynnössä määriteltyjen va lin ta pe rus tei den mukaan seuraavasti: Hinta 70 % paperilehden ilmoitushinta 50 % sähköisen ilmoituksen hinta 20 % Laatu 30 % Ilmaislehtien levikki / jakelupeitto Ruokolahden alueella, 15 % llmaislehtien ilmestymiskerrat / vko, 10 % Aineiston toimitusaikataulu, 5 % Tarjoukset saatiin Sanoma Lehtimedia Oy/Uutisvuokselta, Sanoma Lehtimedia Oy/ Etelä-Saimaalta sekä SLY-kaupunkilehdet Oy/Imatra laiselta. Tarjouksista tehtiin tarjouspyynnön mukainen vertailu ja tarjouskilpailun voitti Uutisvuoksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan il moi tuk set vuonna 2015 julkaistaan seuraavasti: Ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuulutusten il moi tus tau lul la ja kunnan kotisivulla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu, kaavoi tus ta, verotusta ja vaaleja koskevat ilmoitukset julkaistaan lyhen net tyi nä tai yhteisilmoituksina toisten kuntien vastaavien il moitus ten kans sa Ruokolahtelainen ja Uutisvuoksi -nimisissä leh dissä. Tarvittaessa ilmoitus voidaan julkaista muissakin lehdissä.

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Toivo Launiainen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan eikä esteellisenä (Ruokolahden Seudun Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus 2013 ja 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 :n mukaan kunnan tulee seurata asuk kait ten sa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väes tö ryh mit täin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vas ta taan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvin voin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo sit tain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa val mistel ta va laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olo suh teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ta voitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kun ta koh tai sia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kun nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhtei sö jen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kun nan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asian tun tija na eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja ter veys vaiku tus ten arviointiin alueen kunnissa. Kunnanhallitus on nimennyt hyvinvointitiimin, jonka jäseniä ovat kun nan joh ta ja, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, hallintojohtaja, varhais kas va tus pääl lik kö, liikuntasihteeri ja nuorisosihteeri. Tiimin sihteerinä toi mii hallinto-osaston palvelusihteeri. Hy vin voin ti ker to muk sen val mis te lusta vastaavat hyvinvointitiimin jäsenet. Ker to muk sen koordinoinnista huoleh tii hallinto-osaston palvelusihteeri. Valmistelua on tehty yhdessä ja saatu ohjausta myös Eksoten terveyden ja hy vin voin nin koordinaattorilta. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosilta 2013 ja Etelä-Karjalan maakunnalliseen strategiaan Ruokolahden kunnan pai nopis te aluei na on kirjattu: Lapsiperheet - varhaiskasvatuksen avopalvelujen kehittäminen - liikkuva lapsi - lasten kotihoidon tukeminen Nuoret - itsenäinen nuori - kesätyöpaikka vuotiaille vähintään kahdeksi viikoksi - osallistuva nuori

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Työttömyys - 8 kuukautta työtä 28 kuukauden aikana - vajaatyökykyisille vähintään kaksi työpaikkaa kunnassa Syrjäytyminen - yhteiskunnan toiminnassa pysyminen - yhteiskunnassa mukana oleva hyvinvoiva nuori - peruskoulun päättötodistus Etelä-Karjalan maakunnallisen strategian painopistealueita ovat: Lapset ja nuoret - terveelliset elämäntavat (etenkin liikkuminen, nukkuminen, yli pai non eh käi sy, terveelliset ruokailutottumukset, päihteettömyys, nuk ku mi nen se kä niska- ja hartiasäryt) - kouluviihtyvyys (kiusaamisen väheneminen, koulu-uupumus sekä opis ke luun liittyvät vaikeudet) - henkinen hyvinvointi Nuoret aikuiset - nuorisotakuun vahvistaminen Aikuiset - liikunta osaksi elämää - pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Ikä-ihmiset - yksinäisyyden tunteen vähentäminen - toimintakyvyn tukeminen Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan mukana. Kunnanhallitus hyväksyy ja lähettää edelleen kunnanvaltuuston hy väk syttä väk si hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013 ja 2014 sekä hy vin voin tisuun ni tel man vuo sil le

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Valtiovarainministeriö on antanut päätöksen kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta ja kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien ta sauksen vahvistamisesta (VM/2633/ /2014). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mu kaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista val tionosuus pe rus teis ta: lain 1704/ :n 1 momentissa tarkoitettujen val tion osuus teh tävien (sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyshuollon perustehtävät) las ken nal li sis ta kustannuksista ja syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tualu een kunnan lisäosien määräytymisperusteista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 6 11 :ien mu kai ses ti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saa dus ta summasta vähennetään 55 :ssä tarkoitettu kunnan oma ra hoitus osuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan :ssä tar koite tut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten ko ti seu tu alueen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään pe rus palve lu jen valtionosuuslain seit se män nes sä luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen val tion osuu des sa vuoden 2015 työmarkkinauudistukseen liittyvä tasaus veroperustemuutoksien huomioonottaminen val tion osuu dessa maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto sekä määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vä hen nyk set ja lisäyk set. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kun nil le myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasaus li sä tai tasausvähennys). Tasauspäätös otetaan huomioon val tionosuu den lisäyksenä tai vähennyksenä päätettäessä kunnan pe rus pal ve lujen valtionosuudesta. Valtionvarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an netun lain 48 :n nojalla myöntänyt Ruokolahden kunnalle vuodelle 2015 valtion osuut ta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta seu raavas ti:

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus laskennalliset kustannukset: euroa - ikärakenne sairastavuus muut laskennalliset kustannukset yhteensä omarahoitusosuus lisäosat valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset järjestelmämuutoksen tasaus v (uusi) verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus kunnan peruspalvelujen valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais sa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tar koi tet tu rahoitus Valtionosuus yhteensä Vuonna 2015 kunnan oma ra hoi tus osuus on 3 520,93 euroa/asukas (3 282,60 euroa/asukas vuonna 2014). Kunnanhallitus hyväksyy valtionvarainministeriön päätöksen vuoden 2015 pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta val tionosuuk sien tasauksesta.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahden kunnalle vapaan sivistystyön valtionosuutta mak setaan kan sa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 56/221/2014 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste esiopetus: 5-vuotiaat pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2015 omarahoitusosuus on 300,13 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen val tion osuus pää tök sen vuodelle 2015.

17 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuus / / Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (opetus- ja kult tuu ritoi men rahoituslaki, 1705/2009) 1 :n ja 57 :n mukaan opetus- ja kult tuuri mi nis te riö myöntää valtionosuuden nuorisolaissa (72/2006) ja lii kun ta laissa (1054/1998) säädettyyn toimintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 2 :n mukaan opetus- ja kult tuu ri minis te riö myöntää valtionosuuden myös 1) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun lisäopetukseen; 2) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun maahanmuuttajille järjestettävään pe rus ope tuk seen valmistavaan opetukseen; 3) perusopetuslaissa tarkoitetuille muille kuin oppivelvollisille jär jes tet tävään esiopetukseen ja perusopetukseen; 4) perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn op pi vel volli suu den piirissä olevien oppilaiden ja perusopetuksen vaikeimmin ke hitys vam mais ten ja muiden vammaisoppilaiden perusopetuksesta ai heutu viin lisäkustannuksiin; 5) sisäoppilaitoksessa järjestettävän perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuksen sisäoppilaitoslisään ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien koulu ko ti kor vauk seen; 6) perusopetuslain 5 :ssä tarkoitettuun joustavan perusopetuksen toi mintaan myönnettävään lisään; 7) yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen; 8) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan; 9) ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen; 10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n 3 momentissa tar koi tettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n mukaan myös vapaan sivistystyön valtionosuusperusteesta päättää opetus- ja kult tuu ri minis te riö. Ruokolahdelle vapaan sivistystyön valtionosuutta maksetaan kansa lais opis ton käyttökustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 80/221/2013 myön tä nyt Ruokolahden kunnalle valtionosuutta edellä mainittuihin toi mintoi hin seuraavasti: peruste pidennetty op pi vel vol li suu s ja muut vammais oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminta kansalaisopisto liikuntatoiminta nuorisotyö euroa

18 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus omarahoitusosuus rahoitus yhteensä Rahoitus maksetaan peruspalvelujen valtionosuuden maksatuksen yh teydes sä ja siitä vähennetään kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen, am ma til li sen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyt tö kus tannuk siin. Vuoden 2014 omarahoitusosuus on 348,64 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 50 :n mukaan myönnetty rahoitus tar kis te taan varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opis ke li ja määrien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Opetus- ja kult tuuri toi men rahoituslaissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan va rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän ja va rain hoi to vuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisen oppilasmäärän mukaiseksi Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuuspäätöksen vuodelle Valmistelija Eija Hämäläinen Puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päätöksellään 80/221/2013 opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettävää käyt tö kus tannus ten valtionosuutta vuodelle 2014 keskimääräisen oppilasmäärän mukai sek si, valtionosuuden lisäys yhteensä euroa. Kunnan oma ra hoitus osuu den lopulliseksi määräksi on vahvistettu 345,04 euroa/ asukas, mikä vähentää kunnan omarahoitusosuutta euroa. Yhteensä opetuskult tuu ri toi men val tion osuut ta vuodelle 2014 maksetaan lisää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja kulttuurtoimen valtionosuuden tar kistuk sen vuodelle 2014.

19 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään 184/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruo ko lah den, Savitaipaleen, Taipalsaaren kunnat, Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Sai mia Oy, Saimaan talous- ja tieto Oy ja Saimaan Tukipalvelut Oy ovat teh neet yhteistoimintasopimuksen maakunnallisesta hankintayhteistyöstä alkaen. Lappeenrannan kaupunki pyytää yhteistoimintasopimukseen liittyneitä kun tia/kun tayh ty miä ja osakeyhtiöitä nimeämään edustajansa pe rus tet tavaan maakunnallisen hankintayhteistyön ohjausryhmään. Ohjausryhmään ni me tään yksi edustaja kustakin organisaatioista. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ohjausryhmän tehtävät ovat: Ohjausryhmä määrittelee kilpailutettavat yhteishankinnat vuosittain. Yhteis han kin ta voidaan käynnistää myös kesken vuoden, vaikka sitä ei oli sikaan mainittu kilpailutuskalenterissa. Virkamiehistä koostuva ohjausryhmä val mis te lee esityksen, joka käsitellään vuosittain kaikkien sopijapuolien päät tä vis sä elimissä siten, että etukäteen tiedetään mihin seuraavan vuoden yhteishankinnoista kukin sopijapuoli osallistuu. Samalla sopijapuolet ni meä vät kuhunkin hankintaan oman substanssiosaajansa, joka pyy dettäes sä osallistuu yhteishankintojen valmisteluun aina päätöksentekoon saak ka. Ohjausryhmä nimeää kunkin kilpailutuksen valmisteluun asian tunti ja työ ryh män edellä mainituista substanssiosaajista. Lisäksi ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa arviomaan käyn nis ty viä kilpailutuksia ja niiden strategisia linjauksia ennen varsinaisen kil pai lut ta mi sen aloittamista, sekä tarvittaessa linjaa kilpailutuskalenteriin teh tä viä päivitystarpeita. Ohjausryhmä sopii myös kilpailutettuja yhteishankintoja koskeviin so pimuk siin sisältyvien optiovuosien käytöstä, sekä KL Kuntahankinnat Oy:n kil pai lu tuk siin osallistumista, silloin kun option käyttö tai KL Kuntahankinnat Oy:n kilpailutusten käyttö todetaan sopijapuolien kannalta strategisesti ja ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Ohjausryhmä seuraa vuosittain yhteishankintoihin liittyvää toimintaa. So pimus osa puol ten kesken käydään ohjausryhmän valmistelun perusteella vuo sit tain yhteistoimintasopimusta koskevan palveluneuvottelut. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintajohtaja. Kunnanhallitus nimeää hallintojohtajan Ruokolahden kunnan edustajaksi maa kun nal li sen hankintayhteistyön ohjausryhmään.

20 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus

21 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskussairaalan päivystys ja vuodeosastoinvestoinnin toteutus 29/ / Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla. Päivystyssairaalan ja tarvittavien peruskorjausten yh teen las ket tu kus tannus ar vio on 58,5 miljoonaa euroa. Tästä sairaalan uus in ves toin nin osuus on 44,0 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen 13,5 miljoonaa euroa. Uus inves toin tia on las kel mis sa verrattu pelkkään laajaan pe rus kor jaus kus tannuk seen, joka las kel mis sa on 17,9 miljoonaa euroa. Uusinvestointi, sisältäen tarvittavat pe rus kor jauk set, tuo toiminnallisia tuotta vuus te ki jöi tä, joiden ansiosta uus in ves toin ti vaih to eh don tuomasta tuot tavuu des ta riittäisi jo 51 prosentin toteuma, jot ta se saavuttaa pelkän pe ruskor jaus vaih to eh don tuomat hyödyt. Ra hoi tus las kel man mukaisesti in vestoin ti on toteutettavissa kuntien kanssa so vi tun kustannuskehitysraamin sisäl lä. Ruokolahden kunnanhallitus hyväksyy Eksoten esittämän sai raa lain vestoin ti suun ni tel man, joka pohjautuu uudisrakennusvaihtoehtoon Valmistelija Antti Pätilä Puh Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on vuonna 2013 esittänyt pyy tä mässään lausunnossa jä sen kun tien sa kannanottoa suunniteltuun, noin 60 miljoo nan euron sairaalainvestointiin. Ruo ko lah den kunta antoi lausunnossaan Eksoten palvelurakennesuun nitel mas ta (kh / 340) myönteisen kannan sai raa la in ves toin nin to teut ta mi seen. Nyt Eksote on tarkentanut mainitun in ves toin nin kus tannus ar vio ta ja toteutusta esityslistan mukana jaettavassa oheis ma te ri aa lissa esi te tyl lä tavalla.

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunnan hyvinvointijaosto AIKA 06.02.2017 klo 16:30-17:41 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35 Pöytäkirja 6/2016 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 26.10.2016 klo 16:00-16:35 Paikka kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Vesilaitoksen johtajan valinta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7 Toivakan kunta Pöytäkirja 13/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika 29.08.2016 klo 16:30-18:33 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 172 Esityslistan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot