Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi useita lainsäädäntökysymyksiä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi useita lainsäädäntökysymyksiä,"

Transkriptio

1 1974

2

3 1 YLEISTÄ Vuoden 1973 loppukuukausina alkanut yleismaailmallinen öljykriisi ja keväällä aikaansaatu tulopoliittinen kokonaisratkaisu leimasivat eduskunnan työtä vuoden 1974 valtiopäivillä. Öljykysymys nousi esille heti valtiopäivien alussa tasavallan presidentin ilmoitettua, että hallitus tulee antamaan erityisen energiapoliittisen tiedonannon. Tällä tavoin hallitus halusi saattaa eduskunnan harkittavaksi, olivatko jo toteutetut ja tuolloin valmisteilla olleet päätökset energian säästämiseksi ja sen saannin turvaamiseksi hyväksyttäviä. Tiedonannon johdosta käyty keskustelu päättyi äänestykseen, jossa hallitus sai luottamuslauseen äänin Keskustelu samoin kuin myöhemmät tapahtumat öljyn hinnan ympärillä osoittivat, etteivät äänekkäimpinä esiintyneet oikeistoryhmät kunnolla ymmärtäneet kriisin vaikeutta ja sen ratkaisemiseen liittyneitä taloudellisia tosiasioita. Öljypolitiikasta muodostui eduskunnassakin ase, jolla pyrittiin iskemään niin sosialidemokraattisia ministereitä kuin Neste Oy:tä. Polttonesteiden, erityisesti lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn, hinnan alentamiseksi eduskunta hyväksyi verotusjärjestelmän muutoksen, jolla öljyltä poistettiin liikevaihtovero. Myöhemmin syksyllä eduskunta myönsi hallitukselle valtuudet valmisteveronkin alentamiseen tai sen poistamiseen. Saamiaan valtuuksia hallitus myös käytti melko välittömästi, ja tämän ratkaisun jälkeen nimenomaan kevyen polttoöljyn hinta Suomessa on jopa alle eurooppalaisen keskitason. Hinnan aleneminen viivästyi siten sen takia, että oikeistoryhmät äänestivät alkusyksyllä öljyn hinnanalennukseen liittynyttä vuokrien alentamismahdollisuutta vastaan. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi useita lainsäädäntökysymyksiä, jotka työllistivät eduskuntaa sekä kevät- että syysistuntokaudella. Työeläkkeiden tasokorotuksella työntekijöiden ja toimihenkilöiden eläkkeet nostettiin virkamiesten eläketurvan tasolle. Erityisen merkittäviä uudistuksia toteutettiin vuoden kuluessa perhepolitiikan sektorilla. Lapsilisät nousivat 25 %:lla, minkä ohella nostettiin alle 3-vuotiaista maksettavaa korotettua lapsilisää 140 markasta 210 markkaan vuodessa. Äitiysrahaa maksetaan lain muutoksen jälkeen 174 päivältä. Tuloratkaisun mukaisesti on palkanansaitsijoiden verotusta helpotettu siinä määrin, että asteikkokevennysten vaikutus yhdessä uuden tulo- ja varallisuusverolain kanssa on noin 1,7 miljardia markkaa. Kokonaisratkaisuun liittyi myös maataloustulolain muutos sekä laki, jolla jatkettiin indeksiehdon käyttökieltoa. Kaksivuotinen tuloratkaisu loi samalla edellytykset inflaation asteittaiseksi hillitsemiseksi. Inflaation vastaisen talouspolitiikan onnistumista on vaikeuttanut öljyn samoin kuin muiden tuontihintojen jyrkkä nousu. Selvästi voitiin kuitenkin todeta, että tulosopimuksen syntyminen ja huhtikuun alusta toteutettu laaja hinta- 265

4 säännöstely hidastivat hintojen nousuvauhtia. Elinkustannusten alentamiseksi eduskunta hyväksyi esityksen liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että eräiltä peruselintarvikkeilta poistettiin liikevaihtovero vuoden 1975 loppuun asti. Tämä johtikin lokakuun alussa mm. maidon, voin ja juustojen hinnan alenemiseen. Syysistuntokaudella asiat ruuhkautuivat pahasti lähinnä eräiden tahojen tarkoituksellisen jarrutuksen ja suoranaisen kiusanteon vuoksi. Tästä huolimatta voitiin viedä päätökseen useita hallituksen ohjelmaan kuuluneita uudistuksia. Yksityisten henkilöiden verotuksen uudistaminen saatiin kymmenien vuosien valmistelun jälkeen alulle, kun eduskunta hyväksyi tulo- ja varallisuusverolain pysyvänä. Eläkeläisten aseman parantamista jatkettiin saattamalla työtulo etuoikeutetuksi tuloksi tukiosaa määrättäessä. Lisäksi saatiin varmistettua, että työeläkeuudistus tai ansioeläkkeiden indeksitarkistus ei pienennä kansaneläkettä. Poikkeuksellisen runsaista sateista johtuneita satovahinkoja joudutaan korvaamaan osaksi valtion varoista eduskunnan hyväksyttyä hallituksessa syntyneen neuvotteluratkaisun. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhteistyötä ovat ajoittain häirinneet keskustapuolueen ryhmän henkiiöristiriidat. Selvimmin tämä tuli näkyviin käsiteltäessä esitystä valtion investointirahastosta. Osa kepun ryhmästä ryhtyi vastustamaan hallituksen yksimielistä esitystä, toisen osan vaatiessa esitykseen sellaisia muutoksia, loilla rahaston toimintamahdollisuudet olisi tukahdutettu. Sosialidemokraattisen ryhmän pitäessä tiukasti kiinni rahaston perustamisesta ja siihen sisältyvien talouspoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta laki hyväksyttiin täysistuntokäsittelyssä ilman oleellisia muutoksia. Kepun ryhmän lipeäminen hallituksen esityksestä johti kuitenkin siihen että oikeisto pystyi viivyttämällä siirtämään rahaston perustamiselle välttämättömän lisätalousarvion hyväksymisen yli vuodenvaihteen. Vuoden 1975 puolelle ja samalla nykyisen eduskunnan viimeisille valtiopäiville jäi suuri määrä tärkeitä uudistusehdotuksia. Tarkoituksena on ottaa uudelleen käsiteltäväksi viime vuoden puolella rauennut lisämenoarvio, joka sisältää tarvittavat varat valtion investointirahastoa varten, kahden uuden, elektroniikka-alalla keskittyvän valtion yhtiön perustamiseksi sekä eräiden valtion yhtiöiden osakepääomien korottamiseksi. Lisäbudjetin hyväksyminen avaa siten uusia näkymiä teollisuuspolitiikassa ja valtion yritystoiminnan kehittämisessä. Ratkaisematta jäivät vuoden 1974 aikana myös ns. maapaketti sekä uudet aluepoliittiset lait. Vaalilain uudistaminen ja mm. valitsijayhdistysten mukaan tulo on osoittautunut visaiseksi eikä esityksen läpimenoa saatu varmistettua. Vaaleihin liittyy myös pitkään eduskunnassa ollut esitys vaalikelpoisuus- ja täysivaltaisuusikärajan alentamisesta 18 vuoteen. Ryhmä on jatkuvasti vaatinut eduskunnan työskentelytapojen ja toimintaedellytysten parantamista ja saattamista nykyaikaiselle tasolle. Tässä onnistuttiin vuoden kuluessa niin, että lainsäädän- 266

5 tökysymykset ja varsinainen hallinto tullaan organisaatiouudistuksen yhteydessä erottamaan toisistaan. Samalla voidaan kehittää valiokuntien työtä ja lisätä niiden kapasiteettia asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. 2 HYVÄKSYTTYJÄ LAKEJA 2.1. YLEINEN TALOUSPOLITIIKKA Laki kustannusten nousun ehkäisemisestä Maaliskuun lopussa 1974 päättyneen valtalain nojalla hallituksella oli valtuudet muun muassa määrätä, että tiettyjä tarvikkeita sai tuoda maahan tullitta samoin kuin valtuudet poistaa kotimaisesta tarvikkeista suoritettava valmistevero hintatason säilyttämiseksi vakaana. Eduskunnan hyväksymään lakiin kustannustason nousun ehkäisemisestä sisältyvät valtalakia vastaavat säännökset, jotka ovat voimassa vuoden 1976 tammikuun lopuun. Niiden tarkoituksena on pitää huolta siitä, ettei tavaroiden maailmanmarkkinahintojen äkillinen nousu aiheuta vähittäishintoihin kohdistuvaa kustannustason kohoamista. Valtalain tapaan keinoina ovat mahdollisuus aientaa tulleja sekä valmisteveroja. Indeksin käyttökieltoa jatkettiin Lain mukaan indeksiehdon yleinen käyttökielto sopimuksissa jatkuu vuoden 1976 tammikuun loppuun. Samassa yhteydessä tehtiin eräitä muutoksia aiemmin voimassa olleisiin indeksiehdon rajoitussäännöksiin. Niinpä kiellon ulkopuolelle jäivät uudessa laissa muun muassa sähkötoimitussopimukset ja aravalain mukainen asuntorakentaminen. Lisäksi valtioneuvosto voi antaa hakemuksesta luvan indeksiehdon käyttämiseen. Suoja ulkomaista vaikutusvaltaa vastaan tehostuu Vuonna 1939 annetun ns. rajoituslain tarkoituksena on pysyttää maamme luonnonvarat kotimaisessa omistuksessa sekä suojata muutoinkin talouselämää ulkomaiselta vaikutusvallalta. Laissa on säädetty rajoituksia mm. ulkomaalaisten mahdollisuudelle hankkia kiinteätä omaisuutta Suomessa. Sama rajoitus koskee tietyin edel- 267

6 lytyksin myös selalisia suomalaisia osakeyhtiöitä, kauppa- ja kommandiittiyhtiöitä sekä taloudellisia yhdistyksiä, joissa oikeutta kuulua näihin ei ole rajoitettu ns. ulkomaalaispykälällä. Eräät yhteistyömuodot, kuten mm. asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt ovat olleet rajoitusmääräysten ulkopuolella. Koska tämä on mahdollistanut rajoituslain kiertämisen, tehtiin siihen muutos, jolla asunto-osakeyhtiöt saatettiin lain piiriin. Samalla muutettiin rajoituslakia myös siten, että ulkomaalainen saa hallita vuokran nojalla kiinteätä omaisuutta enintään kahden vuoden ajan, kun vastaava aika oli ennen viisi vuotta. Eduskunnan valtaa Suomen Pankissa lisättävä Vuodelta 1973 koskevan kertomuksen johdosta antamassaan mietinnössä pankkivaliokunta kiinnitti huomiota mm. inflaatiokehitykseen, kauppataseen vajauksen kaksinkertaistumiseen sekä vuonna 1973 toteutuneeseen valuuttavarannon supistumiseen. Huolestuttavana valiokunta piti kehitystä, jossa ulkomaisen velan hoitomenot kasvoivat 30 % eli hiukan yli 2000 milj. markkaa. Valiokunta katsoi, että markan kansainvälisen arvon säilyttämiseen tähtäävä kurssipolitiikka on kansainvälisen valuuttajärjestelmän häiriöt huomioon ottaen ollut vuonna 1973 perusteltua. Häiriötilan jatkuttua jo suhteellisen kauan olisi eduskunnan käsityksen mukaan tutkittava mahdollisuudet vuodelta 1962 peräisin olevan rahalain muuttamiseen, jotta ei jatkuvasti jouduttaisi menettelemään sanotun lain sanamuodon vastaisesti. Vuonna 1973 Suomen Pankin rahapolitiikka tähtäsi rahoitusmarkkinoiden kiristämiseen. Keskuspankkiluoton määrän kasvettua lähes nelinkertaiseksi tämä ilmeisesti lisäsi kysyntäpainetta tuontiin. Samoin kohdistettiin eduskunnassa arvostelua keskuspankkiluoton jakautumiseen ja pidettiin perusteltuna sellaista kiintiöiden määräämistä, jossa otettaisiin huomioon eri rahalaitosryhmien tehtävät ja markkinaosuudet. Valiokunta totesi yksimielisenä mietinnössään tarpeen kehittää Suomen Pankin hallintoa, jotta voidaan tehostaa eduskunnan vaikutus- ja valvontamahdollisuuksia. Väliaikaisia muutoksia setelinanto-oikeudessa Hallitus esitti ensisijaisen setelinkatteen ylittävää setelinantooikeutta pysytettäväksi 1500 milj. markkana vuoden 1977 loppuun asti. Aiempiin kannanottoihin perustuen ja huomioon ottaen kansantalouden lähiajan kehitysnäkymät ylitysoikeus myönnettiin kuitenkin vain 1976 loppuun. Eduskuntakäsittelyn aikana nousi jälleen esille kysymys Suomen Pankin ohjesäännön kokonaisuudistuksesta. Koska vasta tässä yhteydessä voitaisiin ilmeisesti toteuttaa pysyviä muutoksia setelinanto-oikeudessa samoin kuin setelinkatteen rakennetta ja määrää koskevissa säännöksissä, eduskunta katsoi, ettei aihetta setelinkatesäännösten laajempaan uudistukseen ole. 268

7 Liikevaihtoveron poistaminen peruselintarvikkeilta Inflaation haittavaikutusten torjumiseksi poistettiin lihalta, maidolta, kananmunilta, perunalta ja kahvilta sekä niistä valmistetuilta jalosteilta liiikevaihtovero alkaen. Menettelyn johdosta esimerkiksi voin hinta aleni noin 8 %, maito yli 4 % ja juusto keskimäärin noin 3,5 %. Samalla alennettiin myös ruistuotteiden hintatasoa noin 5 %:lla. Verotulojen kohdalla järjestely merkitsee noin 380 milj. markan laskua lain soveltamisaikana eli vuonna Säästämistoiminnan edistäminen Säästämisasteen nostamiseksi luotiin kaksi järjestelmää, joista toisessa maksetaan talletuksille valtion varoista korkopalkkiota ja erityisiä säästöpalkintoja. Toisessa järjestelmässä määrättyjen talletusten perusteella myönnetään huojennuksia. Molemmat talletusmuodot edellyttävät pitkäaikaisen eli 36 kuukauden tilimuodon käyttöönottoa. Rahalaitokset maksavat näille tileille 0,5 % korkeamman koron kuin kulloinkin 24 kuukauden tilille, minkä lisäksi valtio maksaa korkoa kerran vuodessa 0,75 %. Palkkio ja palkinnot suoritetaan valtion varoista. Edellytyksenä on, että henkilö on ennen talletusvuoden alkua täyttänyt 15 vuotta. Talletus tapahtuu neljänä peräkkäisenä kalenterivuosineljänneksenä ja talletuksen määrä on vähintään 100 markkaa ja enintään markkaa kerrallaan. Palkkiotallettajille maksetaan vuosittain säästöpalkintoja, joiden yhteissumma on 0,5 % arvontaa edeltäneen vuoden aikana kertyneiden uusien talletusten yhteismäärästä. Suuruus vaihtelee 200 markasta markkaan ja jokaisella tallettajalla on säästösummasta riipumatta yksi arvontaosuus. Korkopalkkio- ja säästöpalkintotalletustileille maksettu korko, korkopalkkio ja säästöpalkinto sekä itse talletus ovat verovapaita sekä valtion että kunnalliverotuksessa. Verohuojennustalletuksista annetun lain mukaan saadaan vuosilta -75, -76, -77 ja -78 toimitettavassa valtionverotuksessa tehdä verosta vähennys, jonka suuruus on 4 % rahalaitokseen verovuonna tehdyn verohuojennustalletuksen määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 480 markkaa. Huojennus tulee lopulliseksi vain sillä edellytyksellä, että varoja ei nosteta tililtä ennen kuin 36 kk on kulunut tallettamispäivästä. On arvioitu, että molemmissa säästämisryhmissä tulee olemaan tallettajaa ja että keskimääräinen vuositalletus on markkaa. Tämän mukaisesti valtion tukitoimen vuotuiskustannukset ovat korkopalkkioiden osalta n. 20 milj. markkaa, säästämispalkintojen osalta n. 4 milj. markkaa sekä verotulojen vähennyksenä n. 36 milj, markkaa eli yhteensä n. 60 milj.markkaa. Järjestelmät ovat astuneet voimaan

8 Investointiverolaki Vuoden 1974 viimeistä neljännestä koskenut investointilaki poikkesi syyskuun loppuun asti voimassa olleesta rajoittamislaista siinä, että sen piiriin kuuluivat vain Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Turun, Tampereen ja Lahden kaupungit. Vähemmän tärkeän rakentamisen rajoittamista hallitus perusteli Etelä-Suomen työvoimapulalla sekä sillä, että verolain voimassaoloaikana kasautuneen rakentamistarpeen purkautuminen olisi syksyllä johtanut kohoamiseen. Valuutansäännöstely jatkuu Valuuttalain voimassaoloajan jatkaminen katsottiin tarpeelliseksi lähinnä sen vuoksi, että maassamme joudutaan edelleen turvautumaan pääomatuontiin maksuvalmiuden parantamiseksi. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että hallitus voi valvoa luotonottoa ulkomailta sekä Suomeen sijoituksia myös kansainvälisillä valuttamarkkinoilla esiintyvien häiriöiden takia. Lain muutoksella hallitus sai valtuudet valuutan säännöstelemiseen ja pääomavirtojen valvomiseen vuoden 1976 loppuun. Ns. KEVSOS-sopimukset Suomen hallitus esitti kesällä 1973 Euroopan sosialistisille maille neuvotteluja jäljellä olleiden kaupan esteiden vastavuoroisesta vähentämisestä. Aloitetta seuranneet neuvottelut ja niiden perusteella solmitut sopimukset muodostavat osan Suomen kauppapoliittisesta kokonaisratkaisusta, joka tähtää viennin kilpailukyvyn turvaamiseen ja taloussuhteiden tasapainoiseen kehittämiseen. Samaan on pyritty SEV-sopimuksella, joka luo puitteet Suomen ja sosialististen maiden monenkeskeiselle yhteistyölle samoin kuin EEC:n suuntaan tehdyillä järjestelyillä. Syysistuntokaudella eduskunta hyväksyi sopimukset kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamiisesta Bulgarian, Unkarin ja Tshekkoslovakian kanssa. Bulgarian ja Unkarin kanssa tehdyissä sopimuksissa ovat keskeisellä sijalla tullien molemminpuoliset asteittaiset alennukset. Aikataulu on laadittu sellaiseksi, että viimeiset 20 %:n suuruiset alennukset suoritetaan Eräille ns. aroille aloille on varattu normaalia pitempi siirtymiskausi, joka päättyy Näiden sopimusten mukaan uusia tullinluonteisia maksuja ei saa kauppaan asettaa, minkä ohella kaikki määrälliset tuontirajoitukset poistuvat. Sopimuksiin sisältyy markkina- ja tuotehäiriöiden varalta suojalauseartikla. Sen nojalla voidaan ryhtyä suojatoimiin, mikäli tuonti toisen sopimuspuolen alueelta kasvaa niin suureksi, että se aiheuttaa vahinkoa kotimaiselle tuotannolle tai työllisyydelle. Myös maksutasevaikeuksien perusteella voidaan aina ryhtyä suojaamistoimenpiteisiin. Sopimus Tsekkoslovakian kanssa rakentuu pääpiirteissään samoille periaatteille kuin sopimukset Bulgarian ja Unkarin kanssa. 270

9 Poikkeuksen muodostavat maataloustuotteet, joiden kohdalla ei ole sovittu uusista tuotekohtaisista Suomen myönnytyksistä koska Tsekkoslovakian soveltamat tullit ovat varsin alhaiset pelkkä tullien poistaminen suomalaisilta tuotteilta, ei olisi antanut sopimukselle riittävää myönnytysten tasapainoa. Tämän mukaiasesti sopimukseen on otettu maininta siitä, että Tshekkoslovakia sitoutuu käyttämään muita taloudellisia keinoja niin, että sapimuksesta syntyvät edut vastaavat toisiaan. Toimia sokerin hinnan kurissa pitämiseksi Tuontisokerin hinta kohosi vuonna 1974 siinä määrin, että sokerin hintaa jouduttiin subventoimaan valtion varoista. Tätä tarkoitusta varten eduskunta hyväksyi vuoden alkupuolella yhteensä 180 milj. markan siirrot tuontikaupparahastoon. Tuontisokerin hinnan yhä noustua ja kotimaisen sokerijuurikassadon jäätyä odotettua heikommaksi siirrettiin rahastoon vielä 25 milj. markkaa sokerin vähittäismyyntihintojen pitämiseksi vakaana. Valtion investointirahasto Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevan investointirahaston varoilla tullaan lain nimenomaisen säännöksen mukaan rahoittamaan taloudellista kasvua alueellisesti tasapuolisesti edistäviä, kilpailukykyä parantavia sekä työllisyyttä turvaavia tuotannollisia investointeja. Rahoituksen kohteena tulevat näin ollen kysymykseen erityisesti investoinnit, jotka edistävät vaihtotaseen tasapainottamista, energiatuotannon kehittämistä ja tuotannon rakenteen monipuolistamista. Valtioneuvosto antaa lainojen myöntämisestä yleisohjeet ja vahvistaa rahaston sijoitussuunnitelman. Lainoista päättää varsinaisesti Postipankin hallitus sen jälkeen, kun lainahakemukset on valmistavasti käsitelty Postipankin johtokunnassa. Tähän kuuluvat varsinaisten jäsenten lisäksi viisi lisäjäsentä, joista kolmen tulee edustaa valtiovarainministeriötä, kauppa- ja teollisuusministeriötä, työvoimaministeriötä sekä kahden teollisuutta. Hallintoorganisaatiota täydennettiin eduskunnassa niin, että rahaston johtoon asetettiin erityinen neuvottelukunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä päättää hallitus. Eduskutakäsilttelyssä jouduttiin lain läpiviemiseksi hyväksymään kompromissiratkaisu, jolla hallituksen esitystä muutettiin rahaston lainanottovaltuuksia koskevalta osin. Eduskunnassa syntyneen säännöksen mukaan lainan enimmäismäärä saa olla samanaikaiasesti rahaston oman pääoman kanssa enintään milj. markkaa. Lainat myönnettiin Postipankin välityksellä ja vastuulla. Postipankki huolehtii lainaustoiminnan teknillisestä suorittamisesta, kuten laina-anomusten käsittelystä, yritystutkimusten suorittamisesta, velkakirjojen laatimisesta ja lainojen takaisin perimisestä. Porvarilliset hallitusryhmät pyrkivät eduskuntakäsittelyssä siihen, että myös yksityiset rahalaitokset olisivat päässeet osallistumaan lainojen myöntämistoimintaan. Tämä vaatimus kuiten- 271

10 kin torjuttiin, ja niinpä muut rahalaitokset voivat vain ottaa vastaan lainahakemukset toimittaakseen ne edelleen Postipankille. Eduskunta asettui sille kannalle, että rahaston varoista on 60 milj. markkaa myönnettävä pienteollisuudelle investointien lainoitukseen. Samoin eduskunta edellytti, että investointirahaston tarvitsemat lainavarat hankitaan pääasiassa ulkomaisilta lainamarkkinoilta. Laki hyväksyttiin lopulta selvällä ääntenenemmistöllä, sillä lain hylkäämistä ja lepäämään jättämistä kannattivat vain oikeisto-oppositio sekä SKDL:n vähemmistö ASUNTO- JA MAAPOLITIIKKA Hallitukselle valtuudet vuokrien ja öljyn alentamiseen Hallitus antoi jo alkusyksyllä eduskunnalle esityksen valmisteveron poistamisesta kevyeltä polttoöljyltä. Tarkoituksena oli, että veron poistaminen olisi otettu huomioon huoneenvuokrien määrissä, minkä vuoksi hallitus asetti edellytykseksi vuokrien alentamisvaltuuksien hyväksymisen. Kokoomuksen estettyä huoneenvuokralain muutosehdotuksen julistamisen kiirelliseksi hallitus joutui peruuttamaan valmisveroesityksen. Asumiskustannusten alentamiseksi hallitus pyysi uudella esityksellä oikeutta määrätä, että polttoaineista on suoritettava valmisteveroa vähemmän tai että sitä ei ole suoritettava lainkaan. Eduskunta hyväksyi tätä tarkoittavan esityksen samoin kuin uuden esityksen huoneenvuokrien alentamisvaatimuksista. Näiden mukaan hallitus voi päättää, että vuokrat alenevat, milloin kiinteistökustannuksia on alennettu tai; ne ovat muutoin alentuneet. Valtuus koskee sekä asuinhuoneistoja että liikehuoneistojen vuokria. Valtuudet aravalainojen koron alentamiseen Eduskunta hyväksyi vuoden 1974 loppuun saakka voimassa olleiden aravakorkojen alentamisvaltuuksien jatkamisen yhdellä vuodella. Lain perusteella valtioneuvosto voi alentaa ja sen jälkeen myönnetyistä asuntolainoista veloitettavaa korkoa enintään yhdellä prosenttiyksiköllä. Laki koskee vuokra- ja asunto-osuuskuntataloja. Lisää asuntotuotantomäärärahoja Rakennuskustannusten nousu muodostui vuoden 1974 aikana niin huomattavaksi, että lisämenoarviossa jouduttiin lisäämään asuntolainojen myöntämisvaltuutta, ensin 120 milj. markalla ja vuoden lopussa vielä 185 milj. markalla. Liikehuoneistojen vuokrataso kohtuulliseksi Valtalain lakattua olemasta voimassa 31 päivänä maaliskuuta 1974 lakkasivat myös hallituksen valtuudet valvoa ja säännöstellä 272

11 huoneenvuokria. Asuinhuoneistojen osalta siirryttiin sittemmin uuteen järjestelmään, jossa asunto-oikeuksilla on keskeinen asema. Kun oli epäiltävissä, että vuokrasäännöstelyn lakatessa myös liikehuoneistojen vuokriin kohdistuisi melkoinen korotuspaine, antoi hallitus eduskunnalle esityksen huoneenvuokralain muuttamisesta. Esitys, jonka eduskunta hyväksyi, rakentuu sille pohjalle, että vuokratason myös liikehuoneistoissa tulee pysyä kohtuullisena, koska vuokrilla on kustannustekijänä vaikutus yleiseen hintatasoon ja koska liiketilojen vuokrataso pyrkii heijastumaan myös asuinhuoneistojen vuokriin. Lainmuutoksen pääkohtia: Valtioneuvosto voi antaa yleisohjetta vastaavia suorituksia vuokran tarkistamisesta sopimuksia tehtäessä tai usittaessa Liikehuoneiston vuokraa ei saa vuokrasuhteen kestäessä korottaa ellei sopimuksessa ole siitä erikseen mainittu. Tuomioistuimen on alennettava liikehuoneiston vuokraa, jos se olennaisesti ylittää samanveroisista huoneistoista samalla paikkakunnalla maksetun kohtuullisen käyvän vuokran. Harkinnassa on otettava huomioon mm. liiketoiminnan laatu. Muuttopäivää voidaan myös liikehuoneiston vuokralaisten osalta siirtää, jos huoneiston saaminen ja liiketoiminnan lopettaminen tuottaisivat vuokralaisen toimeentulolle kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Sulku aravarahoilla keinottelulle Eräillä paikkakunnilla mm. Helsingissä on tullut ilmi tapauksia, joissa asuntolainoitetun vuokratalon laina on maksettu takaisin ennen laina-ajan päättymistä, jotta vuokratalon omistaja voisi vapautua mm. vuokran määrää koskevilta asuntotuotantolain rajoituksilta. Eduskunnan hyväksymän erityislain mukaisesti asuntolainoitetun vuokratalon vuokralaisten ottamista ja heiltä perittävää vuokraa koskevat säännökset ovat voimassa koko sen ajan, joksi laina on myönnetty. Näin on siitäkin huolimatta, että omistaja olisi maksanut lainan kokonaan ennen laina-ajan päättymistä. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esitti lakiin sellaista lisäystä, että lakia olisi sovellettu myös niihin tapauksiin, joissa asuntolaina on maksettu jo ennen lain voimaantuloa, mutta kuitenkin tammikuun 1 päivänä 1972 jälkeen. Ryhmän jättämässä rinnakkaisaloitteessa painotettiin erityisesti sitä, että keinottelumielessä tapahtuneet lainojen järjestelyt ovat jyrkässä ristiriidassa asuntotuotantolain sosiaalisten tarkoitusperien kanssa, minkä johdosta lainsäädännössä olisi voitava puuttua myös aiempiin tapauksiin. Ratkaisevassa äänestyksessä sosialidemokraattien ehdotus kaatui yhdellä äänellä, joten lailla ei tule olemaan vaikutusta

12 Muutoksia maanvuokralakiin Muutoksella sisällytettiin maanvuokralakiin yleislauseke, jonka mukaan vuokrasopimuksiin sisältyviä kohtuuttomia ehtoja voidaan sovitella. Muutos koskee myös kohtuuttomia vuokramaksuja siten, että vuokraa voidaan alentaa ja liikaa suoritettua vuokraa palauttaa silloin, kun on kysymys pääasiassa asuntotarkoitukseen vuokratusta maasta. Säännökset ovat tältä osin taannehtivia ja koskevat myös ennen tehtyjä vuokrasopimuksia. Taannehtivuutta voidaan perustella sillä, että maasta maksettavalla vuokralla on suora vaikutus asumiskustannuksiin VEROTUS Verohelpotuksia, Uusi tulo- ja varallisuusverolaki Vuoden 1974 valtiopäivillä palkanansaitsijoiden tuloverotusta lievennettiin siinä määrin, että vuonna 1974 toimitetun ja 1975 toimitettavan kevennyksen yhteisvaikutus on noin 1,7 mrd. markkaa. Veron alennukset vuodelta 1974 noin 950 milj, markkaa saatiin aikaan asteikkoja lieventämällä sekä suurentamalla eräitä palkansaajien kannalta tärkeitä vähennyksiä. Niinpä palkkaja eläketuloista myönnettävä prosenttivähennys nostettiin 20 %: sta 22,5 %:iin sekä vähennyksen enimmäismäärä markasta markkaan. Samoin korotettiin puolisovähennyksen ylärajaa markasta markkaan. Ennakkopidätyksissä on lievennykset päättyneen vuoden aikana otettu huomioon kuitenkin vain osittain eli niin kuin ne olisivat astuneet voimaan Uudet, vuotta 1975 koskevat veroasteikot merkitsevät yhdessä tulo- ja varallisuusverolakiin sisältyvien vähennysten suurentamisen kanssa lähes 750 milj. markkaan nousevia lisähelpotuksia, Uudet ennakkopidätystaulukot otetaan käyttöön huhtikuun 1975 alussa. Merkittävää on, että eduskuntakäsittelyssä kyettiin lähinnä hallituspuolueiden yhteisymmärryksen tuloksena korjaamaan vähennysjärjestelmää palkansaajille ja lapsiperheille myönteisempään suuntaan. Tulo- ja varallisuusverolaki sai eduskunnassa monien vaiheiden jälkeen taakseen riittävän 2/3:n enemmistön ja näin se hyväksyttiin pysyvänä. Lakia ja sen suomia helpotuksia vastaan äänestivät kokoomus, Vennamon ja perustuslaillisten ryhmät sekä SKDL:n ryhmän vähemmistö. Uutta tulo- ja varallisuusverolakia (TVL) voidaan pitää verotuksen puitelakina, joka kokoaa yhteen valtion- ja kunnallisverotusta koskevat säädökset. Puitelain luonetta korostaa se, ettei TVL: ään sisälly veroasteikkoja, vaan veron määrästä on tarkoitus säätää vuosittain annettavalla ns. taulukkolailla. 274

13 TVLssä on luovuttu kolmesta veroluokasta ja tilalle on tullut kaksi tuloveroasteikkoa: A-asteikko ja B-asteikko. Ankarampaa A-asteikkoa sovelletaan yksinään verotettaviin verovelvollisiin ja lievempää kaikkiin aviopuolisoihin sekä yksinään verotettaviin, jotka verovuonna tai sitä ennen kymmenenä vuotena ovat elättäneet alaikäistä lastaan. Järjestelmä muistuttaa markan verotettavan tulon tasoon asti ns. tasausmenettelyä. Tämän tulorajan yläpuolella ankaramman ja lievemmän asteikon ero kaventuu. Kunnallisvreotuksessa säilyy entinen puolisoiden erillisverotukseen pohjautuva järjestelmä. Verotusta on TVLssä pyritty yksinkertaistamaan poistamalla mm. kalliinpaikanvähennys. Samaan tähtäävät kansaneläkevakuutusmaksun ja työnantajan sosiaaliturvamaksun vähennysoikeuden poistamiset, joista ensiksi mainittua ei sosialidemokraattisessa ryhmässä pidetty tässä vaiheessa erityisen onnistuneena toimenpiteenä. Palkansaajille laissa myönnetään 300 markan suuruinen palkkatulovähennys. Sen voi tehdä jokainen ilman eri selvityksiä ja siinäkin tapauksessa, että palkkatuloon kohdistuvia luonnollisia vähennyksiä ei olisikaan. Markkamäärän ylittävätkin menot ovat vähennyskelpoisia, mutta niistä on annettava selvitys. Työmatkakustannukset saadaan uuden lain mukaan vähentää täysimääräisinä ilman ylärajaa (perusteena pidetään halvinta kulkuneuvoa). Sairauskulujen vähennysoikeutta lisätään niin, että yksinäiset saavat vähentää sairauskuluja enintään 800 markkaa ja aviopuolisot marikkaa. Lisäksi vähennysoikeus nousee 200 markalla jokaisesta alaikäisestä lapsesta, jota verovelvollinen on verovuonna elättänyt. Veronmaksukyvyn alentumisen perusteella myönnettävän vähennyksen yläraja nousee markkaan ja kunnallisverotuksen perusvähennys tulee kaikissa kunnissa samansuuruiseksi. Hallituspuolueiden voimin invalidivähennys valtionverotuksessa muutettiin verosta tehtäväksi, joten se antaa kaikille invalideille samansuuruisen, haitta-asteen määräämän taloudellisen edun. Samalla vähennyksen enimmäismäärä vahvistettiin 500 markkaan. Myös vanhuusvähennys tehdään 100 markan suuruisena verosta. Entisen prosenttivähennyksen korvaa TVLssä ansiotulovähennys, jonka yläraja on markkaa. Hallitus esitti, yhteisverotettaville aviopuolisoille myönnettäväksi ns. ylimääräisen ansiotulovähennyksen, jonka suuruus oli esityksessä 10 % tulosta, kuitenkin enintään markkaa. Samoin hallitus ehdotti, että lapsen elättämisestä olisi annettava markan suuruinen huoltajavähennys. Eduskuntakäsittelyssä ylimääräinen ansiotulovähennys nousi 20 %:iin tulosta ja vastaavasti yläraja markkaan. Huoltajavähennys taas muutettiin verosta tehtäväksi ja lapsikohtaiseksi siten, että vähennys on 1. lapsesta 200 markkaa ja sitä seuraavista 150 markkaa. Yksinhuoltajat saavat tehdä molemmat vähennykset ja lisäksi kunnallisverotuksessa 500 markan suuruisen yksinhuoltajavähennyksen. 275

14 Tulo- ja varallisuusverolakiin liittyy myös ns. yhtymäverotuksen oikaiseminen ts. veronkierron estäminen, joka on ollut vireillä jo Paasion vähemmistöhallituksen antaman lakiesityksen pohjalta. Tältä osin saavutettu ratkaisu ei täysin vastannut sosialidemokraattisen ryhmän näkemyksiä, mutta toisaalta se oli eduskunnan voimasuhteet huomioon ottaen ilmeisesti ainoa toteutumiskelpoinen vahtoehto. Sovittelun tuloksena muovautuneen säännöksen mukaan kaupparekisteriin merkittyä liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä verotetaan entiseen tapaan eri verovelvollisena. Muita yhtymiä ei veroteta erikseen, vaan niille vahvistettava tulo ja varallisuus jaetaan osakasten tulona ja omaisuutena verotettavaksi. Kompromissiratkaisuun kuului myös Sosialidemokraattisen ryhmän ehdotuksesta hyväksytty ponsi, jossa hallituksen edellytetään antavan kiireellisesti esityksen veronkiertoa koskevan verotuslain säännöksen kiristämistä niin, että veroviranomaiaset saavat paremman mahdollisuudet puuttua tapauksiin, joihin on ryhdytty veroetujen saamiseksi. Siirtyminen aviopuolisoiden erillisverotukseen varmistui TVL:n käsittelyn yhteydessä merkittävästi, kun hallitus ilmoitti valtiovarainvaliokunnan lausuman perusteella antavansa tätä tarkoittavan esityksen kevään 1975 aikana. Valiokunta edellytti hallitukselta toimia myös ennakkopidätysjärjestelmän kehittämiseksi niin, että ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen keskinäinen vastaavuus paranee. Tärkeänä on vielä pidettävä kannanottoa siitä, että työssä käyville ja sosiaalisesti vaikeassa asemassa oleville on lasten hoidosta aiheutuvat kustannukset otettava huomioon verotuksessa. Eräitä muutoksia verolakeihin Uuden tulo- ja varallisuusverolain johdosta jouduttiin muuttamaan eräiden uudistukseen liittyvien verolakien säännöksiä. Jotta lain muutoksen voimaantullessa toimivat yhtymät voisivat muuttaa yritysmuotonsa toiseksi, säädettiin, että kiinteistö voidaan siirtää yhtymän toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle ilman siirtoleimaveroa. Lisäksi tulee mahdolliseksi vähentää yhtymän verotuksessa vielä vähentämättä olevat menot osakeyhtiön tulosta edellyttäen, että yhtymä puretaan vuosien aikana. Ennakkoperintälakiin lisättiin tässä yhteydessä säännös, jonka mukaan yhteisverotettavien puolisoiden omia pidätystaulukoita laadittaessa voidaan joko kokonaan tai osaksi ottaa huomioon toisen puolison tulon vaikutus toisen valtionveron määrään. Tällä pyritään siihen, että taulukot vastaisivat palkansaajan verovuoden koko palkasta suoritettavien verojen yhteenlaskettua määrää. Vuodelta 1975 toimitettavassa valtion- ja kunnallisverotuksessa voidaan entiseen tapaan tehdä tuloista moottorisahan osalta 30 %:n tai pyynnön perusteella 40 %:n, sekä hevosen ja traktorin osalta metsäajossa 60 %:n ja muussa ajossa 50 %:n vähennykset. Mikäli selvitetyt todelliset kustannukset ovat näitä 276

TOIMINTAKERTOMUS 1979

TOIMINTAKERTOMUS 1979 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1979 YLEISTA Vuoden 1979 alussa alkoi vakuuttavasti näkyä taloudessa tapahtunut käänne parempaan. Puolentoista vuoden ajan harjoitettu elvytyspolitiikka

Lisätiedot

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965 Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuosilta 1963-1965 KERTOMUS Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuodelta 1963 SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ ELÄKEASIA Maaliskuun 5. päivänä

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 1984 VALTIOPÄIVILTÄ POLIITTINEN VUOSI 1984 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA KUNNALLISVAALIT Vuoden 1984 kunnallisvaaleissa SDP kärsi tappion, vaikka

Lisätiedot

Sotaleskien työhuolto.

Sotaleskien työhuolto. Lakia on myöhemmin eräin kohdin parannettu, mm. siten, että elinkustannusten noustua eläkkeet ovat korotetut, samoin huoltoeläkkeet. Nämä eläkkeet ovat verovapaat. Laki siitä hyväksyttiin keväällä 1S42.

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA

ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA VII ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA 38 SOCIAL BOSTADSPOLITIK Motion av Helsingfors Svenska Arbetarförening rf. Stegringen av byggnadskostnaderna har under de senaste åren varit kraftig. Enbert

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 1990 VALTIOPÄIVILTÄ

TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 1990 VALTIOPÄIVILTÄ SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 1990 VALTIOPÄIVILTÄ POLIITTINEN VUOSI 1990 JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA Yleistä Vuosi 1990 alkoi kansainvälisesti liennytyksen merkeissä. Suurvallat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki. Ehdotettu

Lisätiedot

Siviilipalvelukseen väliaikainen helpotus

Siviilipalvelukseen väliaikainen helpotus Siviilipalvelukseen väliaikainen helpotus Viiden vuoden kokeiluajaksi säädettiin, että aseistakieltäytyjän vakaumuksen tutkimismenettelystä kokonaan luovutaan. Siviilipalveluksessa olevien palvelusaika

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA. SUOMEN PANKIN T ALOU STIETEELLlNEN TUTKIMUS LAITO S HELSINKI 1967 47. VUOSIKERTA LAATINUT

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA. SUOMEN PANKIN T ALOU STIETEELLlNEN TUTKIMUS LAITO S HELSINKI 1967 47. VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKKI 1966 VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN T ALOU STIETEELLlNEN TUTKIMUS LAITO S 47. VUOSIKERTA HELSINKI 1967 HELSINKI 1967 VALTION PAINATUSKESKUS Suomen Pankin vuosikirja toimintavuodelta 1966

Lisätiedot

VIENTIÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT SUOMESSA

VIENTIÄ KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT SUOMESSA Vain virkakäyttöön Tom Nordman VENTÄ KOSKEVAT ERTYSJÄRJESTELYT SUOMESSA 8.10.1980 Suomen Pankin tutkimusosasto TU 4/80 Tutkimuksen on suorittanut valuuttapoliittisen osaston tutkija Tom Nordman tutkimusosastolla

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Professori, OTT, VT Asko Lehtonen PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN PROSESSUAALISIA KYSYMYKSIÄ Rovaniemi 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO I. PROSESSUAALISISTA KYSYMYKSISTÄ...

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 56. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. VEIKKO HALME J. J. PAUNIO REINO ROSSI päätoimittaja TOIMITUS

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Seitsemän vuosikymmentä kansaneläkevakuutusta

Seitsemän vuosikymmentä kansaneläkevakuutusta Tilastokatsaus Lisätietoja: 08.10.2009 Kaarlo Maaniemi, puh. 020 634 1378, etunimi.sukunimi@kela.fi Seitsemän vuosikymmentä kansaneläkevakuutusta Kuten nimestä Kansaneläkelaitos voidaan päätellä, Kelan

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin R RAPORTTEJA Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:1 RAPORTTEJA Arto Laesvuori,

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot