HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 -

2 HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin toiminta-ajatus Hallinto- ja toimintasäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY Soveltaminen Kokousaika ja paikka Kokouksen koolle kutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan laatiminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen a Hankintaoikaisun käsitteleminen Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen a Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut LUKU TOIMIVALTA TALOUSARVION TOTEUTTAMISESSA Talousarvion toteuttaminen Viranhaltijan yleinen ratkaisuvalta Tulosvastuu Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta Tarkastussääntö

3 4. LUKU KAUPUNGIN HALLINTO Luottamushenkilöorganisaatio Päävastuualuejako LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Esittelijät LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Perusturvalautakunta Perusturvajaosto Koulutus- ja kirjastolautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto Rakennuslautakunta Ympäristölautakunta Teknisen palvelutuotannon lautakunta LUKU KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtaja Johtoryhmä LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Viranhaltijoiden ratkaisuvalta LUKU HENKILÖSTÖ Virkojen ja toimien perustaminen ja lakkauttaminen Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Toimenkuvaukset Henkilöstövalinnat Palkkaus Vuosiloma, virkavapaus ja työloma Koulutus Sivutoimiluvat ja sivutoimi-ilmoitus Ero, irtisanominen, purkaminen, lomauttaminen, varoituksen antaminen ja virantoimituksesta pidättäminen Henkilöstön sijoittaminen Ulkomaanmatkat LUKU OPPILAITOKSET Oppilaitokset

4 11. LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo

5 HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto , , ja Voimaantulo: , , , LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kaupungin toiminta-ajatus Haminan kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa ja turvata kaikkien haminalaisten hyvinvoinnin perusta ja yhdyskunnan toimivuus vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yhteisöjen kanssa noudattaen kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatetta. 2 Hallinto- ja toimintasäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallinto- ja toimintasäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta. Tämän säännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden sääntöä sovelletaan toissijaisesti. - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Haminan Vesi liikelaitoksen johtosääntö 2. LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY 3 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa

6 4 Kokousaika ja paikka 5 Kokouksen koolle kutsuminen Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus. 6 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 7 Varajäsenen kutsuminen 8 Kokouksen pitäminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asia käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa

7 9 Kokouksen johtaminen 10 Tilapäinen puheenjohtaja 11 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Päävastuualueen johtajalla on päävastuualueellaan toimivien lautakuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 12 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen. 13 Esittely Asia päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus

8 14 Esteellisyyden toteaminen Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään toisaalla tässä säännössä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 15 Äänestys ja vaalit 16 Pöytäkirjanpitäjä Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija. 17 Pöytäkirjan laatiminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. Järjestäytymistietoina toimielimen nimi, kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka, läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Asian käsittelytietoina asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; ehdotukset ja kannatetut ehdotukset; äänestykset; äänestystapa; äänestysjärjestys; äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit; vaalitapa; vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3. Laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

9 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä on edellä määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 18 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 19 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 19 a Hankintaoikaisun käsitteleminen Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Kaupungin viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Hankintaoikaisun käsittelee ja siitä päätöksen tekee alkuperäisen päätöksen tehnyt hankintayksikkö. 20 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kaupungin viranhaltijoista. 21 Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioista tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun

10 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 22 Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 22 a Asiakirjojen antamisesta päättäminen Koko kaupunkia koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset tekee kaupunginhallitus. Allekirjoittajana on kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii nimenkirjoittajana talousjohtaja tai kaupunginsihteeri. Sopimukset ja annettavat sitoumukset tehtäväalueellaan tekee asianomainen lautakunta, ellei lautakunnan ratkaisuvaltaa ole siirretty viranhaltijalle. Allekirjoittajana on tällöin asianomaisen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai esittelijä tai se viranhaltija, jolle ratkaisuvalta on siirretty. Mitä edellä on todettu sopimuksista ja annettavista sitoumuksista, koskee myös toimielimen toimituskirjoja ja muita asiakirjoja. Valmisteluasiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 23 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu

11 Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä. 3. LUKU TOIMIVALTA TALOUSARVION TOTEUTTAMISESSA 24 Talousarvion toteuttaminen 25 Viranhaltijan yleinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus tai lautakunta: 1) päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava tulosyksikkötasoinen käyttösuunnitelma sekä 2) päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija: 1) päättää tarvittaessa vastuualueen tulosyksiköitä ja kohteita koskevista tulosyksikkötasoa yksityiskohtaisemmista käyttösuunnitelmista sekä 2) päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tulosalueen päällikkö hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelmat siltä osin kun se ei kuulu lautakunnan päätösvaltaan. Tulosalueen päällikkö hyväksyy tulosalueen menolaskut. Tulosalueen päällikkö päättää tulosalueellaan kertapoistoisen kaluston ja välineistön myynnistä. Viranhaltija voi päätöksellään siirtää hänelle tämän tai 2 :ssä mainitun johtosäännön mukaan kuuluvan asian edelleen alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi

12 Viranhaltijan poissa ollessa tai ollessa esteellinen ratkaisee tässä säännössä hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian hänen esimiehensä. 26 Tulosvastuu Tulosalueen ja tulosyksikön päällikkö vastaa alueensa palveluiden tuottamisesta, voimavarojen käytöstä, valtionosuuksien ja avustusten hakemisesta, tulojen kannosta ja perinnästä. 27 Talousarvion muutokset 28 Käyttöomaisuuden myynti 29 Poistosuunnitelman hyväksyminen 30 Rahatoimen hoitaminen Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kaupunginhallitus tai muu johtosäännöissä mainittu viranomainen. Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy tarvittaessa hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskelman pohjaksi pienhankintarajan. Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus tai muu johtosäännöissä mainittu viranomainen

13 31 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginhallitus tai muu johtosäännöissä mainittu viranomainen. 32 Riskienhallinta 33 Tarkastussääntö Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 4. LUKU KAUPUNGIN HALLINTO 34 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja toimikunta sekä seuraavat neljällä päävastuualueella toimivat lautakunnat, johtokunnat ja jaostot. Konsernin esikunnan päävastuualue (jäsenmäärä) - kaupunginvaltuusto (43) - tarkastuslautakunta (7) - kaupunginhallitus (9) - vesiliikelaitoksen johtokunta (5) - kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (5) - keskusvaalilautakunta (5) - vaalilautakunnat (5) - vaalitoimikunta (3) Perusturvan päävastuualue - perusturvalautakunta (9) - perusturvajaosto (5) Sivistystoimen päävastuualue - koulutus- ja kirjastolautakunta (9) - kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (7) Teknisen ja ympäristötoimen päävastuualue - tekninen lautakunta (9) - yksityistietoimen toimitusjaosto (3) - rakennuslautakunta (7) - 9 -

14 - teknisen palvelutuotannon lautakunta (5) - ympäristölautakunta (9), joista Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallituksessa on kaksi varapuheenjohtajaa ja lautakunnissa yksi. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja. Tämä ei koske keskusvaalilautakuntaa, vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia. Kaupunginhallitus ja lautakunnat valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan valinnasta säädetään vaalilaissa. Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen henkilöstöjaoston. Henkilöstöjaostossa on viisi jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen perusturvajaoston. Perusturvajaostossa on viisi jäsentä, joista lautakunta nimeää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen yksityistietoimen toimitusjaoston. Toimitusjaostossa on kolme jäsentä, joista lautakunta nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 35 Päävastuualuejako Kaupungin hallinto jakautuu seuraaviin päävastuualueisiin ja liikelaitoksiin: - konsernin esikunta - perusturva - sivistystoimi - tekninen ja ympäristötoimi - vesiliikelaitos Päävastuualueet jakaantuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin. Tulosaluejaosta päättää kaupunginhallitus ja tulosyksikköjaosta kaupunginjohtaja. Työyksikköjaoista päättää päävastuualueen johtaja. Teknisen ja ympäristötoimen päävastuualueella on käytössä seuraava tilaaja-tuottaja organisaatio, jonka muutoksista päätetään tämän pykälän 3 momentissa määrätyllä tavalla. TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE

15 Vastuuyksikkö Toimialahallinto Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Pelastustoimi Joukkoliikenne Yksityistietoimi KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE Vastuuyksikkö Maankäytön suunnittelu Kiinteistön muodostus Rakennusvalvonta YMPÄRISTÖTOIMEN VASTUUALUE Vastuuyksikkö Ympäristönsuojelu Ympäristönterveyden huolto Eläinlääkintähuolto TEKNINEN TUOTANTO Tuotantoyksikkö Aluepalvelut Tilapalvelut Varikko HAMINAN SERVIISI Tuotantoyksikkö Valmistuskeittiötiimi Palvelutiimi Hoivatiimi HAMINAN VESI Hallinto ja asiakaspalvelu Verkostot Laitokset Teknisen ja ympäristötoimen tilaaja-tuottajaorganisaatioon sovelletaan tämän säännön määräyksiä organisaatiotasojen osalta siten, että tulosalueita vastaavat tilaajan organisaatiossa vastuualueet ja tuottajan organisaatiossa tuotantoalueet. Tulosyksiköitä vastaavat tilaajan organisaatiossa vastuuyksiköt ja tuottajan organisaatiossa tuotantoyksiköt. 5. LUKU KAUPUNGINHALLITUS 36 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin toimintoja, huolehtii kaupungin talouden ja organisaation kehittämisestä, kaupunkirakenteen ohjauksesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja valvoo kaupungin yleistä etua

16 37 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Sen lisäksi kaupunginhallituksen erityisenä tehtävänä on 1. elinkeinopolitiikka 2. asuntopolitiikka 3. konserniohjaus 4. kuntien yhteistyö 5. suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva 6. kansainvälinen toiminta 7. maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen 8. toimia satamaviranomaisena Kaupunginhallituksen tehtävänä on lisäksi 1. nimetä ehdokkaat yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimuksen mukaan on siihen oikeus. Kaupunginhallitus päättää 1. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä euron kertamäärään asti, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 2. kiinteän omaisuuden vuokraamisesta, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 3. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, luovuttamisesta ja sopimuksista sekä vaihto- omaisuuden enimmäisarvoista, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 4. päätösvalta rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksymisessä ja toteuttamisessa jaetaan seuraavasti: Hankkeen arvo Hankesuunnitelma Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio Yli Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alle Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta päättää kaupunginhallitus hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yli euroa ja muulloin tekninen lautakunta. 5. erillisenä päätöksenä maankäyttö- ja rakennuslain 110 :ssä tarkoitetun alueen nimeämisestä kehittämisalueeksi, 6. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta, 7. asemakaavan ajantasaisuudesta (MRL 60 ) sekä yleiskaavan

17 38 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta laatimisesta ja laatimisvaiheen aikaisesta rakennuskiellosta (MRL 36, 38 ), 8. kahta tai useampaa lautakuntaa koskevasta julkis- tai yksityisoikeudellisesta maksusta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, 9. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 10. selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, 11. vapautuksen myöntämisestä julkis- tai yksityisoikeudellisesta maksusta, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 12. vahingonkorvauksesta, ellei toisin ole määrätty, 13. pitkäaikaisten lainojen ottamisesta, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 14. konserniyhtiöiden osakepääoman korotuksista sekä osakaslainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä konserniyhtiölle. 15. nimeämiensä toimikuntien toimintavaltuuksista, 16. sille kuuluvan asian siirtämisestä edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi, 17. asuntolainoitettujen hankkeiden valinnasta, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle, 18. vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja kaupungin kehittämissuunnitelmasta, 19. arkistolain mukaisista tehtävistä, 20. yhteishankinnoista, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle. 21. avustusten myöntämisestä omien määrärahojensa puitteissa. Henkilöstöjaoston toimialueena on luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja henkilöstöpolitiikan koordinointi. Henkilöstöjaosto päättää: 1. virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta ja palkkausta koskevien yleisohjeiden antamisesta, 2. harkinnanvaraisista palkan tarkistuksista ja palkkauksen

18 muutoksista muun henkilöstön paitsi kaupunginjohtajan, elinkeinojohtajan, kaupunginsihteerin, talousjohtajan, perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan, teknisen toimen johtajan, vesiliikelaitoksen johtajan ja henkilöstöjohtajan osalta, 3. kunnallisen pääsopimuksen 13 :n mukaisista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, 4. sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksien ratkaisemisesta kunnallisessa pääsopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksissa tarkoitetuissa tapauksissa, 5. yhteistoimintalain ja paikallisten yhteistoiminnan menettelyohjeiden soveltamista koskevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, 6. viranhaltijalle ja työntekijälle virkavapauden/työloman ajalta maksettavasta harkinnanvaraisesta palkkauksesta, 7. henkilöstöhallinnon käyttösuunnitelman hyväksymisestä, 8. työllistämisen yleisistä linjauksista, 9. koululaisten kesätöiden järjestämisessä noudatettavista periaatteista. 39 Esittelijät Kaupunginhallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Hänen poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä kaupunginjohtajan sijainen. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja. Hänen poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii henkilöstösihteeri. 6. LUKU LAUTAKUNNAT 40 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ja johtokunta vastaa toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminta- ja taloussuunnittelusta ja voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja valvoo toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunta ja johtokunta päättää toimialallaan 1. talousarvion tulosyksikkötason käyttösuunnitelmista, 2. maksujen ja taksojen hyväksymisestä, ellei toisin ole määrätty,

19 3. helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 4. saatavien poistamisesta kaupungin tileistä kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka, 5. yleisistä perusteista ja kustannusrajoista, joiden mukaisesti viranhaltijat voivat päättää hankinnoista, sitoumuksista, vahingonkorvauksista yms. ja asian ratkaisemisesta niissä tapauksissa, jolloin päätös ei ole viranhaltijan tehtävissä, 6. poistonalaisen käyttöomaisuuden myynnistä rakennuksia lukuun ottamatta, 7. rakennushankkeiden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 8. sille tämän tai 2 :ssä mainitun johtosäännön mukaan kuuluvan asian siirtämisestä edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 41 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin tehtäväksi säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muista kaupunginvaltuuston sille antamista tehtävistä. Perusturvalautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna kunnan monijäsenisenä toimielimenä ellei johtosäännössä ole toisin määrätty. Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta: Perusturvalautakunta päättää 1. tehtäviensä toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja ohjeista, 2. sopimusten hyväksymisestä lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja annettujen ohjeiden puitteissa, 3. lautakunnan hallinnassa olevien toimitilojen luovuttamisesta tai vuokraamisesta tilapäiskäyttöön, mikäli tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle, 4. avustusmäärärahojen jakamisesta, 5. tartuntatautilain mukaisista yleisvaarallisten tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä

20 Esittelijät Esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 42 Perusturvajaosto Perusturvajaoston toimialueena on ratkaista lautakunnan puolesta asiakasta koskevat jäljempänä mainitut asiat. Perusturvajaoston ratkaisuvalta: Jaosto päättää 1. perusturvalautakunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevista yksilöpäätöksistä ellei tehtävää ole laissa tai tässä johtosäännössä siirretty viranhaltijalle, 2. lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi. Esittelijät 43 Koulutus- ja kirjastolautakunta Esittelijöinä toimivat tulosalueiden päälliköt oman tulosalueensa asioissa. Useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevissa asioissa esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Koulutus- ja kirjastolautakunnan tehtävänä on vastata - varhaiskasvatuspalveluista - perusopetuspalveluista - lukiokoulutuksesta - vapaasta sivistystyöstä - kirjasto-ja tietopalveluista - ammatillisen koulutuksen seurannasta. Koulutus- ja kirjastolautakunnan ratkaisuvalta: 1. päättää opetussuunnitelmista, 2. hyväksyy opetussuunnitelmiin perustuvat suunnitelmat sekä oppilaitosten opetusohjelmat, 3. päättää oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 4. päättää oppilaan ja opiskelijaksi ottamisen perusteista,

21 5. päättää hallinnassaan olevien laitosten ja tilojen nimistä ja käyttösäännöistä, 6. päättää koulutukseen liittyvien neuvottelukuntien asettamisesta, 7. päättää koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta, 8. päättää esiopetuksen järjestämispaikat ja koulutuksen arvioinnin sekä hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman ja siihen liittyvän vuosisuunnitelman. Esittelijät 44 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 45 Tekninen lautakunta Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä opetuspäällikkö. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on vastata - kulttuuripalveluista - museopalveluista - taiteen perusopetuksesta - liikuntapalveluista - nuorisopalveluista Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta: 1. päättää vuosi- ja kohdeavustuksista, 2. päättää taidehankinnoista, 3. hyväksyy hallinnassaan olevien tilojen käyttösäännöt. Esittelijät Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä vapaa-aikapalveluiden päällikkö. Tekninen lautakunnan tehtävänä on vastata: - asema- ja yleiskaavoituksen valmistelusta - kaupungin maa- ja vesialueista - kartasto- ja mittaustoiminnasta - kiinteistörekisterin pitämisestä - kadunpidosta - jätehuollon järjestämisestä niiltä osin, mitä ei ole siirretty Kymen jätelautakunnan tehtäväksi - viheralueista ja yleisistä alueista - kunnan palvelutuotannon tarvitsemista toimitiloista - pelastustoimen yhteistyösopimuksen toimeenpanosta

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot