Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Asetusehdotuksen laadinnasta Rakennetun ympäristön ja sen energiatehokkuuden kehittäminen sekä päästöjen vähentäminen on tärkeää. Ne ovat myös RAKLIn strategian painopisteessä ja RAKLIn jäsenet ovat jo pitkään tehneet tuloksellista energiatehokkuuden parantamistyötä. Energiatehokkuuden parantamisessa on toki vielä paljon tehtävissä ja uusia mahdollisuuksia avautuu jatkuvasti kehityksen myötä. Asetusehdotus kohdistuu valtaosaan koko rakennuskannasta ja on siksi erittäin laajavaikutteinen. Olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistuvien säädösten laatiminen on monin verroin haasteellisempaa kuin uudisrakentamisen säätely, joka sekin on vaativaa. Ehdotus kohdistuu kaikenikäisiin ja hyvin monenlaisiin

2 LAUSUNTO 2 (20) rakennuksiin, rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin. Yhdyskunta-, elinkeino- ja väestörakenteen muutokset lisäävät nekin ehdotuksen poikkeuksellista haasteellisuutta. Asetusehdotuksen valmistelua on tehty esimerkillisen vuorovaikutteisena ja avoimena prosessina. Se on osoittautunut erittäin hyväksi menettelyksi vaikka prosessi onkin vaatinut kaikilta selvästi tavanomaista enemmän resursointia. Säädöstyön ohella on ymmärrys olemassa olevan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisesta lisääntynyt huomattavasti muutoinkin. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaan kansalliset säädökset olisi pitänyt julkaista samana päivänä kuin lausuntoaika päättyy. Säädösten viivästyminen on ikävä asia, mutta energiatehokkuuden parantamisen ja päästöjen vähentämisen kannalta lopputulos tulee kuitenkin olemaan merkittävästi parempi kuin jos säädökset olisi julkaistu aikataulussa, mutta keskentekoisina. Yleisiä kommentteja ehdotukseen Ehdotus on toimiva pohja säätelylle, mutta yksittäisiin ongelmiin on kuitenkin vielä löydettävä ratkaisuja ja sen vuoksi ehdotukseen kaivataan sekä täydennyksiä että muutoksia. Koska asetusehdotus kytkeytyy lausunnolla olevaan luonnokseen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, niitä on tarpeen tarkastella kokonaisuutena ja ne on sovitettava yhteen. Keskeinen ongelma niin laki- kuin asetusehdotuksen osalta on se, että niiden painopiste on raskaissa ja vaikeasti toteutettavissa energiatehokkuuden parannuskeinoissa. Vaikuttaa siltä, että lämmitysenergian vähentäminen erityisesti lisälämmönerityksen avulla ylikorostuu.

3 LAUSUNTO 3 (20) Raskaiden korjausten energiatehokkuuden parantamisen kustannus- ja resurssitehokkuus jää väistämättä alhaiseksi ja vaikuttavuus marginaaliseksi. Raskaita korjauksia pystytään vuosittain tekemään vain runsaaseen prosenttiin koko rakennuskannasta. Iso osa käytännön kannalta tehokkaimmiksi ja käyttökelpoisimmiksi todetuista energiatehokkuuden parantamistoimenpiteistä on jätetty lausunnolla olevan maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevan luonnoksen ja samoin kuin rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä koskevan asetusehdotuksen ulkopuolelle. Erityisesti rakennusten käyttöön ja ylläpitoon liittyvät tekijät saavat liian vähän huomiota. Esimerkkeinä ovat sijainniltaan hyvien tyhjillään olevien ja vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen käyttötarkoituksen muutoksin, tilatehokkuuden ja tilankäytön tehokkuuden lisääminen, ylijäämäenergian hyödyntäminen, automaatio, järjestelmien optimointi, tarpeen mukainen ohjaus, etävalvonta, vettä säästävä tekniikka ja elinkaaren aikaiset palvelut. Toinen keskeinen ongelma on se, että energiatehokkuuden ja sen parantumisen arvioinnin esitetään perustuvan todellisesta energiatehokkuudesta poikkeavaan laskentaan. Erityisesti korjausrakentamisen osalta olisi tärkeää saada rinnalle vaihtoehdoksi todelliseen energiankulutukseen pohjautuva energiatehokkuuden ja sen parantamisen arviointi. Ilman sitä Suomen tavoitteeksi asetettu energian kulutuksen ja päästöjen vähentäminen tuskin onnistuvat. Keskeisenä haasteena on saada säädöksistä sellaiset, että ne edistävät mahdollisimman tehokkaasti rakennetun ympäristön ja sen energiatehokkuuden kehittämistä sekä päästöjen vähentämistä eivätkä muodostu niiden osalta kohtuuttomaksi esteeksi. Tämän vuoksi tarvitaan vielä täydennyksiä ja muokkauksia. Säädösten käytännön vaikutus ja periaatteellinen potentiaali Perustelumuistiossa on esitetty asetusehdotuksen piiriin kuuluvien luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden vaikutuksiksi energiansäästöön koko rakennus-

4 LAUSUNTO 4 (20) kannassa noin 6 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Niistä merkittävä osa olisi saavutettavissa ilman nyt lausunnolla olevia säädösmuutoksia. Noin puolet arvioidusta energiansäästöstä kertyy rakennusten purkamisesta. Sähkö- ja öljylämmitettyjen rakennusten energiamuodon muuttaminen saattaa entistä taloudellisempien ratkaisujen myötä lisätä energiatehokkuuden parantumista arvioitua enemmänkin. Valtaosa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantumisesta ja päästöjen vähentymisestä saavutettaneen säädösten ulkopuolisin keinoin. Niiden vaikutus voi vuosikymmenen vaihteeseen mennessä olla % suuruusluokkaa nykyisen rakennuskannan osalta. On hyvä että, asetusehdotuksessa on pyritty säilyttämään olemassa olevan rakennuskannan kestävän korjaamisen, muutostöiden ja käyttötarkoituksen muutosten osalta välttämätön joustavuus. Se johtaa väistämättä siihen, että säädökset eivät voi olla kovin yksinkertaisia eivätkä ehdottoman yksiselitteisiä kaikissa tapauksissa. Säädösten tehokas käyttöönotto ja riittävän yhdenmukaiset viranomaiskäytännöt tulevat edellyttämään yhteisiä ohjeita ja koulutusta. Yksityiskohtaiset kommentit 1 Soveltamisala Nämä säännökset koskevat rakennuksia, joissa käytetään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi ja, joissa tehdään sellaisia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti luvanvaraista rakennuksen korjaus- tai muutostöitä taikka käyttötarkoituksen muutosta, että niiden yhteydessä on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Soveltamisalan selkeyttämiseksi ehdotamme, että - sana muutosta muutetaan muotoon muutoksia

5 LAUSUNTO 5 (20) - soveltamisalaan lisätään MRL -muutosten perustelumuistiossa esitettyjä periaatteita vastaavasti: Säädökset kohdistuvat luvanvaraisten muutos- ja korjaustöiden kohteena oleviin rakennusosiin tai järjestelmiin. On hyvin yleistä, että toiminnallinen rakennuskokonaisuus muodostuu yhdestä tai useammasta talosta ja niitä palvelevasta lämmitys- ja/tai muusta energiajärjestelmästä sekä muusta teknisestä järjestelmästä. Maankäyttö- ja rakennuslain 113 määrittelee rakennuksen seuraavasti: Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. On tärkeää, että asetusta voidaan ilman tulkintaongelmia soveltaa yksittäisten rakennusten ja talojen ohella myös toiminnallisiin rakennuskokonaisuuksiin. Sen vuoksi ehdotamme, että momentin loppuun lisätään: Rakennukseksi luetaan yksittäisen rakennuksen lisäksi myös yhden tai useamman rakennuksen ja/tai laitteiston muodostama kokonaisuus. Lisäkommentti Soveltamisalan osalta on tarpeen selventää miten menetellään niissä tapauksissa, joissa on kyseessä vahinkotapahtuma, homekorjaus, viranomaisen edellyttämä turvallisuuteen, terveyteen tai kaupunkikuvaan liittyvä korjaus- tai muutostyö, vuokrasuhteen päättyessä yleisen käytännön mukaisen vuokraso-

6 LAUSUNTO 6 (20) pimuksen perusteella vuokralaisen vastuulla oleva muutos- tai korjaustyö, joka on tehtävä rakennuksen tai sen osan palauttamiseksi sopimuksen edellyttämällä tavalla ennalleen. 2 Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu Rakennuksen korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen energialaskennassa, laskentatyökalun valinnassa ja tulosten esittämisessä sovelletaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatehokkuudesta (Suomen rakentamismääräys-kokoelma 2/11). Edellä oleva säädösteksti on käytännön kannalta ongelmallinen, koska edellytetty käytäntö (Suomen rakentamismääräys-kokoelma 2/11) poikkeaa merkittävästi käytännön energiatehokkuudesta ja sen tehokasta parantamista koskevien päätösten pohjana käytetystä ammattimaisesta laskennasta. Monet käytännön kokemusten perusteella parhaimmiksi todetuista energiatehokkuuden parantamiskeinoista on jätetty edellytetyn laskentamenettelyn ulkopuolelle. Ulkopuolelle on jätetty muun muassa tilatehokkuuden ja tilankäytön tehokkuuden parantaminen, ylijäämäenergian hyödyntäminen, iso osa energiatehokkaista sähköteknisistä ratkaisuista, iso osa tarpeenmukaisista ohjauksista, käytettävyys ja ylläpidettävyys, automaatio, järjestelmien optimointi, vettä säästävä tekniikka ja elinkaarenaikaiset palvelut ja sopimukset. Niitä ei huomioida energiatehokkuutta parantavina toimenpiteinä edellytetyssä laskentamenettelyssä. Ehdotetut säädökset saattavat niiden lopullisesta muodosta ja tulkinnasta riippuen estää tai haitata tilatehokkuuden parantamisen ohella muidenkin käytännössä hyviksi todettujen toimenpiteiden hyödyntämistä. Ammattimaisesti toimittaessa suunnitelmat ja laskelmat on aina tehtävä mahdollisimman totuudenmukaisina. Merkittäviä ongelmia aiheuttaa siksi se, että säädöksissä edellytetty laskentamenettely standardikäyttöineen ja mitoituksi-

7 LAUSUNTO 7 (20) neen poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, tyypillisestä sekä todellisesta tapauksesta ja niiden mukaisesta energiatehokkuudesta ja energiankulutuksesta. Edellytetyn menettelyn soveltaminen uudisrakentamiseen on ongelmallista. Menettelyn ongelmat lisääntyvät ja pahenevat entisestään, kun menettelyä sovelletaan korjaus- ja muutostöihin sekä käyttötarkoituksen muutoksiin Toteutuvat energiatehokkuuden ja kulutuksen muutokset ovat huomattavasti todenmukaisempia, tärkeämpiä ja ymmärrettävämpiä kuin asetusehdotuksessa edellytettyä menettelyä noudattaen lasketut energiatehokkuudet ja energiankulutukset. Tämä tulee kärjistymään niissä käytännön tapauksissa, joissa rakennus korjataan samaan käyttöön ja samoille käyttäjille. Erityisen ongelmallisia ovat ne tapaukset, joissa energiankulutus ja kustannukset nousevat vaikka säädösten mukainen laskennallinen energiatehokkuus paranee. Tällaiset tilanteet ovat varsin tavallisia silloin, kun talotekniikkaa uusitaan. Säädösten mukaan lasketun energiatehokkuus voi parantua vaikka energiankulutus lisääntyy esimerkiksi silloin, kun laskennallinen ilmanvaihto kasvaa. Tekniikan lisääminen kasvattaa yleisesti sellaista sähkön kulutusta, jota ei huomioida edellytetyssä laskentamenettelyssä. Edellä mainitut tekijät saattavat johtaa siihen, että energiakustannukset nousevat odotettujen energiansäästöjen sijaan. On tarpeen selkeyttää edellytettyä menettelyä erilaisissa korjaus- ja muutostöissä ja käyttötarkoituksen muutostilanteissa niin, että ainakin suurimmat ja yleisimmät ongelmat sekä ristiriitaisuudet vältettäisiin. Erityisesti korjausrakentamisen osalta olisi tärkeää, että rinnalle saataisiin vaihtoehdoksi todelliseen energiankulutukseen pohjautuva energiatehokkuuden ja sen parantamisen arviointi- ja laskentamenettely. Tässä vaiheessa riittäisi se, että sellainen mahdollistettaisiin MRL 117 g :ssä ja siihen kytkeytyvissä asetuksissa. Rakennuksen energiankulutus voi kasvaa ominaisuuksien parantamisesta johtuvalla laskennallisella määrällä, jos rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia ominaisuuksia parannetaan.

8 LAUSUNTO 8 (20) Ehdotamme momentin selkeyttämistä muokkaamalla sitä esimerkiksi muotoon: Rakennuksen energiatehokkuus voi parantua rakennuksen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena vaikka sen laskennallinen tai todellinen energiankulutus kasvaa. 3 Laskentaperiaatteet --- Usean rakennuksen yhdessä tuottama uusiutuva energia voidaan laskennassa jakaa sen tuottamiseen osallistuvien rakennusten kesken. Uusiutuvan energian, kuten maalämmön ja kylmän, vesistöstä saatavan lämmön ja kylmän sekä aurinkoenergian tuottamismahdollisuudet vaihtelevat kiinteistökohtaisesti ja jopa yhdenkin kiinteistön alueella. Edellä mainittujen ja uusiutuvaan polttoaineeseen perustuvia energiaratkaisuja kannattaa useimmiten toteuttaa useammalle rakennukselle ja kiinteistölle yhteisinä. Tätä puoltaa myös se, että energiantarve vaihtelee rakennuksittain ja kiinteistöittäin ja se, että riittävän laajojen yhtenäisten kokonaisuuksien elinkaarenaikainen ammattimainen käyttö, ylläpito ja kehittäminen ovat paremmin järjestettävissä kuin rakennuskohtaisesti sirpaloituneiden ratkaisujen. Ylläpidon rooli on osoittautunut keskeiseksi niin uusiutuvien energiaratkaisujen kuin taloteknisten järjestelmien toiminnan kannalta. Toiminnallinen rakennuskokonaisuus muodostuu yleensä yhdestä tai useammasta talosta ja niitä palvelevasta lämmitys- ja muusta energiajärjestelmästä sekä muusta teknisestä järjestelmästä. Ehdotammekin, että 3 toinen momentti muutetaan muotoon:

9 LAUSUNTO 9 (20) Usean rakennuksen ja kiinteistön yhdessä tuottama uusiutuva energia ja energiatehokkuuden paraneminen voidaan asetusta sovellettaessa jakaa sen tuottamiseen osallistuvien rakennusten ja kiinteistöjen kesken. Kolmannessa momentissa todetaan: Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan laskennallisesti tarvittavalle täydelle teholle. Osatehokin on hyödyllinen. Se on usein kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisin ja saattaa myös olla ainoa mahdollinen. Tehoa voidaan lisätä myöhemmin, jos sitä on saatavissa ja mikäli osoittautuu, että järjestelmän tuotto ei vastaa suunniteltua tai todellista tarvetta. Lisätehon hyödyntämiseen on hyvä varautua suunnitelmissa, kun sitä on saatavissa. Ehdotamme, että 3 kolmas momentti poistetaan edellä mainituin perustein sekä selkeyden vuoksi. 4 Vaihtoehdot energiatehokkuuden parantamiselle Hankkeeseen ryhtyvä valitsee seuraavista vaihtoehdoista toteutettavissa olevan tavan silloin, kun rakennuksen, rakennusosien tai teknisten järjestelmien energiatehokkuutta parannetaan korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä: rakennus täyttää luettelon A mukaiset rakennusosakohtaiset ja luettelon B mukaiset teknisille järjestelmille annetut vaatimukset Vaihtoehtojen soveltamisen selkeyttämiseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotuksen perusteluosassa esitettyjen periaatteiden mukaisiksi ehdotamme, että edellä olevan tekstin loppuosa muokataan seuraavaksi:... rakennus täyttää peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien osalta luettelon A mukaiset rakennusosakohtaiset vaatimukset ja peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien teknisten järjestelmien osalta luettelon B mukaiset teknisille järjestelmille asetetut vaatimukset.

10 LAUSUNTO 10 (20) --- Luettelo A; rakennusosakohtaiset vaatimukset 1) Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo*0,5 tai U-arvo enintään 0.17 W/(m2 K). 2) Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kuten kohdassa 1 tai U-arvo vähintään 0,60 W/(m2 K). 3) Katto: Alkuperäinen U-arvo*0,5 tai U-arvo enintään 0.09 W/(m2K). 4) Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kuten kohdassa 3 tai U-arvo vähintään 0,60 W/(m2 K). Ehdotamme, että luettelo A muokataan seuraavaan muotoon vaatimusten selkeyttämiseksi: Luettelo A; rakennusosakohtaiset vaatimukset peruskorjattaville, uudistettaville ja uusittaville rakennusosille: 1. Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo*0,5, U-arvon ei tarvitse olla alle 0.17 W/(m2 K). Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä U-arvon ei tarvitse olla alle 0,60 W/(m2 K). 2. Katto: Alkuperäinen U-arvo*0,5, U-arvon ei tarvitse olla alle 0.09 W/(m2K). Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä U-arvon ei tarvitse olla alle 0,60 W/(m2 K). --- Luettelo B; teknisten järjestelmien vaatimukset 1) Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. (LTO:n vuosihyötysuhde on vähintään 45 %). Kommentti: vuosihyötysuhdevaatimus vaikuttaa varsin tiukalta koneelliselle tulo- ja poistoilmajärjestelmälle liian tiukalta koneelliselle poistoilmanvaihtojärjestelmälle

11 LAUSUNTO 11 (20) ainakin toistaiseksi epätarkoituksenmukaiselta ja jopa mahdottomalta sovellettavaksi painovoimaisille ilmanvaihtojärjestelmille, liesituulettimille ja seinätuulettimille. 2) Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kw/(m³/s). 3) Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 1,0 kw/(m³/s). 4) Ilmastointijärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,5 kw/(m³/s). Yllä olevissa vaatimuksissa tarkoitettaneen järjestelmän puhaltimien ominaissähkötehoa. Ehdotamme vaatimusten selkeyttämiseksi niiden muuttamista muotoon: 2) Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän puhaltimien yhteinen ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kw/(m³/s). 3) Koneellisen poistoilmajärjestelmän puhaltimien yhteinen ominaissähköteho saa olla enintään 1,0 kw/(m³/s). 4) Ilmastointijärjestelmän puhaltimien yhteinen ominaissähköteho saa olla enintään 2,5 kw/(m³/s). --- Luettelo C: rakennuksen energiankulutus lämmitettyä nettoneliömetriä kohden. 1) Pientalo -energiankulutus: 180 kwh/m2 2) Asuinkerrostalo -energiankulutus: 130 kwh/m2 3) Toimisto -energiankulutus: 145 kwh/m2 4) Opetusrakennus -energiankulutus: 150 kwh/m2 5) Päiväkoti -energiankulutus: 150 kwh/m2 6) Liikerakennus -energiankulutus: 180 kwh/m2 7) Majoitusliikerakennus -energiankulutus: 180 kwh/m2 8) Liikuntahalli pois lukien jää ja uimahallit -energiankulutus: 170 kwh/m2

12 LAUSUNTO 12 (20) 9) Sairaala -energiankulutus: 370 kwh/m2 10) Muut rakennukset: sovelletaan luetteloita A ja B Ehdotamme vaatimusten muuttamista alla olevaan muotoon. Perustelut ja muut kommentit on esitetty asianomaisen kohdan lopussa. 1) Pientalo, pari-, ketju- ja rivitalo -energiankulutus: 180 kwh/m2 - pari-, ketju- ja rivitalot vastaavat rakennuksina lähinnä pientaloja, vaikka ovatkin asuntokohtaiselta energiatehokkuudeltaan huomattavasti yhden asunnon pientaloja energiatehokkaampia. - jotta olisi selvää, mikä on pari-, ketju- ja rivitaloja koskevan vaatimus 2) a: Asuinkerrostalo -energiankulutus: 150 kwh/m2 b: Pieniasuntoiset kerrostalot (opiskelija-, palvelu-, seniori-,..., joiden asunnon keskikoko on max 50 m2) energiankulutus: 180 kwh/m2 - - pieniasuntoiset rakennukset kuluttavat asuntoa kohden vähemmän energiaa kuin suurempiasuntoiset, vaikka energiankulutus m2 kohti onkin pieniasuntoisissa usein selvästi suurempaa. - vastaavat lähinnä majoitusliikerakennusta (voitaisiin vaihtoehtoisesti siirtää niiden kanssa samaan kohtaan) 3) Toimisto -energiankulutus: 150 kwh/m2 - vaatimustasojen samanlaistaminen/vähentäminen helpottaa käytännön toimintaa ja ero ehdotettuun on vain noin 3%. 4) Opetusrakennus -energiankulutus: 150 kwh/m2 5) Päiväkoti -energiankulutus: 150 kwh/m2 6) Liikerakennus -energiankulutus: 180 kwh/m2 7) Majoitusliikerakennus -energiankulutus: 180 kwh/m2 - sopisi asumista edustavana paremmin kohdaksi kolme 8) Liikuntahalli pois lukien jää ja uimahallit -energiankulutus: 180 kwh/m2 9) Sairaala -energiankulutus: 370 kwh/m2

13 LAUSUNTO 13 (20) 10) Muut rakennukset -energiankulutus: 180 kwh/m2 (tai sovelletaan luetteloita A ja B) - m2 -pohjainen vaatimus lisäisi vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseen ja vähentäisi vaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia. Luettelon C vaatimukset vaikuttavat haasteellisilta. On kuitenkin tarpeellinen ainakin matalaenergia, passiivi, lähes nollaenergia ja nollaenergiarakennusten korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten osalta. Energiankulutus voitaneen tässä taulukossa tulkita myös ostoenergian kulutukseksi. --- Luettelo D; rakennusluokan mukaiset kertoimet, joilla alkuperäiselle rakennukselle laskettu ominainen energiatehokkuusluku (E-luku, kwh/m²) kerrotaan. Luettelo D; E-luku, kwh/m², rakennusluokittain 1) Pientalo -E-vaadittu 0,8 x E-laskettu 2) Asuinkerrostalo -E-vaadittu 0,85 x E-laskettu 3) Toimisto -E-vaadittu 0,7 x E-laskettu 4) Opetusrakennus -E-vaadittu 0,8 x E-laskettu 5) Päiväkoti -E-vaadittu 0,8 x E-laskettu 6) Liikerakennus -E-vaadittu 0,7 x E-laskettu 7) Majoitusliikerakennus -E-vaadittu 0,7 x E-laskettu 8) Liikuntahalli pois lukien jää ja uimahallit -E-vaadittu 0,8 xe-laskettu 9) Sairaala -E-vaadittu 0,8 x E-laskettu 10) Muut rakennukset sovelletaan luetteloita A ja B Ehdotamme vaatimusten muuttamista alla olevaan muotoon. Korjaus- ja muutostöiden lukumäärästä ja ajoittumisesta riippumatta tulee koko elinkaaren aikana voida käyttää samaa E-laskettua. Sen tulee voida perustua rakennushankkeeseen ryhtyvän valinnan mukaan joko siihen tilanteeseen joka vallitsi

14 LAUSUNTO 14 (20) tämän asetuksen tullessa voimaan tai sitten lupaa haettaessa vallitsevaan tilanteeseen. Kerroin 0,7 vaikuttaa liian korkealta yleisesti sovellettavaksi. Yhtenäinen kerroin useille rakennustyypeille vähentäisi vaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia. Perusteluja ja kommentteja on esitetty asianomaisen kohdan lopussa. Luettelo D; E-luku, kwh/m², rakennusluokittain 1) Pientalo - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu 2) Asuinkerrostalo - E-vaadittu: 0,85 x E-laskettu 3) Toimisto - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu - kerroin 0,7 vaikuttaa liian korkealta yleisesti sovellettavaksi. 4) Opetusrakennus - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu 5) Päiväkoti -E-vaadittu 0,8 x E-laskettu 6) Liikerakennus - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu - kerroin 0,7 vaikuttaa liian korkealta yleisesti sovellettavaksi. 7) Majoitusliikerakennus - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu - kerroin 0,7 vaikuttaa liian korkealta yleisesti sovellettavaksi. 8) Liikuntahalli pois lukien jää ja uimahallit - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu 9) Sairaala - E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu 10) Muut rakennukset E-vaadittu: 0,8 x E-laskettu (tai sovelletaan luetteloita A ja B) - kerroin lisää energiatehokkuuden parantamisvaihtoehtoja ja vähentäisi vaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia. Energiamuodon merkityksellisyyden vuoksi olisi tärkeää tarjota selkeään ja tasapuoliseen logiikkaan perustuvat vaatimukset tilanteille, joissa energiamuoto on jo ekologinen ja niille, joissa se ei ole sitä. Ei tunnu mielekkäältä, että energiamuodon muuttamisella täytettäisiin lähes aina energiatehokkuuden parantamisvaatimukset kokonaisuudessaan. Ei tunnu myöskään mielekkäältä, että ajauduttaisiin siihen, että kaukolämpöön/-kylmään kytkettyjen kiinteistöjen osalta täytyisi väkisin hakea vielä energiamuodon muuttamisella vielä pienem-

15 LAUSUNTO 15 (20) pää energiamuodon kerrointa. Suorassa sähkölämmössä tai öljylämmössä olevien tilojen osalta energiamuodon muuttaminen on sen sijaan hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Siksi ehdotamme lisättäväksi seuraavankaltaisen vaihtoehdon, joka johtaisi rakennuskannan näkökulmasta varsin todennäköisesti ehdotuksessa esitettyä parempaan lopputulokseen. Luettelo F; F-luku, kwh/m², rakennusluokittain, (F-luku vastaa E-lukua, jossa energiamuodon muutos on huomioitu ainoastaan energian käytön, mutta ei energiajärjestelmän (energian tuottamisen) osalta. - esimerkiksi kaukolämmön tai kylmän korvaamista maalämmöllä tai kylmällä ei huomioitaisi, ei myöskään sähkölämmityksen muuttamista maalämmöksi. 1) Pientalo - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 2) Asuinkerrostalo - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 3) Toimisto - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 4) Opetusrakennus - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 5) Päiväkoti - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 6) Liikerakennus - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 7) Majoitusliikerakennus - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 8) Liikuntahalli pois lukien jää ja uimahallit - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 9) Sairaala - F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 10) Muut rakennukset F-vaadittu: 0,88 x F-laskettu 0,90 x E-laskettu (tai sovelletaan luetteloita A ja B) Energiaratkaisun osalta energiamuodon muutos huomioidaan MRL 117 h perusteella ja asetusehdotusta sopivalla tavalla täydentäen. 5 Rakennuksen energiatehokkuuden suunnittelu usean korjauksen yhteisvaikutuksena

16 LAUSUNTO 16 (20) Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen energiatehokkuutta yhteisvaikutuksena parantavien korjausten suunnittelun yhteydessä esitettävä sitä parantavien toimenpiteiden kokonaisvaikutus. Esitettävien toimenpiteiden täytyy olla toteutettavissa rakennuksen normaaliin käyttöön ja huoltoon sekä korjauksiin liittyen. --- Vaatimuksen selkeyttämiseksi ehdotamme me sen muuttamista seuraavaan muotoon: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen energiatehokkuutta usean korjauksen ja muutostyön yhteisvaikutuksena parantavien toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä esitettävä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kokonaisvaikutus. Esitettävien toimenpiteiden täytyy olla teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia rakennuksen suunnitellun käytön ja korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä. Koska lupaa olisi hyvä voida hakea vaihtoehtoisesti joko yhdelle tai useammalle toimenpiteelle ehdotamme, että esimerkiksi pykälän loppuun lisätään: Lupaa voidaan hakea ja se voidaan myöntää yhdelle tai useammalle toimenpiteelle niiden toteuttamisajankohdasta ja järjestyksestä riippumatta. 6 Vapaaehtoiset energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet Jos rakennuksen omistaja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta lupaa edellyttämättömän suunnitelmallisen huollon ja ylläpidon yhteydessä, voidaan näiden toimenpiteiden vaikutus ottaa huomioon myöhempää hanketta koskevan luvan hakemisen yhteydessä.

17 LAUSUNTO 17 (20) Rakennushankkeeseen ryhtyvän on siinä yhteydessä osoitettava toimenpiteiden vaikutus rakennuksen standardikäyttöön perustuvaan energiatehokkuuden parantumiseen. Energiatehokkuuden todellisen parantamisen kannalta on tärkeää, että kaikki aidot energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet voidaan huomioida todellisuutta vastaavalla tavalla. Tätä asiaa on selostettu lausuntomme edellisissä kohdissa jo tarkemmin. Säädöksissä edellytetyn todellisuudesta poikkeavan laskentamenettelyn ja standardikäytön aiheuttamia ongelmia on tarpeen vähentää mahdollisuuksien mukaan. Siksi ehdotamme, että 6 toinen momentti muutetaan muotoon: Jos rakennuksen omistaja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta lupaa edellyttämättömän suunnitelmallisen huollon, ylläpidon ja kehittämisen yhteydessä, voidaan näiden toimenpiteiden vaikutus ottaa huomioon myöhempää hanketta koskevan luvan hakemisen yhteydessä sillä edellytyksellä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa toimenpiteiden vaikutuksen rakennuksen energiatehokkuuden parantumiseen. 8 Ilmanvaihto Tarpeenmukaisesti ohjatun ilmanvaihdon ilmamääränä tulisi asuinrakennuksissa ja muissakin rakennuksissa voida käyttää todellisuudessa tarvittavaa ilmamäärää. 9 Teknisten järjestelmien säätö Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen vaipan tai sen merkittävän osan lisäeristämisen tai ilmanpitävyyden parantamisen, ikkunoiden tai ovien parantamisen tai uusimisen yhteydessä tai ilmanvaihtoa parantavien toimenpitei-

18 LAUSUNTO 18 (20) den jälkeen todennettavasti tehtävä taloteknisten järjestelmien perussäätö sekä varmistettava lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminta. Perussäätöjen tekeminen ei ole kaikissa tapauksissa tarpeen (esimerkiksi suora sähkölämmitys, itse säätyvät järjestelmät) ja sen vuoksi ehdotamme ensimmäisen momentin muuttamista alla olevaan muotoon: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen vaipan tai sen merkittävän osan lisäeristämisen tai ilmanpitävyyden parantamisen, ikkunoiden tai ovien parantamisen tai uusimisen yhteydessä tai ilmanvaihtoa parantavien toimenpiteiden jälkeen todennettavasti tarpeellisin osin tehtävä taloteknisten järjestelmien perussäätö sekä varmistettava lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminta. --- Todennus esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle luvanalaisen työn loppukatselmuksen yhteydessä. Järjestelmien perussäätöä ei läheskään aina ole vuodenajasta johtuen (esimerkiksi lämmitysjärjestelmän perussäätö kesällä) mahdollista tehdä loppukatselmuksen yhteydessä. Sen vuoksi ehdotamme toisen momentin muuttamista alla olevaan muotoon: Todennus suoritetuista perussäädöistä ja suunnitelma niiden loppuunsaattamisesta esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle luvanalaisen työn loppukatselmuksen yhteydessä. 10 Energiatehokkuuden parantumisen osoittaminen --- Muutostoimenpiteiden kokonaisvaikutusta koskevalla suunnitelmalla osoitetaan, että muutosten ja korjausten yhteydessä tehtyjen energiatehokkuutta paranta-

19 LAUSUNTO 19 (20) vien toimenpiteiden kokonaisuus parantaa rakennuksen standardikäytön mukaista energiatehokkuutta vähintään tämän asetuksen pykälän 4 luettelon C tai D mukaisesti. Energiatehokkuuden todellisen parantamisen kannalta on tärkeää, että kaikki aitoa energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet voidaan huomioida todellisuutta vastaavalla tavalla. Tätä asiaa on selostettu lausuntomme edellisissä kohdissa jo tarkemmin. Säädöksissä edellytetyn käytännön todellisuudesta poikkeavan laskentamenettelyn ja standardikäytön aiheuttamia ongelmia on tarpeen vähentää mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi olemme lausunnossamme ehdottaneet uuden vaihtoehdon lisäämiseksi taulukon F-muodossa. Edellä mainituista tekijöistä johtuen ehdotamme, että 10 toinen momentti muutetaan muotoon: Muutostoimenpiteiden kokonaisvaikutusta koskevalla suunnitelmalla osoitetaan, että muutosten ja korjausten yhteydessä tehtyjen energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kokonaisuus parantaa rakennuksen energiatehokkuutta vähintään tämän asetuksen pykälän 4 luettelon C, D tai F mukaisesti. Jatkotoimenpiteet On tärkeää, että samaan aikaan lausunnolla oleva luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä ympäristöministeriön asetusehdotus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä sovitetaan toiminnallisesti hyvin yhteen. Energiatehokkuuden parantamisen esteeksi ei saa tulla se, että energiatehokkuuden luvanvaraisiin parantamistoimiin ryhtyminen pakottaisi toteuttamaan muilla perustein muutoksia muihin kuin lupahakemuksen kohteena oleviin rakennusosiin ja teknisten järjestelmien osiin.

20 LAUSUNTO 20 (20) Lausunnolla olevasta asetusehdotuksesta on edellä esitetyt muutosehdotukset ja kommentit huomioimalla saatavissa toimiva ja yleisesti hyväksyttävä. Hyvätkin säädökset kaipaavat tuekseen ohjeita ja viestintää. RAKLI jäsenineen on sitoutunut viemään säädöksiä aikanaan tehokkaasti yhteistyössä käytäntöön. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Erkki Aalto kehitysjohtaja Ilpo Peltonen tekninen johtaja

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentamisen ohjauksen seminaari, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 13.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen sääntely nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen sääntely nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen sääntely nyt ja tulevaisuudessa RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄ 8.5.2014 Kulttuuri- ja kongressikeskus VERKATEHDAS Paasikiventie 2, Hämeenlinna Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus

Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Lauri Jääskeläinen Direktiivi pohjana Uudet rakennukset olleet jo aiemmin (v:n 2002 direktiivi täytäntöönpanon kautta) vähimmäisenergiatehokkuuden piirissä Suomessa

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia

Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus FInZEB-hankkeen näkökulmia Lakiehdotus lähes nollaenergiarakentamisesta. Infotilaisuus 14.3.2016 FInZEB-hankkeen näkökulmia Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Tapa, jolla direktiivi kuvaa lähes nollaenergiarakennusta jättää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tavoitteet energiakorjaamisessa Rakennusfoorumi Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja

Helsingin kaupungin tavoitteet energiakorjaamisessa Rakennusfoorumi Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Helsingin kaupungin tavoitteet energiakorjaamisessa Rakennusfoorumi 13.12.2016 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miten energiatehokkuus otetaan huomioon peruskorjauksissa? Mitä kokemuksia peruskorjauksista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö ja -rakennuslain

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö ja -rakennuslain Asiantuntijalausunto 1 Eduskunta Ympäristövaliokunta ymv@eduskunta.fi Viite: asiantuntijakuuleminen 9.11.2016 HE 220/2016 vp Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta ymv@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen HE 220/2016 vp LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) Täydennys lausuntoon Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta

LAUSUNTO 1 (6) Täydennys lausuntoon Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Lausuntopyyntö 9.11.2010, Dnro YM7/6211/2010, Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta.

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki 1 (5) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki 1 (5) Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi ja ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot