KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto AIKA klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuuston pöytäkirjan tarkistaminen Virkojen perustaminen PyhäNet Oy:n osakkuus Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n 74 Kärsämäen laajakaista -hankkeen lainoille 43 Tietoliikenneverkon rakennusaikainen siltarahoitus Kiireelliset asiat Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat 82

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija Autio Mika Flankkila Timo Honkala Teuvo Huovila Tuula Korkatti Jouko Manninen Riikka II vpj Ojalehto Pauli Parkkila Väinö Pesonen Eero Pentikäinen Kari Pietikäinen Mika I vpj Pöytäkirjantarkastaja Pinola Satu Pirhonen Jaakko Remes Aimo Ristinen Esko puheenjohtaja Ruha Anne Saari Ilkka Salo Jaana Seppä Marjatta Pöytäkirjantarkastaja Öykkönen Merja Pöytäkirjantarkastaja Hokkanen Riitta kunnanjohtaja Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä Oikarinen Kari sivistystoimenjoht. Pietikäinen Martti kunnaninsinööri POISSA Mikkola Ari khall jäsen ALLEKIRJOITUKSET Esko Ristinen Puheenjohtaja Tuukka Kuisma Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Merja Öykkönen Mika Pietikäinen Marjatta Seppä :t Kärsämäen kunnanvirastossa Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt 36 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle sekä lähetetty postitse valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on ilmoitettu Aluelehti Selänteessä. Edellä olevan mukaan valtuuston kokous on koolle kutsuttu lain ja valtuuston työjärjestyksen ja valtuuston ( 20) tekemän päätöksen mukaisesti. Valtuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu vara. Puheenjohtaja: Kokouksen alussa suoritetaan nimenhuuto ja nimenhuutoluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 Valt. 36 / Lisäksi puheenjohtaja toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja onko valtuusto päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali Valt 37 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua a, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee kaksi a tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Öykkönen ja Mika Pietikäinen.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Valt 38 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on kun nanhallituksen ehdotus taikka, milloin tarkas tuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. Yksimielisesti hyväksyttiin.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston pöytäkirjan tarkistaminen Khall Toinen pöytäkirjantarkastajista ei ole hyväksynyt valtuuston kokouksen pöytäkirjaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se tarkastaa valtuuston kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Pöytäkirjaa ei liitetä tähän pöytäkirjaan. Yksimielisesti hyväksyttiin. Valt Puheenjohtajan avattua keskustelun Aimo Remes esitti, ettei valtuuston pöytäkirjaa hyväksytä tällaisena. Raija Aulis ja Teuvo Honkala kan nat ti vat Remeksen esitystä. Pauli Ojalehto ehdotti, että kokouksessa pidettäisiin neuvottelutauko. Puheen joh ta ja totesi, että valtuusto pitää 5 minuutin neuvottelutauon. Val tuusto piti kokouksessa neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston täysilukuiseksi ja että kokous jatkuu se kä avasi keskustelun uudelleen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, on valtuuston äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti nimenhuuto. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "JAA"ja ne, jotka kannattavat Aimo Remeksen esitystä äänestävät "EI". Valtuusto hy väk syi äänestysesityksen. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä on an net tu yhteensä 21 ääntä, joista 14 "JAA" ääntä ja 6 "EI" ääntä ja 1 "TYH- JÄÄ" ääni ja valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Ää nestys luet te lo on liitteenä 1 Valt. 39 / Valtuusto päätti hyväksyä valtuuston kokouksen pöytäkirjan äänin Merk. Päätöksenteon jälkeen Aimo Remes ilmoitti eriävästä mie li pi teestään. Eriävän mielipiteen perustelut liitteenä 2 Valt. 39 / ja liitteenä 3 Valt. 39 /

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Virkojen perustaminen Khall Kärsämäen kunnassa on oltava tarvittavat virat sosiaali- ja terveystoimen vir ka vas tuu teh tä viä varten. Virkavastuutehtäviä varten tarvitaan kansanterveystyön johtava lääkäri, yk si so si aa li työn te ki jä, yksi sosiaaliohjaaja ja viranhaltija lähinnä toi meen tu lo tuki asioi den käsittelyä ja valmistelua varten. Kärsämäen kunta ei ole lakkauttanut virkoja ja toimia sosiaali- ja ter vey denhuol lon henkilöstön siirtyessä ppky Selänteen palvelukseen, joten nyt tarvittavista viroista tulee perustaa sosiaalityöntekijän virka ja toi mis tosih tee rin virka. Olemassa oleva sosiaaliohjaajan virka on perustettu alkaen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa 1) sosiaalityöntekijän viran; 2) toimistosihteerin viran Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehto on sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen. Toimistosihteerin viran kelpoisuusehto on sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen. Virat julistetaan haettavaksi heti, kun valtuusto on virat perustanut. Yksimielisesti hyväksyttiin. Valt Puheenjohtajan avattua keskustelun Aimo Remes esitti, että asia jätetään täs sä vaiheessa pöydälle. Raija Aulis kannatti Remeksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, on valtuuston äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin puheenjohtajan esi tykses tä yksimielisesti nimenhuuto. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: Ne, jotka asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa ää nes tä vät "JAA"ja ne, jotka kannattavat Aimo Remeksen pöy däl le pa no ehdo tus ta äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä on an net tu yhteensä 21 ääntä, joista 17 "JAA" ääntä ja 4 "EI" ääntä ja val tuus-

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto to on päättänyt jatkaa asian käsittelyä tässä kokouksessa. Äänestysluettelo on liitteenä 1 Valt. 40 / Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta uudelleen. Pää tet ty ään keskustelun puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ei ole teh ty muutosehdotuksia ja valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityk sen. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto PyhäNet Oy:n osakkuus Khall PyhäNet Oy toteuttaa kunnan alueella toteutettavan tie to lii ken ne verk ko hankeen, joka perustuu lakiin laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla /1186. Lain tarkoituksena on turvata monipuoliset vies tin tä palve lut kaikkialla Suomessa, myös maaseutualueilla, jonne perinteisten te leyri tys ten intressit valokuituun perustuvan laajakaistaverkon rakentamiseksi ei vät ulotu. Kärsämäen kunnanhallitus on , 191 päättänyt hyväksyä yh teistyö so pi muk sen Kärsämäen kunnan ja PyhäNet Oy:n välillä. Yh teis työ so pimuk sen mukaan PyhäNet Oy toteuttaa valokuituun perustuvan tie to lii kenne ver kon ja verkkopalvelut myös Kärsämäen hankealueella. Toi min ta mallin perusteluina on, että Pyhäjärvi Kärsämäen verkon kautta saa yhteydet Ou luun ja koko Pohjois-Suomeen ja Kärsämäki Pyhäjärveltä Pihtiputaan ver kon kautta Keski-Suomeen ja etelään. Kärsämäen hankealueen hankehakuun PyhäNet Oy osallis tui, ja maakuntahallitus on päätöksellään valinnut PyhäNet Oy:n myös Kärsämäen hankealueen laajakaistan toteuttajaksi. Pohjois-Suomen ELY-keskus on tehnyt Pyhäjärven han ke alueen tukipäätöksen ja Kärsämäen hankealueen tukipäätöksen. Kärsämäen hankealueiden kustannusarvio ja rahoitusbudjetti on: Haettu euroa Hyväksytty euroa EU+valtio , ,20 Kunnat , ,60 Julkinen rahoitus yhteensä , ,80 Yksityinen rahoitus , ,20 Kokonaisrahoitus , ,00 Kärsämäen valtuusto on , päättänyt osallistua laa ja kais tahank kee seen osuudella, joka on 22 % osuus hyväksytystä run kover kon kustannusarviosta. Pyhäjärven kaupunginhallitus tarjoaa Kärsämäen kunnalle osakkuutta Py hä- Net Oy:stä. Pyhäjärven kaupunki laskee liikkeelle 55 osakkeen suun na tunosa ke an nin yhtiökokouksessaan Osakkeen myyntihinta tulee olemaan 20 euroa, yhteensä 1100 euroa. Kunnan osakeomistus vastaisi 22 %:a. Yhtiön kulut jaetaan kahden osakaskunnan kesken osakassopimuksen mukaisesti, joka tullaan laatimaan. PyhäNet Oy:ssä Pyhäjärven kaupungin omistusosuus on yli 50 %:a. Py hä- Net Oy on konsernin tytäryhtiö.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Pyhäjärven kaupungin valtuuston päätöstä suunnatusta osakeannista ei ole vie lä. Kärsämäen kunnan valtuuston päätös on tehtävä ehdollisena. Liitteenä 1 Khall 133 / Pyhäjärven kaupungin lausunto PyhäNet Oy:n osakeantiin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle PyhäNet Oy:n 55 osakkeen merkit se mis tä/os ta mis ta 20 euron kappelehintaan, yhteensä 1100 euroa. Kär sämäen kunnan osuus yhtiöstä on 22%. Valtuusto varaa vuoden 2014 talousarvion kohtaan osakkeet 1100 euroa. Mää rä ra ha katetaan lisää otettavalla talousarviolainalla. Tämän päätöksen voimaantulo edellyttää Pyhäjärven kaupungin valtuuston pää tös tä suunnatun osakeannin toteuttamisesta kunnan päätöksessä mai nituin ehdoin. Valt 41 Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi pohjaesityksen ja päätti lisäksi esittää PyhäNet Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Satu Pinolaa ja varajäseneksi Jaana Saloa. Yhtiökokousedustajaksi kunnanhallitus esittää Riitta Hokkasta. Liitteenä 1 Valt. 41 / Pyhäjärven kaupungin lausunto PyhäNet Oy:n osakeantiin. Yksimielisesti hyväksyttiin.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n Kärsämäen laajakaista -hankkeen lainoille Khall Kärsämäen kunnanhallitus on , 191 päättänyt hyväksyä yh teistyö so pi muk sen Kärsämäen kunnan ja PyhäNet Oy:n välillä. Yh teis työ so pimuk sen mukaan PyhäNet Oy toteuttaa valokuituun perustuvan tie to lii kenne ver kon ja verkkopalvelut myös Kärsämäen hankealueella. Toi min ta mallin perusteluina on, että Pyhäjärvi Kärsämäen verkon kautta saa yhteydet Ou luun ja koko Pohjois-Suomeen ja Kärsämäki Pyhäjärveltä Pihtiputaan ver kon kautta Keski-Suomeen ja etelään. Kärsämäen hankealueen hankehakuun PyhäNet Oy osallis tui, ja maakuntahallitus on päätöksellään valinnut PyhäNet Oy:n myös Kärsämäen hankealueen laajakaistan toteuttajaksi. Pohjois-Suomen ELY-keskus on tehnyt Pyhäjärven han ke alueen tukipäätöksen ja Kärsämäen hankealueen tukipäätöksen. Kärsämäen hankealueiden kustannusarvio ja rahoitusbudjetti on: Haettu euroa Hyväksytty euroa EU+valtio , ,20 Kunnat , ,60 Julkinen rahoitus yhteensä , ,80 Yksityinen rahoitus , ,20 Kokonaisrahoitus , ,00 Kärsämäen valtuusto on , päättänyt osallistua laa ja kais tahank kee seen osuudella, joka on 22 % osuus hyväksytystä run kover kon kustannusarviosta ja tehnyt periaatepäätöksen antaa omavelkainen ta kaus erillisenä päätöksenä maksimissaan kahden miljoonan eruon määrään omarahoituksen ja tilaajayhteyden järjestämiseen. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistanlain mukaista (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vas taan ot tavien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. "safe-habour"- takaus mak su, jotta takausta ei lueta julkiseksi tueksi. Yrityksille mön net tä vien julkisten tukien osalta voidaan todeta, että niitä koskevat periaatteet on mää ri tet ty EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ar tik loissa. Käsite "valtiontuki" eroaa yleiskielessä sille asetetusta merkityksestä mo nes sa suhteessa, sillä käsite katta kaikki- rahoitusmuodoltaan varsin moni nai set- julkisen sektorin toimenpiteet, joilla autetaan yrityksen ta lou del lista tilannetta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla suorien avustusten ohella muun muuassa valikoivat verohelpotukset, ehdoiltaan edulliset lainat ja takauk set, alihintainen vuokra tai vaikkapa julkisten palveluiden tarjoaminen edul li sem min ehdoin kuin muille yrityksille. Komission tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten yhtä aikaa täyt tyes-

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto sä lainan takaus ei sisällä tukea: - Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa - Pk, yritysten, jotka on perustettu alle 3 vuotta sitten, ei katsota olevan talou del li sis sa vaikeuksissa. - Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitätä asianmukaisesti. Taka kus ken tulee liittyä roihtustoimeen, jolla on kiinteä enimmäismäärä ja sen voi mas sa olo ai ka on rajattu. - Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun ra hoitus si tou muk sen kokonaismäärästä. - Lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan. - Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. - Ääritapauksessa voidaan soveltaa ns. Safe-Harbour- maksua, joka on 0,8-3,8 % riippuen yrityksen luottoluokituksesta. Mikäli takaustoimenpiteeseen ei katsota sisältyvän julkista tukea, voidaan se antaa myös hankkeeseen, johon on annettu maksimääräeu-ehtoista avustus ta. Mikäli takausen katsotaan olevan julkista tukea, avustusta on pie nennet tä vä vastaavasti. Laajakaistahankkeessa sekä ELY-keskuksen että viestin tä vi ras ton tuet ovat EU-ehtoisia. Takauksen voidaan katsoa täyttävän EU:n ehdot siten, että hankeeseen ei sisäl ly julkista tukea. Perustelut ovat: - PyhäNet Oy on pk-yritys, joka on perustettu alle 3 vuotta sitten, joten sen ei katsota olevan taloudellisissa vaikeuksissa. - Takaus myönnetään määräaikaiselle lainalle, jolla on maksuaikataulu. - Julkinen takaus kattaa enintään 80 % koko lainan määrästä. - Takauksesta peritään säädetty provisio. PyhäNet Oy esittää Kärsämäen kunnalle, että Kärsämäen kunta hyvksyy Pyhä Net Oy:n Kärsämäen laajakaistahankkeen rakennuskustannuksiin otet tavan, enintään kahden (2) miljoonan euron lainan takaamisen. Takauksen piiriin tulevan lainan tiedot: - Lainan määrä on enintään kaksi (2) miljoonaa euroa - Lainan takaisinmaksu: Tasalyhennys, maksuväli 6 kk. Lyhennysvapaa jakso laina-ajan puitteissa enintään neljän vuoden lyhennyslykkäyksiin. Viimei nen takaisinmaksu on vuonna Koron maksuväli on 6 kuukautta. - Vakuutena on Kärsämäen kunnan 80 %:nen omavelkainen takaus. Lop puosuu den 20 % Pyhälaakson Osuuspankki hoitaa PyhäNet Oy:n yri tys kiin nityk sin. - Kunnan takausprovisio on ns. Safe-Harbour-maksun mukainen 3,8 % vuodes sa takuunpiirissä olevalle laina-pääomalle. - Korko: marginaaliprosentti on 1,37 %-yksikköä päälle 12 kk euribor (360). Pankilla on oikeus tarkistaa luoton marginaalia viiden (5) vuoden kulut tua ensimmäisestä nostosta ja viiden (5) vuoden välein luottoaikana. -Ve lal li sel la on oikeus maksaa ko. ajankohtina koko laina kokonaan pois ilman erilliskustannuksia.

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Pyhälaakson Osuuspankki on merkitty etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi pant ti kir ja sar jas sa, haltiavelkakirjoja 1-10, joiden pääoma on euroa. Pyhälaakson Osuuspankki ja Suomenselän Op vuorottelevat etu si ja järjes tyk ses sä. - PyhäNet Oy on päättänyt Pyhälaakson Osuuspankista nostettavasta lai nasta Allekirjoittaessaan takaussitoumuksen takaaja lupautuu vastuuseen toisen hen ki lön eli päävelallisen velan maksamisesta. Jos samassa velassa on kaksi tai useampia takaajia, he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti. Läh tö koh tana on, että kukin heistä vastaa koko velan suorittamisesta velkojalle, ellei muun lai ses ta vastuunjaosta ole sovittu. Velkoja voi siis periä takausvelkaa ke nel tä tahansa takaajalta, joko vain yhdeltä tai heiltä kaikilta. Vakuus on PyhäNet Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen irtaimeen omai suuteen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina koh dis tuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työpaik ka vai ku tuk set ovat vähäisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yri tys ten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dolli suu den toimia alueella. Kunnan myöntämään takaukseen ei sisälly valtiontukea. Kahden (2) miljoo nan euron lainaan sisältyy laajakaistahankkeen yksityinen rahoitus ja lop pu osa on budjetoitu markkinaehtoisiin alueisiin ja tilaajayhteyden to teutuk siin. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuuston tehtäviin kuuluu päättää ta kaus sitoumuk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esitää valtuustolle 80 %:n omavelkaisen takauksen myön tä mis tä enintään kahden (2) miljoonan euron määräiselle PyhäNet Oy:n lainalle Pyhälaakson Osuuspankista esittelyteksissä ilmenevin ehdoin. Kunnan myöntämään takaukseen ei sisälly valtiontukea. Tämän päätöksen voimaantulo edellyttää Pyhäjärven kaupungin valtuuston päätöstä suunnatun osakeannin toteuttamisesta kunnan päätöksessä mainituin ehdoin. Yksimielisesti hyväksyttiin. Valt 42

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Yksimielisesti hyväksyttiin. Merk. Merja Öykkönen ja Timo Flankkila eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjantarkastajaksi Merja Öykkösen sijaan :n 42 ja 43 osalta valittiin Marjatta Seppä.

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Tietoliikenneverkon rakennusaikainen siltarahoitus Khall Yksimielisesti hyväksyttiin.kärsämäen kunnan tietoliikenneverkkohanke perustuu lakiin laa ja kais ta ra ken ta mi sen tuesta haja-asutusalueilla /1186. Lain tarkoiuksena on turvata monipuoliset viestintäpalvelut kaikkialla Suomessa, myös maa seu tu alueil la, jonne perinteisten teleyritysten intressit valokuituun pe rus tu van laajakaistaverkon rakentamiseksi eivät ulotu. Tietoliikenneverkon toteutus on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Poh jo lan Werkonrakennus Oy on osana laajakaista esiselvitys-hanketta suun ni tel lut reitti- ja maastokartoituksin runko- ja tilaajaverkkojen si joit tumi sen maastoon. Ensimmäisessä vaiheessa on myös tehty liittymien markki noin ti, suunnitelmat rahoituksen hakemista varten kustannusarvioineen, tar jouk set koneurakoinnista, kaapelien jatkamistöistä, tarvikkeista, kui tukaa pe leis ta ja kartoituksesta sekä operaattoritasoisen suunnitelman var si naisen rakentamisen toteuttamiseksi. Vaihe yksi on alkanut syksyllä 2013 ja päät ty nyt rahoituksen hakemiseen ja myönteiseen rahoituspäätökseen maalis kuus sa Varsinainen runkoverkon rakennuttaminen on vaihe kaksi, mitä varten urakoit si joi den kilpailutus on toteutettu 2/2014, ja runkoverkon toteuttaminen al kaa 5/2014 ja päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan tilaajayhteydet, mitkä on suunniteltu run ko ver kon suunnittelun yhteydessä. Kärsämäen kunnanhallitus on , 191 päättänyt hyväksyä yh teistyö so pi muk sen Kärsämäen kunnan ja PyhäNet Oy:n välillä. Yh teis työ so pimuk sen mukaan PyhäNet Oy toteuttaa valokuituun perustuvan tie to lii kenne ver kon ja verkkopalvelut myös Kärsämäen hankealueella. Toi min ta mallin perusteluina on, että Pyhäjärvi Kärsämäen verkon kautta saa yhteydet Ou luun ja koko Pohjois-Suomeen ja Kärsämäki Pyhäjärveltä Pihtiputaan ver kon kautta Keski-Suomeen ja etelään. Kärsämäen hankealueen hankehakuun PyhäNet Oy osallis tui, ja maakuntahallitus on päätöksellään valinnut PyhäNet Oy:n myös Kärsämäen hankealueen laajakaistan toteuttajaksi. Pohjois-Suomen ELY-keskus on tehnyt Pyhäjärven han ke alueen tukipäätöksen ja Kärsämäen hankealueen tukipäätöksen. Kärsämäen hankealueiden kustannusarvio ja rahoitusbudjetti on: Haettu euroa Hyväksytty euroa EU+valtio , ,20

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnat , ,60 Julkinen rahoitus yhteensä , ,80 Yksityinen rahoitus , ,20 Kokonaisrahoitus , ,00 Kärsämäen valtuusto on , päättänyt osallistua laa ja kais tahank kee seen osuudella, joka on 22 % osuus hyväksytystä run kover kon kustannusarviosta. Koska tukirahoitus on kustannusperusteista, jälkikäteisrahoitusta, PyhäNet Oy tarvitsee hankkeen toteutukseen nk. siltarahoitusta. Investointikulut reali soi tu vat tasaisesti, mutta maksatukset viipyvät arviolta kolme kuukautta ha ke muk ses ta. Maksatusta haetaan ensimmäisen kerran ajanjaksolta 7/2013-3/2014 ja toinen erä ajanjaksolta Siltarahoitustarve on suu rim mil laan heinä-lokakuulla 2014 väheten sen jälkeen, kun ensimmäistä eris tä on saatu suoritus, ja ostopalvelujen kysyntä vuoden loppua kohti hiljen ty nyt. PyhäNet Oy:n hallitus hakee Kärsämäen kunnalta siltarahoitusta Kärsämäen laa ja kais ta-hank keen hyväksyttyjen rahoituspäätösten Eu+valtio ra hoi tusosuu del le ,20 euroa lyhytaikaista lainaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää PyhäNet Oy:lle Kär sä mäen tietoliikenneverkon rakentamisaikaisena lainana enintään euroa. Tälle rakentamisaikaiselle lainalle ei edellytetä PyhäNet Oy:n vakuutta. Lyhytaikainen laina maksetaan erissä PyhäNet Oy:n esittämän mak su oh jelman mukaisesti rakennusaikana. Annettava lyhytaikainen laina katetaan lisää otettavalla talousarviolainalla. Tämän päätöksen voimaantulo edellyttää Pyhäjärven kaupungin valtuuston päätöstä suunnatun osakeannin toteuttamisesta kunnan päätöksessä mainituin ehdoin. Yksimielisesti hyväksyttiin. Valt 43 Yksimielisesti hyväksyttiin. Merk. Merja Öykkönen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Kiireelliset asiat Valt 44 Kiireellisiä asioita ei ollut.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Tiedoksi saatettavat asiat Valt Kunnanjohtaja toi valtuustolle tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden pää tök sen (14/5024/1). Päätös koskee Kärsämäen kunnan valtuus ton , 171 tekemästä päätöksestä tehtyjä valituksia. Va lit tajat ovat vaatineet päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeus on hylännyt hakemukset täytäntöönpanon kieltämisestä. Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalituksiin myöhemmin erikseen Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto Muut mahdolliset asiat Valt Marjatta Seppä kertoi valtuustolle pidetystä sote-alan työntekijäjärjestöjen yhteisestä mielenilmauksesta. Työntekijäjärjestöjen tiedote liitteenä 1 Valt. 46 / Raija Aulis käytti puheenvuoron Kärsämäen kunnan 145 v -juhlaan varatuista määrärahoista ja viranhaltijoiden lomista. Valtuusto merkitsi käytetyt puheenvuorot tietoon saatetuiksi.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS, Valtuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 36-39, HallintolainkäyttöL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muu tosta va lit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU vaihde puh fax virka-aika klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lu kuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - pää tös, jo hon hae taan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muu tos, jo ka sii hen vaa di taan tehtä väk si - muutosvaatimuksen pe rusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laa tija on alle kirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, koti kunta, posti osoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to dis tet tu na ja jäljennökse nä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Jos valitusajan vii meinen päivä on py hä-, itse näisyys-, vapunpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vali tus asiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en simmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuul la vali tusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin väli tyksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukiolo ajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa ole va oikeuden käyntimaksu (vuonna ). Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle pöytäkirjaan Liitetään

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot