ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto / 23 Voimaan

2 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ Luottamushenkilöjärjestelmä ja päävastuualueet... 4 III HENKILÖSTÖORGANISAATIO Kunnan organisaatio Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Toimenkuvaukset Toimenkuvauksien hyväksyminen... 6 IV HENKILÖSTÖASIAT Luvun määräysten soveltaminen Viran ja toimen haku Kelpoisuusehdot ja nimikkeet Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Palkka sekä palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanhallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta... 9 V KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Viranhaltijan ratkaisuvalta Talousarvion muutokset Kunnan omaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallinnon ja talouden tarkastus / Tarkastussääntö VI KOKOUSMENETTELY Soveltaminen Kokousmenettely Esteellisyyden toteaminen Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen VII PALKKIOT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Yleistä palkkioista Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Muu kokouspalkkio Palkkio erityistehtävästä Matkakustannukset Pöytäkirjan tarkastaminen Vaaliviranomaisten palkkio Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Ansionmenetykset ja kustannusten korvaukset... 16

3 3 VIII MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Kunnan asukkaiden aloitteet Puhevallan käyttäminen Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Voimaantulo... 18

4 ISOJOEN KUNTA H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 4 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Isojoen kunnan hallinnosta. Samalla kumotaan voimaan tullut hallintosääntö (kv ). Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden kunnan hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kunnanvaltuuston työjärjestys - tarkastussääntö - hallinnon, talouden ja elinkeinotoimen päävastuualueen johtosääntö - sivistystoimen johtosääntö - teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö - konserniohje - sisäisen valvonnan ohje Kuntalain (365/1995) 14 :n mukaisesti toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivallan siirtämispäätöksistä tulee pitää ajan tasalla olevaa luetteloa keskustoimistossa. II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja päävastuualueet Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta sekä seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat. Päävastuualueilla ja vastuualueilla voi olla tehtäväalueita. 1. HALLINNON, TALOUDEN JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE - kunnanhallitus - keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta - toimikunnat 2. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE - koulutuslautakunta - kirjasto- ja kulttuurilautakunta - vapaa-aikalautakunta 3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE - tekninen lautakunta - rakennus- ja tielautakunta

5 5 Kuntien yhteistoiminta Sosiaali- ja terveystoimen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon sekä eläinlääkintähuollon tehtävien järjestämisestä vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kauhajoen kaupungin sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteistoiminta-alueella tuotetaan maaseutuhallinnon palvelut, joiden hallinnosta vastaa Kauhajoen kaupunki. Elinkeinotoimen palvelut ostetaan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä ja ICT- ja verkkopalvelut, puhelinvaihde sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Suupohjan seutupalvelukeskus OY.ltä. Edellä mainittujen palvelun menot kirjataan hallinnon, talouden ja elinkeinotoimen päävastuualueelle. III HENKILÖSTÖORGANISAATIO 3 Kunnan organisaatio Henkilöstöorganisaatio avustaa valtuustoa, hallitusta sekä muita kunnan toimielimiä suunnittelussa, asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja valvonnassa sekä kunnallisten palvelujen tuottamisessa valtuuston ja muiden luottamushenkilöelimien asettamien päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: Osasto Hallinto-, elinkeino- ja talousosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Osaston päällikkö Hallintojohtaja Rehtori Kunnaninsinööri Elinkeinojen kehittäminen kuuluu suoraan kunnanjohtajan alaisuuteen. Osastoa johtaa osaston päällikkö. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuualueita. Kunnanjohtaja päättää: 1. osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä, 2. osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueisiin sekä

6 4 Johtoryhmä 6 3. osaston päällikön ehdotuksesta siitä kuka toimii kunnanjohtajan määräämän ajan vastuualueen esimiehenä. Osaston päällikkö päättää: 1. osaston sisäisestä työvoiman käytöstä 2. tarvittaessa siitä, kuka toimii tulosyksikön tai tehtäväkokonaisuuden esimiehenä. Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt. Kunnanjohtaja voi kutsua johtoryhmän kokouksiin muitakin viranhaltijoita. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kunnanjohtajan kutsusta. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen mukaisten toimintojen yhteensovittamiseksi yhteistyössä henkilöstön kanssa. 5 Henkilöstökokoukset 6 Toimenkuvaukset Kunnanjohtaja kutsuu koolle tarpeen vaatiessa henkilöstökokouksen, kun toiminnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osastojen päälliköt kutsuvat koolle tarpeen vaatiessa henkilöstön osastokokouksen, kun toiminnan kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. Edellä mainitut henkilöstökokoukset on kutsuttava koolle, jos 1/3 henkilöstöstä sitä toivoo. Toimenkuvauksessa määritellään henkilön asema vastuualueella ja hänen keskeiset avaintehtävänsä ja niiden mukaiset tavoitteet sekä toimivalta. Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä alaisensa kanssa. Toimenkuvaukset tarkistetaan vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelun yhteydessä. Tarkistus tehdään myös henkilö- ja tehtävämuutosten yhteydessä. 7 Toimenkuvauksien hyväksyminen Toimenkuvauksen hyväksyy: 1. kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta, 2. kunnanjohtaja osastonpäälliköiden osalta, 3. osaston päällikkö välittömien alaistensa osalta 4. vastuualueen esimies alaistensa osalta

7 7 IV HENKILÖSTÖASIAT 8 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virka- ja työsopimussuhteeseen liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03), työsopimuslaissa (55/01) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laeissa, hallintosäännössä tai päävastuualueen säännössä ole toisin säädetty. 9 Viran ja toimen haku Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä 1. kun virka/toimi täytetään uudelleen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan/toimeen valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen / työsuhteen aloittamispäivää 2. mikäli viran/toimen hakuajan mentyä umpeen, vapautuu vastaava virka/ toimi kuin mikä on julistettu haettavaksi, voidaan myös tämä virka/toimi täyttää virkaa/tointa hakeneiden joukosta ilman uutta hakumenettelyä. 10 Kelpoisuusehdot ja nimikkeet Henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus on lakien ja asetusten mukainen. Määräysten puuttuessa kelpoisuusehdot määrittelee täyttävä viranomainen ennen haettavaksi julistamista. Kelpoisuusehdoista pidetään luetteloa. Valtuusto päättää valitsemansa henkilöstön nimikkeestä. Kunnanhallitus päättää muiden viranhaltijoiden ja työsuhteisten nimikkeestä ellei nimikkeitä vahvisteta talousarvion yhteydessä. 11 Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäällikköjen valinnasta. Kunnanhallitus voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta (2) kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Lautakunta päättää toimialallaan muun itsenäisessä ja johtavassa asemassa olevan henkilöstön (esittelijöinä toimivien henkilöiden) valinnasta. Osaston päällikkö päättää välittömien alaistensa sekä tulosalueiden ja tulosyksikköjen henkilöstön valinnasta vastuuhenkilöä kuultuaan. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

8 12 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 8 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 13 Virka- ja työvapaa 14 Sivutoimilupa Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön osalta virka- ja työvapaan myöntämisestä, jollei 11 :stä muuta johdu. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se viranomainen, joka valitsee ko. viranhaltijan, valtuuston valitsemien osalta kuitenkin kunnanhallitus. Viranhaltijan tulee ilmoittaa sivutoimesta aina, vaikka siihen ei käytettäisi virka-aikaa. 15 Palkka sekä palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palkan määrästä, palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee henkilön, valtuuston valitsemien kohdalla kuitenkin kunnanhallitus, ellei kuntalaissa toisin määrätä. 16 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja vastuualueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloman, 2. myöntävät sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus, 3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 4. antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virkamatkamääräyksen 5. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon sekä 6. päättävät alaisensa henkilöstön koulutuksesta 7. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

9 17 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta 9 Kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja myöntää 1. kunnanjohtajan vuosiloman 2. kunnanjohtajalle sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen mukaan ehdoton oikeus V KUNNAN TALOUS 18 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 19 Viranhaltijan ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ja lautakunnan alainen viranhaltija 1. hyväksyy tulosyksiköitä ja kohteita koskevat organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat; sekä 2. päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Kunnanhallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden hankintavaltuuksien rajat valtuustokausittain. Edellä 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden hyväksyä käyttösuunnitelma. 20 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarviomuutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin tai tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 21 Kunnan omaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus, ellei johtosäännöillä ole toisin määrätty. Valtuusto päättää kuitenkin kiinteän omaisuuden myymisestä, ellei valtuusto ole yksittäistapauksessa toisin päättänyt.

10 10 Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 22 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hankekohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 23 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää rahatoimen yleisistä periaatteista. Kunnanhallitus päättää lainan antamisesta ja ottamisesta talousarvion määräämissä rajoissa. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa sekä muita rahoituksen tehtäviä koskevaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 24 Maksujen määrääminen Maksujen yleisistä perusteista päättää valtuusto. Maksuista ja yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi antaa yleisohjeet maksujen ja taksojen määräämisestä. Maksuista ja taksoista sekä niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää lautakunta toimialallaan, ellei laissa tai muussa säännössä toisin määrätä. 25 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalakiin (395/1995) vuonna 2014 lisätyn kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtävänä on hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

11 11 perusteet. Sisäisen valvonnan perusteilla tarkoitetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävien ja vastuiden, toimintatapojen sekä raportointivelvoitteiden määrittelyä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja päätöksentekoa, jotta voidaan varmistua sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan velvollisuutena on osana taloudenhoidon tehtävää järjestää kunnan ja kuntakonsernin kokonaisvaltainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta, ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä raportoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä toimintakertomuksessa. Lautakunnat Lauta- ja johtokuntien velvollisuutena on järjestää alaisensa tehtäväalueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä ohjata ja valvoa niiden toimeenpanoa sekä raportoida niistä ohjeiden mukaisesti. Lautakunnat vastaavat alaisensa toiminnan tuloksellisuudesta. Niiden tulee seurata ja arvioida tehtäväalueiden toimintaa ja taloutta sekä varmistaa siihen liittyvien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan menettelytapojen toteutuminen. Johtavat viranhaltijat ja tilivelvolliset Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, velvollisuutena on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan sekä raportoida siitä ohjeiden mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden velvollisuutena on siten ohjata ja seurata alaistaan toimintaa ja henkilöstä asetetuttujen tavoitteiden mukaisesti. 26 Hallinnon ja talouden tarkastus / Tarkastussääntö Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään erillisessä tarkastussäännössä. VI KOKOUSMENETTELY 27 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja toimikunnissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 28 Kokousmenettely Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä.

12 12 Kokous aika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Jatkokokous Mikäli kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Niille kokouksesta poissaolleille, joille se vaikeudetta voi tapahtua, on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhimman jäsenen johdolla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esittely Asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin varsinaisena esittelijänä toimivan henkilön tehtävien hoitaminen. Mikäli esittelijät ovat esteellisiä, asia päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

13 13 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksissa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla - lautakunnan kokouksessa kunnanhallituksen edustajalla - lautakunnan alaisten toimielinten kokouksissa asianomaisen lautakunnan edustajalla ja esittelijällä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin. Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 29 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 30 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1. järjestäytymistietoina - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä- ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina - asiaotsikko - selostus asiasta - valmistelijan ehdotus, mikäli se poikkeaa päätösehdotuksesta - päätösehdotus - esteellisyys - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu - asiassa kuultavina olleiden lausumat - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos - päätöksen toteaminen - eriävä mielipide

14 14 3. laillisuustietoina - oikaisuvaatimusohjeet, hankinta-asioissa lisäksi hakemus markkinaoikeudelle sekä valitusosoitus - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä - merkintä pöytäkirjan nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen ja, jos valituksen saa toimittaa muullekin viranomaiselle, mikä tämä on, sekä valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, johon ei saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan tekemiin päätöksiin. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa pöytäkirjojen laadinnan yhtenäistämisestä ohjeet. 31 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle tai lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi ellei kunnanhallitus tai lautakunta ole myöntänyt siitä vapautusta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Kuntien yhteistoimintapäätöksissä ei ole otto-oikeutta. VII PALKKIOT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 32 Yleistä palkkioista Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista. joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu laissa mainituista syistä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa seuraavien ohjeiden mukaan. Tässä säännössä on kokouspalkkioiden maksamisen perusteet ilman palkkioiden euromäärää. Palkkioiden tarkistaminen tapahtuu vuosittain erillisellä kunnanvaltuuston päätöksellä.

15 15 33 Kokouspalkkiot 34 Vuosipalkkiot Kunnan toimielimen kokouksista suoritetaan niihin kuuluville kaikille jäsenille ja edustajille palkkiota seuraavilla perusteilla: - valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta x - muut lautakunnat x - johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet x Kaikille puheenjohtajille kokouspalkkio on 1½ -kertainen Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka osallistuu kunnanhallituksen kokoukseen, samoin kuin kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle, joka osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen tai muiden hallintoelinten kokouksiin kunnanhallituksen puheenjohtajana tai muutoin määrätylle edustajille suoritetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin asianomaisen hallintoelimen jäsenelle. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan 2 :n 1momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä, jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. Tässä pykälässä mainittujen toimielimien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota: - valtuuston puheenjohtaja x - kunnanhallituksen puheenjohtaja x - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja x Puheenjohtajan toimiessa vain osan vuodesta, hänelle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vähintään kuukauden toimiaikaa vastaava osuus vuosipalkkiosta. 35 Muu kokouspalkkio Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toiminnasta, johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksellä ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota x. 36 Palkkio erityistehtävästä Valtuuston tai kunnanhallituksen luottamushenkilöille määräämästä erityistehtävästä mukaan voidaan suorittaa palkkiota x. Erityistehtävästä voidaan maksaa palkkiota myös silloin, jos kunnanjohtaja on kutsunut luottamushenkilön tehtävään. Palkkion maksaminen edellyttää laskua asianomaiselta.

16 16 37 Matkakustannukset Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan korvausta soveltuvin osin kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistolla on oikeus käyttää ensimmäistä luokkaa. 38 Pöytäkirjan tarkastaminen Toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta maksetaan tarkastuspalkkio x ja matkakorvaus, jos pöytäkirjaa ei tarkasteta heti kokouksen jälkeen. 39 Vaaliviranomaisten palkkio Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimikuntaan kuuluvalle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: - puheenjohtajalle x - jäsenelle x. 40 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Viranhaltijoiden kokouspalkkiot maksetaan KVTES:n määräysten perusteella siten, että kokouspalkkioiden perusteena on ao. elimen palkkio. 41 Ansionmenetykset ja kustannusten korvaukset Vaatimus ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamiseksi tulee esittää kolmen kuukauden kuluessa sille, jolle laskun hyväksyminen kuuluu. Ansionmenetys ja kustannusten korvaukset maksetaan kirjallisesti esitetyn riittävän selvityksen perusteella. Mikäli selvitystä ei toimiteta, korvaus on x /h. Korvausta korotetaan KVTES:iin tehtävillä tarkistuksilla. VIII MUUT MÄÄRÄYKSET 42 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisesta ja päättää tiedottamisesta vastaavista viranhaltijoista. 43 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan.

17 17 Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä. 44 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista on esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 45 Puhevallan käyttäminen Osastopäällikkö kantaa ja vastaa kunnan puolesta ja valvoo tuomioistuimessa ja virastoissa kunnan etua kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa, jollei kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen määräämä edustaja niissä esiinny. Osastopäälliköllä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa kunnan etua ja oikeutta asianomaiselle osastolle kuuluvissa asioissa. 46 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnanhallituksen päätökseen perustuvat sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen osaston päällikkö tai vastuualueen esimies, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Lautakunnan päätökseen perustuvat kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa asianomainen osastopäällikkö ja varmentaa asian esittelijä tai valmistelun suorittanut viranhaltija tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja

18 47 Voimaantulo 18 varmentaa hallintojohtaja tai kunnanviraston asianomaisen osaston päällikkö tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. Valtuuston tai hallituksen hyväksymissä asioissa tehtävät kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa asianomaisen osaston päällikkö. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi toimielimen sihteeri tai arkistonhoitaja. Viranhaltijapäätöksen allekirjoittaa päätöksentekijä. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Hallintosääntö tulee voimaan

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot