Yhteishallintosääntö seliteosio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteishallintosääntö seliteosio"

Transkriptio

1 Yhteishallintosääntö seliteosio

2 Sisällysluettelo Yhteishallintosääntö I Yleistä 4 1 Asukashallinnon tarkoitus 4 2 Soveltamisala 4 II Asukkaiden kokous 4 3 Asukkaiden kokouksen tehtävät 4 4 Koolle kutsuminen 5 5 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 5 6 Päätöksenteko 5 III Asukastoimikunta 5 7 Asukastoimikunta 5 8 Toimikausi ja kokoonpano 5 9 Kokoontuminen 6 10 Päätöksenteko 6 11 Asukastoimikunnan tehtävät 6 IV Piirineuvosto 6 12 Piirineuvosto 6 13 Kokoontuminen 6 14 Päätöksenteko 6 15 Piirineuvoston tehtävät 7 V Yhteistyöelin Ahjo 7 16 Yhteistyöelin Ahjo 7 17 Kokoontuminen 7 18 Päätöksenteko 7 19 Ahjon tehtävät 7 VI Asukasasiamies 7 20 Asukasasiamies 7 21 Asukasasiamiehen tehtävät 9 VII Asukasdemokratian toteutuminen 9 22 Tiedottaminen 9 23 Asukkaiden edustus hallituksessa 9 24 Talouden ja hallinnon asukasvalvonta 9

3 I Yleistä Seliteosio II Asukkaiden kokous III Asukastoimikunta IV Piirineuvosto V Yhteistyöelin Ahjo VI Asukasasiamies VII Asukasdemokratian toteutuminen Liitteet 18 Lisätietoja 18

4 Yhteishallintosäännöstä ilmenevät yhtiön asukashallintotoimielimet sekä niiden tehtävät. Yhteishallintosääntö täydentää yhtiöjärjestystä ja yhteishallintolain säännöksiä, jotka koskevat asukashallinnon toimielimiä sekä näiden kokoonpanoa, valintaa ja päätöksentekoa. Yhteishallintosääntö I Yleistä 1 Asukashallinnon tarkoitus Asukashallinnon tarkoitus on turvata yhtiön vuokralaisten (myöhemmin asukkaiden ) osallistuminen Espoon Asunnot Oy:n (myöhemmin yhtiön ) hallintoon sen lisäksi, mitä laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa ja yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Tarkoitus on myös edistää asumisviihtyvyyttä, kunnossapitoa, hoitoa ja taloutta vaikuttamalla asumiskäyttäytymiseen. 2 Soveltamisala Yhteishallintosääntöä sovelletaan Espoon Asunnot Oy:n omistamissa arava- ja muista vuokrataloista muodostuvissa vuokranmääritysyksiköissä, joista kaikista käytetään jäljempänä nimitystä vuokranmääritysyksikkö, sekä vuokranmääritysyksiköistä muodostuvissa kiinteistöpiireissä. II Asukkaiden kokous 3 Asukkaiden kokouksen tehtävät Vuokranmääritystä varten muodostetun yksikön talon tai talojen asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät yhteishallintolain ja tämän säännön mukaista päätösvaltaansa asukkaiden kokouksessa. Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 4 Yhteishallintosääntö

5 5 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Asukkaiden kokouksessa käsitellään asukastoimikunnan, luottamushenkilön, talon asukkaiden ja yhtiön käsiteltäväksi esittämät asiat. Asukkaiden kokouksella on oikeus valita asukastoimikunta tai luottamushenkilö sekä työryhmiä ja vastuuhenkilöt seuraaviin tehtäviin: suojanhoitaja, ympäristöekspertti, turvallisuuspäällikkö, kiinteistön hoidon ja siivouksen yhdyshenkilö sekä tarvittaessa muita toimijoita. Asukkaiden kokouksella on oikeus valita asukastoimikunta tai asukastoimikuntia. Jos valitaan useampia toimikuntia, kokouksen tulee määrätä niiden toimialueista. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat myös liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä on kullakin huoneistoa kohden yksi ääni. Talon omistaja ei kuitenkaan ole äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen, vaikka hänellä olisi välittömässä hallinnassaan talon huoneisto. Samaan toimielimeen saa valita vain yhden henkilön samasta huoneistosta. Asukkaiden kokous päättää asukastoimikunnan jäsenten lukumäärästä, valintatavasta ja toimikauden pituudesta. Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksen asukasjäsenten ehdokkaiden nimeämisestä säädetään erillisessä liitteessä. Asukkaiden kokoukselta voidaan tarvittaessa pyytää lausuntoa yhteishallintoon liittyvissä asioissa. 6 Päätöksenteko Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut, jollei asukkaiden kokous ole päättänyt, että jonkin asian osalta päätös on tehtävä yksimielisesti, määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannattaessa sitä taikka että vaali on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Asukkaiden kokouksesta laaditaan aina pöytäkirja. 4 Koolle kutsuminen Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa tai tässä säännössä tarkoitettuja asioita. Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunnan puheenjohtaja, luottamushenkilö tai, jos niitä ei ole, yhtiön edustaja. Kokous on myös viipymättä kutsuttava koolle käsittelemään yhteishallintolaissa tai tässä säännössä tarkoitettua asiaa, jos sitä vaatii vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista. Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. III Asukastoimikunta 7 Asukastoimikunta Asukastoimikunta on asukkaiden kokouksen valitsema toimielin. Se käyttää tämän säännön ja yhteishallintolain mukaista päätösvaltaa sekä vaikutusmahdollisuutta asumiseen sekä vuokranmääritysyksikön talouteen ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Samaan vuokranmääritysyksikköön kuuluvien asukastoimikuntien yhteistyöstä päättävät asukastoimikunnat keskenään. 8 Toimikausi ja kokoonpano Asukastoimikunta valitaan yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Toimikauden pituudesta päätetään asukkaiden kokouksessa. Asukkaiden kokous päättää myös jäsenten lukumäärästä ja valintatavasta. Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkaiden kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet äänioikeutetuista. Yhteishallintosääntö 5

6 9 Kokoontuminen Asukastoimikunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouksen voi kutsua koolle tarvittaessa myös asukastoimikunnan jäsen, asukaskokous tai yhtiön edustaja esittämällä puheenjohtajalle kirjallisen kokoonkutsumispyynnön ja asialistan. Asukastoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. 10 Päätöksenteko Asukastoimikunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut, jollei asukastoimikunta ole päättänyt, että jonkin asian osalta päätös on tehtävä yksimielisesti, määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannattaessa sitä tai että vaali on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 11 Asukastoimikunnan tehtävät Asukastoimikunnan tehtävänä on 1) osallistua valmisteluun vuokranmääritysklinikoilla, käsitellä ja antaa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä sekä vuokranmääritysesityksestä 2) neuvotella asukastoimikunnan kokouksessa, tehdä esityksiä ja antaa lausunto vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjauksista sekä korjaussuunnitelmasta 3) valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden puolesta hoito-, huolto- ja korjaustoimien suorittamista 4) tarvittaessa esittää muutoksia järjestyssääntöjen sisältöön 5) edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa 6) päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista 7) päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden sekä vastaavien tilojen käytöstä ja talkoiden sekä muiden tilaisuuksien järjestämisestä 8) päättää toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia, jos asukastoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan 9) tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista vuokranmääritysyksikön taloja koskevista asioista 10) seurata vuokranmääritysyksikön taloudellista tilaa talous- ja kulutusraporttien avulla 11) huolehtia muista talokohtaisten toimihenkilöiden tehtävistä mahdollisuuksien mukaan (esim. ympäristöekspertti), mikäli näitä toimihenkilöitä ei ole taloon valittu 12) tiedottaa talon asioista ja tapahtumista vuokranmääritysyksikön asukkaille sekä 13) valita piirineuvoston jäseneksi asukastoimikunnan puheenjohtaja tai tarpeen vaatiessa joku muu kuin puheenjohtaja ja varajäseneksi muu asukastoimikunnan jäsen. IV Piirineuvosto 12 Piirineuvosto Piirineuvosto on kiinteistöpiirikohtainen asukashallintoelin. Piirijaosta päättää yhtiön hallitus. Piirineuvoston toimikausi on yksi (1) vuosi. 13 Kokoontuminen Piirineuvosto kokoontuu tarpeen mukaan. Järjestäytymiskokous pidetään, kun asukastoimikuntien puheenjohtajat on valittu. Piirineuvoston ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle nykyinen puheenjohtaja, tarvittaessa varapuheenjohtaja tai omistajan edustajana isännöitsijä. Seuraavat kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja, kun katsoo sen tarpeelliseksi. Jos yli puolet kiinteistöpiirin puheenjohtajista vaatii kokousta, on puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai isännöitsijän kutsuttava kokous koolle. 14 Päätöksenteko Piirineuvoston kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut, jollei piirineuvosto ole päättänyt, että jonkin asian osalta päätös on tehtävä yksimielisesti, määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannattaessa sitä tai että vaali on toimitettava tiettyä vaalitapaa noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 6 Yhteishallintosääntö

7 15 Piirineuvoston tehtävät Piirineuvoston tehtävänä on 1) valita keskuudestaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä tarvittaessa myös muita toimielimiä sekä jäseniä eri tehtäviin 2) valita piirin tositetarkastaja sekä kuulla tositetarkastajaa ja käsitellä tarkastusraportti 3) antaa lausunto tarvittaessa piirin talokohtaisista korjaussuunnitelmista ja rahoitussuunnitelmasta sekä käsitellä tarpeen mukaan piirin talokohtaisia talousarvioita 4) käsitellä ja antaa lausunto kiinteistön huolto- ja hoitosopimusten sisällöstä 5) tavata vähintään kerran vuodessa ylläpidonvastaava ja kiinteistön huollon sekä hoidon edustajien kanssa 6) käydä läpi vuosiraportteja ja tehdä talokohtaista vertailua 7) käsitellä asukasvalvojan raportti 8) käsitellä ja jakaa yhteisiä tiedotteita 9) kirjata ja jakaa muille vuokranmääritysyksiköille hyväksi todettuja asumiseen ja asukasdemokratiaan liittyviä käytäntöjä 10) käsitellä muita asioita, joita puheenjohtaja, piirineuvoston jäsen tai yhtiön edustaja esittää esiin otettavaksi. Piirineuvoston puheenjohtajat ovat ilman eri päätöstä Ahjon jäseniä. Puheenjohtajan ollessa estynyt voi piirineuvosto tarvittaessa valita varapuheenjohtajan Ahjon jäseneksi. V Yhteistyöelin Ahjo 16 Yhteistyöelin Ahjo Ahjo on asukkaiden ja yhtiön johdon välinen yhteistyöelin. Ahjon jäseniä ovat valitut asukasedustajat sekä yhtiön johtoryhmä. 18 Päätöksenteko Ahjon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 19 Ahjon tehtävät Ahjon asukasjäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan, sihteerinä toimii asukasasiamies. Ahjon tehtävänä on 1) toimia asukkaiden ja yhtiön johdon keskustelufoorumina 2) valita yhteishallintolain mukainen valvoja seuraamaan ja tarkastamaan vuokranmääritysyksiköiden talouden ja hallinnon hoitoa 3) kehittää ja arvioida asukashallintoa yhtiössä, antaa tulkintoja yhteishallintosäännön soveltamisesta ja esittää tarvittaessa muutoksia yhteishallintosääntöön hallituksen hyväksyttäväksi 4) valita jäsenet koko yhtiön asukashallintoa koskeviin työryhmiin 5) osallistua Asukasviestin toimintaan ja sen kehittämiseen 6) kirjata ja jakaa hyväksi todettuja asumiseen ja asukasdemokratiaan liittyviä käytäntöjä 7) kehittää ja seurata piirineuvostojen toimintaa 8) tarkastella vuosittaista korjausohjelmaa ja korjauslisän perusteita sekä määrää 9) tarkastella pääomavuokrien tasausta koskevaa pisteytystä 10) käsitellä tarvittaessa kaikkia asukashallintoon liittyviä yhtiötason asioita, tehdä esityksiä ja antaa niistä lausunto sekä 11) pitää yhteyttä yhtiön hallitukseen ja tavata sen kanssa tarvittaessa. 17 Kokoontuminen Ahjon ensimmäisen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhtiön edustaja. Myöhemmät kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja. Järjestäytymiskokous pidetään vuosittain, kun piirineuvostot ovat järjestäytyneet ja valinneet puheenjohtajansa. Puheenjohtajan on lisäksi kutsuttava kokous koolle, kun vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Ahjon kokouksessa ovat läsnä jäsenten lisäksi asukasasiamies ja tarpeen mukaan muita yhtiön edustajia. VI Asukasasiamies 20 Asukasasiamies Asukasasiamiehen nimittää yhtiön toimitusjohtaja kuultuaan asiasta ensin asukkaiden edustajia. Asukasasiamies on työsuhteessa yhtiöön. Asukasasiamies toimii asukastoimielinten toimintaan, asukasdemokratiaan ja asukashallintoon liittyvien asioiden koordinoijana. Hänen toimeensa kuuluu läheinen yhteistyö asukastoimielinten kanssa asumisongelmien ratkaisemisessa. Yhteishallintosääntö 7

8 8 Yhteishallintosääntö

9 21 Asukasasiamiehen tehtävät Asukasasiamiehen tehtävänä on 1) toimia suunnittelijana, käynnistäjänä ja tiedottajana sekä kouluttajana 2) osallistua harkintansa mukaan talojen asukaskokouksiin omasta aloitteestaan sekä sitä erikseen pyydettäessä, kokouksessa hän toimii seuranta- ja asiantuntijajäsenenä toimenkuvansa liittyvissä asioissa 3) selvittää asukasdemokratiaa asukkaille 4) tiedottaa asukasdemokratiaan liittyvistä asioista yhtiön työntekijöille 5) osallistua tarvittaessa talojen ensimmäisten kokousten käynnistämiseen ja kokouskäytännöstä tiedottamiseen sekä 6) raportoida merkittävistä asukasdemokratiaan liittyvistä asioista. 7) vastaanottaa ja seuraa tositetarkastajien raportointia Asukasdemokratian VII toteutuminen 22 Tiedottaminen Asukkaiden kokouksella tai asukastoimikunnalla on oikeus saada yhteishallintolain ja yhteishallintosäännön mukaisten oikeuksien käyttämiseen tarpeelliset tiedot omistajalta tai tämän edustajalta. Tiedot on annettava tilintarkastajan varmentamana, jos asukkaiden kokous tai asukastoimikunta ne sellaisena pyytää. Jos tietojen oikeellisuutta ei voida varmentaa, on tilintarkastajan todettava tämä. Omistajan tulee myös tiedottaa vuokranmääritysyksikön asukkaille ja huoneistojen haltijoille sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa heihin tai toimielinten yhteishallintolain mukaisten oikeuksien ja tehtävien käyttämiseen. Asukastoiminnassa saatuja tietoja saa käyttää vain laissa ja tässä säännössä mainittuja tehtäviä varten. 23 Asukkaiden edustus hallituksessa Yhtiön hallitukseen valitaan kaksi (2) asukkaiden edustajaa ja kaksi (2) varaedustajaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 24 Talouden ja hallinnon asukasvalvonta Asukkailla on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa. Asukasvalvojan valitsee Ahjo. Asukasvalvoja valitaan toistaiseksi ja toimikausi päättyy, kun uusi asukasvalvoja on valittu hänen tilalleen. Asukasvalvoja toimii tilintarkastajan valtuuksin. Lisäksi piirineuvostot valitsevat kiinteistöpiireille tositetarkastajan ja tarvittaessa hänelle varahenkilön. Yhteishallintosääntö 9

10 Vuokranmääritysyksikkö/kohde = Kiinteistö tai kiinteistöt, jotka muodostava yhden taloudellisen kokonaisuuden. Yleensä vuokranmääritysyksikkö koostuu yhden kiinteistön samaan aikaan rakennetuista taloista. Vuokranmääritysyksikkö yksilöidään osoitteen mukaan ja sille annetaan seurantaa varten kustannuspaikkanumero, esim. Eestinlaakso 10, kustannuspaikka Vuokranmääritysyksikölle määritetään keskivuokra. Vuokranmääritysklinikka = Kiinteistöalueen yhteinen vuokranmääritykseen liittyvä informaatiotilaisuus, jossa esitetään tulevien vuokrien määräytymisperusteet. Tilaisuudessa kunkin kiinteistön edustajalla on mahdollisuus saada lisätietoja oman kiinteistönsä vuokranmäärityksestä ennen varsinaisen lausunnon antamista. Yhteishallintosäännön seliteosio kuvaa tarkemmin säännössä määriteltyjä tehtäviä ja toimenkuvia sekä antaa käytännön ohjeita asukkaille. Seliteosio täydentää Espoon Asunnot Oy:n yhteishallintosääntöä. Yhteishallintosäännön seliteosioon voidaan tehdä muutoksia Ahjon päätöksellä. Lausunto vuokranmäärityksestä = Asukastoimikunnilla on mahdollisuus kommentoida kohdekohtaista talousarvioehdotusta. Lausunnot huomioidaan ennen vuokrien vahvistamista. Kiinteistöpiiri = Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöt on jaettu kolmeen alueeseen ja kukin alue kolmeen piiriin: Alue 1 Itä-Espoo; piirit 1.1, 1.2, 1.3 Alue 2 Etelä-Espoo; piirit 2.1, 2.2, 2.3 Alue 3 Länsi- ja Pohjois-Espoo; piirit 3.1, 3.2, 3.3 Korjauslisä = Aravakohteiden vuokrissa kerättävä vuokran osa, jolla rahoitetaan suurempia vuosikorjauksia korjausohjelman mukaisesti. Korjauslisän määrä päätetään vuosittain ja sitä kerätään kaikilta aravakohteilta samansuuruisena ( /m 2 /kk). Korjauslisätyö = Korjauslisällä rahoitettavat, korjausohjelman mukaiset hankkeet, esim. kylpyhuone- ja keittiökorjaukset. Korjauslisällä voidaan rahoittaa myös suurempia ennakoimattomia korjaustarpeita. Peruskorjaus kunnostetaan alkuperäistä vastaavaan tasoon/perusparannus pyritään kunnostamaan lähelle nykypäivän vaatimuksia = Lainarahoituksella tehtävät laajat, kohteen ja sen asuntojen, perusteelliset korjaukset. Hoitovuokra = Vuokran osa, jolla katetaan kohteen ylläpitokulut, mm. huolto, siivous, sähkö, lämmitys, vesi ja jätehuoltokustannukset. Pääomavuokra = Vuokran osa, jolla katetaan aravakohteiden pääomakulut, mm. korot ja lyhennykset. Seliteosio 10 Yhteishallintosäännön seliteosio

11 I Yleistä Seliteosioon tulevia päivityksiä voidaan tehdä Ahjon kokouksessa. 1 Tämän yhteishallintosäännön perustana on laki yhteishallinnosta vuokrataloissa /649. Lisäksi sovelletaan Espoon Asunnot Oy:n (myöhemmin yhtiö ) yhtiöjärjestystä. Soveltuvin osin tulee ottaa huomioon myös henkilötieto- ja tietosuojalain säännökset. Osakeyhtiötä ei koske laki viranomaistoiminnan julkisuudesta. Yhteishallintosäännön seliteosiossa on tarkoitus antaa yksityiskohtaisia soveltamisohjeita tulkinnanvaraisiin tilanteisiin sekä malleja käytännön asukastoimintaan. 2 Yhtiön vuokranmääritysyksiköt on jaettu kiinteistöpiireihin. Kiinteistöpiirit on lueteltu erillisessä liitteessä (liite 1). Vuokranmääritysyksiköistä, kustannuspaikoista ja kiinteistöpiireistä päättää yhtiön hallitus. Kun yhteishallintosääntö on hyväksytty noudatettavaksi, ei sitä tarvitse vuosittain tai toimikausittain hyväksyttää uudelleen. Yhteishallintosääntöön tehtävistä muutoksista säädetään erikseen. II Asukkaiden kokous 3 Sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan, johon on merkittävä kokouksen aika, paikka, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä päätökset. Asukkaiden kokouksessa käsitellään sille kuuluvia asioita, ei esimerkiksi yksittäisen asukkaan huoneiston vika-asioita. Pöytäkirjamalli on liitteenä (liite 2). Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastetusta pöytäkirjasta toimitetaan kopio isännöitsijälle. Pöytäkirja saatetaan tiedoksi asukkaille vuokranmääritysyksikön käytännön mukaisesti. Pöytäkirja julkaistaan kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Asukkaiden kokous voi päättää, että toistaiseksi tai seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta asukastoimikuntaa, vaan sille kuuluvat tehtävät hoitaa asukkaiden kokous, omistajayhteisön tai -säätiön hallitus tai yhteishallintolain 12 :ssä mainittu vastaava toimielin tai asukastoimikunnan sijaan valittava luottamushenkilö. Ensisijaisesti suositellaan aina asukastoimikunnan valitsemista. Voidaan myös päättää, että asukastoimikunta tai luottamushenkilö hoitaa vain osan tämän lain mukaan asukastoimikunnalle kuuluvista tehtävistä. Luottamushenkilöillä on samat oikeudet kuin asukastoimikunnalla. Kokouksista tulee laatia muistio pöytäkirjan sijaan. Luottamushenkilöllä on oikeus osallistua piirineuvoston kokoukseen jäsenenä. Valinnoista ilmoitetaan yhtiölle yhteystietolomakkeella. Lomake toimitetaan yhtiössä määrätylle henkilölle. Yhteishallintosäännön seliteosio 11

12 Asukastoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä Puheenjohtajan asema on merkittävä taloyksikön hallinnossa. Hän on myös asukastoimikunnan jäsen. Puheenjohtaja on yhdyshenkilö asukkaiden, isännöitsijän ja yhtiön välillä. Puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyö on tiivistä. Puheenjohtaja on piirineuvoston jäsen, ellei tehtävään ole valittu toista henkilöä. Suojanhoitajan tehtäviä Jokaiseen taloyksikön väestönsuojaan on nimettävä suojanhoitaja. Hän osallistuu suojanhoitajan koulutukseen ja huolehtii ohjeiden mukaan siitä, että väestönsuoja laitteineen säilyy jatkuvasti hyvässä kunnossa. Lisäksi hän kertoo väestönsuojaan ja suojavarustuksiin liittyvistä puutteista sekä parannusehdotuksista isännöitsijälle. Puheenjohtaja vastaa asukkaiden kokousten koollekutsumisesta. Muita tehtäviä ovat asukastoimijoiden kokousten johtaminen ja koollekutsuminen, tehtävien seuranta, yhteydenpito isännöitsijään ja yhtiöön, kiinteistön talouteen liittyvät asiat kuten talousarvio ja seurantaraportit, tiedottaminen koulutuksista ja tapahtumista muille asukkaille ja osallistuminen kiinteistöpiirin piirineuvoston kokouksiin. Puheenjohtajan tehtävänä on osallistua vuokranmääritysklinikalle tai mikäli hän ei itse pääse paikalle huolehtia sijaisen saamisesta. Varapuheenjohtajan tehtäviä Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät, kun varsinainen puheenjohtaja on estynyt. Hän hoitaa tehtäviä myös varsinaisen puheenjohtajan erottua, kunnes uusi puheenjohtaja on asukaskokouksessa valittu. Sihteerin tehtäviä Sihteeri laatii kokouspöytäkirjat sekä esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja vastaa asiakirjojen asiamukaisesta säilytyksestä. Sihteeri toimittaa kopiot kaikista tarkastetuista asukastoimikunnan pöytäkirjoista isännöitsijälle sekä tekee tarvittaessa tiedotteet, viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta. Ympäristöekspertin tehtäviä Yhtiö järjestää eksperteille vuosittain 1 3 koulutustilaisuutta. Ekspertti on asukkaan ja huollon sekä yhtiön ylläpidosta vastaavien henkilöiden kumppani ja tiedonvälittäjä. Ekspertti toimii taloyksikkönsä asukkaille tiedonjakajana, ohjaajana ja auttajana veden- ja energiansäästössä, jätehuollossa, kierrätyksessä ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Hän raportoi kulutuspoikkeamista kiinteistönhoidon vikailmoitusjärjestelmään sekä jätehuollosta ja kierrätyksestä HSY:lle tai tarvittaessa muulle kiinteistöyksikön nimeämälle henkilölle. Turvallisuuspäällikön tehtäviä Turvallisuuspäälliköt ovat taloyksikkönsä turvallisuusasiantuntijoita. He eivät ole juridisessa vastuussa taloyksikkönsä turvallisuudesta, mutta heidän tehtävänään on osallistua turvallisuuspäällikön koulutukseen ja päivittää koulutuksen yhteydessä taloyksikölle pelastussuunnitelma. Heidän tulee kehittää taloyksikön turvallisuutta, tiedottaa turvallisuusasioista asukkaille ja tehdä niihin liittyviä parannusehdotuksia isännöitsijälle. Kiinteistön hoidon ja siivouksen yhdyshenkilön tehtäviä Yhdyshenkilö osallistuu taloyksikön kiinteistöhoidon ja siivouksen seurantaan ja raportoi lomakkeella havainnoistaan säännöllisesti kiinteistöyksikköön. 4 Uusissa taloissa kokous tulee pitää viimeistään puoli vuotta talon valmistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen sisään muuttoa. Kokouksen kutsuu koolle yhtiön edustaja. Kutsu asukaskokoukseen on lähetettävä myös isännöitsijälle ja yhtiölle. Kokouskutsumalli on liitteenä (liite 3). Yhtiön edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua asukaskokouksiin. Määrätyn tärkeän asian johdosta kokoonkutsujana asukastoimikunnan tai luottamushenkilön lisäksi voi toimia myös yhtiön edustaja. Mikäli koolle kutsutaan ylimääräinen asukaskokous, se on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Asukkaiden kokouksia voidaan pitää vuoden aikana useampia aina tarpeen mukaan. Asukkaiden aktiivista osallistumista kokouksiin kannustetaan. Asukkaiden kokouksiin osallistuminen on tärkeä vaikuttamisen mahdollisuus. Asukkaiden kokouksiin on yhteishallintolain mukainen asukasdemokratian perusta. 12 Yhteishallintosäännön seliteosio

13 5 Talossa vakinaisesti asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään asukkaiden kokoukseen. Kukin asukkaiden kokouksessa läsnä oleva voi edustaa vain yhtä henkilöä ja käyttää yhtä ääntä. Asukkaiden kokous päättää toimielinten jäsenten valintatavasta. Valintatavalla tarkoitetaan mm. vaalitapaa, ja vuokranmääritysyksikössä, joka käsittää useampia taloja tai porrashuoneita, pyritään valitsemaan asukastoimikunnan jäsenet mahdollisimman tasapuolisesti eri taloista ja porrashuoneista. Henkilö, joka on kelpoinen asukastoimielimeen, voi antaa suostumuksensa tehtävään etukäteen kirjallisena. Tällöin hänet voidaan valita tehtävään, vaikka hän ei olisi paikalla asukkaiden kokouksessa. Asukastoimikunnan jäsenen tulee ilmoittaa kirjallisesti asukastoimikunnalle, jos hän haluaa erota tehtävästään. Mikäli asukastoimikunnan toimintaa on mahdollista jatkaa eroamisen jälkeen, ei asukaskokousta ole välttämätöntä kutsua koolle. Tällöin asukastoimikunnan kokoonpanoa on täydennettävä seuraavassa asukkaiden kokouksessa. Asukastoimikunnan puheenjohtajan tai sen jäsenten vaihdosta on aina ilmoitettava, ja isännöitsijälle on lähetettävä pöytäkirjakopio. Mikäli asukastoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö eroaa, on kutsuttava koolle asukaskokous valitsemaan uusi puheenjohtaja tai luottamushenkilö. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä uuden puheenjohtajan valintaan saakka. Asukkaiden kokouksen puheenjohtajalle annettua maistraatista saatavaa luetteloa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin äänioikeuden toteamisen. Luetteloa ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin. Luettelo tulee käytön jälkeen tuhota tai palauttaa yhtiölle. Lain mukaan asukastoimikuntaan voidaan valita vain yksi henkilö kustakin taloudesta. Tarvittaessa asukastoimikunnan apuna voi toimia muitakin talon asukkaita myös samasta taloudesta, ei kuitenkaan varsinaisena jäsenenä. Asukastoimikunnan jäsenet ja erilliset toimijat, esimerkiksi ympäristöekspertti, voivat olla samasta taloudesta tai sama henkilö. Yhtiön työntekijöiden, jotka asuvat yhtiön omistamissa asunnoissa, tulee pidättäytyä asukastoimikunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Asukastoimintaan voi muuten osallistua. 6 Asukkaiden kokous voi tehdä päätöksiä vain esityslistassa mainituista asioista. III Asukastoimikunta 7 Asukastoimikunta on yhteishallintolain 7 :n tarkoittama toimielin. 8 Mikäli asukastoimikunnan jäsen muuttaa pois vuokranmääritysyksiköstä, päättyy hänen jäsenyytensä asukastoimikunnassa automaattisesti. 9 Asukastoimikunnan kokouksen kutsussa on mainittava kokouspaikka ja -aika. Sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan, johon on merkittävä kokouksen aika, paikka, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä päätökset. Asukastoimikunnan kokouksessa käsitellään vain esityslistassa mainitut asiat. Asukastoimikunnan yhteinen näkemys asiasta on se, mikä pöytäkirjaan on kirjattu. Pöytäkirjamalli on liitteenä (liite 4). Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat. Sihteeri toimittaa kopiot kaikista asukastoimikunnan tarkastetuista pöytäkirjoista isännöitsijälle sekä tekee tarvittaessa tiedotteet, viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta Pöytäkirja luetaan seuraavassa kokouksessa. Asukastoimikunnan tulee vuoden aikana kokoontua käsittelemään ainakin seuraavia asioita: budjetti, talkoot, lausunnot ja vuosikertomus. Tehtävien suunnittelussa apuna käytetään asukastoimikunnan vuosikelloa. Vuosikellomalli on liitteenä (liite 5). 10 Asukastoimikunta voi tehdä päätöksiä vain esityslistassa mainituista asioista. Yhteishallintosäännön seliteosio 13

14 11 1) Talokohtaisia talousarvioita käsitellään vuosittain vuokranmääritysklinikoilla. Kutsu vuokranmääritysklinikoille julkaistaan Asukasviestissä sekä asukassivuilla, ja se lähetetään asukastoimikuntien puheenjohtajille. Lisäksi vuokranmääritysesitys lähetetään asukastoimikunnille lausuttavaksi. Asukastoimikunnat käyvät esitykset läpi ja neuvottelevat niistä kokouksessaan sekä antavat lausunnon, joka toimitetaan isännöitsijälle. 2) Asukastoimikunnat voivat tehdä esityksiä talokohtaisiksi hankinnoiksi talousarvion puitteissa. Myös korjausohjelmasta sekä hoitovuokralla suunnitelluista korjauksista voidaan antaa lausunto vuokranmäärityksen yhteydessä. Asukastoimikunnat käyvät esitykset läpi, neuvottelevat niistä kokouksessaan ja antavat lausunnon, joka toimitetaan isännöitsijälle. Asukastoimikunnille toimitetaan myös neljännesvuositiedote, joissa kerrotaan vuokranmääritysyksikön talousarvion tilanteesta ja korjausten etenemisestä sekä tarvittaessa muista asioista. Asukastoimikunnilta tiedustellaan, haluavatko he itse huolehtia talon hoitotoimista. Mikäli näin halutaan tehdä, on esitettävä, kuinka asia hoidetaan ja ketkä vastaavat siitä, että hoitotoimet tulevat tehdyksi. Talkoovakuutus kattaa myös itse hoidettavat työt. 3) Asukkaiden edustaja voi osallistua kiinteistöjen perusparannushankkeisiin etukäteen sovituissa tapauksissa ja on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Erityisesti laajoissa perusparannushankkeissa asukkaiden tietämystä halutaan hyödyntää. Ylläpidonvastaava sopii etukäteen, mihin tilaisuuksiin asukkaiden edustaja osallistuu. Talossa tehtävistä huolto ja korjaustöistä tiedotetaan asukkaille aikatauluineen ennen töiden aloittamista (urakoitsija hoitaa tiedottamisen työn edetessä ja asuntokohtaisen tiedottamisen). Huollossa tai siivouksessa huomatuista puutteista tai laiminlyönneistä tulee raportoida huollon ja siivouksen toteuttavalle toimijalla ja tarvittaessa vuokranantajan edustajalle. Poikkeamista tulee raportoida yksilöidysti ja välittömästi havainnoin tekemisen jälkeen. Lisäksi piirineuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa yhdessä ylläpidonvastaavan sekä siivouspäällikön kanssa ja käy läpi muun muassa näitä asioita. Huollon ja hoidon palauteiltaan osallistuvat myös huoltoyhtiön, viherhoidon ja siivousyhtiön edustajat. 4) Järjestyssääntöjen on oltava järjestyslain ja yhtiön yleisen linjan mukaiset. Yhtiössä on käytössä mallijärjestyssäännöt. Omat säännöt ovat erikseen rivitaloille ja kerrostaloille. Luhti- ja paritaloissa voi olla tarpeen mukaan omia säännöksiä. Mikäli erityiskohteissa järjestyssääntöihin on tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia, niistä voi keskustella isännöitsijän kanssa. Koko yhtiön yhteisiin järjestyssääntöihin muutokset hyväksyy Ahjo. 5) Yhtiö tarjoaa sovittelukoulutusta, johon sovittelusta kiinnostuneita suositellaan osallistumaan. Isännöitsijä toimii apuna sovittelutilanteissa. 6) Autopaikkojen ja pesutupien sekä saunojen käytöstä on yhteiset periaatteet. Talokohtaisia eroja voi olla esimerkiksi pesutupien aukioloajoissa sekä autopaikkojen jakamisessa paikkojen riittävyyden mukaan. Pysäköinnin valvonnasta voidaan kuulla asukastoimikuntia, mutta päätösvalta on omistajalla. Mikäli asukastoimikuntaa ei ole, asukkaiden kokous käsittelee ja päättää näistä asioista. Ellei asukastoimikunta eikä asukkaiden kokous pääse yksimielisyyteen, siirretään asian käsittely ja päätöksenteko piirineuvostolle. Jos piirineuvostossakaan ei synny päätöstä, asian käsittely ja päätöksenteko siirretään Ahjolle. Mikäli autopaikat sijaitsevat pysäköintiyhtiössä, tällöin on ensisijaisesti noudatettava pysäköintiyhtiön sääntöjä. 7) Talkoot järjestää asukastoimikunta. Yhtiö lähettää talkookirjeen, jossa ohjeistetaan ilmoittamaan talkoiden ajankohta 2 3 viikkoa aiemmin, mikäli huoltoyhtiöltä on tarpeen tilata esimerkiksi roskalavoja. Isännöitsijän kanssa sovitaan talkootarjoilujen järjestämisestä. Askartelu- ja kerhotiloja kannustetaan käyttämään monipuolisesti. Yhteisissä käyttösäännöissä sovitaan muun muassa siivouksesta sekä avainten hallinnasta. 8) Asukastoimikunnalle voidaan antaa myös muita tehtäviä tarpeen mukaan. 9) Asukastoimikunta voi tarpeen mukaan antaa lausuntonsa asumiseen ja kiinteistöön liittyvistä asioista, ja yhtiö voi myös pyytää niitä. 10) Kulutusraportit ovat saatavilla sähköisenä asukassivuilla, ja huoltoyhtiö toimittaa ne myös ilmoitustaululle. 14 Yhteishallintosäännön seliteosio

15 14 11) Huolehtiessaan ympäristöekspertin tai muun valitsematta jääneen toimijan tehtävistä, on kyseessä lähinnä postin läpikäyminen ja tiedotteiden jakaminen. 12) Tiedottamisessa käytetään ilmoitustauluja, koti- ja asukassivuja sekä tarpeen mukaan asuntoihin jaettavia tiedotteita. Vuokranmääritysyksikkö tiedottaa muun muassa kulutusraporteista, vedenkulutuksesta sekä jätehuollon asioista. 13) Ensisijaisesti puheenjohtaja toimii piirineuvoston jäsenenä. Mikäli puheenjohtaja ei pysty vastaanottamaan piirineuvoston jäsenyyttä, voidaan jäseneksi valita myös varapuheenjohtaja tai joku muu asukastoimikunnan jäsen. Ensisijaisesti puheenjohtajan varajäsenenä toimii varapuheenjohtaja, mutta varajäseneksi voidaan valita myös joku muu asukastoimikunnan jäsen. IV Piirineuvosto 12 Piirineuvosto on asukastoimikuntien puheenjohtajien tai muista tehtävään valituista henkilöistä muodostuva piirikohtainen toimielin. Neuvosto käsittelee piirikohtaisia asioita ja tiedottaa niistä. 13 Piirineuvoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja isännöitsijä auttaa tarvittaessa kokouskutsujen lähettämisessä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouspaikka, aika ja käsiteltävät asiat. Kokouksiin voi osallistua myös yhtiön edustajia. Sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan, johon on merkittävä kokouksen aika, paikka, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastetusta pöytäkirjasta toimitetaan kopio isännöitsijälle kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja luetaan seuraavassa kokouksessa. Piirineuvoston tulee vuoden aikana kokoontua käsittelemään ainakin seuraavia asioita: järjestäytyminen, korjaussuunnitelmat, huollon ja hoidon palaute, vuosiraportit ja asukasvalvojan raportti. Tehtävät käydään tarkemmin läpi kohdassa 15. Piirineuvosto voi tehdä päätöksiä vain esityslistassa mainituista asioista. 15 Piirineuvoston tehtävät 1) Puheenjohtajan valinnassa on kiinnitettävä huomiota tehtävän vaatimaan ajankäyttöön. Puheenjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat piirineuvoston koollekutsuminen, yhteydenpito yhtiöön ja esityslistan laatiminen yhteistyössä yhtiön kanssa. Puheenjohtajan on huolehdittava, että piirineuvostolle kuuluvat asiat tulevat käsitellyksi. 2) Tositetarkastajan toimenkuva on liitteenä (liite 6). Tositetarkastajan valinnassa tulee kiinnittää huomiota kyseisen henkilön osaamiseen ja mahdollisuuksiin hoitaa kyseistä tehtävää. Tositteisiin liittyvät kysymykset kootaan ja toimitetaan tositetarkastajalle, joka voi tarkastuskäynnin perusteella raportoida asiasta. Tositetarkastaja on paikalla asiaa käsittelevässä piirineuvoston kokouksessa. 3) Piirineuvostossa käydään läpi kiinteistöpiirin korjauslisällä rahoitettavien korjauksien tilannekatsaus. Ylläpidonvastaava ja isännöitsijä osallistuvat tilannekatsauksen läpikäyntiin vuosittain, kun talousarvio ja korjausohjelma on päätetty. 4) Kun vanhat huoltosopimukset irtisanotaan ja uusia sopimuksia kilpailutetaan, asiasta tiedotetaan piirineuvostolle ja tältä pyydetään lausunto kyseisen alueen erityispiirteistä. Piirineuvosto voi käsitellä asiaa kokouksessaan ja laatia puheenjohtajan johdolla lausunnon ylläpidonvastaavalle toimitettavaksi. 5) Yhtiö järjestää vähintään kerran vuodessa huollon ja hoidon palauteillan, jossa paikalla ovat huoltoyhtiön, viherhoidon ja siivouksen edustajat, ylläpidonvastaava ja isännöitsijät. Tilaisuudessa käydään läpi huollon ja hoidon toimivuutta kyseisen piirin alueella. 6) Käsiteltäviä kulutusraportteja ovat muun muassa energian- (lämmön- ja sähkönkulutuksen) ja vedenkulutuksen sekä jätehuollon vuosiraportit. Raportit ovat saatavilla myös sähköisenä asukassivuilla. 7) Asukasvalvojan raportti sekä muut pyydetyt selvitykset käydään läpi. Piirineuvosto saa tiedon asukasvalvojan raportista Ahjon jäsenten välityksellä. Yhteishallintosäännön seliteosio 15

16 8) Tiedotteita voi olla sekä yhtiöltä tulevia että piirineuvoston omia. Tiedotteet on hyvä jakaa paikalla oleville piirineuvoston kokouksessa ja poissa oleville pöytäkirjan mukana. Sihteeri toimittaa kopiot kaikista tarkastetuista pöytäkirjoista isännöitsijälle viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta. 9) Piirineuvostossa keskitytään piirin vuokranmääritysyksiköiden kesken jaettaviin hyviin käytäntöihin. Koko yhtiön vuokranmääritysyksiköitä koskevat käytännöt tulisi viedä Ahjon käsiteltäväksi. 10) Käsitellä muita asioita, joita puheenjohtaja, piirineuvoston jäsen tai yhtiön edustaja esittää esiin otettavaksi. 11) Piirineuvoston puheenjohtajat ovat ilman eri päätöstä Ahjon jäseniä. Kun puheenjohtaja on estynyt, voi piirineuvosto valita varapuheenjohtajan Ahjon jäseneksi. V Yhteistyöelin Ahjo 16 Yhteistyöelin Ahjo on yhteishallintolain 16 :n tarkoittama asukkaiden ja yhtiön välinen toimielin, jossa voidaan käsitellä koko asuntokantaa koskevia vuokralaisdemokratiaan liittyviä asioita. 17 Kokouskutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta kaikille Ahjon jäsenille. Kutsun toimittamisesta huolehtivat puheenjohtaja ja sihteeri. Ahjon kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle edellä mainitulla tavalla ja puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista asukasedustajiston jäsenistä on paikalla. Jos asukasjäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava tästä ennakolta varajäsenelleen. Sihteeri laatii kokouksesta muistion, johon on merkittävä kokouksen aika, paikka, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä päätökset. Muistion allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Muistio luetaan ja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastetusta muistiosta toimitetaan kopio asukasasiamiehelle, Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtajalle sekä isännöitsijöille. Nämä tiedottavat kokouksen päätöksistä kukin tehtäviensä mukaisille tahoille. 18 Ahjolla on päätösvaltaa vain tässä yhteishallintosäännössä mainituissa asioissa. Päätöksiä voidaan tehdä vain esityslistalla olevista asioista. Asukasdemokratiaa koskevissa asioissa päätöksiä tekevät Ahjon asukasjäsenet. 19 1) Puheenjohtajana toimii asukkaiden edustaja. 2) Ahjon tehtävänä on välittää tietoa yhtiön ja asukkaiden välillä koko yhtiötä koskevista ajankohtaisista asioista. 3) Valvojalla tarkoitetaan yhteishallintolain 14 :n mukaista valvojaa. Valvojan valitsevat Ahjon asukasjäsenet. 4) Tulkintoja yhteishallintosäännöstä tehdään yhteistyössä yhtiön edustajien kanssa. 5) Ahjo voi nimittää koko yhtiön asukashallintoa koskevia työryhmiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vaalityöryhmä ja vuokrien pisteytystä käsittelevä työryhmä sekä eri asukastoimijoiden tehtävänkuvia tarkastelevat työryhmät. 6) Ahjo valitsee Asukasviestin toimitusneuvoston joka yhteistyössä päätoimittajan kanssa esittää aiheita asukasviestin artikkeleiksi. 7) Ahjo voi määritellä ja suositella koko yhtiön laajuisia hyviä toimintatapoja. Yleensä kyseessä on tällöin jokin laajahko kokonaisuus. 8) Ahjon jäsenet ovat myös piirineuvostojensa edustajia ja voivat tuoda esiin omissa piirineuvostoissaan käsiteltyjä asioita. 9) Ahjo seuraa korjauksien toteutumista. 10) Mikäli pääomavuokrien pisteytyksen muuttaminen vaatii työryhmän, Ahjo nimeää sen. Pääomavuokrien pisteytystä tarkastellaan tarpeen mukaan. 11) Ahjo pitää yhteyttä yhtiön hallitukseen ja tapaa sen tarvittaessa. Myös konsernijaoston kanssa voidaan tavata tarpeen mukaan. 16 Yhteishallintosäännön seliteosio

17 VI Asukasasiamies 20 Asukasasiamiehen valinnassa voidaan pyytää näkemyksiä asukkaiden edustajilta. 21 Asukasasiamiehen toimenkuvaa koskeva kuvaus on liitteenä (liite 7). Asukasdemokratian VII toteutuminen 22 Tiedottamisen tarkoituksena on varmistaa tiedon nopea kulku eri osapuolien ja kohderyhmien välillä. Asukashallinnossa on tiedottamisessa kolme päätasoa: pääomataloudesta tiedottaminen käyttötaloudesta tiedottaminen asukkaiden toiminnasta, asukasdemokratiasta ja asukashallinnosta tiedottaminen. Asukastiedotusta ovat muun muassa asuntoihin jaettavat tiedotteet, ilmoitustaulut, asukasopas, koti- ja asukassivut, Asukasviesti ja asukastoimikuntien puheenjohtajille lähetettävät tiedotteet. Kukin taho huolehtii siitä, että kokousten pöytäkirjat toimitetaan viipymättä tarkastettuna ja allekirjoitettuna niille kohderyhmille, joille tiedoksisaanti kuuluu. Asukasasiamies huolehtii omalta osaltaan asukasdemokratiasta tiedottamisesta. Tiedottamisessa otetaan huomioon henkilötietolaki ja tietosuojavaltuutetun antamat tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelemisestä vuokrataloasumisessa. 23 Yhtiön hallituksen asukasedustajaehdokkaiden valinnasta säädetään tarkemmin erillisessä liitteessä (liite 8). Pääomataloudesta tiedottamisen päävastuu on yhtiöllä ja sen hallituksella. Käyttötaloudesta tiedottamisen vastuu jakautuu asukastoimielinten ja yhtiön kesken. Tiedottamisen piiriin kuuluvat asukkaat, asukastoimielimet, yhtiö ja yhteistyötahot (huolto ja hoito). 24 Valvoja pitää yhteyttä Ahjoon tapaamalla sen kerran vuodessa. Valvojan toimenkuva on määritelty tarkemmin asukasvalvojan sopimuksessa (liite 9). Yhteishallintosäännön seliteosio 17

18 Liitteet 1 Kiinteistöpiiriluettelo 2 Asukkaiden kokouksen pöytäkirjamalli 3 Kokouskutsumalli asukaskokoukseen 4 Asukastoimikunnan pöytäkirjamalli 5 Vuosikellomalli 6 tositetarkastajan toimenkuva 7 Asukasasiamiehen toimenkuva 8 ehdokkaiden valinta hallituksen asukasjäseniksi 9 Asukasvalvojan keskeisimmät tehtävät Lisätietoja Lisätietoja yhteishallintolaista saa muun muassa Aran internetsivuilta: 18

19 Liite 1 Kiinteistöt Kiinteistöpiiriluettelo Rahoitusmuodot: 1 Aravakohteet, aravalainalla ja uudella korkotukilainalla rahoitetut kohteet joissa on säännelty asukasvalinta, vuokranmääritys ja kiinteistönmyynti 2 Korkotukikohteet, vanhalla korkotukilainalla lainoitetut joissa on säännelty asukasvalinta ja kiinteistönmyynti 3 Vapaarahoitteiset, ei rajoituksia 4 Jatkorajoitteiset kohteet, entisiä aravakohteita jotka kuuluvat myynnin osalta sääntelynpiiriin 5 Palveluasunnot, Espoon kaupungin kokonaan vuokraamia erityisryhmille tarkoitettuja kohteita LT= liiketilat (omassa salkussa) PK=päiväkoti (omassa salkussa) KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Adjutantinkatu 5 1, Armas Launiksenkatu 7 1, Helmipöllönkatu 2 1, Huvilinnanaukio 8 / Säterinkatu 9 1, Huvilinnanpiha 2 / Huvil.mäki 5 1, Huvilinnantie 2 1, Kiskottajankuja 1 1, Konstaapelinkatu 3 1, Kyyhkysmäki 10 1, Kyyhkysmäki 11 1, Kyyhkysmäki 13 1, Kyyhkysmäki 5 1, Leipurinkuja 2 1, ,5 5658, Leppävaarankatu 11 1, ,5 2700, Nummersinkatu 1 1, ,5 161, Pikkulinnunreitti 25 1, ,5 1435, Postipuuntie 12 1, Postipuuntie 5 1, Postipuuntie 8 1, Rautakiskonkuja 1 1, Ruusutorpanpuisto 1 2 1, Ruutikatu 9 1, Ruutikuja 3 1, Sepelkyyhkyntie 1 / Lintukorpi 2 1, ,5 1972, Sepelkyyhkyntie 3 1, Sokerilinnantie 4 1, , , Sokerilinnantie 5 1, , , Säterinkatu 16 1, ,9 2691, Timpurinkuja 2 1, Vallikaivanto 1 1, Vanha Maantie 5 1, Vanha Maantie 7 1, Vermonpolku 3 1, KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Avaruuskatu 1 1, Haukilahdenranta 25 1, Haukilahdenranta 4 1, ,5 615,

20 1199 Holmankorpi 1 1, ,5 5925, Holmankorpi 3 1, , , Holmankuja 5 1, Ilmakuja 2 / Maapallonk. 2 1, ,5 2458, Itsehallintotie 4 1, Jukolanahde 3 1, Klovinkallio 6 1, Komentajankatu 2 1, ,5 3106, Komentajankatu 6 1, Kuitinkatu 2 1, ,5 2311, Kuitinkatu 6 1, Kuunsäde 4 1, Kääntöpiiri 4 1, Maakirjantie 2 1, ,5 3845, Maapallonkatu 3 1, ,5 4665, Maapallonkatu 6 1, ,5 2096, Mielikinviita 4 1, ,5 68, Niittymaanaukea 4 1, , , Peuramäenkuja 2 1, Peuramäentie 9 1, ,5 4431, Porttiniityntie 14 1, ,5 4841, Seilimäki 21 1, Seiliniitty 4 1, Taavinharju 29 1, Taavinsuo 11 1, ,5 4974, Taivalmäki 1 1, Taivalmäki 3 1, Takojantie 4 1, Ukkohauentie 2 1, Ukkohauentie 4 1, KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Karakalliontie 1 1, Kilonpuistonkatu 3 1, , , Kilonpuistonkatu 6 1, Kilonpurontie 1 1, ,5 179, Kilonpurontie 7 1, Lansanpurontie 1 1, Lansantie 25 1, ,5 2753, Leppälinnunrinne 3 1, Leppälinnunrinne 5 1, ,5 3454, Leppälinnunrinne 6 1, Leppäsillantie 2 1, Lintukorvenkuja 6 1, Nuijamäki 2 1, Nuijamäki 6 1, , , Nurminiityntie 1 1, Pesätie 3 1, , , Puistomäki 1 1, ,5 6065, Puistomäki 2 1, ,5 2298, Puistopiha 5 1, ,5 2140, Pääskyskuja 9 1, Rastaspuistontie 3 1, ,5 6883, Ratamotie 1 1, Ruotutorppa 4 1, Ruotutorppa 6 1, Tikankolo 2 1, ,5 2238, Tiklinkuja 3 1, Trillakatu 4 1, ,5 3891, Vasamatie 3 1, ,5 33, Viherkalliontie 10 1,

21 KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Kala-Maija 1 2, ,5 3499, Kala-Maija 2 2, ,5 471, Kala-Matti 1 ja 5 2, ,5 5980, Kalaonnentie 5 2, Kalastajankuja 10 2, , , Kalastajankuja 2 2, , , Kalastajankuja 6 2, ,5 3796, Kalastajanmäki 1 2, Kalastajanmäki 13 2, Leilitie 2 2, Liisankuja 1 2, Markkinakatu 10 2, ,5 5412, Matinkallio 8 2, Matinkatu 7 2, Matinniitynkuja 2 2, Nassakkakuja 1 2, ,5 1655, Nelikkokuja 2 2, Nelikkotie 18 2, Nuottaniementie 7 2, ,5 1602, Pyyntitie 2 2, Pyyntitie 4 2, ,5 4208, Päivänkakkarantie 1 2 2, Sepetlahdentie 11 2, Tiistiläntörmä 3 2, Tiistinkallio 1 2, Tiistinkallio 4 2, Tiistinkallio 6 2, KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Eestinlaakso 12 2, Eestinlaakso 14 2, Eestinlaakso 16 2, ,5 1956, Eestinlaakso 20 2, Eestinmalmintie 40 2, ,5 1827, Eestintaival 6 2, Finnoontie 12 2, Hyljelahdentie 14 2, Hyljelahdentie 7 2, ,5 1797, Iivisniemenaukio 1 2, ,5 2441, Iivisniemenkatu 1 2, ,5 2441, Kaskenpolttajankuja 2 3 2, Kilvoituksentie 7 2, Korpimaa 5 ja 8 2, Kukkumäenportti 1 3 2, Kuuttikuja 1 2, Kuuttikuja 4 ja 8 2, ,5 4251, Lehtikaskentie 9 2, ,5 2450, Naurismäki 3 2, Norppatie 6 2, Nöykkiönniitty 4 2, Oksakarhinmäki 5 2, Pihlajatie 4 2, ,5 1474, Reunakuja 1 2, Rullaniementie 3 2, Rullaniementie 4 2, Soukanahde 6 2, Soukankaari 4 2, Soukankuja , ,5 680, Soukankuja 9 2, Viittakorpi 1 2, ,5 2047, Viittakorpi 3 2, ,5 4228,5 21

22 KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Aallontaite 1 4 2, Aallontaite 6 2, ,5 2601, Ankkuritie 6 2, , , Espoonlahdenkatu 5 2, Jälkimaininki 2 2, Jälkimaininki 3 2, ,5 6043, Kipparinkuja 1 2, Lokirinne 1 2, ,5 500, Maakravunkuja 1 2, ,5 5219, Maakravunkuja 3 2, Maininkitie 1 2, ,5 1945, Maininkitie 5 2, Merenkulkijankatu 5 2, , , Merisaapas 1 2, ,5 213, Merisaapas 3 2, Merivalkama 6 2, ,5 1840, Merivirta , ,5 5182, Myötätuulenkuja 5 2, Myötätuulenmäki 5 2, Oxfotintie 3 2, ,5 1580, Oxfotintie 5 2, ,5 1300, Ristiaallokonkatu 7 2, Ristiaallokonkatu 9 2, , , Ruorikuja 1 2, Ruorimiehenkatu 1 2, Solmukuja 2 2, Tiimalasintie 1 2, ,5 3901, Tillinmäentie 25 2, Vanha Saunalahdentie 19 2, KP Nimi Piiri Rah. AS m 2 LT m 2 PK m 2 Yht.m Alaniityntie 2 3, Heinäpoudanpiha 1 3, Hösmärinkuja 2 3, ,5 1472, Kiltakallio 6 3, ,5 2830, Kiltaveljenpolku 3 3, ,5 1564, Kirjanpitäjänkuja 7 3, ,5 5514, Kirstinharju 6 8/Kirstinmäki / Kirstinharju 4 3, , , Kirstinharju 7 3, Kirstintie 1 3, Kiulupolku 2 3, ,5 3104, Kuurinkallio 8 ja 11 3, Kuurintorpantie / Kuurinmäentie 3, Kylävainionkuja 2 3, Kylävainionkuja 4 3, Liittokuja 2 3, Reviisorinkatu 5 3, Riimukallio 3 3, ,5 2415, Saarnimäenkuja 2 3, ,5 1471, Saarnimäenkuja 8 3, , , Saarniraiviontie 6 ja 8 3, ,5 5235, Samariantie 8 3, Sokinvuorenkuja 4 3, Sunanlaakso 2 3, ,5 2668, Suvelantie 8 3, Ullanmäentie 11 3, , , Ullanmäki 2 3, Ullantorpantie 6 3, ,5 2846, Ullantorppa 13 3, Ullantorppa 7 3, ,5 3682, Viirikuja 2 3, , ,5 22

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

10/10M laajakaistan ja Elisan kaapelitv:n asennusaikataulu päivitetty 25.4.2013

10/10M laajakaistan ja Elisan kaapelitv:n asennusaikataulu päivitetty 25.4.2013 10/10M laajakaistan ja Elisan kaapelitv:n asennusaikataulu päivitetty 25.4.2013 osoite Aallonkohina 1 valmis 29.4.2013 Aallonkohina 3 valmis 29.4.2013 Aallontaite 1 valmis valmis Aallontaite 4 valmis valmis

Lisätiedot

10/10M laajakaistan ja Elisan kaapelitv:n asennusaikataulu, tilanne 20.5.2013

10/10M laajakaistan ja Elisan kaapelitv:n asennusaikataulu, tilanne 20.5.2013 10/10M laajakaistan ja Elisan :n asennusaikataulu, tilanne 20.5.2013 osoite Aallonkohina 1 Aallonkohina 3 Aallontaite 1 Aallontaite 4 Aallontaite 6 Adjutantinkatu 5 Alajuoksu 16 29.10.2013 Alaniitynmäki

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy Asukashallintosääntö 11.1.2011 VAV Asunnot Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö Päivitetty 25.4.2017 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi yhtiön vuokranmääritysyksiköllä

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 8.2.2013

Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti valmis 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti 26.2.2013

Lisätiedot

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4. Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto

Asokotien asukashallinto Asokotien asukashallinto 8.8.2017 9.8.2017 Tervetuloa mukaan asukastoimintaan. Koti on turvasatama itselle ja läheisille. Suunnittelemme ja kehitämme uusia toimintatapoja ja sähköisiä palveluita yhteistyössä

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

ASUKASHALLINTO 1. TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET 2. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 3. ASUKASKOKOUS JA ASUKASTOIMIKUNTA 18.1.2013

ASUKASHALLINTO 1. TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET 2. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 3. ASUKASKOKOUS JA ASUKASTOIMIKUNTA 18.1.2013 1 18.1.2013 ASUKASHALLINTO 1. TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET Asukasdemokratian toiminta-ajatus on saada aikaan asukkaiden ja VTS-kotien yhteistyötä eli yhteishallintoa asumisviihtyvyyden kehittämiseksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

Ohjelmoidut korjaukset 2016. Osoite Korjausrahalla rahoitetut Hoitorahalla rahoitetut

Ohjelmoidut korjaukset 2016. Osoite Korjausrahalla rahoitetut Hoitorahalla rahoitetut Aallonkohina 1-3 KL-alajakokeskus, lämmitysverkoston säätö ja venttiilien Leikkialueiden kunnostus Aallontaite 1 ja 4 Bitumikermikatteen, talo A ja B Leikkipaikan kunnostus Aallontaite 6 Porrashuoneiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö.

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö. Hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 29.5.2013. Sivu 1 / 12 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Käytännön

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 01.02.2017 Sivu 1 / 13 (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin

Lisätiedot

25 kiinteistöä yhteensä 1 271 73 031,86

25 kiinteistöä yhteensä 1 271 73 031,86 11 Itä-Espoo Kirjanpitäjä Kaija Lindholm Maarit Lindström Petri Jyrkönen Rauno Härkänen Päivi Kanerva (09) 816 58110 (09) 816 58070 Vuokravalvoja: Arja Mäkelä 1229 Huvilinnanaukio 8/Säterinkatu 9 Ruusuvaakuna

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (5) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 1 (6) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö 1 Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö I Yleistä 1. Keski Suomen opiskelija asuntosäätiön (jäljempänä säätiö) valtuuskunta on päättänyt antaa tämän ohjesäännön sekä yhteishallinnosta

Lisätiedot

LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI ASUKASDEMOKRATIATOIMIKUNNAN KÄSITTELY 14.11.2005 ALUENEUVOSTOJEN YHTEISKOKOUKSEN KÄSITTELY 30.11.2005 YHTIÖN HALLITUKSEN KÄSITTELY 15.12.2005 PÄIVITYKSET: ASUKASHALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VTS-kodit, yhteishallinto Asukastoiminnan ohjeet. Marraskuu 2015

VTS-kodit, yhteishallinto Asukastoiminnan ohjeet. Marraskuu 2015 VTS-kodit, yhteishallinto Asukastoiminnan ohjeet Marraskuu 2015 1 VTS-kotien asukastoiminnan päämäärät Korkea asumisviihtyvyys Edullinen vuokra Toimiva kiinteistö Viihtyisä asunto Hyvä asuinyhteisö ja

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Asukastoiminnan tehtävät

Asukastoiminnan tehtävät Asukastoiminnan tehtävät AsuVan koulutusristeily 11.2.2013 Asukasdemokratia Koasilla Asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö Asukashallinnon organisaatio on hyväksytty asukashallituksen kokouksessa 2.6.2005. Asukasyhteistyön ohjesääntö on hyväksytty asukashallituksen työvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot