PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka mukaisesti Nets tarjoaa Asiakkaalle sopimuksessa sovitun Prepaid palvelun. Prepaid-palvelusopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Nets on muutoin hyväksynyt Asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen. Sopimuksen soveltamisjärjestyksessä noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä: 1. Prepaid-palvelusopimus 2. Yleiset sopimusehdot 3. Prepaid-kortin käyttöehdot 4. Hinnasto 2 Määritelmät Prepaid-palvelusopimuksessa ja sen ehdoissa tarkoitetaan: Kortinhaltijalla Asiakkaan työntekijää, joka on Asiakkaan ja Netsin välisen sopimuksen perusteella oikeutettu käyttämään Prepaid-korttia. Lounaskortilla Asiakkaan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua etukäteen maksettua sirukorttia, johon liitetylle tilille Asiakas maksaa työntekijän ravintoedun mukaisen määrän ja jolla työntekijä voi maksaa aterioita Verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja päätösten sallimissa rajoissa. Prepaid-kortilla Lounaskorttia, Virikekorttia tai muuta osapuolten sopimaa Prepaid-korttia. Prepaid-kortin käyttöehdoilla Kortinhaltijaa sitovia käyttöehtoja, joita Kortinhaltija on velvollinen noudattamaan käyttäessään Prepaid-korttia. Prepaid Verkkopalvelulla internet-yhteyden ja selainohjelman avulla käytettävää verkkopalvelua, jota hyödyntäen a) Asiakas voi tilata Prepaid-kortteja, hallinnoida niihin liittyviä tilejä ja saada käyttöönsä tiliotteita ja muita raportteja sekä b) Kortinhaltija voi seurata kortillaan tekemiään maksutapahtumia ja tarkistaa käytössään olevan saldon ja sen voimassaoloajan. Virikekortilla Asiakkaan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua etukäteen maksettua sirukorttia, johon liitetylle tilille Asiakas maksaa työntekijän liikunta- ja kulttuuripalveluita ja jolla työntekijä voi maksaa liikunta- ja kulttuuripalveluita Verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja päätösten sallimissa rajoissa. Visalla Visa Europe Ltd:tä tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaan yhtiötä tai yhteisöä, joka toimii Visa korttijärjestelmän ylläpitäjänä. 3 Prepaid-palvelu Prepaid-palvelu on yrityksille ja muille työnantajina toimiville yhteisöille tarkoitettu palvelu, jossa työnantaja myöntää työntekijöilleen a) Lounaskortilla aterioiden ostamisen mahdollistavan ravintoedun ja b) Virikekortilla liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostamisen mahdollistavan edun. Työnantaja hallinnoi edun myöntämistä ja Kortinhaltijan tietoja sekä siirtää varoja asiakasvaratilille tai tililtä ja tilaa kortteja Prepaid Verkkopalvelun avulla. Työnantaja noudattaa edun myöntämisessä kulloinkin voimassaolevia Verohallinnon päätöksiä ja ohjeita. 3.1 Palvelun käyttöönoton edellytykset Asiakkaan on ennen palvelun käyttöönottoa varmistuttava siitä, että sillä on tekniset valmiudet, kuten tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, palvelun käyttöön. Mahdolliset laite- ja muut tekniset vaatimukset ilmoitetaan Netsin internet-sivuilla. Asiakas vastaa laitteidensa, ohjelmistojensa ja tietoliikenneyhteyksiensä toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niiden kustannuksista. 3.2 Prepaid Verkkopalvelu Pääkäyttäjä ja muut käyttäjät Asiakas ilmoittaa Prepaid Verkkopalvelun pääkäyttäjän tiedot kirjallisesti Netsille. Asiakkaan on myös viipymättä ilmoitettava pääkäyttäjän vaihtumisesta. Asiakkaan pääkäyttäjä hallinnoi palvelun käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on Asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa Prepaid Verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeuksia. Käyttäjällä on oikeus Asiakkaan nimissä käyttää Prepaid Verkkopalvelua. Asiakasta sitoo ja Asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita pääkäyttäjä ja muut käyttäjät ovat tehneet Prepaid Verkkopalvelussa. Asiakas vastaa myös siitä, että käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä. Asiakkaan on säilytettävä kaikki palvelun käyttäjätunnukset, salasanat ja muut vastaavat tunnukset ( Tunnisteet ) siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Netsille, jos sillä on syytä epäillä Tunnisteiden joutuneen ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa kaikesta sen Tunnisteiden avulla tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta Prepaid Verkkopalvelun käyttäjän tunnistaminen Prepaid Verkkopalvelun käyttäjät tunnistetaan Netsin kulloinkin käytössä olevien tunnistamismenetelmien mukaisesti. Näiden Yleisten sopimusehtojen voimaantullessa Asiakkaan tunnistaminen tehdään pankkien henkilökohtaisilla Tupas-tunnuksilla. Nets ylläpitää luetteloa palveluun soveltuvista Tupas-tunnuksista sen internet-sivuilla Korttien toimittaminen Asiakkaan edustaja tekee Prepaid Verkkopalvelussa korttitilaukset ja Nets toimittaa kortit Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen osapuolten sopimassa ajassa. Jollei toimitusaikaa ole sovittu, niin Nets toimittaa kortit kohtuullisessa ajassa tilauksen vastaanottamisesta. 1

2 3.2.4 Raportointi Nets asettaa tiliotteet ja muut palvelun raportit ( Raportit ) Asiakkaan saataville Prepaid Verkkopalvelussa. Raportit ovat palvelussa Asiakkaan saatavilla niiden saataville asettamisesta 12 kuukauden ajan, mihin mennessä Asiakkaan on tallennettava Raportit omiin järjestelmiinsä varmistaakseen niiden saatavilla olon ja käytön. Asiakkaan tulee tarkastaa Raportit ja tehdä niitä koskevat huomautukset kohdan 7 mukaisesti. 3.3 Palvelun kehittäminen Netsillä on oikeus alan ja oman toimintansa kehitys huomioon ottaen muuttaa palvelua ja niiden toteutustapaa kuitenkin siten, ettei palvelun taso kokonaisuudessaan alennu. Netsillä on lisäksi oikeus muuttaa palvelua, jos muutos johtuu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä taikka Visan sääntöjen tai ohjeiden muutoksesta. Nets pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, kuitenkin vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Nets ei takaa palvelun keskeytyksetöntä käyttöä. Nets pyrkii korjaamaan Asiakkaan osoittamat virheet kohtuullisessa ajassa tai virheen laadusta riippuen palvelun jatkokehityksen yhteydessä. 4 Kortinhaltijan tunnistaminen ja Prepaid-kortin käyttöehdot Asiakkaan tulee ennen kortin luovuttamista työntekijälle tunnistaa hänet Netsin ohjeistamalla tavalla. Asiakas vastaa Netsille Kortinhaltijan Korttitilin voimassaoloajan siitä, että Kortinhaltija noudattaa Prepaid-kortin käyttöehtoja sekä Kortinhaltija ja käyttäjät ovat antaneet palvelun toteuttamiseksi tarvittavat (ml. henkilötietojen käsittelyä koskevat) suostumukset. Asiakas arkistoi Kortinhaltijoiden tunnistamista ja sitoumuksia osoittavat dokumentit vähintään Kortinhaltijan Korttitilin voimassaoloajaksi sekä toimittaa niistä pyydettäessä kappaleet Netsille. 5 Asiakkaan tiedot ja niiden muutokset Asiakkaalla on viipymättä velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa kaikista sellaisista tietojensa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta osapuolten väliseen sopimukseen tai Netsin tarjoamaan palveluun. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Asiakkaan nimen tai osoitteen muutokset. Asiakas vastaa Netsille antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Netsillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. 6 Netsin viestintä Asiakkaalle Nets lähettää Asiakkaalle sopimusta ja palvelua koskevat ilmoitukset Prepaid Verkkopalveluun, sähköpostilla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu Netsille, postille tai rekisteriviranomaiselle. Netsin lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Prepaid Verkkopalveluun Asiakkaan saataville tai kun ilmoitus on lähetetty Asiakkaan Netsille, rekisteriviranomaiselle tai postille ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. 7 Asiakkaan huomautukset Asiakkaan tulee tehdä palvelua koskevat huomautukset Netsille viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita seikka, johon huomautus perustuu. 8 Hinnat ja maksuehdot Palvelun hinnat määräytyvät sopimuksen hintaliitteen mukaisesti. Palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 9 Salassapito Osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäväksi tai jotka tulisi sellaiseksi ymmärtää. Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta luovuttaa salassa pidettävää tietoa kolmansille osapuolille tai käyttää tällaista tietoa muuhun kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Netsillä on kuitenkin oikeus luovuttaa salassa pidettävää tietoa sen konserniyhtiöille, alihankkijoille ja Visalle sekä viranomaisille. Salassapitovelvoite on voimassa Sopimuksen voimassaoloajan sekä kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen, jollei laissa ole joidenkin tietojen osalta säädetty pidempää salassapitoaikaa. 10 Immateriaalioikeudet Nets ja/tai kolmannet osapuolet omistavat kaikki immateriaalioikeudet Prepaid-palveluun ja Visa omistaa kaikki immateriaalioikeudet VISA merkkeihin, eikä sopimuksella siirry niihin mitään oikeuksia Asiakkaalle tai Kortinhaltijalle. 11 Vastuunrajoitukset Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten markkinaosuuden pienenemisestä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä taikka saamatta jääneestä tulosta. Netsin vastuu palvelun virheestä tai viivästyksestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun tai viivästyneen palvelun uudelleen suorittamiseen. Netsillä on kuitenkin velvollisuus korvata Asiakkaan osoittamasta sopimuksen tuottamuksellisesta rikkomisesta Asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot määrään, joka rajoittuu vahinkotapahtumaa kohden enintään vahinkotapahtumaa edeltäneen yhden kuukauden palvelumaksuun sekä kutakin kalenterivuotta kohden enintään kolmen (3) kuukauden sopimusmaksuihin. Tämän kohdan 11 vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta. 2

3 12 Sopimuksen voimassaolo Jolleivät osapuolet ole kirjallisesti muuta sopineet, Prepaid-palvelusopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolella on oikeus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos: 1) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta, tai 2) toinen osapuoli on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan, määrätty yrityssaneeraukseen tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi. Netsillä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos Netsillä on perusteltua syytä epäillä, että palvelua tai Prepaid-kortteja käytetään lainvastaisesti tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Netsille, Visalle tai kolmansille osapuolille. Sopimuksen päättyessä Nets varaa kohtuullisen ajan palvelun sulkemista varten. Netsillä on oikeus estää pääsy Prepaid Verkkopalveluun ja poistaa kaikki Raportit ja muut tiedot palvelusta heti, kun sopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä palveluun liittyvät maksut erääntyvät maksettavaksi heti, kun sopimuksen irtisanomisaika on kulunut tai purkaminen on tullut voimaan. Asiakas on velvollinen maksamaan palvelun kuukausimaksut ja muut hinnaston mukaiset palkkiot kokonaisuudessaan sopimuksen päättymiskuukaudelta. Sopimuksen päättyessä Asiakkaalle ei palauteta ennakkoon maksettuja palvelumaksuja. Asiakkaalle palautetaan viipymättä Prepaidpalvelusopimuksen päättymisen jälkeen sellaiset asiakasvaratilillä olevat varat, joita ei ole sopimuksen päättymishetkeen mennessä ladattu Kortinhaltijan Prepaid-kortille. Prepaid-kortin käyttöehtojen kohdan 3 mukaisesti vanhentunut Virikekortin lataus palautetaan Asiakkaan asiakasvaratilille viipymättä latauksen vanhennuttua. Palautus ei koske käyttöehtojen kohdan 7 mukaista käyttämätöntä Käyttöarvoa. 13 Palvelun keskeyttäminen ja käytön estäminen Netsillä on oikeus keskeyttää palvelu tai estää sen käyttö, jos se on tarpeen palvelun huollon, korjauksen tai kehittämisen vuoksi taikka siihen on muu vastaava perusteltu syy. Nets pyrkii ilmoittamaan palvelun käyttökatkoista Asiakkaalle etukäteen. Netsillä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelu tai estää sen käyttö, jos: a) se johtuu laista, asetuksesta tai viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä taikka Visasta; b) Netsillä on syytä epäillä, että palvelua käytetään sopimuksen vastaisesti tai luvattomasti taikka palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan; c) Asiakkaan tai Kortinhaltijan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet voivat vaarantaa palveluiden, Netsin tai sen muiden asiakkaiden turvallisuuden; d) Netsillä on kohdan 12 mukaisesti oikeus purkaa sopimus; tai e) keskeyttämiselle on muu perusteltu syy. Nets ilmoittaa Asiakkaalle ilman kohtuutonta viivytystä palvelujen keskeyttämisestä ja käytön estämisestä, mikäli se on mahdollista. 14 Muut ehdot 14.1 Puheluiden tallentaminen Nets tallentaa asiakaspuhelut. Tallennettuja puheluita käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt. Tallennettuja puheluita käytetään muun muassa reklamaatioiden selvittämiseen ja asiakaspalveluhenkilöiden kouluttamiseen Ylivoimainen este Osapuoli ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta syystä, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, joka estää tai olennaisesti vaikeuttaa sopimuksen täyttämistä, sotaa tai kapinaa, häiriöitä posti-, puhelin- tai dataliikenteessä tai muissa sähköisissä viestintäverkoissa, tiedonsiirrossa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, yleisen maksuliikenteen keskeytymistä, häiriöitä sähkönjakelussa, tulipaloa tai vesivahinkoa, lakkoa tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Nets ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä internet-sivuillaan Sopimuksen muuttaminen Nets ilmoittaa kohdan 6 mukaisesti Asiakkaalle sopimuksen ja sen ehtojen, palvelujen tai hinnaston muutoksista vähintään kuukautta ennen kuin muutos tulee voimaan Sopimuksen siirtäminen Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallisesti antamaa suostumusta. Netsillä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muulle yhteisölle sekä liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 15 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Prepaid-palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja osapuolten väliset riidat ratkaistaan ensi vaiheessa Helsingin käräjäoikeudessa. 16 Yleisten sopimusehtojen voimassaolo Nämä Yleiset sopimusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. 3

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot