/ //O/& M U LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, Imatra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/ //O/& M U 3 5. 212. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus. ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry. Kotipolku 2, 55120 Imatra 29.05."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhalitus ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry ANOMUS Kotipolku 2, Imatra / //O/& M U LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asia: Etelä -Karjalan Urheiluakatemia 0 Valtakunnallisen urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä valmennuksen järjestäminen kotipaikkakunnalla ja omassa seurassa. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry EKLU on käynnistänyt muutamia vuosia sitten urheilijakoulutuksen Imatralla ja Lappeenrannassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja päässyt viime vuonna Olympiakomitean akatemiaverkostoon mukaan. Haluamme kehittää ja parantaa eteläkarjalaisten nuorten lahjakkaiden urheilijoiden valmennusta kotimaakunnassa opiskelun ohessa, mutta ilman taloudellisia lisäresursseja se ei ole mahdollista. Tuen avulla pystymme varmistamaan urheiluakatemiaverkoston toiminnan jatkossa myös Etelä -Karjalassa. Anomme Lappeenrannan kaupungilta, että se osoittaa euron määrärahan vuodelle 2013 käytettäväksi päätoimisen maakunnallisen koordinaattorin palkkaamiseen sekä seuravalmentajien tukemiseen. Toiminnan jatkuminen edellyttää vuosittaisen budjetoinnin akatemiaa varten. Liitteinä lisätietoa urheiluakatemiatoiminnasta, taloussuunnitelma sekä Olympiakomitean lausunto. Lisätietoja ovat valmiita antamaan allekirjoittaneet sekä seurakehittäjä Sakari Pusenius ( ). 4 K a v i kone a Puheenjohtaja, Aluejohtaja,

2 ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry Kotipolku 2, Imatra URHEILUAKATEMIATOIMINNAN TARKOITUS Urheiluakatemiatoiminnalla on tarkoitus tehostaa toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä urheilijoiden opetuksen ja valmennuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa sekä niihin liittyvissä tukipalveluissa. Suunnitelmallisella yhteistyöllä vahvistetaan urheilijaopiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin sekä joustaviin ja monipuolisiin koulutusohjelmiin ja urheilija -uralla etenemiseen. Samalla tuetaan opiskelijan jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia. Yhteistyöoppilaitokset ovat Kimpisen, Lappeenrannan Lyseon, Lauritsalan, Joutsenon, Imatran Yhteislukion ja Vuoksenniskan lukiot sekä Etelä-Karjalan ammattiopiston Lappeenrannan ja Imatran toimipisteet. Urheilijoita on mukana noin 200 edustaen kaikkiaan noin 30 eri lajia. i Valmennuksesta vastaavat seuravalmentajat. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry EKLU, Imatra ja Lappeenrannan kaupungit sekä Etelä-Karjalan ammattiopisto EKAMO järjestävät yhteistyössä urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa oppilaitosten opetussuunnitelmaan kuuluvaa valmennusta, jota pyritään järjestämään koulun työpäivinä kolmesti viikossa. Imatran ja Lappeenrannan liikunnasta vastaavat toimialat mahdollistavat valmennustyön edellyttämät normaalit harjoituspaikat käyttöön urheiluakatemian oppilaiden valmennustunteja varten. Opinto-ohjaus tukee urheilijan opiskelun ja valmennuksen yhteensovittamista. Tyypillisimpiä opintojen tukimuotoja ovat tehostettu ohjaus, tukiopetus, joustavat tenttiaikataulut, mahdollisuudet leireillä tenttimiseen, verkko- ja etäopetuksen tehostaminen, valmennuksen lukeminen osaksi vapaasti valittavia opintoja ja lisäajan myöntäminen opintoihin. Urheiluakatemiaan kuuluvien nuorten urheiluseurat vastaavat tällä hetkellä valmennuksesta aiheutuvista kustannuksista. Vähimmillään koordinaatioon on varattu vain joitakin tunteja viikossa, mikä on osoittautunut riittämättömäksi. Koordinointiresurssin niukkuus on ollut selkeästi rajoittava tekijä verkoston kokoamisen, yhteydenpidon, eri toimijoiden osaamisen hyödyntämisen, työnjaon sekä koko toiminnan kehittämisen kannalta. Oppilaitosten sitoutumisasteissa on eroja, mutta yleisesti voidaan todeta, yksi merkittävä urheiluakatemiatoiminnan tavoite on saavutettu: oppilaitokset suhtautuvat huippu-urheiluun myönteisesti ja urheilijoiden opiskeluja tarkastellaan aikaisempaa enemmän huippu-urheilun näkökulmasta. Lähtökohtana urheiluakatemiatoiminnassa tulee olla, että jatkossakin toisen asteen opintoja varten urheilijat hakeutuvat ensisijaisesti paikkakuntansa urheilulukioon tai -ammattioppilaitokseen, mikäli paikkakunnalla sellainen on. Oppilaitosten motiivi olla mukana urheiluakatemiatoiminnassa on halu auttaa lahjakkaita urheilijoita tulevaisuuden ammatin hankkimisessa urheilun ohella. Huippu-urheilijat ovat yksi, erityinen kohderyhmä, jossa on runsaasti lahjakkaita nuoria. Heille on tärkeää saada mahdollisuus yhdistää pitkän tähtäimen valmistautuminen elämään koulutuksen avulla, mutta samalla myös panostaa urheiluun. Urheiluakatemiatoiminnan kautta edistetään urheilevien opiskelijoiden opintoja ja valmistumista, mikä tukee samalla myös koulutusjärjestelmän sekä oppilaitosten itsensä asettamia yleisiä tavoitteita, joita ovat mm. läpäisyprosentin korottaminen ja opintoaikojen lyhentäminen. Urheilijoiden kohdalla opintoaikojen lyhentäminen tarkoittaa opintojen turhan pitkittymisen estämistä. Lisäksi urheiluakatemiatoiminta auttaa löytä-

3 mään toimintamalleja yksilölliseen ohjaukseen hyödyttäen kaikkia opiskelijoita. Myös verkostoituminen sekä paikallisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa ovat tärkeitä asioita. Urheiluakatemiatoiminta nähdään myös keinona edistää opiskelijarekrytointia ja markkinointia sekä vahvistaa mainetta opiskelu- ja urheilupaikkakuntana. Kaupunkien kannalta urheiluakatemiatoiminnassa mukana oleminen on keino vahvistaa asemaa urheilu- ja opiskelupaikkakuntana sekä edesauttaa urheilua harrastavien nuorten jäämistä omalle kotipaikkakunnalle opiskelemaan ja asumaan peruskoulutuksen sekä opiskelu- ja urheilu -uran jälkeenkin. Uskomme eteläkarjalaisten kuntien haluavan olla mukana valtakunnallisessa kehityksessä ja tukea uudenlaisten toimintamuotojen syntymistä. Urheiluakatemiatoiminnalla on mahdollisuus tehostaa resurssien tehokkaampaa käyttöä sekä lisätä yhteistyötä toimialojen sisällä, poikkihallinnollisesti sekä yli kuntarajojen. Urheiluakatemian kautta tuleva ulkopuolinen asiantuntemus ja tuki paikalliseen toimintaan on myös tärkeä. 0 ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIAN KEHITTÄMINEN ja ESITYS TOIMINTAMALLISTA Tavoitteet ja toimintamalli 1. Edistää huippu-urheilijaksi kasvamista ja urheilu-uralla kehittymistä 2. Tukea opiskelun ja urheilun yhteensovittamista 3. Vahvistaa opintoja tukevaa ohjaustoimintaa sekä edistää yksilöllisiä ja joustavia opiskelumahdollisuuksia 4. Tarjota urheilijoille Etelä-Karjalassa joustavaa ja monipuolista koulutusta 5. Koordinoida ja kehittää urheiluakatemian valmennustoimintaa 6. Monipuolistaa ja tehostaa urheiluakatemian urheilijoiden tukipalveluja 7. Kehittää yhdessä urheiluseurojen, lajiliittojen ja oppilaitosten kanssa urheilijoiden koulutusta ja valmennusta 8. Vahvistaa koko Etelä-Karjalan vetovoimaa erityisesti urheilevien nuorten opiskeluseutuna. Hallinnointi Etelä-Karjalan Urheiluakatemian hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. EKLU on kaikkia seuroja ja lajeja edustava, koko maakunnan alueella toimiva järjestö, jolla on myös hallinnointiin liittyvät resurssit ja tietotaito olemassa. Pidämme tätä ratkaisua maakunnallisesti kustannustehokkaimpana vaihtoehtona urheiluakatemian toteuttamisessa. Hallinnoija vastaa keskitettyjen palveluiden järjestämisestä ja toiminnan avoimuudesta ja tasapuolisuudesta, kustannustehokkuudesta sekä käytettävissä olevien resurssien oikeasta kohdentamisesta.

4 Koordinaattorin tehtävät Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa päätoiminen koordinaattori. Koordinaattoria koskevat hallinnolliset päätökset tehdään Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:ssä, jonka palveluksessa koordinaattori on. Koordinaattorin tehtävät: 1. Urheiluakatemian toiminnan suunnittelu ja johtaminen 2. Urheiluakatemian valmennuksen ja koulutuksen koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä seurojen ja lajiliittojen kanssa 3. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen kuntien ja - oppilaitosten kanssa 4. Urheiluakatemian tukipalvelujen koordinointi ja kehittäminen 5. Palveluista tiedottaminen ja yhteinen markkinointi 6. Verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen 7. Yhteistyöverkostojen kehittäminen 8. Johtoryhmän kokousten valmisteluasiat ja sihteerinä toimiminen Etelä-Karjalan Urheiluakatemian johtoryhmän tehtävät Urheiluakatemiatoiminnan kehittämistä, arviointia ja seurantaa varten nimetään johtoryhmä. Johtoryhmä päättää asiantuntijoiden käyttämisestä ja tarvittavien työryhmien asettamisesta. Johtoryhmä hyväksyy yhteistoiminnan strategian sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Urheiluakatemian koordinaattori toimii johtoryhmän sihteerinä. Oppilaitokset päättävät opiskelijoiden valitsemisesta oppilaitoksiin. Tämän jälkeen johtoryhmä päättää ja valitsee akatemiaan hyväksyttävät urheilijat. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijoiden valintaperusteet Yhteistyöoppilaitosten urheilijaopiskelijat voivat hakea Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijoiksi. Oppilaitokset valitsevat oppilaat normaalin käytännön mukaisesti. Johtoryhmä valitsee urheilijavalinnat hyväksyttyjen valintaperusteiden pohjalta. Järjestelmään otetaan ne urheilijat, jotka tähtäävät kansalliselle tai kansainväliselle huipulle. Lisäksi valmennuksen on vastattava määrältään ja laadultaan huipulle tähtäävän nuoren harjoittelua. Etelä-Karjalan Urheiluakatemian talous Etelä-Karjalan Urheiluakatemian toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaavat Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ja EKAMO alla olevan budjetin mukaisesti.

5 a ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIAN BUDJETTI 2013 TUOTOT Lappeenrannan kaupunki Imatran kaupunki EKAMO KULUT Akatemiakoordinaattorin palkat (sis. sivukulut) Ostetut valmennuspalvelut (tuki seuravalmentajille) Matka- ja majoituskulut Luento- ja materiaalipalvelut Toimistokulut (koneet, kirjanpito, kopiot, posti ym)

6 ) S U O M E N O L Y M P I A K O M I T E A Lausunt o E t e lä-kar jalan Urheiluakatemiatoiminnasta Urheiluakatemiaverkosto on koko suomalaisen huippu -urheilutoiminnan perusratkaisu ja toimii maan laajuisesti huippu-urheilun toimintaverkostona. Urheiluakatemiatoiminnassa tavoitteena on yhdistää joustavasti urheilu ja opiskelu koko urheilijan polulla sekä antaa urheilijoille asiantuntevaa valmennusta ja valmennuksen asiantuntijapalveluita toimivissa hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa. Toteutuakseen tämä vaatii niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin päätoimiset koordinaattorit johtamaan toimintaa. Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on yksi uusimmista Urheiluakatemioista. Koska Urheiluakatemiaverkosto on jo valittu osana huippu-urheilun muutostyötä uuden suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän perusratkaisuksi, toivomme seutukunnalta myönteistä kehittämisotetta sekä päätöksiä Urheiluakatemiatoiminnan kehittämiseksi. Tähän kehittymiseen liittyy vahva verkostoituminen kaikkiin urheilijan polulla oleviin toimijatahoihin ja sidosryhmiin sekä määrätietoinen päätoimisten valmennuksen ammattilaisten rekrytointi ja työolosuhteiden järjestäminen. Näitä ammattilaisia ovat Urheiluakatemiakoordinaattori sekä laji- ja yleisvalmentajat, jotka vastaavat potentiaalisten urheilijoiden kehittymisestä. Liit t eessä on yleisesitys Urheiluakat emiaohjelmast a osana Olympiakomit eaan perust et t avaa Huippu-urheiluyksikköä, sekä parhaillaan työ st ett ävänä o leva Urheiluakatemiao hjelman o hjeist o joka o n jat ko a Olympiakomit ean edelliselle valt akunnalliselle Ur heiluakat emioiden kehit ysohjelmalle Helsinki Asko Härkönen kehitysjohtaja Suomen Olympiakomitea Antti Paananen Huippu-urheilun muutostyöryhmä FINLANDS OLYMPISKA KOMMITTI Radiokatu 20 tel. FINNISH OLYMPK COMMITTEE FIN HELSINKI -358 (0) C'OMITF OLYMPIQUI FINLANDAIS fax office(a noc.fi +358 (0)

7

8 huippu-urheilunmuutos.fi U rh e i i u a katem i a o hj' e 1 m a U rh e i l u a kate m i ave rkosto Huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu > Osaava ja määrällisesti riittävä valmennus ja valmennuksen asiantuntijapalvelut toimivissa ja hyvin saatavilla olevissa olosuhteissa Osaamista lisäävä ja yhteistyöhön ohjaava toimintatapa

9 0 0 Urheiluakatemiaohjelma > 1986 Urheiluoppilaitosjärjestelmän kokeilulupa (6 lukiota, 4 ammattioppilaitosta) > 1994 Urheiluoppilaitosjärjestelmälle virallinen, erityinen tehtävä (12 lukiota) > 2001 Ammattioppilaitoksille virallinen, erityinen tehtävä osana urheiluoppilaitosjärjestelmää (10 ammattioppilaitosta) > 2001 Ensimmäinen Urheiluakatemia aloittaa toimintansa Oulussa > 2007 Olympiakomitean ottaa valtakunnallisen koordinaatiovastuun Urheiluakatemioista > 2008 Urheiluakatemioiden auditointi -> 10 akatemialle huippu-urheiluakatemiastatus > Urheiluakatemioiden valtakunnallinen kehittämisohjelma > Huippu-urheilun muutostyö: Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma, Osaamisohjelma > 2013 Huippu-urheiluyksikkö aloittaa toimintansa osana uudistunutta Olympiakomiteaa > 2013 Urheiluakatemioiden uudelleen auditointi > 2014-> Huippu-urheilun muutostyö jatkuu edelleen osana toimintaa > 2020 Järjestelmä toimii täydellä volyymilla

10 niemi omalaisen huippu-urheilun verkosto /luonnos Kisak Solval etsin,vantaa Espoo r

11 Urheiluakatemiaohjelma, vastuut j a roolit Valtakunnallisesti >Strategia, ohjelma >Hallinto ja johtaminen >Valtakunnallinen verkosto >Lajiliittojen valinnat >Nuorten Olympiavalmentajat >Koulutus»Palkkatuki Paikallisesti» Hallintomalli» Koordinaatiovastuu»Paikallinen 1 seudullinen yhteistyöverkosto»olosuhteet»valmennus»rekrytointi»asiantu nti j ave rkosto»huippu-urheilun henki Ctel4.u

12 huippu-u rhei l u nm uutos.fi Mi k ä m u u t t u u U r h e i l i j a n p o l u l l a yhdistyy joustavasti ja yksilöllisesti -> kokonaisvaltainen kasvu > Urheilijoiden, valmentajien, seurojen, lajiliittojen, oppilaitosten, alueiden, urheiluopistojen, kuntien ja asiantuntijoiden uusi alueellinen ja paikallinen verkostoratkaisu -> rakenne ja toimintatapa ohjaavat yhteistyöhön > Olosuhteet, ammattivalmentajat, seuravalmennus ja valmennuksen tukitoimien asiantuntijat kohtaavat -> urheilijan etu

13 0 huippu -urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiaohjelma 2012-> > Urheilijan polku määrittelee tarpeet muutokselle > Yhteenveto Urheiluakatemiakiertueelta ja -foorumista > Urheiluakatemiaohjelman prosessiryhmä > Keskeiset valinnat > Hankkeet > Ohjeisto > Urheiluoppilaitosten seminaari Peurunka Urheiluakatemiapäivät Vaasa > Ohjelmien välinen yhteistyö ja yhteiset linjaukset 1 tehtävät

14 0 Urheiluakatemiaohjelman ohjeisto (LUONNOS) 1.Johdanto 2.Määritelmät Urheiluakatemia Verkosto Urheilijan polku 3. Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteet 4.Valtakunnallinen ohjelma ja koordinointi 5.Paikallinen ohjelma ja koordinointi urheiluakatemiakoordinaattori paikallinen / seudullinen rooli 6.Alakouluyhteistyö 7.Urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen yläkouluissa 8.Urheilun ja opiskelun yhdistäminen toisella asteella 9.Urheilun ja opiskelun yhdistäminen korkea -asteella 10.Urheilija urheiluakatemiassa opintouran jälkeen 11.Urheiluakatemiaurheilijat 12.Urheiluakatemioiden lajivalikoima 13. Lajiliittoyhteistyö 14.Seurayhteistyö 15.Valmennus lajivalmennus yleisvalmennus valmennuskoordinaattori 16.Valmennuksen asiantuntijapalvelut paikallinen / seudullinen verkosto valtakunnallinen verkosto 17.Urasuunnittelu 18.Hallinto 19.Olosuhteet 20. Resurssit 21.Viestintä 22.Verkostotapaamiset ja Urheiluakatemiafoorumit 23.Auditointi 24.Seuranta ja arviointi LIITTEET Vuonna 20XX toimivat akatemiat Vuoden 20XX tunnuslukuja

15 Tunnuslukuja 2011 Urheilijoita 5000 Olympiataso 182, maajoukkuetaso 1130 Valmentajia 395, päätoimisia 219 Päälajeja n. 40, keskimäärin 12 per akatemia Yhteistyöoppilaitoksia 209 Alakouluratkaisuja 4:ssä ja yläkouluratkaisuja 15:sta akatemiassa Yhteistyöseuroja 215, valmentajien yhteispalkkaus Asiantuntijapalvelusopimus 16/17 akatemiassa Akatemiavalmennuksessa käytössä kaupunkien liikuntapaikat Akatemioiden yhteistoiminta-alueen väestö 3,8 milj. Hallinnointitaho; 7 x kaupunki, 4 x urheiluopisto, 2 x oma säätiö, 1 x yhdistys, aluejärjestö, maakunta, yksityinen oppilaitos Yhteenvedossa mukana 17 Urheiluakatemiaa

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN!

TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! TURUN AMMATTI INSTITUUTTI urheilevan opiskelijan opas 2014 2015 TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN Pro Gradu-tutkimus Luutnantti Tomi Aspholm Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät KI HUnj ul kai susar j a,nr o44 I SBN 9789525676686( PDF) Ai kui sur hei l i j oi den sosi oekonomi nenasemaj a t al oudel l i sett uki j är j est el mät Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut ki muskeskuski

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-ajatus... 1 2 JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Hallintoelimet... 2 2.3 Hiihtopiirikokous...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NYKYINEN TILANNE...4 2.1 Huippu-urheilun organisaatio ja työnjako Suomessa...4 2.1.1 Huippu-urheilustrategia...4 2.1.2 Valmennuksesta vastaavat organisaatiot...4 2.1.2.1 Seurat...4

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI Suomen Valmentajat r y 2004 Suomalainen Kilpa- Ja Huippu-urheilun

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot